Kör alakban Szent Kristóf Természetjáró Egyesület. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kör alakban Szent Kristóf Természetjáró Egyesület. Alapszabálya"

Átírás

1 A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Alapszabálya A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület tagjai fıként a Dél-balatoni régió területérıl szervezıdött természetbarátok, környezet- és természetvédık önkéntes részvételével létrejött független civil szervezet. Tevékenységét Magyarországon fejti ki. I. Általános rendelkezések Az Egyesület elnevezése: Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Az Egyesület rövidített elnevezése: SZKTE Az Egyesület székhelye: 8622 Szántód Iskola u.9. Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet Az Egyesület jelvénye: Kör alakban Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Szántód felirattal, középen Szent Kristóf ábrázolásával Az Egyesület bélyegzıje: 1. Szent Kristóf természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. alatta: adószám 2. Alkalmi bélyegzı Lenyomata megegyezik az Egyesület jelvényével Az Egyesület pártpolitikától és felekezettıl független civil szervezet. Az Egyesület Magyarország Alaptörvényének szellemében mőködik. Az Egyesület a Kaposvári Törvényszék által történı nyilvántartásba vétellel jön létre. II. Az Egyesület célja és tevékenysége 1. A lakossági szabadidısportok - ezen belül a természetjárás és turizmus- szervezett keretek között történı szakszerő megvalósítása, a lakosság és az egyesületi tagok bevonásával. 2. A Dél-Balaton természeti, néprajzi értékeinek bemutatása szervezett túraprogramok során az ország bármely részébıl ideérkezı sporttársaknak, érdeklıdıknek; 3. A közvetlen környezet megóvása a pusztulástól, emberi pusztítástól; 4. A természetjáró ismeretek terjesztése minden körben (elıtérben az ifjúsággal), ezen belül fıképpen: környezetvédelmi elıadások és felvilágosító tevékenység más formában, oktatási programok és egyéb kiadványok készítése és terjesztése; 5. A lakosság környezeti, természetbarát tudatosságának növelése és a környezeti állapot javítása ; 6. Akciók, rendezvények szervezése (helyileg és nemzetközi hasonló jellegő szervezetekkel összehangoltan); 7. A társadalmat alkotó kisebb és nagyobb közösségek (család, egyesület, más szervezıdések) együttmőködésének elısegítése. 8. Turista bázis, valamint turista és kulcsosházak üzemeltetése a szervezett természetbarát mozgalom olcsó szálláshelyekkel való támogatása céljából. 1

2 III. Közhasznúság 1. Az egyesület az alább felsorolt közhasznú tevékenységeket folytatja (közhasznú tevékenység megnevezése kapcsolódó feladat megnevezése közfeladat elıíró jogszabályi hely): a) Testi egészség fejlesztése Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 2011.éviCLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13..(1)4. b) Lelki és Szociális egészség fejlesztése Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 2011.éviCLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13..(1)4. c) Közösségépítés Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 2011.éviCLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13..(1)4. d) Betegségmegelızés Egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés 1997.éviCLIV.törvény az egészségügyrıl 144. (1)-(2) e) Környezettudatos szemlélet formálása A jövı nemzedékek érdekének védelme 2011.évi CXI. Törvény az alapvetı jogok biztosításáról 2. b) f) Környezet- és természetvédelmi tevékenység Helyi környezet- és természetvédelem 2011.éviCLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.. (1) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 4. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 5. Az egyesület a vezetı tisztségviselıt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesíti. 6. Az egyesület a beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági mellékletet készít, melyet a beszámolóval azonos módon jóváhagy, letétbe helyez és közzétesz. 7. Az egyesület beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2

