VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD"

Átírás

1 Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás Töltéscsatolt eszköz LCD-képernyŒ Podr cznik u ytkownika Przed przystàpieniem do eksploatacji urzàdzenia nale y dok adnie przeczytaç niniejszà instrukcj i zachowaç jà na przysz oêç. Niniejszy produkt spe nia wymogi dyrektywy 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE. Használati útmutató MielŒtt a készüléket használatba venné, kérjük, figyelmesen olvassa el a haszhálati útmutatót, és Œrizze meg, hogy késœbb is utánanézhessen a tudnivalóknak. Ez a termék megfelel a Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE elõírásoknak. AD S

2 Spis treêci Tartalomjegyzék Uwagi i instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa...8 Opis kamery...13 Funkcje Akcesoria dostarczone z kamerà...14 Widok z przodu (strona lewa)...15 Widok z lewej strony...16 Widok z góry (strona prawa)...17 Widok z ty u i widok od do u...18 Pilot zdalnego sterowania...19 Przygotowanie...20 Regulacja paska na r k...20 Pasek na r k Pasek na rami...20 Zak adanie os ony obiektywu...20 Instalacja baterii litowej...21 Instalacja baterii zegara wewn trznego...21 Instalacja baterii w pilocie...21 Pod àczanie do êród a zasilania...22 Korzystanie z zasilacza i przewodu zasilania...22 U ytkowanie akumulatora litowo-jonowego...23 adowanie akumulatora litowo-jonowego...23 Maksymalna d ugoêç nagrywania w zale noêci od modelu i rodzaju akumulatora...24 Wskaênik poziomu na adowania akumulatora...25 W àczanie i wy àczanie menu ekranowego...25 Menu ekranowe (w trybach REC / PLAY)...26 Menu ekranowe w trybach (Program)/ (Play)...27 U ywanie joysticka...28 Kamera: Konfigurowanie ustawieƒ w menu systemowym...29 Wybór j zyka menu ekranowego...29 Ustawianie zegara...30 Konfiguracja sterowania pilotem bezprzewodowym...31 Ustawianie sygna u dêwi kowego...32 Funkcja prezentacji...33 Megjegyzések és biztonsági elœírások... 8 A videokamera használata Szolgáltatások A kamerához mellékelt tartozékok...14 Elölnézet és bal oldalnézet...15 Baloldali nézet...16 Jobboldali és felülnézet...17 Hátul- és alulnézet...18 TávvezérlŒ...19 ElŒkészületek A fogószíj beállítása...20 Fogószíj Vállszíj...20 A lencsefedél felerœsítése...20 A lítiumelem behelyezése...21 A belsœ órát tápláló elem behelyezése...21 Elem behelyezése a távvezérlœbe...21 Áramforrás csatlakoztatása...22 A hálózati tápegység és az egyenáramú kábel használata...22 A lítiumionos akkumulátor használata...23 A lítiumionos akkumulátor feltöltése...23 A folyamatos felvételi idœ a használat és az akkumulátortípus függvényében...24 TöltéskijelzŒ...25 Az OSD képernyœmenü be- és kikapcsolása...25 OSD (képernyõkijelzõ) REC/PLAY üzemmódokban...26 OSD (képernyõkijelzõ) (Program)/ (Play) üzemmódokban...27 A VezérlŒgomb használata...28 A videokamera: A rendszermenü beállítása Az OSD képernyœmenü nyelvének kiválasztása...29 Az óra beállítása...30 A vezeték nélküli távvezérlés engedélyezésének beállítása...31 Hangjelzés beállítása...32 A bemutató megtekintése

3 Spis treêci Tartalomjegyzék Kamera: Konfigurowanie ustawieƒ w menu wyêwietlania...34 Regulacja wyêwietlacza LCD...34 WyÊwietlanie daty i godziny...35 Konfigurowanie ustawieƒ wyêwietlania na ekranie telewizora...36 Kamera: Podstawowe informacje dotyczàce nagrywania Korzystanie z wizjera kamery...37 Regulacja ostroêci...37 Wk adanie i wyjmowanie kasety...38 Wskazówki umo liwiajàce stabilne nagrywanie obrazu...39 Nagrywanie za pomocà wyêwietlacza LCD...39 Nagrywanie za pomocà wizjera...39 Techniki nagrywania...40 Pierwsze nagranie...41 Tryb EASY.Q (dla poczàtkujàcych)...42 Funkcja Record Search...43 Ustawianie punktu poczàtkowego na taêmie (Zero Memory)...44 Nagrywanie z samowyzwalacza sterowane pilotem...45 Powi kszanie i pomniejszanie...46 Funkcja Tele Macro...46 Funkcja stopniowego wzmacniania i wygaszania...47 Poczàtek nagrywania...47 Koniec nagrywania (u ycie funkcji Fade In/Fade out)...47 Tryb kompensacji przy filmowaniu pod Êwiat o (BLC)...48 Funkcja Color Nite (filmowanie w kolorze w nocy)...49 Kamera: Zaawansowane funkcje nagrywania Zastosowanie funkcji...50 Konfigurowanie opcji menu...50 Dost pnoêç funkcji w ró nych trybach...51 Wybieranie trybu nagrywania...52 Wybieranie trybu dêwi ku...53 Redukcja szumów (Wind Cut)...54 Ustawianie szybkoêci migawki i ekspozycji...55 SzybkoÊci migawki zalecane podczas nagrywania...55 Automatyczna/r czna regulacja ostroêci...56 Automatyczna regulacja ostroêci...56 R czna regulacja ostroêci...56 A videokamera: A kijelzœ menübeállításai Az LCD-képernyŒ beállítása...34 A dátum és az idœ beállítása...35 A tv-megjelenítés beállítása...36 A videokamera: Felvétel alapfokon A keresœ használata...37 A fókusztávolság beállítása...37 Kazetta behelyezése és kivétele...38 Tanácsok stabil képfelvételhez...39 Felvétel az LCD-képernyŒvel...39 Felvétel a keresœvel...39 Különféle felvételi technikák...40 Az elsœ felvétel elkészítése...41 Az EASY Q üzemmód használata (kezdõk számára)...42 Felvétel keresése...43 A nulla memóriahely beállítása...44 Önkioldós felvétel a távvezérlõvel...45 Közelítés és távolítás...46 A Tele Macro használata...46 A fokozatos elœtınés / eltınés használata...47 A felvétel elindítása...47 A felvétel leállítása (Fade in / Fade Out használatával)...47 Az ellenfény-kiegyenlítõ üzemmód (BLC) használata...48 A Color Nite Shutter (Színes éjszakai zár) használata...49 A videokamera: Felvétel haladó fokon KülönbözŒ funkciók használata...50 Menüelemek beállítása...50 A funkciók elérhetõsége az egyes üzemmódokban...51 A felvételi üzemmód kiválasztása...52 Audio üzemmód kiválasztása...53 A szélzaj csökkentése (Wind Cut)...54 A zársebesség és az exponálás beállítása...55 Felvételhez javasolt zársebességek...55 Autofókusz / kézi fókusz...56 Automatikus fókuszbeállítás...56 Kézi fókuszbeállítás

4 Spis treêci Tartalomjegyzék Ustawianie balansu bieli...57 Korzystanie z menu podr cznego: Balans bieli...58 Ustawianie funkcji cyfrowego stabilizatora obrazu (DIS)...59 Korzystanie z menu podr cznego: cyfrowy stabilizator obrazu (DIS)...60 Tryby automatycznej regulacji ekspozycji (Program AE)...61 Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE)...62 Korzystanie z menu podr cznego: Automatyczna ekspozycja...62 Stosowanie efektów cyfrowych...63 Wybieranie efektów cyfrowych...64 Korzystanie z menu podr cznego: Digital Effects (Efekty cyfrowe)...65 Korzystanie z zoomu cyfrowego...66 Wybieranie zoomu cyfrowego...66 Fotografowanie...67 Wyszukiwanie zdj ç...67 Kamera: Odtwarzanie Odtwarzanie nagranej kasety na wyêwietlaczu LCD...68 Regulacja jasnoêci/kolorów wyêwietlacza LCD w trakcie odtwarzania (funkcja LCD Bright/Color)...68 Kontrolowanie dêwi ku z g oêników...69 Odtwarzanie kaset...70 Odtwarzanie na ekranie LCD...70 Odtwarzanie na ekranie telewizyjnym...70 Pod àczanie do telewizora posiadajàcego gniazda wejêciowe audio/wideo...70 Pod àczanie do telewizora nie majàcego gniazd wejêciowych audio/wideo...71 Odtwarzanie...71 Funkcje w trybie PLAY (ODTWARZANIE)...72 Wstrzymanie odtwarzania...72 Wyszukiwanie obrazu do przodu i do ty u...72 Odtwarzanie w zwolnionym tempie do przodu i do ty u...72 Odtwarzanie pokladkowe - klatka po klatce...73 Odtwarzanie przyspieszone (do przodu/do ty u)...73 Odtwarzanie do ty u...73 WejÊcie/wyjÊcie AV (tylko VP-D6550i)...74 Podk adanie dêwi ku...74 Podk adanie dêwi ku...75 Odtwarzanie pod o onej Êcie ki dêwi kowej...76 Protokó przesy ania danych IEEE Interfejs USB A fehéregyensúly beállítása...57 A gyorsmenü használata: Fehéregyensúly...58 A digitális képstabilizátor (DIS) beállítása...59 A gyorsmenü használata: Digitális képstabilizátor (DIS)...60 Programozott automatikus exponálási üzemmódok (PROGRAM AE)...61 A Program AE beállítása...62 A gyorsmenü használata: Programozott automatikus exponálás...62 Digitális effektusok alkalmazása...63 A Digital Effect (digitális effektus) kiválasztása...64 A gyorsmenü használata: Digital Effects...65 Közelítés és távolítás a Digital Zoom funkcióval...66 A Digital Zoom (Digitális zoom) kijelölése...66 Fényképfelvétel...67 Fényképkeresés...67 A videokamera: Lejátszás Felvétel lejátszása az LCD-képernyŒn...68 Az LCD Bright/Color <LCD-képernyŒ fényerejének/színének> beállítása lejátszás közben...68 A hangszóró hangerejének beállítása...69 Szalag lejátszása...70 Lejátszás az LCD-képernyŒn...70 Lejátszás tv-képernyœn...70 Csatlakozás audio/video bemenettel rendelkezœ tv-készülékhez...70 Csatlakoztatás audio és video bemeneti csatlakozóval nem rendelkezœ tv-hez...71 Lejátszás...71 Különféle funkciók PLAY (LEJÁTSZÁS) üzemmódokban...72 Lejátszás szüneteltetése...72 Képkeresés (ElŒre/visszafelé)...72 Lassú lejátszás (ElŒre/visszafelé)...72 Lejátszás képkockánként (ElŒre vagy hátra)...73 Kétszeres sebességı lejátszás (ElŒre/hátra)...73 Lejátszás visszafelé...73 AV In/Out (AV be/kimenet, csak a VP-D6550i modellnél)...74 Utóhangosítás...75 Utóhangosítás...75 Utólag felvett hang lejátszása...76 IEEE 1394 adatátvitel USB-csatlakozás... 79

5 Spis treêci Tartalomjegyzék Tryb aparatu cyfrowego Przygotowanie U ywanie pokr t a zmiany trybu...83 U ywanie karty pami ci (Akcesoria opcjonalne)...83 Funkcje karty pami ci...83 Wk adanie karty pami ci...84 Wyjmowanie karty pami ci...84 Maksymalna liczba zdj ç i d ugoêç filmu...85 Tryb aparatu cyfrowego Funkcje Numerowanie zapisanych zdj ç...86 Ustawianie jakoêci obrazu...87 Ustawianie rozmiaru zdj ç...88 Ustawianie j zyka menu...89 Ustawianie jasnoêci wyêwietlacza...90 Ustawianie zegara...91 Ustawianie opcji IMPRINT...92 Ustawianie sterowania pilotem bezprzewodowym (WL.REMOTE)...93 Ustawianie g oênoêci sygna u dêwi kowego...94 Ustawianie dêwi ku migawki...94 Zastosowanie funkcji...95 Tryb aparatu cyfrowego: Podstawowe informacje dotyczàce robienia zdj ç Pierwsze zdj cie...98 Wykonywanie zdj ç...98 Wykonywanie zdj ç: tryb EASY.Q...98 Przeglàdanie zdj ç...99 Pojedyncze przeglàdanie zdj ç...99 Przeglàdanie pokazu slajdów Ustawianie czasu trwania funkcji Q.View Przeglàdanie zdj ç w trybie szybkiego podglàdu Przeglàdanie wielu zdj ç w trybie Multiple Image View Usuwanie zdj ç i filmów Usuwanie jednego zdj cia w trybie Multiple Image View Usuwanie zdj cia za pomocà menu DELETE Zdj cia opóênione - samowyzwalacz Nagrywanie w formacie MPEG Ustawianie rozdzielczoêci i liczby klatek na sekund Nagrywanie filmu na kart pami ci Digitális fényképezõgép üzemmód ElŒkészületek Az üzemmódkapcsoló használata...83 A memóriakártya használata (Külön beszerezhetœ tartozék)...83 A memóriakártya funkciói...83 Memóriakártya behelyezése...84 Memóriakártya kivétele...84 A tárolható képek száma/mozgó felvétel idõtartama...85 Digitális fényképezõgép üzemmód Tárolt képek számozása...86 A képminõség beállítása...87 A képméret beállítása...88 A menü nyelvének beállítása...89 A folyadékkristályos kijelzœ fényerejének beállítása...90 Az óra beállítása...91 Az IMPRINT (DÁTUMBÉLYEGZÃ) beállítása...92 A vezeték nélküli távvezérlés engedélyezésének beállítása (WL.REMOTE)...93 Hangjelzés beállítása...94 A zárhang beállítása...94 KülönbözŒ funkciók használata...95 Digitális fényképezõgép üzemmód Fénykép készítés alapjai Az elsœ fotó elkészítése és megtekintése...98 Állóképek készítése:...98 Állóképek készítése: EASY.Q Mode...98 Állóképek megtekintése...99 Egy állókép megtekintése...99 Diabemutató megtekintése A Q.View (Gyors átnézés) idõtartamának beállítása Egy állókép megtekintése a Gyors Átnézés funkció segítségével Több kép megtekintése a Többszörös KépmegjelenítŒvel Álló- és mozgóképek törlése Egy kép törlése egyenkénti képmegjelenítésnél Kép törlés a DELETE (TÖRLÉS) menü segítségével Késleltetett felvétel - Önkioldó MPEG felvételek készítése A felbontás és a képsebesség beállítása Videoklip rögzítése memóriakártyára

6 Spis treêci Tartalomjegyzék Odtwarzanie plików MPEG Odtwarzanie nagranego filmu Tryb aparatu cyfrowego: Ustawienia zaawansowane Ustawianie ogniskowej U ywanie wbudowanej lampy b yskowej Dost pne tryby lampy dla danych trybów aparatu Ustawianie trybów ogniskowej Auto Focus (automatyczny) Manual Focus (r czny) Continuous Auto Focus (ciàg y) Tryb Macro Ustawianie czasu naêwietlania Blokowanie automatycznego czasu naêwietlania funkcjà AE LOCK Ustawianie opcji pomiaru Êwiat a dla funkcji automatycznego naêwietlania SPOT AE lub MULTI AE Tryby SCENE - predefiniowane tryby naêwietlania R czna kompensacja naêwietlania Ustawianie przys ony Ustawianie szybkoêci migawki Ustawianie balansu bieli Ustawianie predefiniowanego balansu bieli Ustawianie r czne balansu bieli Ustawianie czu oêci ISO U ywanie cyfrowych efektów specjalnych Wykonywanie wielu zdj ç z u yciem wyznaczania zakresu automatycznego naêwietlania (Bracketing) Wykonywanie wielu zdj ç za pomocà funkcji serii zdj ç Ustawianie ostroêci U ywanie cyfrowego zoomu Powi kszanie obrazu Pomniejszanie obrazu Obracanie zapisanego zdj cia Zmiana wielkoêci zapisanego zdj cia Zmiana ustawieƒ aparatu - menu MySET Zapami tywanie ustawieƒ bie àcych adowanie w asnych ustawieƒ Zmiana ustawieƒ aparatu - zmiana obrazu startowego Powi kszanie i przycinanie obrazów (przy przeglàdaniu) Powi kszanie obrazu MPEG lejátszás Felvett videoklip lejátszása Digitális fényképezõgép üzemmód haladó technikák A fókusztávolság beállítása A beépített vaku használata A kamera üzemmódban rendelkezésre álló vaku üzemmódok A fókusz üzemmódok beállítása Automatikus fókusz üzemmód Manuális fókusz üzemmód Folyamatos automatikus fókusz üzemmód Makró üzemmód Az exponálás beállítása Az automatikus exponálás rögzítése: AE LOCK <AE ZÁR> Az automatikus megvilágítás-mérési opciók beállítása: SPOT AE <PONT AE> vagy MULTI AE <MULTI AE> SCENE <JELENET> üzemmódok - ElŒre programozott automatikus exponálási üzemmódok Kézi megvilágítás-kiegyenlítés A blendenyílás beállítása A zársebesség beállítása A fehéregyensúly beállítása Az elœre programozott fehéregyensúly beállítása A kézi fehéregyensúly beállítása Az ISO érzékenység beállítása A Digitális Speciális Effektusok használata Több kép készítése automatikus összekapcsolt exponálással Több kép készítése folyamatos fényképfelvétel funkcióval Az élesség beállítása A Digitális zoom használata Közelítés Távolítás Tárolt kép elforgatása Tárolt kép átméretezése A kamera testre szabása - MySET (Saját BEÁLLÍTÁS) menü Aktuális beállítások tárolása Testre szabott beállítások letöltése A kamera testre szabása - KezdŒkép módosítása Rögzített képek zoomolása és vágása megtekintés közben (Playback ZOOM) A kép nagyítása

7 Spis treêci Tartalomjegyzék Przycinanie obrazu Zabezpieczanie obrazów Formatowanie karty pami ci Drukowanie obrazów za pomocà PictBridge TM Pod àczanie do drukarki Wybieranie obrazów Dostosowywanie opcji drukowania Drukowanie zdj ç Drukowanie zdj ç przy u yciu ustawieƒ DPOF (Digital Print Order Format) Resetowanie ustawieƒ PictBridge Drukowanie zdj ç za pomocà DPOF (Digital Print Order Format) Ustawienia standardowe DPOF Ustawienia indeksu DPOF Ustawienia rozmiaru wydruku DPOF Drukowanie zdj ç z oznaczeniem DPOF Konserwacja Czyszczenie i konserwacja kamery Po zakoƒczeniu u ytkowania Czyszczenie wyêwietlacza LCD Czyszczenie obudowy kamery i g owic wideo Korzystanie z kamery za granicà èród a zasilania System kolorów Rozwiàzywanie problemów Parametry techniczne Indeks Képek vágása A tárolt képek védelme Memóriakártya formattálása Képnyomtatás a PictBridge TM segítségével Csatlakoztatás nyomtatóhoz Kép kiválasztása Nyomtatási lehetœségek testre szabása Képek nyomtatása Képek nyomtatása DPOF (Digital Print Order Format = digitális nyomtatási parancsformátum) beállításokkal PictBridge beállítások visszaállítása Képek nyomtatása - DPOF (Digital Print Order Format) segítségével Standard DPOF beállítás Index DPOF beállítás Nyomtatási méret DPOF beállítás DPOF jelzésı képek nyomtatása Karbantartás A videokamera tisztítása és karbantartása A kamera használata után Az LCD-képernyõ tisztítása A készülékház és a videofejek tisztítása A videokamera használata külföldön Hálózati feszültség Színrendszer Hibaelhárítás Mıszaki adatok Tárgymutató

8 Uwagi i instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa Obracanie wyêwietlacza LCD - uwagi WyÊwietlacz LCD nale y obracaç ostro nie w sposób pokazany na rysunku. Nadmierne obrócenie mo e spowodowaç uszkodzenie wewn trznej cz Êci zawiasu àczàcego wyêwietlacz z kamerà. 1. WyÊwietlacz LCD zamkni ty. 2. Standardowe nagrywanie za pomocà wyêwietlacza LCD. Otwórz wyêwietlacz LCD palcem. 3. Nagrywanie z wyêwietlaczem LCD obróconym do góry. 4. Nagrywanie z wyêwietlaczem LCD obróconym do przodu. 5. Nagrywanie z wyêwietlaczem LCD obróconym na lewo Megjegyzések és biztonsági elœírások A LCD-képernyŒ forgatására vonatkozó megjegyzések Kérjük, óvatosan forgassa az LCD-képernyŒt, az ábrán jelzettek szerint. A túlforgatás az LCD-képernyŒt a kamerához csatlakoztató forgópánt sérülését okozhatja. LCD open 1. Becsukott LCD-képernyŒ. 2. Normál felvételkészítés az LCD képernyœvel. Az ujjával nyissa ki az LCD-képernyõt. 3. Felvételkészítés az LCD-képernyŒt felülrœl nézve. 4. Felvételkészítés azlcd-képernyœt elölrœl nézve. 5. Felvételkészítés az LCD-képernyŒt balról nézve. 6. Nagrywanie z zamkni tym wyêwietlaczem LCD Felvétel becsukott LCD-képernyŒvel. 8

9 Uwagi i instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa Uwagi dotyczàce praw autorskich (tylko VP-D6550i) Programy telewizyjne, kasety wideo, p yty DVD i inne materia y mogà byç obj te prawami autorskimi. Nagrywanie materia ów obj tych prawem autorskim bez wymaganej zgody mo e byç niezgodne z prawem. Wszystkie znaki firmowe i zarejestrowane znaki handlowe u yte w niniejszej instrukcji oraz innej dokumentacji dostarczanej z urzàdzeniami Samsung nale à do ich w aêcicieli. Uwagi dotyczàce kondensacji wilgoci 1. Nag y wzrost temperatury otoczenia mo e spowodowaç skroplenie si wilgoci wewnàtrz kamery. Na przyk ad: Gdy kamera zostanie przeniesiona z zimnego do ciep ego miejsca (np. z podwórza do pomieszczenia zimà) Gdy kamera zostanie przeniesiona z zimnego do ciep ego miejsca (np. z pomieszczenia na dwór latem) 2. JeÊli w àczono funkcj ochrony (DEW), nale y pozostawiç kamer w ciep ym, suchym pomieszczeniu na co najmniej dwie godziny. Nale y otworzyç przedzia kasety i wyjàç baterie. Uwagi dotyczàce kamery 1. Nie nara aç kamery na dzia anie wysokich temperatur (powy ej 60 C). Nie nale y jej na przyk ad zostawiaç w zaparkowanym samochodzie latem lub nara aç na bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych. 2. Nie dopuszczaç do zawilgocenia kamery. Chroniç kamer przez deszczem, s onà wodà i wilgocià w dowolnej postaci. Czynniki te mogà spowodowaç jej uszkodzenie. Usterki wywo ane dzia aniem cieczy mogà byç nieodwracalne. Megjegyzések és biztonsági elœírások SzerzŒi jogi közlemények (csak a VP-D6550i modellnél) Egyes televízió-mısorok, videoszalagok, DVD-filmek, játékfilmek és más programanyagok szerzœi jogvédelem alatt állnak. A szerzœi jogvédelem alatt álló anyagok jogosulatlan másolása törvénybe ütközhet. A jelen kézikönyvben vagy a Samsung termékhez mellékelt más iratokban említett összes kereskedelmi név és bejegyzett védjegy azok tulajdonosainak márkaneve, illetve bejegyzett védjegye. Páralecsapódásra vonatkozó megjegyzések 1. A levegœ hœmérsékletének hirtelen csökkenése következtében a videokamera belsejében pára csapódhat le. Például: amikor a kamerát hideg helyrõl egy melegre (például, télen a szabadból meleg helyiségbe) viszi, vagy amikor a kamerát hıvös helyrõl forró helyre (például, nyáron a pincébõl a szabadba) viszi. 2. Ha a (DEW) páravédelem funkció aktív, nyissa ki a kazettatartót és vegye ki az akkumulátort, majd legalább 2 órán keresztül hagyja a kamerát száraz, meleg helyiségben. A videokamerára vonatkozó megjegyzések 1. A kamerát ne tegye ki magas (60 C feletti) hõmérsékletnek, például, nyáron zárt autóban, vagy közvetlen napfénynek kitéve. 2. Ügyeljen arra, hogy a kamerát ne legyen nedves. A kamerát tartsa távol esœtœl, tengervíztœl és minden más nedvességtœl. A videokamera károsodhat, ha nedvesség éri. Néha a folyadék által okozott meghibásodás nem javítható ki. 9

10 10 POLISH Uwagi i instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa Uwagi dotyczàce akumulatora Nale y stosowaç zalecany akumulator opisany na stronie 24. Akumulatory sà dost pne u sprzedawcy produktów firmy SAMSUNG. Przed przystàpieniem do nagrywania nale y sprawdziç, czy akumulator jest ca kowicie na adowany. JeÊli kamera nie jest u ywana, nale y jà wy àczyç. Pozwala to zaoszcz dziç energi akumulatora. JeÊli urzàdzenie pracuje w trybie REC, po 5 minutach bezczynnoêci przy za adowanej taêmie w trybie gotowoêci STBY wy àczy si ono automatycznie. Pozwala to zaoszcz dziç energi akumulatora. Nale y sprawdziç, czy akumulator zosta prawid owo zainstalowany. Nale y uwa aç, aby nie upuêciç akumulatora. Mo e to spowodowaç jego uszkodzenie. Nowy akumulator dostarczany z urzàdzeniem nie jest na adowany. Przed przystàpieniem do eksploatacji akumulatora nale y go na adowaç. Pe ne roz adowanie akumulatora litowo-jonowego powoduje uszkodzenie jego wewn trznych ogniw. Zwi ksza si te prawdopodobieƒstwo wycieku elektrolitu. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, nale y go wyjàç z urzàdzenia, gdy jest ca kowicie roz adowany. Przy nagrywaniu przez d u szy czas zamiast wyêwietlacza LCD najlepiej u yç wizjera, poniewa wyêwietlacz zu ywa wi cej energii. Gdy okres ywotnoêci akumulatora dobiegnie koƒca, nale y skontaktowaç si ze sprzedawcà. Akumulator jest odpadem chemicznym i nale y si go pozbyç w odpowiedni sposób. Przy wyjmowaniu akumulatora z kamery nale y uwa aç, aby go nie upuêciç. Uwagi dotyczàce czyszczenia g owic wideo Regularne czyszczenie g owic wideo zapewnia prawid owe nagrywanie i wyraêny obraz. JeÊli podczas odtwarzania pojawiajà si kwadraty lub tylko niebieski ekran, powodem mogà byç zabrudzone g owice. W takim przypadku nale y je przeczyêciç kasetà czyszczàcà na sucho. Nie nale y u ywaç kasety czyszczàcej na mokro. Mo e to doprowadziç do uszkodzenia g owic. Megjegyzések és biztonsági elœírások Az akkumulátorra vonatkozó megjegyzések Bizonyosodjon meg arról, hogy a 24. oldalon jellemzett akkumulátort használja. Az akkumulátorok beszerezhetõk a SAMSUNG kiskereskedõknél. A felvétel megkezdése elœtt gyœzœdjön meg az akkumulátor teljesen feltöltött állapotáról. Az akkumulátor energiatakarékos használata érdekében kapcsolja ki a kamerát, amikor nem használja. Ha a kamerát REC (Felvétel) üzemmódban, behelyezett kazettával 5 percen túl STBY (Készenlét) üzemmódban hagyja anélkül, hogy használná, az akkumulátor lemerülésének megelõzésére a videokamera automatikusan kikapcsol. EllenŒrizze, hogy az akkumulátor pontosan a helyén van-e. Vigyázzon, hogy ne ejtse le az akkumulátort. Az akkumulátor az eséstœl megsérülhet. A gyári új akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátort használat elœtt teljesen fel kell tölteni. A lítiumionos akkumulátor teljes lemerítése károsítja az akkumulátor celláit. A teljesen lemerült akkumulátor még szivároghat is. Az akkumulátor sérülésének elkerülése érdekében vegye ki a lemerült akkumulátort a készülékbœl. Hosszú felvételek készítésekor tanácsos a folyadékkristályos monitor helyett a keresõt használni, mivel a folyadékkristályos monitor több energiát fogyaszt. Ha lejárt az akkumulátor élettartama, kérjük, forduljon a márkakereskedœhöz. Az akkumulátorokat vegyi hulladékként kell kezelni. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort a kameráról való levételkor ne ejtse le. A videofej tisztítására vonatkozó megjegyzések A zavarmentes felvétel és a tiszta kép biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a videofejeket. Ha a lejátszás során mozaikos, töredezett a kép vagy csak kék képernyœ látható, valószínı, hogy piszkosak a videofejek. Ilyen esetben tisztítsa meg a videofejeket szárazon mıködœ tisztítókazettával. Ne használjon nedves típusú tisztítókazettát. Az ilyen kazetta megrongálhatja a videofejeket.

11 Uwagi i instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa Uwagi dotyczàce obiektywu Nie filmowaç z obiektywem kamery skierowanym prosto w stron s oƒca. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e spowodowaç uszkodzenie przetwornika CCD. Uwagi dotyczàce wizjera elektronicznego 1. Nie ustawiaç kamery wizjerem skierowanym w stron s oƒca. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e uszkodziç wn trze wizjera. Nale y zachowaç ostro noêç, ustawiajàc kamer w nas onecznionym miejscu lub przy oknie. 2. Nie podnosiç kamery, trzymajàc za wizjer. 3. U ycie nadmiernej si y mo e spowodowaç uszkodzenie wizjera. Uwagi dotyczàce nagrywania i odtwarzania za pomocà wyêwietlacza LCD 1. WyÊwietlacz LCD zosta wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnej technologii. Mogà jednak pojawiaç si na nim ma e kropki (czerwone, niebieskie lub zielone). Zjawisko to jest normalne i nie wp ywa na nagrywany obraz. 2. Podczas korzystania z wyêwietlacza LCD w pe nym s oƒcu lub na dworze mogà wystàpiç trudnoêci z wyraênym widzeniem obrazu. W takim przypadku zaleca si korzystanie z wizjera. 3. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e spowodowaç uszkodzenie wyêwietlacza LCD. Uwagi dotyczàce paska na r k Zaleca si prawid owe wyregulowanie paska na r k celem zapewnienia stabilnoêci nagrywanego obrazu. Nie wsuwaç na si d oni w p tl paska, poniewa mo e to spowodowaç jego uszkodzenie. Megjegyzések és biztonsági elœírások Az objektívre vonatkozó megjegyzés Ne filmezzen a videokamerával úgy, hogy az objektívet egyenesen a napra irányítja. A közvetlen napfény megrongálhatja a CCD-t (töltéscsatolt eszközt, a képérzékelœt). Az elektronikus keresœre vonatkozó megjegyzések 1. Ne állítsa úgy a kamerát, hogy a keresœ egyenesen a nap felé nézzen. A közvetlen napfény megrongálhatja a keresœ szerkezeti elemeit. Ha a kamerát napos helyre vagy napsütötte ablak közelébe helyezi, legyen körültekintœ. 2. A videokamerát ne emelje fel a keresœnél fogva. 3. A keresœt a túlzott erœhatás tönkreteheti. Az LCD-képernyŒ használatával végzett Felvétel vagy Lejátszás mıveletekre vonatkozó megjegyzések 1. Az LCD-képernyŒ precíziós technológiával készült. Mindamellett elœfordulhat, hogy az LCD-képernyŒn apró (vörös, kék vagy zöld színı) pontok jelennek meg. Ez normális jelenség, és a rögzített képet semmilyen módon nem befolyásolja. 2. Ha az LCD-képernyŒt közvetlen napfényben vagy szabadban használja, megtörténhet, hogy nem látható tisztán a kép. Ilyen körülmények között a keresœ használatát javasoljuk. 3. A közvetlen napfény megrongálhatja az LCD képernyœt. A fogószíjra vonatkozó megjegyzések Ha filmezés közben egyenletes képet kíván biztosítani, ellenœrizze a fogószíj helyes beállítását. Ne erœltesse bele a kezét a fogószíjba, mert az megrongálódhat. 11

12 Uwagi i instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa Megjegyzések és biztonsági elœírások 12 Wskazówki dotyczàce baterii litowej 1. Bateria litowa zasila zegar i pami ç zawierajàcà ustawienia u ytkownika (nawet po od àczeniu akumulatora lub zasilacza). 2. Przy normalnym u ytkowaniu ywotnoêç baterii litowej wynosi oko o 6 miesi cy, liczàc od daty instalacji. 3. JeÊli bateria jest s aba lub wyczerpana, wyêwietlacz daty i godziny b dzie wyêwietla 00:00 1.JAN.2005 (jeêli w àczono wyêwietlanie daty i godziny). W takim przypadku nale y wymieniç bateri na nowà (typ CR2025). 4. Niew aêciwie przeprowadzona wymiana baterii stwarza zagro enie wybuchem. Baterie nale y wymieniaç na baterie tego samego typu lub na ich odpowiedniki. Ostrze enie: Bateri litowà nale y przechowywaç w miejscach niedost pnych dla dzieci. W przypadku jej po kni cia natychmiast skontaktowaç si z lekarzem. Serwis Nie dokonywaç samodzielnie napraw serwisowych. Otwieranie lub zdejmowanie os on mo e naraziç u ytkownika na kontakt z wysokim napi ciem lub inne niebezpieczeƒstwa. W sprawach napraw gwarancyjnych zwracaç si do wykwalifikowanego personelu serwisowego. Cz Êci zamienne Je eli potrzebne sà cz Êci zamienne, nale y dopilnowaç, aby stosowane by y cz Êci okreêlone przez producenta lub majàce takie same cechy jak cz Êci oryginalne. Samodzielna wymiana grozi wybuchem po aru, pora eniem pràdem lub innymi niebezpieczeƒstwami. [ UWAGA ] NIE U YWAå LAMPY B YSKOWEJ, GDY JEST ZAS ONI TA R KÑ. NIE DOTYKAå LAMPY B YSKOWEJ, JEÂLI BY A U YWANA PRZEZ D U SZY CZAS. MO E TO GROZIå POPARZENIEM. [ OSTRZE ENIE ] NIE NALE Y U YWAå LAMPY B YSKOWEJ PODCZAS FOTOGRAFOWANIA LUDZI Z BLISKIEJ ODLEG OÂCI (ODNOSI SI TO SZCZEGÓLNIE DO DZIECI). U YCIE LAMPY B YSKOWEJ Z BLISKIEJ ODLEG OÂCI MO E SPOWODOWAå POWA NE USZKODZENIA WZROKU. Prawid owe usuwanie produktu (zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszàcych si do niego tekstach wskazuje, e produktu po up ywie okresu u ytkowania nie nale y usuwaç z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstw domowych. Aby uniknàç szkodliwego wp ywu na Êrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego u ycia zasobów materialnych jako sta ej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla Êrodowiska recyklingu tego produktu u ytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowaç si z punktem sprzeda y detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem w adz lokalnych. U ytkownicy w firmach powinni skontaktowaç si ze swoim dostawcà i sprawdziç warunki umowy zakupu. Produktu nie nale y usuwaç razem z innymi odpadami komercyjnymi. A lítiumelemre vonatkozó elœírások 1. A lítiumelem Œrzi az órafunkciót és a felhasználói beállításokat akkor is, ha az akkumulátort vagy a hálózati adaptert eltávolították. 2. Normál üzemeltetés mellett a kamkorder lítiumeleme a beszereléstœl számítva kb. 6 hónapig mıködik. 3. Amikor a lítiumelem már gyenge vagy lemerült, a Date/Time (Dátum/pontos idõ) on (be) értékre állításakor a dátum/pontos idõ jelzõn 00:00 1.JAN.2005 (2005. január 01, délelõtt 12 óra) jelenik meg. Ilyen esetben cserélje ki a lítiumelemet egy újra (CR2025 típus). 4. Helytelen elemcsere esetén fennáll a robbanás veszélye. Kizárólag azonos vagy egyenértékı elemet használjon a cseréhez. Vigyázat: a lítiumelemet tartsa gyermekektœl távol. Az elem véletlen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. Javítás Ne kísérletezzen a videokamera házilagos javításával. A burkolatok felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítási munkát bízzon szakemberre. Pótalkatrészek Ha a készülékben alkatrészt kell cserélni, gyœzœdjön meg arról, hogy a szerelœ a gyártó által elœírt és az eredetivel azonos jellemzœjı pótalkatrészt használt-e fel. A nem jóváhagyott pótalkatrészek tüzet, áramütést vagy egyéb veszélyeket okozhatnak. [ VIGYÁZAT ] A VAKUT NE SÜSSE EL, HA KEZÉVEL ELTAKARJA. A VAKUT SOROZATOS MÙKÖDTETÉS UTÁN NE ÉRINTSE MEG. ÉGÉSVESZÉLY! [ FIGYELMEZTETÉS ] NE VILLANTSA FEL A VAKUT EMBERTÕL (KÜLÖNÖSEN CSECSEMÕTÕL) KIS TÁVOLSÁGRA. A KÖZELI VAKUZÁS SÚLYOS SZEMSÉRÜLÉST OKOZHAT. A termék megfelelœ leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplœ jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelœzhetœ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelœsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintı újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektœl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerzœdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

13 Opis kamery A videokamera ismertetése Funkcje Wieloj zyczne menu ekranowe Mo na wybraç àdany j zyk menu ekranowego z listy. Przesy anie danych cyfrowych za pomocà protoko u IEEE1394 Dzi ki szybkiemu portowi transmisji danych IEEE 1394 (i.linktm jest to protokó szeregowej transmisji danych i system po àczeƒ wzajemnych u ywany do przesy ania cyfrowych danych obrazu) mo na przesy aç zdj cia i filmy do komputera w celu ich dalszej obróbki. (VP-D6550 nie odbiera danych cyfrowych z innego urzàdzenia DV) Interfejs USB do transmisji obrazów cyfrowych Interfejs USB pozwala na przesy anie danych do komputera bez koniecznoêci instalowania dodatkowej karty. Po àczenie funkcji kamery i aparatu cyfrowego Urzàdzenie niniejsze jest zintegrowanym urzàdzeniem obrazu, które mo na prze àczyç z trybu kamery do trybu aparatu cyfrowego za pomocà w àcznika zasilania, co pozwala na atwe i wygodne nagrywanie. Zoom cyfrowy 900x Umo liwia 900-krotne (tryb kamery) lub 12-krotne (tryb aparatu) powi kszenie obrazu. Kolorowy wyêwietlacz LCD TFT Kolorowy wyêwietlacz LCD TFT o wysokiej rozdzielczoêci pozwala na natychmiastowe odtworzenie nagrania i zapewnia wyraêny, ostry obraz. Cyfrowy stabilizator obrazu (DIS) Stabilizator DIS przeciwdzia a ruchom wynikajàcym z dr enia d oni, zmniejszajàc liczb niestabilnych zdj ç, zw aszcza przy du ym powi kszeniu. Efekty cyfrowe (DSE) Cyfrowe efekty specjalne (Digital Special Effects, DSE) umo liwiajà nadanie nagraniu charakterystycznego wyglàdu poprzez dodanie ró nych efektów specjalnych. Tryb kompensacji przy filmowaniu pod Êwiat o (BLC) Funkcja BLC kompensuje jasne t o za filmowanym obiektem. Automatyczna ekspozycja Ta funkcja umo liwia zmienianie szybkoêci migawki i przys ony odpowiednio do rodzaju filmowanej sceny/akcji. Tryb aparatu cyfrowego - Na karcie pami ci mo na atwo zapisywaç typowe zdj cia, które nast pnie mo na obejrzeç. - Interfejs USB pozwala na przesy anie standardowych zdj ç z karty pami ci do komputera. Nagrywanie w formacie MPEG Dzi ki funkcji nagrywania w formacie MPEG mo na rejestrowaç filmy na karcie pami ci. Uniwersalne gniazdo karty pami ci Gniazdo to umo liwia korzystanie z kart Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC i SD. Wysoka rozdzielczoêç obrazów (aparat cyfrowy) Przy zastosowaniu przetwornika CCD o rozdzielczoêci 5 megapikseli, najwy szà dost pnà rozdzielczoêcià jest 2592x1944. Obs uga drukowania w standardach DPOF i PictBridge Obs ugiwane interfejsy drukowania to DPOF (Digital Printing Order Format) i PictBridge Funkcja ta umo liwia drukowanie zdj ç przez drukarki obs ugujàce te standardy, bez potrzeby korzystania z komputera. Szolgáltatások Többnyelvı képernyœmenü Kiválaszthatja a kívánt képernyõmenü nyelvet a listából. IEEE1394 szabványú digitális adatátviteli funkció Az IEEE 1394 (i.linktm: az i.link DV adatátvitelre használatos soros adatátviteli protokoll és összeköttetési rendszer) nagy sebességı adatátviteli portnak köszönhetõen mozgó- és állóképeket egyaránt átvihet személyi számítógépre, ezáltal különbözõ felvételeket hozhat létre vagy szerkeszthet. (A VP-D6550 nem képes digitális adatokat fogadni másik DV eszközrœl) USB interfész digitális képadat-továbbításhoz Az USB-interfész segítségével állóképeket küldhet át PC-re bœvítœkártya nélkül. Beépített videokamera/fényképezõgép A teljesítménykapcsolóval a digitális kamkorder és digitális fényképezœgép között könnyedén átkapcsolható integrált digitális képalkotó rendszer kényelmes és egyszerı felvételkészítést biztosít. 900x digitális zoom A digitális zoom segítségével a felhasználó a képet eredeti méretének akár 900-szorosára (kamkorder üzemmód), illetve 12-szeresére (kamera üzemmód) nagyíthatja fel. Színes TFT LCD (vékonyréteg-tranzisztoros LCD-képernyŒ) A nagy felbontású, színes, vékonyréteg-tranzisztoros LCD-képernyŒ tiszta, éles képet ad. További elœnye, hogy azonnal megtekintheti rajta felvételeit. Digitális képstabilizátor (DIS) A digitális képstabilizátor kiegyenlíti a kézremegést, ezáltal növeli a kép stabilitását, különösen az erõs nagyításnál. Különféle digitális effektusok (DSE) A DSE (Digitális speciális effektusok) funkció segítségével Ön különféle speciális effektusokkal egészítheti ki filmjét, ezáltal különleges látványvilágot hozhat létre. Ellenfény-kiegyenlítés (BLC) Az ellenfény-kiegyenlítõ funkció kiegyenlíti a téma mögötti világos hátteret. Programozott automatikus exponálás A programozott automatikus exponálássali a zársebességet és a rekeszt a felvenni kívánt jelenet jellegéhez igazíthatja. Digitális fényképezõgép üzemmód - A memóriakártya segítségével könnyen felvehet és lejátszhat szokásos állóképeket. - A memóriakártyán lévœ állóképeket PC-re továbbíthatja az USB-interfész segítségével. MPEG felvételek készítése Az MPEG felvétel lehetœvé teszi videofelvétel rögzítését egy memóriakártyán. Többformátumú memóriakártya nyílás A többszabványú memóriakártya-nyílásba Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC vagy SD típusú kártyát helyezhet. Nagy felbontás (digitális fényképezœgépként) Az 5 megapixeles CCD 2592 x 1944-es maximális képfelbontást tesz lehetœvé. DPOF & PictBridge nyomtatási segédeszközök támogatása A készülék támogatja a DPOF (Digital Printing Order Format = digitális nyomtatási parancsformátum) és PictBridge interfészeket. E sajátosságok felhasználásával állóképeit kinyomtathatja egy ezeket támogató nyomtatóval anélkül, hogy személyi számítógépét igénybe kellene vennie. 13

14 Opis kamery Akcesoria dostarczone z kamerà A videokamera ismertetése A videokamerához mellékelt tartozékok Nale y sprawdziç, czy razem z kamerà dostarczono poni sze akcesoria: GyŒzŒdjön meg arról, hogy digitális kamerájával együtt megkapta a következœ alaptartozékokat. Akcesoria podstawowe 1. Akumulator litowo-jonowy 2. Zasilacz sieciowy (typ: AA-E8) 3. Przewód zasilania 4. Przewód Multi-AV (przewód audio/wideo/ S-Video) 5. Instrukcja obs ugi 6. Baterie litowe do pilota i zegara. (typ: CR2025) 7. Pilot zdalnego sterowania 8. Kabel USB 9. P yta CD z oprogramowaniem 10. Pasek na rami 11. Os ona obiektywu 12. Pasek os ony obiektywu Akcesoria opcjonalne 13. PrzejÊciówka SCART 14. Memory Stick 1. Lithium Ion Battery Pack 2. AC Power Adapter (AA-E8 TYPE) 4. Multi-AV Cable (Audio/Video/S-Video Cable) 7. Remote Control 10. Shoulder Strap 13. Scart Adapter 14. Memory Stick 3. AC Cord 5. Instruction Book 6. Lithium Batteries (CR2025) 8. USB Cable 9.Software CD 11. Lens Cover 12. Lens Cover Strap Alaptartozékok 1. Lítiumionos akkumulátor 2. Hálózati tápegység (AA-E8 típus) 3. Hálózati csatlakozókábel 4. Multi-AV kábel (Audio/Video/S-Video kábel) 5. Használati útmutató 6. Lítiumelemek a távvezérlõhöz és az órához. (Típus: CR2025) 7. TávvezérlŒ 8. USB-kábel 9. Szoftver CD 10. Vállszíj 11. Lencsefedél 12. Lencsefedél rögzítœpántja Külön beszerezhetœ tartozék 13. Scart adapter 14. Memory Stick 14

15 Opis kamery Widok z przodu (strona lewa) A videokamera ismertetése Elölnézet és bal oldalnézet 1. Built-in Flash 2. Camcorder Lens 4. Internal MIC 5. TFT LCD Screen 3. Camera Lens 6. Remote Sensor 1. Wbudowana lampa b yskowa (strona 109) 2. Obiektyw kamery 3. Obiektyw aparatu 4. Mikrofon wewn trzny 5. WyÊwietlacz LCD TFT 6 Odbiornik zdalnego sterowania 1. Beépített vaku (lásd a 109. oldalon) 2. Videokamera lencse 3. FényképezŒgép lencse 4. BelsŒ mikrofon 5. TFT LCD képernyõ 6. Távérzékelõ 15

16 Opis kamery Widok z lewej strony A videokamera ismertetése Baloldali nézet 1. MENU 2. DISPLAY 3. EASY.Q 4. Function Buttons 5. DELETE 6. MF/AF Button 7. Quick Menu Selector (Focus/Volume) 8. MULTI 9. Speaker 11. Joystick (Quick View/Flash/ Tele Macro/AE LOCK) 12. Camera Mode Dial 13. Shoulder Strap Hook 14. External MIC Jack 15. USB Jack 16. AV/S-Video Jack 17. Jack Cover 18. DC Jack 10. C.NITE 1. MENU 2. WyÊwietlacz (patrz strona 25) 3. EASY.Q (patrz strona 42) 4. Przyciski funkcyjne Przycisk œœ /» PLAY REW (przewijanie do ty u) FF (przewijanie do przodu) PLAY/STILL (odtwarzanie/ stop-klatka) STOP REC REC Search - (przeszukiwanie do ty u) REC Search + (przeszukiwanie do przodu) FADE (wygaszanie) BLC 5. DELETE ( ) (patrz strona 101) 6. Przycisk MF/AF 16 (patrz strona 110) (Odtw.): REV (do ty u) FWD (do przodu) Quick Menu Selector (OstroÊç/G oênoêç) 8. MULTI ( ) (patrz strona 101) 9. G oênik 10. C.NITE (patrz strona 49) 11. Joystick (Quick View/Flash/Tele Macro/AE LOCK) 12. Pokr t o zmiany trybu kamery 13. Zaczep paska na rami (patrz strona 20) 14. Gniazdo mikrofonu zewn trznego 15. Gniazdo USB 16. Gniazdo AV/S-Video 17. Os ona gniazda 18. Gniazdo zasilacza 1. MENÜ 2. DISPLAY (Kijelzés gomb) (lásd a 25. oldalt) 3. EASY.Q (lásd a 42. oldalt) 4. Üzemmód gombok Gomb œœ /» PLAY <LEJÁTSZÁS> REW REC SEARCH - <VISSZACSÉVÉLÉS> FF <GYORS REC SEARCH + ELÃRECSÉVÉLÉS> PLAY/STILL <LEJÁTSZÁS/ÁLL ÓKÉP> STOP REC <FELV.> FADE <ÁTTÙNÉS> Ellenfénykiegyenlítés 5. DELETE ( ) (Törlés) (lásd a 101. oldalt) 6. MF/AF gomb (lásd a 110. oldalt) (Play) REV <VISSZA> FWD <ELÃRE> Gyorsmenü választó (Focus/Volume) 8. MULTI ( ) (lásd a 101. oldalt) 9. Hangszóró 10. C.NITE (lásd a 49. oldalt) 11. VezérlŒgomb (Quick View/Flash/Tele Macro/AE LOCK) 12. Kamera üzemmódkapcsoló 13. Vállszíj rögzítœ fül (lásd a 20. oldalt) 14. Külsõ mikrofon csatlakozó 15. USB csatlakozó 16. AV/S-Video csatlakozó 17. Csatlakozófedél 18. Tápfeszültség csatlakozó

17 Opis kamery Widok z góry (strona prawa) A videokamera ismertetése Jobboldali és felülnézet 1. Focus Adjustment Knob 2. Viewfinder 6. Zoom Lever 7. PHOTO Button 3. Start/Stop Button 5. Power Switch 8. Cassette Door 9. Hand Strap 4. DV Jack 1. Regulator ostroêci (patrz strona 37) 2. Wizjer (patrz strona 37) 3. Przycisk Start/Stop 4. Gniazdo DV 5. Prze àcznik zasilania (REC, PLAY, OFF lub (CAMERA)) 6. Dêwignia Zoom (patrz strona 46) 7. Przycisk PHOTO (patrz strona 67) 8. Kieszeƒ kasety 9. Pasek na r k 1. Fókuszbeállító gomb (lásd a 37. oldalt) 2. Keresõ (lásd a 37. oldalt) 3. Start/Stop gomb 4. DV csatlakozó 5. Ki-/bekapcsoló gomb (REC, PLAY, OFF vagy (CAMERA)) 6. Zoom kar (lásd a 46. oldalt) 7. PHOTO gomb (lásd a 67. oldalt) 8. A kazettatartó ajtaja 9. Fogószíj 17

18 Opis kamery Widok z ty u i widok od do u A videokamera ismertetése Hátul- és alulnézet 3. Tripod Receptacle 4. Memory Card Slot 5. Battery Release 1. Lithium Battery Cover 2. Charging Indicator 6. Hand Strap Hook 7. TAPE EJECT 8. Shoulder Strap Ring 1. Os ona baterii litowej Obs ugiwane karty pami ci Felhasználható memóriakártyák 1. Lítiumelem-tartó fedele 2. Wskaênik adowania akumulatora 2. Töltésjelzõ 3. Gniazdo statywu 3. Állvány foglalat 4. Gniazdo karty pami ci 5. Zwalniacz akumulatora 6. Zaczep paska na r k Memory Stick Memory Stick PRO SD MMC 4. Memóriakártya nyílás 5. Akkumulátor kioldó 6. Fogószíj rögzítœfül 7. TAPE EJECT (wyjmowanie kasety) 7. TAPE EJECT <KAZETTAKIADÓ> 8. Sprzàczka paska na rami 8. Vállszíj rögzítœgyırı 18

19 Opis kamery Pilot zdalnego sterowania A videokamera ismertetése TávvezérlŒ 1. PHOTO 2. START/STOP 3. SELF TIMER 4. ZERO MEMORY 5. PHOTO SEARCH 6. A.DUB 7. (FF) 8. (REW) 9. (PLAY) 10. / (Direction) 18. DISPLAY 17. Zoom DATE/TIME 14. (SLOW) 13. (STILL) 12. (STOP) 11. F. ADV 1. PHOTO (patrz strony 67, 97) 2. START/STOP 3. SELF TIMER (patrz strony 45, 103) 4. ZERO MEMORY (patrz strona 44) 5. PHOTO SEARCH (patrz strona 67) 6. A.DUB (patrz strona 75) 7. (FF) 8. (REW) 9. (PLAY) 10. / (Direction) (patrz strona 72) 11. F. ADV (patrz strona 73) 12. (STOP) 13. (STILL) 14. (SLOW) (patrz strona 72) 15. DATE/TIME (patrz strona 73) 17. Zoom 18. DISPLAY 1. PHOTO (lásd a 67., 97. oldalakat) 2. START/STOP 3. SELF TIMER (lásd a 45., 103. oldalakat) 4. ZERO MEMORY (lásd a 44. oldalt) 5. PHOTO SEARCH (lásd a 67. oldalt) 6. A.DUB (lásd a 75. oldalt) 7. (FF) 8. (REW) 9. (PLAY) 10. / (Direction) (lásd a 72. oldalt) 11. F. ADV (lásd a 73. oldalt) 12. (STOP) 13. (STILL) 14. (SLOW) (lásd a 72. oldalt) 15. DATE/TIME (lásd a 73. oldalt) 17. Zoom 18. DISPLAY 19

20 00875S D6550 POL+HUN 001~028 5/9/05 1:46 PM Page 20 POLISH Przygotowanie ElŒkészületek Regulacja paska na r k A fogószíj beállítása Przed rozpocz ciem nagrywania bardzo wa ne jest prawid owe wyregulowanie paska na r k. Pasek na r k umo liwia: - trzymanie kamery w wygodnej i stabilnej pozycji, - obs ug przycisków ZOOM i Start/Stop bez koniecznoêci zmiany pozycji d oni. Fontos, hogy a felvétel megkezdése elœtt ellenœrizze a fogószíj helyes beállítását. A fogószíj segítségével: - stabil, kényelmes helyzetben tarthatja a videokamerát; - kéztartásának változtatása nélkül megnyomhatja a ZOOM és START/STOP gombot. Pasek na r k Pociàgnij za pasek, aby zdjàç jego os on i go poluzowaç. W ó pasek na r k do zaczepu paska na r k. 2. W ó r k do paska i odpowiednio wyreguluj jego d ugoêç. 3. Ponownie przymocuj pasek do os ony. Pasek na rami 1. A tartószíj kioldásához nyissa ki a rögzítœpánt tépœzárát. Illessze a tartószíjat a kapocsba. 2. Helyezze be kezét a tartószíjba és állítsa be a hosszát kényelmesre. 3. Zárja vissza a tépœzárat a rögzítœpánton. 1 2 Pasek na rami umo liwia bezpieczne przenoszenie kamery. 1. W ó jeden koniec paska do zaczepu znajdujàcego si na obudowie kamery. 2. Drugi koniec paska w ó do sprzàczki paska na r k. 3. Wsuƒ oba koƒce w sprzàczk, wyreguluj d ugoêç paska i mocno dociênij koƒce w sprzàczce. Zak adanie os ony obiektywu Przymocuj os on obiektywu do paska os ony obiektywu w sposób przedstawiony na rysunku. 2. Pociàgnij za pasek na r k, aby zdjàç jego os on i go poluzowaç. 3. Przymocuj pasek os ony obiektywu do paska na r k i wyreguluj go, post pujàc wed ug instrukcji podanej dla paska na r k. 4. Zamknij os on paska na r k. 20 Fogószíj 3 Vállszíj 3 A vállszíj lehetœvé teszi, hogy videokamerát teljes biztonsággal hordozhassa. 1. A vállszíj végét dugja be a kamerán lévœ vállszíj rögzítœ fülbe. 2. A szíj másik végét dugja át a fogószíjra szerelt gyırın. 3. A szíj mindkét végét fızze be a csatba, állítsa be a szíj hosszát, majd csatolja be. 3 4 A lencsefedél felerœsítése 1. Hurkolja rá a lencsefedélre a rögzítõ pántot az ábrázolt módon. 2. A fogószíj kioldásához nyissa ki a rögzítõ pánt tépõzárát. 3. Akassza fel a lencsefedelet a tartószíjra és állítsa be a tartószíjnál leírt lépéseknek megfelelõen. 4. Zárja le ismét a tartószíj rögzítõpántját.

Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo. AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo. AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Cyfrowa kamera wideo AF VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny Digitális videokamera VP-D351(i)/D352(i)/

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa AF VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny Digitális videokamera VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) Digitális videokamera VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny

Részletesebben

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD Kamera cyfrowa VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitális kamkorder VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ SELF TIMER A.DUB F.ADV DATE/ TIME SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) Digitális videokamera VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) Digitális videokamera VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D23I http://hu.yourpdfguides.com/dref/790004

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D23I http://hu.yourpdfguides.com/dref/790004 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz SELF TIMER F.ADV SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) Digitális videokamera VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D5000/D5000i. VP-D5000/D5000i AF CCD CCD LCD LCD AD J

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D5000/D5000i. VP-D5000/D5000i AF CCD CCD LCD LCD AD J Cyfrowa Kamera Video VP-D5000/D5000i Digitális videokamera VP-D5000/D5000i AF CCD LCD Automatyczne ustawianie ostroêci Przetwornik obrazu WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Autófókusz Töltéscsatolt

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D903(i)/D903D(i) VP-D903(i)/D903D(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D903(i)/D903D(i) VP-D903(i)/D903D(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D903(i)/D903D(i) Digitális videokamera VP-D903(i)/D903D(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/790000

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/790000 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Felhasználói útmutató kitvision.co.uk A k c i ó k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás

GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás A fényképezőgép felépítése Elölnézet 1. Zoomvezérlő 2. Exponáló gomb 3. Vaku 4. Főkapcsoló BE/KI 5. Előlapi visszajelző lámpa 6. Objektív

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NV-GS44 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3730760

Az Ön kézikönyve PANASONIC NV-GS44 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3730760 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük!

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük! DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás Üdvözöljük! i Előszó Előszó A használati utasításról Ez a kézikönyv segíteni fogja Önt az új digitális fényképezőgépe használata során. A dokumentumban

Részletesebben

Digitális videokamerák Használati útmutató. Magyar PAL CEL-SH5UA2M0

Digitális videokamerák Használati útmutató. Magyar PAL CEL-SH5UA2M0 Digitális videokamerák Használati útmutató Magyar PAL CEL-SH5UA2M0 Bevezetés A videofejek tisztítása A digitális videokamerák nagyon vékony sávokra (vékonyabb, mint egy hajszál 1/8-a) rögzítik a felvételeket

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NV-GS250 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3730776

Az Ön kézikönyve PANASONIC NV-GS250 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3730776 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Külső kártyaeszközök. Felhasználói kézikönyv

Külső kártyaeszközök. Felhasználói kézikönyv Külső kártyaeszközök Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt található információ értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LCD televizor

Polski. Návod k obsluze LCD televizor Polski Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 3 6 7 11 13 14 15 16 17 17 3 * * 4 5 1 A C D R6 2 6 2 3 3 B 1 2 3 4 5 6 9 8 7 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

Felvétel/ 18 A kamera használati útmutatója Lejátszás HDR-HC5E/HC7E 109

Felvétel/ 18 A kamera használati útmutatója Lejátszás HDR-HC5E/HC7E 109 2-319-808-62(1) Digitális HD Videókamera Felvevő A kamera használati útmutatója A nagyfelbontású minőségben látható képek élvezete A használat megkezdése 9 7 Felvétel/ Lejátszás 18 A menü használata 37

Részletesebben

Návod k obsluze LED televizor

Návod k obsluze LED televizor Polski TX-32DS600E Návod k obsluze LED televizor 2 Obsah 3 3 6 7 11 13 14 15 16 17 17 3 4 * * 5 R6 A 1 C D B 3 2 6 2 3 1 2 3 4 5 6 9 8 7 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

User Manual ES80/ES81. Kattintson egy témakörre. Gyakori kérdések. Gyors áttekintés. Tartalomjegyzék. Alapfunkciók. Kiegészítő funkciók

User Manual ES80/ES81. Kattintson egy témakörre. Gyakori kérdések. Gyors áttekintés. Tartalomjegyzék. Alapfunkciók. Kiegészítő funkciók A használati utasítás a fényképezőgép használatára vonatkozó részletes utasításokat tartalmaz. Olvassa el figyelmesen. Kattintson egy témakörre. User Manual ES80/ES81 Gyakori kérdések Gyors áttekintés

Részletesebben

4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK

4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK 4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez (vagy egyéb kompatibilis

Részletesebben

Návod k obsluze LCD televizor

Návod k obsluze LCD televizor Polski TX-32CS600E TX-32CS600EW Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 3 6 7 10 12 13 14 15 16 16 3 4 * * 10 10 10 10 5 1 A C D B 3 R6 2 2 3 6 1 TV 2 3 4 5 6 TV 9 8 7 TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LCD televizor

Polski. Návod k obsluze LCD televizor Polski Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 4 6 8 12 14 15 15 16 17 17 3 4 * * 5 R R6 6 4 D D 2 D 1 C 3 B 7 2 A A 2 3 4 5 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 8 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 1 5 3, B u d a p e s t B o c s k a i u. 8 Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

Kezdő lépések. Nokia N95-1 9205559, 1. kiadás HU

Kezdő lépések. Nokia N95-1 9205559, 1. kiadás HU Kezdő lépések Nokia N95-1 9205559, 1. kiadás HU A készülék gombjai és részei (telefon mód) Típusszám: Nokia N95-1. A továbbiakban Nokia N95 néven szerepel. 1 Fõkapcsoló 2 és választógombok a parancsok

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon

Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Felhasználói kézikönyv 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Tartalomjegyzék 1. FUNKCIÓK... 3 2. MONITOR ÉS KAMERA TULAJDONSÁGAI... 4 3. CSOMAG TARTALMA... 5 4. FELSZERELÉS... 5 5. Bekötési ábra... 7 6.

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

1. Gombok és funkciók

1. Gombok és funkciók Kezelési útmutató 1. Gombok és funkciók 1. Első kamera 2. Hangerő + gomb 3. Hangerő - gomb 4. Hátoldali kamera 5. Fülhallgatóaljzat 6. SIM-kártya nyílása 7. Főkapcsoló és zár gomb 8. Áramkábel (DC-bemenet)

Részletesebben

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel 9210459/1 MAGYAR Ezzel a kábellel átvihetünk és szinkronizálhatunk adatokat a kompatibilis számítógép és a Nokia készülék között. A kábel egyidejûleg használható a kompatibilis

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor Obsah 3 4 7 11 17 19 20 20 21 22 22 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 7 3 B 1 A D F A C E 4 G 2 3 B 1 A D A C F E 4 G 2 9 3 B 1 A A 4 G C D E F 2 2 3 4 5 8 9 10 11 1 2 3 4

Részletesebben

User Manual PL100/PL101. Kattintson egy témakörre. Gyakori kérdések. Gyors áttekintés. Tartalom. Alapfunkciók. Kiegészítő funkciók

User Manual PL100/PL101. Kattintson egy témakörre. Gyakori kérdések. Gyors áttekintés. Tartalom. Alapfunkciók. Kiegészítő funkciók A használati utasítás a fényképezőgép használatára vonatkozó részletes utasításokat tartalmaz. Olvassa el figyelmesen. Kattintson egy témakörre User Manual PL100/PL101 Gyakori kérdések Gyors áttekintés

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Kamera Návod na používanie

Kamera Návod na používanie 3-088-341-32(1) A kamera használati útmutatója [HU]/Kamera Návod na používanie [SK] A kamera használati útmutatója Először ezt olvassa el! Kamera Návod na používanie Najskôr si prečítajte tento návod Digital

Részletesebben

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Obsah 3 4 7 8 12 15 16 17 17 19 20 20 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 A B C D 1 A C D 7 2 3 B 1 2 3 B 2 3 A 4 5 6 7 8 9 10 8 7 OK 8 [Volby] 10 11 12 13 14 15 16 Konec 17

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági figyelmeztetések 1) Olvassa el ezeket az utasításokat! Figyelem! FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére

Részletesebben

Autó DVR Használati Útmutató

Autó DVR Használati Útmutató Autó DVR Használati Útmutató Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót. A termék jellemzői: A készülék kis kialakításával megkönnyíti a felvételt a legkülönfélébb helyzetekben 720 HD-s AVI

Részletesebben

D: A digitális fényképezőgép objektíve E: "Beállítás" gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó

D: A digitális fényképezőgép objektíve E: Beállítás gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó Termékinformáció A: Objektívgyűrű B: A távcső lencséi C: LCD-kijelző A távcső használata D: A digitális fényképezőgép objektíve E: "Beállítás" gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó G: Üzemmód gomb H: Fókuszbeállító

Részletesebben

D: A digitális fényképezőgép objektíve E: "Beállítás" gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó

D: A digitális fényképezőgép objektíve E: Beállítás gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó Termékinformáció A: Objektívgyűrű B: A távcső lencséi C: LCD-kijelző A távcső használata D: A digitális fényképezőgép objektíve E: "Beállítás" gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó G: Üzemmód gomb H: Fókuszbeállító

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

hp photosmart 930 series digitális fényképez gép

hp photosmart 930 series digitális fényképez gép hp photosmart 930 series digitális fényképez gép user's manual felhasználói kézikönyv Védjegyekkel és szerz i jogvédelemmel kapcsolatos információk Minden jog fenntartva 2003., Hewlett-Packard Company

Részletesebben

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás 14 SZÍNES MONITOR Használati utasítás Modell: LSM C114M LSM C114P Mielőtt bekapcsolja, beállítja vagy használja a terméket, kérjük olvassa el az utasításokat! Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Olvassa

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera

CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera Használati útmutató Tisztelt felhasználó, Köszönjük, hogy ezt a Full-HD felbontású videókamerát választotta, amely jó szolgálatot tehet Önnek, a gépjárműve

Részletesebben

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1-

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1- FCC TANÚSÍTVÁNY Magyar Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik: (1). A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2). A készüléknek minden

Részletesebben

SJM10 Felhasználói útmutató

SJM10 Felhasználói útmutató SJM10 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4 B u d a p e s t, M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép

Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép Típusszám:DMC-LS80 Használat elõtt kérjük, olvassa végig ezeket az utasításokat. Emellett tanulmányozza a (mellékelt) CD-ROM lemezen található

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által ALKOHOLSZONDA Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. AZ ALKOHOLSZONDA A VÉRBEN LÉVŐ ALKOHOLSZINT TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ MÉRÉSÉRE SZOLGÁL! A

Részletesebben

Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató

Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató A készülék bekapcsolása előtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ez a használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmaz.

Részletesebben

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY OLVASSA EL EZT ELŐSZÖR -1-

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY OLVASSA EL EZT ELŐSZÖR -1- FCC TANÚSÍTVÁNY Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik: 1. a készülék nem okozhat káros interferenciát, és 2. a készüléknek minden interferenciát

Részletesebben

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100 BLUETOOTH HANGFAL Felhasználói kézikönyv E-Boda Beat 100 Bevezető Köszönjük, hogy az E-boda Beat 100 Bluetooth hangfalat választotta. Használhatja ezt a készüléket okos telefonjával vagy tabletjével zenehallgatásra,

Részletesebben

www.metroman.hu Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el!

www.metroman.hu Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el! www.metroman.hu VEZETÉK NÉLKÜLI 7 LCD TFT SZÍNES MEGFIGYELŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el! Köszönjük, hogy az általunk

Részletesebben

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1 Kezdõ lépések Nokia N93i-1 A készülék gombjai és részei összecsukott mód 2. kiadás HU, 9253949 Típusszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban Nokia N93i néven szerepel. 1 A fõ kamera és az objektív.

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 1. Csomag tartalma 1. 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 2. A készülék áttekintése 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 HU - 1 1 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Nokia N76-1. Kezdő lépések. 9254327, 2. kiadás HU

Nokia N76-1. Kezdő lépések. 9254327, 2. kiadás HU Nokia N76-1 Kezdő lépések 9254327, 2. kiadás HU A készülék gombjai és részei (összecsukott és kinyitott állapot) A továbbiakban: Nokia N76. 1 Jobb oldali fedélgomb 2 Középsõ gomb 3 Bal oldali fedélgomb

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma A hálózati (220V)

Részletesebben