A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) ALAPÍTÓ OKIRATA: AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA, KÖVETKEZMÉNYEI, KÖVETELMÉNYEI, JOGI SZABÁLYOZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA: A fenntartóváltás következményei: A fenntartóváltás követelményei: Az SZMSZ jogszabályi háttere: Az SZMSZ célja: Az SZMSZ hatálya (személyi, területi, idıbeni): Az SZMSZ módosítása: AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) MŐKÖDÉSI SZABÁLYOZÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE: AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: Az iskola szervezete: A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetık közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: AZ ÖMGI MŐKÖDÉSI RENDJE: Az iskola nyitva tartási rendje: A vezetık benntartózkodási rendje: A pedagógiai munka belsı ellenırzési rendje: Belépés és benntartózkodás rendje, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési, oktatási intézménnyel: Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolás: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az intézményi védı, óvó elıírások: A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık: A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás rendje: Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje: A tájékoztatás szabályai, az intézményi dokumentumok nyilvánossága: AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELİÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE: AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK: Az iskolaközösség: Az iskolai alkalmazottak közössége és kapcsolattartásuk rendje: A nevelık közösségei: A nevelıtestület: A nevelık szakmai munkaközösségei: Munkaköri leírásminták: Pedagógusok munkaköri leírása: Alsó tagozat igazgatóhelyettesének munkaköri leírása: Felsı tagozat igazgatóhelyettesének munkaköri leírása:

3 Gimnázium igazgatóhelyettesének munkaköri leírása: Az iskolai könyvtáros munkaköri leírása: A gazdasági vezetı munkaköri leírása: A rendszergazda munkaköri leírása: Iskolatitkár munkaköri leírása (1): Iskolatitkár munkaköri leírása (2): Gondnok munkaköri leírás (1): Gondnok munkaköri leírása (2): Karbantartó munkaköri leírása (1): Karbantartó főtı munkaköri leírása (2): Konyhai dolgozók munkaköri leírása: A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje: A szülıi közösség és a kapcsolattartás rendje: A FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI: Az egyeztetı eljárás: A fegyelmi tárgyalás: A fegyelmi büntetés: Másodfokú fegyelmi eljárás: Károkozás: AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY KÜLSİ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE: Kapcsolattartás a szülıkkel: Külsı kapcsolattartás más szervezetekkel: Iskolaorvosi és védınıi szolgálat: Gyermekjóléti és családsegítı szolgálat:...35 MELLÉKLETEK: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT: A szabályzat jogszabályi környezete: A szabályozás célja: Az adatok védelmének és kezelésének alapelvei: Az intézményben nyilvántartott, kezelt személyes adatok: Adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogok, kötelezettségek: Személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelısségi viszonyok szabályai: Az adatkezelés intézményi rendje: Az intézményi adatkezelés végrehajtásának szabályai: Az adatkezelés ügyvitele, dokumentumai: Közérdekő adatok: A köznevelés információs rendszere (KIR): Adatkezelésre vonatkozó biztonsági elıírások: Záró rendelkezések: KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS: KÖZZÉTÉTELI LISTA: AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA: ZÁRADÉKOK:

4 1. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) ALAPÍTÓ OKIRATA: Az intézmény neve: Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény rövid neve: P. S. R. K. N. N. Á. I. G. Székhelye: 2220 Vecsés, Petıfi tér 1. Alapítója: Vecsés Község (jogutódja: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı- Testülete) Alapító székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tagintézménye: Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma 2112 Veresegyház, Fı út Alapítás éve: 1905 Fenntartója: Váci Egyházmegye Ordináriusa 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Irányító és felügyeleti szerve: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fıhatósága (EKIF) Az irányító és felügyeleti szerv székhelye: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Az irányító és felügyeleti szerv vezetıje: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fıhatósága fıigazgatója Jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló egyházi jogi személy Gazdálkodási formája: 552 Önálló egyházi intézmény Mőködési köre: Vecsés város és vonzáskörzete Típusa, besorolása: Típus szerinti besorolása: Közoktatási intézmény A tevékenység jellege alapján: Általános iskola és gimnázium Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan mőködı egyházi intézmény OM azonosítója: Maximált évfolyam- és tanulólétszáma: Székhelyen: Általános iskola 1-8. évfolyam: 450 fı Gimnázium évfolyam: 270 fı Maximált tanulólétszám: 720 fı Telephelyen: Gimnáziumi felnıttoktatás: 300 fı Jogszabályban meghatározott közfeladata: Oktatás munkarendje: Közoktatási közszolgáltatás Nappali oktatás Tagintézményben esti oktatás Tevékenységek: Az intézmény az EKIF-fıigazgató által jóváhagyott Pedagógia Program, valamint annak részét képezı, a Nemzeti Alaptantervre épülı helyi tanterv szerint mőködik. Az alapító által meghatározott feladatkörét, annak volumenét saját döntésével nem változtathatja meg. 4

5 Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás TEÁOR 8520 Ellátandó egyéb tevékenységei: Ált. középfokú oktatás TEÁOR 8531 Egyéb vendéglátás TEÁOR 5629 Oktatást kieg. tevékenység TEÁOR 8560 Egyházi tevékenység TEÁOR 9491 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 6820 Könyvtári, levéltári tevékenység TEÁOR 9101 Gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR 8891 Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység TEÁOR 9499 Normatíva-jogcím szerinti tevékenységek: Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon Középiskolai oktatás évfolyamon Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás, egész napos iskolaotthonos oktatás, nevelés Gyógypedagógiai nevelés az iskolában Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás Középszintő érettségi vizsga lebonyolítása Középiskolába járó tanulók ellátása Pedagógus-továbbképzés támogatása Osztályfınöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Kedvezményes iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 3/15.b. 3/16.c 3/15.g. 3/16.ba. 3/16/d. 3/16.eb. 3/16.f. 8/I/2. 8/I/3.a. 8/I/3.b. 2/II/3.b 8/I/4.b. 8/I/5. A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 47. értelmében az intézmény vállalja, hogy a hátrányos helyzető gyermekeket a többi gyermekkel együtt, azonos iskolai csoportban, integrált nevelésoktatás keretében foglalkoztatja. Az ellátandó fogyatékosság típusai: Testi, érzékszervi fogyatékos, autista, a megismerı funkciók vagy viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos ill. súlyos rendellenességével küzd. Vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyon: 2220 Vecsés, Petıfi tér 1. Hrsz. 1955, 1953/ /5 Feladatellátásra szolgáló vagyon tulajdonosa: Vecsés Város Önkormányzata Feladatellátásra szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: Tartós használat Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyont köteles megóvni és alapfeladata jó színvonalú ellátása érdekében mőködtetni. Feleslegessé vált, illetve elhasználódott eszközein kívül nem jogosult vagyontárgyai elidegenítésére, biztosítékként történı felhasználására. Az intézmény tulajdonában lévı ingóságok felett a törvényi elıírások betartása mellett a rendelkezési jog az intézményt illeti. 5

6 Vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje magasabb beosztású alkalmazott, akit az EKIF-fıigazgató bíz meg. Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az Ordinárius megbízásából az EKIF-fıigazgató gyakorolja. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak nem minısülnek közalkalmazottnak. A munkavállalók munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szabályozza. Az intézmény pedagógus alkalmazottaira alkalmazni kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény bérezésre, elımenetelre és szabadságra vonatkozó rendelkezéseit. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja. Képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetıje, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó(k). Záró rendelkezések: Jelen Alapító Okirat szeptember 1-én lép hatályba. A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratát jóváhagyta a Váci Egyházmegye Ordináriusa az 556/46/21/2013. számon. Telefon/fax:06/29/ cím: Pecsét leírása és lenyomata: Kör alakú, rajta körben az iskola neve (Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium), címe (2220 Vecsés, Petıfi tér 1.), a pecsét közepén Magyarország címere látható. 2. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA, KÖVETKEZMÉNYEI, KÖVETELMÉNYEI, JOGI SZABÁLYOZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA: 2.1. A fenntartóváltás következményei: az alsó tagozatos osztályok számára kötelezı a hittan oktatása a többi osztály diákjai fakultatív hittanoktatásban vesznek részt fokozatosan, felmenı rendszerben beépítjük a hittan órákat a diákok számára az órarendbe való beillesztést a 2012/2013-as tanévben az iskolaotthonos osztályokban kezdtük, a többi osztály csatlakozó órákban vett részt a hitoktatásban. a 2013/2014-es tanévtıl felmenı rendszerben az 1., 5.és 9.évfolyamokon heti két hittan órát vezettünk be,melyek közül egyet az órarendbe építve, a másikat délutáni csatlakozó órákban tartanak hitoktatóink a római katolikus hittan órákat az iskolában tartjuk, a más vallásúaknak a plébánia biztosít helyet minden hetet áhítattal kezdünk a templomban, melyen az alsós, felsıs és gimnáziumi osztályok felváltva vesznek részt 2.2. A fenntartóváltás követelményei: iskolánk, mint római katolikus közoktatási intézmény úgy közvetíti a mőveltséget, mint képességet a közösségteremtésre, az emberek, az események, a dolgok megértésére, a jó megtételére 6

7 elımozdítja és építi az együttmőködést, nyit mások felé, tiszteli mások gondolkodás és életmódját, átérzi szükségleteiket, aggodalmaikat, osztozik reményeikben és részt vesz fejlıdésükben tisztában van azzal, hogy értékrendje, elkötelezettsége felkínált lehetıség, jó hír, amit vissza is lehet utasítani, de hogy meg lehessen valósítani, szabadon csatlakozik hozzá, számít arra, hogy minden munkatársában közös meggyızıdéssel és szándékkal élnek. Az államháztartásról rendelkezı jogszabályok: 2.3. Az SZMSZ jogszabályi háttere: évi CXCV törvény többször módosított változata (Áht.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Áh. vhr.) A nemzetgazdasági miniszter 8/2010.(IX.10.) NGM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjérıl Ágazati (közoktatási) jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl 2013.évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011.évi CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról 110/2012. (VI.4.). Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról 106/2012. (VI.1.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet módosításáról A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirıl évi CCIV. törvény a nemzeti felsıoktatásról évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 326/2013.(VIII.30.)Korm. rendelete a pedagógusok elımeneteli rendszerérıl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról Egyéb ágazati jogszabályok: Egyházi Törvénykönyv (CIC) /1917, 1985/ A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény /Kjt./ évi I. törvény a Munka Törvénykönyvérıl évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 26/1997. (IX.3.)NM. az iskola egészségügyi ellátásáról Az SZMSZ célja: A szervezeti és mőködési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. Az SZMSZ fontos szerepet tölt be a szervezeti kultúra fejlesztésében, az évtizedek alatt kialakult jó gyakorlat továbbvitelében. Az SZMSZ elkészítésénél kiemelt szempont volt a szereplık törvény elıtti egyenlıségének biztosítása, a rendeltetésszerő joggyakorlás követelménye. 7

8 2. 5. Az SZMSZ hatálya (személyi, területi, idıbeni): Az SZMSZ és a mellékletét képezı szabályzatok, valamint az egyéb vezetıi utasítások betartása az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra kötelezı érvényő. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják az intézmény létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke. Az intézmény szervezeti és mőködési szabályzata belsı jogi norma. Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelısséggel tartoznak. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: a) az iskolába járó tanulókra, illetve közösségeikre, b) a tanulók szüleire, illetve törvényes képviselıire, c) a nevelıtestületre, d) az intézményvezetıre, az intézményvezetés tagjaira, e) a nevelımunkát segítıkre, és egyéb munkakörben dolgozókra, f) az iskolának szolgáltatást nyújtókra, g) az iskola szolgáltatását igénybe vevıkre. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: a) az iskola épületére, illetve az ehhez tartozó intézményi területre, b) az iskola területén kívül szervezett, iskolai nevelés és oktatás idejében és keretében zajló program, esemény esetében a program, esemény helyszínére, c) az iskola képviselete szerinti alkalom, külsı kapcsolat esetén az alkalom helyszínére. Az SZMSZ idıbeni hatálya kiterjed: a) a fenntartó által meghatározott nyitvatartási idıre, b.) az iskolai nevelés és oktatás idejében és keretében zajló külön programok, események idıtartamára, illetve az iskola külsı képviseleti alkalmai idıtartamára Az SZMSZ módosítása: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával, az általa meghatározott napon lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızıleg hatályos SZMSZ. Az SZMSZ módosítására, illetve felülvizsgálatára akkor kerül sor, ha azt jogszabály írja elı, illetve amennyiben a dokumentumban hivatkozott jogszabályokban, vagy az iskola mőködési rendjében változás áll be, továbbá, ha szülık, vagy a nevelıtestület minısített többséggel erre javaslatot tesz. 3. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) MŐKÖDÉSI SZABÁLYOZÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE: Az ÖMGI alapító szerve: Váci Egyházmegye Ordináriusa Az ÖMGI alapítási éve: 2012 (1905) 8

9 Az ÖMGI fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: Váci Egyházmegye Ordináriusa 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Az ÖMGI irányító és felügyeleti szerve: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fıhatósága (EKIF) 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Az ÖMGI irányító és felügyeleti szervének vezetıje: EKIF-fıigazgató Az ÖMGI mőködési köre: Vecsés város és vonzáskörzete Az ÖMGI jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló egyházi jogi személy Az ÖMGI gazdálkodási formája: 552 Önálló egyházi intézmény Az ÖMGI közfeladata: közoktatási szolgáltatás Az ÖMGI besorolása: Típus szerint: közoktatási intézmény A tevékenység jellege alapján: általános iskola és gimnázium Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı egyházi intézmény OM azonosítója: Az ÖMGI tevékenységei: Az intézmény az EKIF-fıigazgató által jóváhagyott Pedagógia Program, valamint annak részét képezı, a Nemzeti Alaptantervbe épülı helyi tanterv szerint mőködik. Az alapító által meghatározott feladatkörét, annak volumenét saját döntésével nem változtathatja meg. I.) Alaptevékenysége: I/a Általános iskola I/b Gimnázium nevelési-oktatási feladat iskolai intézményi közétkeztetés iskolai diáksport tevékenység könyvtári szolgáltatás német nemzetiségi nyelvoktatás iskolaotthonos oktatás napközi otthonos és tanulószobai nevelés nyelvi elıkészítı évfolyam középszintő érettségire felkészítés felnıttoktatás II.) Ellátandó egyéb tevékenységei: Oktatást kiegészítı tevékenység TEÁOR 8560 gyógytestnevelés, ökoiskolai program Egyházi tevékenység TEÁOR 9491 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése TEÁOR 6820 A gondnok kijelölése és a gondnoki lakás üzemeltetése Könyvtári, levéltári tevékenység TEÁOR 9101 Gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR 8891 Munkahelyi étkeztetés (dolgozói) TEÁOR 5629 Éttermi mozgó vendéglátás (elvitelre) TEÁOR 5610 Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység TEÁOR 9499 Mns. egyéb felnıttoktatás (pl. ECDL) TEÁOR 8559 III.) Normatíva-jogcím szerinti tevékenységek: 9

10 Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon német nemzetiségi nyelvoktatás iskolaotthonos oktatás napközi otthonos és tanulószobai nevelés Középiskolai oktatás évfolyamon nyelvi elıkészítı évfolyam Gyógypedagógiai nevelés az iskolában Középszintő érettségi vizsga lebonyolítása Középiskolába járó tanulók ellátása Pedagógus-továbbképzés támogatása Osztályfınöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Kedvezményes iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 3/15.b. 3/16.c. 3/15.g 3/15.c 3/16.ba 3/16.eb 3/16.f 8/I/2 8/I/3.a 8/I/3.b 8/I/4.a 8/I/4.b 8/I/5 A feladat ellátásához szolgáló vagyon: Az ÖMGI rendelkezésére áll a székhelyén lévı 1953/ /5 és az 1955 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az ÖMGI vagyon feletti rendelkezési joga: tartós használat Az ÖMGI-nél foglalkoztatottak jogviszonya: Az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak nem minısülnek közalkalmazottnak. A munkavállalók munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szabályozza. Az intézmény pedagógus alkalmazottaira alkalmazni kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény bérezésre, elımenetelre és szabadságra vonatkozó rendelkezéseit. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja. Az ÖMGI vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje magasabb beosztású alkalmazott, akit az EKIF-fıigazgató bíz meg. Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az Ordinárius megbízásából az EKIF-fıigazgató gyakorolja. Az ÖMGI képviseletére jogosultak: Az ÖMGI vezetıje, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó(k). Az ÖMGI Alapító Okirata szeptember 1-én lép hatályba. A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratát jóváhagyta a Váci Egyházmegye Ordináriusa 556/46/21/2013. számon. 10

11 4. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 4.1. Az iskola szervezete: EKIF = Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fıhatóságának Fıigazgatója Intézményvezetı Tagintézmény-vezetı Alsós igh. Felsıs igh. Gimnáziumi igh. Gazdasági vezetı Üzemi Tanács Szakmai munkaközösség-vezetık Alsós munkaközösség Tanítók Osztályfınöki munkaközösség Felsı tagozatos osztályfınökök Gimnáziumi osztályfınökök Humán munkaközösség Magyar, történelem, ének rajz szakos tanárok könyvtáros tanár Reál munkaközösség Matematika, informatika, fizika, technika szakos tanárok Természettudományi munkaközösség Földrajz, biológia, kémia testnevelés szakos tanárok Nemzetiségi,. idegen nyelvi munkaközösség német, angol nyelvi tanárok Technikai dolgozók takarítók, konyhai dolgozók, gondnok, gondnokkarbantartó DÖK Szülıi Szervezet Nevelı-oktató munkát segítık: iskolatitkárok, adminisztrátor rendszergazda Az iskola igazgatósága: Igazgató: az iskola felelıs vezetıje Az intézmény vezetıje csak a nemzeti köznevelési törvény által elıírt feltételeknek megfelelı személy lehet. A fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetıi megbízást. A vezetıi megbízás legfontosabb követelménye: az intézmény típusának megfelelı felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a pedagógus munkakörben való határozatlan idejő alkalmazás, valamint 5 év pedagógusi szakmai gyakorlat. Az intézményvezetıt a fenntartó bízza meg. Kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthetı jogköre: az intézmény alkalmazottai munkaviszonyának létesítése és megszüntetése, továbbá a tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése. Igazgatóhelyettesek: az igazgató közvetlen munkatársai. A vezetı-helyettesi megbízást a nevelıtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezetı adja határozott idıre, pályáztatással. A megbízás során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol. A pedagógiai vezetıhelyettesnek a törvényben meghatározott felsıfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezı személyek lehetnek. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása alatt végzik A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetık közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: Az iskola vezetıségének tagjai: 11

12 igazgató igazgatóhelyettesek a Váci Egyházmegye képviselıje a szakmai munkaközösségek vezetıi a diákönkormányzat vezetıje az üzemi tanács tagjai és elnöke Az iskola vezetısége az iskolai élet egészére kiterjedı konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezı testület. Az iskola vezetısége rendszeresen tart megbeszéléseket az aktuális feladatokról. A megbeszélésrıl írásban emlékeztetı készülhet. Az iskolavezetıség megbeszéléseit az igazgató készíti elı és vezeti. Az iskola vezetıségének tagjai a belsı ellenırzési szabályzatban foglaltak szerint ellenırzési feladatokat is ellátnak. A kapcsolattartás rendje: A nevelıtestület különbözı közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógusvezetık és a választott képviselık útján valósul meg. A kapcsolattartás formái: az iskolavezetıség ülései, a különbözı értekezletek: nevelési értekezletek, havi tantestületi értekezletek, rendkívüli értekezletek, munkaközösségi megbeszélések Ezen fórumok idıpontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetıtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelıket. Az iskolavezetés tagjai kötelesek: az iskolavezetıség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseirıl, határozatairól az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetés felé A nevelık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetıjük illetve választott képviselıik útján közölhetik az iskola vezetıségével és a szülıi szervezet vezetıjével. A helyettesítés rendje: Az iskola felelıs vezetıje az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása határozott idıre szól. Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettesek helyettesítik. 5. AZ ÖMGI MŐKÖDÉSI RENDJE: 5.1. Az iskola nyitva tartási rendje: Az iskola épülete(i) szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig tart(anak) nyitva. Az iskola igazgatójával történt elızetes egyeztetés alapján az épület(ek) ettıl eltérı idıpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható(k). Az érettségi vizsgák rendjét az érettségi vizsgaszabályzat és a tanév rendje szabályozza. 12

13 Az iskolában tagozattól függıen a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8ºº óra és között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10, 15 vagy 20 perc. A napközis csoportok munkarendje a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdik és a foglalkozások 16ºº-ig tartanak. A tanulószobai foglalkozások a tanulószobás tanulók munkarendjéhez igazodva 14ºº óra és 16ºº között tartanak. Az egész napos iskolai oktatás 7:30-16:00 között történik, a napközis csoportok, a tanulószobai foglalkozások és az egész napos iskolában résztvevık számára 17 óráig ügyeletet biztosítunk Az iskolában reggel 7:00 órától és az óraközi szünetekben tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelık kötelesek a rájuk bízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az iskolában egyidejőleg 6 ügyeletes nevelı kerül beosztásra. Az intézmény területén és 5 m-es körzetében dohányozni tilos! A tanulók a tanítási idı alatt csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfınöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben az iskolaorvos vagy az intézmény védınıje is adhat engedélyt. Szorgalmi idıben a nevelıi és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 13ºº óra és 16ºº óra között. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése elıtt a szülık, a tanulók és a nevelık tudomására hozza, a portai bejáratnál írásban kifüggeszti. A nyári szünetben az irodai ügyeletet augusztus 3. hetétıl kell megszervezni. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. Az iskola helyiségének használói felelısek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért a tőz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért az iskola szervezeti és mőködési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott elıírások betartásáért. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az intézmény fogyasztói cikkek reklámtevékenységét semmilyen formában nem végzi. Azokat az információkat, reklámokat, amelyek a tanulók felkészülésével, tanulásával, továbbtanulásával, egészségmegırzési programjával, kulturális és sporteseményekkel kapcsolatosak az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek engedélyével lehet rendezett formában a kijelölt helyen közzétenni. A hirdetmény közzétételének engedélyezését az engedélyezı személy aláírása jelent a hirdetményen. 13

14 5.2. A vezetık benntartózkodási rendje: Szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7³º óra és délután 15³º óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetık benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben vagy havonta, vagy egy hétre elıre meg kell határozni. A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletes nevelı, a délután távozó vezetı után, az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelıs az iskola mőködésének rendjéért, valamint ı jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelıtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni A pedagógiai munka belsı ellenırzési rendje: A belsı ellenırzés célja, hogy biztosítsa az intézmény (jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb szabályzatában elıírt) mőködését, a nevelı-oktató munka hatékonyságát, megfelelı számú adatot szolgáltasson a belsı és külsı értékelések elkészítéséhez. A belsı ellenırzési feladatokat az igazgató és az igazgatóhelyettesek, és a munkaközösség vezetık végzik. Az ellenırzés kiterjed az iskola egészére, a nevelı-oktató munkára, az ügyviteli és technikai jellegő feladatokra, a gyermek és ifjúságvédelmi munkára. Az iskola igazgatója összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenırzési tervet, felügyeli a belsı ellenırzés egész rendszerét Belépés és benntartózkodás rendje, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési, oktatási intézménnyel: Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézık tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkezı szülık, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenırzi. Az iskolába érkezı külsı személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. (A belépı neve, a belépés célja, a belépés és a távozás ideje.) 5.5. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolás: Az intézményi rendezvények, ünnepségek és a külföldi intézményekkel való kapcsolattartás, a cserediák kapcsolatok rendjét és módját a tanév helyi rendje, munkaterve és a római katolikus egyház ünnepei szabályozzák. A nemzetiségi mősorok szervezése és a fellépések rendje a NNÖK vezetésével történı egyeztetés után a helyi munkatervben kerül rögzítésre A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az intézmény iskola-egészségügyi szolgáltatása az ÖMGI szerzıdéssel biztosítja. A kötelezı orvosi vizsgálatokat, védıoltások idıpontját úgy kell osztályonként megszervezni, hogy az a tanítást a lehetı legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, a vizsgálatok a tanítás elıtt vagy után történjenek. Az orvosi vizsgálatok idıpontját a védını az intézmény igazgatóhelyetteseivel és az osztályfınökökkel egyeztetve a tanári hirdetıtábláján teszi közzé. 14

15 5.7. Az intézményi védı, óvó elıírások: A tanuló és gyermekbalesetek megelızését szolgálják. A tanulók felügyeletét ellátó nevelıknek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következı intézkedéseket: a sérült tanulót elsısegélyben kell részesítenie, a helyszínt biztosítani, ha szükséges orvost kell hívnia, a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tıle telhetı módon meg kell szüntetnie, a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévı többi iskolai dolgozó is köteles részt venni. A balesetet szenvedett tanulót elsısegélynyújtásban részesítı dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhetı a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelızése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat a magasabb jogszabályok elıírásai alapján elıírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és a balesetrıl az elıírt nyomtatványokon jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányát pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú esetében a szülınek). A jegyzıkönyv egy példányát az iskola ırzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezı személyt kell bevonni. Az iskolának igény esetén biztosítani kell a szülıi szervezet és az iskola diákönkormányzat képviselıjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az iskolai nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelızésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık: A mindennapi gyakorlattól eltérı helyzeteket, amelyek a tanulók és a dolgozók nagy részénél különleges lelki állapotot, veszélyeztetettséget, stressz helyzetet, pánik hangulatot vált ki, tekinthetjük rendkívüli eseménynek. Ilyenek például: elemi csapás, bombariadó, tőzeset, mőszaki katasztrófa, terror-cselekmények, stb. A rendkívüli esetekben való sikeres intézkedésnek elıfeltétele az épületek megfelelı mőszaki, építészeti, biztonságtechnikai elıkészítése, a tanulócsoportok megfelelı elhelyezésének, evakuálásának átgondolt terve, a prevenciós intézkedések, gyakorlatok és az adott helyzetre való tudatos felkészülések. Ezekben a helyzetekben tapasztalat szerint egyértelmő, szakszerő, határozott és gyors utasításokra van szükség, amelyet elsısorban az iskola vezetésének, a pedagógusoknak és az iskola dolgozóinak kell megtenniük. Minden elmulasztott perc, bizonytalanság áldozatokat követelhet. Ezért fontosak például a munkavédelemmel, tőzvédelemmel kapcsolatos szabályok pontos ismerete és az ilyenkor szükséges feladatok maradéktalan végrehajtása. Általános elvként a következı mondható el: a veszélyeztetett helyrıl a személyeket mihamarabb mentsük ki, a pedagógus határozott magatartásával fékezze a pánik hangulatot, 15

16 a tanulócsoportot a menekülési útvonalon, az épületen kívülre vezetni, és további intézkedésig együtt tartani, a létszámot a menekülés elıtt és után ellenırizni, Minden pedagógusnak ismerni kell a mentı erık tájékoztatása érdekében a következıket: hol vannak az épületben a közmővek elzárói (gázelosztó, kazánház, elektromos fıkapcsoló), a tőzoltást szolgáló vízrendszer mőködtetésének lehetıségei, víznyerési helyek, poroltók elhelyezése, milyen veszélyes anyagok milyen mennyiségben és hol találhatók az épület gépkocsival való megközelíthetısége, a be- és kijutás az épületbe, a gyermekek biztonságos elhelyezésének lehetıségei Bombariadó esetén a bejelentés általában telefonon történik. Ezért a bejelentést vevı személy próbáljon idıt nyerni, és ha lehetséges a hangrögzítést bekapcsolni. Az iskolavezetés értesítése. Az iskolavezetés feladata: azonnali jelentés a rendırségnek, konzultáció a teendıkrıl, a mozgósítható embereknek feladatkiosztás, a feladatokat osztályonként közölni, a kivonulási utakat és gyülekezı helyeket a gyermekek lekísérése elıtt biztonsági szempontból ellenırizni kell, a mentési tevékenység vezénylése, ellenırzése, a tanulókat felszerelésükkel együtt az udvarra vezetni, kivonuláskor a gyermekek semmihez se nyúljanak, mert a bomba akárhol lehet, és robbanhat, kiürítésnél vegyük figyelembe az idıjárási viszonyokat, a tanulókat a további intézkedésig a tanulók egyben tartása, létszámellenırzés a kivonulás elıtt és után. Amennyiben a bombariadó miatt tanítási nap elmarad, úgy azt pihenı- vagy szabadnapon az igazgató rendelkezése, mérlegelése szerint pótolni kell A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: A tanórán kívüli foglalkozásokat 13³º órától 17ºº óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettıl eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás rendje: Intézményünkben a törvényi elıírásoknak megfelelıen az 1. az 5. és a 9. évfolyamokon felmenı rendszerben biztosítjuk a tanulók egészséges fejlıdése érdekében a mindennapos testnevelést. A többi évfolyam számára a testnevelı tanárok tömegsport sportkör keretében tartanak testedzéseket. Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti idıre csak az iskolaorvos mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a testnevelı tanárnak átadni. A tanulók egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elı számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat állapotától függıen nem kell végrehajtania. A gyógytestnevelési órákat és foglalkozásokat az iskola munkarendje rögzíti Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje: A Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium tankönyvellátási rendje a következı törvényi szabályozások figyelembevételével készült el: 16

17 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl; 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl. Az iskola a Nemzeti Alapterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet és a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl szóló 51/2012.(XII.21) EMMI rendelet alapján megalkotta a helyi tantervét. A tanterv az iskola 2013/2014.tanévben induló 1. és 5. évfolyamán kerül bevezetésre, felmenı rendszerben. Ezeken az évfolyamokon a régi NAT alapján készült tankönyveket rendeli meg. A tankönyvellátás rendje az iskolában a tanév folyamán: szeptember 1-jétıl az elsı évfolyamon, majd a további években felmenı rendszerben az álla térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanulók részére. Emellett rászorultsági alapon iskolánkban a 2-8., valamint évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást. Ennek érdekében minden évben, november 15-ig a Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója által megbízott személy, a könyvtáros (tankönyvfelelıs), valamint a gyermekvédelmi dolgozó (GYIV-es) felméri, hogy hány tanuló kívánja igénybe venni a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001/XXXVII. Törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményt. A felmérés a 23/2004. OM rendelet 5. sz. mellékletében található igénylılap alapján történik, amelynek kitöltésével a tanuló gondviselıje nyilatkozik a normatív támogatásra való igényjogosultságról. Az iskola igazgatója november 30-ig tájékoztatja a tantestületet az igénylılapok feldolgozásának eredményérıl: az iskola tanulói közül hányan jogosultak a normatív támogatás igénybevételére, ami a diák számára ingyenes tankönyvellátást jelent. Az iskola igazgatója december 15-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és errıl az iskola honlapján keresztül tájékoztatja a szülıket és a nagykorú, cselekvıképes tanulókat. Minden évben december 31-ig az iskola igazgatója megbízza a könyvtárost (a továbbiakban tankönyvfelelıs), hogy a következı tanévi tankönyvrendelési feladatokat ellássa. Az iskola igazgatója a tankönyvfelelıssel január 15-ig megbízási szerzıdést köt, amelynek idıtartama tárgyév január 15-tıl október 30-ig tart. A szakmai munkaközösségek vezetıi február 20-ig (az iskola pedagógiai programjára támaszkodva) elkészítik a tankönyvfelelıs segítségével a munkaközösségek tankönyvigényeit a következı tanévre. Ez az igénylista tartalmazza, hogy az adott munkaközösség osztályonként és tanított tárgyakként, milyen tankönyveket kíván a következı tanévben használni. A pedagógusok az elsı osztályos tankönyvválasztás során kötelesek a tankönyvlistán szereplı könyvek közül tartós tankönyveket elınyben részesíteni. A választás során a tankönyvek tömegére is tekintettel kell lenni, hogy majd az adott napi órarendben az alsó tagozaton a 3 kg-ot ne lépjék túl. A munkaközösségvezetık a lista elkészítésével garantálják, hogy a munkaközösség tagjai egyéb tankönyvek vásárlására a diákokat nem kötelezhetik! Erre a pedagógust a Közoktatásról szóló törvény 19. (1) bekezdésének b)- d) pontjai kötelezik. Az iskola szülıi köre (Szülıi Szervezet), valamint Diákönkormányzata február 25-ig véleményezi az 5. pontban elkészített listát. Az esetleges kifogások orvoslását a munkaközösség-vezetık kötelesek február 28-ig elvégezni. Az iskola tankönyvfelelıse március 5-ig elkészíti az iskola összes tanulójának a névre szóló tankönyvigénylı lapot, amely a következıket tartalmazza: Ezen az igénylılapon a szülıt tájékoztatjuk, hogy a normatív támogatás a Petıfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnáziumban azt jelenti, hogy a megrendelt tankönyveket a diák tanulmányai teljes idıszakára használatra megkapja. Tanulmányai befejeztével a tankönyveket egy héten belül vissza kell szolgáltatni. Erre az eljárásra lehetıséget biztosít a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001/XXXVII. Törvény 8. (8) bekezdése. 17

18 A tankönyvvásárlás támogatása mellett az igénylılapon jelzett igényeknek megfelelıen a tankönyvjegyzéken szereplı, használt, de jó állapotban lévı tankönyvekbıl ugyancsak lehet kölcsönözni (a tanulmányok idıtartamára). Tételes tankönyvrendelés: ez az elkészített és utóbb elfogadott lista alapján a diák osztályában rendelhetı tankönyveket tartalmazza, amelyekbıl a diák (gondviselı) belátása szerint dönthet a megrendelendı könyvekrıl. A szülı aláírásával elismeri, hogy a megrendelt könyveket augusztusban megvásárolja, valamint a támogatási igényeit a jogosultság esetleges megváltozásától eltekintve nem változtatja meg. Az iskola tankönyvfelelıse az osztályfınökök segítségével eljuttatja a diákokhoz a névre szóló tankönyvigénylı lapot, amelyet a diákok kötelesek március 15-ig visszajuttatni az iskola tankönyvfelelısének. Amennyiben a diákok nem élnek ezzel a lehetıséggel, ez jogvesztı hatású, így lemondanak arról, hogy az iskolai tankönyvellátás keretén belül kapják meg a következı tanévben szükséges könyveket, és lemondanak a tankönyvtámogatásról is. Az iskola tankönyvfelelıse a beérkezett tankönyvigénylı lapok alapján a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen március 31-ig elkészíti az iskola tankönyvrendelését. A tankönyvfelelıs köteles az induló elsı és kilencedikes évfolyamok becsült tankönyvigényeit is beleilleszteni a készülı tankönyvrendelésbe. A 2012/2013-as tanévtıl a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történı eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának a szülıktıl és az iskoláktól való beszedése azaz a tankönyvellátás állami közérdekő feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságon (KELLO) keresztül lát el. Az iskola igazgatója március 15-ig tankönyvellátási szállítási szerzıdést köt a KELLO-val. Az iskola tankönyvfelelıse február 28-ig tankönyvellátási szállítási szerzıdést köt azokkal a tankönyvterjesztı cégekkel, akik az iskolának a tankönyvrendelés alapján a tankönyveket szállítani fogják. Az iskola igazgatójának a szerzıdést ellenjegyeznie kell. Az iskola tankönyvfelelıse az elsısök beiratkozása; a kilencedik évfolyamra jelentkezık felvételi eljárásának megtörténte és a felvettek véglegesítése után a 4. pontban leírtaknak megfelelıen május 20-ig elkészíti az újonnan felvett diákok igénylılapjait. Az igénylılapokat a felvételi értesítıvel együtt küldi ki az iskola a felvett diákok szüleinek, melynek kitöltése utáni visszaküldését postafordultával kéri az iskola. Az iskola tankönyvfelelıse az újonnan beérkezett tankönyvigénylı lapok alapján június 15-ig elkészíti a szükséges pótrendelést. Az iskola tankönyvfelelıse osztályonkénti és tanulócsoportonkénti bontásban feljegyzést készít a tankönyvek várható átvételi idıpontjáról és a tankönyv-csomagonkénti fizetendı összegekrıl. A feljegyzés a tanévzáróig elkészül, az év értékelésekor az iskola igazgatója kihirdeti, majd falragaszként az iskola portájára kikerül a tájékoztató. Az iskola tankönyvfelelıse a szállítókkal egyeztetett idıpontban augusztus hó második felében átveszi a megrendelt tankönyveket, és a felmerülı adminisztrációs feladatokat ellátja. Az iskola garantálja, hogy a szállítási idıpontokban (hétköznap 8 és 16 óra között) az iskola kinyitását az átvétel idejéig biztosítja. Az iskola tankönyvfelelıse a tanévkezdést megelızı napokban a diákokkal elıre ismertetett beosztás, tájékoztató szerint a megrendelt tankönyveket kiosztja. Az ingyenes tankönyvként megrendelt tankönyveket a kiosztás elıtt bevételezi a könyvtári állományba. A tankönyveket a szülık, illetve tanulók augusztus végén, illetve az elsı iskolai munkahéten a befizetést igazoló csekk bemutatásával vehetik át. Az iskola tankönyvfelelıse szeptember 5-ig összeállítja a KELLO-nak eljuttatandó megmaradt könyveket, a visszárut. Az iskola tankönyvfelelıse köteles a tanév kezdetekor felmerülı esetleges pótrendeléseket összesíteni, és azt szeptember 5-ig a KELLO-hoz eljuttatni. Az iskola tankönyvfelelıse az osztályfınökök segítségével köteles az ingyenes tankönyvellátást igénybevevıktıl szeptember 30-ig az igénybevétel jogosságát igazoló dokumentumokat beszereztetni. Amennyiben a diák jogtalanul vette igénybe az ingyenes tankönyvellátást, úgy köteles tankönyveinek 18

19 árát a KELLO részére befizetni, a tankönyvfelelıs a befizetést igazoló csekk vagy elektronikus utalás esetén ennek bizonylata alapján adhatja át a könyveket A tájékoztatás szabályai, az intézményi dokumentumok nyilvánossága: A szülık és más érdeklıdık az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és mőködési szabályzatáról és házirendjérıl az iskola igazgatójától, valamint az iskola igazgatóhelyetteseitıl kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklıdı számára elérhetı, megtekinthetı. A pedagógiai program, a SZMSZ, a Házirend egy-egy példánya a következı személyeknél illetve intézményeknél található meg: 4 az iskola fenntartójánál, 5 az iskola könyvtárában, az iskola irattárában, 6 az iskola igazgatójánál és az igazgatóhelyetteseknél, 7 a lakóhely iratait, dokumentumait győjtı intézményben, 8 elektronikus adathordozón 9 honlap. 6. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELİÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE: A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet elıírásainak megfelelıen az oktatási irányítás rendszerével, a Közoktatási Információs Rendszerrel elektronikusan elıállított, hitelesített és tárolt dokumentumokat hozunk létre. Az elektronikus rendszer használata során létrehozott dokumentumok nyomtatott papír alapú másolatát az irattárban helyezzük el. A legfontosabb irattárban elhelyezett dokumentumok a következık: - az intézménytörzsre vonatkozó adatok és módosításuk - az alkalmazottak és óraadók személyes adatai és módosításuk - a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések - az október 1-i tanuló és pedagóguslista - az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program során begyőjtött adatok - a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók adatai - a sajátos nevelési igényő tanulók adatai - a fenntartói és közigazgatási hatósági vizsgálatok ellenırzési terve és eredményei - a középfokú felvételi eljárás lebonyolításához szükséges adatok - az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó adatok - a diákigazolványok és pedagógus igazolványok adatai - a tankönyvrendeléssel kapcsolatos adatok Az elektronikus úton elıállított nyomtatványok és iratok másolatát az iskola pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesítjük. Az intézmény által alkalmazott F2 iskolaadminisztrációs rendszer segítségével elıállított elektronikus nyomtatványokat és iratokat kinyomtatva és hitelesítve szintén az irattárban helyezzük el. 7. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK: 7.1. Az iskolaközösség: Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a római katolikus egyház képviselıi, a szülık és a tanulók alkotják. 19

20 Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az iskolai alkalmazottak közössége és kapcsolattartásuk rendje: Az alkalmazottak Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, iskolán belüli érdekérvényesítési lehetıségeit jogszabályok, az ezekhez kapcsoló rendeletek rögzítik. Az iskolai alkalmazottak érdekeit az üzemi tanács képviseli A nevelık közösségei: A nevelıtestület: A nevelıtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja. A nevelıtestület a jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörrel rendelkezik. Egy tanév során a nevelıtestület az alábbi értekezleteket tartja: - tanévnyitó értekezlet - tanévzáró értekezlet - félévi és év végi osztályozó értekezlet - két alkalommal nevelési értekezlet - havonta nevelıtestületi vagy tantestületi értekezlet (az aktuális feladatok megbeszélésére) Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelıtestület tagjainak 25 százaléka kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetısége ezt indokoltnak tartja. A jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - a nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van - a nevelıtestület döntéseit, ha errıl jogszabály, illetve a SZMSZ másként nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza. A nevelıtestület személyi kérdésekben a nevelıtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelıtestületi értekezletekrıl jegyzıkönyvet készítünk. A nevelıtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott idıre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja s szakmai munkaközösségekre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestület tájékoztatni köteles a nevelıtestület által meghatározott idıközönként és módon azokról az ügyekrıl, amelyekben a nevelıtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásánál A nevelık szakmai munkaközösségei: alsó tagozatos munkaközösség (tagjai: tanítók)) osztályfınöki munkaközösség 20

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY (ÖMGI) ALAPÍTÓ OKIRATA:...

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben