KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK"

Átírás

1 CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 8. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 8. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS GET A [EY]

2 2POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WA NE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Ostrze enie: Obsługa radioodtwarzacza podczas prowadzenia samochodu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć wypadku. Uwaga: Nie wolno naciskać ikon na panelu dotykowym za pomocą długopisu lub innego ostrego narzędzia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia panelu. Jeśli temperatura w samochodzie jest poniżej 0 C, animacje oraz przewijanie tekstu będzie zatrzymane, aby uniknąć rozmazania wyświetlanych informacji. Na ekranie pojawi się symbol. Po wzroście temperatury do poziomu umożliwiającego normalną obsługę, funkcje te zaczną ponownie działać. Zerowanie pami ci urzàdzenia Spowoduje to wyzerowanie pamięci mikroprocesora. Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysuni cia p yty Jeśli radioodtwarzacz nie rozpozna płyty lub nie może jej wysunąć, należy postępować w poniższy sposób. Jeśli karta SD jest włożona, należy ją najpierw wysunąć (patrz strona 18). Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane z kartą kodową. Zawiera ona taki sam numer, jak numer umieszczony na obudowie radioodtwarzacza. Kartę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku kradzieży radioodtwarzacza może ona ułatwić jego odzyskanie.

3 Spis treêci Zerowanie pamięci urządzenia... 2 Wymuszenie wysunięcia płyty... 2 Korzystanie z instrukcji... 4 Zmiana obrazu na wyświetlaczu podczas odtwarzania... 4 Panel sterowania KD-LHX552/KD-LHX Objaśnienie elementów... 5 Zdalne sterowanie RM-RK Główne elementy i funkcje... 6 Jak zaczàç... 7 Podstawowa obs uga Anulowanie trybu demonstracyjnego... 8 Ustawianie zegara... 8 Obs uga radia... 9 S uchanie radia... 9 Zapamiętywanie stacji Słuchanie zaprogramowanych stacji Obs uga FM RDS Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Zapamiętywanie ulubionych programów Korzystanie z odbioru w tle Automartyczne śledzenie programu funkcja Network-Tracking Reception Korzystanie z komunikatów tekstowych RDS Radiotext (RT) Obs uga p yt/kart SD Odtwarzanie p yty w odtwarzaczu Odtwarzanie p yty w zmieniaczu CD Odtwarzanie karty SD Inne funkcje podstawowe Wybór trybów odtwarzania Regulacja dêwi ku Ustawianie podstawowych parametrów menu wyboru dêwi ku SEL Wybór zaprogramowanych trybów dźwięku (i-eq: inteligentny korektor) Zapamiętywanie własnych trybów dźwięku Ekran graficzny Procedura podstawowa Pobieranie plików Usuwanie plików Aktywacja pobranych plików Ustawienia ogólne PSM Procedura podstawowa Wybór trybu ściemniacza Zmiana koloru ekranu Inne funkcje podstawowe Nadawanie tytułów płytom Zmiana kąta panelu sterowania Odłączanie panelu sterowania Obs uga komponentów zewn trznych Obs uga odbiornika DAB S uchanie odbiornika DAB Zapisywanie stacji DAB w pamięci Dostrajanie do zaprogramowanego serwisu DAB Korzystanie z odbioru w tle Śledzenie tego samego programu funkcja Alternative Reception Konserwacja Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Znajdowanie i usuwanie problemów Specyfikacje POLSKI *Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. *Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. 3

4 4POLSKI Korzystanie z instrukcji Aby uprościć zrozumienie objaśnień, w instrukcji zastosowano następujące konwencje: Niektóre informacje i wskazówki znajdują się w rozdziale Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu (patrz strony 46 49). Funkcje przycisków i panelu dotykowego są ogólnie opisane na poniższych ilustracjach: Naciśnij krótko. Naciśnij kilkukrotnie. Naciśnij jeden lub drugi. Naciśnij i przytrzymaj do momentu wykonania funkcji. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie oba przyciski. Poniższe oznaczenia używane są w celu wskazania... : Wbudowanych operacji odtwarzacza CD. : Operacji zewnętrznego zmieniacza CD. : Funkcje odtwarzacza SD. Zmiana obrazu na wyêwietlaczu podczas odtwarzania èród owy ekran operacji WyÊwietlany jest ekran RDS Radiotext (RT) lub DLS, jeêli êród em jest TUNER lub DAB (patrz strony 15 i 44)*. Zegar jest powi kszany. Mierniki poziomu audio* (patrz Theme na stronie 32) Ekran graficzny* pojawia si tylko po pobraniu pliku, patrz strony * Te ekrany będą czasowo anulowane podczas obsługi odbiornika.

5 Panel sterowania KD-LHX552/KD-LHX551 ObjaÊnienie elementów POLSKI 1 Przycisk (włączania/wyłączanie i wyciszanie) 2 Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE WOLNO wystawiać czujnika pilota zdalnego sterowania na silne światło słoneczne lub sztuczne. 3 Przycisk VOLUME + / 4 Panel dotykowy 5 Przycisk 0 (wysunięcia) 6 Przycisk T/P (informacje drogowe/typ programu) 7 Przycisk MENU 8 Przycisk resetowania 9 Przycisk (odłączenie panelu sterowania) p Przycisk DISP (wyświetlacz) G ówne ikony na panelu dotykowym Podczas korzystania z panelu dotykowego należy zawsze dotykać pól w obrębie obrysu ikon. Ekran wyboru źródła Menu główne W tym miejscu pojawia si ikona CD-CH lub EXT-IN, w zale noêci od ustawienia Ext Input (patrz strona 34). Jeśli urządzenie źródłowe nie jest gotowe, nie można go wybrać. Ikona wyświetlana jest wtedy jako negatyw. Ta ikona nie jest wyêwietlana, jeêli êród em jest LINE-IN lub EXT-IN (urzàdzenia zewn trzne). Ikona wyêwietla si tylko podczas odtwarzania muzycznej p yty CD lub wtedy, gdy êród em jest LINE-IN lub EXT-IN. Powrót do poprzedniego ekranu następuje po naciśnięciu ikony BACK (jeśli jest wyświetlona). Patrz także strona 46. 5

6 Zdalne sterowanie RM-RK300 6POLSKI Instalacja baterii litowej (CR2025) Podczas obsługi zdalnej, należy skierować pilota bezpośrednio na czujnik radioodtwarzacza. Czujnik nie powinien być niczym zasłonięty. Ostrze enie: Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć wypadku. Aby uniknąć przegrzania baterii, jej uszkodzenia lub zaprószenia ognia, nie należy: Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Ściskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Uwaga: Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). G ówne elementy i funkcje 1 Przycisk (włączanie/wyłączanie/ wyciszanie) Włącza i wyłącza zasilanie, a także wycisza dźwięk. 2 Przycisk SOURCE Służy do wyboru źródła. 3 Przyciski 5 (w górę) / (w dół) Zmienia zaprogramowaną stację. Zmienia programy DAB. Zmienia foldery MP3/WMA. 4 Przyciski VOL (głośność) + / Reguluje poziom głośności. 5 Przyciski numeryczne Naciśnięcie wybiera zaprogramowane stacje (lub programy), a naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zaprogramowanie stacji (lub programów). Wybiera ścieżki podczas odtwarzania płyty CD lub CD Text. Wybiera foldery podczas odtwarzania płyt MP3/WMA lub kart SD. Wybiera dyski podczas korzystania ze zmieniacza płyt CD. 6 Przycisk ANGLE Reguluje kąt panelu sterowania. 7 Przycisk BAND Wybiera zakres dla fal FM/AM i DAB. 8 Przyciski 4 / Naciśnięcie wyszukuje stacje (lub kanały), naciśnięcie i przytrzymaje powoduje przeskakiwanie częstotliwości. Po naciśnięciu zmienia ścieżki na płycie lub karcie SD. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przewija ścieżkę w przód lub w tył.

7 Jak zaczàç ~ Podstawowa obs uga Chwilowe wyciszenie (ATT) Aby przywrócić poprzedni poziom dźwięku, naciśnij ten przycisk ponownie. POLSKI ; Ÿ Wybór źródła. Wy àczanie zasilania Można także wybrać źródło... Ostrze enie dotyczàce g oênoêci: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej.! System pomocy g osowej (Voice Support System VSS) Dla funkcji VSS można wybrać opcję Voice lub Beep. Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 24 i 25). Jeśli wybrano opcję Voice, język funkcji VSS zmieni się na wybrany angielski, niemiecki lub francuski. Zmiana ustawień VSS, patrz strona 34. 7

8 8POLSKI Anulowanie trybu demonstracyjnego Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, uaktywni się tryb demonstracyjny. [Ustawienie początkowe: Interval] patrz strona Wybierz opcję Off. 3 Zamknij ekran. Uaktywnianie trybu demonstracyjnego W czynności 2 wybierz opcję All Time lub Interval. Więcej informacji podano na stronie Ustawianie zegara 3 Ustaw godzinę. 4 Wybierz Clock Min (minuta), i ustaw minutę. 5 Wybierz 24H/12H, a następnie 24Hours lub 12Hours. 6 Zamknij ekran. Sprawdzanie aktualnego czasu przy wy àczonym zasilaniu

9 Obs uga radia ~ Wybierz opcję TUNER. S uchanie radia R czne dostrajanie stacji W czynności! na po lewej stronie... 1 POLSKI 2 Wybierz częstotliwość stacji. Ÿ Wybierz zakres (FM/AM). JeÊli wyst pujà trudnoêci z odbiorem sygna u FM stereo 1! Rozpocznij wyszukiwanie stacji. 2 Wybierz opcję MONO On. Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na stację. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. 3 Zamknij ekran. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz opcję MONO Off w czynności 2. 9

10 POLSKI Zapami tywanie stacji Można zaprogramować do sześciu stacji w każdym zakresie. Automatyczne programowanie stacji FM SSM (Sekwencyjne zapami tywanie silnych stacji) 1 Wybierz zakres FM (FM1 FM3), w którym będzie wykonane programowanie. R czne programowanie Np.: Zapamiętywanie stacji o częstotliwości 92.5 MHz pod numerem 4 w zakresie FM Przytrzymanie przycisku lub umożliwia wyświetlenie listy zaprogramowanych stacji (patrz opis czynności 5). 4 Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane w wybranym zakresie. 5 Ikona wyêwietlana jest tylko dla FM. 10

11 1 S uchanie zaprogramowanych stacji Lista zaprogramowanych stacji Na liście wyświetlana jest częstotliwość stacji lub jej nazwa (pierwsze 8 znaków). Ikona wyêwietlana jest tylko dla FM. POLSKI 2 Wybierz zaprogramowaną stację (1 6). Przytrzymanie przycisku lub umożliwia wyświetlenie listy zaprogramowanych stacji (patrz niżej). Wybór zaprogramowanych stacji za pomocà listy zaprogramowanych stacji Ikona wyêwietlana jest tylko dla FM. 4 Wybierz zaprogramowany numer. 11

12 Obs uga FM RDS POLSKI Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. Programowanie ulubionych programów, patrz strona 13. ~ Ÿ! Wybierz kod PTY. * Co umo liwia RDS RDS (Radio Data System) umożliwia stacjom FM wysyłanie dodatkowych sygnałów wraz z podstawowym sygnałem programu. Odbierając dane RDS, radioodtwarzacz może wykonać następujące funkcje: Wyszukiwanie typu programu (PTY) (patrz lewa kolumna) Tymczasowe przełączanie na informacje drogowe Odbiór informacji drogowych w tle. (Patrz strona 13). Tymczasowe przełączanie na ulubiony program Odbiór programów PTY w tle. (Patrz strony 14 i 33). Automatyczne śledzenie danego programu Network Tracking Reception (patrz strona 14) Wyszukiwanie programów (patrz strona 33) Odbieranie komunikatów tekstowych RDS Radiotext (RT) (patrz strona 15) Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), Document * Naciśnięcie powoduje przejście do następnej listy, naciśnięcie i przytrzymanie powrót do poprzedniej. 12

13 Zapami tywanie ulubionych programów Można zaprogramować sześć ulubionych typów programów. 6 Powtarzaj kroki 3 i 5, aby zapamiętać inne kody PTY pod innymi numerami. 7 Zamknij ekran. POLSKI Zaprogramowane typy programów: Wybierz kod PTY. Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Gdy stacja rozpoczyna nadawanie informacji drogowych, na ekranie pojawia się komunikat Traffic News, a odbiornik dostraja się tymczasowo do tej stacji. Poziom głośności zmienia się na ustawiony poziom głośności TA (patrz strona 33). Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych 4 Wybierz zaprogramowany numer. 5 WyÊwietla si wskaênik TP. Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału RDS wymaganego dla funkcji TA). Aby uaktywnić odbiór informacji drogowych w tle, należy przełączyć na stację (lub usługę), która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik TP przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wybrany kod PTY jest zapamiętywany pod wybranym numerem. Ciąg dalszy na następnej stronie... 13

14 POLSKI Wy àczanie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP zniknie. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Ta funkcja działa również dla tunera DAB. Wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz strona 33. Wskaźnik PTY wyświetla się lub miga. W àczanie odbioru w tle informacji PTY 1 2 Wybierz jeden z kodów PTY. Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór programów PTY w tle, należy przełączyć na stację (lub usługę), która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik PTY przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wy àczanie odbioru w tle informacji PTY Wybierz opcję PTY Off w czynności 2. Wskaźnik PTY zniknie. Automartyczne Êledzenie programu funkcja Network- Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM RDS w tej samej sieci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). 3 Zamknij ekran. Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-Regn l na stronie 33. Program A nadawany na ró nych cz stotliwoêciach w ró nych obszarach (01 05) WyÊwietla si wskaênik PTY. 14

15 Korzystanie z komunikatów tekstowych RDS Radiotext (RT) WyÊwietlanie komunikatów RDS Radiotext (RT) Podczas odbioru stacji obsługującej RT... POLSKI Co to jest RDS Radiotext RDS Radiotext jest częścią danych RDS, służącą do przekazywania różnych informacji tekstowych (np. informacji o programie, numerów telefonu, adresów www i , wykonawców i tytułów piosenek oraz nagłówków wiadomości). Obsługa komunikatów tekstowych jest częścią sygnału RDS. Jeden komunikat może składać się maksymalnie z 64 znaków. Obsługa komunikatów jest opcjonalna i nie jest używana przez wszystkie rozgłośnie. Po dostrojeniu do stacji, która obsługuje komunikaty tekstowe, ich odbiór jest aktywny automatycznie. Aby korzystać z obsługi tekstu, wybierz ekran Radiotext (RT) patrz strona 4. Wyświetli się ekran radiotekstu. Załadowanie danych może zająć trochę czasu. Podczas ładowania pojawia się komunikat Loading. Jeśli komunikat tekstowy nie jest dostępny, ekran tekstowy automatycznie zmieni się na ekran obsługi źródeł. Ten ekran pojawi się ponownie automatycznie, jeśli komunikaty tekstowe nie są dostępne. 15

16 Obs uga p yt/kart SD POLSKI Odtwarzanie p yty w odtwarzaczu Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Informacje o p ytach MP3 i WMA Płyty MP3 i WMA (Windows Media Audio) zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Jeśli folder MP3 lub WMA zawiera plik graficzny <jll>, edytowany za pomocą programu Image Converter (Wide Ver 1.2) dostarczanego z CD-ROM obraz ten może być wyświetlony na ekranie podczas odtwarzania plików w tym folderze funkcja ImageLink. (Szczegóły, patrz strony 18, 30 i 48). Po załadowaniu płyty CD audio lub tekstowej: Ca kowity czas odtwarzania Ca kowita liczba Êcie ek Nazwa p yty* 2 Nazwa Êcie ki* 2 Po załadowaniu płyty MP3 lub WMA: Ca kowita liczba folderów Typ pliku Jeśli no płyty CD nie przypisano żadnej nazwy: Czas odtwarzania Numer bie àcego Êcie ki Ca kowita liczba Êcie ek Aktualny folder* 1 Czas odtwarzania Zatrzymanie odtwarzania i wysuni cie p yty Naciśnij ponownie, aby panel sterowania powrócił do poprzedniej pozycji. 16 Aktualna Êcie ka* 1

17 Informacje o zmieniaczu CD Odtwarzanie p yty w zmieniaczu CD Zaleca się używanie zmieniacza kompatybilnego z MP3 firmy JVC z tym radioodtwarzaczem. Można podłączyć także inne zmieniacze CD z serii CH-X (z wyjątkiem CH-X99 i CH-X100). Nie są one jednak kompatybilne ze standardem MP3, nie można więc odtwarzać na nich płyt MP3. Nie można używać z tym radioodtwarzaczem zmieniaczy CD z serii KD-MK. Informacje tekstowe nagrane na płycie CD Text mogą być wyświetlane, jeśli podłączony jest zmieniacz firmy JVC kompatybilny ze standardem CD Text. Nie można sterować i odtwarzać dysków WMA w zmieniaczu CD. Jeśli aktualna płyta jest płytą MP3: Aktualny folder* 1 Aktualna Êcie ka* 1 Jeśli aktualna płyta jest płytą CD lub CD Text: Nazwa p yty* 2 POLSKI Wszystkie płyty w podajniku będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia podajnika ze zmieniacza płyt CD. ~ Wybierz opcję CD-CH. Nazwa Êcie ki* 2 Jeśli no płyty CD nie przypisano żadnej nazwy: Czas odtwarzania Numer bie àcego Êcie ki Ÿ Wybierz płytę. * 1 Jeśli włączono opcję Tag (patrz strona 32), zostanie wyświetlona nazwa albumu/ wykonawcy z symbolem oraz tytuł ścieżki z symbolem. * 2 Nazwa pojawia się tylko dla płyt CD i CD Text, jeśli została nagrana lub przypisana. (Jeśli płyta nie ma nagranej lub przypisanej nazwy, na chwilę pojawi się napis No Name ). 17

18 POLSKI Informacje o kartach SD Można odtwarzać pliki MP3/WMA nagrane na karcie SD oraz wyświetlać zapisane obrazy na ekranie podczas odtwarzania ImageLink. (Szczegóły, patrz strony 16, 30 i 48). Wymagany format nagrywania na karcie SD to FAT 12/16, a zalecane typy karty to 8 MB do 512 MB. To urządzenie nie obsługuje kart MMC lub mini SD. Odtwarzanie karty SD Aby wyjąć kartę SD, należy ją ponownie nacisnąć.! Podłącz panel sterowania. Przed odłączeniem panelu sterowania należy wyłączyć zasilanie. ~ Odłącz panel sterowania. Panel sterowania powróci do poprzedniego położenia (patrz strona 38). Ÿ Otwór adowania kart SD Ca kowita liczba folderów Typ pliku Ca kowita liczba Êcie ek Karta SD Aktualny folder* Czas odtwarzania Aktualna Êcie ka* Dociśnij kartę SD do usłyszenia kliknięcia. Jeśli nagrane są ścieżki, odtwarzanie uruchamiane jest automatycznie. 18

19 Jeśli włożono kartę SD... Ekrany czynności dla poniższych operacji dotyczą odtwarzania MP3 w tym urządzeniu. Przewijanie Êcie ki w przód i w ty POLSKI PrzejÊcie do nast pnego lub poprzedniego Êcie ki * Jeśli włączono opcję Tag (patrz strona 32), zostanie wyświetlona nazwa albumu/wykonawcy z symbolem oraz tytuł ścieżki z symbolem. PrzejÊcie do nast pnego lub poprzedniego folderu (tylko dla p yt MP3 lub WMA) Dla ścieżek MP3: Dla ścieżek WMA: Przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie listy folderów na ekranie (patrz strona 20). Ciąg dalszy na następnej stronie... 19

20 POLSKI Wybór p yty podczas odtwarzania Inne funkcje podstawowe Wybór p yty/folderu/êcie ki na liêcie 1 Przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie listy płyt na ekranie (patrz prawa kolumna). 2 Wybierz płytę (tylko dla zmianiacza CD). Zapobieganie wysuni ciu p yty Można zablokować płytę w szczelinie ładowania. 1 * 1 * 2 2 Jeśli wybrana płyta jest płytą MP3/ WMA, pojawi się lista folderów. Na ekranie będzie migać komunikat No Eject i nie będzie można wysunąć płyty. Wybierz folder (tylko dla płyty MP3/WMA lub karty SD). Anulowanie zabezpieczenia przed wysuni ciem W czynności 2 opisanej wyżej, naciśnij przycisk Eject OK. Przez chwilę będzie migać komunikat Eject OK. * 3 * 2 20

21 Jeśli zostanie wybrany aktualny folder (podświetlony na ekranie), pojawi się lista plików. Wybierz ścieżkę (tylko dla płyty MP3/WMA lub karty SD). Podczas korzystania z pilota... Do bezpośredniego wybierania płyty w zmieniaczu CD Do bezpośredniego wybierania scieżki na płycie CD lub CD Text Do bezpośredniego wybierania folderu na płycie MP3/WMA lub karcie SD POLSKI * 3 Wybór numeru 1 do 6: Pojawi się lista plików aktualnego folderu. * 2 Wybór numeru 7 (1) do 12 (6): * 1 Pojawia się tylko wtedy, jeśli aktualna płyta jest płytą MP3. * 2 Naciśnięcie powoduje przejście do następnej listy, naciśnięcie i przytrzymanie powrót do poprzedniej. * 3 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest CD-CH. Wymagane jest oznaczenie folderów dwucyfrowymi liczbami na początku nazwy 01, 02, 03 itd. 21

22 POLSKI Przeskakiwanie Êcie ki podczas odtwarzania Dla płyt CD/CD Text: Dla ścieżek MP3: 3 (3 razy) Dla ścieżek WMA: W przypadku płyt MP3 lub WMA, można przeskakiwać ścieżki w tym samym folderze. Np.: Aby wybrać ścieżkę 32 podczas odtwarzania ścieżki 6 w zmieniaczu CD 1 4 Po pierwszym naciśnięciu przycisku +10 lub 10 następuje przeskok do najbliższego większego lub mniejszego numeru będącego wielokrotnością dziesięciu (np. 10-ty, 20-ty, 30-ty). Po następnym naciśnięciu tego przycisku można przeskoczyć 10 ścieżek. Po osiągnięciu ostatniej ścieżki, zostanie wybrana pierwsza i odwrotnie. 2 * 5 * 1 Jeśli źródłem jest CD-CH : Funkcja działa tylko wtedy, jeśli podłączony jest zmieniacz zgodny ze standardem JVC MP3 (CH-X1500). (Dwa razy) 22

23 Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 POLSKI 2 Wybierz wymagany tryb odtwarzania. Funkcja Intro Powtarzanie * 1 Tylko podczas odtwarzania pliku MP3 ( / / ) lub WMA ( / ). * 2 Tylko podczas odtwarzania płyt w zmieniaczu CD ( ). 3 Zamknij ekran. Tryb Track: Folder* 1 : Disc* 2 : Off: Tryb Track: Folder* 1 : Disc* 2 : Off: Odtwarzane jes 15 pierwszych sekund... Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie lub karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkich ścieżek we wszystkich folderach na aktualnej płycie lub karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Pierwszych ścieżek wszystkich włożonych płyt. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Anulowanie. Powtarzanie Bieżąca ścieżka. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Anulowanie. Odtwarzanie losowe Tryb Odtwarza losowo Folder* 1 : Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze, następnie ścieżki w następnym folderze itd. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Disc lub SD:Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie lub karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol lub. All* 2 : Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Off: Anulowanie. 23

24 Regulacja dêwi ku POLSKI ~ Ustawianie podstawowych parametrów menu wyboru dêwi ku SEL B Wybór częstotliwości odcinania dla subwoofera. Ÿ Wybierz opcję do regulacji. A B C! Wyreguluj wybraną opcję. A Regulacja balansu pomiędzy głośnikami przednimi i tylnymi FAD. 55Hz: 85Hz: 115Hz: Częstotliwości większe niż 55 Hz są odcinane. Częstotliwości większe niż 85 Hz są odcinane. Częstotliwości większe niż 115 Hz są odcinane. Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. F6 (tylko przód) do R6 (tylko ty ) Regulacja balansu pomiędzy głośnikami lewymi i prawymi BAL. 00 (min.) do 08 (maks.) C Regulacja poziomu wyjściowego wszytskiich źródeł (z wyjątkiem FM). Dostosuj do poziomu wejściowego dźwięku FM. L6 (tylko lewy) do R6 (tylko prawy) Zamknij ekran. 05 (min.) do +05 (maks.) 24

25 Wybór zaprogramowanych trybów dêwi ku (i-eq: inteligentny korektor) Można wybrać tryb dźwięku odpowiedni do rodzaju muzyki. Dost pne tryby d wi ku FLAT (bez efektów dźwiękowych), HARD ROCK, R & B, POP, JAZZ, DANCE, COUNTRY, REGGAE, CLASSIC, USER 1, USER 2, USER 3 Zapami tywanie w asnych trybów dêwi ku Np.: Na podstawie trybu FLAT 1 Wybierz tryb FLAT (patrz lewa kolumna). 2 Wybierz zakres częstotliwości 60Hz 150Hz, 400Hz, 1kHz, 2.4kHz, 6kHz 12kHz. POLSKI 1 2 Wybierz tryb dźwięku. 3 Wyreguluj poziom wybranego zakresu. 4 Powtarzaj czynności 2 i 3 do wyregulowania innych zakresów (min.) do +05 (maks.) 6 3 Zamknij ekran. Np.: JeÊli wybrano tryb USER1 25

26 Ekran graficzny POLSKI Przed wykonaniem poniższej procedury przygotuj płytę CD-R lub kartę SD zawierającą obrazy (zdjęcia) lub animacje (filmy). Za pomocą programu Image Converter (Wide Ver 1.2), dostarczonego z CD-ROM, można tworzyć własne obrazy i animacje. (Na płycie znajdują się przykłady). ~ Włóż płytę CD-R, karę SD lub dostarczony CD-ROM. CD-R/dostarcziny CD-ROM Karta SD Procedura podstawowa WA NE: Porównaj także pliki PDF opisujące program Image Converter, znajdujące sie w folderze Manual na dostarczonej płycie CD-ROM. Obrazy nieruchome (zdjęcia) powinny mieć rozszerzenie <jll>, a animacje (filmy) - rozszerzenie <jla>. Podczas pobierania lub usuwania plików, należy przestrzegać następujących zasad: Nie wolno pobierać plików podczas jazdy. Nie wolno przekręcać kluczyka w stacyjce podczas pobierania lub usuwania pliku.* Nie wolno odłączć panelu sterowania podczas pobierania lub usuwania pliku.* * W przeciwnym wypadku pobranie lub usunięcie pliku może być wykonane nieprawidłowo. 26 Ÿ! Pobieranie plików: \ Pobieranie plików (patrz strona 26) Usuwanie plików: \ Usuwanie plików (patrz strona 27) Aktywacja plików: \ Aktywacja pobranych plików (patrz strona 29) Pobieranie plików OPENING: Ekran otwarcia Służy do pobierania/usuwania animacji (maksymalnie 30 klatek), która wyświetli się po włączeniu odtwarzacza. ENDING: Ekran zamknięcia Służy do pobierania/usuwania animacji (maksymalnie 30 klatek), która wyświetli się przed włączeniem odtwarzacza. PICTURE: Ekran graficzny Służy do pobierania/usuwania nieruchomych obrazów (maksymalnie 30), które będą wyświetlane podczas odtwarzania. MOVIE: Ekran graficzny Służy do pobierania/usuwania animacji (maksymalnie 90 klatek), które będą wyświetlane podczas odtwarzania.

27 Pobieranie animacji lub obrazów Pobranie animacji trwa długo. Więcej informacji podano na stronie 49. Aktywację pobranych plików opisano na stronie Wybierz plik. POLSKI 1 W czynności! na stronie Pojawia si tylko wtedy, jeêli wybrano opcj PICTURE. Pojawi si nazwa pliku. 6 Aby pobrać więcej plików z tego samego źródła, powtórz czynności 4 i 5. Aby pobrać więcej obrazów z innego folderu, naciśnij ikonę BACK. Następnie powtórz czynności 3 do 5. 7 Zamknij ekran. Jeśli wybrano opcję OPENING, ENDING lub MOVIE, wyświetlane są tylko foldery zawierające pliki z rozszerzeniem <jla>. Jeśli wybrano opcję PICTURE, wyświetlane są tylko foldery zawierające pliki z rozszerzeniem <jll>. 3 Wybierz folder. Usuwanie plików Usuwanie pobranych animacji i obrazów 1 W czynności! na stronie (raz dla aktualnie wybranego, dwa razy dla innych) Ciąg dalszy na następnej stronie... 27

28 POLSKI 2 1 Usuwanie wszystkich animacji i obrazów Pojawia si tylko wtedy, jeêli wybrano opcj PICTURE. 3 Aby usunąć zapisaną animację 2 Aby usunąć wszystkie zapisane pliki Pojawi si nazwa pliku. Aby usunąć zapisane obrazy Aby usunąć wszystkie zapisane obrazy Pojawi si nazwa pliku. 4 Powtórz czynność 3, aby usunąć następny obraz. 5 Zamknij ekran. 3 Zamknij ekran. 28

29 1 Aktywacja pobranych plików 2 Wybierz żądane ustawienie. POLSKI 2 Aby usunąć animację pobraną dla ekranu otwarcia i zakończenia 1 Wybierz opcję Opening lub Ending. 2 Wybierz żądane ustawienie. Default: Używana jest animacja fabryczna. User: Używana jest animacja użytkownika. Aktywacja ekranu graficznego wyświetlającego obraz lub film 1 Wybierz opcję Graphics. UserMovie: Uaktywniana jest animacja użytkownika zapisana w trybie MOVIE. UserSlide: Uaktywniane i kolejno wyświetlane są obrazy nieruchome użytkownika, zapisane w trybie PICTURE. UserPict.: Uaktywniany jest jeden z obrazów użytkownika zapisanych w trybie PICTURE. Wybór obrazu nieruchomego dla wartości UserPict. Jeśli wartość UserPict. nie jest wybrana dla opcji Graphics, nie można wybrać opcji UserPict. (patrz strona 30). 1 Wybierz opcję UserPict.. 2 Wybierz żądany plik. 3 Zamknij ekran. 29

30 Ustawienia ogólne PSM POLSKI Procedura podstawowa Można zmieniać parametry PSM (preferowane ustawienia) wyszczególnione w poniższej tabeli. 3 Wybór pozycji PSM. 1 4 Regulacja wybranej pozycji PSM. 2 Wybierz kategorię PSM. Można przejść do innej kategorii zmieniając opcję PSM. 5 Kroki 2 i 4 można powtarzać aby ustawić lub wyregulować inne pozycje PSM. 6 Zamknij ekran. Wskaêniki Regulowane parametry, [strona z opisem] MOVIE Demo All Time: Wyświetla się ekran demonstracyjny (animacja). Wyświetlenie ImageLink: Wyswietlanie nieruchomego obrazu podczas demonstracji odtwarzania pliku MP3/WMA, [16, 18, 48] Interval: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlenie ekranu demonstracyjnego (animacji) na zmianę z oznaczeniem źródła odtwarzania. Off: Anulowanie. Pojawia się, jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Graphics Można uaktywnić ekran graficzny wyświetlający film lub obraz, Grafika [29]. UserMovie: Uaktywniana jest animacja użytkownika zapisana w trybie MOVIE. UserSlide: Uaktywniane i kolejno wyświetlane są obrazy nieruchome użytkownika, zapisane w trybie PICTURE. UserPict.: [Ustawienie początkowe]; Uaktywniany jest jeden z obrazów użytkownika zapisanych w trybie PICTURE. 30

31 Wskaêniki MOVIE CLOCK DISP KeyIn CFM Potwierdzenie Opening* 1 Ekran otwarcia Ending* 1 Ekran zamknięcia UserPict.* 2 Obraz użytkownika Clock Hr Godzina Clock Min Minuta 24H/12H System wyświetlania czasu Clock Adj Automatyczna regulacja zegara Scroll Przewijanie Regulowane parametry, [strona z opisem] On: [Ustawienie początkowe]; Animacja pojawia się po włączeniu lub wyłączeniu zasilania, zmianie źródła oraz wyborze opcji korektora. Off: Anulowanie. Przy włączaniu ( Opening ) i wyłączaniu ( Ending ) zasilania, [29]... Default: [Ustawienie początkowe]; Używana jest animacja fabryczna. User: Używana jest animacja użytkownika. [Ustawienie początkowe: pierwszy zapisany]; Można wybrać jeden z zapisanych plików jako grafikę, [29] (1 12), [8] [Ustawienie początkowe: 0 (0:00)] 00 59, [8] [Ustawienie początkowe: 00 (0:00)] 12Hours O 24Hours, [8] [Ustawienie początkowe: 24Hours] Auto: [Ustawienie początkowe]; Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale RDS. Off: Anulowanie. Once: [Ustawienie początkowe]; Informacje o płycie: informacje o płycie przewijane są tylko raz. RDS Radiotext: komunikaty są przewijane stale (w odstępach 3-sekundowych). Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Auto: Informacje o płycie: przewijanie jest powtarzane (w odstępach 5-sekundowych). RDS Radiotext: komunikaty są przewijane stale (w odstępach 3-sekundowych). Off: Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Informacje o płycie: anulowanie. RDS Radiotext: wyświetlany jest tylko pierwszy ekran komunikatu. Tekst DAB: wyświetlany jest tylko nagłówek, jeśli istnieje. Przytrzymanie DISP dłużej niż przez jedną sekundę pozwala przewinąć informacje o płycie niezależnie od ustawienia. POLSKI * 1 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli pobrany plik jest zapisany. * 2 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli pobrany plik jest zapisany w pamięci i wybrano UserPict. dla opcji Graphics. Ciąg dalszy na następnej stronie... 31

32 POLSKI Wskaêniki DISP Dimmer Przyciemnianie From To* 1 Czas ściemniacza Contrast Kontrast LCD Type Typ wyświetlacza Font Type Rodzaj czcionki Tag Wyświetlanie znacznika Theme Miernik poziomu głośności Key Info Informacje kluczowe Sensitiv. Wrażliwość panelu dotykowego Regulowane parametry, [strona z opisem] Auto: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlacz jest przyciemniany po włączeniu świateł. Off: Anulowanie. On: Przyciemnianie aktywne. Time Set: Ustawianie czasu ściemniacza, [35]. Od godziny do godziny, [35] [Ustawienie początkowe: 18:00 7:00] 1 10 [Ustawienie początkowe: 5] Auto: [Ustawienie początkowe]; Wzór pozytywowy będzie używany w dzień* 2, natomiast wzór negatywowy w nocy* 2. Positive: Wzór pozytywowy na wyswietlaczu. Negative: Wzór negatywowy na wyświetlaczu (z wyjątkiem obrazów, animacji i mierników poziomu głosności). Można wybrać rodzaj czcionki stosowany na ekranie. 1 [Ustawienie początkowe]o 2 On: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlanie znaczników ID3 podczas odtwarzania plikóe MP3/WMA, [16 19]. Off: Anulowanie. Można wybrać miernik poziomu podczas odtwarzania, [4]. Meter 1 [Ustawienie początkowe] O Meter 2 O Meter 3 O (powrót do początku) Aby wyświetlić wybrany miernik poziomu, należy kilkokrotnie nacisnąć ikonę DISP. On: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlenie obramowania ikon kluczowych, w celu uproszczenia obsługi. Off: Anulowanie. (Po około 5 sekundach od wykonania operacji obramowanie ikon kluczowych znika). Można wybrać poziom wrażliwości panelu dotykowego. 1 O 2 [Ustawienie początkowe] O 3 O (powrót do początku) Poziom wrażliwości obniża się od 1 do 3. * 1 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli Dimmer ma wartość Time Set. * 2 Zależy od ustawienia opcji Dimmer. 32

33 Wskaêniki TUNER PTY Stnby Odbiór PTY w tle AF-Regn l Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja TA Volume Poziom głośności informacji drogowych P-Search Wyszukiwanie programów IF Filter Filtr częstotliwości pośrednich DAB AF* 4 Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości Announce* 4 Komunikaty w tle Regulowane parametry, [strona z opisem] Można wybrać jeden z kodów PTY do odbioru PTY w tle, [14]. Jeśli sygnał z aktualnie odbieranej stacji osłabnie... AF: [Ustawienie początkowe]; Przełączanie na inną stację (program może się różnić od aktualnie odbieranego), [14]. Wskaźnik AF wyświetlony. AF Reg: Przełączanie na inną stację nadającą ten sam program. Wskaźnik REG wyświetlony. Off: Anulowanie (nie można wybrać, jeśli opcja DAB AF ma wartość On ). Po odebraniu informacji drogowych, poziom głośności dostosowuje się automatycznie do zaprogramowanej wartości. [Ustawienie początkowe: 20]; 0 30 lub 0 50* 3 On: Odbiornik dostraja się do innej częstotliwości, na której nadawany jest ten sam program, co oryginalnie zaprogramowana stacja RDS, jeśli sygnał tej stacji jest za słaby. Off: [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. Auto: [Ustawienie początkowe]; Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między stacjami. (Powoduje to utratę efektu stereo). Wide: Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji, ale jakość dźwieku nie jest obniżona i efekt stereo jest zachowany. On: [Ustawienie początkowe]; Śledzenie programu wobrębie serwisów DAB oraz stacji FM RDS, [44]. Off: Anulowanie. Można wybrać jeden z 9 rodzajów komunikatów, które będą odbierane w tle. Travel [Ustawienie początkowe] O Warning O News O Weather O Event O Special O Rad Inf (informacje radiowe) O Sports O Finance O (powrót do początku) POLSKI * 3 W zależności od mocy wzmacniacza. * 4 Wyświetlany tylko wtedy, jeśli podłączony jest odbiornik DAB. Ciąg dalszy na następnej stronie... 33

34 POLSKI Wskaêniki AUDIO COLOR VSS System pomocy głosowej VSS Level Poziom głośności VSS Language Język Ext Input* 1 Wejście zewnętrzne Telephone Wyłączanie na czas rozmowy telefonicznej Amp Gain Sterowanie mocą wzmacniacza SOURCE Źródło USER DAY (USER NIGHT) Kolor użytkownika R G B Czerwony Zielony Niebieski Regulowane parametry, [strona z opisem] Beep: Naciskaniu ikon towarzyszą piknięcia. Voice: [Ustawienie początkowe]; Nadawane są podpowiedzi dla funkcji, w wybranym języku. Można wyregulować poziom głośności podpowiedzi VSS. Off (anulowanie) O 1 O 2 O 3 [Ustawienie początkowe] O 4 Można wybrać język podpowiedzi VSS. English [Ustawienie początkowe] O Deutsch (niemiecki) O Français (francuski) O (powrót do początku) Wskaźniki na ekranie będą również wyświetlane w wybranym języku. Changer: [Ustawienie początkowe]; Zmieniacz płyt CD marki JVC, [17]. Ext In: Użycie komponentu zewnętrznego, [39]. Muting1/Muting2: Wybór dowolnej opcji umożliwia wyłączenie dźwięku na czas rozmowy przez telefon komórkowy. Off [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. Jeśli jako źródło wybrano zmieniacz CD, odtwarzanie będzie przerywane na czas rozmowy telefonicznej. Można zmienić maksymalną głośność radioodtwarzacza. High PWR: [Ustawienie początkowe]; Volume 0 Volume 50 Low PWR: Volume 0 Volume 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc głośników jest mniejsza niż 52 W, aby uniknąć ich uszkodzenia). Off: Wyłącza wbudowane wzmacniacze. [Ustawienie początkowe: AllSource]; Można wybrać ulubiony kolor ekranu dla każdego źródła (lub wszystkich źródeł), [35, 36]. Można utworzyć własny kolor i wybrać go jako kolor ekranu, [36]. USER DAY: Kolor używany w ciągu dnia* 2. USER NIGHT: Kolor używany w ciągu nocy* [Ustawienie początkowe: USER DAY: 07, USER NIGHT: 05] [Ustawienie początkowe: USER DAY: 07, USER NIGHT: 05] [Ustawienie początkowe: USER DAY: 07, USER NIGHT: 05] * 1 Nie można wybrać tej opcji, jeśli źródłem jest CD-CH lub EXT-IN. * 2 Zależy od ustawienia opcji Dimmer. 34

35 Wybór trybu Êciemniacza Można ściemniać ekran w ciągu nocy oraz zgodnie z ustawionym czasem. 6 Ustaw godzinę początkową ściemniacza. POLSKI Ustaw godzinę końcową ściemniacza. 4 9 Zamknij ekran. Auto: Off: On: Time Set: Ekran jest ściemniany po włączeniu świateł. \ Przejdź do czynności 9. Anulowanie. \ Przejdź do czynności 9. Ekran jest zawsze ściemniany. \ Przejdź do czynności 9. Ustawianie czasu ściemniacza. \ Przejdź do czynności 5. Zmiana koloru ekranu Można wybrać ulubiony kolor ekranu dla każdego źródła (lub wszystkich źródeł). 1 Ustalanie koloru ekranu 5 Wybierz From To. 2 Ciąg dalszy na następnej stronie... 35

36 POLSKI 3 Wybierz źródło. Tworzenie koloru w asnego User Można tworzyć własne kolory dla opcji USER DAY i USER NIGHT. 1 W czynności 3 po lewej wybierz kolor użytkownika. AllSource* 1 \ CD \ SD \ Changer (lub Ext In* 2 ) \ Line In \ FM \ AM \ DAB* 3 \ (powrót do początku) * 1 Po wybraniu opcji AllSource można używać tego samego koloru dla wszystkich źródeł. * 2 Zależy od ustawienia Ext Input, patrz strona 34. * 3 Można wybrać tę opcję, jeśli podłączono odbiornik DAB. 4 Wybierz kolor. 2 Wybierz kolor podstawowy (R/G/B). Every* 4 O Aqua O Sky O Sea O Leaves O Grass O Apple O Rose O Amber O Honey O Violet O Grape O Pale O User* 5 O (powrót do początku) * 4 Kolor zmienia się co 2 sekundy. * 5 Zostaną zastosowane kolory użytkownikas USER DAY i USER NIGHT (patrz prawa kolumna). 5 Powtórz czynności 3 i 4, aby wybrać kolor dla każdego źródła (z wyjątkiem opcji AllSource w czynności 3). 6 Zamknij ekran. 3 Wyreguluj poziom (00 11) wybranego koloru podstawowego. 4 Powtarzaj czynności 2 i 3 do wyregulowania innych kolorów podstawowych. 5 Zamknij ekran. 36

37 Inne funkcje podstawowe Nadawanie tytu ów p ytom Można przypisywać tytuły płytom (w odtwarzaczu oraz zmieniaczu CD) oraz komponentom zewnętrznym (LINE-IN i EXT-IN). 3 Przejdź do następnego znaku. POLSKI èród a Maksymalna liczba znaków CDs/CD-CH Do 32 znaków (do 30 płyt) Komponenty zewnętrzne Do 8 znaków 4 4 Powtórz czynności 1 i 3 do zakończenia wprowadzania tytułu. Nie można nadać tytułu płycie CD Text lub MP3/WMA. 1 Wybierz źródła. Dla płyty CD w tym odtwarzaczu: Włóż płytę CD. Dla płyt CD w zmieniaczu: Wybierz opcję CD-CH, a następnie wybierz numer płyty. Dla komponentu zewnętrznego: Wybierz opcję LINE-IN lub EXT-IN. 2 3 Przypisz nazwę (w tym przykładzie płycie CD). 1 Wybierz zestaw znaków. Wymazywanie ca ego tytu u W czynności 3 na po lewej stronie... Znaki dost pne na ekranie Poza znakami alfabetu łacińskiego (A Z, a z), będą używane następujące znaki. Znaki te są również używane do wyświetlania różnych informacji na ekranie. Du e litery Ma e litery 2 Wybierz znak. Cyfry i symbole 37

38 POLSKI Zmiana kàta panelu sterowania Od àczanie panelu sterowania Podczas odłączania i podłączania panelu sterowania należy uważać, aby nie uszkodzić styków z tyłu panelu i na jego uchwycie. Od àczanie panelu sterowania Przed odłączeniem panelu sterowania, należy wyłączyć zasilanie. Podczas korzystania z pilota... Pod àczanie panelu sterowania Uwaga: 38

39 Obs uga komponentów zewn trznych Można podłączyć komponent zewnętrzny do gniazd LINE-IN na tylnym panelu oraz inny do gniazda zmieniacza CD, za pomocą adaptera wejścia liniowego KS-U57 (do kupienia oddzielnie) EXT-IN. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). ~! Wyreguluj głośność. Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 24 i 25). POLSKI Ÿ Aby wybrać LINE-IN Aby wybrać EXT-IN Przed użyciem komponentu zewnętrznego, należy poprawnie wybrać wejście zewnętrzne (patrz strona 34). 39

40 Obs uga odbiornika DAB POLSKI ~ Wybierz opcję DAB. S uchanie odbiornika DAB R czne dostrajanie kana u W czynności! na po lewej stronie Wybierz częstotliwość programu. Ÿ Wybierz zakres (DAB1/DAB2/ DAB3).! Rozpocznij szukanie programu. Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na program. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie tę samą ikonę. Wybierz serwis (podstawowy lub dodatkowy), którego chcesz słuchać. 40

41 Co to jest system DAB? DAB zapewnia dźwięk o jakości CD bez zakłóceń sygnału i interferencji. Ponadto w tym standardzie można przekazywać tekst, obrazy i dane. Podczas transmisji DAB łączone są różne sygnały (zwane serwisami ), tworząc jeden program. Ponadto każdy serwis zwany serwisem podstawowym można podzielić na komponenty (zwane serwisami dodatkowymi ). Typowy program składa się z sześciu lub więcej (serwisów) przekazywanych w tym samym czasie. Po podłączeniu odbiornika DAB, funkcje tego odtwarzacza obejmują: Automatyczne śledzenie tego samego programu Alternative Reception (patrz DAB AF na stronie 33). Zalecane jest korzystanie z odbiornika DAB (Digital Audio Broadcasting) model KT-DB1000 z tym odtwarzaczem. Jeśli dysponujesz innym odbiornikiem DAB, konieczne jest zastosowanie transformatora, który można nabyć u przedstawicieli handlowych JVC samochodowego sprzętu grającego. Przeczytaj instrukcję obsługi odbiornika DAB. 2 Wybierz jeden z poziomów sygnałów DRC (1, 2 lub 3). Wzmocnienie zwiększa się od 1 do 3. 3 Zamknij ekran. WyÊwietla si wskaênik DRC. Wskaźnik DRC będzie podświetlony ( ) tylko wtedy, gdy odbierane są sygnały DRC. POLSKI JeÊli dêwi ki otaczajàce sà ha aêliwe Niektóre stacje wysyłają sygnały Dynamic Range Control (DRC) wraz z normalnymi sygnałami programu. Funkcja DRC wzmacnia dźwięki na niskim poziomie, poprawiając słyszalność. 1 Wyszukiwanie ulubionych stacji Można wyszukiwać dynamiczne i statyczne kody PTY. Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronie 12 dla stacji FM RDS. Nie można oddzielnie programować kodów PTY dla odbiornika DAB i FM. Przeszukiwanie zostanie wykonane tylko dla odbiornika DAB. 41

42 POLSKI Zapisywanie stacji DAB w pami ci Można zaprogramować 6 stacji DAB (podstawowych) dla każdego zakresu. 5 * Np.: Zapamiętywanie kanałów DAB (usługi podstawowej) pod numerem 1 w zakresie DAB1. 1 * Przejście do innego zakresu DAB. Nie należy zmieniać zakresu DAB za pomocą tej ikony podczas programowania usługi, ponieważ programowanie może się nie powieść. 2 Wybierz kanał (usługę podstawową). Dostrajanie do zaprogramowanego serwisu DAB 1 Przytrzymanie przycisku lub umożliwia wyświetlenie listy zaprogramowanych usług (patrz opis czynności 5) Wybierz zaprogramowany numer. 42

43 5 W razie potrzeby, zmień usługę. W àczanie odbioru w tle komunikatów 1 POLSKI 2 Wybierz opcję ANN On. Korzystanie z odbioru w tle Można korzystać z trzech rodzajów odbioru w tle. Odbiór w tle wiadomości drogowych odbiór TA (patrz niżej). Odbiór w tle komunikatów (patrz prawa kolumna). Odbiór w tle PTY (patrz strona 44). Odbiór w tle wiadomoêci drogowych (odbiór TA) Odbiór w tle wiadomości drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na wiadomości drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmienia się na poziom zaprogramowany dla TA (patrz strona 33). Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronie 13 dla stacji FM RDS. Nie można korzystać z odbioru w tle wiadomości drogowych (odbioru TA) oddzielnie dla odbiornika DAB i FM. Odbiór w tle komunikatów Odbiór w tle komunikatów umozliwia czasowe przełaczanie radioodtwarzacza na ulubiony serwis (typ komunikatu). Wybór typu komunikatów, patrz strona Zamknij ekran. WyÊwietla si wskaênik ANN. Jeśli wskaźnik ANN jest wyświetlony, odbiór komunikatów jest aktywny. Jeśli wskaźnik ANN miga, odbiór komunikatów nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, należy nastroić odbiornik na stację nadającą odpowiedni sygnał. Wskaźnik ANN przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Ciąg dalszy na następnej stronie... 43

44 POLSKI Wy àczanie odbioru w tle komunikatów Wybierz opcję ANN Off w czynności 2 na stronie 43. Wskaźnik ANN zniknie. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronie 14 dla stacji FM RDS. Odbiór w tle programów PTY dla odbiornika DAB działa tylko z wykorzystaniem dynamicznych kodów DAB. Można włączać i wyłączać odbiór w tle programów PTY, jeśli źródłem jest FM lub DAB. WyÊwietlanie informacji Dynamic Label Segment (DLS) Podczas odbioru kanału obsługującego DLS... Wskaênik jest wyêwietlany, jeêli odbierany jest sygna Dynamic Label Segment (DLS) radiotekst DAB. Wyświetli się ekran DLS. Âledzenie tego samego programu funkcja Alternative Reception Można słuchać tego samego programu niezależnie od miejsca pobytu, dzięki funkcji Alternative Reception. Podczas odbioru usługi DAB: Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór usługi DAB jest niemożliwy, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inny kanał lub stację FM RDS, nadającą ten sam program. Podczas odbioru stacji FM RDS: Podczas jazdy w terenie, gdzie stacja DAB nadaje ten sam program co stacja FM RDS, radioodtwarzacz automatycznie przełacza się na stację DAB. Funkcja Alternative Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Wyłączanie funkcji Alternative Reception, patrz opis opcji AF-Regn l na stronie

45 Konserwacja Czyszczenie panelu dotykowego Aby usunąć kurz lub plamy z powierzchni panelu, wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj panel suchą, miękką szmatką. Podczas wycierania należy uważać, aby nie porysować panelu. Nie należy używać następujących materiałów do czyszczenia: Mokrej szmatki Substancji lotnych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik Detergentów kwaśnych, alkalicznych oraz zawierających substancje organiczne Przed użyciem środka chemicznego, należy zapoznać się z informacjami o jego stosowaniu. Czyszczenie styków Częste odłączanie panelu powoduje zabrudzenie styków. Aby do tego nie dopuścić należy regularnie przecierać styki bawełnianą szmatką zwilżoną alkoholem, uważając, aby nie ich nie uszkodzić. Styk Skraplanie si wilgoci W następujących sytuacjach na soczewce odtwarzacza CD może skroplić się wilgoć: Po uruchomieniu ogrzewania w samochodzie. Jeśli powietrze w samochodzie jest bardzo wilgotne. W takim wypadku odtwarzacz CD może działać wadliwie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy wyjąć płytę i pozostawić odtwarzacz włączony przez kilka godzin, aby wilgoć wyparowała. Obchodzenie si z p ytami/kartami SD Podczas wyciągania płyty Uchwyt Êrodkowy z pudełka, należy nacisnąć uchwyt na środku pudełka i wyjąć płytę, trzymając ją za krawędź. Płytę należy zawsze trzymać za krawędź. Nie wolno dotykać powierzchni płyty. Wkładając płytę do pudełka, należy delikatnie nacisnąć środkową część płyty (powierzchnia z nadrukiem powinna być skierowana ku górze). Po użyciu płyty należy zawsze umieścić ją w pudełku. Karty SD są precyzyjnymi elementami elektronicznymi. NIE WOLNO ich uderzać, zginać, upuszczać i moczyć. Czyszczenie p yt Brudna płyta może nie dawać się prawidłowo odtworzyć. Jeżeli płyta się zabrudzi należy wytrzeć ją miękką szmatką, ruchami od środka do krawędzi. Nie wolno używać rozpuszczalników (na przykład, środków czyszczących do płyt gramofonowych, rozpuszczalnika w sprayu itp.). Nowe p yty W przypadku nowych płyt, na zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi mogą wystąpić nierówności. Radioodtwarzacz może nie przyjąć takiej płyty. Aby usunąć nierówności, można potrzeć krawędź ołówkiem, długopisem lub innym twardym przedmiotem. POLSKI Nie należy używać takich płyt: Wygi ta p yta Nalepka Resztki kleju P yta Etykieta samoprzylepna 45

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G612/KD-G611/KD-G511

KD-G612/KD-G611/KD-G511 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G612/KD-G611/KD-G511 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G333/KD-G332/KD-G331 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2939-00/00

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2595-00/00 (E2W) Treść

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi ystem FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2 MAGYARORZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Podłączenie do system dystrybucji telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner... 4 Zawartość pakietu... 4

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

PL/CZ/HU/SK (1)

PL/CZ/HU/SK (1) 4-170-099-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone Telefon Gigaset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

PMR Twintalker 2-Way Radio Set

PMR Twintalker 2-Way Radio Set PMR Twintalker 2-Way Radio Set GB PMR Twintalker 2-Way Radio Set User manual and service information PL Zestaw do komunikacji radiowej Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie HU PMR rádiós adóvevő

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-41(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Przydać się mogą również informacje na stronie: Další

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-290-841-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-419-002-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET cod. BeSMART_QS rev. 0 11/16 BeSMART SET PROG RESET ESC MODE Termosztát / Programator GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ALAPINFORMÁCIÓK INFORMACJE PODSTAWOWE 5 6 4

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące

ë Połączenie oczekujące Telefon Gigaset 5015 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania ostatniego numeru 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift

Részletesebben

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie.

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie. Instrukcja obsługi System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511 Polski omână Magyar Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic. Prosimy przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją do

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

Minden jog fenntartva

Minden jog fenntartva Minden jog fenntartva Az alábbi leírásban szereplô terméket nemzetközi szerzôi jog védi. Ennek megfelelôen tilos az eszköz vagy a szoftver bármilyen célból történô másolása. Tilos az alábbi kiadvány egészének

Részletesebben

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm Polski Česky Magyar Română Doro PhoneEasy 332gsm 23 Polski 1. Blokada klawiszy 2. Klawisz boczny (głośność) 3. Klawisz latarki 4. Wyświetlacz 5. Lewy klawisz programowalny 6. Klawisz wywołania 7. Klawisze

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD Kamera cyfrowa VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitális kamkorder VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

www.fisher-price.com

www.fisher-price.com www.fisher-price.com Informacje dla konsumentów Vásárlóknak szóló tájékoztatás GREAT BRITAIN Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 4 Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 Undercupboard Radio Operating manual Radio podwieszane Instrukcja obsługi Rádió Használati utasítás Podelementni radio Navodila za uporabo Rádio na vestavění Návod k

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 1 Hello HD Box Üzembe helyezési útmutató www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 2 Rozpakowywanie

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa mw73b Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.samsung.com/register

Részletesebben

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. fejezet Biztonsági szabályok A multiméter tervezése és gyártása megfelel az elektronikus mérőműszerekről és kézi digitális

Részletesebben

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD _ L Pokyny pro používání DIGITÁLNÍ 9PÁSMOVÉ MINIRÁDIO VKV/SV/KV1-7 S BUDÍKEM NAPÁJENÍ Vložení baterií I. K napájení tohoto rádia slouží dvě baterie UM1 1,5 V; vložte nové baterie do přihrádky podle příslušné

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

Piekarnik do zabudowy

Piekarnik do zabudowy Piekarnik do zabudowy Instrukcja instalacji i obsługi NV75K554RS / NV75K554RB / NV75K554BS / NV75K554BB NV75K554RB_EO_DG68-00742A-02_PL.indd 207-06-02 2:4: Spis treści Korzystanie z instrukcji Inteligentne

Részletesebben

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 GB English,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LOX HU MOSOGATÓGÉP PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4

Részletesebben

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila TEMPERATURE STATION TEMPERATURE STATION Operation and Safety Notes STACJA METEO Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa BEL- ÉS KÜLTÉRI HŐMÉRŐ Kezelési és biztonsági utalások TEMPERATURNA POSTAJA

Részletesebben

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KAROKE Wieża Hi-Fi FM/Bluetooth/MP3/USB/Karaoke HI-FI PŘEHRÁVAČ/FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ hűtőszekrény - fagyasztószekrény / chłodziarka - zamrażarka / chladnička - mraznička KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ ERN 29850 HU PL CS 2223 335-71 FIGYELMEZTETÉSEK Nagyon fontos,

Részletesebben

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Rádió / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 18 19 3 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie Pralka Mosógép Pračka Práčka EWB 95205 W EWB 105205 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Forehead & Ear Thermometer

Forehead & Ear Thermometer PERSONAL CARE Forehead & Ear Thermometer Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony

Részletesebben

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8847 HD8848 English READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás _EN.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 7 時 45 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv AKZM 6550 Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás. Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás. Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás PL Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia Beépíthető üvegkerámia főzőlap Witroceramiczna płyta grzejna do zabudowy Beépíthető üvegkerámia főzőlap

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja obsługi Magyar... 3 English... 23 Polski... 41 Slovenský... 51 České... 77 2 Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése...

Részletesebben

CH-7515. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

CH-7515. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 4 5 3 1 2 3 User'sManual for.indd 1 2011.06.29. 18:30:32 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2009 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos,

Részletesebben

TE1120. HU Használati útmutató Szárítógép 2 PL Instrukcja obsługi Suszarka 24

TE1120. HU Használati útmutató Szárítógép 2 PL Instrukcja obsługi Suszarka 24 TE1120 HU Használati útmutató Szárítógép 2 PL Instrukcja obsługi Suszarka 24 FIGYELEM: Mielőtt használatba venné a készüléket, olvassa el az útmutatót. Az eredeti útmutató fordítása. UWAGA: przed rozpoczęciem

Részletesebben

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Rádió / CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 3 KEZELÕSZERVEK 1 Nyomógomb a

Részletesebben