CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci."

Átírás

1 POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD LCD-képernyŒ Podr cznik u ytkownika Przed przystàpieniem do eksploatacji urzàdzenia nale y dok adnie przeczytaç niniejszà instrukcj i zachowaç jà na przysz oêç. ELECTRONICS Használati útmutató MielŒtt a készüléket használatba venné, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és Œrizze meg, hogy késœbb is utánanézhessen a tudnivalóknak. Urzàdzenie spe nia za o enia dyrektyw 83/336 CEE, 73/23 CEE, 98/68 CEE. A termék megfelel a 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE irányelvek elœírásainak. AD K

2 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie... 8 Zalecenia dotyczàce kamery... 8 Uwagi dotyczàce praw autorskich... 9 Uwagi dotyczàce kondensacji wilgoci... 9 Uwagi dotyczàce kamery... 9 Uwagi dotyczàce akumulatora Uwagi dotyczàce znaku towarowego Uwagi dotyczàce obiektywu Uwagi dotyczàce wyêwietlacza LCD Zalecenia dotyczàce serwisowania Zalecenia dotyczàce cz Êci zamiennych Opis kamery Funkcje Akcesoria dostarczane z kamerà Nazwy cz Êci Widok z ty u (lewa strona) Widok z prawej i od do u WyÊwietlacz LCD Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania filmów) Menu ekranowe (w trybie fotografowania i wyêwietlania zdj ç) Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania plików MP3 oraz innych plików dêwi kowych) Eksploatacja akumulatora Instalowanie/wyjmowanie akumulatora Konserwacja akumulatora adowanie akumulatora és biztonsági elœírások... 8 A videokamera védelme és gondozása... 8 A SZERZÃI JOGRA vonatkozó tudnivalók... 9 Páralecsapódásra vonatkozó tudnivalók... 9 A videokamerára vonatkozó tudnivalók... 9 Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók A védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók A lencsére vonatkozó tudnivalók Az LCD-képernyŒvel kapcsolatos tudnivalók A szervizeléssel kapcsolatos óvintézkedések A pótalkatrészekkel kapcsolatos óvintézkedések A videokamera szolgáltatásai és tartozékai Szolgáltatások A videikamera mellékelt tartozékok A kezelœszervek megnevezése Hátul- és bal oldalnézet Jobb oldal- és alulnézet LCD-képernyŒ OSD (képernyœkijelzœ video felvétel és lejátszás üzemmódban) OSD (képernyœkijelzœ fényképezœ és fényképnézœ üzemmódban) OSD (képernyœkijelzœ MP3 lejátszás/diktafon felvétel és lejátszás üzemmódban) Az akkumulátor használata Az akkumulátor behelyezése és kivétele Az akkumulátor karbantartása Az akkumulátor töltése

3 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Informacje podstawowe Kolory diod LED Korzystanie z funkcji resetowania sprz tu Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery Korzystanie z przycisku Function Korzystanie z przycisku Display Regulacja wyêwietlacza LCD Struktura folderów i plików Czas nagrywania i pojemnoêç Wybieranie rodzaju pami ci Korzystanie z karty pami ci Wybór trybu i menu Tryb Video (Wideo) Nagrywanie Nagrywanie Powi kszanie i pomniejszanie Odtwarzanie Odtwarzanie na wyêwietlaczu LCD Wybieranie opcji plików Usuwanie plików wideo Blokowanie plików wideo Kopiowanie plików wideo Ustawianie opcji PB Konfigurowanie ró nych funkcji Ustawianie rozmiaru pliku wideo Ustawianie jakoêci pliku wideo Ustawianie ostroêci Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu (EIS) Ustawianie balansu bieli Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE) Az elsœ lépések A LED színe A gyári alapértékek visszaállítása A videokamera üzembe helyezése elœtt Az Üzemmód gomb használata A Display gomb használata Az LCD-képernyŒ beállítása A mappák és fájlok szerkezete Felvételi idœhatárok és tárkapacitások A memóriatípus kiválasztása A Memory Stick használata Üzemmód- és menüválasztás Videokamera üzemmód Felvétel készítése Felvétel készítése Közelítés és távolítás Lejátszás Lejátszás az LCD-képernyŒn Fájlbeállítások kiválasztása Videofájlok törlése Videofájlok zárolása véletlen törlés ellen Videofájlok másolása A PB opció beállítása Különféle funkciók beállítása A videofájlok méretének beállítása A videofájlok minœségének beállítása A fókusztávolság beállítása Az EIS (elektronikus képstabilizátor) beállítása A fehéregyensúly beállítása A Program AE (programozott automatikus exponálás) beállítása

4 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Ustawianie trybu kompensacji tylnego oêwietlenia (BLC) Ustawianie funkcji efektów specjalnych (Effect) Regulacja zoomu cyfrowego Tryb Photo <Aparat fotograficzny> Fotografowanie Wykonywanie zdj ç Powi kszanie i pomniejszanie WyÊwietlanie Oglàdanie zdj ç na wyêwietlaczu LCD Wybieranie opcji plików Usuwanie plików zdj ç Blokowanie plików zdj ç Konfigurowanie funkcji DPOF (Digital Print Order Format) Kopiowanie plików zdj ç Konfigurowanie ró nych funkcji Ustawianie rozmiaru pliku zdj cia Konfigurowanie ustawieƒ lampy Ustawianie ogniskowej Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu (EIS) Ustawianie balansu bieli Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE) Ustawianie trybu kompensacji tylnego oêwietlenia (BLC) Tryb MP Zapisywanie muzyki do pami ci urzàdzenia Kopiowanie plików muzycznych do pami ci Odtwarzanie Odtwarzanie plików muzycznych Ustawianie opcji odtwarzania A BLC (ellenfény-kiegyenlítés) beállítása Az effektusok beállítása A digitális zoom beállítása Photo <Fotó> üzemmód Fényképek készítése Fényképek készítése Közelítés és távolítás Fényképek megtekintése A fényképek megtekintése az LCD-képernyŒn Fájlbeállítások kiválasztása Fényképfájlok törlése Fényképfájlok zárolása véletlen törlés ellen A DPOF (digitális nyomtatási parancsformátum) funkció Fényképfájlok másolása Különféle üzemmódok beállítása A fényképfájlok méretének beállítása A lámpa beállítása A fókusztávolság beállítása Az EIS (elektronikus képstabilizátor) beállítása A fehéregyensúly beállítása A Program AE (programozott automatikus exponálás) beállítása A BLC (ellenfény-kiegyenlítés) beállítása MP3 üzemmód Zene betöltése a videokamera Zenefájlok másolása a videokamera Lejátszás Zenefájlok lejátszása Lejátszási beállítások kiválasztása

5 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Konfigurowanie funkcji odtwarzania z powtarzaniem (Repeat Play) Wybieranie opcji plików Usuwanie plików muzycznych Blokowanie plików muzycznych Kopiowanie plików muzycznych Tryb Voice Recorder <Zapis g osu> Nagrywanie Nagrywanie g osu Odtwarzanie Odtwarzanie plików dêwi kowych Wybieranie opcji plików Usuwanie plików dêwi kowych Blokowanie plików dêwi kowych Kopiowanie plików dêwi kowych Korzystanie z przeglàdarki plików Usuwanie plików lub folderów Blokowanie plików Kopiowanie plików lub folderów WyÊwietlanie informacji o plikach Konfigurowanie ustawieƒ kamery Regulacja wyêwietlacza LCD Regulacja jasnoêci wyêwietlacza LCD Regulacja kolorów wyêwietlacza LCD Ustawianie daty/godziny Ustawianie godziny Ustawianie daty Ustawianie formatu daty Ustawianie formatu godziny Ismételt lejátszás Fájlbeállítások kiválasztása Zenefájlok törlése Zenefájlok zárolása véletlen törlés ellen Zenefájlok másolása Voice Recorder <Diktafon> üzemmód Felvétel készítése Diktálás Lejátszás A diktált szövegfájlok lejátszása Fájlbeállítások kiválasztása A diktált szövegfájlok törlése Diktált fájlok zárolása véletlen törlés ellen A diktált szövegfájlok másolása A fájltallózó használata Fájlok vagy mappák törlése Fájlok zárolása véletlen törlés ellen Fájlok vagy mappák másolása A fájlok adatainak megtekintése A videokamera beállítása Az LCD-képernyŒ beállítása Az LCD fényerejének beállítása Az LCD színének beállítása A dátum/idœ beállítása A dátum beállítása A pontos idœ beállítása A dátum formátumának beállítása Az idœ formátumának beállítása

6 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Konfigurowanie systemu Konfigurowanie funkcji automatycznego wy àczania (Auto Shut off) Konfigurowanie funkcji prezentacji (Demo) Ustawianie trybu rozruchu (Start-up Mode) Konfigurowanie funkcji numeru pliku (File No.) Ustawianie g oênoêci sygna u dêwi kowego WyÊwietlanie informacji o wersji Konfigurowanie pami ci Wybieranie rodzaju pami ci Formatowanie pami ci WyÊwietlanie informacji o iloêci wolnego miejsca w pami ci Korzystanie z trybu USB Przechowywanie plików w pami ci zewn trznej Wymagania systemowe Korzystanie z urzàdzenia w trybie kamery komputerowej (PC Cam) Pod àczanie kamery do drukarki A rendszer beállítása Az Auto Shut off beállítása A bemutató funkció beállítása A bekapcsolás utáni üzemmód beállítása A File No. funkció beállítása Hangjelzés beállítása A verzióadatok megtekintése A memória beállítása A memóriatípus kiválasztása A memória formázása A memóriahely megtekintése Az USB üzemmód használata Fájlcsere a CAM és külsœ számítógép között Rendszerkörnyezet PC-kameraként való használat Nyomtatás a videokameráról Inne informacje Vegyes információk àczenie kamery z innymi urzàdzeniami A kamera csatlakozatása más készülékhez Pod àczanie kamery do telewizora A videokamera összekapcsolása tv-készülékekkel Pod àczanie kamery do magnetowidu lub nagrywarki DVD A videokamera összekapcsolása VCR vagy DVD felvevœvel Kopiowanie plików wideo na taêm wideo Videofájlok képmagnóra másolása Pod àczanie kamery do komputera za pomocà kabla USB A kamera összekapcsolása számítógéppel, USB kábel útján Instalowanie programów Programok telepítése Instalowanie programu Image Mixer Az Image Mixer telepítése Instalowanie oprogramowania niezb dnego do pracy w trybie A PC-kamera telepítœje PC-Cam A Windows98SE illesztœprogram telepítése Instalowanie sterownika systemu Windows 98 Wydanie drugie (csak Windows98SE operációs rendszernél) (tylko Windows 98 Wydanie drugie) Fényképek nyomtatása Drukowanie zdj ç Nyomtatás a PictBridge funkcióval Drukowanie za pomocà funkcji PictBridge Fényképek nyomtatása DPOF-fájlok segítségével Drukowanie zdj ç za pomocà plików DPOF

7 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Konserwacja Czyszczenie i konserwacja kamery Po zakoƒczeniu eksploatacji Czyszczenie korpusu kamery Eksploatacja wbudowanego akumulatora Korzystanie z kamery za granicà Rozwiàzywanie problemów Komunikaty diagnostyczne Korzystanie z menu Parametry techniczne Indeks Karbantartás Tisztítás és karbantartás. Cancel! Használat után Tisztítás A beépített lítiumos akkucella használata A videokamera használata külföldön Hibaelhárítás Öndiagnosztikai képernyœ A menü áttekintése Mıszaki adatok Tárgymutató

8 POLISH Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie Zalecenia dotyczàce kamery Przy u ytkowaniu urzàdzenia nale y przestrzegaç poni szych zaleceƒ. Przechowywaç urzàdzenie w bezpiecznym miejscu. Urzàdzenie zawiera soczewk podatnà na uszkodzenia wskutek wstrzàsów. Przechowywaç w miejscu niedost pnym dla dzieci. Nie zostawiaç kamery w miejscach wilgotnych. Wilgoç i woda mogà spowodowaç nieprawid owe dzia anie urzàdzenia. Aby uniknàç pora enia pràdem, nie dotykaç urzàdzenia lub kabla zasilajàcego mokrymi r koma. Nie u ywaç lampy b yskowej blisko oczu innych osób. Lampa emituje silne Êwiat o i tak samo jak Êwiat o s oneczne mo e doprowadziç do uszkodzenia wzroku. Przy fotografowaniu niemowlàt zachowaç szczególnà ostro noêç, trzymajàc lamp nie bli ej ni 90 cm od dziecka. W przypadku niew aêciwego dzia ania urzàdzenia skontaktowaç si ze sprzedawcà lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy Samsung. Samodzielny demonta urzàdzenia mo e spowodowaç trudne do naprawienia uszkodzenia. CzyÊciç urzàdzenie suchà, mi kkà szmatkà. Plamy usuwaç mi kkà szmatkà zwil onà s abym roztworem Êrodka czyszczàcego. Nie u ywaç rozpuszczalników, zw aszcza benzenowych, poniewa mogà one uszkodziç elementy wykoƒczenia urzàdzenia. Chroniç urzàdzenie przed deszczem i s onà wodà. Po u yciu wyczyêciç. S ona woda mo e spowodowaç korozj cz Êci. és biztonsági elœírások A kamera védelme és gondozása Kérjük, a használat során tartsa be a következœ óvintézkedéseket: A készüléket tartsa biztonságos helyen. A készülékben lévœ lencse ütœdés hatására megsérülhet. A készüléket tartsa gyermekektœl távol. Ne tegye a készüléket nedves helyre. A nedvesség és víz a készülékben mıködési zavarokat okozhat. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a készüléket vagy a hálózati csatlakozókábelt nedves kézzel. A vakut ne használja mások szeme közelében. A vaku erœs fényt bocsát ki, mely a közvetlen napfényhez hasonlóan látáskárosodást okozhat. Különös gondossággal kell eljárni gyermekek fotózásakor, amikor is a vakunak a gyermekektœl legalább 1 méterre kell lennie. Ha a készülék nem mıködik szabályosan, kérjük, forduljon a legközelebbi kereskedéshez, vagy Samsung márkaszervizhez. Ha saját maga szedi szét a készüléket, visszafordíthatatlan, vagy igen nehezen helyreállítható károkat okozhat. A készüléket puha, száraz kendœvel tisztítsa. Foltok eltávolításához használjon enyhe mosószeres oldattal megnedvesített puha kendœt. Ne használjon semmiféle oldószert, különösen benzolt ne, amely súlyos károkat okozhat a készülék felületén. Készülékét olyan helyen tartsa, ahol nem érheti esœ és sós víz. Használat után tisztítsa meg. A sós víztœl korrodálódhatnak az alkatrészek. 8

9 POLISH Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie Uwagi dotyczàce praw autorskich Programy telewizyjne, kasety wideo z filmami, p yty DVD i inne materia y mogà byç obj te prawami autorskimi. Nagrywanie materia ów obj tych prawem autorskim bez wymaganej zgody mo e naruszaç prawa osób posiadajàcych prawa autorskie oraz pozostawaç w sprzecznoêci z ustawà. Wszystkie znaki firmowe i zarejestrowane znaki handlowe u yte w niniejszej instrukcji oraz innej dokumentacji dostarczanej z urzàdzeniami Samsung nale à do ich w aêcicieli. Uwagi dotyczàce kondensacji wilgoci 1. Nag y wzrost temperatury otoczenia mo e spowodowaç skroplenie si wilgoci wewnàtrz kamery. Na przyk ad: WejÊcie lub wyjêcie z nagrzanego pomieszczenia w ch odny dzieƒ mo e spowodowaç skroplenie si wilgoci wewnàtrz kamery. Aby temu zapobiec, przed wystawieniem urzàdzenia na nag e zmiany temperatury nale y umieêciç je w pokrowcu lub plastikowej torbie. Uwagi dotyczàce kamery 1. Nie nara aç kamery na dzia anie wysokich temperatur (powy ej 60 C). Na przyk ad w zaparkowanym samochodzie latem lub w pe nym s oƒcu. 2. Nie dopuszczaç do zawilgocenia kamery. Chroniç kamer przez deszczem, s onà wodà i wilgocià w innych postaciach. Zanurzenie w wodzie lub wystawienie na znacznà wilgoç mo e doprowadziç do uszkodzenia urzàdzenia. és biztonsági elœírások A SZERZÃI JOGRA vonatkozó tudnivalók Egyes televíziómısorok, mozifilmeket tartalmazó videokazetták, DVD filmek, játékfilmek és más anyagok szerzœi jogvédelem alatt állnak. A szerzœi jogvédelem alatt álló anyagok engedély nélküli rögzítése sértheti a szerzœi jog tulajdonosának jogait, és törvényszegésnek minœsül. A jelen kézikönyvben vagy a Samsung termékhez mellékelt más iratokban említett összes kereskedelmi név és bejegyzett védjegy azok tulajdonosainak márkaneve, illetve bejegyzett védjegye. Páralecsapódásra vonatkozó tudnivalók 1. A környezeti hœmérséklet hirtelen emelkedése következtében a kamera belsejében pára csapódhat le. Például: Ha hideg idœben fıtött helyiségbe viszi, vagy onnan kihozza a kamerát, annak belsejében pára csapódhat le. A páralecsapódás elkerülése érdekében helyezze a terméket hordtáskába vagy mıanyag zacskóba, mielœtt hirtelen hœmérsékletváltozásnak tenné ki. A kamerára vonatkozó tudnivalók 1. Óvja a videokamerát a 60 C feletti hœmérséklettœl. Például nyáron zárt autóban vagy közvetlen napfényben könnyen túlhevülhet a készülék. 2. A videokamerát ne érje nedvesség! Óvja a kamerát az esœ, a sós víz, vagy bármilyen más nedvesség hatásától. Vízbe merítve vagy nagyon nyirkos helyen a videokamera tönkremegy. 9

10 POLISH Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie Uwagi dotyczàce akumulatora Zaleca si korzystanie z oryginalnego akumulatora. Mo na go nabyç w centrum serwisowym firmy SAMSUNG. Przed przystàpieniem do nagrywania nale y sprawdziç, czy akumulator jest ca kowicie na adowany. JeÊli kamera nie jest u ywana, nale y jà wy àczyç. Pozwala to zaoszcz dziç energi akumulatora. Po 5 minutach bezczynnoêci przy za adowanej taêmie w trybie gotowoêci STBY urzàdzenie wy àczy si automatycznie. Pozwala to zaoszcz dziç energi akumulatora. Nale y sprawdziç, czy akumulator zosta prawid owo zainstalowany. Nowy akumulator dostarczany z urzàdzeniem nie jest na adowany. Przed u yciem akumulatora nale y go na adowaç. Na le y uwa aç, aby nie upuêciç akumulatora. Mo e to spowodowaç jego uszkodzenie. Pe ne roz adowanie akumulatora litowo-polimerowego powoduje uszkodzenie jego wewn trznych ogniw. Zwi ksza si te prawdopodobieƒstwo wycieku. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, nale y go wyjàç z urzàdzenia gdy jest ca kowicie roz adowany. Przed w o eniem akumulatora do kamery nale y oczyêciç jego styk i usunàç obce substancje. Gdy okres ywotnoêci akumulatora dobiegnie koƒca, nale y skontaktowaç si ze sprzedawcà. Akumulator jest odpadem chemicznym i nale y si go pozbyç w odpowiedni sposób. Przy wyjmowaniu akumulatora z kamery nale y uwa aç, aby go nie upuêciç. és biztonsági elœírások Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók Javasoljuk, hogy eredeti akkumulátort használjanak. Ez a SAMSUNG márkaszervizben kapható. A felvétel megkezdése elœtt gyœzœdjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van-e. Az akkumulátor energiatakarékos használata érdekében kapcsolja ki a kamerát, amikor nem használja. Ha behelyezett kazettával 5 percen túl STBY üzemmódban hagyják, a videokamera automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort. GyŒzŒdjön meg arról, hogy az akkumulátor szilárdan a helyére van-e illesztve. A termékhez adott új akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátort használat elœtt teljesen fel kell tölteni. Vigyázzon, hogy ne ejtse le az akkumulátort. Az akkumulátor az eséstœl megsérülhet. A lítium-polimeres akkumulátor teljes lemerítése károsítja az akkumulátor celláit. A teljesen lemerült akkumulátor hajlamos lehet a szivárgásra. Az akkumulátor sérülésének elkerülése érdekében vegye ki a lemerült akkumulátort a készülékbœl. Az akkumulátor behelyezése elœtt tisztítsa le érintkezœirœl az esetleges szennyezœdéseket. Ha lejárt az akkumulátor élettartama, kérjük, forduljon a márkakereskedœhöz. Az akkumulátorokat vegyi hulladékként kell kiselejtezni. Vigyázzon, ne ejtse le az akkumulátort, amikor a videokameráról kiveszi. 10 Uwagi dotyczàce znaku towarowego Logo DivX i DivX Licensed sà znakami towarowymi firmy DivX, Network, Inc i mo na je wykorzystywaç na podstawie licencji uzyskanej od tej firmy. A védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók A DivX és DivX Licensed logó a DivX, Network, Inc. vállalat tulajdona és csak a vállalat engedélyével használható.

11 POLISH Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie Uwagi dotyczàce obiektywu Nie filmowaç z obiektywem kamery skierowanym prosto w stron s oƒca. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e doprowadziç do uszkodzenia przetwornika obrazu CCD (czujnika obrazu). Uwagi dotyczàce wyêwietlacza LCD 1. WyÊwietlacz LCD zosta wyprodukowany z zastosowaniem technologii wysokiej precyzji. Mogà si jednak pojawiaç na nim ma e kropki (czerwone, niebieskie lub zielone). Zjawisko to jest normalne i nie wp ywa na nagrywany obraz. 2. Podczas korzystania z wyêwietlacza LCD w pe nym s oƒcu lub na dworze mogà wystàpiç trudnoêci z wyraênym widzeniem obrazu. 3. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e uszkodziç wyêwietlacz LCD. Zalecenia dotyczàce serwisowania Nie nale y samodzielnie naprawiaç kamery. Otwieranie lub zdejmowanie os on mo e naraziç u ytkownika na kontakt z wysokim napi ciem lub inne niebezpieczeƒstwa. W sprawach napraw gwarancyjnych zwracaç si do wykwalifikowanego personelu serwisowego. Zalecenia dotyczàce cz Êci zamiennych Je eli potrzebne sà cz Êci zamienne, nale y dopilnowaç, aby stosowane by y cz Êci okreêlone przez producenta lub majàce takie same cechy jak cz Êci oryginalne. Samodzielna wymiana grozi wybuchem po aru, pora eniem pràdem lub innymi niebezpieczeƒstwami. és biztonsági elœírások A lencsére vonatkozó tudnivalók Ne filmezzen a videokamerával úgy, hogy az objektívet egyenesen a napra irányítja. A közvetlen napfény megrongálhatja a CCD-t (a töltéscsatolt eszközökkel mıködœ képérzékelœt). Az LCD-képernyŒvel kapcsolatos tudnivalók 1. Az LCD precíziós technológiával készített, minœségi termék. Mindemellett elœfordulhat, hogy apró (piros, kék vagy zöld színı) pontok jelennek meg rajta. Ez normális jelenség, és a rögzített képet semmilyen módon nem befolyásolja. 2. Ha az LCD-t közvetlen napfényben vagy szabadban használja, elœfordulhat, hogy nem látható tisztán a kép. 3. A közvetlen napfény megrongálhatja az LCD-képernyŒt. A szervizeléssel kapcsolatos óvintézkedések Ne kísérletezzen a kamera házilagos javításával. A burkolatok felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítási munkát bízzon szakemberre. A pótalkatrészekkel kapcsolatos óvintézkedések Ha a készülékben alkatrészt kell cserélni, gyœzœdjön meg arról, hogy a szerelœ a gyártó által elœírt és az eredetivel azonos jellemzœjı pótalkatrészt használt-e fel. A nem jóváhagyott pótalkatrészek tüzet, áramütést vagy egyéb veszélyeket okozhatnak. 11

12 POLISH Opis kamery Funkcje Po àczenie funkcji kamery cyfrowej i aparatu cyfrowego Niniejsze urzàdzenie cyfrowe do przetwarzania obrazu mo na atwo prze àczyç z trybu kamery cyfrowej do trybu aparatu cyfrowego, co pozwala na atwe i wygodne nagrywanie. Wysoka rozdzielczoêç obrazów (aparat cyfrowy) Dzi ki zastosowaniu przetwornika CCD o rozdzielczoêci 800 kilopikseli najwy szà dost pnà rozdzielczoêcià jest 800x600. Zoom cyfrowy 100x Umo liwia 100-krotne powi kszenie obrazu. Kolorowy wyêwietlacz LCD TFT Kolorowy wyêwietlacz TFT LCD o wysokiej rozdzielczoêci (210 K) pozwala na natychmiastowe odtworzenie nagranych plików i zapewnia wyraêny, ostry obraz. Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) Za pomocà kamery mo na zwi kszaç stabilnoêç obrazów, unikajàc skutków naturalnego dr enia ràk. Efekty cyfrowe Cyfrowe efekty specjalne (DSE, Digital Special Effects) umo liwiajà nadanie nagraniu charakterystycznego wyglàdu poprzez dodanie ró nych efektów specjalnych. Interfejs USB do transmisji danych Interfejs USB umo liwia przesy anie zdj ç, plików wideo oraz innych plików do komputera. Rozrywka - praca w trybie PC Cam Kamery mo na u ywaç jako kamery komputerowej do rozmów internetowych na ywo, wideokonferencji i innych zastosowaƒ. Du a pami ç - nagrywanie/odtwarzanie g osu Za pomocà kamery mo na nagrywaç g os, przechowywaç nagrania w pami ci wewn trznej oraz na kartach pami ci Memory Stick i Memory Stick Pro (opcja) i odtwarzaç je z tych noêników pami ci. Dodatkowa zaleta - MP3 Za pomocà kamery mo na odtwarzaç pliki MP3 zapisane w pami ci wewn trznej oraz na kartach pami ci Memory Stick i Memory Stick Pro (opcja). Kamera umo liwia ods uchiwanie ulubionych piosenek zapisanych w formacie MP3. 12 A videokamera szolgáltatásai és tartozékai Szolgáltatások Integrált digitális CAM/DSC mıködés A készülék használható videokameraként és DSC digitális fényképezœgépként is. Mindkét üzemmódban egyszerıen és kényelmesen kezelhetœ. Nagy felbontás (digitális fényképezœgépként) A képpontos CCD 800x600-as maximális képfelbontást tesz lehetœvé. 100x digitális zoom Segítségével a képet eredeti méretének 100-szorosára nagyíthatja fel. Színes TFT LCD (vékonyréteges tranzisztoros képernyœ) A nagy felbontású ( képpontos) színes TFT LCD tiszta, éles képet ad. További elœnye, hogy azonnal megtekintheti rajta felvételeit. Elektronikus képstabilizátor (EIS) A kamera elektronikusan kompenzálja a kézmozgások miatti képremegést. Különféle digitális effektusok A DSE (Digitális Speciális Effektusok) funkció segítségével Ön különféle speciális effektusokkal egészítheti ki filmjét, ezáltal különleges látványvilágot hozhat létre. USB adatcsatlakozó Az USB adatcsatlakozón keresztül PC-re küldhetœk az álló- és mozgóképek és a kamerán tárolt egyéb fájlok. PC-kamera üzemmód A videokamera PC-kameraként is használható videós csevegéshez, videokonferenciázáshoz és más PC-kamera alkalmazásokhoz. Diktafon üzemmód, óriási memóriával A kamera diktafonként is használható. A diktált szöveg rögzíthetœ a beépített memóriában, vagy a Memory Stick és a (külön vásárolható) Memory Stick Pro memóriakártyán, és bármikor visszahallgatható. És még MP3 is... A videokamerán lejátszhatja a beépített memóriában, vagy a Memory Stick és a (külön vásárolható) Memory Stick Pro memóriakártyán tárolt MP3 zenefájlokat is. A kamerát magával viheti és bárhol meghallgathatja kedvenc MP3 fájljait.

13 POLISH Informacje o kamerze Akcesoria dostarczane z kamerà: Nale y sprawdziç, czy razem z kamerà dostarczono poni sze akcesoria: A videokamera szolgáltatásai és tartozékai A kamerához mellékelt tartozékok EllenŒrizze, hogy digitális videokamera együtt megkapta-e a következœ alaptartozékokat. 1. Akumulator litowo-polimerowy 2. Zasilacz sieciowy 3. Przewód audio/wideo 4. Kabel USB 5. Stacja dokujàca 6. S uchawki 7. Pasek na r k 8. Etui 9. Instrukcja obs ugi/ Skrócona instrukcja obs ugi 10. P yta CD z oprogramowaniem 11. Os ona obiektywu 12. Pasek na szyj 13. PrzejÊciówka SCART (opcja) 14. Akumulator o przed u onej ywotnoêci (opcja) 1. Lithium Polymer Battery pack 4. USB Cable 7. Hand Strap 2. AC Power Adapter 3. Video/Audio Cable 5. Cradle 6. Earphones 10. Software CD 11. Lens Cover 12. Neck Strap 13. Scart Adapter(Option) 8. Carrying Case 9. Instruction Book/ Quick Guide 14. Extended life Battery Pack(Option) 1. Lítium-polimeres akkumulátor 2. Hálózati tápegység 3. Video/audio kábel 4. USB-kábel 5. Készüléktartó 6. Fülhallgató 7. Fogószíj 8. Hordtáska 9. Használati útmutató/kisokos 10. Szoftver CD 11. Lencsefedél 12. Nyakszíj 13. SCART adapter (külön vásárolható) 14. Hosszabb élettartamú akkumulátor (külön vásárolható) 13

14 POLISH Nazwy cz Êci Widok z ty u (lewa strona) A kezelœszervek megnevezése Hátul- és bal oldalnézet 1. Built-in MIC 2. LCD Monitor ( /Multi-Play ) / Left / Multi-Play Mode button Mode button switch [ ]switch (Zoom (Zoom out (W) out/ / RPS Rewind switch) ( ) switch) OK button(play, (Play/Pause) Pause) 9. [ ]switch (Zoom in/ FPS switch) Record/Stop button Record/Power/Charging / indicator indicator OFF Power switch / / Mode Selector Menu button 4. LCD(DISPLAY) 3. DISPLAY button Memory Stick Slot MP3 LOCK Hold switch Built-in Speaker 1. Wbudowany mikrofon 2. WyÊwietlacz LCD 3. Przycisk DISPLAY 4. Prze àcznik Hold trybu MP3 5. Wbudowany g oênik 6. Przycisk wstecz/multi-play 7. Prze àcznik [ ] (pomniejszenie/ RPS) 8. Przycisk OK (Play - odtwarzanie, Pause - pauza) Prze àcznik [ ] (powi kszenie/rps) 10. Przycisk Record/Stop 11. Wskaênik nagrywania/ zasilania/na adowania akumulatora 12. Prze àcznik zasilania/ prze àcznik trybu [MODE] 13. Przycisk Menu 14. Gniazdo karty pami ci Memory Stick 1. Beépített mikrofon 2. LCD-képernyŒ 3. DISPLAY gomb 4. MP3 Hold kapcsoló 5. Beépített hangszóró 6. Vissza/Multi-Play üzemmód gomb 7. [ ] kapcsoló (távolítás/ RPS kapcsoló) 8. OK gomb (lejátszás, szünet) 9. [ ] kapcsoló (közelítés/ FPS kapcsoló) 10. Felvétel/stop gomb 11. Felvétel//bekapcs./töltés jelzœ 12. FŒkapcsoló / Üzemmódválasztó 13. Menü gomb 14. Memory Stick kártyanyílás

15 POLISH Nazwy cz Êci Widok z prawej i od do u A kezelœszervek megnevezése Jobb oldal- és alulnézet Hanging Lens Cover on the CAM 1. Lens 2. Light 6. Volume +, - / MF button 3. Earphones and AV Output Jack /MF 7. Tripod Receptacle 4. Battery insertion part 8. Cradle Receptacle 5. Battery eject button 9. Strap Hook 1. Obiektyw 2. Lampa 3. wyjêcie s uchawkowe i audio/ wideo 4. Komora akumulatora 5. Przycisk wyjmowania akumulatora 6. Przycisk regulacji g oênoêci Volume +, -/ przycisk MF 7. Gniazdo statywu 8. Gniazdo stacji dokujàcej 9. Zaczep paska 1. Objektív 2. Lámpa 3. Fülhallgató és AV kimenet 4. Akkumulátortartó 5. Akkukiadó gomb 6. HangerŒ +, - / MF gomb 7. Állvány foglalat 8. Készüléktartó foglalat 9. Szíjtartó fül 15

16 16 POLISH Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania filmów) Tryb nagrywania filmów wideo 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik funkcji EIS 3. Wskaênik trybu Program AE 4. Wskaênik regulacji balansu bieli (White Balance) 5. Wskaênik funkcji BLC 6. Wskaênik ostroêci 7. Licznik (czas miniony/pozosta y) 8. Wskaênik trybu nagrywania/gotowoêci 9. Tekst trybu nagrywania/gotowoêci 10. Wskaênik efektu 11. Wskaênik powi kszenia/zmniejszenia obrazu 12. Wskaênik poziomu na adowania baterii 13. Wskaênik rodzaju pami ci 14. Wskaênik jakoêci/rozmiaru obrazu 15. Wskaênik ostrze enia i uwag Tryb odtwarzania filmów wideo 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik bie àcego trybu wyêwietlania 3. Wskaênik blokady 4. Wskaênik poziomu na adowania baterii 5. Wskaênik rodzaju pami ci 6. Licznik zdj ç (bie àce zdj cie) Tryb odtwarzania filmów wideo 7. Wskaênik ostrze enia i uwag 8. Licznik (czas miniony/wykorzystany) 9. Wskaênik trybu pracy (Play - odtwarzanie/ Pause - pauza/rps/fps) 10. Wskaênik g oênoêci Uwaga Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po ponownym uruchomieniu kamery BLC Video Record Mode Video Record 00:16 / 24:32 15 A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ OSD (képernyœkijelzœ video felvétel és lejátszás üzemmódban) 14 SF / STBY Sepia Video Play Mode Video Play :16 / 10: Video Play Video Play Mode Videofelvétel üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. EIS (elektronikus képstabilizátor) jelzœ 3. Program AE (programozott automatikus exponálás) jelzœ 4. White Balance (fehéregyensúly) jelzœ 5. BLC (ellenfény-kiegyenlítés) jelzœ 6. Fókusz-jelzŒ 7. Számláló (eltelt idœ/ hátralévœ idœ) 8. Felvétel/készenlét jelzœ 9. Felvétel/készenlét szöveg 10. Effektus jelzœ 11. Közelítés/távolítás jelzœ 12. Akkutöltöttség-jelzŒ 13. Memóriatípus-jelzŒ 14. KépminŒség/-méret jelzœ 15. Figyelmeztetések és tudnivalók jelzœ Videolejátszás üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. Aktuális megjelenítés jelzœ 3. ZárolásjelzŒ 4. Akkutöltöttség-jelzŒ 5. Memóriatípus-jelzŒ 6. Képszámláló (aktuális kép) Videolejátszás üzemmód 7. Figyelmeztetések és tudnivalók jelzœ 8. Számláló (eltelt idœ/ teljes felvételidœ) 9. MıködésjelzŒ (lejátszás/szünet/rps/fps) 10. HangerŒjelzŒ A beállított funkciók nem törlœdnek a kamera ismételt bekapcsolásakor.

17 POLISH Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ Menu ekranowe (w trybie fotografowania i wyêwietlania zdj ç) Tryb fotografowania 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik funkcji EIS 3. Wskaênik trybu Program AE 4. Wskaênik regulacji balansu bieli (White Balance) 5. Wskaênik funkcji BLC 6. Wskaênik ostroêci 7. Wskaênik powi kszenia/zmniejszenia obrazu 8. Wskaênik poziomu na adowania baterii 9. Wskaênik rodzaju pami ci 10. Wskaênik rozmiaru obrazu 11. Wskaênik ostrze enia i uwag 12. Wskaênik lampy Tryb wyêwietlania zdj ç 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik bie àcego trybu wyêwietlania 3. Numer odbitki Tryb wyêwietlania zdj ç 4. Wskaênik drukowania 5. Wskaênik blokady 6. Licznik zdj ç (bie àce zdj cie) Uwaga Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po ponownym uruchomieniu kamery BLC Photo Capture Mode 12 Photo Capture OSD (képernyœkijelzœ fényképezœ és fényképnézœ üzemmódban) Photo View Mode 9 Photo View Mode 6 Photo View Sepia FényképezŒ üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. EIS (elektronikus képstabilizátor) jelzœ 3. Program AE (programozott automatikus exponálás) jelzœ 4. White Balance (fehéregyensúly) jelzœ 5. BLC (ellenfény-kiegyenlítés) jelzœ 6. Fókusz-jelzŒ 7. Közelítés/távolítás jelzœ 8. Akkutöltöttség-jelzŒ 9. Memóriatípus-jelzŒ 10. Képméret jelzœ 11. Figyelmeztetések és tudnivalók 12. LámpajelzŒ FényképnézŒ üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. Aktuális megjelenítés jelzœ 3. Példányszám FényképnézŒ üzemmód 4. Print (nyomtatás) jelzœ 5. ZárolásjelzŒ 6. Képszámláló (aktuális kép) A beállított funkciók nem törlœdnek a kamera ismételt bekapcsolásakor. 2 Copies

18 POLISH Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ 18 Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania plików MP3 oraz innych plików dêwi kowych) Tryb odtwarzania plików MP3 1. Wskaênik trybu 2. Numer pliku/nazwa pliku/format pliku 3. Rozmiar pliku 4. Cz stotliwoêç próbkowania/ Pr dkoêç transmisji danych 5. Pasek post pu 6. Czas miniony/ca kowity dost pny czas 7. Wskaênik trybu pracy 8. Wskaênik g oênoêci 9. Wskaênik poziomu na adowania baterii 10. Wskaênik rodzaju pami ci 11. Wskaênik powtarzania wszystkich utworów/jednego utworu Tryb zapisu g osu 1. Wskaênik trybu 2. WyÊwietlanie numeru pliku/daty i godziny 3. Cz stotliwoêç próbkowania/ Pr dkoêç transmisji danych 4. Czas miniony/ca kowity dost pny czas 5. Wskaênik trybu pracy 6. Tekst trybu nagrywania/gotowoêci Tryb odtwarzania g osu 7. Pasek post pu 8. Wskaênik blokady 9. Wskaênik g oênoêci Uwaga Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po ponownym uruchomieniu kamery MP3 Play 2. I belive I can fly.mp3 3.6 Mbytes Stereo 44.1KHz 128Kbps 00:34 / 03:46 Voice Record /01/01 12:51:04 AM Stereo 8KHz 128Kbps 00:00:12 / 00:05:12 REC OSD (képernyœkijelzœ MP3 lejátszás/diktafon felvétel és lejátszás üzemmódban) MP3 Play Mode Voice Play /01/01 12:51:04 AM 5.0Mbytes Stereo 8KHz 128Kbps 7 Voice Record Mode 00:00:12 / 00:05: Voice Play Mode MP3 lejátszás üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. Fájlszám/fájlnév/fájlformátum 3. Fájlméret 4. Mintavételi sebesség/bitsebesség 5. FolyamatjelzŒ sáv 6. Eltelt idœ/összidœ 7. MıködésjelzŒ 8. HangerŒjelzŒ 9. Akkutöltöttség-jelzŒ 10. Memóriatípus-jelzŒ 11. Ismétlés: az összes/egy jelzœ Diktafon felvétel üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. Fájlszám/dátum és idœpont 3. Mintavételi sebesség/bitsebesség 4. Eltelt idœ/összidœ 5. MıködésjelzŒ 6. Felvétel/készenlét szöveg Diktafon lejátszás üzemmód 7. FolyamatjelzŒ sáv 8. ZárolásjelzŒ 9. HangerŒjelzŒ A beállított funkciók nem törlœdnek a kamera ismételt bekapcsolásakor.

19 POLISH Eksploatacja akumulatora Instalowanie/wyjmowanie akumulatora Zaleca si zakup co najmniej jednego akumulatora zapasowego, co zapewni mo liwoêç ciàg ego korzystania z kamery. Az akkumulátor használata Az akkumulátor behelyezése és kivétele A videokamera folyamatos használatához célszerı egy vagy több pótakkumulátort vásárolni. Wk adanie akumulatora Wsuƒ akumulator i zamocuj go, tak aby zatrzasnà si w rowku. Az akkumulátor behelyezése Csúsztassa az akkumulátort a horonyba, majd kattintsa a helyére. Wyjmowanie akumulatora Odciàgnij zatrzask, aby wyjàç akumulator. Az akkumulátor kivétele Húzza el a nyíllal jelzett irányba az akkukiadó Uwaga Nale y oczyêciç styki akumulatora i usunàç obce substancje przed w o eniem akumulatora do kamery. Az akkumulátor behelyezése elœtt tisztítsa le érintkezœirœl az esetleges szennyezœdéseket. 19

20 POLISH Eksploatacja akumulatora Az akkumulátor használata Konserwacja akumulatora Akumulator nale y adowaç przy temperaturze otoczenia od 0 C do 40 C. Nie wolno adowaç akumulatora w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura poni ej 0 C. U ywanie akumulatora przez d ugi okres czasu w temperaturach poni ej 0 C lub powy ej 40 C skraca jego ywotnoêç i pojemnoêç. Akumulatora nie nale y umieszczaç w pobli u êróde ciep a (np. ognia). Akumulatora nie wolno demontowaç, przerabiaç, naciskaç ani podgrzewaç. Nie wolno dopuêciç do zwarcia biegunów + i - akumulatora. Mo e to spowodowaç wyciek elektrolitu, emisj ciep a, wybuch po aru lub przegrzanie. Zaleca si korzystanie z oryginalnego akumulatora. Mo na go nabyç w centrum serwisowym firmy SAMSUNG. Az akkumulátor karbantartása Az akkumulátort 0 C és 40 C közötti hœmérsékleten kell feltölteni. Az akkumulátort nem szabad 0 C alatti hœmérsékleten tölteni. Ha 0 C alatti hœmérsékleten használják vagy hosszabb ideig 40 C fölötti hœmérsékleten hagyják, az akkumulátor élettartama és kapacitása lecsökken. Ne helyezze az akkumulátort semmilyen hœforrás (pl. tız vagy fıtœtest) közelébe. Az akkumulátort ne szerelje szét, ne dolgozza fel és ne gyakoroljon rá nyomást. Ne hagyja rövidre záródni az akkumulátor + és - pólusát! Ez szivárgást, hœtermelést, túlhevülést vagy tüzet okozhat. Javasoljuk, hogy eredeti akkumulátort használjanak. Ez a SAMSUNG márkaszervizben kapható. 20

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ SELF TIMER A.DUB F.ADV DATE/ TIME SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) Digitális videokamera VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz SELF TIMER F.ADV SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) Digitális videokamera VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az MP3 a médialejátszók új generációja. Támogatja az MP2, MP3, WMA és WAV fájlok lejátszását. Magas színvonal, megbízhatóság és átdolgozott dizájn jellemzi. Áttekintés Átdolgozott dizájn

Részletesebben

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1 Kezdõ lépések Nokia N93i-1 A készülék gombjai és részei összecsukott mód 2. kiadás HU, 9253949 Típusszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban Nokia N93i néven szerepel. 1 A fõ kamera és az objektív.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

SilverCrest Action Camcorder Alkalmazás

SilverCrest Action Camcorder Alkalmazás SilverCrest Action Camcorder Alkalmazás Android verzió Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A SilverCrest Action Camcorder alkalmazás elindítása... 2 Rögzítés üzemmód... 2 A Média album... 3 Felvételek átvitele

Részletesebben

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 1. Csomag tartalma 1. 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 2. A készülék áttekintése 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 HU - 1 1 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

4csatornás DVS, 7 LCD

4csatornás DVS, 7 LCD 4csatornás DVS, 7 LCD Tömör kezelési utasítás 4-CS M OZGÁS Távirányító LAN OPCIÓ Mielőtt bekapcsolja a készüléket Kérjük megfelelően csatlakoztassa a SATA táp- és adatkábelt, amikor a SATA HDD-t a DVR-be

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató

Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató LCD PTV-711 Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót Tartalom Borító......1 Tartalom....2 Figyelmeztetés....3 Biztonsági

Részletesebben

Készülék informácók Készülék hardverének bemutatása.

Készülék informácók Készülék hardverének bemutatása. Készülék informácók Készülék hardverének bemutatása. Szám Tétel Funkciók 1 Earphone jack 2 Power Használjon headset-et a kézmentes telefonbeszéletéshez és zenehallgatáshoz. Tartsa lenyomva néhány másodpercig

Részletesebben

hakkumulátor h Számítógép

hakkumulátor h Számítógép Köszönjük, hogy IBM ThinkPad R sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19")

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17) Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19) Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19") Kezelési útmutató Biztonsági óvintézkedések 1. Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt tisztítaná azt! Mindig puha törlőkendővel

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma A hálózati (220V)

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

1. Gombok és funkciók

1. Gombok és funkciók Kezelési útmutató 1. Gombok és funkciók 1. Első kamera 2. Hangerő + gomb 3. Hangerő - gomb 4. Hátoldali kamera 5. Fülhallgatóaljzat 6. SIM-kártya nyílása 7. Főkapcsoló és zár gomb 8. Áramkábel (DC-bemenet)

Részletesebben

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129.

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129. Használati útmutató Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a top5.hu által forgalmazott Concox GT03B típusszámú nyomkövető egységre esett a választása! Kérjük, hogy az első üzembe helyezést megelőzően figyelmesen

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez (vagy egyéb kompatibilis

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

SJ4000 WIFI Menu bea llı ta sok

SJ4000 WIFI Menu bea llı ta sok SJ4000 WIFI Menu bea llı ta sok Felbontás A felbontás beállítása a videó felvételi módra vonatkozik. Az alapértelmezett beállítás 1080 HD 1920 1080. Az 1080FHD 1920 1080 30fps, az összes többi mód 60fps.

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása

Bluetooth Software frissítés leírása Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez Alkalmazandó 2012 utáni termékek esetén CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket a fejegység Bluetooth

Részletesebben

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-72(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-72(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Ez az ismertető a jelen firmware frissítés által kínált 3D funkciókról tájékoztat. Kérjük tekintse át a Használati útmutatót és a mellékelt CD-ROM-on található α kézikönyvet. 2010 Sony

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Pulsar 590 és 590A CSOMAG

Részletesebben

UMAX Visionbook 10Wi

UMAX Visionbook 10Wi UMAX Visionbook 10Wi Használati útmutató A csomag a következőket tartalmazza: Csomag tartalma Táblagép Billentyűzet Hálózati adapter Használati útmutató Táblagép leírása Felülnézet Oldalnézet balról Elölnézet

Részletesebben

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND UC B235 BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND UC B235 BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: VOYAGER LEGEND UC B235 BLUETOOTH SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma Headset

Részletesebben

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel 9210459/1 MAGYAR Ezzel a kábellel átvihetünk és szinkronizálhatunk adatokat a kompatibilis számítógép és a Nokia készülék között. A kábel egyidejûleg használható a kompatibilis

Részletesebben

DVR gyors használati útmutató MODELLEK:

DVR gyors használati útmutató MODELLEK: DVR gyors használati útmutató MODELLEK: GDV-A4416A 16-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 GDV-C4416A 16-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 GDV-B8832A 32-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 1. A készülék

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kezelési útmutató Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! FIGYELMEZTETÉS A terméket ne szerelje a vezető ülés közelébe,

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁRSZORZÓ MÉRLEG ER Kereskedelmi mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK....................................... 3 KIJELZÔ................................................ 4 A kijelzô..............................................

Részletesebben

Powa WiFi haszna lati ú tmútato

Powa WiFi haszna lati ú tmútato Powa WiFi haszna lati ú tmútato Köszönjük, hogy noontec terméket vásárolt. Kérjük mielőtt használná a terméket olvassa el a használati utasítást! Név Funkció 1 Be/kikapcsoló Gomb Rövid megnyomás esetén

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

Az OPN2001 telepítése és használata

Az OPN2001 telepítése és használata Az OPN2001 telepítése és használata Tartalomjegyzék A meghajtó telepítése 2 A scanner csatlakoztatása 3 OPN2001 USB-csatlakozó 3 A scanner leolvasása 3 Az OPN2001 scanner 4 Használat 4 Funkciók 5 Problémamegoldás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER Digitális rádiós ébresztőóra CL-8050 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmat, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése Automatikus rendszám-azonosító - A Matrix-Police rövid ismertetése - Ajánlott összeállítás a Matrix-Police berendezésre - Matrix-Police kezelõi kézikönyv A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító

Részletesebben

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló)

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló) KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. Műszaki jellemzők SMART Document Camera Modell SDC-330 Fizikai jellemzők Méret Felállított 28,9 cm széles 41,7 cm magas 37 cm mély (11 3/8" 16 3/8" 14 5/8") Összehajtott

Részletesebben

T76GPS/T76GPS TV GOCLEVER TAB HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WWW.GOCLEVER.COM LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA

T76GPS/T76GPS TV GOCLEVER TAB HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WWW.GOCLEVER.COM LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA WWW.GOCLEVER.COM Kérjük, hogy olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket. Bevezetés Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2 DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. Minden jog fenntartva. Bevezetés A DC-11/DC-11K (a továbbiakban: DC-11) Nokia akkucsomaggal egyidejûleg tölthetjük fel két kompatibilis

Részletesebben

1. Prestigio autódvr 4. USB-kábel 2. Tapadókorong 5. AV-kábel 3. Autós töltő 6. Rövid használati útmutató 7. Garancialevél. LED lámpa (töltés)

1. Prestigio autódvr 4. USB-kábel 2. Tapadókorong 5. AV-kábel 3. Autós töltő 6. Rövid használati útmutató 7. Garancialevél. LED lámpa (töltés) 1. Csomag tartalma 1. Prestigio autódvr 4. USB-kábel 2. Tapadókorong 5. AV-kábel 3. Autós töltő 6. 7. Garancialevél 2. A készülék áttekintése HU 1 2 3 4 5 6 Mikrofon MENÜgomb Üzemmód gomb Fel gomb Le/SOS

Részletesebben

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR PC-s visszatekintő program használati utasítása Tartalomjegyzék Hogyan kell kivenni a memóriakártyát? 3 Szoftver installálás 3 Az adatok visszanyerése 5 Az adatok megjelenése

Részletesebben

AD-43 Nokia audiovezérlõ 9255407/1

AD-43 Nokia audiovezérlõ 9255407/1 AD-43 Nokia audiovezérlõ 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255407/1 Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyûjtõhelyre kell

Részletesebben

HD Video Series Trail Camera HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HD Video Series Trail Camera HASZNÁLATI UTASÍTÁS HD Video Series Trail Camera HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók 2 1.1 Bevezetés 2 1.2 3. használat 1.3 3. ábra Első lépések 5 2.1 Elemek 5 2.2 Helyezze be az SD kártyát 5 2.3 Test

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Escort-FL/FC TDVR-04. Videó felvevő és lejátszó készülék. Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez

Escort-FL/FC TDVR-04. Videó felvevő és lejátszó készülék. Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez Escort-FL/FC TDVR-04 Videó felvevő és lejátszó készülék Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez Trinus Systems, Inc. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A rögzítő bekapcsolása, napi kezdeti lépések 3 2.

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

Beta rendszer általános leírás

Beta rendszer általános leírás Beta rendszer általános leírás Ki és bekapcsolás A távirányító használata: Élesítés (bekapcsolás) : a piros gomb 1 mp. nyomva tartásával érhet el. Ilyenkor a központ 3 rövid sípszóval jelzi, hogy az élesedési

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. Ez a termék megfelel a jelenleg érvényes UPnP és Intel Media Network Product követelményeknek. Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy

Részletesebben

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz!

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Telepítés előtt olvassa el ezt a fontos megjegyzést! 1. A VideoCAM ExpressII

Részletesebben

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás 1. Funkció gombok 2. Töltés Az Avantalk BTCK-10b kihangosító készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt erősen

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY FCC TANÚSÍTVÁNY Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek minden interferenciát

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó

ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó Felhasználói kézikönyv Bevezetõ Az Ön által megvásárolt HD media lejátszója a következõ fájl formátumokat támogatja: Video: H.264, AVI MP4 RM MPEG RMVB VOB MOV DAT,

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Típus: SZQ392. Termékleírás. Típus: WRC840. Termékleírás. Típus: SFA-010235. Termékleírás. Típus: WCM709. Termékleírás. Típus: 420TVL (SH)

Típus: SZQ392. Termékleírás. Típus: WRC840. Termékleírás. Típus: SFA-010235. Termékleírás. Típus: WCM709. Termékleírás. Típus: 420TVL (SH) Típus: SZQ392 2.5 kijelzı, 2,4GHz, négycsatornás DVR MP4 vezeték nélküli 4 db kamera és monitor készlet, megfigyelésre és gyermekfelügyeletre Típus: WRC840 7 TFT LCD monitor, 2,4GHz 4 csatornás vevı és

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS VOYAGER PRO USB HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS VOYAGER PRO USB HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS VOYAGER PRO USB HEADSET SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma Tulajdonságok:

Részletesebben

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 A másolás folyamata Szolgáltatások kezdőlap Munkaállapot Érintőképernyő Start Összes törlése Leállítás. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló

Részletesebben

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet Figyelmeztetés - Kérjük ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

Rövid útmutató P2P IP kamerákhoz

Rövid útmutató P2P IP kamerákhoz HU Rövid útmutató P2P IP kamerákhoz CIKKSZÁM: CR728W Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! A rövid útmutató segítségével az alapbeállítások végezhetők el IP kamerájához. További

Részletesebben

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1 HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 6 1 2 5 4 3 7 8 9202253/1 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes

Részletesebben

Alapvető tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok Tartalomjegyzék Alapvető tulajdonságok... 1 Kinézet, csatlakozók... 1 Technikai jellemzők... 1 Első lépések... 2 Indítás és Kikapcsolás... 2 Csatlakoztatás PC-hez... 3 Kezelő felület... 4 Alsó kezelő felület...

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben