ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben"

Átírás

1 ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb kommunikdci6s lt szol96ltat6ja. U gyfelei g lobd I is na gyvs I lalatok 6s korm5 nyzati szervek. A BT - mely nyolc 6ve van jelen Magyarorszdgon - [j, te rm 6kfej I eszt6ssel szol g 5 ltat6s nyfjt6ssa I fo g la I koz6 regionslis kdzpontot 6pit Debrecenben. Ont is vdrjuk rij csapatunkba, ha szeretn6 karrierjdt ebben a gyorsan fejl6d6, kihivssokkalteli iparsgban folytatni. M u n kat6 rsai n kna k ve rsenyk6pes j uttatdst, magaszinvonal0 k6pz6st, 6s nemzetkrizi karrier lehet6s6get aj6nlunk. Terveinkr6l ds a megp6lyszhat6 pozici6kr6l tov6 bbi i nform6ci6 a www. btgsh u n ga ry-jobs.com internetes oldalon olvashat6, ahol elkiildheti szakmai tin6letrajziit is.

2 Sa j toko zlemeny ETG Debrecen, 2007.jfnius 19. DEBRECENBEN NYIT REGIONAT-,TS TOZPONTOT A BT Tdbb szdz ilj munkahely johet l,itre a vdrosban A BT (kor6bban British Telecom), a vil6g egyik legnagyobb telekommunikrlci6s es hfi6zati IT szolg6ltatoja ma bejelentdtte, hogy rij region6lis izleti kiszolg6l6 kdzpontot hozletre Debrecenben. A ktizpont 60 fj munkatarssal m6g azid5nny5ron megkezdi mrik<id6s6t, a kcivetkezoket 6vben pedig a BT tdbb mint 200 rij munkahelyet l6tesit a varosban. A jelenleg 200 munkat6rsat foglalkoztat6 budapesti BT iroda 1999-es megnyit6sa ota koz6p-kelet-eur6pai k<izponttd fejl6dcitt, mely region6lis iigyfdlszolgslati 6s VPN (Virtual Private Network) term6kmenedzseri feladatokat ht el.,,magyarorsz6gon hatalmas nriveked6si lehet6s6geket Litunk, ez6rt az orszfrg stratdgiai helyet foglal el a BT terveiben - mondta el Tom van Heesch, a BT Global Services kriz6p-kelet-eur6pai r6gi6ert felel6s elndke. - Debrecen mellett sz6lt a magasan kepzett helyi munkaero, valamint a BT kulcsfontoss6gri k0z6p-kelet-eur6pai piacaihoz va16 ftildraj zi kozelsdg." Az nj kdzpont izleti 6s technikai tirmogatrlst nyrijt a BT-nek a r6gi6ban, bele6rtve a term6kfejleszt6st, a term6kmenedzsmentet, az 6razdst, az igyfelszolgrllati tev6kenys 6 get, 6 s a p6ly 6zati dokument6c i 6k 6 s sze 6llitds6t.,,Az elmrilt 6vekben sz6mos szolgfitato krizpont nyilt Magyarcrszfugon, mutatva, hogy a nemzetkozi nagyvilllalatok tobb szempontb6l is megtalfiljztk itt a szilmit6saikat - mondta el a sajt6t6j6koztaton K6ka J6nos gazdashgi miniszter. - E beruhr2rlsok aztbizonyitjak, hogy a magasan kepzett munkaer6 6s az inftastrukturafej leszt6sek v onzzilk a befektet6ket. ",,Rendkiviil biiszk6k vagyunk arra, hogy a BT Debrecent viilasztolta - tette hozzit K6sa Lajos, a v6ros polg6rmestere. - Debrecent a r6gi6ban innovatfv, el6re tekint6 varoskdnt ismerik. A BT beruhinilsa <isszhangban ill a vinos tud5salapri munkahelyek l6trej 6tt et titmogat6, hosszri t6vri strat6gi6jfval."

3 A BT angolul tdk6letesen besz6l6, m6rn<iki 6s gazdashgi v6gzetts6gti munkatiirsakat keres a pflyakezd6kt6l a vezet6i szintig, a term6kmenedzsertol az iigyfelszolg6lati munkatilrson 6t az olyan speci6lis mdrn<iki pozici6kig, mint a hang6tviteli- 6s multim6dia-fejleszt6. A BT inspir6l6 munkak<irnyezetet, versenyk6pes juttat6sokat, magas szinvonalf k6pz6st 6s nemzetkozi karrier lehet6s6geket kin61. Tov6bbi inform6ci6k az 6ll6saj6nlatokr6l: BT A BT a vil6g egyik legnagyobb kommunik6ci6 szolgilltat6ja 6s megold6ssz6llit6ja, mely tdbb mint 170 orsz6gban szolgillja tigyfeleit. Els<idleges tev6kenys6gei k<iz6 tartoznak: hil6zati IT-szolg6ltat6sok, helyi, belfttldi 6s nemzetkozi tavk6zl6si szolg6ltat6sok, 6rt6kn<ivelt sz6less6vri 6s egy6b internet alapri term6kek 6s szolgfltatisok. A BT n6gy f6 nzletdgb6l 6ll: BT Global Services, Openreach, BT Retail, BT Wholesale. A marcius 3 I -6n zilrult p6nzngyi 6vben a BT csoport risszbev6tele milli6 angol font, adozits el6tti eredm6nye pedig milli6 angol font volt. A British Telecommunications plc (BT) egyediili tulajdonos a londoni 6s a new yorki 5rtekto zsden j e gy zett B T Group. Tov6bbi info rm6c i 6k : www. bt. com/aboutbt. TovSbbi inform6ci6: S6ndor Szabolcs (Weber Shandwick), tel.: , szabolcs.sandor(owebershandwick.hu

4 Fobb adatok BTC A BT Limited Magyarorsz6gi Fioktelepe A BT t6bb mint nyolc 6ve van jelen Magyarorsz6gon. A Fi6ktelep 1999-ben jdtt l6tre a vsllalat k6z6p-kelet-eur6pai k6zpontjak6nt. A BT fejlett 6s biztonsdgos telekommunik6ci6s 6s lt szolg6ltat6sokat ny0jt Magyarorsz6gon, jellemz6en a tdbb orsz6gban is telephelyet fenntarto nagyvsllalatok sz6m5ra. A BT rendelkezik a vil6g egyik legbiztons6gosabb 6s legkiterjedtebb lp h6l6zatdval, melyen keresztul tobb mint 170 orsz6gban szolg6lja ki Ugyfeleit. Reqion6lis Uqvf6lszolsdlati kdzpont Ac. eur6pai vdllalati Ugyfelek kulondsen a kdz6p-kelet-eur6pai vdllalatok kiszolg6l5s6nak javitssa 6rdek6ben a BT 2004-ben regiondlis Ugyf6lszolg6lati k6zpontot nyitott Budapesten. A budapesti iroda a BT VPN szolg6ltat5st ny(jt6 Uzlet6g6nak kiemelt kdzpontja. A kozpont6mogatja t6bbi eur6pai Ugyf6lszolgSlat munk6jdt, a koz6p-kelet-eur6pai region6lis Ugyfelek szamara pedig els6dleges kapcsolat-felveteli pont a BT-n belul. A budapestirod5nak hasonl6an kiemelt szerepe van az outsourcing szerz6d6sek szempontjab6l is. A kdvetkez 6vekben a BT v6rhat6an b6vlti budapesti Ugyf6lszolg6lati kozpontjst. Uzleti t6moqat6 kdzpont A BT 0j regiondlis Uzleti tsmogat6 kdzpontja 2007 nyar6n kezdi meg mfikod6s6t Debrecenben. A tervek szerint a beruhazls k6t 6ven belul fj munkahelyet teremt a v6rosban. Fa 0j k6zpont feladat a BT kul6nbdz6 r6szlegeinek t6mogat6sa a kereskedelmi tev6kenys6gektsl kezdve (term6kmenedzsment, Atazls, p1lylzati el6k6szit6s) a techno169iai, term6kfejleszt6i feladatokon 6t az Ugyfelszolg6latig. Telekommunikdci6s lt portfoli6 Az elm0lt h6t 6vben a BT magyarorszdgi lednyvdllalata integrslt telekommunik6cios 6s lt megold6sokat fejlesztett ki. A fejleszt6sek eredm6nyek6pp a BT mind k6lts6gekben, mind hat6konys6gban m6rhet6 eredm6nyeket biztos[t 0gyfelei sz1m1ra a legkuldnbdz6bb ipardgakban. A BT tdbb, saj6t szektor6ban vezet5 v6llalatnak nyrijt kdltseghat6kony, a teljes telekommunik6ci6s 6s lt infrastrukt0r6t 6tfog6 szolgsltatdsokat. Tev6kenys6gek: o VSllalati outsourcing: a hllozati telekommunik6ci6s es lt tev6kenys6gek kiszervez6se. Alkalmazdsmenedzsment. Mobilit6s: mobil6s rugalmas munkav6gz6s. HAl6zati kapcsolatok: vilsgszintfi lp es MPLS h6l6zati szolgsltat6sok, mfisorsz6rssi szolgsltatdsok, s6vsz6less6g-ig6nyes h1lozati szolg6ltatdsok, nagykereskedelm i 6s v6gfelhasznsl6i hangszolgsltat6sok. Helyszlni t6mogat6s karbantart6s-ig6nyes lt szervezetek sz1mara F6bb ilgyfelek. Unilever. InBev (lnterbrew). Honeywell o Mal6v o E.On

5 . lklr (az Eur6pai Uni6 6s a Magyar AUam 6ltal finanszirozotteg6szs6gugyi informatikai projekt) Gimszavakban Az iroda helyszfne: Budapest, Debrecen Alkalmazottak sz6ma: 200 E16rhet6s6g BT Limited Magyarorszdgi Fi6ktelepe Alkot5s u. 50. H-1123 Budapest Telefon: O O0 Telefax: , Honlap U RL: www. btglobalservices. com

6 Elet ra) zok ETG Roo Asnunsr BT Global Services, h6l6zati lp megold6sok6rt felelss alelnok Rod Ashurst 24 6wel ezel6tt csatlakozott a BT-hez ta aleln6kk5nt az Uzletpolitikai dont6sek6rl, az Araz{si strat6gi66rt 6s kiemelt Ugyfelkapcsolatok6rt felel. Kordbban sz6mos vezet6i pozici6t toltott be Nagy- Britanni6ban 6s Franciaorsz6gban. MBA diplomajil/. a Sheffield Business Schoolban szerezte. FeReruczrTeruAs BT Magyarorsz6g, region6lis iigyf6lkapcsolati 6s hillozat-izem e I tet6s i i g az g at6 Ferenczi TamSs 19996ta dolgozik a BT-n61. Meghat6roz6 szerepet jstszott a tdrsas6g megjelen6s6ben a magyar piacon, az elmult nyolc 6vben pedig t6bb hazai 6s region6lis vezet6i pozlci6tdltott be a v6llalatn6l. A BT el6tt az Ericssonn6l6s a Motoroldndl dolgozott ben v6gzett villamosm6rnokk6nt a MUszaki Egyetemen. Budapest Luca Zepna BT Global Services, region6lis strat6giai 6s iizletfej leszt6si i gazgat6 Luca Zappia 2000-ben csatlakozott a BT-hez. Jelenleg a BT strat6giai tervez6s6rt 6s Uzletfejleszt6s6rt felel6s kdz6p-kelet-eur6pai igazgat6ja. Az elmult h6t 6vben, tdbb orszdgban toltdtt be magas pozici6kat a v6llalatn6l. Sv6jci 6llampolg5r, jog6sz 6s k6zgazd6sz diplomdja van.

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk......6 SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos

Részletesebben

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20.

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. I Xfff.6vfolyam2. sz6m 2009. augusztus Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. Ismdt leszfalunap! igen mellet nyom6s 6rv volt, hogy tavaly fel6riin6l is tobbet viirt szinte az egdszfalu. Ellene,

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Franchisingin Hungary: Interim Report. January- March 1993. Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary

Franchisingin Hungary: Interim Report. January- March 1993. Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary Deloitte & Touche Franchisingin Hungary: Interim Report January- March 1993 Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary Project No. 180-0014 Contract No. EUR-0014-1-00-1056-00 Eastern European Enterprise

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű ű Ő Í Í Ú Í Í ű ű Ü ű Ü Í 1997.APRILIS 25. Lakossgi frumok Dorozsmn Yarga Istvn a Kiskundoroamai /rosrszi onkormnyzat egyik kpviselje elkiildte lapunknak sszegzst s

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

Keserfi konszotid6ci6

Keserfi konszotid6ci6 Lengyel Loszlo Keserfi konszotid6ci6 KORAr KONSZOrroAcro vncy N0RMAIZACI6? (r. nrsz; Fulep nagy 6rdeklSd6sselfigyeli a konndnyzat 6s a munkdssdg viaskoddsdr. Matemarikai m5dszerekkel megcsindlta magdnak

Részletesebben

Magyarorszag A VILAG5ANK QRSZACTANULMANYA. 19923 vol 1 June 2000. * az Europai Unio kapufliban. Hungary: On the road tc the European Union

Magyarorszag A VILAG5ANK QRSZACTANULMANYA. 19923 vol 1 June 2000. * az Europai Unio kapufliban. Hungary: On the road tc the European Union Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized A VILAG5ANK QRSZACTANULMANYA Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Hungary: On the road tc the European Union Magyarorszag

Részletesebben

rendelt kelet-europai dllamokra rdborult a sotet kdzepkor. A gr6ztes dllamok

rendelt kelet-europai dllamokra rdborult a sotet kdzepkor. A gr6ztes dllamok A,flrDEGnAnonO" A nurnbergi perek lezajldsa.'t6n hazdnk nagr koltdje ismet elmondhatn6l; Eur6pa megint csendes, riira csend."... i Nemetorszilgra 6s a szo{etunio,,biztons6gi" ovezetekk6nt annak vazallusaiva

Részletesebben

PÁryÁrmlFm'LHíyÁs Jígz e fiatal vezető ' tkpz s YezetÖi.útnpótlg ílletrre a frissen ' kin*vezetvezetök kompetencia -fei l zt a cgszempontból'kritiltu+ Etratgiai kpesegek r> Velets a 31. szzad-ban

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6 JEGYZdKONW mely kdsziilt: amagyarorszfgi Arabl6teny6szt6k Egyesiilete 2015. mfrcius 28-6n 14.006rakor a SzIE-AOTK Anat6miai el6ad6jiban megtartott 6ves rendes Kiizgyiil6s6n, mely a2015. m6rcius 28-6n 13.306rira,

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: 2013. mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01" SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

Kar csony Telekom m dra

Kar csony Telekom m dra III. Žvfolyam 4. sz m / 2006. december H rlevžl Tartalom Kar csony Telekom m dra Kurat riumi dšntžsek A Telekom Adom nyvonal kedvezmžnyezettjei 2007-ben KŽparchiv l rendszerrel b vÿlt a PŽcsi Gyermekklinika

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP Ft 20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP o KOZELEII NAPILAP XXIII EVE,224 (6IJ9)SZAM I6OtDALARA],5 LEJ -==;o ! Elindult a ftitis a Csiki Szdkely Mrizeumban. Onillo hcikbzpont beszere - Iisdvel oldotca meg

Részletesebben

szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel

szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel r-l}l,1 a +' 3!) I{ERCEGKUT KOZSEG rxnoruracr6s LAPJA 2005. l'ebruir, 6. 6vfolyam, 2. szirm trerf,ef/ku T,=Ufl-se3G Lz 6let 6rtelme 6s a szenved6s 6rtelme A rornai n6p b6rmilyen br.iszke, er6szakos 6s

Részletesebben