Kör alakban Szent Kristóf Természetjáró Egyesület. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kör alakban Szent Kristóf Természetjáró Egyesület. Alapszabálya"

Átírás

1 A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Alapszabálya A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület tagjai fıként a Dél-balatoni régió területérıl szervezıdött természetbarátok, környezet- és természetvédık önkéntes részvételével létrejött független civil szervezet. Tevékenységét Magyarországon fejti ki. I. Általános rendelkezések Az Egyesület elnevezése: Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Az Egyesület rövidített elnevezése: SZKTE Az Egyesület székhelye: 8622 Szántód Iskola u.9. Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet Az Egyesület jelvénye: Kör alakban Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Szántód felirattal, középen Szent Kristóf ábrázolásával Az Egyesület bélyegzıje: 1. Szent Kristóf természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. alatta: adószám 2. Alkalmi bélyegzı Lenyomata megegyezik az Egyesület jelvényével Az Egyesület pártpolitikától és felekezettıl független civil szervezet. Az Egyesület Magyarország Alaptörvényének szellemében mőködik. Az Egyesület a Kaposvári Törvényszék által történı nyilvántartásba vétellel jön létre. II. Az Egyesület célja és tevékenysége 1. A lakossági szabadidısportok - ezen belül a természetjárás és turizmus- szervezett keretek között történı szakszerő megvalósítása, a lakosság és az egyesületi tagok bevonásával. 2. A Dél-Balaton természeti, néprajzi értékeinek bemutatása szervezett túraprogramok során az ország bármely részébıl ideérkezı sporttársaknak, érdeklıdıknek; 3. A közvetlen környezet megóvása a pusztulástól, emberi pusztítástól; 4. A természetjáró ismeretek terjesztése minden körben (elıtérben az ifjúsággal), ezen belül fıképpen: környezetvédelmi elıadások és felvilágosító tevékenység más formában, oktatási programok és egyéb kiadványok készítése és terjesztése; 5. A lakosság környezeti, természetbarát tudatosságának növelése és a környezeti állapot javítása ; 6. Akciók, rendezvények szervezése (helyileg és nemzetközi hasonló jellegő szervezetekkel összehangoltan); 7. A társadalmat alkotó kisebb és nagyobb közösségek (család, egyesület, más szervezıdések) együttmőködésének elısegítése. 8. Turista bázis, valamint turista és kulcsosházak üzemeltetése a szervezett természetbarát mozgalom olcsó szálláshelyekkel való támogatása céljából. 1

2 III. Közhasznúság 1. Az egyesület az alább felsorolt közhasznú tevékenységeket folytatja (közhasznú tevékenység megnevezése kapcsolódó feladat megnevezése közfeladat elıíró jogszabályi hely): a) Testi egészség fejlesztése Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 2011.éviCLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13..(1)4. b) Lelki és Szociális egészség fejlesztése Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 2011.éviCLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13..(1)4. c) Közösségépítés Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 2011.éviCLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13..(1)4. d) Betegségmegelızés Egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés 1997.éviCLIV.törvény az egészségügyrıl 144. (1)-(2) e) Környezettudatos szemlélet formálása A jövı nemzedékek érdekének védelme 2011.évi CXI. Törvény az alapvetı jogok biztosításáról 2. b) f) Környezet- és természetvédelmi tevékenység Helyi környezet- és természetvédelem 2011.éviCLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.. (1) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 4. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 5. Az egyesület a vezetı tisztségviselıt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesíti. 6. Az egyesület a beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági mellékletet készít, melyet a beszámolóval azonos módon jóváhagy, letétbe helyez és közzétesz. 7. Az egyesület beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2

3 IV. Az Egyesület tagjai, jogok és kötelességek 1. A tagság lehet: rendes tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag. Az Egyesületbe történı be- és kilépés önkéntes. 18 év alatti személyeknél a belépéshez a törvényes képviselı hozzájárulása szükséges. a) A felvételi eljárás rendje: A tag felvételi kérelmét írásban kezdeményezheti az erre a célra rendszeresített tagfelvételi adatlapon. A felvételi kérelemrıl a Közgyőlés felhatalmazása alapján az Elnökség többségi határozattal dönt a benyújtástól számított 90 napon belül. Határozatát írásban elektronikus levélben, ennek hiányában postai úton közli az érintettel. Elutasító határozat esetén annak kézhezvételétıl számított 30 napon belül a kérelmezı a Közgyőléshez fordulhat jogorvoslatért, amelyet írásban az Elnökséghez kell benyújtania. Az Elnökségnek 30 napon belül össze kell hívnia a Közgyőlést. Annak idıpontjáról a Kérelmezıt legalább 10 nappal korábban, az átvételt igazolható módon, írásban értesítenie kell. A Közgyőlés a tagfelvételi kérelemrıl nyílt szavazással, egyszerő többséggel dönt. A Közgyőlés döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A Közgyőlés döntésérıl a Kérelmezıt írásban az átvételt igazolható módon 8 napon belül az Elnökség értesíti. A tagfelvételi kérelemrıl az Elnökség, illetve a Közgyőlés határozatban dönt. A tagsági viszony a határozathozatal napján kezdıdik. b) A tagdíj befizetésének rendje: Folyamatos tagság esetén a Közgyőlés által jóváhagyott mértékő tagdíjat legkésıbb a tárgyév március 31. napjáig egy összegben kell megfizetni. Év közbeni belépés esetén az elfogadó határozat keltétıl számított 30 napon belül kell megfizetni a tagdíjat. c) Rendes tag az, aki az alábbi feltételeknek megfelel: - magyar vagy Magyarországon élı külföldi állampolgár - elfogadja az egyesület céljait, alapszabályát - az egyesület céljainak megvalósításában részt kíván venni - benyújtott felvételi kérelme alapján felvételt nyert. d) Tiszteletbeli tag az, akit a Közgyőlés, az egyesület bármely tagjának ajánlására megválaszt az Egyesület céljainak elımozdítása terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül. A tiszteletbeli tagságról oklevél készül. e) A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A vagyoni hozzájárulás minimális mértéke évente a tagdíj összegével megegyezı összeg. f) A tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, és vezetı tisztségviselıvé nem választható. 3

4 2. Az egyesület minden tagjának joga: a) részvétel az egyesület tevékenységében és rendezvényein b) az egyesület közgyőlésén véleményt nyilvánítani, kérdést megfogalmazni, valamint javaslatot tenni személyi és tevékenységi kérdésekben c) az egyesületet érintı bármely kérdésben véleményt nyilvánítani az egyesület szervei felé 3. Az Egyesület rendes tagjainak további jogai: a) A közgyőlésen szavazati joggal rendelkeznek (tiszteletbeli tagok nem); b) Elıny az egyesület rendezvényei, pályázatai elbírálása, belsı jutalmazásai során; c) Az Elnökség egyedi döntése alapján képviselheti az egyesületet; d) Az Egyesület bármely tisztségére megválasztható; 4. Az Egyesület minden tagjának kötelessége a) Alapszabály és belsı dokumentumok szerint részt venni az egyesület életében b) A közgyőlés által megállapított tagdíj fizetése (pártoló és tiszteletbeli tagok nem); c) Az egyesület támogatása egyéb anyagi, dologi eszközökkel, önkéntes munkával; d) Bármely harmadik fél elé tárandó vitás egyesületi kérdésben ezt legalább 15 nappal megelızıen az Elnökséget írásban és szóban tájékoztatni. A 4. a)-b) pontjában foglaltak együttes teljesítése a tagság feltétele. 5. Az egyesületi tagság megszőnhet: a) kilépéssel, melyet írásban kell közölni az Elnökséggel. A tagsági viszony a közlés kézhezvételének napján szőnik meg; b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; Amennyiben az Egyesület rendes tagja a 4. a)-b) pontban felsorolt kötelezettségeinek bármelyikét 1 éven át tartósan nem teljesíti, az Elnökség javaslatot tehet a Közgyőlésnek a tagsági jogviszony felmondására. A tagsági jogviszonyt a Közgyőlés, a kezdeményezést követı elsı ülésén, 30 napos határidıvel mondhatja fel, melyrıl az érintettet írásban értesíti. A Közgyőlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. c) kizárás által; Kizárás kezdeményezhetı, ha valamely tag megsérti az Alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az Egyesület vagy a tagság jogát. A kizárási eljárás során elsı fokon az Elnökség jár el, másodfokon a Közgyőlés. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követı 30 napon belül az Elnökségnél. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésrıl az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelızı 8 nappal korábban kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerő volt és az érintett elızetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történı megtartását. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésıbb az ülés idıpontjáig írásban terjesztheti elı. 4

5 A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni. Az Elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követı 15 napon belül írásban fellebbezhet a Közgyőléshez. A Közgyőlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a Közgyőlést követı 30 napon belül a Somogy Megyei Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A kizárt tag tagsági viszonya az Elnökség általi kizáró határozat jogerıre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyőlés az Elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a Bíróság a Közgyőlés általi kizáró határozatot helybenhagyja a Közgyőlés általi kizáró határozathozatal napján szőnik meg. d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszőnésével. 6. Az Egyesület megszőnik: a) Feloszlásának a Közgyőlés által történı kimondásával; b) Ha az arra jogosult szerv megszünteti; c) Más egyesülettel való egyesüléssel, vagy egyesületekre való szétválással; d) Ha céljainak megvalósítása lehetetlenné válik, és a Közgyőlés nem határoz meg új célt; e) Ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz fıt. 7. Megszőnés esetén a Közgyőlés felszámoló(ka)t választ, akik a hitelezıi igények kielégítését követıen fennmaradó egyesületi vagyon felhasználásáról a Közgyőlés elızetesen kikért döntésének megfelelıen kötelesek gondoskodni. 8. Az egyesület jogutód nélküli megszőnése esetén, a kivitelezık követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont valamely, az egyesület céljához hasonló cél megvalósítására létrejött Somogy megyei székhelyő közhasznú egyesületnek kell átadni. V. Az Egyesület testületei 1. Közgyőlés a) A tagok összességének képviselete, egyben az egyesület legfıbb szerve. b) Közgyőlés legalább évente egy alkalommal tartandó. c) Rendkívüli közgyőlés 10 tag vagy az Elnökség indítványára bármikor összehívható. A rendkívüli közgyőlést az összehívás kezdeményezésétıl számított 30 napon belül kell összehívni. d) A Közgyőlés összehívásáról az Elnökség írásos meghívót küld a tagok részére a hely, az idıpont és napirend pontos közlésével, a kitőzött idıpont elıtt legalább 10 nappal. A közgyőlés helye az egyesület székhelye ( Szántód, Iskola u.9.). Az elnökség ettıl eltérı helyet is meghatározhat. e) Jogi személy tagot a közgyőlésben egy, meghatalmazással ellátott személy képviseli, aki a jogi személy képviseletében a természetes személyekkel megegyezıen egy szavazattal rendelkezik. 5

6 f) A Közgyőlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint a fele jelen van. Szavazati joggal az egyesület nagykorú tagjai rendelkeznek. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, ıt, az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. g) A Közgyőlésre szóló meghívóban tájékoztatni kell a tagokat a távolmaradásuk következményeirıl, arról, hogy a megismételt Közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. h) 1. Az Alapszabály megváltoztatásához a szavazati joggal rendelkezı jelenlevı tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 2. Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszőnésérıl szóló közgyőlési döntéshez a szavazati joggal rendelkezı tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 3. Minden egyéb tárgyban egyszerő többség (50%+1fı) dönt. i) A közgyőlés kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a következı jogkörökben: 1. Az alapszabály módosítása; 2. Az egyesület megszőnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 3. A vezetı tisztségviselı megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 4. Az éves költségvetés elfogadása; 5. Az éves beszámoló ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetérıl szóló jelentése elfogadása; 6. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezetı tisztségviselık és vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésérıl való döntés; 7. A felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása; 8. A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 9. A végelszámoló kijelölése; 10. Az éves tagdíj mértékének felülvizsgálata és módosítása. j) A közgyőlés lebonyolítása és jegyzıkönyvezése: 1. A Közgyőlés vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel dönt a közgyőlés napirendjérıl. A meghívón szereplı napirendet módosíthatja. 2. A Közgyőlés vita nélkül egyszerő szótöbbséggel megválasztja a közgyőlés levezetı elnökét, a jegyzıkönyvvezetıt és a két jegyzıkönyv hitelesítıt. A levezetı elnök az elnökség tagja lehet. Jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyv hitelesítı az egyesület jelenlévı nagykorú tagja lehet. 3. A szavazatok összeszámlálásában a jegyzıkönyv hitelesítık nyújtanak segítséget a levezetı elnöknek. 4. Szavazni igen és nem szavazattal, valamint a tartózkodás kinyilvánításával személyesen lehet. 5. A közgyőlés jegyzıkönyve tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévı egyesületi tagok számát, a szavazásra jogosultak számát és az elfogadott napirendet. A jegyzıkönyv napirendi pontonként tartalmazza az írásbeli elıterjesztésre való utalást, a szóbeli elıterjesztés lényeges tartalmi elemeit, az elhangzott hozzászólások lényeges tartalmi elemeit, a közgyőlés határozatait, megjelölve a szavazás számszerő eredményét, a határozat sorszámát, a döntéshozatal évét és zárójelben a döntéshozatal hónapját, napját. 6. A közgyőlés jegyzıkönyvét a levezetı elnök és a két jegyzıkönyv hitelesítı írja alá. 7. A határozatok kihirdetése a közgyőlés jegyzıkönyvének az egyesület honlapján való nyilvánosságra hozatalával történik. 6

7 2. Elnökség a) Az Egyesület Közgyőlése által választott ügyvezetı szerv, létszáma 3 fı. Megbízatásának idıtartama a közgyőlés eltérı döntésének hiányában 4 év. Az elnökséget az egyesület tagjai közül kell választani. Az elnökség tagja cselekvıképes, nagykorú személy lehet. b) A Közgyőlés által megválasztott elnökség tagjai választanak maguk közül elnököt. c) Az elnökség tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni. d) Nem lehet az elnökség tagja az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıfı hátrányos következmények alól nem mentesül. e) Nem lehet az elnökség tagja, akit bármely foglalkozástól vagy tevékenységtıl jogerısen eltiltottak. f) Az elnökség tagja az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan f elvilágosítást adni, és számunkra az egyesületre vonatkozó iratokba, nyilvántartásokba betekintést biztosítani. g) Az elnökség tagja megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené. h) Az elnökség tagja az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerzıdésszegéssel okozott kárért való felelısség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben. i) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyőlésen részt venni, a közgyőlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységérıl és gazdasági helyzetérıl beszámolni. j) Az egyesület folyószámlája felett az Egyesület Elnöke és még egy elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni. k) Az Elnökség feladata és hatásköre 1) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 2) a beszámolók elıkészítése és azoknak a közgyőlés elé terjesztése; 3) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyőlés elé terjesztése; 4) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyőlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 5) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselık megválasztatásának elıkészítése; 6) a közgyőlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 7) az általa összehívott közgyőlés napirendi pontjainak meghatározása; 8) részvétel a közgyőlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 7

8 9) a tagság nyilvántartása; 10) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 11) az egyesület mőködésével kapcsolatos iratok megırzése; 12) az egyesületet érintı megszőnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben elıírt intézkedések megtétele; 13) a tag felvételérıl való döntés; 14)Vezeti a tagnyilvántartást; 15) Felelıs az Egyesület pénzügyi tevékenységének szabályszerő lebonyolításáért; 16) Felelıs az Egyesület éves túra programjának elkészítéséért, aktualizálásáért és publikálásáért; 17) Gondoskodik a túratervhez szükséges túravezetık biztosításáról; 18) Koordinálja az egyesületi túravezetık képzését, továbbképzését; 19) Javaslatot tesz a túrázói minısítési fokozatokra; 20) Az egyesület saját rendezvényeinek fı felelıse; 21) Elkészíti az egyesület technikai munkatervét; 22) Felelıs a munkatervben foglaltak megvalósításáért; 23) Az egyesület kezelésébe adott turista létesítményekrıl - különös tekintettel a turista utakra - nyilvántartást vezet, a megyei szövetséggel egyeztetve gondoskodik azok karbantartásáról, térképi aktualizálásáról; 24) Mindazon további feladatok amivel a közgyőlés megbízza. l) Az Elnökség ülései 1) Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökség legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekrıl az elıterjesztések megküldésével legalább egy héttel az ülés idıpontját megelızıen értesíteni kell az Elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Az Elnökség mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, egyszerő többséggel. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását napra készen vezetni. 2) Az elnökségi döntésekrıl az érintettek írásban értesülnek a döntés meghozatalától számított 30 napon belül elektronikus levélben, vagy levélben postai úton. m) Az elnök hatás- és feladatköre a következı: 1) Az Egyesület képviselete; 2) Javaslattétel a vezetıség más tagjainak feladatkörére és tevékenységére, amit a vezetıség egyszerő szótöbbséggel hagy jóvá; 3) Az elnök az elkülönítetten kezelt tevékenységhez (al)programhoz jogkör és felelısségi kör megadásával képviselıt rendelhet. n) Megszőnik az elnökség tagjának megbízatása 1) a megbízás idıtartamának lejártával, 2) megszüntetı feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 3) visszahívással, 4) lemondással, 5) az elnökség tagja halálával, 6) az elnökség tagja cselekvıképességének korlátozásával, 7) az elnökség tagjával szembeni kizáró agy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 8

9 8) a Közgyőlés az elnökség tagját bármikor indokolás nélkül visszahívhatja, 9) az elnökség tagja a Közgyőléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, mely az új elnökségi tag megválasztásával, ennek hiányában a bejelentéstıl számított hatvanadik napon válik hatályossá. VI. Összeférhetetlenség 1. a) A Közgyőlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt b) Nem minısül elınynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 2. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt annak megszőnését követı két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 3. Minden vezetı tisztségviselı, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt, továbbá arról, hogy a tisztség vállalásának akadályáról nem tud, különös tekintettel a 2011.évi CLXXV. tv ának rendelkezéseire. VII. Az egyesület gazdálkodása és nyilvántartása 1. Anyagi források (bevételi oldal) a) Az államháztartás alrendszereitıl vagy más adományozótól közhasznú célra vagy mőködési költségek fedezésére kapott támogatás, adomány; b) A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz kapcsolódó bevétel; c) Egyéb cél szerinti tevékenységbıl származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) A szervezet eszközeinek befektetésébıl származó bevétel; e) Tagdíj, tagok ajándéka; f) Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; g) Vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel. 9

10 2. Költségek (kiadási oldal) a) A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; b) Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; c) A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek d) A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, bevételarányosan megosztásban. 3. Az egyesület vagyonára vonatkozó rendelkezések: a) Az egyesület vagyonát képezik az 1) pontban megjelölt források és egyéb eszközök b) A szükségletek fedezésére az egyesületi tıke, a tagsági díjakból való bevételek és az egyéb források bevételei fordíttatnak. c)az egyesület nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak a szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhetı. d)az egyesület a 2011.évi CLXXV. Egyesülési jogról szóló törvény szerinti gazdálkodást folytat. 4. Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 5. Nyilvánosság a) Az Egyesület valamennyi szervének ülése nyilvános. A Közgyőlés és az Elnökség üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv és nyilvántartás készül. A Közgyőlés és az Elnökség üléseirıl olyan jegyzıkönyvet kell készíteni, melybıl megállapítható a döntéseinek tartalma, idıpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya. A jegyzıkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot sorszámozva kell a határozatok nyilvántartó könyvében megırizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el. A Közgyőlés és az Elnökség határozatait az érintettekkel igazolható módon, tértivevényes levélben vagy átvételi íven történı átadással kell közölni a határozat meghozatalától 30 számított napon belül. Az iratbetekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület Elnöke felel. Az érdeklıdı megkeresi az Elnököt, aki egy egyeztetett idıpontban lehetıvé teszi az iratok megtekintését. b) Az Egyesület közhasznú mőködésérıl, szolgáltatásairól, a szolgáltatás igénybevételének módjáról évente éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést hirdetményben kell közölni az Egyesület székhelyén, honlapján, sajtó útján vagy elektronikus médiákban. A cél szerinti juttatások is nyilvánosak, a székhelyen hozzáférhetık. c) Létesítı okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint állami szervektıl kapott támogatásokat sajtó útján, vagy elektronikus médiákban nyilvánosságra hozza. 10

11 VIII. Záró rendelkezések 1. Egyéb kérdésekben az aktuális jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl valamint a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl rendelkezéseire és a hatályos adószabályokra. 2. Jelen Alapszabály a Közgyőlés által történt elfogadástól kezdve hatályos. 3. Az Alapszabályt a Közgyőlés 13/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadta. Szántód, március 21. Jakus László elnök 11

Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület. Alapszabálya

Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület. Alapszabálya A Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület Alapszabálya A Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület tagjai főként a ZSELIC és a környező régiók területéről szerveződött természetbarátok, környezet-

Részletesebben

METEOR Természetbarát Turista Egyesület Alapszabálya

METEOR Természetbarát Turista Egyesület Alapszabálya 1 METEOR Természetbarát Turista Egyesület Alapszabálya 1 2 Az Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben az eredeti 2007.10.06. napján kelt szöveggel, és annak 2007.12.06., 2008.03.17., 2008.03.17., 2008.05.21.; 2012.06.06.

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya amelyet a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) 2014. június 18-án megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el, a módosításokkal

Részletesebben

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014)

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) I. Az egyesület megnevezése, adatai: Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action) Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Név Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, (továbbiakban Egyesület), rövidítve: EKOKU Hivatalos angol név: Esztergom

Részletesebben

2014.03.26. A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény)

2014.03.26. A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény) Jogszabályi háttér Györfi Gyula civilsegéd A LÉTESÍTİ OKIRAT A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Közhasznúság Szervezetek mőködése, gazdálkodása Nemzeti Együttmőködési Alap Alkalmazás (Civil tv.

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Alapszabály

<Minta Egyesület> Alapszabály Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fejér Megyei Bíróság (új nevén Székesfehérvári Törvényszék) által a Pk. 63.361/2001/8. számú végzéssel 1787. sorszámmal nyilvántartásba vett UDVARszínHÁZ

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 2. Rövidített neve: VL SE 3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dőlı 010/20.

Részletesebben

Fonyódi Vitorlás Egyesület

Fonyódi Vitorlás Egyesület Az Egyesület tagjai rögzítik, hogy a 2014.04.05-i közgyűlésen az alapszabályt módosították. A Kaposvári Törvényszék Pk.60.080/1996/18/I. számú végzése alapján a 2014.06.14-i közgyűlésen a tagok módosították/pontosították

Részletesebben