3 IV. Az Egyesület tagjai, jogok és kötelességek 1. A tagság lehet: rendes tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag. Az Egyesületbe történı be- és kilépés önkéntes. 18 év alatti személyeknél a belépéshez a törvényes képviselı hozzájárulása szükséges. a) A felvételi eljárás rendje: A tag felvételi kérelmét írásban kezdeményezheti az erre a célra rendszeresített tagfelvételi adatlapon. A felvételi kérelemrıl a Közgyőlés felhatalmazása alapján az Elnökség többségi határozattal dönt a benyújtástól számított 90 napon belül. Határozatát írásban elektronikus levélben, ennek hiányában postai úton közli az érintettel. Elutasító határozat esetén annak kézhezvételétıl számított 30 napon belül a kérelmezı a Közgyőléshez fordulhat jogorvoslatért, amelyet írásban az Elnökséghez kell benyújtania. Az Elnökségnek 30 napon belül össze kell hívnia a Közgyőlést. Annak idıpontjáról a Kérelmezıt legalább 10 nappal korábban, az átvételt igazolható módon, írásban értesítenie kell. A Közgyőlés a tagfelvételi kérelemrıl nyílt szavazással, egyszerő többséggel dönt. A Közgyőlés döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A Közgyőlés döntésérıl a Kérelmezıt írásban az átvételt igazolható módon 8 napon belül az Elnökség értesíti. A tagfelvételi kérelemrıl az Elnökség, illetve a Közgyőlés határozatban dönt. A tagsági viszony a határozathozatal napján kezdıdik. b) A tagdíj befizetésének rendje: Folyamatos tagság esetén a Közgyőlés által jóváhagyott mértékő tagdíjat legkésıbb a tárgyév március 31. napjáig egy összegben kell megfizetni. Év közbeni belépés esetén az elfogadó határozat keltétıl számított 30 napon belül kell megfizetni a tagdíjat. c) Rendes tag az, aki az alábbi feltételeknek megfelel: - magyar vagy Magyarországon élı külföldi állampolgár - elfogadja az egyesület céljait, alapszabályát - az egyesület céljainak megvalósításában részt kíván venni - benyújtott felvételi kérelme alapján felvételt nyert. d) Tiszteletbeli tag az, akit a Közgyőlés, az egyesület bármely tagjának ajánlására megválaszt az Egyesület céljainak elımozdítása terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül. A tiszteletbeli tagságról oklevél készül. e) A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A vagyoni hozzájárulás minimális mértéke évente a tagdíj összegével megegyezı összeg. f) A tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, és vezetı tisztségviselıvé nem választható. 3

4 2. Az egyesület minden tagjának joga: a) részvétel az egyesület tevékenységében és rendezvényein b) az egyesület közgyőlésén véleményt nyilvánítani, kérdést megfogalmazni, valamint javaslatot tenni személyi és tevékenységi kérdésekben c) az egyesületet érintı bármely kérdésben véleményt nyilvánítani az egyesület szervei felé 3. Az Egyesület rendes tagjainak további jogai: a) A közgyőlésen szavazati joggal rendelkeznek (tiszteletbeli tagok nem); b) Elıny az egyesület rendezvényei, pályázatai elbírálása, belsı jutalmazásai során; c) Az Elnökség egyedi döntése alapján képviselheti az egyesületet; d) Az Egyesület bármely tisztségére megválasztható; 4. Az Egyesület minden tagjának kötelessége a) Alapszabály és belsı dokumentumok szerint részt venni az egyesület életében b) A közgyőlés által megállapított tagdíj fizetése (pártoló és tiszteletbeli tagok nem); c) Az egyesület támogatása egyéb anyagi, dologi eszközökkel, önkéntes munkával; d) Bármely harmadik fél elé tárandó vitás egyesületi kérdésben ezt legalább 15 nappal megelızıen az Elnökséget írásban és szóban tájékoztatni. A 4. a)-b) pontjában foglaltak együttes teljesítése a tagság feltétele. 5. Az egyesületi tagság megszőnhet: a) kilépéssel, melyet írásban kell közölni az Elnökséggel. A tagsági viszony a közlés kézhezvételének napján szőnik meg; b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; Amennyiben az Egyesület rendes tagja a 4. a)-b) pontban felsorolt kötelezettségeinek bármelyikét 1 éven át tartósan nem teljesíti, az Elnökség javaslatot tehet a Közgyőlésnek a tagsági jogviszony felmondására. A tagsági jogviszonyt a Közgyőlés, a kezdeményezést követı elsı ülésén, 30 napos határidıvel mondhatja fel, melyrıl az érintettet írásban értesíti. A Közgyőlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. c) kizárás által; Kizárás kezdeményezhetı, ha valamely tag megsérti az Alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az Egyesület vagy a tagság jogát. A kizárási eljárás során elsı fokon az Elnökség jár el, másodfokon a Közgyőlés. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követı 30 napon belül az Elnökségnél. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésrıl az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelızı 8 nappal korábban kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerő volt és az érintett elızetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történı megtartását. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésıbb az ülés idıpontjáig írásban terjesztheti elı. 4

5 A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni. Az Elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követı 15 napon belül írásban fellebbezhet a Közgyőléshez. A Közgyőlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a Közgyőlést követı 30 napon belül a Somogy Megyei Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A kizárt tag tagsági viszonya az Elnökség általi kizáró határozat jogerıre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyőlés az Elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a Bíróság a Közgyőlés általi kizáró határozatot helybenhagyja a Közgyőlés általi kizáró határozathozatal napján szőnik meg. d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszőnésével. 6. Az Egyesület megszőnik: a) Feloszlásának a Közgyőlés által történı kimondásával; b) Ha az arra jogosult szerv megszünteti; c) Más egyesülettel való egyesüléssel, vagy egyesületekre való szétválással; d) Ha céljainak megvalósítása lehetetlenné válik, és a Közgyőlés nem határoz meg új célt; e) Ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz fıt. 7. Megszőnés esetén a Közgyőlés felszámoló(ka)t választ, akik a hitelezıi igények kielégítését követıen fennmaradó egyesületi vagyon felhasználásáról a Közgyőlés elızetesen kikért döntésének megfelelıen kötelesek gondoskodni. 8. Az egyesület jogutód nélküli megszőnése esetén, a kivitelezık követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont valamely, az egyesület céljához hasonló cél megvalósítására létrejött Somogy megyei székhelyő közhasznú egyesületnek kell átadni. V. Az Egyesület testületei 1. Közgyőlés a) A tagok összességének képviselete, egyben az egyesület legfıbb szerve. b) Közgyőlés legalább évente egy alkalommal tartandó. c) Rendkívüli közgyőlés 10 tag vagy az Elnökség indítványára bármikor összehívható. A rendkívüli közgyőlést az összehívás kezdeményezésétıl számított 30 napon belül kell összehívni. d) A Közgyőlés összehívásáról az Elnökség írásos meghívót küld a tagok részére a hely, az idıpont és napirend pontos közlésével, a kitőzött idıpont elıtt legalább 10 nappal. A közgyőlés helye az egyesület székhelye ( Szántód, Iskola u.9.). Az elnökség ettıl eltérı helyet is meghatározhat. e) Jogi személy tagot a közgyőlésben egy, meghatalmazással ellátott személy képviseli, aki a jogi személy képviseletében a természetes személyekkel megegyezıen egy szavazattal rendelkezik. 5

6 f) A Közgyőlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint a fele jelen van. Szavazati joggal az egyesület nagykorú tagjai rendelkeznek. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, ıt, az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. g) A Közgyőlésre szóló meghívóban tájékoztatni kell a tagokat a távolmaradásuk következményeirıl, arról, hogy a megismételt Közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. h) 1. Az Alapszabály megváltoztatásához a szavazati joggal rendelkezı jelenlevı tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 2. Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszőnésérıl szóló közgyőlési döntéshez a szavazati joggal rendelkezı tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 3. Minden egyéb tárgyban egyszerő többség (50%+1fı) dönt. i) A közgyőlés kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a következı jogkörökben: 1. Az alapszabály módosítása; 2. Az egyesület megszőnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 3. A vezetı tisztségviselı megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 4. Az éves költségvetés elfogadása; 5. Az éves beszámoló ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetérıl szóló jelentése elfogadása; 6. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezetı tisztségviselık és vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésérıl való döntés; 7. A felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása; 8. A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 9. A végelszámoló kijelölése; 10. Az éves tagdíj mértékének felülvizsgálata és módosítása. j) A közgyőlés lebonyolítása és jegyzıkönyvezése: 1. A Közgyőlés vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel dönt a közgyőlés napirendjérıl. A meghívón szereplı napirendet módosíthatja. 2. A Közgyőlés vita nélkül egyszerő szótöbbséggel megválasztja a közgyőlés levezetı elnökét, a jegyzıkönyvvezetıt és a két jegyzıkönyv hitelesítıt. A levezetı elnök az elnökség tagja lehet. Jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyv hitelesítı az egyesület jelenlévı nagykorú tagja lehet. 3. A szavazatok összeszámlálásában a jegyzıkönyv hitelesítık nyújtanak segítséget a levezetı elnöknek. 4. Szavazni igen és nem szavazattal, valamint a tartózkodás kinyilvánításával személyesen lehet. 5. A közgyőlés jegyzıkönyve tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévı egyesületi tagok számát, a szavazásra jogosultak számát és az elfogadott napirendet. A jegyzıkönyv napirendi pontonként tartalmazza az írásbeli elıterjesztésre való utalást, a szóbeli elıterjesztés lényeges tartalmi elemeit, az elhangzott hozzászólások lényeges tartalmi elemeit, a közgyőlés határozatait, megjelölve a szavazás számszerő eredményét, a határozat sorszámát, a döntéshozatal évét és zárójelben a döntéshozatal hónapját, napját. 6. A közgyőlés jegyzıkönyvét a levezetı elnök és a két jegyzıkönyv hitelesítı írja alá. 7. A határozatok kihirdetése a közgyőlés jegyzıkönyvének az egyesület honlapján való nyilvánosságra hozatalával történik. 6

7 2. Elnökség a) Az Egyesület Közgyőlése által választott ügyvezetı szerv, létszáma 3 fı. Megbízatásának idıtartama a közgyőlés eltérı döntésének hiányában 4 év. Az elnökséget az egyesület tagjai közül kell választani. Az elnökség tagja cselekvıképes, nagykorú személy lehet. b) A Közgyőlés által megválasztott elnökség tagjai választanak maguk közül elnököt. c) Az elnökség tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni. d) Nem lehet az elnökség tagja az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıfı hátrányos következmények alól nem mentesül. e) Nem lehet az elnökség tagja, akit bármely foglalkozástól vagy tevékenységtıl jogerısen eltiltottak. f) Az elnökség tagja az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan f elvilágosítást adni, és számunkra az egyesületre vonatkozó iratokba, nyilvántartásokba betekintést biztosítani. g) Az elnökség tagja megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené. h) Az elnökség tagja az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerzıdésszegéssel okozott kárért való felelısség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben. i) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyőlésen részt venni, a közgyőlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységérıl és gazdasági helyzetérıl beszámolni. j) Az egyesület folyószámlája felett az Egyesület Elnöke és még egy elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni. k) Az Elnökség feladata és hatásköre 1) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 2) a beszámolók elıkészítése és azoknak a közgyőlés elé terjesztése; 3) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyőlés elé terjesztése; 4) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyőlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 5) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselık megválasztatásának elıkészítése; 6) a közgyőlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 7) az általa összehívott közgyőlés napirendi pontjainak meghatározása; 8) részvétel a közgyőlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 7

8 9) a tagság nyilvántartása; 10) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 11) az egyesület mőködésével kapcsolatos iratok megırzése; 12) az egyesületet érintı megszőnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben elıírt intézkedések megtétele; 13) a tag felvételérıl való döntés; 14)Vezeti a tagnyilvántartást; 15) Felelıs az Egyesület pénzügyi tevékenységének szabályszerő lebonyolításáért; 16) Felelıs az Egyesület éves túra programjának elkészítéséért, aktualizálásáért és publikálásáért; 17) Gondoskodik a túratervhez szükséges túravezetık biztosításáról; 18) Koordinálja az egyesületi túravezetık képzését, továbbképzését; 19) Javaslatot tesz a túrázói minısítési fokozatokra; 20) Az egyesület saját rendezvényeinek fı felelıse; 21) Elkészíti az egyesület technikai munkatervét; 22) Felelıs a munkatervben foglaltak megvalósításáért; 23) Az egyesület kezelésébe adott turista létesítményekrıl - különös tekintettel a turista utakra - nyilvántartást vezet, a megyei szövetséggel egyeztetve gondoskodik azok karbantartásáról, térképi aktualizálásáról; 24) Mindazon további feladatok amivel a közgyőlés megbízza. l) Az Elnökség ülései 1) Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökség legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekrıl az elıterjesztések megküldésével legalább egy héttel az ülés idıpontját megelızıen értesíteni kell az Elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Az Elnökség mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, egyszerő többséggel. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását napra készen vezetni. 2) Az elnökségi döntésekrıl az érintettek írásban értesülnek a döntés meghozatalától számított 30 napon belül elektronikus levélben, vagy levélben postai úton. m) Az elnök hatás- és feladatköre a következı: 1) Az Egyesület képviselete; 2) Javaslattétel a vezetıség más tagjainak feladatkörére és tevékenységére, amit a vezetıség egyszerő szótöbbséggel hagy jóvá; 3) Az elnök az elkülönítetten kezelt tevékenységhez (al)programhoz jogkör és felelısségi kör megadásával képviselıt rendelhet. n) Megszőnik az elnökség tagjának megbízatása 1) a megbízás idıtartamának lejártával, 2) megszüntetı feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 3) visszahívással, 4) lemondással, 5) az elnökség tagja halálával, 6) az elnökség tagja cselekvıképességének korlátozásával, 7) az elnökség tagjával szembeni kizáró agy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 8

9 8) a Közgyőlés az elnökség tagját bármikor indokolás nélkül visszahívhatja, 9) az elnökség tagja a Közgyőléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, mely az új elnökségi tag megválasztásával, ennek hiányában a bejelentéstıl számított hatvanadik napon válik hatályossá. VI. Összeférhetetlenség 1. a) A Közgyőlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt b) Nem minısül elınynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 2. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt annak megszőnését követı két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 3. Minden vezetı tisztségviselı, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt, továbbá arról, hogy a tisztség vállalásának akadályáról nem tud, különös tekintettel a 2011.évi CLXXV. tv ának rendelkezéseire. VII. Az egyesület gazdálkodása és nyilvántartása 1. Anyagi források (bevételi oldal) a) Az államháztartás alrendszereitıl vagy más adományozótól közhasznú célra vagy mőködési költségek fedezésére kapott támogatás, adomány; b) A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz kapcsolódó bevétel; c) Egyéb cél szerinti tevékenységbıl származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) A szervezet eszközeinek befektetésébıl származó bevétel; e) Tagdíj, tagok ajándéka; f) Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; g) Vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel. 9

10 2. Költségek (kiadási oldal) a) A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; b) Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; c) A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek d) A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, bevételarányosan megosztásban. 3. Az egyesület vagyonára vonatkozó rendelkezések: a) Az egyesület vagyonát képezik az 1) pontban megjelölt források és egyéb eszközök b) A szükségletek fedezésére az egyesületi tıke, a tagsági díjakból való bevételek és az egyéb források bevételei fordíttatnak. c)az egyesület nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak a szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhetı. d)az egyesület a 2011.évi CLXXV. Egyesülési jogról szóló törvény szerinti gazdálkodást folytat. 4. Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 5. Nyilvánosság a) Az Egyesület valamennyi szervének ülése nyilvános. A Közgyőlés és az Elnökség üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv és nyilvántartás készül. A Közgyőlés és az Elnökség üléseirıl olyan jegyzıkönyvet kell készíteni, melybıl megállapítható a döntéseinek tartalma, idıpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya. A jegyzıkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot sorszámozva kell a határozatok nyilvántartó könyvében megırizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el. A Közgyőlés és az Elnökség határozatait az érintettekkel igazolható módon, tértivevényes levélben vagy átvételi íven történı átadással kell közölni a határozat meghozatalától 30 számított napon belül. Az iratbetekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület Elnöke felel. Az érdeklıdı megkeresi az Elnököt, aki egy egyeztetett idıpontban lehetıvé teszi az iratok megtekintését. b) Az Egyesület közhasznú mőködésérıl, szolgáltatásairól, a szolgáltatás igénybevételének módjáról évente éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést hirdetményben kell közölni az Egyesület székhelyén, honlapján, sajtó útján vagy elektronikus médiákban. A cél szerinti juttatások is nyilvánosak, a székhelyen hozzáférhetık. c) Létesítı okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint állami szervektıl kapott támogatásokat sajtó útján, vagy elektronikus médiákban nyilvánosságra hozza. 10

11 VIII. Záró rendelkezések 1. Egyéb kérdésekben az aktuális jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl valamint a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl rendelkezéseire és a hatályos adószabályokra. 2. Jelen Alapszabály a Közgyőlés által történt elfogadástól kezdve hatályos. 3. Az Alapszabályt a Közgyőlés 13/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadta. Szántód, március 21. Jakus László elnök 11

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Alapszabálya A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület tagjai fıként a Dél-balatoni régió területérıl szervezıdött természetbarátok, környezet- és természetvédık önkéntes

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület. Alapszabálya

Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület. Alapszabálya A Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület Alapszabálya A Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület tagjai főként a ZSELIC és a környező régiók területéről szerveződött természetbarátok, környezet-

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 1 A Fiatal és Kezdı Vállalkozók Egyesületének 2006. augusztus 1-jei alakuló

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület. Alapszabálya

Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület. Alapszabálya A Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület Alapszabálya A Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület főként a ZSELIC és a környező régiók területéről szerveződött természetbarátok, környezet- és természetvédők

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság 2405. Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület Alapszabály I. Általános rész I/1. Az Egyesület alapadatai: - Teljes neve: AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. - Rövid neve:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. AZ EGYESÜLET ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület, rövidített neve: KORE

ALAPSZABÁLY I. AZ EGYESÜLET ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület, rövidített neve: KORE ALAPSZABÁLY A Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) 2011. november 27- én alulírott helyen megismételt alakuló közgyőlést tartott. Az alakuló közgyőlés az egyesülési jogról

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya amelyet a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) 2014. június 18-án megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el, a módosításokkal

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 243. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. BEVEZETÉS

ALAPSZABÁLY I. BEVEZETÉS ALAPSZABÁLY I. BEVEZETÉS Jelen Alapszabály alapján a tagok az 1989. évi II. törvény, majd jogszabályi változás okán a 2011. évi CLXXV. tv. alapján elhatározták, hogy egyesületet alapítanak, illetve azt

Részletesebben