Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :"

Átírás

1 IX. é v f o l y m 30. s z á m. r 20 fillér. K o m á r o m, július 24. E L Ő F I Z E T É S I R E g é s z évre Félévre 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG P. r PTHÓ Kézirtokt nem dunk életútját egyengeti, á nemzet terebélyes fájánk friss, l e g é r t é k e s e b b h j t á s á t : kezdő fitlságot veszi gondjáb kormányintézked, m e l y vlór váltott nemzeti szempontból oly ngyfon tosságú Ígéretet, m e g t e r e m tette N e m z e t i önállósitási l p o t. H tlms uj fegyver ez z lp z életküzdelmek nehéz hr cibn, melyet folyttni kell m i n d e n mgyrnk egy j o b b jövő érdekében. R é g e n megállpított e l f o g d o t t igzság, h o g y nemzet igzi j ö v ő j e, s o r s á nk lkulás é s mikénti boldogulás jelentős mér sok Ígérget, sok tékben függ ttól, h o g y szónoklás után, melyek i f mgyr j ö v e n d ő t, mgyr júságunkt létfenntrtás é s gyermeket miképpen védi, elsősorbn gzdsági p á ápolj é s oltlmzz. Ezt z lyák felé indítják, i t t v n igzságot ismerte fel é s k ö vlóság. nemzeti ö n e l l á vetkezetesen szolgálj k o r tási l p mgsztos, ideális szolgál, szociális mány is, midőn életre hivt célokt figyelembevé Nemzeti önállósitási l s z e m p o n t o k elősegíti z eg pot, v g y i s kétmillió pengő telével Tlán tőkét szvzttott m e g zisztenciteremtt. törvényhozássl rr c é l r, első hivtlosn megszerve hogy kölcsöneivel z értel zett intézmény, melyhez miségi munknélküliek m mgyr közvélemény ngy guknk egzisztenciát t e r e m t reményeket fűz. hessenek. így lkulht csk k i jövő képe, Megjelent k o r m á n y fitlságunk m i élet rendelet, m e l y s z b á l y o z z mely nélkül Nemzeti önállósitási l p problémáit m e g o l d n i nem lehet. Sok é s ngy m u n k módoztit. Rzletes p o n tossággl meghtározz vár ifjúságunkr, z utolsó rendelet, h o g y z lpból g e n e r á c i ó r ", melyik még LEGYEN Minden üzletünkben egységesek árink! munkájáról. z Országos Stefáni Szö vetség, m i n t z n y á k cse c s e m ő k védelmével állmilg meg bízott szervezet Keller L j o s o r s z á g o s ügyvezető i g z g t ó j ö s z szellitásábn kettőszázötven o l dlos j e l e n t é s b e n s z á m o l be évi m ű k ö d é s é r ő l. gzdg tr tlmú k ö n y v dti cáfoltlnul bizonyítják, h o g y ngy s z o c i á l i s célt s z o l g á l ó é s k ő z s z ü k s é g l e t n e k b i z o n y u l t m g y r ny é s csec s e m ö v é d e l e m szervezete szívós l n k d t l n tevékenységgel i m már 17 éve m u l t h o g y z ö k k e n é s nélkül működik é s hivtását, m e n n y i r e z n y g i eszközök áltl megszbott fejlőd lehetővé tette, hiány nélkül t e l j e s i t i. Kegyelettel emlékezik m e g j e l e n t á s z ny é s c s e c s e m ő v é d e l e m n e k zon lelkes m u n k á siról köztük 168. s z á m ú k o m á r o m i védőintézet v o l t v e zető t n á c s d ó o r v o s á r ó l, d r. Vrg M. Mihály városi t. f ő o r v o s r ó l é s Pungor L j o s n y. máv. felügyelőről, komáromi Stefáni F i ó k s z ö v e t s é g e l n ö k é r ő l kiket M i n d e n h t ó krt z elmúlt évben elszólított k ö zülünk. tehet vlmit kell is tennie nemzeti j ö v e n d ő n k e l é r é s é ben. S z ü k s é g v o l t tehát Nemzeti önállósitási lp létesítére ifjúságunk j ö v ő élete biztosítás c é l j á b ó l. Csk meebizliíó, kiváló minőségű árut árusítunk! N á d s d y - u t 34. Vidéki ü z l e t e i n k : Bábolnpuszt Gönyü Kisbér KOMÁROM F e h é r v á r i - u t 22. s z á m. Gróf Stefáni S z ö v e t s é g e r e d ményes működét ismertetve példképen m u l t év K o m á r o m b n végzett munkákról s o r o l u n k fel s z á r z dtokt, m i n dennél t ö b b e t beszélő s z á m o k bn. G o n d o z á s b vett v é d ő intézet 2 4 nyát, 35 g y e r m e k ágyst. g o n d o z o t t n y á k k ö zül 65 jelentkezett o r v o s i t n á c s d á s o n, 4 nyát intézetbe u t l t k. z o r s z á g o s szervezet m u n káját működét egy központi igzgtóság ltt z év folymán 302 védőintézet F i ó k e g y e sületek látták e l. K o m á r o m b n 168 s z á m ú védőintézet p é l d á s K o l o z s v á r i - u t 3. s z. Ljos-utc munkát fejtett k i d r. Vrg I m r e vezető t n á c s d ó - o r v o s é s Rechnitzer Mári vezető védőnő kitűnő irányítás mellett. f i ó k s z ö v e t s é g p e d i g Királyi M i k l ó s g y ó g y s z e r é s z elnök, Ungárd B é láné t á b o r n o k ö z v e g y e ügyve zető, Tngl n c i titkár Kálly Mári p é n z t á r o s vezetével év ót fejti k i á l d á s o s m ű k ö d é sét. z év folymán 115 cse csemőt 213 k i s d e d e t g o n d o z t k, r e n d e l é s e k e n 911 cse c s e m ő 475 k i s d e d t n á c s d á s v o l t. ö s s z e s e n 1714 esetben d tk o r v o s i t n á c s o t é v b e n élve született 14 ( h á z s s á g o n kívül 6 ). M e g hlt 1 éven l u l i 4 c s e c s e m ő. védőnők m e g l á t o g t t k : c s e c s e m ő t 1193, kisdedet 1253, terhest 120, g y e r m e k á g y s t 135 esetben, ellenőrző látogtás v o l t 98. látogtások szám ö s z szesen K á l v á r i - u t c 2 4 c. (sját házj Kossuth vissz. Stefáni Szövetség F E L S Ő Dl)NÁ N T U L I 14. szerint. Néhány szó GONDOLJON VISSZTÉRÍTÉSRE! TGUNK! B r o s s t i t 27. s z á m. Wennes Jenő-ut Telefon 6 1. Hirdetek ári d i j s z b á s GYUL szombton. önállósitási kölcsönben csk z rzesülhet, k i mgyr állmpolgár, büntetlen e l ő életű é s fedhetetlen jellemű, egyetemi vgy főiskoli vég zettséggel rendelkezik, k ö zépiskoli érettségi bizonyít vány, vgy középfokú szk iskoli okievelet, vgy v é g bizonyítványt nyert kér vényben megjelölt önálló szkm gykorlásához szük s é g e s szkképzettséggel b i r, t o v á b b á, k i szóbnforgó életpályán vló ö n á l l ó s u l á s hoz szükséges kezdőtőkét nygi helyzete veszélyez tete nélkül előteremteni nem t u d j, vgy kérel mez időpontjábn netán betöltött közszolgálti állá sáról l e m o n d, k i n e g y venedik életévét m é g nem töltötte be. G y ő r i üzleteink : K o m á r o m, I g m á n d i - u t 23. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 f i i t. ÉS KIDÓHIVTL: Központi i r o d : 60. FOGYSZTÁS! ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET Győr, Bross-ut 27. II. e. Telefon:

2 Komárommegyei Hírlp. BUTOR t r l VÁSÁRLÓKNK CSK I 1 EGY CIM LŐWY Győr, Gr. Tisz István-tér 5. sz. (Városházzl szemben.) védőnő szociális ü g y e k b e n eljárt htóságoknál 8, n y elhelyezi ügyben 5, f o g l l k o z ttási ügyben 1 esetben. Póttápszert nyánk 7, cse c s e m ő n e k 73 esetben, hintőport 8 6 esetben dott z intézet, s z ü lzeti vándorládát 10, v á n d o r kelengyét 12 esetben k ö l c s ö n ö z tek. T e j s e g é l y egz évben félliter, pénzsegély 35 P. v o l t, zonkívül r u h, fűtőnyg é s élelmi segélyt is nyújtott z i n tézet, m i t Szoc. M i s s z. T á r s u l t é s nemesszivü d k o z ó k j u t t t t k védőintézetnek. z O r s z á g o s Stefáni S z ö vetség tevékenységének értékét legjobbn j e l l e m z i, hogy évről évre sikerül c s e c s e m ő h l n d ó s á g o t f o k o z t o s n leszorítni, z nyákt, c s e c s e m ő k e t k i s dedeket hz jvár m i n d h t htósbbn segiteni. beszélő s z á m o k b ó l látszik, h o g y m i időkben ezen ngy jelentőségű szociális é s egzségügyi t e v é kenységet gzdsági k ö r ü l m é nyek szbják m e g. z elmúlt évben mgyr állm, helyi h tóságunk é s társdlmunk megértő g o n d o s k o d á s tette l e hetővé, h o g y Szövetség, Fiókegyesületek védőintézetek m i nehéz időkben munkájukt jól végezték. B i z u n k tehát, h o g y g z d s á g i válság enyhülével társdlom j ö v ő b e n még i n tenzivebb t á m o g t á s á v l siet z intézmény segítségére, hogy Stefáni Szövetség ngy feld tit legteljesebb mértékben végrehjthss. unlmási Kénes Strndfürdő hőfok 26 fok celzius. Állndón nyitv. Npszemüvegek, zelsőskndinávkülönvont ünnepélyes fogdttás Komárom htár állomáson. Mozglms npj volt szerd délután k o m á r o m i máv. pályudvrnk. Htlms lelkes tömeg gyűlt egybe z á l l o m á s épület szépen díszített váróterén, hogy Skndináviából első lklomml érkező vendégeket ünnepélyesen fogdják C s e h szlováki felől belépő h t á r á l l o máson. N g y ksel, 17 ó r 38 p e r c k o r f u t o t t be m i n t e g y 300 svéd, dán é s norvég utssl különvont, melyet b u d p e s t i vsuts f ú v ó s z e n e k r pttogó indulóvl, városi h t ó s á g i n k, ktoni tiszti küldöttség, leventék e g y e n r u h á s cspt é s mgyrruhás leányok cso p o r t j szép számú közönség gel együtt ngy éljenzsel f o gdott. Komárom v á r o s nevében Lebisch V i n c e állmi polgári i s koli igzgtó köszöntötte n é met nyelven vendégeket közvetlen szvkkl t o l m á c s o l t kettzkdt város szivélyes üdvözletét. Európ zki f ö l d jéről jött vendégsereg m e g i l l e tődve hllgtt z igzgtó sz viból kicsendült mgyr f á j d l mt, m i t t r i n o n i béke l e hetetlen intézkede teremtett. mély htást keltő szvkt különvont utsink vezetője köszönte m e g. h i v t l o s üdvözl után mgyrruhás leánysereg lelkes k ö z ö n s é g virágesőt zúdí tott, á r v l á n y h j s bokrétákkl h l m o z t el vendégeket, m i közben vsuts zenekr szebb nél-szebb drbokt, mgyr n ó tákt játszott e l. M j d dán, svéd é s norvég végül p e d i g mgyr H i m n u s z t játszott el zenekr, m i t e l ő b b v e n d é g n é p, s zután f o g d t t á s r egybe gyűltek áhtttos lélekkel, ö n t u dtos hévvel énekeltek e l. kedves hngultú ünne pélyes fogdttás s z e m m e l l á t h tólg kellemesen lepte m e g z érkező idegeneket é s m g y r h t á r á l l o m á s első kellemes b e nyomásávl folyttták útjukt Budpest felé, h o l ngy é r d e k lődő közönség sorfl között v o n u l t k be o r s z á g u n k főváro sáb. Hdipusk verseny Tttóvároson. Tt-Tóvárosi Polgári Lövzegylet folyó hó 18-án r e n dezte m e g z ez évi vándordijs Reviczky- hdipusk-versenyét járás több P L E. tgjink rzvételével. verseny helye tóvárosi hdipusklőtér, ideje v s á r n p reggel 7 órától délután 6 óráig v o l t. versenyen induló 83 rztvevő közül serleg ez évi védője: 1. Reviczky S á n d o r, 2. Chorényi R e z s ő, 3. Szli J á n o s, Tt-Tóvárosi PLE. lét verseny álló (5 löv) : helyzetben Tt- 3. Tóth János, Bánhidi PLE, DRO&ERl 0M m. gyorsúszás 1. D e á k E d i t h. 2. Fittler Klári. Férfik közül: 1. Hesz 2. Z o t t l ndor. György m. mellúszás Uszósportunk eseménytelenségét törte m e g z ifjúsági verseny, melyet K F C úszószk osztály, élén z gilis Fiedler J ó z s e f elnökkel é s Szbó n d o r fiuknk: 1. W e i c h s l e r T C 0.45, 2. S o mogyváry T C , 3. M r t o s K F C sági: m. gyorsúszás ifjú 1. F o d o r K F C P p p T C , 3. Lupták K F C m, mellúszás ifjú 1. lmády T C sági: 2. B i t t ó T C , K F C Jóky m. mellúszás lányok nk: 1. M r c s Z s. K F C B o n c R. K F C 0.56, 3. V ö r ö s I. K F C m. hátúszás ifjúsági: 1. Pékh K F C T, 2. Kerekes K F C p, m. gyorsstfét ifj. : 1. K F C p. J ó k y, Lupták, F o d o r, E r d ő s. 2. T C *5 p. I n k e y, N e u b e r g e r P p p, Sátori m. gyorsúszás fiuk nk: 1. Lupták K F C I n k e y T C O l j o s K F C ifjúsági: m. mellúszás nyoknk: leá 1. Hnzmnn. K F C 0.18, 2. N g y j ó d y G. K F C , 3. C h y l ó M. K F C verseny d í j k i o s z t á s l klmávl nyújtották át ifjú 1. E r d ő s K F C 1.14, 2. Sátory T C 1.25, 3. D u k á s z TC B i t t ó T C , 2. K á l m á n TC , 3. l m á d y T C Reviczky István tti f ő s z o l g b í r ó n k T t - T ó v á r o s i P L E, disztgjává történt válsztásról szóló díszes kivitelű, művzi o k l e v e l e t. Komár~ ^megyei Hír lp p o l g á r o k é! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr. úszóverseny Komárombn. Oi J sági' m. mellúszás Ijj verseny : Hölgyek közül : Ifjúsági Ól v á r o s k ö z i ifjúsági m é r kőzen g y e r m e k u s z ó i n k elég szépen szerepeltek, zonkívül p e d i g külön é r d e k e s s é g ü p r o g r m v o l t két v á r o s i f j ú s á g á n k vizipolómérkőze. versenyeredményekről következőkben számolunk be : 7' 4x K o v á c s Károly, 2. R e v i c z k y S á n d o r, Tóvárosi PLE. NEDECZKY senyt, m e l y e n k o m á r o m i é s tttóvárosi fitlság u s z ó g á r d á j kelt nemes versenyre. p r o p g n d á r ngy s z ü k s é g is v n, egyrzt z ifjúság m b í c i ó j á n k növelére, z u s z á s - t e c h n i k, erő é s k é s z s é g f e j l e s z t é s é r e, m á s rzt z ú s z ó s p o r t n é p s z e r ű s í t é s é r e, versenyek iránti é r d e k l ő d felkeltére, m i r e m i n t megjelentek gyér s z á m i g zolt, K o m á r o m b n ngy s z ü k ség is v n. d r. titkárrl folyó h ó á n d é l után komromi medenc u s z o d á b n rendezett m e g. P r o p g n d á n k szánt szkosz tály g y e r m e k é s ifjúsági v e r m. gyorsúszás mekeknek: I. Kenderfi gyer TC , 2. S á t o r y T C , 3. M o l n á r K F C m. mellúszás gyer mekeknek: K e n d e r f i T C , 2. T e l k e s T C , 3. S á t o r y T C fiuknk: 4x20 m. 1. T C 1 gyorsstfét Telkes, Sátory, Inkey, 1.19 Horváth, Molnár, Hlupk. Kenderfi, 2. K F C Puxler, 15. Vízipóló mérkőz KFCTC ifjúsági 3-1 (l-l). K F C. Hnzmnn, Borbély, Lengyel, Jóki, Erdős, Fodor j ó k i. T C. Sátory, l m á d y, N e u b e r g e r, D u kász, T e l k e s, H e l t i, P p p. Ppírszlvéták kphtók : H C K E R DEZSŐ könyv- p p i r k e r e s k e d é s é b e n.

3 1937. július 2 4. Komárommegyei Hirlp. 3. oldl. HÍREK városi tisztviselők z I P O K évi rendes k ö z g y ű l é s e. Folyó hó 16-án válszt mányi ül v o l t z Iprtestületek Országos központjábn, melynek egyetlen tárgy z u g u s z t u s l - r e összehívott közgyűl elő kzíte v o l t. k ö z p o n t jövő évi p r o g r m j á t elsősorbn szkmi i r á n y á r k m e g á l l p í t á s S nnk z egz v o n l o n vló keresztülvitele é s z i p r o s d ó s ágok r e n d e z é s e fogj kitölteni. kisiprosok gépeinek v é g r e h j t á s lóli m e n t e s i t é s e. \ kézmüvesiprosságnk régi sérelme n y e r t o r v o s l á s t m. kn. Kúri j o g e g y s é g i tnácsá nk 8 9. s z á m ú döntvényével, mely k é z m ü v e s i p r o s o k gépeit függetlenül zoknk értékétől k i v e s z i v é g r e h j t á s lól. mentesség Kúri döntvénye u n t tehát k i t e r j e d k i s i p r o suk keresetének folyttásához zükséges emberi, motorikus vgy elemi erővel hjtott g é p e k gépjármüvek m i n d e n fjtájár, függetlenül zoknk értékétől. Félreértek elkerüle végett zonbn felhívjuk z i p r o s s á g figyelmét, l n ^ y ez m e n t e s s é g csk mgánjogi ügyletekből s z á r m z ó követelesek végrehj tás l o l m e n t e s i l i k i s i p r o s o k gépeit, z d ó f o g l l s o k, illetve z d ó v é g r e h j t á s lól zonbn nem. Ez utóbbi esetben t o v á b b r is K. K. H á n k 12. p o n t j á b n f o g l l t k z i r á n y d ó k. Illetékes h e l y e n lépeket tettünk fenti döntvény rendelkezeinek z d ó t r t o z á s o k r é s O T I h á t rlékokr vló k i t e r j e s z t é s é r e i s, melyekre nézve z o n b n m é g n e m történt dönt. Versenytárgylás szén s z á l l í t á s r. soproni m. k i i. postigzgtóság kincstári hivtli rzére évi fű ti idényre szükséges szén m e n n y i s é g b e s z e r z é s é r e versenytárgylást h i r d e t, melynek ált l á n o s é s r é s z l e t e s feltételei, v l m i n t z jánlti m i n t ko m á r o m i m. k i r. posthivtlnál is megtekinthető, illetve nnk utján k é r e l m e z h e t ő. z iprigzolványok felülvizsgálás. z iprügyi m i n i s z t e r körrendeletet küldött torvényhtóságokhoz, melyben elrendeli, h o g y j n u á r 14-e ót k i d o t t iprigzolványokt vizsgálják fölül é s k i k ettől z időponttól mesterlevelet k p t k, zoknk i g z o l n i k e l l, hogy mestervizsgát letették. h t ó s á g i intézkedsel z iprügyi m i n i s z ter f o k o z o t t b b g o n d d l ü g y e l tetni k i v n z i p r ű z é s jogos ságár é s ezzel legális k i s i p rosság érdekeire. Kérje mindenütt K o m á r o m m e g y e i Hírlpot. Megbízhtó ktív társságbeli hölgyei keresőnk párisi cég képviseletére, Komá rom kornyékére. jánltok Ke v, könnyű munk" Jeligére B L O C K N E R J. hirdetőjébe B u dpest, IV., Városház u. 10. sz. küldendők. illetményrendeze. Városok Országos Szö vetsége emlékirtot terjesztett be b e l ü g y m i n i s z t e r h e z, m e l y ben zt kéri, h o g y városi t i s z t viselőknek újból folyósíts mellékilletményeket é s r e n d s z e r e s í t e t n i engedélyezett ötven százlékos pótilletményt, m e lyeket törvény biztosit, de mr régebben beszüntetett. k o r m á n y u g y n i s m csök kentve b á r csk b b n z esetben engedélyez pótilletmé nyeket, m o n d j fölterjeszt, h községi p ó t d ó z 5 0 s z á zit kot n e m hldj m e g. N e m kelthet z o n b n megnyugvást, h tisztviselő illetménye háztrtás l k u l á s szerint m ó dosul. szövetség továbbik bn kéri, h o g y belügyminisz ter vármegyei tisztviselők s z á már megállpított személyi pót lékot v á r o s o k tisztviselői k rár is terjessze k i. H o g y egyes Városok háztrtását u j b b pót dó ne terhelje, s z ö v e t s é g méltányosnk tlálj, h o g y z állm s i e s s e n z illető v á r o s o k segítségére. Rendőrkpitányságunk meg értő jóindulttl mindezideig tűrte, h o g y régi, h g y o m á n y o s s z o k á s j o g á n élve utvonl közi korzózásunk kiterjedjen orszsgut Ngyigmándi nemzet vonlát képező útr, még pedig nnk egz s z é l e s s é g é r e. D e m i történt? Neveletlen elemek vissz éltek z engedéllyel é s hovto v á b b b o t r á n y o s jeleneteket ren deztek korzózás c i m e n. M e g g o n d o l t l n fitlságunk Szeptember 8-án Győrött Mézexportvásár mézkiállitás lesz, melyen z idei méztermel legelőnyö kínált számár 500 métermázs méz kerülhet eldásr, mézexport vá sárt rendeznek. z értekezlet nnk Súlyos blesetet o k o z o t t egy utó. F o l y ó évi j ú l i u s h ó 9-én, pénteken d. u. fél 6 ó r kor Neszmély község területén z állmi műúton egy n g o l rendszámú utó elütötte Mogyo rósi S á n d o r lmásfüzitői g é p é s z t, ki motorkerékpárján hldt z országúton, Z utó hátulról kpt el m o t o r k e r é k p á r o s t é s m i n t e g y husz méter hosszn mgávl h u r c o l t. s z e r e n c s é t lenül járt m o t o r o s fején, hátán, kezén e r ő s z u z ó d á s o k t, z o n k i - vül s ú l y o s gyrázkódást szenve dett. sérültet mentők tti M i k e szntóriumb szállitották. vizsgált zonnl m e g i n d u l t k ö z l e k e d é s i bleseti ügyben. vármegye álltegz s é g ü g y e. Folyó évi j ú n i u s h v i álltegzségügyi jelent sze r i n t fertőző á l l t b e t e g s é g e k k ö zül lépfene u r l k o d o t t 3 k ö z s é g b e n, i v r s z e r v i h ó l y g o s kiüt 2 községben, rühösség 4 köz ségben, sertorbánc 9 község ben é s s e r t é s p e s t i s 12 k ö z s é g b e n. h megállpításávl, h o g y kívánt mennyiséget biztosítni t u d j, kimondott, hogy Felsődu nántuli K m r é s Győrvidéki Méhzegyesület rendezében szeptember hő 8 án mézexport vásárt mézkiállítássl kpcsolt bn győri ktolikus kör dísz térméhen trtják meg. Elhtározták, h o g y m é g jövő hét folymán fölhívják hét vármegye méztermelőit z exportvásáron vló rzvételre, melyen m u l t évi mézexport árit tekintetbe véve m é z k é s z leteiket m é t e r m á z s á n k é n t 7 8 pengővel mgsbb árbn é r t é kesíthetik, n p i n g y b n i vétel árnál. z kácmézet z e x p o r t vásár r e n d e z é s é b e n G y ő r b e m i e l ő b b, z őszi pergetü t r l ó virág mézet é s vegyesmézet leg kőbb szeptember 15-ig kell be jelenteni. vásáron mézmintát kell b e m u t t n i, melynek z o n o s nk kell lennie z eldndó m é z zel. sétálgtásuk zzl s z ó r k o z t k, h o g y jármüvek ltt gép szbd közlekedét szinte lehetetlenné tették, z á l l o m á s r, tulsófélre igyekvő l o v s kocsik útját elállották, k e r é k p á r o s o k t m e g egyenesen lásr leszál kényszeritették. köz ktoni cikkek legolcsóbb MÍ%3 beszerzi forrás KK3 OSZKÁR. s z e m b e t ű n ő m e g s é r t é s efelett h tóságink n e m h u n y h t t k sze met. K ü l ö n ö s e n p e d i g zért n e m, mert egy m i n i s z t e r i rendelet s z i gorún előírj, hogy z u t k, de legkivált utcák, nemzetközi u t v o n l k mentén z egyre vekvő forglom mitt legszigorúbbn uttestén nö lebonyolítás tilos z gylogosközleked. így m o s t m á r nekünk, sze gény k o m á r o m i k n k is le s z o k n u n k rról, hogy Ngyigmándi-ut széles utján k o r z ó z h s s u n k. kell esténkint kocsi S mindezt köszönhetjük néhány éretlen f i tlember komolytln dének, műveletlen viselke gládsági- nk. j ö v ő feldt m o s t m á r z, hogy Szent I m r e utcát t e gyük v l h o g y l k l m s s á k o r zózásr. Ehhez termzetesen e l kerülhetetlen lenne ennek z ú t v o n l n k rendeze : g y l o g j á r ó k kiépíte, k o c s i - g y logút felületének szflttl vló b u r k o l á s, gylogjárónk virágággyli szegélyeze, Uri, női divt-áruk, H J N L esti lekedi r e n d eme s o r o z t o s méhzet é s méztermel évről évre fokozódik k o r m á n y fásítási tervezetével p á r h u z m o sn. K ü l ö n ö s e n D u n á n t ú l o n z lföldön m u t t k o z i k erősen méhzet fejlőde, hol v i szont kertzet é s g y ü m ö l c s f á k szporodás hozz mgávl méztermel fejlődét. z idei évről m é z t e r m e l é s szempont j á b ó l el lehet m o n d n i, hogy jól sikerült. k e d v e z ő i d ő j á r á s s e gítette m é h é s z e k e t, úgyhogy termel m e n n y i s é g é v e l c s k n e m mindenütt m e g v n n k e l é g e d v e. p ö r g e t é s e k e t jórzt m r b e fejezték é s z e d d i g i eredmény zt m u t t j, hogy nemcsk méhek voltk szorglmsk, hnem gzdák is. j ó termelsel egy idejűleg sjnos j ó é r t é kesít n e m következett be, mézkinált ennélfogv trtózkodó. Fontos é s hét v á r m e g y e méztermelőit é r d e k l ő nkét volt épen ezért z elmúlt héten G y ő rött Mille G é z h. i g z g t ó e l nöklével, felsődunántuli g z dkmr hivtlos helyiségében. z n k é t o n f o g l l k o z t k z o r szágos mezőgzdsági kmr k ü l k e r e s k e d e l m i h i v t l l e i r t i v l, m e l y e k b e n értesitik felsődunántuli m e z ő g z d s á g i k m r e l n ö k s é g é t, h o g y idén G y ő rött G y ő r, M o s o n, S o p r o n, Vs, Komárom, Esztergom é s F e h é r vármegyék méztermelői b e v o n á - z esetben, kik z ugynis egyesek, Termzetes, hogy sebben értékesíthető. sávl között k d t k z egz utc szépíte, c s i n o s í t á s. M e r t b i z o n y d d i g, m i g Szent I m r e utc mi nk, többi utcávl elhnygoltságbn korzónkt együtt mrd nemzetközi országút gynánt szereplő N g y igmándi-utról áthelyezni sem sehogy tudjuk Püspöki látogtás. D r. Breyer István győri m e g y é s p ü s p ö k f. h ó á n megszemlélte z u j templom építi munkáltit. Kíséretében voltk d r. Rgts R e z s ő p r e l á t u s - k n o n o k, püspöki helynök é s Jnkovics J ó z s e f i r o -

4 4. oldl. érdekében felsődunántuli kmr kciót indit. digzgtó. püspök legngyobb megelégedsel látt munk hldását, rendkívüli melegséggel grtulált Kontuly Bél festőművznek, freskó mesterének kijelentette, hogy szerinte nincs kdály nnk, hogy folyó év szeptember 12-én felszentelhesse z uj templomot. M este: nnbál Tttóvároson. szbdtéri játékok idei szünetele minth htványozná ngy érdeklődt, mely tttóvárosi környéki egyetemi főiskoli hllgtók m esti, július hó 24-én, este 9 óri kezdettel z ngolkerti kioszkbn rendezendő hgyományos nnbál iránt nyilvánul meg. z gilis rendezőségnek tényleg sikerült meleg hngultúnk ígérkező fényes estélyt nyár egyik legkiemelkedőbb eseményévé tenni. z előjelekből ítélve oly ngy z érdeklőd bál iránt, hogy messze vidékről itt d egymásnk tlálkozót vármegye uri társdlm. táncestélyt kedvezőtlen idő esetén is megtrtják z Esterházyszálló összes termeiben. Pályázt csendőrtiszti állományb vló felvételre. belügyminiszter m. kir. csendőrség cspttiszti állomány kiegzítére pályáztot hirdet. Csptszolgáltr orvosilg lklmsnk tlált, egyetemet, vgy jogi, gzdsági kdémiát, erdzeti vgy bányászti főiskolát sikeresen végzett, 26-ik életévüket még be nem töltött nőtlen fitlemberek pályázhtnk. Orvosi, vgy álltorvosi képesitüek nem jönnek tekintetbe. Német, szlovák román nyelvismeret is szükséges. Pályáztokt m. kir. belügyminiszterhez címezve (VI-c. osztály, Budpest, V. ker., Honvéd-utc sz.) ugusztus 15-ig kell beküldeni. Rzletespályázti feltételek megtudhtók Budpesti Közlöny 1937 július 15-iki (158.) számábn. Svájc prsztházib bevonult telefon! erről számol be Bellmont, svájci távbeszélő propgnd-főnöke megállpítj, hogy mindez céltudtos hirdet eredménye. célszerű reklám átütő erejére bizonyíték ez fényes eredmény, mellyel elérték, hogy Svájcbn legszélesebb rétegekben népszerűvé vált telefon. jó reklám különben mindenütt sikert rt. célszerű propgnd lehetőségeiről hoz számos érdekes cikket Reklámélet uj szám, mely Blogh Sándor szerkesztében most jelent meg. Kidóhivtl : Budpest, V., Lipótkörut 9. Kérjen muttványszámot. hűséges lbérlő. csendőrségen följelentt tett özv. Ngy Józsefné bánhidi sszony hogy lbérlője Tóth József 35 éves gyárimunkás felesége élelmiszereket más holmit vittek el tőle. kihllgtások lklmávl zt furcs védekezt dták elő gynúsítottk, hogy egymás tárgyit egyformán hsználták nem is gondoltkrr, hogy özv. Ngyné feljelentt tesz lopás mitt. z eljárás tovább folyik ellenük. termel fokozás felsődunántuli mezőgzdsági kmr kerületébe trtozó vármegyék közép- kisbirtoki termfokozás érdekében ngyrányú kciót kezd jövő hét folymán. Ez z kció nem kizárólg csk klászosok, kpások, gyümölcsfélék termelének fokozásár szorítkozik, hnem kiterjed z állttenyztre, vlmint zzl kpcsoltos termelre is. Ennek jelentőségteljes kciónk sikerét biztosítj z tervezet, mely szerint kiváló szkemberek utzzák be gzdkmr kerületének vármegyéit egyfelől pozitív tpsztltok lpján megállpítják term mennyiség- minőség-eredményét, másfelől pedig elődások keretében szkszerű Tüz emberhlál csládi vgyon-viszály mitt. Megdöbbentő csládi drám színhelye volt z elmúlt héten Héreg község. Török Imre 69 éves gzdálkodó állítólg minden vlószínűség szerint feletti bántábn, hogy nem élt jó viszonybn hozzátrtozóivl ezért nem krt, hogy után örököljenek, fölgyújtott hzát, ztán kimenekült szőlőbe búcsúleveleket irni, mjd tüzet rkott prház nádtetejébe is. Törökék égő ház n lángoló prház föllármázt flut s hogy ngyobb veszedelem nem szármzott gyujtogtásból, z Vesztergomi Bél főjegyzővel z élén község tűzoltóságánk lkosságánk gyors fárdhttln áldoztkz munkájánk z eredménye. Vizhordás közben lángok fényénél vlki prház kútb nézett viz felszínén egy klpot látott úszni, meg egy bőrből kzült pénztárcát. Tudták, hogy tlált tárgyk Török Imréé, mire csáklyákkl kuttni kezdtek vízben s hosszú keres után rákdtk Török Imre kútb fult tetemére. búcsúlevelekből derült világosság z elkeseredett gzd öngyilkosságár. Községi körorvosi tnfolym. belügyminiszter körrendeletet küldött vármegyék lispánjihoz, melyben közli, hogy z Orvosi Továbbképz Központi Bizottságánk bevonásávl ugy leendő, mint már lklmzásbn lévő községi körorvosok rzére m. kir. Országos Közegzségügyi Intétézetben folyó évi október 11-én kezdődő ht hétig trtó községi körorvosi tnfolymot rendeznek. tnfolym célj elméleti gykorlti ismeretek szerze. Miután községi körorvosok továbbképzéhez fontos közegzségügyi érdekek fűződnek, irj miniszter, fontos lenne, hogy jövőben fölvilágositásokt nyújtnk termfokozás lehetőségére vontkozólg. Komárom-Esztergom k. e. e. vármegyék területén Kuts János gzdsági szktnár, Győr Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék területén sokorópátki Szbó István v. kisgzdminíszter gzdkmr elnöke Mille Géz kmri h. igzgtó, Fejér vármegye területén Tóth Ljos gzdkmri főtitkár, Sopron Vs vrmegyék területén Somogyi Ferenc gzdkmri osztályfőnök, Veszprém vármegye területén pedig Mohácsy Ljos dr. gzdkmri igzgtóválsztmányi tg fog propgnd szkelődásokt trtni termel fokozás érdekében. törvényhtóságonként leglább két községi (kör-) orvos rzére pengős ösztöndíj álln rendelkezre, felhívj z lispánokt rr, hogy most összeállítás ltt álló évi költségvetekben erre célr fedezetet kellő időben biztosítsák. próállt kiállítás Győrött. Győrvárosi Megyei Házinyúl, Bromfi Glmbtenyztő egyesület, 25 évi fennállás lklmából november 6, 7 8-án (Schwrcenburg-utc srok) bromfi, házinyúl, glmb knári kiállítást rendez. Országos tekintélyű szkemberek trtnk elődást. kiállítás célj, hogy közönség megismerje z próálltok tenyznygánk fejlettségét s ezáltl megkedveljék őket, vlmint tenyztőknek eldási, vevőknek pedig vásárlási lehetőségre lklom nyíljék. Érdeklődni lehet bejelenteket elfogd kiállítási irod mezőgzdsági kmr helyiségében, Győr, Bisinger-sétány 32. sz. Velence. Velencéről beszélni már-már furcsság. Ezekkel sorokkl kezdi Mári Sándor Velencéről szóló cikkét uj színekben muttj meg Velencét z Uj Idők legújbb számábn. zonkívül legkiválóbb irók munkái jelentek meg. Díjtln muttványszámot küld kidóhivtl, Budpest, VI. ndrássy-ut 16. Bányászhlál. héten súlyos szerencsétlenség történt z egyik felsőglli bányábn. Molnár István 37 éves nős vájár egy gerendát vitt vállán tárnábn, mikor egyszerre htlms suly ltt megtántorodott öszszeesett. gerend nykár esett, eltörte nykcsigolyáját minden orvosi bevtkozás dcár meghlt szerencsétlen ember. Hlálát z eddigi nyomozás dti szerint szívszélhűd okozt. Belefulldt tób bábolni tehenes. Hegedűs József 40 éves bábolni tehenes ht társ szeme láttár fulldt bele bábolni tób. F. hó 19-én déli órákbn álltit úszttt Hegedűs József z lig két méter mély tóbn, miközben z egyik tehén frkát megfogt így huzttá mgát vizén. Közben vizet nyelt ijedtében tehén frkát eleresztette, prton lévők csk zt látták, hogy kpálódzik segítségért kibál. Nevettek rjt, mert zt hitték, hogy viccel velük, hiszen úszni is tudott. Mikor zonbn másodszor is elmerült nem jött fel többet, indlutk keresére. Holttestét csk két ór múlv tudták kihúzni tóból. feleségét gyermekét árván hgyott szerencsétlen embert ngy rzvét mellett folyó 21-én temették el bábolni temetőbe. temeten ménesbirlok igzgtóság is jelen volt. Egy vsúti munkás szo moru trgédiáj. Vrg István 43 éves bicskei máv. munkás Bicske htárábn sinek közt dolgozott Komárom felől Budpest irányábn hldt egyik tehervont vlósággl drbokr tépte oly nnyir, hogy személyzonosságát is csk ruhdrbokbn tlált igzolványból tudt csendőrség megállpítni. vontvezető nem vette zre sinek közt gzt lépő máv. munkást, hlálos szerencsétlenség áldozt pedig vlószínűleg z erős szél sivitásától fák zúgásától nem hlottá meg, hogy hát mögött közeledik vont s így történhetett, hogy mozdony elkpt szerencsétlen embert oly borzlms módon hlálr gázolt. vizsgált megindult hogy szerencsétlenség körülményeit tisztázz. kosárfonás háziipr szerű üze. z iprügyi miniszter újból meghtározt z eddigi jogi helyzetnek megfelelően zt, hogy kosárfonást mely esetekben lehet háziiprszerünek tekinteni. E szerint- földművesnek sját termelű füzvesszöt, illetőleg füz kitermelnél rzesed gynánt szerzett füzvesszöt zöld fehér állpotbn egyránt jog vn háziiprszerüleg, zz idegen munkerő lklmzás nélkül csk mellékfogllkozásként feldolgozni értékesítenie. kosárfonássl ilymódon fogllkozó földművesnek nem kell iprigzolványt váltni, hnem z illetékes iprhtóságtól olyn igzolvány kiállítását kell kérnie, mellyel z áltl forglomb hozndó cikkek háziipri voltát igzolj. Pdlástüz Tóvároson. F. hó 15-én csütörtökön éjjel 12 ór körül Weikszler Jenő tóvárosi hentesmester Esterházyutcábn levő lkásánk szénpdlás eddig ismeretlen okból kigyulldt. tűzhöz tttóvárosi tűzoltóság zonnl kivonult eredményes, gyors munkávl cskhmr eloltott tüzet. vizsgált megindult nnk kiderítére, hogy terhel-e vlkit tüzesetért felelősség,

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Kimrom, 1916. ugusztus 17. XVI. évfolym 33. szám. KOMROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Vörös Krreszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövetségének hivtlos lpj. Megjelenik

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben