A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) ALAPÍTÓ OKIRATA: AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA, KÖVETKEZMÉNYEI, KÖVETELMÉNYEI, JOGI SZABÁLYOZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA: A fenntartóváltás következményei: A fenntartóváltás követelményei: Az SZMSZ jogszabályi háttere: Az SZMSZ célja: Az SZMSZ hatálya (személyi, területi, idıbeni): Az SZMSZ módosítása: AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) MŐKÖDÉSI SZABÁLYOZÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE: AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: Az iskola szervezete: A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetık közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: AZ ÖMGI MŐKÖDÉSI RENDJE: Az iskola nyitva tartási rendje: A vezetık benntartózkodási rendje: A pedagógiai munka belsı ellenırzési rendje: Belépés és benntartózkodás rendje, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési, oktatási intézménnyel: Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolás: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az intézményi védı, óvó elıírások: A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık: A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás rendje: Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje: A tájékoztatás szabályai, az intézményi dokumentumok nyilvánossága: AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELİÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE: AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK: Az iskolaközösség: Az iskolai alkalmazottak közössége és kapcsolattartásuk rendje: A nevelık közösségei: A nevelıtestület: A nevelık szakmai munkaközösségei: Munkaköri leírásminták: Pedagógusok munkaköri leírása: Alsó tagozat igazgatóhelyettesének munkaköri leírása: Felsı tagozat igazgatóhelyettesének munkaköri leírása:

3 Gimnázium igazgatóhelyettesének munkaköri leírása: Az iskolai könyvtáros munkaköri leírása: A gazdasági vezetı munkaköri leírása: A rendszergazda munkaköri leírása: Iskolatitkár munkaköri leírása (1): Iskolatitkár munkaköri leírása (2): Gondnok munkaköri leírás (1): Gondnok munkaköri leírása (2): Karbantartó munkaköri leírása (1): Karbantartó főtı munkaköri leírása (2): Konyhai dolgozók munkaköri leírása: A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje: A szülıi közösség és a kapcsolattartás rendje: A FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI: Az egyeztetı eljárás: A fegyelmi tárgyalás: A fegyelmi büntetés: Másodfokú fegyelmi eljárás: Károkozás: AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY KÜLSİ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE: Kapcsolattartás a szülıkkel: Külsı kapcsolattartás más szervezetekkel: Iskolaorvosi és védınıi szolgálat: Gyermekjóléti és családsegítı szolgálat:...35 MELLÉKLETEK: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT: A szabályzat jogszabályi környezete: A szabályozás célja: Az adatok védelmének és kezelésének alapelvei: Az intézményben nyilvántartott, kezelt személyes adatok: Adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogok, kötelezettségek: Személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelısségi viszonyok szabályai: Az adatkezelés intézményi rendje: Az intézményi adatkezelés végrehajtásának szabályai: Az adatkezelés ügyvitele, dokumentumai: Közérdekő adatok: A köznevelés információs rendszere (KIR): Adatkezelésre vonatkozó biztonsági elıírások: Záró rendelkezések: KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS: KÖZZÉTÉTELI LISTA: AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA: ZÁRADÉKOK:

4 1. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) ALAPÍTÓ OKIRATA: Az intézmény neve: Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény rövid neve: P. S. R. K. N. N. Á. I. G. Székhelye: 2220 Vecsés, Petıfi tér 1. Alapítója: Vecsés Község (jogutódja: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı- Testülete) Alapító székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tagintézménye: Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma 2112 Veresegyház, Fı út Alapítás éve: 1905 Fenntartója: Váci Egyházmegye Ordináriusa 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Irányító és felügyeleti szerve: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fıhatósága (EKIF) Az irányító és felügyeleti szerv székhelye: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Az irányító és felügyeleti szerv vezetıje: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fıhatósága fıigazgatója Jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló egyházi jogi személy Gazdálkodási formája: 552 Önálló egyházi intézmény Mőködési köre: Vecsés város és vonzáskörzete Típusa, besorolása: Típus szerinti besorolása: Közoktatási intézmény A tevékenység jellege alapján: Általános iskola és gimnázium Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan mőködı egyházi intézmény OM azonosítója: Maximált évfolyam- és tanulólétszáma: Székhelyen: Általános iskola 1-8. évfolyam: 450 fı Gimnázium évfolyam: 270 fı Maximált tanulólétszám: 720 fı Telephelyen: Gimnáziumi felnıttoktatás: 300 fı Jogszabályban meghatározott közfeladata: Oktatás munkarendje: Közoktatási közszolgáltatás Nappali oktatás Tagintézményben esti oktatás Tevékenységek: Az intézmény az EKIF-fıigazgató által jóváhagyott Pedagógia Program, valamint annak részét képezı, a Nemzeti Alaptantervre épülı helyi tanterv szerint mőködik. Az alapító által meghatározott feladatkörét, annak volumenét saját döntésével nem változtathatja meg. 4

5 Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás TEÁOR 8520 Ellátandó egyéb tevékenységei: Ált. középfokú oktatás TEÁOR 8531 Egyéb vendéglátás TEÁOR 5629 Oktatást kieg. tevékenység TEÁOR 8560 Egyházi tevékenység TEÁOR 9491 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 6820 Könyvtári, levéltári tevékenység TEÁOR 9101 Gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR 8891 Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység TEÁOR 9499 Normatíva-jogcím szerinti tevékenységek: Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon Középiskolai oktatás évfolyamon Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás, egész napos iskolaotthonos oktatás, nevelés Gyógypedagógiai nevelés az iskolában Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás Középszintő érettségi vizsga lebonyolítása Középiskolába járó tanulók ellátása Pedagógus-továbbképzés támogatása Osztályfınöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Kedvezményes iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 3/15.b. 3/16.c 3/15.g. 3/16.ba. 3/16/d. 3/16.eb. 3/16.f. 8/I/2. 8/I/3.a. 8/I/3.b. 2/II/3.b 8/I/4.b. 8/I/5. A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 47. értelmében az intézmény vállalja, hogy a hátrányos helyzető gyermekeket a többi gyermekkel együtt, azonos iskolai csoportban, integrált nevelésoktatás keretében foglalkoztatja. Az ellátandó fogyatékosság típusai: Testi, érzékszervi fogyatékos, autista, a megismerı funkciók vagy viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos ill. súlyos rendellenességével küzd. Vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyon: 2220 Vecsés, Petıfi tér 1. Hrsz. 1955, 1953/ /5 Feladatellátásra szolgáló vagyon tulajdonosa: Vecsés Város Önkormányzata Feladatellátásra szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: Tartós használat Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyont köteles megóvni és alapfeladata jó színvonalú ellátása érdekében mőködtetni. Feleslegessé vált, illetve elhasználódott eszközein kívül nem jogosult vagyontárgyai elidegenítésére, biztosítékként történı felhasználására. Az intézmény tulajdonában lévı ingóságok felett a törvényi elıírások betartása mellett a rendelkezési jog az intézményt illeti. 5

6 Vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje magasabb beosztású alkalmazott, akit az EKIF-fıigazgató bíz meg. Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az Ordinárius megbízásából az EKIF-fıigazgató gyakorolja. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak nem minısülnek közalkalmazottnak. A munkavállalók munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szabályozza. Az intézmény pedagógus alkalmazottaira alkalmazni kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény bérezésre, elımenetelre és szabadságra vonatkozó rendelkezéseit. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja. Képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetıje, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó(k). Záró rendelkezések: Jelen Alapító Okirat szeptember 1-én lép hatályba. A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratát jóváhagyta a Váci Egyházmegye Ordináriusa az 556/46/21/2013. számon. Telefon/fax:06/29/ cím: Pecsét leírása és lenyomata: Kör alakú, rajta körben az iskola neve (Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium), címe (2220 Vecsés, Petıfi tér 1.), a pecsét közepén Magyarország címere látható. 2. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA, KÖVETKEZMÉNYEI, KÖVETELMÉNYEI, JOGI SZABÁLYOZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA: 2.1. A fenntartóváltás következményei: az alsó tagozatos osztályok számára kötelezı a hittan oktatása a többi osztály diákjai fakultatív hittanoktatásban vesznek részt fokozatosan, felmenı rendszerben beépítjük a hittan órákat a diákok számára az órarendbe való beillesztést a 2012/2013-as tanévben az iskolaotthonos osztályokban kezdtük, a többi osztály csatlakozó órákban vett részt a hitoktatásban. a 2013/2014-es tanévtıl felmenı rendszerben az 1., 5.és 9.évfolyamokon heti két hittan órát vezettünk be,melyek közül egyet az órarendbe építve, a másikat délutáni csatlakozó órákban tartanak hitoktatóink a római katolikus hittan órákat az iskolában tartjuk, a más vallásúaknak a plébánia biztosít helyet minden hetet áhítattal kezdünk a templomban, melyen az alsós, felsıs és gimnáziumi osztályok felváltva vesznek részt 2.2. A fenntartóváltás követelményei: iskolánk, mint római katolikus közoktatási intézmény úgy közvetíti a mőveltséget, mint képességet a közösségteremtésre, az emberek, az események, a dolgok megértésére, a jó megtételére 6

7 elımozdítja és építi az együttmőködést, nyit mások felé, tiszteli mások gondolkodás és életmódját, átérzi szükségleteiket, aggodalmaikat, osztozik reményeikben és részt vesz fejlıdésükben tisztában van azzal, hogy értékrendje, elkötelezettsége felkínált lehetıség, jó hír, amit vissza is lehet utasítani, de hogy meg lehessen valósítani, szabadon csatlakozik hozzá, számít arra, hogy minden munkatársában közös meggyızıdéssel és szándékkal élnek. Az államháztartásról rendelkezı jogszabályok: 2.3. Az SZMSZ jogszabályi háttere: évi CXCV törvény többször módosított változata (Áht.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Áh. vhr.) A nemzetgazdasági miniszter 8/2010.(IX.10.) NGM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjérıl Ágazati (közoktatási) jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl 2013.évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011.évi CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról 110/2012. (VI.4.). Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról 106/2012. (VI.1.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet módosításáról A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirıl évi CCIV. törvény a nemzeti felsıoktatásról évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 326/2013.(VIII.30.)Korm. rendelete a pedagógusok elımeneteli rendszerérıl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról Egyéb ágazati jogszabályok: Egyházi Törvénykönyv (CIC) /1917, 1985/ A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény /Kjt./ évi I. törvény a Munka Törvénykönyvérıl évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 26/1997. (IX.3.)NM. az iskola egészségügyi ellátásáról Az SZMSZ célja: A szervezeti és mőködési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. Az SZMSZ fontos szerepet tölt be a szervezeti kultúra fejlesztésében, az évtizedek alatt kialakult jó gyakorlat továbbvitelében. Az SZMSZ elkészítésénél kiemelt szempont volt a szereplık törvény elıtti egyenlıségének biztosítása, a rendeltetésszerő joggyakorlás követelménye. 7

8 2. 5. Az SZMSZ hatálya (személyi, területi, idıbeni): Az SZMSZ és a mellékletét képezı szabályzatok, valamint az egyéb vezetıi utasítások betartása az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra kötelezı érvényő. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják az intézmény létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke. Az intézmény szervezeti és mőködési szabályzata belsı jogi norma. Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelısséggel tartoznak. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: a) az iskolába járó tanulókra, illetve közösségeikre, b) a tanulók szüleire, illetve törvényes képviselıire, c) a nevelıtestületre, d) az intézményvezetıre, az intézményvezetés tagjaira, e) a nevelımunkát segítıkre, és egyéb munkakörben dolgozókra, f) az iskolának szolgáltatást nyújtókra, g) az iskola szolgáltatását igénybe vevıkre. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: a) az iskola épületére, illetve az ehhez tartozó intézményi területre, b) az iskola területén kívül szervezett, iskolai nevelés és oktatás idejében és keretében zajló program, esemény esetében a program, esemény helyszínére, c) az iskola képviselete szerinti alkalom, külsı kapcsolat esetén az alkalom helyszínére. Az SZMSZ idıbeni hatálya kiterjed: a) a fenntartó által meghatározott nyitvatartási idıre, b.) az iskolai nevelés és oktatás idejében és keretében zajló külön programok, események idıtartamára, illetve az iskola külsı képviseleti alkalmai idıtartamára Az SZMSZ módosítása: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával, az általa meghatározott napon lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızıleg hatályos SZMSZ. Az SZMSZ módosítására, illetve felülvizsgálatára akkor kerül sor, ha azt jogszabály írja elı, illetve amennyiben a dokumentumban hivatkozott jogszabályokban, vagy az iskola mőködési rendjében változás áll be, továbbá, ha szülık, vagy a nevelıtestület minısített többséggel erre javaslatot tesz. 3. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) MŐKÖDÉSI SZABÁLYOZÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE: Az ÖMGI alapító szerve: Váci Egyházmegye Ordináriusa Az ÖMGI alapítási éve: 2012 (1905) 8

9 Az ÖMGI fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: Váci Egyházmegye Ordináriusa 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Az ÖMGI irányító és felügyeleti szerve: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fıhatósága (EKIF) 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Az ÖMGI irányító és felügyeleti szervének vezetıje: EKIF-fıigazgató Az ÖMGI mőködési köre: Vecsés város és vonzáskörzete Az ÖMGI jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló egyházi jogi személy Az ÖMGI gazdálkodási formája: 552 Önálló egyházi intézmény Az ÖMGI közfeladata: közoktatási szolgáltatás Az ÖMGI besorolása: Típus szerint: közoktatási intézmény A tevékenység jellege alapján: általános iskola és gimnázium Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı egyházi intézmény OM azonosítója: Az ÖMGI tevékenységei: Az intézmény az EKIF-fıigazgató által jóváhagyott Pedagógia Program, valamint annak részét képezı, a Nemzeti Alaptantervbe épülı helyi tanterv szerint mőködik. Az alapító által meghatározott feladatkörét, annak volumenét saját döntésével nem változtathatja meg. I.) Alaptevékenysége: I/a Általános iskola I/b Gimnázium nevelési-oktatási feladat iskolai intézményi közétkeztetés iskolai diáksport tevékenység könyvtári szolgáltatás német nemzetiségi nyelvoktatás iskolaotthonos oktatás napközi otthonos és tanulószobai nevelés nyelvi elıkészítı évfolyam középszintő érettségire felkészítés felnıttoktatás II.) Ellátandó egyéb tevékenységei: Oktatást kiegészítı tevékenység TEÁOR 8560 gyógytestnevelés, ökoiskolai program Egyházi tevékenység TEÁOR 9491 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése TEÁOR 6820 A gondnok kijelölése és a gondnoki lakás üzemeltetése Könyvtári, levéltári tevékenység TEÁOR 9101 Gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR 8891 Munkahelyi étkeztetés (dolgozói) TEÁOR 5629 Éttermi mozgó vendéglátás (elvitelre) TEÁOR 5610 Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység TEÁOR 9499 Mns. egyéb felnıttoktatás (pl. ECDL) TEÁOR 8559 III.) Normatíva-jogcím szerinti tevékenységek: 9

10 Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon német nemzetiségi nyelvoktatás iskolaotthonos oktatás napközi otthonos és tanulószobai nevelés Középiskolai oktatás évfolyamon nyelvi elıkészítı évfolyam Gyógypedagógiai nevelés az iskolában Középszintő érettségi vizsga lebonyolítása Középiskolába járó tanulók ellátása Pedagógus-továbbképzés támogatása Osztályfınöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Kedvezményes iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 3/15.b. 3/16.c. 3/15.g 3/15.c 3/16.ba 3/16.eb 3/16.f 8/I/2 8/I/3.a 8/I/3.b 8/I/4.a 8/I/4.b 8/I/5 A feladat ellátásához szolgáló vagyon: Az ÖMGI rendelkezésére áll a székhelyén lévı 1953/ /5 és az 1955 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az ÖMGI vagyon feletti rendelkezési joga: tartós használat Az ÖMGI-nél foglalkoztatottak jogviszonya: Az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak nem minısülnek közalkalmazottnak. A munkavállalók munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szabályozza. Az intézmény pedagógus alkalmazottaira alkalmazni kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény bérezésre, elımenetelre és szabadságra vonatkozó rendelkezéseit. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja. Az ÖMGI vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje magasabb beosztású alkalmazott, akit az EKIF-fıigazgató bíz meg. Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az Ordinárius megbízásából az EKIF-fıigazgató gyakorolja. Az ÖMGI képviseletére jogosultak: Az ÖMGI vezetıje, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó(k). Az ÖMGI Alapító Okirata szeptember 1-én lép hatályba. A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratát jóváhagyta a Váci Egyházmegye Ordináriusa 556/46/21/2013. számon. 10

11 4. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 4.1. Az iskola szervezete: EKIF = Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fıhatóságának Fıigazgatója Intézményvezetı Tagintézmény-vezetı Alsós igh. Felsıs igh. Gimnáziumi igh. Gazdasági vezetı Üzemi Tanács Szakmai munkaközösség-vezetık Alsós munkaközösség Tanítók Osztályfınöki munkaközösség Felsı tagozatos osztályfınökök Gimnáziumi osztályfınökök Humán munkaközösség Magyar, történelem, ének rajz szakos tanárok könyvtáros tanár Reál munkaközösség Matematika, informatika, fizika, technika szakos tanárok Természettudományi munkaközösség Földrajz, biológia, kémia testnevelés szakos tanárok Nemzetiségi,. idegen nyelvi munkaközösség német, angol nyelvi tanárok Technikai dolgozók takarítók, konyhai dolgozók, gondnok, gondnokkarbantartó DÖK Szülıi Szervezet Nevelı-oktató munkát segítık: iskolatitkárok, adminisztrátor rendszergazda Az iskola igazgatósága: Igazgató: az iskola felelıs vezetıje Az intézmény vezetıje csak a nemzeti köznevelési törvény által elıírt feltételeknek megfelelı személy lehet. A fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetıi megbízást. A vezetıi megbízás legfontosabb követelménye: az intézmény típusának megfelelı felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a pedagógus munkakörben való határozatlan idejő alkalmazás, valamint 5 év pedagógusi szakmai gyakorlat. Az intézményvezetıt a fenntartó bízza meg. Kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthetı jogköre: az intézmény alkalmazottai munkaviszonyának létesítése és megszüntetése, továbbá a tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése. Igazgatóhelyettesek: az igazgató közvetlen munkatársai. A vezetı-helyettesi megbízást a nevelıtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezetı adja határozott idıre, pályáztatással. A megbízás során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol. A pedagógiai vezetıhelyettesnek a törvényben meghatározott felsıfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezı személyek lehetnek. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása alatt végzik A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetık közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: Az iskola vezetıségének tagjai: 11

12 igazgató igazgatóhelyettesek a Váci Egyházmegye képviselıje a szakmai munkaközösségek vezetıi a diákönkormányzat vezetıje az üzemi tanács tagjai és elnöke Az iskola vezetısége az iskolai élet egészére kiterjedı konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezı testület. Az iskola vezetısége rendszeresen tart megbeszéléseket az aktuális feladatokról. A megbeszélésrıl írásban emlékeztetı készülhet. Az iskolavezetıség megbeszéléseit az igazgató készíti elı és vezeti. Az iskola vezetıségének tagjai a belsı ellenırzési szabályzatban foglaltak szerint ellenırzési feladatokat is ellátnak. A kapcsolattartás rendje: A nevelıtestület különbözı közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógusvezetık és a választott képviselık útján valósul meg. A kapcsolattartás formái: az iskolavezetıség ülései, a különbözı értekezletek: nevelési értekezletek, havi tantestületi értekezletek, rendkívüli értekezletek, munkaközösségi megbeszélések Ezen fórumok idıpontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetıtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelıket. Az iskolavezetés tagjai kötelesek: az iskolavezetıség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseirıl, határozatairól az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetés felé A nevelık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetıjük illetve választott képviselıik útján közölhetik az iskola vezetıségével és a szülıi szervezet vezetıjével. A helyettesítés rendje: Az iskola felelıs vezetıje az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása határozott idıre szól. Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettesek helyettesítik. 5. AZ ÖMGI MŐKÖDÉSI RENDJE: 5.1. Az iskola nyitva tartási rendje: Az iskola épülete(i) szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig tart(anak) nyitva. Az iskola igazgatójával történt elızetes egyeztetés alapján az épület(ek) ettıl eltérı idıpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható(k). Az érettségi vizsgák rendjét az érettségi vizsgaszabályzat és a tanév rendje szabályozza. 12

13 Az iskolában tagozattól függıen a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8ºº óra és között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10, 15 vagy 20 perc. A napközis csoportok munkarendje a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdik és a foglalkozások 16ºº-ig tartanak. A tanulószobai foglalkozások a tanulószobás tanulók munkarendjéhez igazodva 14ºº óra és 16ºº között tartanak. Az egész napos iskolai oktatás 7:30-16:00 között történik, a napközis csoportok, a tanulószobai foglalkozások és az egész napos iskolában résztvevık számára 17 óráig ügyeletet biztosítunk Az iskolában reggel 7:00 órától és az óraközi szünetekben tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelık kötelesek a rájuk bízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az iskolában egyidejőleg 6 ügyeletes nevelı kerül beosztásra. Az intézmény területén és 5 m-es körzetében dohányozni tilos! A tanulók a tanítási idı alatt csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfınöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben az iskolaorvos vagy az intézmény védınıje is adhat engedélyt. Szorgalmi idıben a nevelıi és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 13ºº óra és 16ºº óra között. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése elıtt a szülık, a tanulók és a nevelık tudomására hozza, a portai bejáratnál írásban kifüggeszti. A nyári szünetben az irodai ügyeletet augusztus 3. hetétıl kell megszervezni. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. Az iskola helyiségének használói felelısek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért a tőz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért az iskola szervezeti és mőködési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott elıírások betartásáért. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az intézmény fogyasztói cikkek reklámtevékenységét semmilyen formában nem végzi. Azokat az információkat, reklámokat, amelyek a tanulók felkészülésével, tanulásával, továbbtanulásával, egészségmegırzési programjával, kulturális és sporteseményekkel kapcsolatosak az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek engedélyével lehet rendezett formában a kijelölt helyen közzétenni. A hirdetmény közzétételének engedélyezését az engedélyezı személy aláírása jelent a hirdetményen. 13

14 5.2. A vezetık benntartózkodási rendje: Szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7³º óra és délután 15³º óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetık benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben vagy havonta, vagy egy hétre elıre meg kell határozni. A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletes nevelı, a délután távozó vezetı után, az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelıs az iskola mőködésének rendjéért, valamint ı jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelıtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni A pedagógiai munka belsı ellenırzési rendje: A belsı ellenırzés célja, hogy biztosítsa az intézmény (jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb szabályzatában elıírt) mőködését, a nevelı-oktató munka hatékonyságát, megfelelı számú adatot szolgáltasson a belsı és külsı értékelések elkészítéséhez. A belsı ellenırzési feladatokat az igazgató és az igazgatóhelyettesek, és a munkaközösség vezetık végzik. Az ellenırzés kiterjed az iskola egészére, a nevelı-oktató munkára, az ügyviteli és technikai jellegő feladatokra, a gyermek és ifjúságvédelmi munkára. Az iskola igazgatója összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenırzési tervet, felügyeli a belsı ellenırzés egész rendszerét Belépés és benntartózkodás rendje, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési, oktatási intézménnyel: Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézık tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkezı szülık, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenırzi. Az iskolába érkezı külsı személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. (A belépı neve, a belépés célja, a belépés és a távozás ideje.) 5.5. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolás: Az intézményi rendezvények, ünnepségek és a külföldi intézményekkel való kapcsolattartás, a cserediák kapcsolatok rendjét és módját a tanév helyi rendje, munkaterve és a római katolikus egyház ünnepei szabályozzák. A nemzetiségi mősorok szervezése és a fellépések rendje a NNÖK vezetésével történı egyeztetés után a helyi munkatervben kerül rögzítésre A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az intézmény iskola-egészségügyi szolgáltatása az ÖMGI szerzıdéssel biztosítja. A kötelezı orvosi vizsgálatokat, védıoltások idıpontját úgy kell osztályonként megszervezni, hogy az a tanítást a lehetı legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, a vizsgálatok a tanítás elıtt vagy után történjenek. Az orvosi vizsgálatok idıpontját a védını az intézmény igazgatóhelyetteseivel és az osztályfınökökkel egyeztetve a tanári hirdetıtábláján teszi közzé. 14

15 5.7. Az intézményi védı, óvó elıírások: A tanuló és gyermekbalesetek megelızését szolgálják. A tanulók felügyeletét ellátó nevelıknek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következı intézkedéseket: a sérült tanulót elsısegélyben kell részesítenie, a helyszínt biztosítani, ha szükséges orvost kell hívnia, a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tıle telhetı módon meg kell szüntetnie, a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévı többi iskolai dolgozó is köteles részt venni. A balesetet szenvedett tanulót elsısegélynyújtásban részesítı dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhetı a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelızése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat a magasabb jogszabályok elıírásai alapján elıírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és a balesetrıl az elıírt nyomtatványokon jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányát pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú esetében a szülınek). A jegyzıkönyv egy példányát az iskola ırzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezı személyt kell bevonni. Az iskolának igény esetén biztosítani kell a szülıi szervezet és az iskola diákönkormányzat képviselıjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az iskolai nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelızésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık: A mindennapi gyakorlattól eltérı helyzeteket, amelyek a tanulók és a dolgozók nagy részénél különleges lelki állapotot, veszélyeztetettséget, stressz helyzetet, pánik hangulatot vált ki, tekinthetjük rendkívüli eseménynek. Ilyenek például: elemi csapás, bombariadó, tőzeset, mőszaki katasztrófa, terror-cselekmények, stb. A rendkívüli esetekben való sikeres intézkedésnek elıfeltétele az épületek megfelelı mőszaki, építészeti, biztonságtechnikai elıkészítése, a tanulócsoportok megfelelı elhelyezésének, evakuálásának átgondolt terve, a prevenciós intézkedések, gyakorlatok és az adott helyzetre való tudatos felkészülések. Ezekben a helyzetekben tapasztalat szerint egyértelmő, szakszerő, határozott és gyors utasításokra van szükség, amelyet elsısorban az iskola vezetésének, a pedagógusoknak és az iskola dolgozóinak kell megtenniük. Minden elmulasztott perc, bizonytalanság áldozatokat követelhet. Ezért fontosak például a munkavédelemmel, tőzvédelemmel kapcsolatos szabályok pontos ismerete és az ilyenkor szükséges feladatok maradéktalan végrehajtása. Általános elvként a következı mondható el: a veszélyeztetett helyrıl a személyeket mihamarabb mentsük ki, a pedagógus határozott magatartásával fékezze a pánik hangulatot, 15

16 a tanulócsoportot a menekülési útvonalon, az épületen kívülre vezetni, és további intézkedésig együtt tartani, a létszámot a menekülés elıtt és után ellenırizni, Minden pedagógusnak ismerni kell a mentı erık tájékoztatása érdekében a következıket: hol vannak az épületben a közmővek elzárói (gázelosztó, kazánház, elektromos fıkapcsoló), a tőzoltást szolgáló vízrendszer mőködtetésének lehetıségei, víznyerési helyek, poroltók elhelyezése, milyen veszélyes anyagok milyen mennyiségben és hol találhatók az épület gépkocsival való megközelíthetısége, a be- és kijutás az épületbe, a gyermekek biztonságos elhelyezésének lehetıségei Bombariadó esetén a bejelentés általában telefonon történik. Ezért a bejelentést vevı személy próbáljon idıt nyerni, és ha lehetséges a hangrögzítést bekapcsolni. Az iskolavezetés értesítése. Az iskolavezetés feladata: azonnali jelentés a rendırségnek, konzultáció a teendıkrıl, a mozgósítható embereknek feladatkiosztás, a feladatokat osztályonként közölni, a kivonulási utakat és gyülekezı helyeket a gyermekek lekísérése elıtt biztonsági szempontból ellenırizni kell, a mentési tevékenység vezénylése, ellenırzése, a tanulókat felszerelésükkel együtt az udvarra vezetni, kivonuláskor a gyermekek semmihez se nyúljanak, mert a bomba akárhol lehet, és robbanhat, kiürítésnél vegyük figyelembe az idıjárási viszonyokat, a tanulókat a további intézkedésig a tanulók egyben tartása, létszámellenırzés a kivonulás elıtt és után. Amennyiben a bombariadó miatt tanítási nap elmarad, úgy azt pihenı- vagy szabadnapon az igazgató rendelkezése, mérlegelése szerint pótolni kell A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: A tanórán kívüli foglalkozásokat 13³º órától 17ºº óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettıl eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás rendje: Intézményünkben a törvényi elıírásoknak megfelelıen az 1. az 5. és a 9. évfolyamokon felmenı rendszerben biztosítjuk a tanulók egészséges fejlıdése érdekében a mindennapos testnevelést. A többi évfolyam számára a testnevelı tanárok tömegsport sportkör keretében tartanak testedzéseket. Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti idıre csak az iskolaorvos mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a testnevelı tanárnak átadni. A tanulók egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elı számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat állapotától függıen nem kell végrehajtania. A gyógytestnevelési órákat és foglalkozásokat az iskola munkarendje rögzíti Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje: A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium tankönyvellátási rendje a következı törvényi szabályozások figyelembevételével készült el: 16

17 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl; 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl. Az iskola a Nemzeti Alapterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet és a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl szóló 51/2012.(XII.21) EMMI rendelet alapján megalkotta a helyi tantervét. A tanterv az iskola 2013/2014.tanévben induló 1. és 5. évfolyamán kerül bevezetésre, felmenı rendszerben. Ezeken az évfolyamokon a régi NAT alapján készült tankönyveket rendeli meg. A tankönyvellátás rendje az iskolában a tanév folyamán: szeptember 1-jétıl az elsı évfolyamon, majd a további években felmenı rendszerben az álla térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanulók részére. Emellett rászorultsági alapon iskolánkban a 2-8., valamint évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást. Ennek érdekében minden évben, november 15-ig a Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója által megbízott személy, a könyvtáros (tankönyvfelelıs), valamint a gyermekvédelmi dolgozó (GYIV-es) felméri, hogy hány tanuló kívánja igénybe venni a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001/XXXVII. Törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményt. A felmérés a 23/2004. OM rendelet 5. sz. mellékletében található igénylılap alapján történik, amelynek kitöltésével a tanuló gondviselıje nyilatkozik a normatív támogatásra való igényjogosultságról. Az iskola igazgatója november 30-ig tájékoztatja a tantestületet az igénylılapok feldolgozásának eredményérıl: az iskola tanulói közül hányan jogosultak a normatív támogatás igénybevételére, ami a diák számára ingyenes tankönyvellátást jelent. Az iskola igazgatója december 15-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és errıl az iskola honlapján keresztül tájékoztatja a szülıket és a nagykorú, cselekvıképes tanulókat. Minden évben december 31-ig az iskola igazgatója megbízza a könyvtárost (a továbbiakban tankönyvfelelıs), hogy a következı tanévi tankönyvrendelési feladatokat ellássa. Az iskola igazgatója a tankönyvfelelıssel január 15-ig megbízási szerzıdést köt, amelynek idıtartama tárgyév január 15-tıl október 30-ig tart. A szakmai munkaközösségek vezetıi február 20-ig (az iskola pedagógiai programjára támaszkodva) elkészítik a tankönyvfelelıs segítségével a munkaközösségek tankönyvigényeit a következı tanévre. Ez az igénylista tartalmazza, hogy az adott munkaközösség osztályonként és tanított tárgyakként, milyen tankönyveket kíván a következı tanévben használni. A pedagógusok az elsı osztályos tankönyvválasztás során kötelesek a tankönyvlistán szereplı könyvek közül tartós tankönyveket elınyben részesíteni. A választás során a tankönyvek tömegére is tekintettel kell lenni, hogy majd az adott napi órarendben az alsó tagozaton a 3 kg-ot ne lépjék túl. A munkaközösségvezetık a lista elkészítésével garantálják, hogy a munkaközösség tagjai egyéb tankönyvek vásárlására a diákokat nem kötelezhetik! Erre a pedagógust a Közoktatásról szóló törvény 19. (1) bekezdésének b)- d) pontjai kötelezik. Az iskola szülıi köre (Szülıi Szervezet), valamint Diákönkormányzata február 25-ig véleményezi az 5. pontban elkészített listát. Az esetleges kifogások orvoslását a munkaközösség-vezetık kötelesek február 28-ig elvégezni. Az iskola tankönyvfelelıse március 5-ig elkészíti az iskola összes tanulójának a névre szóló tankönyvigénylı lapot, amely a következıket tartalmazza: Ezen az igénylılapon a szülıt tájékoztatjuk, hogy a normatív támogatás a Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnáziumban azt jelenti, hogy a megrendelt tankönyveket a diák tanulmányai teljes idıszakára használatra megkapja. Tanulmányai befejeztével a tankönyveket egy héten belül vissza kell szolgáltatni. Erre az eljárásra lehetıséget biztosít a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001/XXXVII. Törvény 8. (8) bekezdése. 17

18 A tankönyvvásárlás támogatása mellett az igénylılapon jelzett igényeknek megfelelıen a tankönyvjegyzéken szereplı, használt, de jó állapotban lévı tankönyvekbıl ugyancsak lehet kölcsönözni (a tanulmányok idıtartamára). Tételes tankönyvrendelés: ez az elkészített és utóbb elfogadott lista alapján a diák osztályában rendelhetı tankönyveket tartalmazza, amelyekbıl a diák (gondviselı) belátása szerint dönthet a megrendelendı könyvekrıl. A szülı aláírásával elismeri, hogy a megrendelt könyveket augusztusban megvásárolja, valamint a támogatási igényeit a jogosultság esetleges megváltozásától eltekintve nem változtatja meg. Az iskola tankönyvfelelıse az osztályfınökök segítségével eljuttatja a diákokhoz a névre szóló tankönyvigénylı lapot, amelyet a diákok kötelesek március 15-ig visszajuttatni az iskola tankönyvfelelısének. Amennyiben a diákok nem élnek ezzel a lehetıséggel, ez jogvesztı hatású, így lemondanak arról, hogy az iskolai tankönyvellátás keretén belül kapják meg a következı tanévben szükséges könyveket, és lemondanak a tankönyvtámogatásról is. Az iskola tankönyvfelelıse a beérkezett tankönyvigénylı lapok alapján a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen március 31-ig elkészíti az iskola tankönyvrendelését. A tankönyvfelelıs köteles az induló elsı és kilencedikes évfolyamok becsült tankönyvigényeit is beleilleszteni a készülı tankönyvrendelésbe. A 2012/2013-as tanévtıl a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történı eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának a szülıktıl és az iskoláktól való beszedése azaz a tankönyvellátás állami közérdekő feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságon (KELLO) keresztül lát el. Az iskola igazgatója március 15-ig tankönyvellátási szállítási szerzıdést köt a KELLO-val. Az iskola tankönyvfelelıse február 28-ig tankönyvellátási szállítási szerzıdést köt azokkal a tankönyvterjesztı cégekkel, akik az iskolának a tankönyvrendelés alapján a tankönyveket szállítani fogják. Az iskola igazgatójának a szerzıdést ellenjegyeznie kell. Az iskola tankönyvfelelıse az elsısök beiratkozása; a kilencedik évfolyamra jelentkezık felvételi eljárásának megtörténte és a felvettek véglegesítése után a 4. pontban leírtaknak megfelelıen május 20-ig elkészíti az újonnan felvett diákok igénylılapjait. Az igénylılapokat a felvételi értesítıvel együtt küldi ki az iskola a felvett diákok szüleinek, melynek kitöltése utáni visszaküldését postafordultával kéri az iskola. Az iskola tankönyvfelelıse az újonnan beérkezett tankönyvigénylı lapok alapján június 15-ig elkészíti a szükséges pótrendelést. Az iskola tankönyvfelelıse osztályonkénti és tanulócsoportonkénti bontásban feljegyzést készít a tankönyvek várható átvételi idıpontjáról és a tankönyv-csomagonkénti fizetendı összegekrıl. A feljegyzés a tanévzáróig elkészül, az év értékelésekor az iskola igazgatója kihirdeti, majd falragaszként az iskola portájára kikerül a tájékoztató. Az iskola tankönyvfelelıse a szállítókkal egyeztetett idıpontban augusztus hó második felében átveszi a megrendelt tankönyveket, és a felmerülı adminisztrációs feladatokat ellátja. Az iskola garantálja, hogy a szállítási idıpontokban (hétköznap 8 és 16 óra között) az iskola kinyitását az átvétel idejéig biztosítja. Az iskola tankönyvfelelıse a tanévkezdést megelızı napokban a diákokkal elıre ismertetett beosztás, tájékoztató szerint a megrendelt tankönyveket kiosztja. Az ingyenes tankönyvként megrendelt tankönyveket a kiosztás elıtt bevételezi a könyvtári állományba. A tankönyveket a szülık, illetve tanulók augusztus végén, illetve az elsı iskolai munkahéten a befizetést igazoló csekk bemutatásával vehetik át. Az iskola tankönyvfelelıse szeptember 5-ig összeállítja a KELLO-nak eljuttatandó megmaradt könyveket, a visszárut. Az iskola tankönyvfelelıse köteles a tanév kezdetekor felmerülı esetleges pótrendeléseket összesíteni, és azt szeptember 5-ig a KELLO-hoz eljuttatni. Az iskola tankönyvfelelıse az osztályfınökök segítségével köteles az ingyenes tankönyvellátást igénybevevıktıl szeptember 30-ig az igénybevétel jogosságát igazoló dokumentumokat beszereztetni. Amennyiben a diák jogtalanul vette igénybe az ingyenes tankönyvellátást, úgy köteles tankönyveinek 18

19 árát a KELLO részére befizetni, a tankönyvfelelıs a befizetést igazoló csekk vagy elektronikus utalás esetén ennek bizonylata alapján adhatja át a könyveket A tájékoztatás szabályai, az intézményi dokumentumok nyilvánossága: A szülık és más érdeklıdık az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és mőködési szabályzatáról és házirendjérıl az iskola igazgatójától, valamint az iskola igazgatóhelyetteseitıl kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklıdı számára elérhetı, megtekinthetı. A pedagógiai program, a SZMSZ, a Házirend egy-egy példánya a következı személyeknél illetve intézményeknél található meg: 4 az iskola fenntartójánál, 5 az iskola könyvtárában, az iskola irattárában, 6 az iskola igazgatójánál és az igazgatóhelyetteseknél, 7 a lakóhely iratait, dokumentumait győjtı intézményben, 8 elektronikus adathordozón 9 honlap. 6. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELİÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE: A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet elıírásainak megfelelıen az oktatási irányítás rendszerével, a Közoktatási Információs Rendszerrel elektronikusan elıállított, hitelesített és tárolt dokumentumokat hozunk létre. Az elektronikus rendszer használata során létrehozott dokumentumok nyomtatott papír alapú másolatát az irattárban helyezzük el. A legfontosabb irattárban elhelyezett dokumentumok a következık: - az intézménytörzsre vonatkozó adatok és módosításuk - az alkalmazottak és óraadók személyes adatai és módosításuk - a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések - az október 1-i tanuló és pedagóguslista - az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program során begyőjtött adatok - a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók adatai - a sajátos nevelési igényő tanulók adatai - a fenntartói és közigazgatási hatósági vizsgálatok ellenırzési terve és eredményei - a középfokú felvételi eljárás lebonyolításához szükséges adatok - az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó adatok - a diákigazolványok és pedagógus igazolványok adatai - a tankönyvrendeléssel kapcsolatos adatok Az elektronikus úton elıállított nyomtatványok és iratok másolatát az iskola pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesítjük. Az intézmény által alkalmazott F2 iskolaadminisztrációs rendszer segítségével elıállított elektronikus nyomtatványokat és iratokat kinyomtatva és hitelesítve szintén az irattárban helyezzük el. 7. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK: 7.1. Az iskolaközösség: Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a római katolikus egyház képviselıi, a szülık és a tanulók alkotják. 19

20 Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az iskolai alkalmazottak közössége és kapcsolattartásuk rendje: Az alkalmazottak Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, iskolán belüli érdekérvényesítési lehetıségeit jogszabályok, az ezekhez kapcsoló rendeletek rögzítik. Az iskolai alkalmazottak érdekeit az üzemi tanács képviseli A nevelık közösségei: A nevelıtestület: A nevelıtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja. A nevelıtestület a jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörrel rendelkezik. Egy tanév során a nevelıtestület az alábbi értekezleteket tartja: - tanévnyitó értekezlet - tanévzáró értekezlet - félévi és év végi osztályozó értekezlet - két alkalommal nevelési értekezlet - havonta nevelıtestületi vagy tantestületi értekezlet (az aktuális feladatok megbeszélésére) Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelıtestület tagjainak 25 százaléka kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetısége ezt indokoltnak tartja. A jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - a nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van - a nevelıtestület döntéseit, ha errıl jogszabály, illetve a SZMSZ másként nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza. A nevelıtestület személyi kérdésekben a nevelıtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelıtestületi értekezletekrıl jegyzıkönyvet készítünk. A nevelıtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott idıre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja s szakmai munkaközösségekre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestület tájékoztatni köteles a nevelıtestület által meghatározott idıközönként és módon azokról az ügyekrıl, amelyekben a nevelıtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásánál A nevelık szakmai munkaközösségei: alsó tagozatos munkaközösség (tagjai: tanítók)) osztályfınöki munkaközösség 20

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat Általános Iskola Torony Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 2 Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű jogszabályok Az SZMSZ összeállításánál a következő magasabb szintű jogszabályok előírásait

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK OM:030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK076012 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013. Jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu OM azonosító: 037767 SZERVEZETI

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 14

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 14 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 5 1.1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja... 5 1.2 A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata és hatálya... 5 1.3 A közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben