II.1. RAJZOLD LE EGY VONALLAL! A feladatsor jellemzői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II.1. RAJZOLD LE EGY VONALLAL! A feladatsor jellemzői"

Átírás

1 II.1. RAJZOLD LE EGY VONALLAL! Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Kombinatorika, geometria, gráfelmélet alapvető ismereteinek elsajátítása egyszerű feladatokon keresztül. Előzmények Tulajdonképpen konkrét ismeret alig szükséges. A páros szám, páratlan szám fogalmakat kell ismerni. Cél A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése rajzoláson, szabályalkotáson, szisztematikus megszámláláson és számoláson keresztül, érvelés és esetleges vitafolyamat segítségével. A modellalkotás és a szövegértés fejlesztése. A feladatsor által fejleszthető kompetenciák Tájékozódás a térben + Ismeretek alkalmazása + Tájékozódás az időben Problémakezelés és -megoldás + Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban + Alkotás és kreativitás + Tapasztalatszerzés + Kommunikáció + Képzelet + Együttműködés + Emlékezés + Motiváltság + Gondolkodás + Önismeret, önértékelés + Ismeretek rendszerezése A matematika épülésének elvei + Ismerethordozók használata Felhasználási útmutató A gráfelméleti alapfogalmak bevezetéséhez is használható a feladatsor, ebben az esetben nyugodtan lehet válogatni is a feladatok közül. A 2. feladathoz otthon is lehet készíteni további rajzokat, ábrákat, esetleg konkrét figurális ötleteket is meg lehet valósítani, azaz az elkészült rajz valamilyen jól felismerhető konkrét dolgot ábrázoljon (például arc, jármű, növény). A 6. feladatban lehet, hogy segítségre szorulnak a diákok, nem biztos, hogy mindenki látja a kapcsolatot a korábbi feladatok rajzos megoldásaival. Ha úgy ítéljük meg, hogy a tanulóknak nehézséget okoz a feladat ebben a formában, akkor megpróbálhatjuk átfogalmazni úgy, hogy az említett játékban résztvevők számát csökkentjük (ebben az esetben természetesen új táblázatot kell készíteni). A 7. feladatot el lehet kezdeni az órán, esetleg 2 3 fős csoportokban összegyűjteni minél több lerajzolási módot. A szisztematikus leírás lehet házi feladat is. Az 1. feladat megoldásakor egy-egy jó rajz elkészítése után ösztönözzük a gyerekeket az összes lehetséges kiindulópont megtalálására. A lehetetlenség [1. b) 3. ábrája, c) 2. ábrája] észrevétele és igazolása néha segítséggel is nehéz. Ha lehetséges, bátran biztassuk a gyerekeket szabályalkotásra! II. Kombinatorika, gráfok II.1. Rajzold le egy vonallal! 1.oldal/8

2 A 2. feladattal kapcsolatban várhatóan jó ábrák születnek majd. Mindenképpen kérjünk kifejezetten egyszerű ábrát, valamint olyat is, ami ránézésre bonyolult, de jól látszik rajta a lerajzolhatóság vagy annak lehetetlensége. A 3. feladatban elég a felismert összefüggésre hivatkozni, bár a teljes kilencszög lerajzolása szép feladat. A lerajzolás adminisztrálására lehet betű- vagy számjelölést használni, különböző színes ceruzával jelölni az egyes rajzrészeket, vagy az alábbi rajztechnikával dolgozni: A 4. és az 5. feladatban fontos a szöveg alapos megértése; továbbvisszük a gráfelméleti gondolatot (más-más absztrakciós szinten), és előkerül a lehetőségek szisztematikus megszámolása is. A 7. feladat részben klasszikus, lehet, hogy az alapkérdést ismerik is a gyerekek. Ez a feladat nagyfokú koncentrációt, kitartást és monotóniatűrést feltételez, ezek részleges hiányában fejlesztheti ezeket a kompetenciákat is. A feladatsor sok feladatot tartalmaz. Ha a rendelkezésre álló idő nem elég a feldolgozásához, vagy a tanár nem akarja a teljes időt a megoldással eltölteni, akkor a feladatsor néhány feladat kihagyásával rövidíthető. Egy javaslat a rövidebb változatra: kihagyható a 2. feladat (ez lényegében kreativitásfejlesztő, szórakoztató rész), továbbá a 3. c), d) és az 5., 6., 7. feladatok. II. Kombinatorika, gráfok II.1. Rajzold le egy vonallal! 2.oldal/8

3 RAJZOLD LE EGY VONALLAL! Feladat sor RAJT CÉL GYŐZELEM 1. Rajzold le egy vonallal a ceruza felemelése nélkül az alábbi ábrákat! (A már megrajzolt vonalon még egyszer áthaladni nem szabad, megrajzolt vonalat keresztezni szabad.) Az ábra melyik pontjában lehet egy sikeres rajzolást elkezdeni? Keresd meg az összes ilyen pontot! Jelöld ezeket színessel! a) b) c) 2. a) Tervezz olyan ábrákat, amit le lehet rajzolni egy vonallal! Legyen közöttük olyan ábra, ami látszólag bonyolult, de könnyen meg tudod mutatni, hogy le lehet rajzolni. [Például ilyen az 1. a) feladat 3. ábrája.] Legyen közöttük olyan ábra, ami egy konkrét dolgot felismerhetően ábrázol. b) Tervezz olyan ábrát, amit nem lehet lerajzolni egy vonallal! NEM MINDEGY 3. Meg lehet-e rajzolni az alábbi ábrákat egy vonallal, a ceruza felemelése nélkül? a) b) c) d) II. Kombinatorika, gráfok II.1. Rajzold le egy vonallal! 3.oldal/8

4 ÚTFESTÉS Az alábbi térképen Gibabó sziget úthálózatát látjuk. Az utak mindig két települést kötnek össze, és ha két út találkozik, akkor az egyiket a másik fölött felüljáróként építették meg. Az országutakon középen van egy felfestett folyamatos vagy szaggatott vonal, a máshol is szokásos módon. A festés azonban már kissé elkopott, ezért megbízzák Mekk Elek mestert az újrafestéssel. A mester úgy kalkulál, hogy minden útvonalon elég pontosan egyszer végigmennie a festést végző kis járművel, így az a legolcsóbb megoldás, ha minden úton csak egyszer jár. Mekk Elek úgy dönt, hogy a festést Sebonában kezdi és Yamiban fogja befejezni. Sebona Tufi Pamta Ambala Yami 4. a) Helyes volt-e Mekk Elek döntése? Ha igen, miért? Ha nem, honnan kellene indulnia és hol kellene befejeznie? b) Hányféleképpen juthat Mekk Elek Sebonából Yamiba, ha a lehető legtöbb útfestést akarja elkészíteni úgy, hogy frissen festett úton még egyszer ne menjen végig? Olyan jól sikerült az útfestés Gibabón, hogy három közeli sziget is megrendelte az utak csíkozásának újrafestését. Az útfestést hasonló elven szeretnék magvalósítani mint Gibabón: lehetőleg minden úton csak egyszer kelljen végigmenni. A három szigeten az utak szintén mindig két települést kötnek össze, és ha két út találkozik, akkor az egyiket a másik fölött felüljáróként építették meg. (Két település között természetesen egynél több közvetlen utat nem építettek, és bármely településről el lehet jutni bármelyikre az utak mentén.) A szigetekről beküldték az úthálózatok tervrajzát Mekk Elek logisztikai központjába, de ott véletlenül egy-egy tintapaca csöppent a térképekre. Szerencsére a fekete folt alatt település nem volt. 5. Döntsd el, hogy melyik úthálózatot lehet újrafesteni úgy, mint Gibabó szigetén, és melyik úthálózat festését nem lehet ilyen módon elvégezni! Sosa Reju Babuna Yube Finti Sal Sana Qanda Vanba Mamsu Tuka Peve Gimu Pojo Awuba Rudu Ugvi Yuwuwa sziget Bisunda sziget Umada sziget II. Kombinatorika, gráfok II.1. Rajzold le egy vonallal! 4.oldal/8

5 SZÓLÁNC A szólánc nevű játék a következőképpen zajlik: az első játékos mond egy szót, rámutat valakire, aki az elhangzott szó utolsó szótagjával kezdődő szót mond, majd ő is mutat valakire, aki az elhangzott szó utolsó szótagjával kezdődő szót mond és így tovább. (Például: ablak lakatos Toscana naptár ) Anna, Balázs, Ági, Piroska, Dani és János szóláncoztak egyet, Peti pedig játék közben készített egy táblázatot, amiben feljegyezte, hogy ki kire hányszor mutatott. (Például Anna sorában azt látjuk, hogy Balázsra egyszer, Ágira, Piroskára és Danira egyszer sem, Jánosra pedig kétszer mutatott.) Anna Balázs Ági Piroska Dani János Anna Balázs Ági Piroska Dani János a) Ki lehetett az első játékos? b) Írd le a játékosok egy lehetséges sorrendjét a játék során! HÁZÉPÍTÉS 7. Szeretnénk ezt a házat egy vonallal a ceruza felemelése nélkül lerajzolni. a) Az ábra melyik pontjában lehet egy sikeres lerajzolást elkezdeni? b) A házépítésnél előbb a falakat építik meg, majd a tetőt rakják fel. Van-e olyan lerajzolási mód, amiben a tető készül el utoljára? c) Hányféleképpen lehet lerajzolni a házat úgy, hogy az elején legyen az alapozás (az alsó vonal), aztán épüljenek fel a falak, a falak után készüljön el a födém, majd ezek után a tető? Két lerajzolás akkor különböző, ha a megfelelő vonalak rajzolási sorrendje különböző. II. Kombinatorika, gráfok II.1. Rajzold le egy vonallal! 5.oldal/8

6 MEGOLDÁSOK 1. a) A rajzolás a lenti három ábra bármelyik pontjában elkezdhető. [Magyarázat a b) feladat megoldásában.] b) Az első két ábrát csak a megjelölt pontokban elkezdve lehet lerajzolni egy vonallal, a harmadik ábrát pedig nem lehet egy vonallal lerajzolni. c) Magyarázat: Figyeljük meg a csúcsokat! (Csúcs alatt most a sokszögek csúcsát értjük.) Ha egy csúcson a rajz közben áthaladunk, akkor egy bejövő és egy kimenő vonalat elhasználtunk. Így áthaladáskor mindig kettővel csökken a csúcsnál megrajzolandó vonalak száma. Akkor vagyunk készen, ha minden csúcsnál elfogytak a vonalak. Ha egy pont nem kezdő vagy befejező pont a rajzban, akkor ott páros sok vonalnak kell találkoznia. (Csak így csökkenhet nullára a megrajzolandó vonalak száma.) A kezdőpont és a befejező pont különleges. Ha nem esnek egybe, akkor a rajtuk áthaladó vonalpárokon kívül a kezdőpontnál van még egy kimenő kezdővonal, illetve a végpontnál van még egy bejövő záróvonal, azaz itt páratlan sok vonal találkozik. Ha a kezdőpont és a végpont egybeesik, akkor minden pontban páros sok vonal találkozott. Egy vonallal lerajzolható ábránál más eset nincs. A harmadik ábrán azonban négy olyan pont is van, amelynél páratlan sok vonal fut össze. Így ezt nem lehet lerajzolni egy vonallal. [A megfogalmazásban szándékosan kerültük a gráfelméleti terminológiát, de ha a tanár úgy gondolja, bátran lehet használni az idevágó fogalmakat.] Az első és a harmadik ábrát csak a megjelölt pontokban elkezdve lehet lerajzolni egy vonallal, a második ábrát pedig nem lehet egy vonallal lerajzolni, a magyarázat ugyanaz, mint a b) feladatban. II. Kombinatorika, gráfok II.1. Rajzold le egy vonallal! 6.oldal/8

7 2. a) Látszólag bonyolult ábrák: Ugyanúgy lerajzolható, mint az 1. a) 3. ábrája. A lerajzolás iránya például a vastag szaggatott pöttyözött vonalak mentén halad. b) Felismerhető rajz, például egy autó: 3. a) Nem lehet. [Lásd 1.b), több mint két csúcsból páratlan sok vonal indul.] b) Ha az ötszög csúcsai A, B, C, D és E, akkor egy lehetséges lerajzolás: ABCDEACEBDA. c) Nem lehet. [Lásd 1.b), több mint két csúcsból páratlan sok vonal indul.] d) Ha a hétszög csúcsai A, B, C, D, E, F és G, akkor egy lehetséges lerajzolás: ABCDEFGACEGBDFADGCFBEA. E D C F E D A B G C A B a) feladathoz b) feladathoz c) feladathoz d) feladathoz 4. a) Mekk Elek döntése helyes, hiszen Sebona és Yami azok a települések, ahonnan páratlan számú út indul ki, és csak ezek azok. Tehát Sebonában kell kezdenie a festést, és Yamiban kell befejeznie, vagy fordítva. b) A települések kezdőbetűjét használjuk. Sebonából Yamiba érkezve az összes utat át tudja festeni Mekk Elek a feltételeknek megfelelően. A lehetséges útsorrendek: STYAPSY SPAYTSY SYAPSTY STYSPAY SPAYSTY SYTSPAY Tehát hatféleképpen juthat el Sebonából Yamiba. II. Kombinatorika, gráfok II.1. Rajzold le egy vonallal! 7.oldal/8

8 5. Yuwuwa sziget: meg lehet valósítani a kívánt módon történő festést. Minden településről két-két út indul. Bármelyik településen elkezdve az festést a továbbhaladás biztosított és egyértelmű. A végén visszaérkezünk a kiindulási helyre. (Meg lehet kérdezni, hogy hányféleképpen lehet elvégezni a festést? Válasz: Bármely településen elkezdhetjük, és a kezdésnél két útból választhatunk, a többi már ezek után egyértelműen adódik, tehát tízféleképpen.) Bisunda sziget: meg lehet valósítani a festést. Pojótól Quanda felé haladva a településekből induló utak száma: 1, 2, 2, 3, 2. Mivel két páratlan úttal rendelkező település van, így a terv megvalósítható, ha valamelyikükből indul a festés, akkor a másik településen ér majd véget. Umada sziget: nem lehet megvalósítani a festést. Négy olyan település is van, amiből három-három út indul [lásd 1. b)]. 6. a) Próbáljuk meg lerajzolni a játékot! A gyerekek legyenek a pontok, a rámutatás pedig egy-egy nyíl. A rajz elkészítéséhez figyelembe kell vennünk az alábbiakat: Anna Balázs Ági Piroska Dani János Hányszor mutatott valakire Hányszor mutatattak rá Ha a kezdő és az utolsó játékos ugyanaz lenne, akkor minden egyes játékos ugyananynyiszor mutatott volna valakire, mint ahányszor rámutattak. Leolvasható, hogy most nem ez a helyzet. Anna eggyel többször mutatott, mint ahányszor rámutattak, illetve Jánosra eggyel többször mutattak, mint ahányszor ő mutatott másra. Így nyilván Anna kezdte a játékot és János fejezte be. b) A játék egy lehetséges menete: A B Á P A J B D P J B A J Á P J. 7. a) Mivel van az ábrának két olyan pontja, ahol három vonal találkozik, így csak ezekből a pontokból lehet elkezdeni a sikeres rajzolást. (Lásd 1. feladat!) A rajzolás egy (sok) lehetséges megvalósítása a d) feladat megoldásában. b) Mivel az egyik megjelölt pontban elkezdve a rajzolást mindig a másik megjelölt pontban ér véget, így a tető nem készülhet el utoljára. c) Számozzuk be a vonalakat! A lehetséges lerajzolások: és Más nem lehet. a) és b) feladathoz c) és d) feladathoz II. Kombinatorika, gráfok II.1. Rajzold le egy vonallal! 8.oldal/8

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Kovács Veronika. Ez is Hungaricum. Szakdolgozat. Témavezető: Szabó Csaba. Budapest, 2013.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Kovács Veronika. Ez is Hungaricum. Szakdolgozat. Témavezető: Szabó Csaba. Budapest, 2013. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kovács Veronika Ez is Hungaricum Szakdolgozat Témavezető: Szabó Csaba Budapest, 2013. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Kutatási módszerek, célkitűzés..................

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

TőzsdeParkett.hu. bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK. Tudással az ember rengeteg pénzt kereshet!

TőzsdeParkett.hu. bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK. Tudással az ember rengeteg pénzt kereshet! TőzsdeParkett.hu Ingyenes Alap Tőzsdetanfolyam Mindenkinek 1 / 11 oldal TőzsdeParkett.hu bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK Írta: Szikra Zoltán tőzsdeoktató Tudással az ember rengeteg

Részletesebben

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében Fülöp Zsolt Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Szeged fulop.zs32@freemail.hu A korszerű matematika oktatás egyik

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1.

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1. A sajátos nevelési igény meghatározása 121. (1) 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY.

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. GYARMATI PÉTER BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. Készült a középfokú Tudományos Önképzőkörök előadássorozataihoz. Mottó:...Mondják e Földön nincs elégedés: De, ki

Részletesebben