Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci"

Átírás

1 Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne, 3 PL CZ Èeský, 25 SK Slovenský, 37 Opis pralki, 4-5 Panel kontrolny, 4 Jak otwieraæ i zamykac kosz, 5 Œwiate³ka sygnalizuj¹ce, 5 Uruchomienie i Programy, 6 Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program, 6 Tabela programów, 6 AVTL 83 Potrzeby indywidualne, 7 Nastawienie temperatury, 7 Nastawienie wirowania, 7 Funkcje, 7 Œrodki pior¹ce i bielizna, 8 Szufladka na œrodki pior¹ce, 8 Cykl wybielania, 8 Przygotowanie bielizny, 8 Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci, 8 Woolmark Platinum Care, 8 Zalecenia i œrodki ostro noœci, 9 Ogólne zasady bezpieczeñstwa, 9 Usuwanie odpadów, 9 Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska, 9 Konserwacja, 10 Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego, 10 Czyszczenie pralki, 10 Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce, 10 Czyszczenie drzwiczek i bêbna, 10 Czyszczenie pompy, 10 Kontrola rury doprowadzania wody, 10 Jak czyœciæ szufladkê œrodków pior¹cych, 10 Anomalie i œrodki zaradcze, 11 Serwis Techniczny, 12 Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego, 12 1

2 Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, oddania, czy przeniesienia pralki w inne miejsce nale y upewniæ siê, by przekazana zosta³a ona razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i odpowiednimi informacjami.! Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, gdy zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego u ytkowania pralki. Rozpakowanie i wypoziomowanie Rozpakowanie 1. Rozpakowaæ pralkê. 2. Sprawdziæ, czy nie dozna³a ona uszkodzeñ w czasie transportu. Jeœli by³aby ona uszkodzona, nie pod³¹czaæ jej i powiadomiæ sprzedawcê. 3. Odkrêciæ cztery œruby ochronne, zamocowane na czas transportu, oraz zdj¹æ gumow¹ podk³adkê z odpowiedni¹ rozpórk¹, znajduj¹ce siê w tylnej œcianie i (zobacz rysunek). 4. Zatkaæ otwory przy pomocy za³¹czonych do pralki plastykowych zaœlepkek. 5. Zachowaæ wszystkie te czêœci: gdyby okaza³o siê konieczne przewiezienie pralki w inne miejsce, powinny one zostaæ ponownie zamontowane. Uwaga: w razie ponownego uzycia kròtsze srubki powinny byc przymocowane u gòry.! Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci nó ki (zobacz rysunek). K¹t nachylenia, zmierzony na górnym blacie pralki, nie powinien przekraczaæ 2. Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia jej stabilnoœæ i zapobiega wibrowaniu, ha³asom i przesuwaniu siê urz¹dzenia w czasie pracy. W razie ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie dywanowej nale y tak wyregulowaæ nó ki, aby pod pralk¹ pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla wentylacji. Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Pod³¹czenie rury pobierania wody A 1. Wsun¹æ uszczelkê A do koñcówki rury pobierania wody i przykrêciæ j¹ do kurka zimnej wody o gwintowanym otworze 3/4'' (zobacz rysunek). Przed pod³¹czeniem upuœciæ wodê, a bêdzie zupe³nie czysta i przeÿroczysta. 2. Pod³¹czyæ rurê pobierania wody do pralki, przykrêcaj¹c j¹ do odpowiedniego otworu pobierania wody, znajduj¹cego siê w tylnej œcianie pralki, z prawej strony u góry (zobacz rysunek). 3. Zwróciæ uwagê, by na rurze nie by³o zgiêæ ani œciœniêæ. Wypoziomowanie 1. Ustawiæ pralkê na p³askiej i twardej pod³odze; nie opieraæ jej o œciany, meble itp. 2. Jeœli pod³oga nie jest dok³adnie pozioma, nale y wypoziomowaæ pralkê, dokrêcaj¹c lub odkrêcaj¹c przednie! Ciœnienie hydrauliczne kurka powinno mieœciæ siê w przedziale podanym w tabeli Danych technicznych (zobacz na s¹siedniej stronie).! Jeœli rura doprowadzania wody okaza³aby siê za krótka, nale y zwróciæ siê do wyspecjalizowanego sklepu lub do upowa nionego fachowca. 2

3 Pod³¹czenie rury usuwania wody cm Pod³¹czyæ rurê usuwania wody, bez zginania jej, do przewodu œciekowego lub do œcieku w œcianie, które powinny znajdowaæ siê na wysokoœci od 65 do 100 cm od pod³ogi; lub oprzeæ j¹ na brzegu zlewu lub wanny, przymocowuj¹c do kranu za³¹czony do pralki prowadnik (zobacz rysunek). Wolny koniec rury usuwania wody nie powinien pozostawaæ zanurzony w wodzie.! Odradza siê u ywanie rur-przed³u aczy; jeœli przed³u acz jest jednak konieczny, powinien mieæ on ten sam przekrój, co rura oryginalna, i nie powinien przekraczaæ 150 cm d³ugoœci. Pod³¹czenia elektryczne Przed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka nale y upewniæ siê, czy: gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom; gniazdko jest w stanie wytrzymaæ obci¹ enie maksymalnej mocy urz¹dzenia, podanej w tabeli Danych Technicznych (zobacz obok); napiêcie pr¹du elektrycznego w sieci zgodne jest z danymi podanymi w tabeli Danych Technicznych (zobacz obok); gniazdko odpowiada wtyczce pralki. W przeciwnym razie nale y wymieniæ gniazdko lub wtyczkê.! Nie nale y instalowaæ pralki na otwartym powietrzu, nawet jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz, jest bardzo niebezpieczne.! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne powinno byæ ³atwo dostêpne.! Nie u ywaæ przed³u aczy ani wtyczek wielokrotnych.! Kabel nie powinien mieæ zgiêæ ani nie powinien byæ zgnieciony.! Kabel zasilania elektrycznego mo e byæ wymieniony wy³¹cznie przez upowa nionego technika specialistê. Uwaga! Producent uchyla siê od wszelkiej odpowiedzialnoœci, jeœli nie przestrzega siê powy szych zasad. Pierwszy cykl prania Po zainstalowaniu, zanim zacznie siê u ywaæ pralki, nale y wykonaæ jeden cykl prania ze œrodkiem pior¹cym, lecz bez bielizny, nastawiaj¹c program na 90 C bez prania wstêpnego. Dane techniczne Model AVTL 83 Wymiary Pojemnoœæ Dane pr¹du elektrycznego Dane sieci wodoci¹gowej Szybkoœæ wirowania Programy kontrolne zgodnie z przepisami IEC456 szerokoœæ cm 40 wysokoœæ cm 85 g³êbokoœæ cm 60 od 1 do 5 kg Napiêcie 220/230 Volt 50 Hz maksymalna moc pobierana 1850 W Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów) ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów) pojemnoœæ bêbna 42 litrów do 800 obrotów na minutê program 3; temperatura 60 C; wykonane przy 5 kg za³adowanej bielizny. Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG: - 73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami - 89/336/CEE z dn. 03/05/89 (o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami /96/CE PL Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 3

4 Opis pralki PL Panel kontrolny Pokrêt³o WIROWANIA Pokrêt³o TEMPERATURY Przycisk W CZENIE/ WY CZENIE Œwiate³ko sygnalizuj¹ce POKRYWA ZABLOKOWANA Œwiate³ka sygnalizuj¹ce Przyciski FUNKCYJNE Przycisk START/RESET Pokrêt³o PROGRAMÓW Szufladka na œrodki pior¹ce s³u y do wsypania œrodków pior¹cych i dodatków (zobacz str. 8). mœwiate³ka sygnalizuj¹ce umo liwiaj¹ œledzenie stanu postêpowania programu prania. Jeœli nastawiona zosta³a funkcja Delay Timer, wska ¹ one czas pozostaj¹cy do uruchomienia siê programu (zobacz str. 5). Pokrêt³o WIROWANIE s³u y do nastawienia lub wykluczenia wirowania (zobacz str. 7). Przyciski FUNKCJA s³u ¹ do wybrania po ¹danych funkcji. Przycisk odnosz¹cy siê do wybranej funkcji zaœwieci siê po jej nastawieniu. Pokrêt³o TEMPERATURA s³u y do ustawienia temperatury prania lub nastawienia prania w zimnej wodzie (zobacz str. 7). Przycisk W CZANIE/WY CZANIE s³u y do w³¹czania i wy³¹czania pralki. Przycisk START/RESET s³u y do uruchamiania programów lub do anulowania b³êdnie nastawionych. Œwiate³ko sygnalizuj¹ce W CZENIE/POKRYWA ZABLOKOWANA s³u y do zrozumienia, czy pralka jest w³¹czona (lampka pulsuj¹ca) i czy mo na otworzyæ pokrywê (œwiat³o sta³e) (patrz str. 5). Pokrêt³o PROGRAMY do nastawiania programów (patrz str. 6). W czasie trwania programu pokrêt³o pozostaje nieruchome. Œwiate³ko sygnalizuj¹ce ZAPALENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI: To œwiate³ko sygnalizacyjne zapalone wskazuje, e drzwiczki pralki s¹ zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu ich otwarciu; aby unikn¹æ szkód nale y odczekaæ do momentu, w którym œwiate³ko zacznie pulsowaæ, po czym mo na otworzyæ drzwiczki.! Szybkie pulsowanie œwiate³ka ZAPALENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI przy jednoczesnym pulsowaniu przynajmni ej jeszcze jednego innego œwiate³ka sygnalizacyjnego wskazuje nieprawid³owe dzia³anie pralki (patrz str. 11). 4

5 Jak otwieraæ i zamykac kosz Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 A) OTWIERANIE. (Rys.1). Podnieœæ zewnêtrzn¹ pokrywê i ca³kowicie j¹ otworzyæ. B) Nastêpnie otworzyæ bêben, pomagaj¹c sobie obiema rêkami, jak pokazano na Rys. 2): - przycisn¹æ wskazany strza³k¹ na Rys. 2 przycisk i lekko docisn¹æ w dó³, trzymaj¹c opart¹ jedn¹ d³ón, aby drzwiczki otwieraj¹c siê nie zrani³y palców; - powoli poluzowaæ drzwiczki, które siê zwolni¹ i ³atwo otworz¹. C) WK ADANIE BIELIZNY. (Rys.3) D) ZAMKNIÊCIE. (Rys.4) - dobrze zamkn¹æ drzwiczki, opuszczaj¹c najpierw drzwiczki przednie i opieraj¹c na nich drzwiczki tylne; - upewniæ siê, czy zaczepy przednich drzwiczek dobrze wesz³y na swoje miejsce w tylnych drzwiczkach; - po us³yszeniu charakterystycznego clac, co œwiadczy o zaskoczeniu zaczepów, lekko docisn¹æ oboje drzwiczek, które nie powinny siê rozczepiæ.; - na zakoñczenie zamkn¹æ klapê zewnêtrzn¹. PL Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Œwiate³ka sygnalizuj¹ce Œwiate³ka sygnalizuj¹ce dostarczaj¹ wa nych informacji. Informuj¹ one, co nastêpuje: Aktualna faza prania: W trakcie cyklu prania poszczególne œwiate³ka bêd¹ siê zapalaæ, wskazuj¹c stan zaawansowania prania w toku: Pranie wstêpne Pranie P³ukanie Odwirowanie Uwaga: w fazie usuwania wody zapali siê œwiate³ko odpowiadaj¹ce fazie Wirowania. Przyciski funkcyjne PRZYCISKI FUNKCYJNE s³u ¹ równie jako œwiate³ka sygnalizuj¹ce. Po wybraniu danej funkcji zaœwieci siê odpowiedni przycisk. Jeœli wybrana funkcja nie mo e byæ nastawiona razem z wybranym programem, przycisk funkcji bêdzie migota³, a funkcja nie zostanie uruchomiona. Jeœli nastawiona zostanie funkcja sprzeczna z uprzednio wybran¹ inn¹ funkcj¹, tylko jeden wybór bêdzie przyjêty. Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 5

6 Uruchomienie i Programy PL Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program 1. W³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk. Wszystkie œwiate³ka sygnalizacyjne zapal¹ siê na kilka sekund, a nastêpnie zgasn¹, po czym zacznie migotaæ œwiate³ko sygnalizacyjne W CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI. 2. W³o æ bielinê do pralki, wsypaæ proszek i dodatki (patrz str. 8) i zamnkn¹æ pokrzwkê. 3. Nastawiæ po ¹dany program przy pomocy pokrêt³a PROGRAMÓW. Tabela programów 4. Nastawiæ temperaturê prania (zobacz str. 7). 5. Nastawiæ szybkoœæ wirowania (zobacz str. 7). 6. Uruchomiæ program, przyciskaj¹c przycisk START/RESET. Aby anulowaæ program, nale y trzymaæ przyciœniêty przycisk START/RESET przez conajmniej 2 sekundy. 7. Po zakoñczeniu programu œwiate³o sygnalizacyjne W CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI zacznie migotaæ, co wskazuje, e mo na otworzyæ drzwiczki. Wyj¹æ bieliznê i pozostawiæ drzwiczki pralki uchylone, aby bêben móg³ wyschn¹æ. Wy³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk. Rodzaj tkaniny oraz stopieñ zabrudzenia Bawe³na Bielizna bia³a silnie zabrudzona (poœciel, obrusy itp.) Bielizna bia³a silnie zabrudzona (poœciel, obrusy itp.) Bielizna bia³a i kolorowa, wytrzyma³a, mocno zabrudzona Bielizna bia³a, s³abo zabrudzona oraz kolorowa delikatna (koszule, bluzki itp.) Tkaniny kolorowe, delikatne, ma³o zabrudzone Tkaniny syntetyczne Tkaniny syntetyczne o wytrzyma³ych kolorach, silnie zabrudzone (bielizna dla niemowl¹t itp.) Tkaniny syntetyczne o wytrzyma³ych kolorach, silnie zabrudzone (bielizna dla niemowl¹t itp.) Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej) Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej) Tkaniny delikatne Programy Temperatury Œrodek pior¹cy Pranie wstêpne Pranie w³a œciwe Œrodek zmiêkczaj¹cy Opcja Wybielanie/ Wybielacz Czas trwania cyklu (minuty) 1 90 C C 3 60 C 4 40 C 5 30 C Delikatne / Tradycyjny Delikatne / Tradycyjny Delikatne / Tradycyjny Delikatne / Tradycyjny 6 60 C Delikatne C Delikatne C Delikatne C 32 We³na C Delikatne 45 Ubrania i tkaniny wyj¹tkowo delikatne (firanki, jedwab, wiskoza itp.) PROGRAMY CZÊŒCIOWE C Opis cyklu prania Pranie wstêpne, pranie w³aœciwe, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie Pranie, p³ukania i delikatne odwirowanie Pranie, p³ukania i delikatne odwirowanie Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub opró nienie z wody P³ukanie P³ukania i odwirowanie P³ukania, funkcja przeciw P³ukanie delikatne gnieceniu lub opró nienie z wody Odwirowanie Opró nienie z wody i energiczne odwirowanie Odwirowanie delikatne Opró nienie z wody i delikatne odwirowanie Opró nienie z wody Opró nienie z wody Uwagi. Opis funkcji przeciw gnieceniu siê tkanin, zobacz atwiejsze prasowanie, na nastêpnej stronie. Podane w tabeli dane maj¹ charakter przybli ony. Program specjalny. Dzienny 30' (program 9 dla tkanin syntetycznych) przeznaczony jest do prania bielizny ma³o zabrudzonej w krótkim czasie: trwa tylko 30 minut i pozwala dziêki temu na zaoszczêdzenie energii i czasu. Nastawiaj¹c program (9 o temperaturze 30 C) mo na razem wypraæ ró nego rodzaju tkaniny (z wyj¹tkiem we³ny i jedwabiu), przy maksymalnym za³adunku do 3kg. Zalecamy stosowanie p³ynnego œrodka pior¹cego. 6

7 Potrzeby indywidualne Nastawienie temperatury Temperaturê prania nastawia siê, obracaj¹c pokrêt³o TEMPERATURY (zobacz Tabelê programów na str. 6). Temperaturê mo na zredukowaæ, a do prania w zimnej wodzie ( ). PL Nastawienie wirowania Obracaj¹c pokrêt³o WIROWANIE, mo na nastawiæ szybkoœæ odwirowywania dla wybranego programu. Maksymalne szybkoœci przewidziane dla wybranych programów s¹ nastêpuj¹ce: Programy Maksymalna szybkoœæ Bawe³na 800 obrotów na minutê Tkaniny syntetyczne 800 obrotów na minutê We³na 600 obrotów na minutê Jedwab no Szybkoœæ wirowania mo e zostaæ zmniejszona lub mo na wirowanie zupe³nie wykluczyæ przez przyciœniêcie przycisku. Pralka zapobiegnie automatycznie wykonaniu wirowania szybszego, ni maksymalne wirowanie przewidziane dla wybranego programu.! W celu unikniecia nadmiernych wibracji przed kazdym odwirowaniem pralka rozklada ciezar wsadu w sposób jednolity, nastepuje to poprzez wykonywanie stalych obrotów kosza z predkoscia nieco wyzsza od obrotów podczas prania. Kiedy jednak, niezaleznie od powtarzanych prób, wsad nie zostanie rozlozony równomiernie, maszyna wykona wirowanie z predkoscia nizsza od zaprogramowanej. W przypadku pojawienia sie nadmiernego niezrównowazenia maszyna bedzie próbowala rozlozyc wsad zamiast odwirowywac. Ewentualne próby zrównowazenia wsadu moga wydluzyc laczny czas trwania cyklu o maksimum 10 minut. Funkcje Ró ne funkcje, w jakie wyposa ona jest pralka, pozwalaj¹ na osi¹gniêcie po ¹danych rezultatów prania. Aby uaktywniæ poszczególne funkcje, nale y postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób: 1. przycisn¹æ odpowiadaj¹cy po ¹danej funkcji przycisk, zgodnie z poni sz¹ tabel¹; 2. zaœwiecenie siê odpowiedniego przycisku oznacza, e funkcja jest aktywna. Uwaga: Szybkie migotanie przycisku oznacza, e danej funkcji nie mo na nastawiæ przy wybranym programie. Funkcje Efekt Uwagi dotycz¹ce u ycia Opcja aktywna przy programach: Super Wash atwiejsze prasowanie Pranie b³yskawiczne P³ukanie dodatkow Pozwala na doskona³e wypranie bielizny; bielizna jest zdecydowanie bielsza, ni przy standardowym praniu w klasie enegetycznej A. Zmniejsza gniecenie siê tkanin, u³atwiaj¹c prasowanie. Zmniejsza o oko³o 30% czas trwania cyklu prania. Zwiêksza skutecznoœæ p³ukania Funkcji tej nie mo na nastawiæ razem z funkcj¹ PRANIE B YSKAWICZNE. Po nastawieniu tej funkcji programy 6, 7, 8, 11 oraz Delikatne p³ukanie zatrzymaj¹ siê z bielizn¹ namoczon¹ w wodzie (Funkcja zapobiegaj¹ca gnieceniu), a zacznie migotaæ œwiate³ko sygnalizacyjne fazy P³ukania - aby zakoñczyæ cykl prania, nale y przycisn¹æ przycisk START/RESET; - aby wykonaæ tylko opró nienie z wody, ustawiæ pokrêt³o na odpowiednim symbolu i przycisn¹æ przycisk START/RESET. Funkcji tej nie mo na nastawiæ razem z funkcj¹ SUPER WASH. Zaleca siê stosowanie tej opcji przy pralce za³adowanej do pe³na lub przy du ej iloœci u ytego œrodka pior¹cego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wszystkie poza 1, 2, 9, 10, Opró nianie z wody. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 P³ukanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, P³ukania Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 7

8 Œrodki pior¹ce i bielizna PL Szufladka na œrodki pior¹ce Dobre rezultaty prania zale ¹ równie od w³aœciwego dozowania œrodka pior¹cego: wsypuj¹c go za du o, wcale nie poprawia siê wydajnoœci prania, lecz przyczynia siê do odk³adania siê nalotów na wewnêtrznych czeœciach pralki i do zanieczyszczania œrodowiska. Wysun¹æ szufladkê i wsypaæ do niej œrodki pior¹ce i dodatkowe w nastêpuj¹cy sposób przegródka 1: Œrodek pior¹cy do prania wstêpnego (w proszku) przegródka 2: Œrodek pior¹cy (w proszku lub w p³ynie) Œrodek pior¹cy w p³ynie nale y w³o yæ bezpoœrednio do bêbna z zastosowaniem odpowiedniej kulki dozuj¹cej. przegródka 3: Œrodki dodatkowe (zmiêkczaj¹ce, itp.) Kiedy wlewa siê œrodek zmiêkczaj¹cy do przegródki 3, to nale y zwróciæ uwagê, aby nie przekroczyæ oznaczonego poziomu "max". Œrodek zmiêkczaj¹cy jest automatycznie dodawany do wody podczas ostatniego p³ukania. Na zakoñczenie tego programu prania w przegródce 3 pozostaje reszta wody. S³u y ona dla skoncentrowanych œrodków zmiêkczaj¹cych, to znaczy do ich rozprowadzenia z wod¹. Jeœliby w przegródce 3 pozosta³o wiêcej wody ni zwykle, oznacza to, e urz¹dzenie dozuj¹ce jest zatkane. Jak je wyczyœciæ patrz strona 10. przegródka 4: Wybielacz! Nie u ywaæ œrodków do prania rêcznego, poniewa tworz¹ za du o piany. Cykl wybielania Tradycyjnego wybielacza u ywa siê do bia³ych tkanin wytrzyma³ych, delikatnego - do tkanin kolorowych, syntetycznych i do we³ny. Przy wlewaniu wybielacza nie nale y przekroczyæ poziomu max" wskazanego na œrodkowej oœce (zobacz rysunek). Aby przeprowadziæ tylko samo wybielanie, nale y wlaæ wybielacz do pojemniczka dodatkowego 4 i nastawiæ funkcje P³ukanie Dotatkowe. Przygotowanie bielizny Podzieliæ bieliznê do prania wed³ug: - rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce. - kolorów: oddzieliæ bieliznê kolorow¹ od bia³ej. Opró niæ kieszenie i sprawdziæ guziki. Nie przekraczaæ wskazanego ciê aru bielizny suchej: Tkaniny wytrzyma³e: max 5 kg Tkaniny syntetyczne: max 2,5 kg Tkaniny delikatne: max 2 kg We³na: max 1 kg Ile wa y bielizna? 1 przeœcierad³o gr. 1 pow³oczka na poduszkê gr. 1 obrus gr. 1 szlafrok gr. 1 rêcznik gr. Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci Firanki: w³o yæ je z³o one do poszewki lub do siatkowatego worka. Praæ same, nie przekraczaj¹c po³owy za³adunku. Stosowaæ program 11, który automatycznie wyklucza wirowanie. Poduszki i kurtki: Jeœli wype³nione s¹ one pierzem gêsim lub kaczym, mo na je praæ w pralce. Wywróciæ na lew¹ stronê i za³adowaæ nie wiêcej ni 2-3 kg; powtórzyæ p³ukania jeden lub dwa razy i stosowaæ delikatne odwirowanie. Tenisówki: oczyœciæ z b³ota. Mo na je praæ razem z d insami i bielizn¹ wytrzyma³¹, lecz nie bia³¹. We³na: Aby uzyskaæ dobre rezultaty prania, nale y stosowaæ specjalny œrodek pior¹cy i nie przekraczaæ 1 kg za³adunku. Woolmark Platinum Care Program delikatny jak pranie rêczne. Ariston wprowadzi³ nowy standard prania o doskona³ych rezultatach, który zdoby³ sobie uznanie Stowarzyszenia Czystej ywej We³ny (The Woolmak Company) przez przyznanie presti owej marki Woolmark Platinum Care. Jeœli na Waszej pralce znajduje siê znak firmowy Woolmark Platinum Care, mo na w niej praæ, uzyskuj¹c doskona³e rezultaty, ubrania we³niane z etykietk¹ Praæ rêcznie (M.0303): Nastawiæ program 10 dla wszyskich ubrañ nosz¹cych etykietkê Praæ rêcznie, stosuj¹c specjalne œrodki pior¹ce (max 1 kg). 8

9 Zalecenia i œrodki ostro noœci! Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Podajemy Wam poni sze zalecenia, maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo, i powinnieœcie je uwa nie przeczytaæ. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Pralki powinny u ywaæ wy³¹cznie osoby doros³e i w sposób zgodny z podanymi w niniejszej ksi¹ eczce instrukcjami. Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Nie otwieraæ szufladki na œrodki pior¹ce w trakcie prania. Nie dotykaæ usuwanej wody, gdy mo e byæ ona bardzo gor¹ca. W adnym wypadku nie otwieraæ drzwiczek pralki na si³ê: móg³by bowiem ulec uszkodzeniu mechanizm zabezpieczaj¹cy drzwiczki przed przypadkowym otworzeniem. W razie usterek nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci pralki, próbuj¹c samemu j¹ naprawiaæ. Skontrolowaæ zawsze, by dzieci nie zbli a³y siê do pracuj¹cej pralki. W czasie prania okr¹g³e drzwiczki pralki rozgrzewaj¹ siê. Jeœli trzeba przenieœæ pralkê w inne miejsce, nale y to robiæ bardzo ostro nie w kilka osób. Nigdy nie nale y tego robiæ samemu, gdy pralka jest bardzo ciê ka. Przed w³o eniem bielizny sprawdziæ, czy bêben jest pusty. Usuwanie odpadów Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane. Pozbywanie sie starych urzadzen elektrycznych. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotyczaca Zuzytych Elektrycznych i Elektronicznych Urzadzen (WEEE) zaklada zakaz pozbywania sie starych urzadzen domowego uzytku jako nieposortowanych smieci komunalnych. Zuzyte urzadzenia musza byc osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materialów. Pozwala to ograniczyc zanieczyszczenie srodowiska i pozytywnie wplywa na ludzkie zdrowie. Przekreslony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiazku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. Pozbycie siê starej pralki: przed oddaniem jej na z³om nale y j¹ uniezdatniæ do u ytku odcinaj¹c kabel elektryczny i wyjmuj¹c drzwiczki. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Technologia w s³u bie œrodowiska Jeœli przez okr¹g³e drzwiczki pralki widaæ w czasie prania ma³o wody, to dlatego, e przy nowej technologii Ariston wystarcza mniej ni po³owa wody do uzyskania maksymalnych rezultatów prania: zosta³ w ten sposób osi¹gniêty jeden z celów ochrony œrodowiska. Oszczêdnoœæ œrodka pior¹cego, wody, energii i czasu Aby nie trwoniæ zasobów, nale y u ywaæ pralki za³adowanej do pe³na. Jedno za³adowane do pe³na pranie, zamiast dwóch za³adowanych do po³owy, pozwala na zaoszczêdzenie a do 50% energii. Pranie wstêpne konieczne jest tylko w przypadku bielizny bardo brudnej. Unikanie prania wstêpnego pozwala na zaoszczêdzenie œrodka pior¹cego; czasu, wody oraz od 5 do 15% energii. Wywabiaj¹c plamy odplamiaczem i pozostawiaj¹c bieliznê namoczon¹ w wodzie przed praniem, mo na zredukowaæ temperaturê prania. Stosuj¹c program 60 C zamiast 90 C lub program 40 C zamiast 60 C, mo na zaoszczêdziæ a do 50% energii. Dok³adne dozowanie œrodka pior¹cego w zale noœci od twardoœci wody, stopnia zabrudzenia i iloœci bielizny pozwala unikn¹æ jego trwonienia i wychodzi na korzyœæ œrodowisku: œrodki pior¹ce, mimo e ulegaj¹ biodegradacji, zawsze zawieraj¹ jednak sk³adniki, które zak³ócaj¹ œrodowisko naturalne. Nale y równie unikaæ, gdy jest to mo liwe, œrodka zmiêkczaj¹cego. Jeœli bielizna ma byæ wyszuszona w suszarce, nale y wybraæ wysok¹ szybkoœæ odwirowania. Dobrze odwirowana z wody bielizna pozwala na zaoszczêdzenie czasu i energii przy suszeniu. PL Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 9

10 Konserwacja PL Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka dym praniu. Zmniejsza siê w ten sposób zu ycie instalacji hydraulicznej pralki oraz niebezpieczeñstwo przecieków. Wyj¹æ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do czyszczenia pralki oraz czynnoœci konserwacyjnych. Czyszczenie pralki Obudowê zewnêtrzn¹ i gumowe czêœci pralki nale y myæ wilgotn¹ œciereczk¹ zmoczon¹ w wodzie z myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani ostrych i œciernych œrodków czyszcz¹cych. Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce Wysun¹æ szufladkê, unosz¹c j¹ lekko ku górze i wyci¹gaj¹c na zewn¹trz (zobacz rysunek). Wyp³ukaæ j¹ pod bie ¹c¹ wod¹. Czynnoœæ tê nale y powtarzaæ stosunkowo czêsto. Czyszczenie drzwiczek i bêbna Nale y zawsze pozostawiaæ uchylone drzwiczki pralki, aby zapobiec tworzeniu siê przykrych zapachów. Czyszczenie pompy Pralka wyposa ona jest w pompê samooczyszczaj¹c¹, która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Mo e siê jednak zdarzyæ, e ma³e przedmioty (monety, guziki) wpadn¹ do przedsionka ochronnego pompy, znajduj¹cego siê w jej dolnej czêœci.! Upewniæ siê, by cykl prania by³ zakoñczony i by wtyczka by³a wyjêta z gniazdka. Aby odzyskaæ ewentualne przedmioty, które upad³y do wstêpnej komory: 1. Odczepiæ dolny cokó³ w przedniej czêœci pralki poci¹gaj¹c rêkoma jej boczne koñce (patrz rysunek); 2. odkrêciæ przykrywkê, obracaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zobacz rysunek): fakt, e wyp³ynie trochê wody, jest zjawiskiem normalnym; 3. dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze; 4. ponownie przykrêciæ przykrywkê; 5. ponownie przymocowaæ panel, pamiêtaj¹c o wsuniêciu zaczepów w odpowiednie otwory przed dopchniêciem go do urz¹dzenia. Kontrola rury doprowadzania wody Przynajmniej raz do roku nale y skontrolowaæ rurê doprowadzania wody. Jeœli widoczne s¹ na niej rysy i pêkniêcia, nale y j¹ wymieniæ: w trakcie prania du e ciœnienie mo e bowiem spowodowaæ jej nag³e rozerwanie siê.! Nigdy nie instalowaæ rur u ywanych. Wymontowanie: Lekko przycisn¹æ du y przycisk w przedniej czêœci szufladki œrodków pior¹cych i poci¹gn¹æ j¹ do góry (Rys.1). Jak czyœciæ szufladkê œrodków pior¹cych Czyszczenie: Wymyæ. szufladkê pod bie ¹c¹ wod¹ (Rys.3), pomagaj¹c sobie star¹ szczoteczk¹ do zêbów i po wyjêciu pary syfonków znajduj¹cych siê w górnej czêœci przegródek 1 i 2 (Rys.4), sprawdziæ, czy nie s¹ one zatkane i wyp³ukaæ je. Ponowne zamontowanie: Po w³o eniu pary syfonków, wstaw szufladkê na swoje miejsce, zaczepia j¹c j¹ (Rys. 4, 2, 1). Ris. 1 Ris. 2 Ris. 3 Ris. 4 10

11 Anomalie i œrodki zaradcze Mo e siê zdarzyæ, e pralka nie dzia³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (zobacz str. 12) nale y sprawdziæ, czy problemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni szym wykazem. PL Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Pralka siê nie w³¹cza. Cykl prania nie zaczyna siê. Pralka nie pobiera wody. Pralka pobiera i usuwa wodê bez przerwy. Pralka nie usuwa wody i nie odwirowuje. Pralka mocno wibruje w fazie odwirowywania. Z pralki wycieka woda. WskaŸnik W CZENIE/ ZABLOKOWANE DRZWICZKI zacznie szybko migotaæ razem z conajmniej jednym innym œwiate³kiem sygnalizacyjnym. Tworzy siê zbyt wiele piany. Mo liwe przyczyny/porady: Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka, lub jest wsuniêta niedostatecznie, tak e nie ma kontaktu. W domu brak jest pr¹du. Drzwiczki nie s¹ dobrze zamkniête (lampka Pokrywka Zablokowana miga). Nie zosta³ przyciœniêty przycisk. Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START/RESET. Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty. Rura pobierania wody nie jest pod³¹czona do kurka. Rura jest zgiêta. Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty. W domu brak jest wody. Ciœnienie wody nie jest wystarczaj¹ce. Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START/RESET. Rura usuwania wody nie zosta³a zainstalowana na wysokoœci od 65 do 100 cm od pod³ogi (zobacz str. 3). Koñcówka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (zobacz str. 3). Usuwanie wody bezpoœrednio w œcianie nie posiada odpowietrznika. Jeœli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawid³owoœæ nadal siê utrzymuje, nale y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis Techniczny. Jeœli mieszkanie znajduje siê na najwy szych piêtrach budynku, mo e zaistnieæ efekt syfonu, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodê. W celu wyeliminowania tej niedogodnoœci w handlu dostêpne s¹ specjalne zawory. Program nie przewiduje usuwania wody: przy niektórych programach nale y uruchomiæ je manualnie (zobacz str. 6). Zosta³a nastawiona funkcja atwiej prasowaæ: aby zakoñczyæ program, nale y przycisn¹æ przycisk START/RESET (zobacz str. 7). Rura usuwania wody jest zgiêta (zobacz str. 3). Rura usuwania wody jest zatkana. Bêben, w chwili instalacji pralki, nie zosta³ odpowiednio odblokowany (zobacz str. 2). Pralka nie jest ustawiona dok³adnie w poziomie (zobacz str. 2). Pralka jest wciœniêta miêdzy meble i œcianê (zobacz str. 2). Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykrêcona (zobacz str. 2). Szufladka na œrodki pior¹ce jest zatkana (aby j¹ oczyœciæ, zobacz str. 10). Rura usuwania wody nie jest dobrze przymocowana (zobacz str. 3). Wy³¹czyæ maszynê i wyj¹c wtyczkê z gniazdka, odczekaæ oko³o 1 minuty, nastêpnie w³¹czyæ ponownie. Jeœli niedogodnoœæ nie ustêpuje wezwaæ Serwis. Œrodek pior¹cy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi byæ napisane: do pralek, do prania rêcznego i pralek lub podobne). U yto za du o œrodka pior¹cego. Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 11

12 Serwis Techniczny PL Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy problemu nie mo na rozwi¹zaæ samemu (zobacz str. 11); Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany; W przypadku negatywnym skontaktowaæ siê z upowa nionym oœrodkiem Serwisu Technicznego pod numerem podanym na karcie gwarancyjnej.! Nigdy nie zwracaæ siê do nieupowa nionych techników. Nale y podaæ: rodzaj defektu; model urz¹dzenia (Mod.); numer seryjny (S/N). Informacje te znajduj¹ siê na przymocowanej z ty³u pralki tabliczce znamionowej. Serwis Techniczny 12

13 Használati utasítás MOSÓGÉP HU Magyar AVTL 83 Összefoglalás Üzembehelyezés, Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 14 Víz és elektromos csatlakozás, Elsõ mosási ciklus, 15 Mûszaki adatok, 15 Mosógép leírása, Vezérlõpanel, 16 A forgódob kinyitása és bezárása, 17 Visszajelzõ lámpák, 17 Indítás és Programok, 18 Röviden: egy program elindítása, 18 Programtáblázat, 18 Program módosítások, 19 Hõmérséklet beállítása, 19 Centrifugálás beállítása, 19 Funkciók, 19 Mosószerek és mosandók, 20 Mosószeradagoló fiók, 20 Mosandó ruhák elõkészítése, 20 Különleges bánásmódot igénylõ darabok,20 Fehérítõ program, 20 Woolmark Platinum Care, 20 Óvintézkedések és tanácsok, 21 Általános biztonság, 21 Hulladékelhelyezés, 21 Környezetvédelem, 21 Karbantartás és törõdés, 22 A víz elzárása és az elektromos áram kikapcsolása, 22 A mosógép tisztítása, 22 A mosószertartó tisztítása, 22 Az ajtó és a forgódob gondozása, 22 A szivattyú tisztítása, 22 A vízbevezetõ csõ ellenõrzése, 22 A mosószertartó tisztítása, 22 Rendellenességek és elhárításuk, 23 Szerviz, 24 Mielõtt a Szervizhez fordulna, 24 HU 13

14 Üzembehelyezés HU! E kézikönyv megõrzése azért fontos, hogy bármikor elõvehesse, és megnézhesse. Ha a mosógépet eladná, átadná vagy másnál helyezné el, gondoskodjon arról, hogy e használati utasítás a géppel együtt maradjon, hogy az új tulajdonos is megismerhesse a mosógép funkcióit és az ezekre vonatkozó figyelmeztetéseket.! Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak az üzembehelyezésrõl, a használatról és a biztonságról. Kicsomagolás és vízszintbe állítás Kicsomagolás 1. Csomagolja ki a mosógépet. 2. Ellenõrizze, hogy a mosógép nem sérült-e meg a szállítás során. Ha a gépen sérülést talál, ne csatlakoztassa, és forduljon a készülék eladójához. 3. Távolítsa el a hátoldalon található, a szállításhoz felszerelt 4 védõcsavart, valamint a gumit a hozzá tartozó távtartóval (lásd ábra). 4. A furatokat zárja le a tartozékként kapott mûanyag dugókkal. 5. Minden darabot õrizzen meg: ha a mosógépet szállítani kell, elõtte ezeket vissza kell szerelni. Figyelem: újbóli használat esetén a rövidebb csavarokat felülre kell szerelni.! A csomagolóanyag nem gyermekjáték Vízszintezés 1. A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa, úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz. 2. Ha a padló nem tökéletese vízszintes, az elsõ lábak be-, illetve kicsavarásával kompenzálhatja azt (lásd ábra). A dõlés a gép felsõ burkolatán mérve nem lehet több, mint 2. A pontos vízszintezés biztosítja a gép stabilitását, így az a mûködés során nem fog vibrálni, zajt okozni vagy elmozdulni. Szõnyegpadló vagy szõnyeg esetén a lábakat úgy állítsa be, hogy a mosógép alatt elegendõ hely maradjon a szellõzésre. Víz és elektromos csatlakozás Vízbevezetõ csõ csatlakoztatása A 1. Illessze az A tömítést a vízbevezetõ csõ végére és csavarozza fel a 3/4 -os külsõ menettel rendelkezõ hidegvíz csapra (lásd ábra). A csatlakoztatás elõtt eresszen ki a csapból vizet addig, amíg a víz teljesen átlátszóvá nem válik. 2. Csatlakoztassa a vízbevezetõ csövet a mosógéphez úgy, hogy azt a hátul jobboldalon fent lévõ vízbemeneti csonkra csavarozza (lásd ábra). 3. Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen törés vagy szûkület.! A csapnál a víznyomásnak a Mûszaki adatok táblázatban szereplõ határértékek között kell lennie (lásd a szemben lévõ oldalt).! Amennyiben a vízbevezetõ csõ nem elég hosszú, forduljon szaküzlethez vagy megbízott szakemberhez. 14

15 A leeresztõcsõ csatlakoztatása cm A leeresztõcsövet csatlakoztassa lefolyóhoz vagy a padlótól 65 és 100 cm közötti magasságban lévõ fali lefolyószifonhoz anélkül, hogy megtörné, vagy akassza a mosdó vagy a kád szélére úgy, hogy a tartozékok között lévõ vezetõt a csaphoz erõsíti (lásd ábra). A leeresztõcsõ szabad végének nem szabad vízbe merülnie.! Toldások használata nem javasolt. Amennyiben feltétlenül szükséges, a toldás átmérõje egyezzen meg az eredeti csõével, és semmiképpen se legyen 150 cm-nél hosszabb.! Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.! Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva.! A hálózati kábelt csak megbízott szakember cserélheti. Figyelem! A gyártó minden felelõsséget elhárít, amennyiben a fenti elõírásokat figyelmen kívül hagyják. Elsõ mosási ciklus Üzembehelyezés után, mielõtt a mosógépet használni kezdené, végezzen egy 90 -os elõmosás nélküli mosást mosóporral de mosandó ruha nélkül. Mûszaki adatok HU Üzembehelyezés Leírás Programok Mosószerek Elektromos bekötés Mielõtt a csatlakozódugót az aljzatba dugná, bizonyosodjon meg arról, hogy: az aljzat földelése megfelel a törvény által elõírtnak; az aljzat képes elviselni a gép Mûszaki adatait tartalmazó táblázatban megadott maximális teljesítményfelvételt (lásd szemben); a hálózat feszültsége a Mûszaki adatokat tartalmazó táblázatban szereplõ értékek közé esik (lásd szemben); Az aljzat legyen kompatibilis a gép csatlakozódugójával. Ellenkezõ esetben cserélje ki az aljzatot vagy a csatlakozódugót.! A mosógép nem állítható fel nyílt téren, még akkor sem, ha a tér tetõvel van fedve, mert nagyon veszélyes, ha a gép esõnek vagy zivataroknak van kitéve.! A csatlakozódugónak könnyen elérhetõ helyen kell lennie akkor is, amikor a gép már a helyén áll. Modell AVTL 83 Méretek Ruhatöltet: Elektromos csatlakozás Vízcsatlakozások Centrifuga fordulatszám IEC456 szabvány Szerinti vezérlõprogramok szélesség 40 cm magasság 85 cm mélység 60 cm 1-tõl 5 kg-ig feszültség 220/230 Volt 50 Hz maximális felvett teljesítmény 1850 W maximális nyomás 1 MPa (10 bar) minimális nyomás 0,05 MPa (0,5 bar) dob ûrtartalma 42 liter 800 fordulat/perc-ig 3-as program; hõmérséklet 60 C; 5 kg ruhatöltettel végezve. Ez a berendezés megfelel a következõ Uniós Elõírásoknak: - 73/02/19-i 73/23/CEE elõírás (Alacsony feszültség) és annak módosításai - 89/05/03-i 89/336/CEE elõírás (Elektromágneses összeférhetõség) és annak módosításai /96/CE Óvintézkedések Karbantartás Rendellenességek Szerviz 15

16 A mosógép leírása HU Vezérlõ panel CENTRIFUGA tekerõgomb HÕMÉRSÉKLET tekerõgomb BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS gomb FEDÕ ZÁRVA lámpa Lámpák FUNKCIÓ gombok START/RESET gomb PROGRAMOK tekerõgomb Mosószer rekesz a mosószer és adalékanyagok betöltésére (lásd 20. old.). Lámpák a mosási program állapotának jelzésére. Ha be van állítva az Idõkésleltetés funkció, a program indulásáig hátralévõ idõt mutatják (lásd 17. old.). CENTRIFUGA tekerõgomb, a centrifuga beállítására vagy kiiktatására (lásd 19. old.). FUNKCIÓ gombok az elérhetõ funkciók kiválasztására. A kiválasztott funkcióhoz tartozó gomb égve marad. HÕMÉRSÉKLET tekerõgomb a mosási hõmérséklet vagy a hidegmosás kiválasztására (lásd 19. old.). KIKAPCSOLÁS/BEKACSOLÁS gomb a mosógép ki- és bekapcsolására. START/RESET gomb a programok elindítására vagy a helytelen beállítások törlésére. BEKAPCSOLVA/FEDÕ ZÁRVA lámpa a mosógép bekapcsolt állapotát (villog) és a fedõ nyitható állapotát jelzi (folyamatosan ég) (lásd 17. old.). PROGRAMOK tekerõgomb a programok beállítására (lásd 18. old.). A program futása alatt a tekerõgomb nem mozdul. BEKAPCSOLVA/AJTÓ ZÁRVA lámpa: A világító visszajelzõ lámpa azt jelzi, hogy a véletlen nyitás megakadályozására a mosógépajtó be van zárva; az esetleges károk elkerülése érdekében, mielõtt kinyitná, várja meg, amíg a lámpa villogni kezd.! A BEKAPCSOLVA/AJTÓ ZÁRVA lámpa gyors villogása és egy másik lámpa egyidejû felvillanása hibát jelez (lásd 18. old.). 16

17 A forgódob kinyitása és bezárása 1. ábra 2. ábra A) KINYITÁS (1. ábra). Felemelni a külsõ fedõlapot és teljesen kinyitni. B) Ezután mindkét kézzel kinyitni a forgódobot, mint azt a 2) ábra jelzi: - a 2. ábrán nyíllal jelölt nyomógombot megnyomni és enyhe nyomást gyakorolva lefelé az egyik kezet rátámasztani, amivel elkerülhetõ, hogy az ajtók hirtelen kinyílásával az ujjak megsérüljenek. - végül kézzel vezetve az ajtók kikattannak és könnyen kinyílnak. C) RUHANEMÛ BEHELYEZÉSE. (3. ábra) HU Üzembehelyezés Leírás 3. ábra 4. ábra D) BEZÁRÁS. (4. ábra) - elõször az elülsõ ajtót leeresztve majd a hátsót ráhajtva jól bezárni a forgódobot. - ellenõrizni, hogy az elülsõ ajtó kampói tökéletesen illeszkednek-e a hátsó ajtóban levõ helyükre. - a kattanás klak észlelése után mindkét ajtóra enyhe nyomást gyakorolni lefelé, melyeknek nem szabad kikattanni. - végül a külsõ fedõlapot bezárni. Programok Mosószerek Visszajelzõ lámpák A visszajelzõ lámpák fontos információkkal szolgálnak. A következõk olvashatók le róluk: Folyamatban lévõ mosási fázis: A mosás során a visszajelzõk egymás után gyulladnak meg, ezzel jelezve a program elõrehaladását: Elõmosás Mosás Öblítés Centrifugálás Megjegyzés: a vízürítés (szivattyúzás) során a centrifugálási fázishoz tartozó visszajelzõ világít. Funkció billentyûk A FUNKCIÓ billentyûk visszajelzõ lámpaként is mûködnek. A funkció bekapcsolásakor a hozzá tartozó billentyû világítani kezd. Ha a kiválasztott funkció a beállított programmal nem fér össze, a billentyû villog, és a funkció nem lesz bekapcsolva. Abban az esetben, ha egy másik, korábban kiválasztottal össze nem férõ funkciót kapcsol be, csak az utolsóként választott marad bekapcsolva. Óvintézkedések Karbantartás Rendellenességek Szerviz 17

18 Indítás és Programok HU Röviden: egy program elindítása 1. Az billentyû megnyomásával kapcsolja be a mosógépet. Néhány másodpercre az összes visszajelzõ felgyullad, majd elalszik, és a BEKAPCSOLVA/AJTÓZÁR visszajelzõ kezd villogni.. Rakja be a mosnivalót, töltse be a mosószert és adalékanyagokat (lásd 20. oldal), majd zárja össze az dob szárnyait, és csukja le a fedelet! 3. A PROGRAMOK tárcsával állítsa be a kívánt mosóprogramot. 4. Állítsa be a mosási hõmérsékletet (lásd 19. oldal). Programtáblázat Kelmék és a szennyezõdés természete Pamut Különösen szennyezett fehér anyagok (lepedõ, asztalterítõ, stb.) Különösen szennyezett fehér anyagok (lepedõ, asztalterítõ, stb.) Nagyon szennyezett tartós fehér és színes anyagok Kevéssé szennyezett fehér és kényes színes anyagok (ingek pulóverek, stb.) Kevéssé szennyezett kényes színes anyagok Szintetikus anyagok Nagyon szennyezett tartós színes anyagok (csecsemõruházat, stb.) Nagyon szennyezett tartós színes anyagok (csecsemõruházat, stb.) Kényes színes anyagok (mindenfajta enyhén szennyezett ruházat) Kényes színes anyagok (mindenfajta enyhén szennyezett ruházat) Kényes anyagok Programok Hõmérséklet Mosószer Elõmosás Mosás Öblítõszer Fehérítés / Fehérítõszer opció Ciklus idõtartama (perc) 1 90 C C 3 60 C 4 40 C 5 30 C Kíméletes / Hagyományos Kíméletes / Hagyományos Kíméletes / Hagyományos Kíméletes / Hagyományos 6 60 C Kíméletes C Kíméletes C Kíméletes C 32 Gyapjú C Kíméletes 45 Nagyon kényes kelmék (függönyök, selyem, viszkóz, stb.) RÉSZLEGES PROGRAMOK C Állítsa be a centrifugálási fordulatszámot (lásd 19. oldal). 6. A START/RESET billentyû megnyomásával indítsa el a programot. A törléshez tartsa nyomva a START/RESET billentyût legalább 2 másodpercen keresztül. 7. A program végeztével a BEKAPCSOLVA/ AJTÓZÁR visszajelzõ villog, azt jelezve, hogy az ajtót ki lehet nyitni. Vegye ki a mosott ruhát, és az ajtót hagyja kicsit nyitva, hogy a dob kiszáradhasson. Az billentyûvel kapcsolja ki a mosógépet Mosóciklus leírása Elõmosás, mosás, öblítések, köztes és végsõ centrifugálások Mosás, öblítések, köztes és végsõ centrifugálások Mosás, öblítések, köztes és végsõ centrifugálások Mosás, öblítések, köztes és végsõ centrifugálások Mosás, öblítések, köztes és végsõ centrifugálások Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás vagy kíméletes centrifugálás Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás vagy kíméletes centrifugálás Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás vagy kíméletes centrifugálás Mosás, öblítések és kíméletes centrifugálás Mosás, öblítések és kíméletes centrifugálás Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás vagy szivattyúzás Öblítés Öblítések és centrifugálás Öblítések, gyûrõdésgátlás vagy Kíméletes öblítés szivattyúzás Centrifugálás Szivattyúzás és erõs centrifugálás Kíméletes centrifugálás Szivattyúzás és kíméletes centrifugálás Szivattyúzás Szivattyúzás Megjegyzések A gyûrõdésgátlás leírásához: lásd Vasalj kevesebbet, szemben lévõ oldal. A táblázatban szereplõ értékek tájékoztató jellegûek. Speciális program Napközbeni 30' (9-es program szintetikus anyagokhoz) programot kevéssé szennyezett ruhák gyors mosására fejlesztettük ki: mindössze 30 percig tart, így energiát és idõt takarít meg. A 9-es programot 30 C hõmérsékletre beállítva különbözõ jellegû anyagokat együttesen lehet mosni (kivéve gyapjú és selyem), maximum 3 kg-os töltéssel. Folyékony mosószer használatát javasoljuk. 18

19 Program módosítások Hõmérséklet beállítása A mosási hõmérsékletet a HÕMÉRSÉKLET tárcsa elforgatásával lehet beállítani (lásd a Programtáblázatot a 18. oldalon). A hõmérsékletet a hideg vízzel történõ mosásig lehet csökkenteni ( ). Centrifugálás beállítása A kiválasztott programhoz a centrifugálás fordulatszámát a CENTRIFUGA tárcsa elforgatásával lehet beállítani. A különféle programokhoz beállítható maximális fordulatszámok a következõk: Program Maximális fordulatszám Pamut 800 fordulat percenként Szintetikus anyagok 800 fordulat percenként Gyapjú 600 fordulat percenként Selyem nem A centrifugálás fordulatszáma csökkenthetõ, vagy az jelre állítással teljesen kikapcsolható. A gép automatikusan megakadályozza, hogy az egyes programokhoz maximálisan beállítható fordulatszámnál magasabbon centrifugáljon.! A minden centrifugálás elején jelentkezõ túlzott vibrálás elkerülése érdekében a készülék egyenletesen elosztja a bepakolt ruhákat a dob folyamatos, a mosási sebességnél valamivel gyorsabb forgatásával. Ha azonban az ismételt próbálkozások ellenére sem sikerül a bepakolt ruhát tökéletesen elosztani, a készülék a beállítottnál kisebb fordulatszámon fog centrifugálni. Abban az esetben, ha túlságosan nagy a kiegyensúlyozatlanság, a készülék végzi el az elosztást a centrifuga helyett. A kiegyensúlyozásra tett esetleges próbálkozások maximum 10 perccel nyújthatják meg a ciklus teljes idõtartamát. Funkciók A mosógép különféle mosófunkciói lehetõvé teszik a kívánt tisztítás és fehérség elérését. A funkciók bekapcsolásához: 1. nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó billentyût, az alábbi táblázat szerint; 2. a billentyû világítása azt jelzi, hogy a hozzá tartozó funkció be van kapcsolva. Megjegyzés: A gyors villogás azt jelenti, hogy a beállított programhoz a billentyûhöz tartozó funkció nem kapcsolható be. Funkciók Hatás Megjegyzések a használathoz A következõ programokkal mûködik: Super Wash Vasalj kevesebbet Gyors Az A Osztályban szabványosnál láthatóan fehérebb, makulátlan tisztaság elérését teszi lehetõvé. Csökkenti az anyagok gyûrését, ezzel könnyítve a vasalást. Nagyjából 30% kal csökkenti a mosási ciklus idejét Ezt a funkciót bekapcsolva a 6, 7, 8, 11 programok és a Kíméletes öblítés leáll úgy, hogy a mosott ruha a vízben marad (Gyûrõdésgátlás), és az öblítés fázisának visszajelzõje villog: - a ciklus befejezéséhez nyomja meg a START/RESET billentyût; - ha csak le akarja szivattyúzni a vizet, a tárcsát állítsa a szivattyúzás szimbólumára, és nyomja meg a START/RESET billentyût. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mindegyik, kivéve: 1, 2, 9, 10, Szivattyúzás. Ez a SUPER WASH funkcióval nem fér össze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Öblítések. HU Üzembehelyezés Leírás Programok Mosószerek Óvintézkedések Karbantartás Rendellenességek Extra Öblítés Növeli az öblítés hatékonyságát. A mosógép teljes töltése esetén vagy nagymennyiségû mosószeradagolás esetén javasolt. WASH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Öblítések. Szerviz 19

20 Mosószerek és mosandók HU Mosószeradagoló fiók A mosás eredményessége függ a mosószer helyes adagolásától is: ha túl sokat adagol belõle, a mosás nem lesz hatékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy lerakódás képzõdjön a mosógépben, valamint a környezetet is jobban szennyezi. Húzza ki a mosószeradagoló fiókot, és a következõképpen tegye bele a mosószret vagy az adalékot. 1. es tartály: Mosószer elõmosáshoz (por) 2. rekesz: Mosószer (por vagy folyékony) A folyékony mosószert helyezze közvetlen a rekeszbe az erre a célra kialakított mérõedénybe. 3. rekesz: Adalékanyagok (lágyítószer, stb.) Amikor a 3. rekeszbe betölti a lágyítószert, ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a "max" jelzést. A lágyítószer automatikusan belekerül a mosógépbe az utolsó öblítéskor. A program végén a 3. rekeszben bizonyos mennyiségu víz marad. Ez a túlságosan suru lágyítószer feloldására, vagy a koncentrátumok higítására szolgál. Ha a 3. rekeszben több víz marad, mint általában, az az ürítonyílás eltömodését jelenti. A kitisztításához lásd 22. oldal. 4. rekesz: Fehérítõszer! Ne használjon kézimosószert, mert túlzottan sok hab képzõdik. Fehérítõ program A hagyományos fehérítõ programot az erõs fehér szövetekhez, míg a kímélõ fehérítést a színes, szintetikus és gyapjú ruhákhoz használja. A fehérítõ adagolásakor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a 4-es rekesz "max" jelzését (lásd ábra). A fehérítõ adagolásakor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a 4-es rekesz "max" jelzését (lásd ábra). Amennyiben csak fehérítést akar végezni, öntsön fehérítõt a 4-es rekeszbe és állítsa be az Extra Öblítés Funkciók. Mosandó ruhák elõkészítése Osztályozza a mosandókat a következõk szerint: - kelme típusa / címkén lévõ szimbólum. - színek: válogassa külön a színes ruhákat a fehérektõl. Ürítse ki a zsebeket, és vizsgálja meg a gombokat. Ne lépje túl a mosandók száraz súlyára vonatkozóan megadott értékeket: Tartós anyagok: max. 5 kg Szintetikus anyagok: max. 2,5 kg Kényes anyagok: max. 2 kg Gyapjú: max. 1 kg Milyen nehezek a mosandó ruhák? 1 lepedõ g. 1 párnahuzat g. 1 asztalterítõ g. 1 fürdõköpeny g. 1 törülközõ g. Különleges bánásmódot igénylõ darabok Függönyök: hajtogatva tegye párnahuzatba (vászonzsákba) vagy hálós zacskóba. Külön mossa õket, és ne lépje túl a fél töltésnyi mennyiséget. használja a 11-es programot, amelyik automatikusan kikapcsolja a centrifugálást. Toll/pehely ágynemûk és tollkabátok: ha a benne lévõ liba vagy kacsatoll mosógépben mosható. Fordítsa ki a darabokat, és egyszerre legfeljebb 2-3 kgnyit mosson úgy, hogy egyszer vagy kétszer megismétli az öblítést, és kíméletes centrifugálást használ. Teniszcipõk: tisztítsa meg a sártól. Együtt moshatók a farmer és más tartós anyagokkal, de nem a fehér ruhadarabokkal. Gyapjú: a legjobb eredmény elérése érdekében használjon speciális mosószert (gyapjúmosószert), és ne lépje túl az 1 kg ruhatöltetet. Woolmark Platinum Care Kímélõ, mint a kézi mosás. Az Ariston új, igényesebb szabványt vezetett be, amit a The Woolmark Company az értékes Woolmark Platinum Care márkajelzéssel ismert el. Ha a mosógépen a Woolmark Platinum Care logó látható, kitûnõ eredménnyel moshatók benne az olyan gyapjú ruhadarabok is, amelyek címkéjén a Kézzel mosandó megjelölés olvasható (M.0303): IAz összes Kézzel mosandó ruhadarabhoz a 10- es programot állítsa be, és használjon speciális mosószert (max 1 kg). 20

21 Óvintézkedések és tanácsok! A mosógépet a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelõen tervezték és gyártották. Ezeket a figyelmeztetéseket biztonsági okokból írjuk le, és figyelmesen el kell olvasni õket. Általános biztonság A mosógépet csak felnõtt használhatja, és csak az e használati utasításban megadott utasítások szerint. Ne érjen a géphez mezítláb, illetve vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal. A csatlakozódugót az aljzatból ne a kábelt, hanem a csatlakozót fogva húzza ki. Ne nyissa ki a mosószeradagoló fiókot, ha a mosógép mûködik. Ne nyúljon a leeresztett vízbe, mert forró lehet. Semmiképpen ne feszegesse az ajtót: megsérülhet a véletlen nyitást akadályozó biztonsági retesz. Hiba esetén semmiképpen se nyúljon a gép belsõ részeihez, és ne próbálja megjavítani. Mindig ügyeljen arra, hogy gyerekek ne mehessenek a mûködõ gép közelébe. A mosás során az ajtó meleg lehet. Amennyiben a gépet át kell helyezni, két vagy három személy végezze, maximális figyelemmel. Soha sem egyedül, mert a gép nagyon súlyos. A mosandó berakása elõtt ellenõrizze, hogy a forgódob üres legyen. Hulladékelhelyezés Öreg mosógép kidobása: mielõtt a hulladékok közé helyezné, tegye használhatatlanná úgy, hogy elvágja a hálózati kábelt, és letépi az ajtót. A régi elektronikus termékek megsemmisítése Az elektromos készülékek megsemmisítésérol szóló európai direktíva 2002/96/EC eloírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyujtési folyamat során összegyujteni. A régi gépeket szelektíven kell összegyujteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévo anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott szemeteskuka jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket szelektíven összegyujteni. A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedõt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetõen. Környezetvédelem Környezetvédelmet szolgáló technológia Ha az ajtó üvegén keresztül kevés víz látszik, az azért van, mert az új technológiának köszönhetõen az Aristonnak a felénél kevesebb víz is elég ahhoz, hogy maximális tisztítóhatást érjen el: egy olyan cél, amelyet a környezet megóvása érdekében tûztünk ki. Takarítson meg mosószert, vizet, energiát és idõt Annak érdekében, hogy ne pazaroljunk az erõforrásokkal, a mosógépet teljes ruhatöltettel kell használni. Egy teljes ruhatöltettel való mosás két féltöltet helyett, akár 50% energia megtakarítást is lehetõvé tehet. Az elõmosás csak nagyon szennyezett ruhák esetén szükséges. Ha nem használja, azzal mosószert, idõt és 5-15% energiát takarít meg. Ha a foltokat a mosás elõtt folttisztítóval kezeli, és beáztatja, kevesebb szükség lesz a magas hõmérsékletû mosásra. A 60 C-on történõ mosás a 90 C helyett, vagy 40 C-on 60 C helyett akár 50% energiamegtakarításhoz is vezethet. Ha a mosószert a víz keménysége, a szennyezettség mértéke és a ruha mennyisége alapján helyesen adagolja, elkerüli a pazarlást és nem terheli feleslegesen a környezetet: még, ha biológiailag lebomló fajtájúak is, a mosószerek olyan összetevõket tartalmaznak, amelyek megváltoztatják a természet egyensúlyát. Ezen kívül, kerülje az öblítõszerek használatát, amennyire csak lehet. Ha a mosott ruhákat utána szárítógépben szárítja, magas fordulatszámú centrifugálást válasszon. Ha a mosott ruhában kevés a víz, idõt és energiát takarít meg a szárítóprogramnál. HU Üzembehelyezés Leírás Programok Mosószerek Óvintézkedések Karbantartás Rendellenességek Szerviz 21

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSL 105

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSL 105 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie Pralka Mosógép Pračka Práčka EWB 95205 W EWB 105205 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT FMD 823MB EU.C. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy az INDESIT termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a minőségi anyagokból készült, modern

Részletesebben

Termékismertető adatlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT XWE 81283 TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

Termékismertető adatlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT XWE 81283 TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ Termékismertető adatlap Gyártó: Típus: XWE 81283 Előírt kapacitás a pamut kg-jában kifejezve Energia hatékonysági osztály: 8 kg A+++ Súlyozott éves energiafogyasztás: 193,0 kwh/év A tényleges energia fogyasztás

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató

instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató Iron AidTM Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com

Részletesebben

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Instrukcja instalacji i obs ugi pralki z wys wietlaczem LCD Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Használati és beszerelési útmutató LCD kijelzős mosógépekhez TURBO TIME PLUS Niniejsza instrukcja

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató Zmywarka do naczyń Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép ESF 66720 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć

Részletesebben

WP 80. Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití. Használati útmutató

WP 80. Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití. Használati útmutató WP 80 Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití Mosógép Használati útmutató ÐëõíôÞñéï ñïý ùí Ïäçãßåò åãêáôüóôáóçò êáé ñþóçò PL CZ HU Pralka 1 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP

WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP GB EWS 1021 EWS 1221 PL CZ SK 132 991 811 H Tartalomjegyzék Biztonsági szabályok 93 Selejtezés 94 Tanácsok a környezet

Részletesebben

Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR

Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 2 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Instrukcja instalacji i obs ugi pralki z wys wietlaczem LCD Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Használati és beszerelési útmutató LCD kijelzős mosógépekhez TURBO TIME PLUS Niniejsza instrukcja

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 GB English,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

ÏÄÇÃÉÅÓÿ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓÿ ÊÁÉÿ ÑÇÓÇÓ

ÏÄÇÃÉÅÓÿ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓÿ ÊÁÉÿ ÑÇÓÇÓ D GB F NL I E P RU GR PL HU CZ MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èesky,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne PL GR NL Opis maszyny,

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

LAVAMAT L1045E AUS ERFAHRUNG GUT. A környezetbarát mosógép Ekologická pracka. Használati Úmutató Návod k pouzití

LAVAMAT L1045E AUS ERFAHRUNG GUT. A környezetbarát mosógép Ekologická pracka. Használati Úmutató Návod k pouzití 132996660-L1045E H 10-10-2001 13:10 Pagina 1 LAVAMAT L1045E A környezetbarát mosógép Ekologická pracka Használati Úmutató Návod k pouzití AUS ERFAHRUNG GUT 132996660-L1045E H 10-10-2001 13:10 Pagina 2

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents IWDE 7105

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents IWDE 7105 Instructions for use WASHER-DRYER GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D 03-09 10-15 16-20 TABLE OF CONTENTS BEFORE USE > COMPONENTS... 03 > PREPARATION... 04 > SAFETY INSTRUCTIONS... 05 > INSTALLATION... 06 > CONTROL PANEL... 08

Részletesebben

A PROGRAMOK FUTTATÁSA

A PROGRAMOK FUTTATÁSA A PROGRAMOK FUTTATÁSA További tudnivalókért tekintse meg a Használati útmutató című dokumentumot. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint. Nem szárítható gépben! Alacsony hőmérsékleten szárítható

Részletesebben

Bosch Mosógép: WLX20062BY

Bosch Mosógép: WLX20062BY Használati útmutató Bosch Mosógép: WLX20062BY Tartalom Az Ön mosógépe... 2 Javasolt használat... 2 Előkészítés... 3 Biztonsági előírások... 6 Fontos tudnivalók... 6 Kiegészítő funkciók... 7 Fogyasztási

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP TARTALOM OLDAL KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 2 ÜZEMBE HELYEZÉS 2 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 TEXTÍLIÁK 4 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG 4 IRÁNYÍTÓPANEL 5 PROGRAMOK 6 A GÉP MŰKÖDÉSE 7

Részletesebben

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX T96699IH http://pl.yourpdfguides.com/dref/4129348

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX T96699IH http://pl.yourpdfguides.com/dref/4129348 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX T96699IH. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

EWF 1408 WDL2. HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32

EWF 1408 WDL2. HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32 EWF 1408 WDL2 HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...6

Részletesebben

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor coffee wakes up the world Kezelési útmutató Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor Alászerelhető hűtő 9468-as típussor Mellészerelhető hűtő 9469-es

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, VALAMINT

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW... EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079

Az Ön kézikönyve SAMSUNG Q844 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWF1230 http://hu.yourpdfguides.com/dref/627861

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWF1230 http://hu.yourpdfguides.com/dref/627861 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWF1230. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AURATON 2100 TX RX VEZETÉK NÉLKÜLI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT. Minden otthoni és irodai fűtő és hűtő berendezéshez

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AURATON 2100 TX RX VEZETÉK NÉLKÜLI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT. Minden otthoni és irodai fűtő és hűtő berendezéshez VEZETÉK NÉLKÜLI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT AURATON 2100 TX RX Minden otthoni és irodai fűtő és hűtő berendezéshez akár 30%-os energiamegtakarítás a termosztát ára már néhány hónap használat után megtérül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

EWG 147540 W... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32

EWG 147540 W... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 EWG 147540 W...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWT13921W http://hu.yourpdfguides.com/dref/634784

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWT13921W http://hu.yourpdfguides.com/dref/634784 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWT13921W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DM-60/DM-70/DM-90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 220/230 V/50 Hz. Típus: DM-60 DM-70 DM-90

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DM-60/DM-70/DM-90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 220/230 V/50 Hz. Típus: DM-60 DM-70 DM-90 Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Típus: DM-60 DM-70 DM-90 Névleges feszültség: 220/230 V/50 Hz Érintésvédelmi osztály: I. (csak védõföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható) Névleges

Részletesebben

Használati útmutató. Automata mosógép

Használati útmutató. Automata mosógép Használati útmutató Automata mosógép Köszönjük a bizalmat, amit mosógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! Az Ön új mosógépe megfelel a ruhanemű modern ápolási követelményeinek

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK

30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK 30120030H.fm Page 1 Thursday, April 30, 2009 12:18 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK ÜZEMBE HELYEZÉS A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT

Részletesebben

MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ. Használati útmutató

MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ. Használati útmutató Használati útmutató MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ Kérjük, a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót! Ez egyszerűsíti az üzembe helyezést és biztosítja készülék helyes és biztonságos

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,15 HU Magyar,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 Pečlivě uschovejte tento návod a předejte jej případně i dalšímu majiteli

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

1 / A MOSÓGÉP BEMUTATÁSA

1 / A MOSÓGÉP BEMUTATÁSA / A MOSÓGÉP BEMUTATÁSA HU TARTALOMJEGYZÉK Oldal A mosógép szállítási biztonsági rögzítőelemeinek eltávolítása...44 A mosógép elhelyezése....................................44 Hidegvíz bevezetés........................................44

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM

BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM Használati útmutató 1. Fontos útmutatók a biztonsághoz és környezethez Ez a rész biztonsági útmutatókat tartalmaz, amelyek segítenek a személyi sérülés és az anyagi kár

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás

Automata mosógép Használati utasítás Automata mosógép Használati utasítás 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült! - Ha a kábel sérült,

Részletesebben

LAVAMAT 5.0. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

LAVAMAT 5.0. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ LAVAMAT 5.0 Használati útmutató Mosógép 2 Tartalomjegyzék Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta! A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

HA SZÜKSÉGE LENNE A SEGÍTSÉGÜNKRE

HA SZÜKSÉGE LENNE A SEGÍTSÉGÜNKRE HA SZÜKSÉGE LENNE A SEGÍTSÉGÜNKRE - Ne tétovázzon, azonnal hívja bármelyik közeli szervizközpontunkat és adja meg nevét, címét és telefonszámát, ha bármi történne az Ön által vásárolt termékkel. Code No.

Részletesebben

EWF 1497 HDW2. HU Mosógép Használati útmutató

EWF 1497 HDW2. HU Mosógép Használati útmutató EWF 1497 HDW2 HU Mosógép Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...7 5. PROGRAMOK... 8 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA. Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register A készülék

Részletesebben

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása Az Ön mosógépe Gratulálunk - Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG B1415J http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585065

Az Ön kézikönyve SAMSUNG B1415J http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585065 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

L 76275 FLE L 76475 FLE. HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35

L 76275 FLE L 76475 FLE. HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35 L 76275 FLE L 76475 FLE HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

Használati utasítás Álló hűtőszekrény

Használati utasítás Álló hűtőszekrény Használati utasítás Álló hűtőszekrény 051212 7082832-00 KP2620/ K(P)(sl)3120... 3 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése... 2 1.2

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN Tartalom 51 HU Elektromos damilos fűkasza Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ HU gyorsabban Termékeink esztétikai Mielıtt jellemzıket megismeri a fejlesztése megváltoztassuk. mosógépet, a mőködését. érdekében, figyelmesen fenntartjuk olvassa

Részletesebben

Mosógép Használati útmutató Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu WMY 91283 LB2

Mosógép Használati útmutató Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu WMY 91283 LB2 Mosógép Használati útmutató Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu WMY 91283 LB2 Dokumentum Száma 2820523992_HU / 12-12-14.(11:56) Ez a termék a legújabb technológiával, környezetbarát körülmények

Részletesebben

Mosógép. Használati és Üzembehelyezési útmutató

Mosógép. Használati és Üzembehelyezési útmutató Mosógép hu Használati és Üzembehelyezési útmutató Az Ön új mosógépe Ön egy Bosch márkájú prémium mosógép mellett döntött. Az innovatív technológiáknak köszönhetően mosógépét tökéletes mosási teljesítmény

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK 1. HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA... 2 2. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK... 2 3. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT... 4 4. AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT... 7

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

AF3-607 AF3-608 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

AF3-607 AF3-608 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu AF3-607

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARTXF 109

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARTXF 109 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 CIS PL Polski,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data GB

Részletesebben

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 59 TOURIN CUP Montage- und etriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Részletesebben

ELSZÍVÓ KÜRTŐS - Használati utasítás

ELSZÍVÓ KÜRTŐS - Használati utasítás ELSZÍVÓ KÜRTŐS - Használati utasítás Fig.4-3 - Fig.5 MAGYAR ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Kérjük, figyelmesen olvassa el útmutatónkat, mert fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék felszerelésére, használatára

Részletesebben