Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :"

Átírás

1 IX. é v f o l y m 30. s z á m. r 20 fillér. K o m á r o m, július 24. E L Ő F I Z E T É S I R E g é s z évre Félévre 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG P. r PTHÓ Kézirtokt nem dunk életútját egyengeti, á nemzet terebélyes fájánk friss, l e g é r t é k e s e b b h j t á s á t : kezdő fitlságot veszi gondjáb kormányintézked, m e l y vlór váltott nemzeti szempontból oly ngyfon tosságú Ígéretet, m e g t e r e m tette N e m z e t i önállósitási l p o t. H tlms uj fegyver ez z lp z életküzdelmek nehéz hr cibn, melyet folyttni kell m i n d e n mgyrnk egy j o b b jövő érdekében. R é g e n megállpított e l f o g d o t t igzság, h o g y nemzet igzi j ö v ő j e, s o r s á nk lkulás é s mikénti boldogulás jelentős mér sok Ígérget, sok tékben függ ttól, h o g y szónoklás után, melyek i f mgyr j ö v e n d ő t, mgyr júságunkt létfenntrtás é s gyermeket miképpen védi, elsősorbn gzdsági p á ápolj é s oltlmzz. Ezt z lyák felé indítják, i t t v n igzságot ismerte fel é s k ö vlóság. nemzeti ö n e l l á vetkezetesen szolgálj k o r tási l p mgsztos, ideális szolgál, szociális mány is, midőn életre hivt célokt figyelembevé Nemzeti önállósitási l s z e m p o n t o k elősegíti z eg pot, v g y i s kétmillió pengő telével Tlán tőkét szvzttott m e g zisztenciteremtt. törvényhozássl rr c é l r, első hivtlosn megszerve hogy kölcsöneivel z értel zett intézmény, melyhez miségi munknélküliek m mgyr közvélemény ngy guknk egzisztenciát t e r e m t reményeket fűz. hessenek. így lkulht csk k i jövő képe, Megjelent k o r m á n y fitlságunk m i élet rendelet, m e l y s z b á l y o z z mely nélkül Nemzeti önállósitási l p problémáit m e g o l d n i nem lehet. Sok é s ngy m u n k módoztit. Rzletes p o n tossággl meghtározz vár ifjúságunkr, z utolsó rendelet, h o g y z lpból g e n e r á c i ó r ", melyik még LEGYEN Minden üzletünkben egységesek árink! munkájáról. z Országos Stefáni Szö vetség, m i n t z n y á k cse c s e m ő k védelmével állmilg meg bízott szervezet Keller L j o s o r s z á g o s ügyvezető i g z g t ó j ö s z szellitásábn kettőszázötven o l dlos j e l e n t é s b e n s z á m o l be évi m ű k ö d é s é r ő l. gzdg tr tlmú k ö n y v dti cáfoltlnul bizonyítják, h o g y ngy s z o c i á l i s célt s z o l g á l ó é s k ő z s z ü k s é g l e t n e k b i z o n y u l t m g y r ny é s csec s e m ö v é d e l e m szervezete szívós l n k d t l n tevékenységgel i m már 17 éve m u l t h o g y z ö k k e n é s nélkül működik é s hivtását, m e n n y i r e z n y g i eszközök áltl megszbott fejlőd lehetővé tette, hiány nélkül t e l j e s i t i. Kegyelettel emlékezik m e g j e l e n t á s z ny é s c s e c s e m ő v é d e l e m n e k zon lelkes m u n k á siról köztük 168. s z á m ú k o m á r o m i védőintézet v o l t v e zető t n á c s d ó o r v o s á r ó l, d r. Vrg M. Mihály városi t. f ő o r v o s r ó l é s Pungor L j o s n y. máv. felügyelőről, komáromi Stefáni F i ó k s z ö v e t s é g e l n ö k é r ő l kiket M i n d e n h t ó krt z elmúlt évben elszólított k ö zülünk. tehet vlmit kell is tennie nemzeti j ö v e n d ő n k e l é r é s é ben. S z ü k s é g v o l t tehát Nemzeti önállósitási lp létesítére ifjúságunk j ö v ő élete biztosítás c é l j á b ó l. Csk meebizliíó, kiváló minőségű árut árusítunk! N á d s d y - u t 34. Vidéki ü z l e t e i n k : Bábolnpuszt Gönyü Kisbér KOMÁROM F e h é r v á r i - u t 22. s z á m. Gróf Stefáni S z ö v e t s é g e r e d ményes működét ismertetve példképen m u l t év K o m á r o m b n végzett munkákról s o r o l u n k fel s z á r z dtokt, m i n dennél t ö b b e t beszélő s z á m o k bn. G o n d o z á s b vett v é d ő intézet 2 4 nyát, 35 g y e r m e k ágyst. g o n d o z o t t n y á k k ö zül 65 jelentkezett o r v o s i t n á c s d á s o n, 4 nyát intézetbe u t l t k. z o r s z á g o s szervezet m u n káját működét egy központi igzgtóság ltt z év folymán 302 védőintézet F i ó k e g y e sületek látták e l. K o m á r o m b n 168 s z á m ú védőintézet p é l d á s K o l o z s v á r i - u t 3. s z. Ljos-utc munkát fejtett k i d r. Vrg I m r e vezető t n á c s d ó - o r v o s é s Rechnitzer Mári vezető védőnő kitűnő irányítás mellett. f i ó k s z ö v e t s é g p e d i g Királyi M i k l ó s g y ó g y s z e r é s z elnök, Ungárd B é láné t á b o r n o k ö z v e g y e ügyve zető, Tngl n c i titkár Kálly Mári p é n z t á r o s vezetével év ót fejti k i á l d á s o s m ű k ö d é sét. z év folymán 115 cse csemőt 213 k i s d e d e t g o n d o z t k, r e n d e l é s e k e n 911 cse c s e m ő 475 k i s d e d t n á c s d á s v o l t. ö s s z e s e n 1714 esetben d tk o r v o s i t n á c s o t é v b e n élve született 14 ( h á z s s á g o n kívül 6 ). M e g hlt 1 éven l u l i 4 c s e c s e m ő. védőnők m e g l á t o g t t k : c s e c s e m ő t 1193, kisdedet 1253, terhest 120, g y e r m e k á g y s t 135 esetben, ellenőrző látogtás v o l t 98. látogtások szám ö s z szesen K á l v á r i - u t c 2 4 c. (sját házj Kossuth vissz. Stefáni Szövetség F E L S Ő Dl)NÁ N T U L I 14. szerint. Néhány szó GONDOLJON VISSZTÉRÍTÉSRE! TGUNK! B r o s s t i t 27. s z á m. Wennes Jenő-ut Telefon 6 1. Hirdetek ári d i j s z b á s GYUL szombton. önállósitási kölcsönben csk z rzesülhet, k i mgyr állmpolgár, büntetlen e l ő életű é s fedhetetlen jellemű, egyetemi vgy főiskoli vég zettséggel rendelkezik, k ö zépiskoli érettségi bizonyít vány, vgy középfokú szk iskoli okievelet, vgy v é g bizonyítványt nyert kér vényben megjelölt önálló szkm gykorlásához szük s é g e s szkképzettséggel b i r, t o v á b b á, k i szóbnforgó életpályán vló ö n á l l ó s u l á s hoz szükséges kezdőtőkét nygi helyzete veszélyez tete nélkül előteremteni nem t u d j, vgy kérel mez időpontjábn netán betöltött közszolgálti állá sáról l e m o n d, k i n e g y venedik életévét m é g nem töltötte be. G y ő r i üzleteink : K o m á r o m, I g m á n d i - u t 23. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 f i i t. ÉS KIDÓHIVTL: Központi i r o d : 60. FOGYSZTÁS! ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET Győr, Bross-ut 27. II. e. Telefon:

2 Komárommegyei Hírlp. BUTOR t r l VÁSÁRLÓKNK CSK I 1 EGY CIM LŐWY Győr, Gr. Tisz István-tér 5. sz. (Városházzl szemben.) védőnő szociális ü g y e k b e n eljárt htóságoknál 8, n y elhelyezi ügyben 5, f o g l l k o z ttási ügyben 1 esetben. Póttápszert nyánk 7, cse c s e m ő n e k 73 esetben, hintőport 8 6 esetben dott z intézet, s z ü lzeti vándorládát 10, v á n d o r kelengyét 12 esetben k ö l c s ö n ö z tek. T e j s e g é l y egz évben félliter, pénzsegély 35 P. v o l t, zonkívül r u h, fűtőnyg é s élelmi segélyt is nyújtott z i n tézet, m i t Szoc. M i s s z. T á r s u l t é s nemesszivü d k o z ó k j u t t t t k védőintézetnek. z O r s z á g o s Stefáni S z ö vetség tevékenységének értékét legjobbn j e l l e m z i, hogy évről évre sikerül c s e c s e m ő h l n d ó s á g o t f o k o z t o s n leszorítni, z nyákt, c s e c s e m ő k e t k i s dedeket hz jvár m i n d h t htósbbn segiteni. beszélő s z á m o k b ó l látszik, h o g y m i időkben ezen ngy jelentőségű szociális é s egzségügyi t e v é kenységet gzdsági k ö r ü l m é nyek szbják m e g. z elmúlt évben mgyr állm, helyi h tóságunk é s társdlmunk megértő g o n d o s k o d á s tette l e hetővé, h o g y Szövetség, Fiókegyesületek védőintézetek m i nehéz időkben munkájukt jól végezték. B i z u n k tehát, h o g y g z d s á g i válság enyhülével társdlom j ö v ő b e n még i n tenzivebb t á m o g t á s á v l siet z intézmény segítségére, hogy Stefáni Szövetség ngy feld tit legteljesebb mértékben végrehjthss. unlmási Kénes Strndfürdő hőfok 26 fok celzius. Állndón nyitv. Npszemüvegek, zelsőskndinávkülönvont ünnepélyes fogdttás Komárom htár állomáson. Mozglms npj volt szerd délután k o m á r o m i máv. pályudvrnk. Htlms lelkes tömeg gyűlt egybe z á l l o m á s épület szépen díszített váróterén, hogy Skndináviából első lklomml érkező vendégeket ünnepélyesen fogdják C s e h szlováki felől belépő h t á r á l l o máson. N g y ksel, 17 ó r 38 p e r c k o r f u t o t t be m i n t e g y 300 svéd, dán é s norvég utssl különvont, melyet b u d p e s t i vsuts f ú v ó s z e n e k r pttogó indulóvl, városi h t ó s á g i n k, ktoni tiszti küldöttség, leventék e g y e n r u h á s cspt é s mgyrruhás leányok cso p o r t j szép számú közönség gel együtt ngy éljenzsel f o gdott. Komárom v á r o s nevében Lebisch V i n c e állmi polgári i s koli igzgtó köszöntötte n é met nyelven vendégeket közvetlen szvkkl t o l m á c s o l t kettzkdt város szivélyes üdvözletét. Európ zki f ö l d jéről jött vendégsereg m e g i l l e tődve hllgtt z igzgtó sz viból kicsendült mgyr f á j d l mt, m i t t r i n o n i béke l e hetetlen intézkede teremtett. mély htást keltő szvkt különvont utsink vezetője köszönte m e g. h i v t l o s üdvözl után mgyrruhás leánysereg lelkes k ö z ö n s é g virágesőt zúdí tott, á r v l á n y h j s bokrétákkl h l m o z t el vendégeket, m i közben vsuts zenekr szebb nél-szebb drbokt, mgyr n ó tákt játszott e l. M j d dán, svéd é s norvég végül p e d i g mgyr H i m n u s z t játszott el zenekr, m i t e l ő b b v e n d é g n é p, s zután f o g d t t á s r egybe gyűltek áhtttos lélekkel, ö n t u dtos hévvel énekeltek e l. kedves hngultú ünne pélyes fogdttás s z e m m e l l á t h tólg kellemesen lepte m e g z érkező idegeneket é s m g y r h t á r á l l o m á s első kellemes b e nyomásávl folyttták útjukt Budpest felé, h o l ngy é r d e k lődő közönség sorfl között v o n u l t k be o r s z á g u n k főváro sáb. Hdipusk verseny Tttóvároson. Tt-Tóvárosi Polgári Lövzegylet folyó hó 18-án r e n dezte m e g z ez évi vándordijs Reviczky- hdipusk-versenyét járás több P L E. tgjink rzvételével. verseny helye tóvárosi hdipusklőtér, ideje v s á r n p reggel 7 órától délután 6 óráig v o l t. versenyen induló 83 rztvevő közül serleg ez évi védője: 1. Reviczky S á n d o r, 2. Chorényi R e z s ő, 3. Szli J á n o s, Tt-Tóvárosi PLE. lét verseny álló (5 löv) : helyzetben Tt- 3. Tóth János, Bánhidi PLE, DRO&ERl 0M m. gyorsúszás 1. D e á k E d i t h. 2. Fittler Klári. Férfik közül: 1. Hesz 2. Z o t t l ndor. György m. mellúszás Uszósportunk eseménytelenségét törte m e g z ifjúsági verseny, melyet K F C úszószk osztály, élén z gilis Fiedler J ó z s e f elnökkel é s Szbó n d o r fiuknk: 1. W e i c h s l e r T C 0.45, 2. S o mogyváry T C , 3. M r t o s K F C sági: m. gyorsúszás ifjú 1. F o d o r K F C P p p T C , 3. Lupták K F C m, mellúszás ifjú 1. lmády T C sági: 2. B i t t ó T C , K F C Jóky m. mellúszás lányok nk: 1. M r c s Z s. K F C B o n c R. K F C 0.56, 3. V ö r ö s I. K F C m. hátúszás ifjúsági: 1. Pékh K F C T, 2. Kerekes K F C p, m. gyorsstfét ifj. : 1. K F C p. J ó k y, Lupták, F o d o r, E r d ő s. 2. T C *5 p. I n k e y, N e u b e r g e r P p p, Sátori m. gyorsúszás fiuk nk: 1. Lupták K F C I n k e y T C O l j o s K F C ifjúsági: m. mellúszás nyoknk: leá 1. Hnzmnn. K F C 0.18, 2. N g y j ó d y G. K F C , 3. C h y l ó M. K F C verseny d í j k i o s z t á s l klmávl nyújtották át ifjú 1. E r d ő s K F C 1.14, 2. Sátory T C 1.25, 3. D u k á s z TC B i t t ó T C , 2. K á l m á n TC , 3. l m á d y T C Reviczky István tti f ő s z o l g b í r ó n k T t - T ó v á r o s i P L E, disztgjává történt válsztásról szóló díszes kivitelű, művzi o k l e v e l e t. Komár~ ^megyei Hír lp p o l g á r o k é! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr. úszóverseny Komárombn. Oi J sági' m. mellúszás Ijj verseny : Hölgyek közül : Ifjúsági Ól v á r o s k ö z i ifjúsági m é r kőzen g y e r m e k u s z ó i n k elég szépen szerepeltek, zonkívül p e d i g külön é r d e k e s s é g ü p r o g r m v o l t két v á r o s i f j ú s á g á n k vizipolómérkőze. versenyeredményekről következőkben számolunk be : 7' 4x K o v á c s Károly, 2. R e v i c z k y S á n d o r, Tóvárosi PLE. NEDECZKY senyt, m e l y e n k o m á r o m i é s tttóvárosi fitlság u s z ó g á r d á j kelt nemes versenyre. p r o p g n d á r ngy s z ü k s é g is v n, egyrzt z ifjúság m b í c i ó j á n k növelére, z u s z á s - t e c h n i k, erő é s k é s z s é g f e j l e s z t é s é r e, m á s rzt z ú s z ó s p o r t n é p s z e r ű s í t é s é r e, versenyek iránti é r d e k l ő d felkeltére, m i r e m i n t megjelentek gyér s z á m i g zolt, K o m á r o m b n ngy s z ü k ség is v n. d r. titkárrl folyó h ó á n d é l után komromi medenc u s z o d á b n rendezett m e g. P r o p g n d á n k szánt szkosz tály g y e r m e k é s ifjúsági v e r m. gyorsúszás mekeknek: I. Kenderfi gyer TC , 2. S á t o r y T C , 3. M o l n á r K F C m. mellúszás gyer mekeknek: K e n d e r f i T C , 2. T e l k e s T C , 3. S á t o r y T C fiuknk: 4x20 m. 1. T C 1 gyorsstfét Telkes, Sátory, Inkey, 1.19 Horváth, Molnár, Hlupk. Kenderfi, 2. K F C Puxler, 15. Vízipóló mérkőz KFCTC ifjúsági 3-1 (l-l). K F C. Hnzmnn, Borbély, Lengyel, Jóki, Erdős, Fodor j ó k i. T C. Sátory, l m á d y, N e u b e r g e r, D u kász, T e l k e s, H e l t i, P p p. Ppírszlvéták kphtók : H C K E R DEZSŐ könyv- p p i r k e r e s k e d é s é b e n.

3 1937. július 2 4. Komárommegyei Hirlp. 3. oldl. HÍREK városi tisztviselők z I P O K évi rendes k ö z g y ű l é s e. Folyó hó 16-án válszt mányi ül v o l t z Iprtestületek Országos központjábn, melynek egyetlen tárgy z u g u s z t u s l - r e összehívott közgyűl elő kzíte v o l t. k ö z p o n t jövő évi p r o g r m j á t elsősorbn szkmi i r á n y á r k m e g á l l p í t á s S nnk z egz v o n l o n vló keresztülvitele é s z i p r o s d ó s ágok r e n d e z é s e fogj kitölteni. kisiprosok gépeinek v é g r e h j t á s lóli m e n t e s i t é s e. \ kézmüvesiprosságnk régi sérelme n y e r t o r v o s l á s t m. kn. Kúri j o g e g y s é g i tnácsá nk 8 9. s z á m ú döntvényével, mely k é z m ü v e s i p r o s o k gépeit függetlenül zoknk értékétől k i v e s z i v é g r e h j t á s lól. mentesség Kúri döntvénye u n t tehát k i t e r j e d k i s i p r o suk keresetének folyttásához zükséges emberi, motorikus vgy elemi erővel hjtott g é p e k gépjármüvek m i n d e n fjtájár, függetlenül zoknk értékétől. Félreértek elkerüle végett zonbn felhívjuk z i p r o s s á g figyelmét, l n ^ y ez m e n t e s s é g csk mgánjogi ügyletekből s z á r m z ó követelesek végrehj tás l o l m e n t e s i l i k i s i p r o s o k gépeit, z d ó f o g l l s o k, illetve z d ó v é g r e h j t á s lól zonbn nem. Ez utóbbi esetben t o v á b b r is K. K. H á n k 12. p o n t j á b n f o g l l t k z i r á n y d ó k. Illetékes h e l y e n lépeket tettünk fenti döntvény rendelkezeinek z d ó t r t o z á s o k r é s O T I h á t rlékokr vló k i t e r j e s z t é s é r e i s, melyekre nézve z o n b n m é g n e m történt dönt. Versenytárgylás szén s z á l l í t á s r. soproni m. k i i. postigzgtóság kincstári hivtli rzére évi fű ti idényre szükséges szén m e n n y i s é g b e s z e r z é s é r e versenytárgylást h i r d e t, melynek ált l á n o s é s r é s z l e t e s feltételei, v l m i n t z jánlti m i n t ko m á r o m i m. k i r. posthivtlnál is megtekinthető, illetve nnk utján k é r e l m e z h e t ő. z iprigzolványok felülvizsgálás. z iprügyi m i n i s z t e r körrendeletet küldött torvényhtóságokhoz, melyben elrendeli, h o g y j n u á r 14-e ót k i d o t t iprigzolványokt vizsgálják fölül é s k i k ettől z időponttól mesterlevelet k p t k, zoknk i g z o l n i k e l l, hogy mestervizsgát letették. h t ó s á g i intézkedsel z iprügyi m i n i s z ter f o k o z o t t b b g o n d d l ü g y e l tetni k i v n z i p r ű z é s jogos ságár é s ezzel legális k i s i p rosság érdekeire. Kérje mindenütt K o m á r o m m e g y e i Hírlpot. Megbízhtó ktív társságbeli hölgyei keresőnk párisi cég képviseletére, Komá rom kornyékére. jánltok Ke v, könnyű munk" Jeligére B L O C K N E R J. hirdetőjébe B u dpest, IV., Városház u. 10. sz. küldendők. illetményrendeze. Városok Országos Szö vetsége emlékirtot terjesztett be b e l ü g y m i n i s z t e r h e z, m e l y ben zt kéri, h o g y városi t i s z t viselőknek újból folyósíts mellékilletményeket é s r e n d s z e r e s í t e t n i engedélyezett ötven százlékos pótilletményt, m e lyeket törvény biztosit, de mr régebben beszüntetett. k o r m á n y u g y n i s m csök kentve b á r csk b b n z esetben engedélyez pótilletmé nyeket, m o n d j fölterjeszt, h községi p ó t d ó z 5 0 s z á zit kot n e m hldj m e g. N e m kelthet z o n b n megnyugvást, h tisztviselő illetménye háztrtás l k u l á s szerint m ó dosul. szövetség továbbik bn kéri, h o g y belügyminisz ter vármegyei tisztviselők s z á már megállpított személyi pót lékot v á r o s o k tisztviselői k rár is terjessze k i. H o g y egyes Városok háztrtását u j b b pót dó ne terhelje, s z ö v e t s é g méltányosnk tlálj, h o g y z állm s i e s s e n z illető v á r o s o k segítségére. Rendőrkpitányságunk meg értő jóindulttl mindezideig tűrte, h o g y régi, h g y o m á n y o s s z o k á s j o g á n élve utvonl közi korzózásunk kiterjedjen orszsgut Ngyigmándi nemzet vonlát képező útr, még pedig nnk egz s z é l e s s é g é r e. D e m i történt? Neveletlen elemek vissz éltek z engedéllyel é s hovto v á b b b o t r á n y o s jeleneteket ren deztek korzózás c i m e n. M e g g o n d o l t l n fitlságunk Szeptember 8-án Győrött Mézexportvásár mézkiállitás lesz, melyen z idei méztermel legelőnyö kínált számár 500 métermázs méz kerülhet eldásr, mézexport vá sárt rendeznek. z értekezlet nnk Súlyos blesetet o k o z o t t egy utó. F o l y ó évi j ú l i u s h ó 9-én, pénteken d. u. fél 6 ó r kor Neszmély község területén z állmi műúton egy n g o l rendszámú utó elütötte Mogyo rósi S á n d o r lmásfüzitői g é p é s z t, ki motorkerékpárján hldt z országúton, Z utó hátulról kpt el m o t o r k e r é k p á r o s t é s m i n t e g y husz méter hosszn mgávl h u r c o l t. s z e r e n c s é t lenül járt m o t o r o s fején, hátán, kezén e r ő s z u z ó d á s o k t, z o n k i - vül s ú l y o s gyrázkódást szenve dett. sérültet mentők tti M i k e szntóriumb szállitották. vizsgált zonnl m e g i n d u l t k ö z l e k e d é s i bleseti ügyben. vármegye álltegz s é g ü g y e. Folyó évi j ú n i u s h v i álltegzségügyi jelent sze r i n t fertőző á l l t b e t e g s é g e k k ö zül lépfene u r l k o d o t t 3 k ö z s é g b e n, i v r s z e r v i h ó l y g o s kiüt 2 községben, rühösség 4 köz ségben, sertorbánc 9 község ben é s s e r t é s p e s t i s 12 k ö z s é g b e n. h megállpításávl, h o g y kívánt mennyiséget biztosítni t u d j, kimondott, hogy Felsődu nántuli K m r é s Győrvidéki Méhzegyesület rendezében szeptember hő 8 án mézexport vásárt mézkiállítássl kpcsolt bn győri ktolikus kör dísz térméhen trtják meg. Elhtározták, h o g y m é g jövő hét folymán fölhívják hét vármegye méztermelőit z exportvásáron vló rzvételre, melyen m u l t évi mézexport árit tekintetbe véve m é z k é s z leteiket m é t e r m á z s á n k é n t 7 8 pengővel mgsbb árbn é r t é kesíthetik, n p i n g y b n i vétel árnál. z kácmézet z e x p o r t vásár r e n d e z é s é b e n G y ő r b e m i e l ő b b, z őszi pergetü t r l ó virág mézet é s vegyesmézet leg kőbb szeptember 15-ig kell be jelenteni. vásáron mézmintát kell b e m u t t n i, melynek z o n o s nk kell lennie z eldndó m é z zel. sétálgtásuk zzl s z ó r k o z t k, h o g y jármüvek ltt gép szbd közlekedét szinte lehetetlenné tették, z á l l o m á s r, tulsófélre igyekvő l o v s kocsik útját elállották, k e r é k p á r o s o k t m e g egyenesen lásr leszál kényszeritették. köz ktoni cikkek legolcsóbb MÍ%3 beszerzi forrás KK3 OSZKÁR. s z e m b e t ű n ő m e g s é r t é s efelett h tóságink n e m h u n y h t t k sze met. K ü l ö n ö s e n p e d i g zért n e m, mert egy m i n i s z t e r i rendelet s z i gorún előírj, hogy z u t k, de legkivált utcák, nemzetközi u t v o n l k mentén z egyre vekvő forglom mitt legszigorúbbn uttestén nö lebonyolítás tilos z gylogosközleked. így m o s t m á r nekünk, sze gény k o m á r o m i k n k is le s z o k n u n k rról, hogy Ngyigmándi-ut széles utján k o r z ó z h s s u n k. kell esténkint kocsi S mindezt köszönhetjük néhány éretlen f i tlember komolytln dének, műveletlen viselke gládsági- nk. j ö v ő feldt m o s t m á r z, hogy Szent I m r e utcát t e gyük v l h o g y l k l m s s á k o r zózásr. Ehhez termzetesen e l kerülhetetlen lenne ennek z ú t v o n l n k rendeze : g y l o g j á r ó k kiépíte, k o c s i - g y logút felületének szflttl vló b u r k o l á s, gylogjárónk virágággyli szegélyeze, Uri, női divt-áruk, H J N L esti lekedi r e n d eme s o r o z t o s méhzet é s méztermel évről évre fokozódik k o r m á n y fásítási tervezetével p á r h u z m o sn. K ü l ö n ö s e n D u n á n t ú l o n z lföldön m u t t k o z i k erősen méhzet fejlőde, hol v i szont kertzet é s g y ü m ö l c s f á k szporodás hozz mgávl méztermel fejlődét. z idei évről m é z t e r m e l é s szempont j á b ó l el lehet m o n d n i, hogy jól sikerült. k e d v e z ő i d ő j á r á s s e gítette m é h é s z e k e t, úgyhogy termel m e n n y i s é g é v e l c s k n e m mindenütt m e g v n n k e l é g e d v e. p ö r g e t é s e k e t jórzt m r b e fejezték é s z e d d i g i eredmény zt m u t t j, hogy nemcsk méhek voltk szorglmsk, hnem gzdák is. j ó termelsel egy idejűleg sjnos j ó é r t é kesít n e m következett be, mézkinált ennélfogv trtózkodó. Fontos é s hét v á r m e g y e méztermelőit é r d e k l ő nkét volt épen ezért z elmúlt héten G y ő rött Mille G é z h. i g z g t ó e l nöklével, felsődunántuli g z dkmr hivtlos helyiségében. z n k é t o n f o g l l k o z t k z o r szágos mezőgzdsági kmr k ü l k e r e s k e d e l m i h i v t l l e i r t i v l, m e l y e k b e n értesitik felsődunántuli m e z ő g z d s á g i k m r e l n ö k s é g é t, h o g y idén G y ő rött G y ő r, M o s o n, S o p r o n, Vs, Komárom, Esztergom é s F e h é r vármegyék méztermelői b e v o n á - z esetben, kik z ugynis egyesek, Termzetes, hogy sebben értékesíthető. sávl között k d t k z egz utc szépíte, c s i n o s í t á s. M e r t b i z o n y d d i g, m i g Szent I m r e utc mi nk, többi utcávl elhnygoltságbn korzónkt együtt mrd nemzetközi országút gynánt szereplő N g y igmándi-utról áthelyezni sem sehogy tudjuk Püspöki látogtás. D r. Breyer István győri m e g y é s p ü s p ö k f. h ó á n megszemlélte z u j templom építi munkáltit. Kíséretében voltk d r. Rgts R e z s ő p r e l á t u s - k n o n o k, püspöki helynök é s Jnkovics J ó z s e f i r o -

4 4. oldl. érdekében felsődunántuli kmr kciót indit. digzgtó. püspök legngyobb megelégedsel látt munk hldását, rendkívüli melegséggel grtulált Kontuly Bél festőművznek, freskó mesterének kijelentette, hogy szerinte nincs kdály nnk, hogy folyó év szeptember 12-én felszentelhesse z uj templomot. M este: nnbál Tttóvároson. szbdtéri játékok idei szünetele minth htványozná ngy érdeklődt, mely tttóvárosi környéki egyetemi főiskoli hllgtók m esti, július hó 24-én, este 9 óri kezdettel z ngolkerti kioszkbn rendezendő hgyományos nnbál iránt nyilvánul meg. z gilis rendezőségnek tényleg sikerült meleg hngultúnk ígérkező fényes estélyt nyár egyik legkiemelkedőbb eseményévé tenni. z előjelekből ítélve oly ngy z érdeklőd bál iránt, hogy messze vidékről itt d egymásnk tlálkozót vármegye uri társdlm. táncestélyt kedvezőtlen idő esetén is megtrtják z Esterházyszálló összes termeiben. Pályázt csendőrtiszti állományb vló felvételre. belügyminiszter m. kir. csendőrség cspttiszti állomány kiegzítére pályáztot hirdet. Csptszolgáltr orvosilg lklmsnk tlált, egyetemet, vgy jogi, gzdsági kdémiát, erdzeti vgy bányászti főiskolát sikeresen végzett, 26-ik életévüket még be nem töltött nőtlen fitlemberek pályázhtnk. Orvosi, vgy álltorvosi képesitüek nem jönnek tekintetbe. Német, szlovák román nyelvismeret is szükséges. Pályáztokt m. kir. belügyminiszterhez címezve (VI-c. osztály, Budpest, V. ker., Honvéd-utc sz.) ugusztus 15-ig kell beküldeni. Rzletespályázti feltételek megtudhtók Budpesti Közlöny 1937 július 15-iki (158.) számábn. Svájc prsztházib bevonult telefon! erről számol be Bellmont, svájci távbeszélő propgnd-főnöke megállpítj, hogy mindez céltudtos hirdet eredménye. célszerű reklám átütő erejére bizonyíték ez fényes eredmény, mellyel elérték, hogy Svájcbn legszélesebb rétegekben népszerűvé vált telefon. jó reklám különben mindenütt sikert rt. célszerű propgnd lehetőségeiről hoz számos érdekes cikket Reklámélet uj szám, mely Blogh Sándor szerkesztében most jelent meg. Kidóhivtl : Budpest, V., Lipótkörut 9. Kérjen muttványszámot. hűséges lbérlő. csendőrségen följelentt tett özv. Ngy Józsefné bánhidi sszony hogy lbérlője Tóth József 35 éves gyárimunkás felesége élelmiszereket más holmit vittek el tőle. kihllgtások lklmávl zt furcs védekezt dták elő gynúsítottk, hogy egymás tárgyit egyformán hsználták nem is gondoltkrr, hogy özv. Ngyné feljelentt tesz lopás mitt. z eljárás tovább folyik ellenük. termel fokozás felsődunántuli mezőgzdsági kmr kerületébe trtozó vármegyék közép- kisbirtoki termfokozás érdekében ngyrányú kciót kezd jövő hét folymán. Ez z kció nem kizárólg csk klászosok, kpások, gyümölcsfélék termelének fokozásár szorítkozik, hnem kiterjed z állttenyztre, vlmint zzl kpcsoltos termelre is. Ennek jelentőségteljes kciónk sikerét biztosítj z tervezet, mely szerint kiváló szkemberek utzzák be gzdkmr kerületének vármegyéit egyfelől pozitív tpsztltok lpján megállpítják term mennyiség- minőség-eredményét, másfelől pedig elődások keretében szkszerű Tüz emberhlál csládi vgyon-viszály mitt. Megdöbbentő csládi drám színhelye volt z elmúlt héten Héreg község. Török Imre 69 éves gzdálkodó állítólg minden vlószínűség szerint feletti bántábn, hogy nem élt jó viszonybn hozzátrtozóivl ezért nem krt, hogy után örököljenek, fölgyújtott hzát, ztán kimenekült szőlőbe búcsúleveleket irni, mjd tüzet rkott prház nádtetejébe is. Törökék égő ház n lángoló prház föllármázt flut s hogy ngyobb veszedelem nem szármzott gyujtogtásból, z Vesztergomi Bél főjegyzővel z élén község tűzoltóságánk lkosságánk gyors fárdhttln áldoztkz munkájánk z eredménye. Vizhordás közben lángok fényénél vlki prház kútb nézett viz felszínén egy klpot látott úszni, meg egy bőrből kzült pénztárcát. Tudták, hogy tlált tárgyk Török Imréé, mire csáklyákkl kuttni kezdtek vízben s hosszú keres után rákdtk Török Imre kútb fult tetemére. búcsúlevelekből derült világosság z elkeseredett gzd öngyilkosságár. Községi körorvosi tnfolym. belügyminiszter körrendeletet küldött vármegyék lispánjihoz, melyben közli, hogy z Orvosi Továbbképz Központi Bizottságánk bevonásávl ugy leendő, mint már lklmzásbn lévő községi körorvosok rzére m. kir. Országos Közegzségügyi Intétézetben folyó évi október 11-én kezdődő ht hétig trtó községi körorvosi tnfolymot rendeznek. tnfolym célj elméleti gykorlti ismeretek szerze. Miután községi körorvosok továbbképzéhez fontos közegzségügyi érdekek fűződnek, irj miniszter, fontos lenne, hogy jövőben fölvilágositásokt nyújtnk termfokozás lehetőségére vontkozólg. Komárom-Esztergom k. e. e. vármegyék területén Kuts János gzdsági szktnár, Győr Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék területén sokorópátki Szbó István v. kisgzdminíszter gzdkmr elnöke Mille Géz kmri h. igzgtó, Fejér vármegye területén Tóth Ljos gzdkmri főtitkár, Sopron Vs vrmegyék területén Somogyi Ferenc gzdkmri osztályfőnök, Veszprém vármegye területén pedig Mohácsy Ljos dr. gzdkmri igzgtóválsztmányi tg fog propgnd szkelődásokt trtni termel fokozás érdekében. törvényhtóságonként leglább két községi (kör-) orvos rzére pengős ösztöndíj álln rendelkezre, felhívj z lispánokt rr, hogy most összeállítás ltt álló évi költségvetekben erre célr fedezetet kellő időben biztosítsák. próállt kiállítás Győrött. Győrvárosi Megyei Házinyúl, Bromfi Glmbtenyztő egyesület, 25 évi fennállás lklmából november 6, 7 8-án (Schwrcenburg-utc srok) bromfi, házinyúl, glmb knári kiállítást rendez. Országos tekintélyű szkemberek trtnk elődást. kiállítás célj, hogy közönség megismerje z próálltok tenyznygánk fejlettségét s ezáltl megkedveljék őket, vlmint tenyztőknek eldási, vevőknek pedig vásárlási lehetőségre lklom nyíljék. Érdeklődni lehet bejelenteket elfogd kiállítási irod mezőgzdsági kmr helyiségében, Győr, Bisinger-sétány 32. sz. Velence. Velencéről beszélni már-már furcsság. Ezekkel sorokkl kezdi Mári Sándor Velencéről szóló cikkét uj színekben muttj meg Velencét z Uj Idők legújbb számábn. zonkívül legkiválóbb irók munkái jelentek meg. Díjtln muttványszámot küld kidóhivtl, Budpest, VI. ndrássy-ut 16. Bányászhlál. héten súlyos szerencsétlenség történt z egyik felsőglli bányábn. Molnár István 37 éves nős vájár egy gerendát vitt vállán tárnábn, mikor egyszerre htlms suly ltt megtántorodott öszszeesett. gerend nykár esett, eltörte nykcsigolyáját minden orvosi bevtkozás dcár meghlt szerencsétlen ember. Hlálát z eddigi nyomozás dti szerint szívszélhűd okozt. Belefulldt tób bábolni tehenes. Hegedűs József 40 éves bábolni tehenes ht társ szeme láttár fulldt bele bábolni tób. F. hó 19-én déli órákbn álltit úszttt Hegedűs József z lig két méter mély tóbn, miközben z egyik tehén frkát megfogt így huzttá mgát vizén. Közben vizet nyelt ijedtében tehén frkát eleresztette, prton lévők csk zt látták, hogy kpálódzik segítségért kibál. Nevettek rjt, mert zt hitték, hogy viccel velük, hiszen úszni is tudott. Mikor zonbn másodszor is elmerült nem jött fel többet, indlutk keresére. Holttestét csk két ór múlv tudták kihúzni tóból. feleségét gyermekét árván hgyott szerencsétlen embert ngy rzvét mellett folyó 21-én temették el bábolni temetőbe. temeten ménesbirlok igzgtóság is jelen volt. Egy vsúti munkás szo moru trgédiáj. Vrg István 43 éves bicskei máv. munkás Bicske htárábn sinek közt dolgozott Komárom felől Budpest irányábn hldt egyik tehervont vlósággl drbokr tépte oly nnyir, hogy személyzonosságát is csk ruhdrbokbn tlált igzolványból tudt csendőrség megállpítni. vontvezető nem vette zre sinek közt gzt lépő máv. munkást, hlálos szerencsétlenség áldozt pedig vlószínűleg z erős szél sivitásától fák zúgásától nem hlottá meg, hogy hát mögött közeledik vont s így történhetett, hogy mozdony elkpt szerencsétlen embert oly borzlms módon hlálr gázolt. vizsgált megindult hogy szerencsétlenség körülményeit tisztázz. kosárfonás háziipr szerű üze. z iprügyi miniszter újból meghtározt z eddigi jogi helyzetnek megfelelően zt, hogy kosárfonást mely esetekben lehet háziiprszerünek tekinteni. E szerint- földművesnek sját termelű füzvesszöt, illetőleg füz kitermelnél rzesed gynánt szerzett füzvesszöt zöld fehér állpotbn egyránt jog vn háziiprszerüleg, zz idegen munkerő lklmzás nélkül csk mellékfogllkozásként feldolgozni értékesítenie. kosárfonássl ilymódon fogllkozó földművesnek nem kell iprigzolványt váltni, hnem z illetékes iprhtóságtól olyn igzolvány kiállítását kell kérnie, mellyel z áltl forglomb hozndó cikkek háziipri voltát igzolj. Pdlástüz Tóvároson. F. hó 15-én csütörtökön éjjel 12 ór körül Weikszler Jenő tóvárosi hentesmester Esterházyutcábn levő lkásánk szénpdlás eddig ismeretlen okból kigyulldt. tűzhöz tttóvárosi tűzoltóság zonnl kivonult eredményes, gyors munkávl cskhmr eloltott tüzet. vizsgált megindult nnk kiderítére, hogy terhel-e vlkit tüzesetért felelősség,

5 1937. július 24. Házlás gyümölccsel, zöld ségfélékkel, vlmint mszel. kereskedelemügyi miniszté rium kmrához intézett l e irtábn közölte, h o g y h á z lási szbályokt l k l m z ó j o g g y k o r l t h o z képest gyümölcs nek z ö l d s é g f é l é k n e k községről-községre házról-házr járv á r u s i t á s, m e n n y i b e n t e r melőknek sját t e r m é n y e i r ő l v n szó, s z b d f o g l l k o z á s n k t e kintendő é s n n k ü z é s é h e z h á zlási engedélyre szüksége n i n c s. nem s j á t t e r m e s z t é s ű ilyen c i k k e k n e k h á z l á s s z e r ü á r u sitás c s u p á n szbályszerű házlási e n g e d é l y lpján folytt htó. h á z l á s i engedélyek egzen kivételes esetekben d htók k i, m e r t h á z l ó k e r e s k e delem célj f l u s i t n y i lkosságnk, elsősorbn szo rosn vett i p r c i k k e k k e l, nem pedig szóbnforgó termeivé nyekkei történő e l l á t á s. m é s z szel vló h á z l á s n á l, h nem sját kitermelű mzről v n szó, házlsi engedély v á l t á s szükséges. Tekintettel rr, hogy meszet csk k o c s i v l lehet s z á l lítni, s z ü k s é g e s engedély k i dásár kereskedelemügyi m i nisztérium j o g o s u l t. szomszéd istállójáb kötötte be lovt. D o l g végeztével Birtei I g n á c hentes m é s z á r o s m e s t e r N g y i g m á n d községben betért egy pohár b o r r z e g y i k v e n d é g l ő b e, k o c s i j á t z u d v r o n hgyt ő r i z e t len. M í g b o r á t iszogtt, z idő b i z o n y eljárt s éjfél lett, m i k o r h z m e n é s r e is gon dolt végre. m i k o r kiment z udvrr, ngy meglepetsel látt, h o g y csk k o c s i j vn meg. csendörök z egyik s z o m s z é d b n, Somogyi S á n d o r istállójábn tlálták m e g z e l tűnt lovt, éppen k k o r, m i kor Brbci Ferenc n g y i g mándi borbélysegéd bekötötte zt o d. B r b c i csendőrök előtt e l ő s z ö r t g d o t t, m j d z zl védekezett, h o g y csk tréfából csinált z egz d o l g o t. V l l o mását győri ügyzségen m ó d o sított, zt állítv, h o g y ló z u d v r o n f u t k o s o t t s z b d o n zt hitte, h o g y S o m o g y i é z állt, ezért vitte nnk i s t á l l ó j á b. vizsgált f o l y i k. bány mélyén hirtelen m e g h l t egy vájár. T t b á n y á n munk közben hirtelen össze esett z e g y i k tárnábn Horváth István 31 éves, n ő s vájár. O r v o s t hívtk, z o n b n segítség nem v o l t, mert s z e r e n c s é t l e n e m b e r kiszenvedett. n y o m o z á s m e g indult nnk megállpításár, hogy m i o k o z t hlálát. Torontáli fmetszetek. Ezen c i m e n jelent m e g j ú l i usbn Sz. S z i g e t h y V i l m o s 15 íves k ö n y v e régi Torontál uriról, vidám é s b u s t ö r t é n e t e iről, nemzetiségeiről b e l l e t r i s z t i kus f o r m á b n. 4 P 8 0 fillér előfizeti d i j s z e r z ő c i m é r e kül dendő S z e g e d r e. (Városház). Szilv értékesíte s z l á s utján. H szilvterm bőséges, z ár rendszerint igen l c s o n y, u g y h o g y néh még szedi é s szállítási költ séget is l i g f e d e z i. M á s k é p l k u l z o n b n helyzet, h szilvát m e g s z l j u k. Ez áltl Filléres vontok, utzási kedvezmények, szegediünnepijátékokr Ngy rányokbn bont k o z n k k i július 31-én kez d ő d ő Szegedi Szbdtéri J á t é k o k művzi é s i d e g e n f o r g l m i e l ő kzületei. j á t é k o k július é n kez d ő d n e k z e m b e r trgédiáj i m már t r d i c i o n á l i s e l ő d á s á v l, négy d r b szerepel váltkozó sorrendben progrmon : M dách drámi k ö l t e m é n y e mellett J á n o s vitéz, Bizánc z első Szegedi Szbdtéri miszté riumjáték, ferencesek szegedi t e m p l o m á b n lévő Mári képről irt legend t ö r ö k - m g y r v i lágról : Fekete M á r i. H á r o m szor szerepel p r o g r m m o n T r g é d i, megnyitó e l ő d á s o n, u g u s z t u s én, h á r o m szor J á n o s vitéz u g u s z t u s 1, 9, é s é n, kétszer Fekete M á r i, 4 - é n 5 - é n é s három s z o r J á n o s vitéz, u g u s z t u s 7, 11, é n. npokbn menetrendi ér tekezletet trtottk z állm vsutk b u d p e s t i i g z g t ó s á g á nál, h o l m e g t á r g y l t á k mind zokt s z é l e s k ö r ű utzási k e d vezményeket, m e l y e k e t z ün nepi j á t é k o k l k l m á b ó l e n g e lerm egy rzét e l v o n j u k p i ctól j ó szlt szilvánk korlátln m e n n y i s é g b e n mindig j ó ár v n. Célszerű tehát, h o g y termesztők egyúttl még k ö z e p e s term esetén is sz lássl f o g l l k o z z n k. I g e n c é l szerű, o l c s ó é s j ó s z l ó t épít het m g á n k m i n d e n termesztő szerint r j z o k k l f é n y k é p e k k e l is ellátott leírás szerint, m i t földmivelügyi minisz térium kertzeti o s z t á l y m i n d e n é r d e k e l t n e k egyszerű leve lezőlpon díjtlnul m e g k ü l d. l e í r á s b n z s z l á s menete is i s m e r t e t v e vn. levelezőlpon közölni k e l l, h o g y hány d r b, m i l y e n k o r ú szilvfánk k ö r ü l b e lül m e k k o r t e r m é s é r ő l v n s z ó. földmivelügyi minisztérium z s z l á s t n é p s z e r ű s í t e n i krj. Ezért ilyen egyszerű szlók építére i n d o k o l t esetekben m é r s é k e l t építi segélyt is h j l n d ó nyújtni. segély e l n y e r é s é n e k feltételei, s ő t kérvény űrlp is l e í r á s h o z mellékelve lesz. 10 tndíjmentes hely z egy éves kereskedelmi szk tnfolymon. közép iskolát végzettek rzére szervezett egy éves k e r e s k e d e l m i s z k t n f o l y m o k o n ö s s z e s e n 10 t n d í j m e n t e s helyet rendszeresített k e r e s k e delemügyi minisztérium. Ezekre tndíjmentes helyekre v g y o n tln szülők o l y n f i u g y e r m e k e i pályázhtnk, kik vlmely kö zépiskolábn ( g i m n á z i u m, reál g i m n á z i u m v g y reáliskol) z t n é v b e n jeles, illetőleg j ó e r e d m é n n y e l érettségi vizsgát tettek é s z élő n y e l v e k b e n, v l m i n t m e n n y i s é g t n b n lehe- délyeztek. z e l f o g d o t t terv szerint július 31-e é s u g u s z t u s 15-e között 60 m g y r v á r o s b ó l indítnk filléres áru ú g y n e v e zett Szbdtéri Vontokt. v o ntok indításánk rzletes m e netrendjét Máv. igzgtóság mindig egy héttel előbb fogj közölni. z o r s z á g területéről már július á n éjfélkor életbelép féláru utzási kedvezmény, m e l y Iyel u g é n este 9 óráig l e het Szegedre u t z n i, 50 s z á z lékos mérséklsel július é n este 10 órától u g u s z t u s 18-án éjfélig lehet visszutzni, h z utzási igzolványokt v l m e lyik D ó m - t é r i elődáson látt mozzák. külföldiek számár t e l jes v i z u m m e n t e s s é g e t e n g e d é l y e zett k o r m á n y, z útleveleket Szegeden felállítndó b e l ü g y m i nisztériumi k i r e n d e l t s é g utól gosn láttmozz 2.50 P-s ke zeli költség mellett. z e l ő k é s z ü l e t e k b ő l ítélve z i d e i nyár legérdekesebb legvonzóbb eseménye lesz Szegedi S z b d t é r i J á t é k o k idei htodik elődássorozt. tőleg jeles, de l e g l á b b j ó osz tályztot n y e r t e k. pályázók pályázti kérvényükhöz születi nykönyvi kivontukt, érett ségi bizonyítványukt, szüleik v g y o n i állpotáról községi b i zonyítványt htósági e r k ö l c s i bizonyítványt t r t o z n k c s t o l n i. kellően felszerelt pályázti kérvényeket folyó évi július hó i g k e r e s k e d e l e m - közle kedügyi minisztérium s e g é d hivtlábn ( B u d p e s t, I I. L á n c híd u. 1-3.) kell benyújtni. z elkve érkezett vgy kellően fel nem szerelt pályázti kérvények figyelembe nem vehetők. szegény betegek kórházi ápolás. belügyminiszter r e n deletet d o t t k i, mely sze rint, mindzon betegeket, kiknek ingtln, legfel jebb 1000 P f o r g l m i értékű keresete nem hldj meg npszám összegét, ezentúl z ápolási átlány terhére ápolják közkorházkbn. villmosárm gyon ütötte tkrítás közben. H lálos s z e r e n c s é t l e n s é g e t o k o z o t t z á r m ü t é s Bn községben. Sági I s t v á n n é 42 éves sszony ngytkrítás közben v i l l m o s égőket k r t megtisztítni l k á s á b n, h o v n e m r é g szerelték fel v i l l n y t. Felállt mezítláb egy s z é k r e s vizesruhávl dör zsölte b u r á k t. M u n k á j köz ben kicsvrt egy villnyégőt nedves ruhávl belenyúlt z é g ő helyére. Egyszerre f á j d l m s kiáltássl lezuhnt székről, eszméletlenül terült el mire hozzátrtozói o r v o s t h i v t k, már k i is szenvedett s z e r e n c s é t l e n sszony. Megállpították, hogy villmosárm üte ölte m e g. Ugynis nedves törlőruhávl érintette l á m p foglltát z á r m átjárt testét. v i z s gált m e g i n d u l t, h o g y z szszony g o n d t l n s á g á n kivül ter hel-e vlkit f e l e l ő s s é g. Tilos z uttestén gylog járni. z uttestén szbálytlnul közlekedő g y l o g j á r ó k ellen i n dít szigorúbb eljárást r e n d ő r s é g ü n k. M i n t kpitányságon m o n d tk, j ö v ő b e n l e g n g y o b b s z i g o r r l járnk el z uttestén közlekedőkkel szemben, mert m e g kell szüntetni zt s p e c i ális K o m á r o m i szokást, h o g y z uttestet h s z n á l j á k fel j á r d h e lyett g y l o g o s o k. z i n t é z k e d vontkozik Ngyigmándiu t i esti k o r z ó z á s r is, m e r t nemzetközi országutt biztosítni kell szbd f o r g l o m n k. T i l o s tehát z uttestén vló gylog közleked, k ü l ö n b e n sok pen g ő b e kerül, m i g egyesek rájön nek r r, h o g y j á r d á n m é g i s csk b i z t o s b b k ö z l e k e d é s még kihágási b í r ó s á g sem súlyt s ú l y o s pénzbüntett érte. ság gyermek vigyáztln utóblesetet okozott. I f j. Ngy S á n d o r győri lkos gépjármüvén Budpestről Ko márom felé t r t o t t, m i k o r Piszke htárábn Schmiedt B é l 4 é v e s piszkei f i u o l y h i r t e l e n került z utó elé, h o g y soffőr nem t u d t lefékezni k o c s i j á t, igy szerencsétlen g y e r m e k e t z utó elgázolt. vizsgált m e g á l l pított, h o g y g é p j á r m ű sz bályosn tülkölve egy vele szembejövő szekeret került, mikor szekér mögül hir telen k i f u t o t t f i u z úttestre, z utóvezető tehát szekértől nem láthtt fiút, igy történt borzlms g á z o l á s. blesetet ennélfogv g y e r m e k vigyázt lnság o k o z t. szerencsétlen g y e r m e k e t fej lábsérülsel mentők vitték be z eszter g o m i kórházb. vármegyei tisztviselők nyugdíjzás. belügyminisz ter körrendeletben hívt föl vármegyéket, hogy szolgálti idejüket betöltött vármegyei t i s z t viselők n y u g d í j z á s á t z ifjúság érdekében hjtsák végre. H i r szerint e r e n d e l k e z é s k ö v e t k e z t é b e n z ősz folymán hét v á r megye lispánj megy nyug díjb. meriki rendszerű gyü mölcsszedő edényről, kjszi t e r m e l é s é r ő l, L o r e t t e - f é l e met szről, szőlő nyári k e z e l é s é ről, hvi teendőkről stb. i r Mgyr Gyümölcs" legújbb s z á m, melyből lpunkr vló hivtkozássl i n g y e n m u t t v á n y számot küld kidóhivtl : B u d p e s t, I V., G e r l ó c z y utc 1 1. Hársfvirág, kőrisbogár, nyrozs egyéb gyógynövényekért mindig legmgsbb árkt fizet előnyös kzpénz lebonyolítás', biztosit Pntodrog Mgyr Gyógy növény RT. Budpest, IX., Ferenc-körut 35. Mintázott árjánltot kérünk!

6 1937. július oldl. SPORT. E T O bekerült z N B döntőbe. Váci S E - E T O 1-0 (0 0.). V s á r n p Vácott volt revnsm é r k ő z é s. V á c ezúttl j o b b n játszott, m i n t G y ő r b e n s m e g é r demelten győzött. z eredmény még sem h o z o t t neki bbért, mert múlt vsárnpi v e r e s é get nem birt b e h o z n i, két mérkőz után tehát 5-2 r á n y bn E T O lett nyertes k ö zép fordulón s igy ő került be döntőbe. T ö r e k v é s bekerült z NB-be. hrmdik mérkőz végre döntt h o z o t t Budpest mtőrbjnokságábn, mert T ö r e k v é s 4-1 ( 2-0 ) ránybn l e győzte B S z K R T f u t b l l c s p tát. vsutscspt m i n d e n r é szében j o b b volt ellenfelénél é s igy megérdemelten j u t o t t z NB-be. z E T O v s á r n p Diós g y ő r ö t t játszik z o r s z á g o s v i déki bjnokságért D V T K - v l. d ö n t ő m é r k ő z é s rendkívül erős irmú izglms lesz. N B B t csk j ö v ő r e á l lítják be. M L S z e l n ö k s é g e legutóbbi ülén újból szób került z N B B ügye hosszs t n á c s k o z á s után megszületett h t á r o z t : z elnökség t u d o m á sul vette belügyminiszter h tároztát, mely szerint z N B B t fel kell állítni, de csk z évre. z i n d o k o l á s : z egyesületeknek időt kell d n i felkzülre. Kerületi vizipolómérkőzek. Szombton Ttbányán játszott első I. B. osztályú b j n o k i vizipolómérkőzét z E T O együttese T S C ellen. győri bjnokcspt érthetetlen módon meccstréning nélkül állt k i é s ez m e g is látszott j á t é k á n. mérkőzt Gergely (Budpest) bíráskodás mellett 4-0 ( 3-0 ) ránybn T S C nyerte m e g. vsárnpi revnsmérkőz Győrött v o l t, mely 2-2 ( l - l ) ránybn el döntetlenül végződött. Előkelő biztosító krbn lptőke trtléklp : 200 ezer P. RHEUM, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit Komárom, GYÓGYÍTTSS Budpesten lkoholos bnk tőzsdéken. delmi beváltás VEDI, Kül- bel- belföldi mindenkor M o h i Ágnes-forrás termé ásványvize. Orvosilg jvivá v n : meg pénzek árfolymon. Intézet főügynöksége. Fjnemes, prim Krámer S á n d o r fűszer c s e m e g e k e r e s k e d é s é b e n Komárommegyei Hitelbnk rt. zl külömböző, Komárom, Ngyigmándi-ut 24. E g y üzemen kívüli s. J. S. színekben válsztékbn ngy olcsón beszerezhetők: H C K E R DEZSŐ k ö z e l j ö v ő b e n á r v e r e z é s r e kerül. z é r d e k l ő d ő k megtekinthetik d. e é s d. u ó r á i g. Cim kidóhivtlbn. ppirkereskedében, Komárom. kifejezetten Mohi gnes-gyógy vizet kérjen. kereske termelői-áron KITŰNŐ SZTLI- ÉS BORVÍZ. mindenütt: folyó előnyös fizeti feltételek mel ett jánltos gyermekeknek i s. hzi Mohi Ágnes-forrás gyógyvizét n é p s z e r ű á r b n, f o r glomb hozz Mohi Ág nes-forrás kezelősége, MOH, Fejér m. Külföldi hivtlos npi íelp GYÓGYÍTJ E m é s z t é s i z v r o k n á l, légzi s z e r v e k hurutos bántlminál. H t á s o s hugyutk hurutjinál, veseköbántlmknál köszvé nyes bjoknál. J ó e r e d m é n n y e l h s z n á l h t ó vegettív ideg rendszer, cslánkiütek, s t h m é s e g y é b túlérzékeny ség okozt betegségeknél. Csökkenti gyomorsv fokozott k é p z ő d é s é t, k d á l y o z z gyo morégt. Átutlások külföldre. Szőnyi főjegyző 83 m. hold j v d l m i földjét o k t ó b e r 1-től hszonbérbe dj. É r d e k l ő d ő k f o r d u l j n k szőnyi főjegyzőhöz. Uj irógép eldó. R é g i í r ó g é p e k évi k r bntrtását m é r s é k e l t árért válllom. B ő v e b b e t H C K E R D E Z S Ő könyvkereskedében. Dr. l p y Gyul Komárom vármegye ny. fölevél táros áltl i r t l á b b i müveit á r u sításr megszereztük: K o m á r o m m e g y e levéltáránk középkori o k l e v e l i 1.50 Jóki emlékkönyv ( c e n t e n á r i u m i kidás) 2. Mgyr dicsőség 2.50 K o m á r o m v á r m e g y e nemes csládi 3 K o m á r o m v á r m e g y e é s z utolsó nemesi f e l k e l é s ]. Bűbájosok boszorkányok 1. h z j á r ó lélek.60 Kphtó postán utánvéttel megrendelhető : H C K E R D E Z S Ő könyvkereskedében K o m á r o m, I m á n d i - ú t 23. s z á m. Komárombn Klpk J é g s z e k r é n y egy háztrtásból sem hiányozht. N p i üzemköltsége csk 10 fillér. D r. L e n g y e l, K l p k G y. - u t 44. csekkek behjtás. Komárommegyei BETEGSÉGET szénsvs minden b u d p e s t i é s külföldi Foncière Áltlános Biztosító levő olcsón eldó. bnkszkm betétkönyvecskékre lebonyolítás utlványok hitelezek EGÉSZSÉGET Vendéglőben i s betétek; megbízások levő C O N T I N E N T L S Z Á L L Ó B N. I s m e r t e t ö t küldünk. Kphtó kiterjed 6. s z á m. számlákr. Értékppírok vétele eldás. T ő z s d e i Orvosi felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás é s szo bákról gondoskodunk z épületben szetes Igmándi-út működe ágztár: TORKÖLYFÜRDOJEBEN V I I. D o h á n y - u. 44. Vsárnp I I. osztályú mérkőzek során játszották le kerületi b j n o k i vizipolóm é r k ő z é s e k második fordulóját következő eredményekkel: SzSE G y C 4-0 ( 1-0 ). Szombthely. Vezette : S z á n t ó. G ó l d o b ó Mérei (3), Vjd. J ó k v o l t k Csiszár, Keresztes Mérei, illetve B e n csik T ö r ö k. PUES-VKUE 4-2 ( 3-1 ) S o p r o n. Vezette : B r t. G ó l d o b ó : L m m (2) V é c s e i Huer, illetve Hevesi K e m e nes. jó Komárommegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros. intézet komáromi főügynöksége átvehető. M i n d e n referenciát k i bíró ngy helyi vidéki i s m e retséggel rendelkező g i l i s u r k jánltit kérjük É r d e m e s " j e lige ltt. György-ut 62. szám ltt lévő G y 1óky vskeresked, K O M Á R O M. Hirdetek felvétetnek. 1 d r b. 509 Fit n y i t o t t 1 d r b. Esscx-Super-Six csukott. Mind kettő e l s ő r n g ú állpotbn me netkz. C i m kidóhivtlbn. N y o m t o t t H c k e r D e z s ő k ö n y v n y o m d. ; ' n K o m á r o m, N g y i g m á n d i - u P-ért zonnl Felelős átvehető. Bővebbet háztuljdonosnál. k i d ó : Hcker Dezső,

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a IX. é v f o l y m 26. s z á m r 20 fillér K o m á r o m, 1937. június 26. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre PTHÓ E g y - k é t np múlv m e g csendül ksz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint

dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint IX. évfolym 13. szám. Ar 20 fillér. Komárom, 1937. március 27. ELŐFIZETÉSI Mi Egz évre 10 P. Negyedévre 2'50 P. I FELELŐS SZERKESZTŐ: Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 FILL. g PATHÓ GYULA Megjelenik minden

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

20 fillér. g á r m e s t e r elnöklésével. téseket tette : m á j u s hó 2 - á n ü n n e p é l y e s ke retek között leplezték le, mely

20 fillér. g á r m e s t e r elnöklésével. téseket tette : m á j u s hó 2 - á n ü n n e p é l y e s ke retek között leplezték le, mely 2, IX. é v f o l y m 28. szm r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 10. o *4S ELŐFIZETÉSI Egz évre ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szm Felévre Megjelenik minden törvényjvslt, melyre v i lágháború

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r.

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r. X. é v f o l y m 35. s z á m. r 20 f i l l é r. 1938. u g u s z t u s 2 7. ott ^3 mmßßßßimimtm ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre _ ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. Egyes szám Megjelenik 250 P. á r 20 fill. Felelős

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását IX. é v f o l y m 46. szám r ELŐFIZETÉSI Egz 10 évre nemzeti lpon álló munkásság nem lehet állm ellenes nem lehet Isten ellenes. Hsznos tgj kell, h o g y legyen nnk n e m zeti társdlomnk, mely megérti

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

Tatabánya nagy ünnepe.

Tatabánya nagy ünnepe. VIII. évfolym, 43. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. október 24. Tek. Kpmgyr H*"** * * * * * Budpest ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 fill. Megjelenik minden

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben