dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Radocsay László főispán : Ugy gazdasági, mint"

Átírás

1 IX. évfolym 13. szám. Ar 20 fillér. Komárom, március 27. ELŐFIZETÉSI Mi Egz évre 10 P. Negyedévre 2'50 P. I FELELŐS SZERKESZTŐ: Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 FILL. g PATHÓ GYULA Megjelenik minden szombton. 3 SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL: Komárom, Igmándi-ut 23. Telefon 61. Hirdetek ári díjszbás szerint. Kézirtokt nem dunk vissz. Még mindig hideg kor tvszi szellő fuvlt, meg mindig bátortln npsugár hjnl hüs leheleteben, mégis érezzük termzetnek életetdó melegséget, mely rejtőző rügyet, földbeszórt mgot döntő rohmr kzteti tél ellen. S legyen bármily dermesztő tél, legyen bármily hlott termzet, tvsz fenséges ereje már is didlmskodik kietlen, rideg, sejtelmes hidedségével fenyegető fgyos npok felett, fü, f, virág uj életre támd hirdetve pezsdülő életnek győzedelmes feltámdását. És mint kihjolunk verőfényes tvszi hjnlbn z blkon, megittsodv csodáljuk pompáb öltözni vágyó termzet ébredét, áhítttl hlljuk hegyen-, völgyön zengő s Istent-dicsérö mdárdlt, lelkünk elmélyed, szivünk megdobbn, érezzük, átéljük, hogy didlms életre támdt termzet csk hirdetője z Ur győzelmének, z Örök Igzság eljövetelének, mi Urunk Jézus Krisztus feltámdásánk. Az Alleluj! Ünnepeljünk! Isten krt beteljesült! A húsvéti hrngok megkondulnk rjongó hittel zengik: Isten végtelen htlmából zöldelhet csk fűszál fgyos föld hátán, Mindenhtó Teremtő krtából rázhtj le gyenge rügyecske hlálos telet,... jöhet kikelet, éjre virrdt, hlálr uj élet. A húsvéti hrngok zúgják szerte világnk: hiáb volt Júdás árulás, poroszlók sokság, hiáb z emberek vd gyűlölete, féktelen gőgje, minden tlálmány, fegyveres ereje, megdöntetlen z Ur győzelme hlál felett, z Igzság didlm z árulás felett, Krisztus htlm bűn felett, z erkölcsi világ urlmánk felsőbbrendűsége felfuvlkodott nygi világ felett. A templomokbn m este felhrsnnk z elnémult hrngok szv, vidám, didlms Alleluj : feltámdott. Itt vn ngy ünnep, feltámdás szent ünnepe, mikor könnyben ázó rccl, végtelen menetben, úr szegény, roskdozó gg mgbizó ifjú hcsk egy pillntr is istenéhez tér, zsolozsmát mond régi hittel, uj reménységgel emeli fel fejét legdidlmsbb példkép előtt: feltámdt Krisztus felé. A feltámdás szent ünnepe, midőn emlékeztet termzet újjászületére, megtnít bennünket, mgyrokt hinni bbn z örök igzságunkbn, hogy sir sötétjében dermedt Trinon ót érzett minden fgyot hideget áttöri megsemmisíti egyszer mélyből, z őserejü létünkből elinduló élet, feltámdó isteni szikr nemsokár lángr lobbntj mgyr élet már lig pislákodó mécses lángját, hogy győzedelmeskedjék végre ngy mgyr igzság. És ddig is, míg ngy np elérkezik, húsvét mgsztos ünnepén, feltámdás szent npján, csk ájttos szivünket jánljuk z újr testet öltött Megváltó kegyelmébe, könyörögve kérjük feltámdt Örök Igzságot mgyr sors jobbrfordulásáért, mgyr Hz feltámdásánk beteljesüléért. Dr. Rdocsy László főispán : Ugy gzdsági, mint kulturális szociális téren komoly, céltudtos, nyugodt nemzeti folyik vármegyében. munk A vármegye törvényhtóságánk rendkívüli közgyűle. A nyuglomb vonuló Fekete Rezső árvszéki elnöknek hosszú, buzgó eredményes működéért köszönetet Március hó 19-én Esztergombn, vármegyeház ngytermében közgyűlt előkzítő kisgyűl üle után rendkívüli közgyűlt trtott kettős vármegyénk törvényhtósági bizottság dr. Rdocsy László főispán elnöklével. A közgyűl tárgysoroztánk legkiemelkedőbb pontji Bibornok hercegprímás, dr. Drányi Kálmán m. kir. miniszterelnök vitéz Kozm Miklós volt in. kir. belügyminiszter leirtik voltk, melyekkel köszönetet mondtk vármegye közönsége tisztikr rzéről nyilvánított üdvözlekért. mondott közgyűl. Rdocsy László dr. tőispán elnöki megnyitó beszédében kegyelettel emlékezett meg dr. Rdvánszky György tvh. biz. tg elhlálozásáról, ki 1930 ót volt z egyesitett vármegyék tvh. bizottságánk tgj s ugy vármegye közéletében kifejtett csendes, de komoly ; lelkiismeretes munkásságávl, mint előkelő társdlmi szereplével megyeszerte ngy tiszteletet megbecsült biztosított mgágk. A főispán indítványár emlékét jegyzőkönyvileg örökítette meg közgyűl. Helyébe z lispán legtöbb dót fizetők csoportjánk póttgji- közül soron következő Szbó József tti lkost hívt be. Néhi Gúl Endre tti ref. lelkz helyére lelkzi állásbn utód Márkus Jenő került, ki elősször vett rzt közgyűlen ezért főispán öt külön is üdvözölte. Horváth Antl mocsi plébános lemondás folytán Rz Albert ácsi cukorgyári felügyelő került be törvényhtósági bizottságb. A közgyűl ngy figyelme mellett emlékezett meg főispánunk z évi lispáni jelentről ezzel kpcsoltbn köszönetet mondott dr. Frey Vilmos lispánnk ezen mindenre kiterjedő, vármegye közállpotiról tárgyilgosn tiszt képet nyújtó értékes jelentért, melyből mindenki megállpíthtj, hogy mi vármegyénkben ugy gzdsági, mint kulturális szociális (különösen közegzségügyi) téren komoly, céltudtos, nyugodt becsületes nemzeti munk folyik, melynek zért jelentkeznek z dott viszonyok között kétségtelenül kielégítő eredményei, mert ebben munkábn együttműködnek z utonóm állmi htóságok vármegye társdlmávl, még pedig pártpolitiki különbségekre vló tekintet nélkül mindenkivel, ki vlóbn őszintén keresztény világszemlélet lpján nemzeti eszme szolgáltábn áll. Szép szvkkl mondott köszönetet mindzoknk, kiknek hrmonikus együttmunkálkodás ezt kedvező közállpotot eredményezte melynek tuljdonithtó, hogy mi vármegyénk területén sem szélsőséges politiki megmozdulásoknk, sem z időnként.felbukknó lptln álhireknek tljuk nincs. Ott, hol társdlom látj tudj, mint hogy vármegyénkben láthtj tudhtj mindenki, hogy z állnivezetre hivtott kormányzt z dott lehetőségek htárin belül lépről lépre fokoztosn mindent megtesz szociális viszonyok jvításár, társdlmi szükségletek minél teljesebb kielégítére, ott

2 BUTOR nyug. meg. VÁSÁRLÓKNAK CSAK EGY CIM f? f LŐWY Győr, G r. T i s z I s t v á n - t é r 5. sz. (Városházzl Koiárommegyei Hirlp. 2. o l d l. szemben.) nemzeti társdlmi józnságán, nemzetfenntrtó erején megtörik szélsőségekkel vló k í s é r l e t e z, mert józn közvélemény tisztábn vn zzl, h o g y s z é l sőségek csk r o b b n t á s r r o m b o l á s r, nem p e d i g építre é s lkotásr l k l m s k. V i s z o n t m o n d j főispán tisztá bn vn józn közvélemény z o l y n álhírek célztávl értékével is, melyek élénk f n táziávl rikitó színezsel tel jesen egyoldlú beállításbn igyekeznek s z é l s ő s é g e k ve szélyeit közvélemény elé tárni, hzért nincs tljuk mi várme gyénk területén sem szél sőséges kísérletezeknek, sem fel-felbukknó tendenciózus álhireknek. B e s z é d e végén rr kérte f ő i s p á n törvényhtósági bizott s á g o t, h o g y tgji m g u k m ű k ö d é s i területén kellő f e l v i l á g o sítássl p é l d d á s s l hss nk od, m i s z e r i n t m i v á r megyénk jövőben is mentes mrdjon minden szélsőséges mozgolódástól őrizze meg, m i n t e d d i g, j ö v ő b e n is tiszte letreméltó nyuglmát d e f e t i z m u s t keltő lptln h í r e s z t e l é s e k k e l szemben. A ngy tetszsel fogdott elnöki megnyitó után d r. Frey V i l m o s lispán köszönetet m o n d mg munktársi n e v é b e n főispán üdvözlő szviért k i j e l e n t i, h o g y h jövőben is él vezni fogj főispán hthtós támogtását törvényhtó sági bizottság o s z t t l n bizlmát, u g y vármegye közigzgtás vőben is m e g o l d j, b á r s ú l y o s feldtát. N g y örömmel m e g n y u g vássl hlottá k ö z g y ű l é s m. k i r. kereskedelem- közleke dügyi m i n i s z t e r vontkozó l e irtánk ismertete kpcsán, h o g y j ö v ő évi mgyrországi euchrisztikus világkongresszus l k l m á b ó l z E s z t e r g o m - d o r o g i állmi kezelben levő útszkszt kifogástln állpotb helyezi é s összesen P. állmi támogtássl elérhető lesz, h o g y z E s z t e r g o m - p i l i s m r ó t - d ö m ö s i t ö r v é n y h t ó s á g i utt v á r m e g y e k ö z ö n s é g e állndó portln b u r k o l t t l láthss el. A k o n g resszust előkzítő bizottság ne v é b e n d r. gróf Ziczhy E r n ő m o n d o t t köszönetet kérte m u n káltok mielőbbi megkezdét é s befejezét. E r r e v o n t k o z ó l g d r. Frey V i l m o s lispán be jelentette, hogy z u t k n k folyó évi o k t ó b e r hó közepéig kzen k e l l lenniök. A vármegye központi v á lsztmányábn megüresedett h e l y re vitéz Szívós-Wldwogel József tábornokot válsztották Kecskemét v á r o s törvény htósági b i z o t t s á g á n k k e z d e m é nyezére f e l i r t i l g kéri t v h. bizottság m. k i r. k o r m á n y t ó l, h o g y főbb u t v o n l k mentén ingyenes munkásszállókt léte sítsen. Megilletődsel h l l g t t közgyűl Fekete R e z s ő v á r m e gyei árvszéki elnök nyugdíjz ttás iránti írásbeli kérelmét. A kisgyüii j v s l t elfogdásávl nevezett érdemeinek mélttás mellett közgyűl helyt d o t t kérelemnek. D r. Gróh J ó z s e f fájdlms jelenségnek trtj, hogy vármegye több érdemes régi főtisztviselője egymásután eltávozik t ö r v é n y h t ó s á g s z o l gáltából. K ü l ö n ö s vesztesége köznek Fekete R e z s ő távozás, kinek m i n d e n h i v t l i tényke dét törvényekre tett hivtli esküje irányított. Soh nem hgyt cserbe tudás z e m l é k e z ő t e h e t s é g e. M i n d e n cse lekedetét h i v t l i t é n y k e d é s é t törvény fennkölt szelleme irányított, nál h i v t l i eskü szó l e g s z o r o s b b értelmében testévált. M e l e g szvkkl m o n d o t t köszönetet t ö r v é n y h t ó sági bizottság nevében Fekete R e z s ő n e k h o s s z u, buzgó é s ered ményes működéért. Minthogy Fekete Rezső közismert s z e r é n y s é g é b ő l kifolyólg közgyűlé sen nem jelent meg nem ref lektálhtott kisgyüii jvs ltr d r. G r ó h J ó z s e f f e l s z ó llásár, helyette d r. Frey V i l m o s lispán m o n d o t t mindezekért k ö szönetet zzl, h o g y d r. G r ó h szvihoz semmit sem kivn hozzáfűzni, mert vármegye tisztviselői kr m á s l k l o m m l f o g Fekete Rezsőtől bucsut v e n n i. A kisgyűl, d r. Gróh J ó z s e f é s z lispán j v s l t á r k ö z g y ű l jegyzőkönyvileg örökítette m e g Fekete R e z s ő é r d e m e i t erről őt j e g y z ő k ö n y v i k i v o n t t l értesítette. A 9 pontból álló t á r g y s o rozt l e t á r g y l á s után köz gyűl z e l n ö k l ő f ő i s p á n é l t e tével ért véget. A Komár-minegyei Hir lp polgároké! Fizessen tehát elő m i n d e n k i l p u i k r. Locsolók, prfümök húsvéti jándékok o l c s ó áron beszerezhetők. Egyben jánlj fényvédő NEDECZKY Komárom, : ANTIOLA" kenécsét DROGÉRIA Ngyigmándi-u. 22. RHEUMA, köszvény, csúz, ischis, izületi fájdlmit GYÓGYÍTTASSA Budpesten lkoholos TÖRKÖLYFÜRDOJÉBEN V I I. D o h á n y - u. 44. O r v o s i felügyelet, Olcsó pusál-árk. Ellátás szo bákról gondoskodunk z épületben levő C O N T I N E N T A L SZÁLLÓBAN. Ismertetöt küldünk. március 27. A közvágó létesítére P. M A B I kölcsön fölvételét htározt el Komárom rendkivüli közgyűle. Igen gyér é r d e k l ő d é s m e l lett t r t o t t K o m á r o m szb. k i r. m e g y e i város képviselőtestülete m á r c i u s hó é n, szerdán d é l előtt városi s z é k h á z ngy t nácstermében Alpy G á s p á r m. kir. kormányfőtnácsos, polgár mester elnöklével rendkivüli közgyűlt. Npirend előtt mély r é s z véttel emlékezett m e g z elnöklő polgármester dr. Vrg M. Mihály városi tiszti főorvos elhunytáról, jelentette, h o g y z é r d e m e s városi főtisztviselő k o porsójár város közönsége n e v é b e n k o s z o r ú t helyezett, s í r jánál búcsúbeszédet mondott, temetén városi tisztviselői kr képviselőtestület tg j i v l együtt vett rzt. Indítvá nyozt, h o g y z e l h u n y t e m l é két kiváló é r d e m e i r e tekintettel közgyűl jegyzőkönyvében örökítse m e g. A közgyűl z elnöki előterjesztt elfogdván ném felállássl dózott d r. V r g M. Mihálytiszti f ő o r v o s e m l é k é nek. U g y n c s k n p i r e n d előtt jelentette be z elnöklő p o l g á r mester képviselőtestületben v i r i l i s l p o n történt v á l t o z á s o kt. S j á t s z e m é l y é b e n nem k i vn élni v i r i l i s j o g á v l, Kosch A r n o l d, Lupták B é l kiestek viriüsek sorából, d r. V r g M. Mihály jog pedig elhlálozás f o l y t n szűnt m e g. A v o l t k é p viselőtestületi t g o k közérdekű működét megköszönve jelen tette, hogy l e g t ö b b dót f i z e tők névjegyzéke s z e r i n t m e g üresedett képviselőtestületi t g s á g i h e l y e k r e : Billitz J e n ő, Czike Imre, d r. Frnk-Kiss J e n ő Schutzengel Ferenc komáromi lkosokt hívt be s zok m ű k ö d é s é r e j ó Isten áldását kérte. közgyűl hálás köszö nettel vette t u d o m á s u l z Alpy G á s p á r neje Vetsey S r o l t iskoli jutlomdíj lpítvány" A A m. kir. Felügyelőség lpító levelének miniszteri j ó váhgyását. Alispáni h t á r o z t l p j á n tudomásul szolgált közgyűl nek, h o g y Pungor L j o s e l h l á lozásávl Molnár I m r e h i v t o t t be képviselőtestületbe, özv. Ppp S á n d o r n é Hoffmnn L ő r i n c m á v. intézőt, özv. Kiss P á l n é p e d i g d r. Tomnóczy J ó zsef ü g y v é d e t bízt m e g v i rilis tgsági joggykorlásávl. A b e é r k e z e t t illetőségi k é relmeket z elődói jvslt l p j á n bírált felül k é p v i s e l ő testület, mely s z e r i n t Király E r n ő i l l e t ő s é g é t közgyűl e l i s m e r t e, t ö b b i 24- ét e l l e n b e n n e m. A kéményseprő ipr gy k o r l á s á r ó l s z ó l ó városi s z b á l y rendeletet kkép m ó d o s í t o t t közgyűl, hogy Szőny, M o c s, Dunlmás, Neszmély község k o m á r o m i kerületbe s o r o z z t t t k. Felhtlmzást dott köz gyűl polgármesternek, hogy Polgári Lövzcgylet rzére 2 d r b. 6 mm-es céílövő puskát szerezzen be é s j á r á s b i r ó s á g i é p ü l e t b e n levő elnöki l k á s á t lkítását e s z k ö z ö l h e s s e. ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l képviselőtestület b e j e l e n t é s t, hogy belügyminiszter jóvá h g y t M A B I álti K o m á r o m nk nyújtott p e n g ő s k ö l csönét s felhtlmzt polgár mestert, h o g y z 5 y * s z á z l é k o s nuuitsos kölcsönre vontkozó kötelezvényt v r o s k ö z ö n s é g e nevében l á í r h s s zon óhj kifejezével, h o g y vágóhíd m i e l ő b b még ez évben felépí tessék. A vármegyei kisgyűl ál tl zrevetelezett módosítssál h g y t jóvá k ö z g y ű l é s k ö z vágóhíd s z b á l y r e n d e l e t e t. Végül pedig z e l n ö k l ő polgármester kellemes húsvéti ü n n e p e k e t k í v á n v képviselőtestület t g j i nk b e z á r t z ült. Országos Selyemtenyzti propgndfilmjének bemu ttás Dunlmáson. Igen érdekes, tnulságos s z ó r k o z t t ó filmelőds v o l t f. hó é n d u n l m á s i kultúr házbn s e l y e m h e r n y ó t e n y é s z téről. A film b e m u t t t egy selyemhernyótenyztő cslád életét tenyzt rövid 4 hétig trtó ideje ltt *-^yben igen gyönyörködtető volt ngyon szép tájkén <s népviselet f e l vételek is. />, j n á l t o s n igen rossz i d ő j á r á s m e g k d á l y o z t szomszédos községek közönsé gét b b n, hogy f i l m e t m e g tekinthessek, de ez tlán j ó is volt, ngy tértek ngy mert helyi érdeklőd oly v o l t, h o g y vidékiek nem v o l n el meglehetősen teremben. A film iránti é r d e k l ő d é s t, vlmint seiyemhernyótenyzt o r s z á g o s é r d e k ű j e l e n t ő s é g é t jellemzi, h o g y z elődáson, melyet Berkes S á n d o r f ő f e l ü g y e l ő helyettes t r t o t t i g e n ngy k ö z vetlenséggel, vrmegyei lis pán képviseletében vitéz d r. Zsig J á n o s t b. f ő s z o l g b í r ó, d r. Mihály G é z, gesztesi j á r á s f ő s z o l g b i r á j, Ngy K o r n é l, m.

3 1937. március 2 7. kir. kormánytnácsos, ref. l e l kz, Mzáros A n t l r ó m. k t. p l é b á n o s, Kováts G é z u r d. f ő intéző, vitéz Böszörményi Ödön főjegyző, Pp-Kovách fc.mil r e f. Pthó L á s z l ó r ó m. k t. t n í tók é s m é g s z á m o s n k ö z s é g s z i n e - j v közül megjelentek. vül d r. Jeszenszky Árpád f ő f e l ü g y e l ő képviselte. Az elődást komáromi m. k i r. selyemtenyzti felü g y e l ő s é g vezetője, Brcz M i k l ó s selyemtenyzti főfelügyelő r e n dezte m e g ngy k ö r ü l t e k i n t é s s e l. A földmivelügyi minisz tériumból m. k i r. Országos Selyemtenyzti Felügyelőséget z e l ő d ó Berkes S á n d o r o n k i - Uri, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzi forrás H A J N A L OSZKÁR. Alispáni jelent v á r m e g y é i n k é v é r ő l. K o m á r o m - E s z t e r g o m k. e. vármegyék évéről r é s z l e tes jelentt kzített d r. Frey V i l m o s lispán. A n g y j e l e n t ő s é g ű kiváló s z k é r t e l e m m e l ö s s z e á l l í tott m u n k vármegyei élet minden megnyilvánulásár kiter jed. A z lispáni j e l e n t é s b e v e z e t é s e z év hlottiról emlékezik m e g. Fájdlmsn emlékezik meg v i téz Gömbös Gyul miniszterel nök elhunytáról. T e m e t é s é n v á r megyéink közönsége küldöttségi leg vett rzt é s koszorúvl együtt kegyelet é s e m l é k e z é s el n e m h e r v d ó virágit helyezte rvtlár. Elprentálj Turi Bél, Esztergom város ország gyűli képriselőjét, d r. Revitzky G á b o r vármegyei f ő j e g y z ő t é s z e l h u n y t bizottsági t g o k t. ö r ö m m e l s z á m o l be j e lent rról m e g n y u g v á s t j e lentő p o l i t i k i helyzetről, hogy dr. Rdocsy L á s z l ó f ő i s p á n k o r m á n y u j j á l k i t á s után is m e g m r d t z egyesitett v á r m e g y é n k főispáni m é l t ó s á g á b n. Az évre összeállított kimuttás szerint E s z t e r g o m n k 8.140, K o m á r o m n k p e d i g szvzój v n. A közigzgtási vontkozó ügymenetre r é s z é b e n z lispáni FILMSZÍNHÁZ Komárom K u n M i k l ó s - u. 11. T e l e f o n 70. K e l l e m e s húsvéti ünnepeket. Március 27-én, szombton nem trtunk e l ő d á s t! Március 28-án, 344, 615 é s li29 Húsvétvsárnp óri kezdettel W i l l y F o r s t, z osztrák filmgyár tás r e p r e z e n t á n s f i l m j e Burgszinház Bécsi tvsz kerül l e g k i v á l ó b b s z e r e p l ő k k e l bemuttásr. Mgyr hirdó. Március 29-én, Húsvéthétfőn 6 15 é s l 2 9 óri k e z d e t t e l Táncr születtem! Pzr zenéjü t á n c o s revü És szép kiegzít. kulturfilm film. Utolsó e l ő d á s o k v é g e i 211 előtt. j e l e n t é s megállpítj, h o g y z év folymán megtrtott hivtlvizs g á l t o k újból is tnúsították, h o g y u g y vármegyei, v l m i n t megyei városi é s községi h i v t l o k b n e l i s m e r é s r e méltó, l e l kiismeretes, hivtli előirásokt k ö z ö n s é g érdekeit szem előtt trtó megfeszített munk folyik. Megemlíti z lispán, h o g y z ü g y f o r g l o m nnyir emelkedett, h o g y 1931-ben m e g állpított tisztviselői é s kezelői n o r m á l " létszám s ü r g ő s revízi ój szükséges. A vármegye háztrtási pénz ügyi helyzetét kedvezőnek itéii z l i s p á n évi költségvet szükséglete P, erre fedezet sját j ö v e d e l e m b ő l P. pót dó utján fedezendő hiány P. A v á r m e g y e kezelé s é b e n lévő gyámpénztári lp bn k i s k o r ú k é s g o n d n o k o l tk k ö v e t e l é s e i : 1, P, g y á m p é n z t á r fedezete 1, P, trtlék l p ö s s z e g e tehát P. A p ó t d ó E s z t e r g o m b n 97 százlék, K o m á r o m b n 63 s z á z l é k. Érdekes megemlí t e n i, hogy D o r o g o n nem v o l t pótdó. (Egyetlen pótdómentes község vármegyében.) A közleked utügyrol szólv h n g s ú l y o z z jelent, hogy z állmi é s t ö r v é n y h t ó sági utk áltlábn j ó k n k m o n d htók, tervszerűen céltu dtosn keresztülvitt útfenntr tási é s útépíti p r o g r m m l e hetővé tette, h o g y k ö z s é g e k elsőrendű szükségleteit lkotó b e k ö t ő u t k kiépíthetők v o l t k, z o k t k r b n trthtták, n gyobb forglmú, főbb utvonl kt állndón jvíthtták nélkül, h o g y z u t l p o t e l d ó s i t o t t u k v o l n. A törvényhtóság kezelé s é b e n k m. kiépített é s k m. kiépítetlen közút v n. A kiépített utkból k m. h o s s z ú szksz v n állndó, p o r t l n b u r k o l t t l ellátv. Jóleső érzsel állpítjuk meg jelentből, hogy várme gyéink közegzségügyi állpot z elmúlt évben kielégítő v o l t. U g y népmozglmi d t i n k, m i n t e g é s z s é g ü g y i intézményeink é s személyzet országos viszonylt b n megfelelők é s m u t t k o z ó fertőző b e t e g s é g e k s z á m sem dht ggodlomr okot. Pre ventív intézményeink hálózt é s fertőző b e t e g s é g e k ellen v é g zett v é d ő o l t á s o k kiterjedt l k l m z á s p e d i g z o r s z á g l e g t ö b b vármegyéjével szemben e l ő n y ö s e b b helyzetünket biztosítj, b á r ezek t o v á b b f e j l e s z t é s e még feltét lenül szükségesnek látszik. A h l á l o z á s o k s z á m 2.322, ( e l ő z ő é v b e n 2.351) születek s z á m p e d i g ( ). Egyesitett vármegyéinkben csk néhány k ö z s é g b e n mutthtó k i kifeje zett E g y k e ", de ennek t n u l m á n y o z á s végett lkult külön bizottság j v s l t á r mégis szük s é g e s n e k tlált t ö r v é n y h t ó s á g Közigzgtási Bizottság, h o g y nemzetpusztitó veszede lem t o v á b b t e r j e d é s é n e k s ü r g ő s megkdályozás céljából h t á r o z o t t jvslttl forduljon m. k i r. Belügyminiszterhez v o n t k o z ó htároztát hsonló állásfogllás végett t á r s t ö r v é n y h t ó s á g o k n k is m e g k ü l d j e. Vármegyénk népmozglmi rányszám egyébként, össze hsonlítv z o r s z á g o s á t l g o k kl, kedvezőnek mondhtó, különösen örvendetes z igen lcsony c s e c s e m ő h l á l o z á s, m i nek e l é r é s é b e n ngy szerepe v n vármegyénk k i t e r j e d t c s e c s e r n ő védelmi intézményeinek. (Folyt, következik.) Cipő-, ruh-, vlmint szőrmeárukereskedő z á r u egyes rzeinek z e l k é s z í t é s é r e vgy j v í t á s á r s e m v e het fel m e g r e n d e l é s t. Keres kedő, kinek c s u p á n kereske delmi szkmár szóló ipri gzolvány v n, n e m c s k cipő, férfi- é s f i u r u h, n ő i - l e á n y r u h, v l m i n t szőrmeáru teljes elkzítét nem válllhtj e l, hnem z e m i i t e t t áruk egyes rzeinek elkzitét vgy jví tását s e m. Például k e r e s k e d ő, h cipőfelsőrz á r u s í t á s á r j o g o s u l t is, c i p ő f e l s ő r é s z elké szítét n e m válllhtj, illetőleg, h zzl z V I I. t ö r v é n y c i k k h t á l y b l é p é s e előtt f o g l l k o z o t t, c s u p á n folyó évi d e c e m ber hó i g válllhtj. Drogériák tárk húsvéti eljárás egyes dtivl e g y b e hngzó v l l o m á s á b ó l m e g á l l p í t o t t m : terheltek záltl, h o g y közösen hirdeteket tettek közzé, mely szerint hsznált ruhákért ujt kzítenek, I. r. terhelt megrendelőket szerezte, I I. r. terhelt ruhákt elválllt é s elkzítette, z e b b ő l eredő hsz n o t zután u g y osztották m e g e g y m á s között, h o g y I. r. terhelt m u n k d í j b ó l 20 százlékot k p o t t é s m e g k p t hsznált r u hákt i s. A mühelyhelyiséget I. r. terhelt bérelte, I I. r. terhelt tőle l b é r l e t b e b i r t h v i 15 p e n g ő é r t. A fentiek folytán t e r helteket büntetlen előéletükre é s v g y o n i v i s z o n y i k r tekintettel fenti m é r v b e n b ü n t e t e m. " B u é s illtszernyitvtrtás. Az iprügyi m i n i s z t e r most k i dott rendeletével u g y intézke dett, h o g y drogériák é s i l l t szertárk húsvét vsárnpján reggel 7 órától délután 2 óráig nyitvtrthtók. A szkosztályok elnök ségeit felkéri z iprtestület e l n ö k e, h o g y szkosztályi g y ű lek idejét testület e l n ö k s é gének is d j á k tudomásul é s p e d i g m i n d e n k o r o n kellő i d ő b e n. Szbóiprnk jogosult ln g y k o r l á s. A z I. fokú rendőri b ü n t e t ő b í r ó s á g I. r. ter helt ügynököt é s I I. r. terhelt szbóiprost férfiszbóiprnk közös jogosultln gykorlás mitt e g y e n k é n t 2 0 p e n g ő p é n z b ü n t e t é s s e l büntette következő m e g o k o l á s s l. TerhelteKnek z Születi é s névnpi ján déknk deszertet t e - s ü t e m é n y különleges séget állndón frissen kpht: Sp iel mnnái I g m á n d i - u t 19. Telefon 88. dpest s z é k e s f ő v á r o s p o l g á r m e s tere V. k i h. sz. ltt hozott I I. fokú ítéletével z I. fokú ítéletet h e l y b e n h g y t. A Kihágási T n á c s k i h. sz. v é g z é s é v e l t o v á b b i f e l l e b b e z é s t hivtlból visszutsított. lp A K o m á r o m m e g y e i Hír előfizeti é s hirdeti díj k e d v e z m é n y e. A K o m á r o m m e g y e i Hírlp k o m á r o m i I p r testület h i v t l o s l p j, miért is fontos, hogy lpot minden i p r o s t á r s u n k állndón kéznél trts, olvss. A g z d s á g i n e hézségekre tekintettel z i p r testület k e d v e z m é n y e s á r o n dj tehát tgjink e heti lpot s l e h e t ő s é g e t nyújt rr, h o g y kedvezményes előfizeti dijt negyedévi r é s z l e t e k b e n lehessen fizetni. Azok, kik előfizet tek l p r, i g e n k e d v e z m é n y e s áron hirdethetnek. Kedvezmén y e s d i j u előfizett é s k e d v e z ményesdiju hirdett csk z iprtestület vesz f e l, h o l r é s z letes tájékozttót szívesen d n k.

4 A kereskedelmi iprkmr közgyűle. A győri kereskedelmi iprkmr z elmúlt héten, csütörtökön Győrött, kmr tnácstermében Morvy István felsőházi tg elnöklével rendes közgyűlt trtott. A gyűlen Komáromból Fejei Géz iprtestületi elnök volt jelen. A közgyűlnek lig volt kiemelkedőbb pontj. A tárgysorozton elsősorbn szkbizottságok meglkítását ismertették, mjd győri belvízi hjózás problémáját tárgylták meg. Ugyncsk bővebben megvittták z iprosokr, kereskedőkre igen ngy nygi károsodásokkl járó zt mi helytelen állpotot, hogy egyes fogllkozási ágztbn létminimum ránylg mgsn vn megállpítv s ezzel helyzettel sokn visszélnek. Kérték, hogy végrehjtási értékhtárt vegyék revízió lá, illetőleg hogy köztisztviselői illetmények végrehjtási tillmát oldják fel. A három hónpos téli gzdsági tnfolym nevelő htás ltt teljesen megérett gzdkör meglpításánk eszméje, hogy z önálló gzdákból álló társdlmunknk közös sorsuk további intézében, hldó gzdálkodás meglpozásábn közös egységbe tömörülhessenek s ezért mozglmt indítottk, hogy Gzdkört Bánhidán meglkítsák. A megvlósulás nem soká Elhtározt kmr Kmri Értesítő" megjelentetét. Budpesti példár lpot od kívánják fejleszteni, hogy nemcsk hivtlos nyg közlére lesz lklms, hnem cikkek elhelyezére is. Letárgylták elfogdták zárszámdást tudomásul vették z elnöki előterjeszteket. Végül z indítványok során Hermnn Ljos (Esztergom) kifogásolt, hogy egyes helyeken olyn közmunkákt, melyeket vállltb szokás dni, inségkció keretében végeztetnek, inségmunkásokt pedig szkmunkák ki fogllkozttnk. A közgyűl után gyűl tgji közül mintegy htvnn utóbuszokon kirobogtk győrszigeti hírneves Koestlin csokoládé, cukork süteménygyár megtekintére. A látottk felett csodálttl elismersel dóztk kmri tgok htlms gyár vezetőségének. Bánhidán meglkult Gzdkör. A kisgzdák tömörüle. Szerezze meg Ön is lehetőségét nnk, hogy ne legyen kedvetlen, kilátástln z élete, hnem reménysége legyen egy szebb élet boldogbb jövő iránt! Az összes sorsjegyek felét kisorsolják, tehát minden második sorsjegy nyer! Vegyen vártott mgár. Még téli tnfolym ltt gzdközönség körében megnyilvánult közös óhj, hogy megcsinálják Gzdkört s ezt közös kívánságukt már község elöljáróság előtt is kifejezre jutttták. A szép cél eléréért lelkesedő kisgzdák ezután Láng József főjegyző megértő személyében tláltk olyn támszr, ki terveknek megvlósításábn leghthtósbb támogtást nyúj Állndó állmi osztálysorsjegyet; önmgánk csládjánk tesz vele szolgáltot, mert mihelyt sorsjegye vn, már meg is szerezte jóleső reményt, hogy 10, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 70, 100, 300, 400 ezer pengőt is nyerhessen! ellenőrz. felügyelet Mindenkinek mindenegyes sorsjegynek egyenlő nyeri esélye. Tehát szerencse fel! A húzások már április 10-én kezdődnek! A sorsjegyek hivtlos ár: z összes föárusitóknál. tott. Értekezletre hivt össze z érdeltséget, melynek során meggyőződött rról, hogy Gzdkör meglkításánk elgondolás legszilárdbb lpokon nyugszik, mjd felkérte Kuts János igzgtó gzdsági szktnárt, hogy Gzdkör kiépítét megvlósulás stádiumáb segítse jutttni. A szorgos előkzítő munk után 120 gzd kérelmére március hó 13-án, szombton trtották meg z lkuló közgyűlt, melyen htóságot Vigh Ervin ü. jegyző képviselte, ki trtlms beszéd keretében nyitott meg gyűlt. A gzdközönség igen ngy számbn vonult fel gyűlre. A Gzdkör meglkulásánk kimondás z lpszbályok elfogdás után közfelkiáltássl megválsztották z ideiglenes tisztikrt. A meglkult Gzdkör célj elére érdekében elhtározt, hogy állndó helyiséget trt fenn, s bb tgok rzére gzdsági szklpokt, gzdsági más tnulságos folyóirtokt jártnk, könyvtárt létesítenek. Alklms időben elődásokt rendeznek olyn köz, mezőgzdsági társdlmi kérdekről, melyek iránt tgok érdeklődnek. Legfőbb cél zonbn belterjes gzdálkodás előmozdítás, ugy t<;ok, mint község jvink előmozdítás. Színház. Március A Ném levente" bemuttó elődás, minth ezen héten zjlott voln le. Most látszott csk, hogy mit jelent színznek telt vgy üres ház előtt játszni. A kirobbnó siker főleg Budy Máriánk, ki különösen disponált volt B. Polgár Bélánk szólott. Kár, hogy leghtásosbb jelenet point-ját, egyéni sikerük mitt, veszni hgyták (Zilit bekötött szemmel vesztőhelyre kisérik hóhéri, közben hát mögött Agárdi, z álhóhér, leleplezi mgát, de Zili még ezt nem tudj). A közönség ngy tetsznyilvánításánk engedve, mindketten (Zili nyitott szemmel) megjelennek közönség előtt, hogy megköszönjék tpsokt. A hngultnk vége. A felvonásközi zene megfelelőbb volt. Jó elődás volt Mrik hdngy" Medgyessy Nusi-vl Köszegi-ve\ z élén. Erőss Pál Hrsztossy Irén tánci pompásk. H másért nem, ezért pompás tehetséges párért is érdemes szinházt látogtni. Táncik elsőrnguk, szivderitoek, humorosn ötletesek. A közönség elrgdttássl fogdj minden táncszámukt. A többi elődás gyengébb volt, mint z előző hetiek. Igz ugyn, hogy 2 3 tg szinzgyülre utzott. Érzett hiányuk, különösen z erőskezű főrendező hiány (még kényelemből eredő toillette-hibák is előfordultk. Világos kbát, fekete szlónndrág, fehér-kézelő lól kilógó kék kézelő stb...) A Színlp" sem mindég tényleg szereplő színzek neveit tünteti fel. Egyik-másik drb több próbát kivánt Voln ( Jöjjön elsején"). Még különben mindég elsőrngú Hrsstossy Irén sem tlált el igy megfelelő hngot. Az pró-cseprő kritizálás nem kr lebecsülő, vgy bántó célztú lenni, hnem megvilágítás olyn tényeknek, melyek sok gond közepette tlán elkerülik z rr illetékesek figyelmét, viszont közönség esetleg többet következtet belőlük, mint milyen jelentőségük. Mindenesetre kiküszöbelendők. HÍREK. K. E. A húsvéti örömök. A kereskedők kirkti hetek ót trk diszt öltöttek. Szebbnél-szebb, kisebb-ngyobb pirostojások, csokoládé nyulk, csokoládébárányok ékesitik zokt nem kis bámultár gyermekseregnek; egyik-másik gyermeket lig lehet elhúzni kirkttól, nnyir beleéli ott mgát képzeletének mesevilágáb szövögeti látottk nyomán tovább gyermekkor meséit. Az illtszeresek pedig z ízles kiállítású prfőmökkel vonzák üzleteikbe fitlságot, hogy mjd vidám húsvéthétfőn megörvendeztessék lányos házkt z öntözköd szép szokását megtrtv. Megindul vásárlás, ngy lesz forglom, mindenki jándékot visz szeretettének, örömöt óhjt dni húsvéti szent ünnepekre. Fluhelyen is trtják e*t szép szokást, cskhogy más formábn : ott drogériát gémeskút helyettesíti, kecses kis prfömösüveget jó öblös vödör, prfömöt pedig hmisíttln tiszt kútvíz; de leányok ennek is örülnek, mert tudják, hogy szeretetből locsolják őket legények. A húsvéti népszokások hgyományok nyomán öröm, ünnepi hngult, keletkező vidámság zonbn mind csk kísérője kell, hogy legyen egy másik, sokkl ngyobb örömnek : nnk ténynek, melyből z egz húsvét ünnepe keletkezett. A mi Urunk feltámdás történelmi tényének kell z első legngyobb örömet fksztni szivünkből, ennek gondoltnk kell húsvétkor urlkodni bennünk, e központi gondolt, mint tengely körül kell kikristályosodni többi örömnek is, igy lesz húsvét igzi örömünnepünk s igy szolgálnk húsvéti örömök életünk megszépítére!

5 us március 27. K. E. mök. cti (ok [több próelsején"). lég elsősem tlo hngot, kri tízls így bántó negvilágilelyek ln elke- figyel- esetleg lük. mint Minden- hetek. >ebb-nsokoládé ékemultár ik-másik Ifiuzni i ott mívilágáb nyomán leseit, edig z főmökkel itlságot, /éthétfőn nyos há- :p szos, ngy ki jánörömöt :ent ünik e/t Inás for- gémes- (ses kis lös vö hmi leá- k, mert locsolisok leletkező vidámkísérője fik, soklnnk tsz hus- A mi Irténelmi legn szí- IÍ toltnk ben- lt. i, mint sodni lesz s igy örömök Boldog húsvéti ünnepeket kivn minden előfizetőjének, olvsójánk, hirdetőjének munktársink Komárommegyei Hírlp szerkesztősége kidóhivtl. Húsvéti istenitiszteletek: A róm. kt. plébáni templombn 27-én, ngyszombton reggel negyed 8 órkor tüzszentel, húsvéti gyerty szentele, jövendelek imádkozás, keresztvíz szentel. Ennek végeztével 8 ór körül z ünnepi ngymise. Után Szentségkitétel szentsirhoz. Este fél 7 órkor fel támdási körmenet. Húsvétvsárnp. A szentmisék rendje ugy, mint rendes vsárnpokon. Ngymise ltt zenmise, melyen B. Mrgit egyházi Vegyeskr Pembuer F dur ünnepi ngymiséjét énekli, zenekrkisérettel. Húsvétvsárnp fél 12 órkor csendes szentmise. Húsvéthétfőn. A szentmisék rendje szokott vsárnpi. A református templombn : Husvétvsárnpján d. e. 10 órkor prédikál Urvcsorát oszt Sári Imre lelkipásztor, délután 3 órkor szintén Sári Imre lelkipásztor prédikál. Húsvéthétfőn d. e. 10 órkor prédikál Urvcsorát oszt Sári Imre lelkipásztor, délután 3 órkor prédikál Nádsdy Gábor ppnövendék. A komáromi evngélikus egyházbn körzetében. I. ünnepen delelőtt 10 órkor Komárombn. Délután fél 4 órkor Almásfüzitőn. II. ünnepen délelőtt 10 órkor Tóvároson. Az istenitiszteletek mindenütt urvcsorosztssl kpcsoltosk. Végzi: Fdgys Aldár lelkz. Húsvétkor gondoljunk szegényekre is. A Szociális Missziótársult Komáromi Szervezete szeretettel fordul Komárom nemesszivü áldoztr kz közönségéhez, hogy nincstelenek, szegény insége csládok húsvéti ünnepét igyekezzünk kedvessé tenni. Húsvéti klácsunkból djunk egy drbot népkonyh rászorultjink is. A népkonyhái f. hó 29-en, húsvét hétfőjen zárják, tegyük ez évi utolsó étkezüket emlékezetessé. Minden dományt hálás köszönettel fogd Inrlpilg nyugtáz z elnökség. A szíves dományokt kérjük vrosház 1. e. 22. szám lá küldeni. Hlálozás. Rzvéttel vettük néhi Konkoly-Thege Bél törvényszéki biró leány, Mtild t. hó 21-én eletének 48-ik évében hosszs szenved utáni elhunytt. Hlálát testvérei: Miklós, Gizell, István, sógor dr. Pákh János ügyvéd kiterjedt előkelő rokonság gyászolják. Temete f. hó 23-n róm. kt. egyház szertrtás szerint ment ^be komáromi temetőben ngy rzvét mellett. Köszönet. Vi.ágvsárnpon komáromi ref. templombn trtott szívhez szóló ékes beszédet Csizmdi Dániel neszmélyi lelkz. Beszédében neszmélyi Béthel árvház működét is ismertette. A hllgtók sorából egy mgát megnevezni nem kró fitlember 10 pengőt küldött z árvház céljir. E nemesszivü dományért ezúton mond hálás köszönetet neszmély ref. lelkzi hivtl. Olcsó bokorrózsát szállít legszebb remontns, te- bbrózs fjtákbn, 20 drbot csomgolv, postán, utánvéttel 10 pengőért Unghváry József fiskoláj Cegléden. Árjegyzék ingyen". Esztergom-vízivárosi Irglms nővérek Leánynevelő Intézete. Az intézetben internátussl egybekötött következő iskolák vnnk: tnítónőképző leánygimnázium (szeptemberben nyílik meg VIII. osztály) polgári leányiskol, elemi iskol. Az érdeklődőknek kzséggel küld tájékozttót z Intézet Főnöknője, Esztergom. Táncmultság. A szőnyi róm. kt. ifjúság f. hó 29-én, húsvéthétfőn Szőnyi Footbll Club felszerele jvár táncmultságot rendez Steiner Sámuel vendéglőjének ngytermében. Kezdete este 7 órkor. Kulturmunk Kisbéren. Kisbér községben legutóbbi népműveli elődáson Borbély Ljos tnitó Vágvölgyéről" trtott értékes elődást. Az elődást szvlt, két egyfelvonásos színdrb egzítette ki. Táncmultság. A Ngyigmándi Levente Egyesület Kultúrház termeiben f. hó 29-én este 7 óri kezdettel táncmultságot rendez. Fronthrcos táncmult ság. A Mocsi Fronthrcos Főcsoport f. hó 29-én, húsvéthétfőn d. u. 4 óri kezdettel Frnkl Sámuel vendéglőjében táncmultságot rendez. Bleset. P. Ngy Ljos 43 éves ácsi pici árus f. hó 22-én komáromi hetipicról hzfelé trtott, lov vlmitől megijedt, kirúgott Ngy Ljost jobb homlokon rúgt L ionttört szenvedett, A komáromi mentők elsősegélynyújtás után győri kórházb szállították. Házisszonyok! Nem kerül pénzbe, mégis legjobb tztrecepteket megkpj, h még m kéri Dr. Oetker-féle világhírü fényképes receptkönyvet, melyei bárkinek ingyen megküld gyár: dr. Oetker A. Budpest, VIII. Conti utc 25. Sportmultság. A Szőnyi Footbl Club húsvéthétfőjén Kultúrház ngytermében este 8 óri kezdettel szép műsorrl egybekötött táncmultságot rendez. Közgyűl. A Komáromi Polgári Lövz Egyesület Komárombn f. évi április hó 6-án délután 6 órkor, htároztképtelenség esetén pedig április 14- én délután 6 órkor városi székház kis tnácstermében trtj évi rendes közgyűlét következő tárgysorozttl: 1. elnöki jelent, 2. tisztikr kiegzíte, 3. válsztmány meglkítás (10 rendes 2 póttggl), 4. z évi zárszámdás letárgylás, 5. z évi költségvet megállpítás, 6. esetleges indítványok. Színielődás. A mocsi ref. nőegylet f. hó21-én, orgonlpjár jól sikerült szinelődást rendezett. Szinre került Viki" 3 felv. vigjáték Gyere hz lelkem Sár" 1 f. bohózt. A jól szereplő műkedvelők közül kitűnt Hörömpöli Ili. Az erkölcsi nygi sikert dó drbokt fárdhttln buzglomml tnították Komjáthy Jánosné ref. lelkzné Könczöl Erzsébet tnítónő. Eltörött krj. Kempf Géz 29 éves ursági kocsis grébics-puszti lkosnk blkrját munkközben borsódráló gép szíj elkpt s lsó krszárát csukló fölött eltörte. Hotel Szállod Budpest, VIII., Bross-tér 2. A keleti pályudvrnál. Telefon : Polgári szállod város központjábn. Hideg-meleg viz. [ hirdett váoi ki 25 % engedményt kp. Vérmérgezt okozott tüskeszúrás. Szly Dávid 79 éves tárkányi npszámosnk munkközben egy kácftüske megsértette kezét. Nem tuljdonított ngyobb jelentőséget z esetnek, kezeit sem trtott tisztán, Két np múlv keze nnyir megdgdt, hogy orvoshoz kellett mennie. Az orvos kórházb küldte, hol borzlms kinok között meghlt. Vérrnérgezt kpott ez okozt hlálát. A győri ügyzség temeti engedélyt megdt. Az üzletek záróráj. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter legújbb rendeletével Komárom szb. kir. megyei város területén is szbályozt nyilt árusítási üzletek záróráját, mely szerint z évnek április hó 1-töl október hó 31-ig terjedő szkszán este 7 órától reggeli 7 óráig, z évnek november hó 1-töl március 31-ig terjedő szkszán szombton esti 7 órától, más köznpon este fél hét órától reggeli fél nyolc óráig z üzleteket zárv kell trtni, kivéve túlnyomón élelmi vgy egyedárusitási cikkeket árusító üzleteket hentes mzáros üzleteket, melyek április hó 1-től október 31-ig terjedő szkszábn szombton este fél 9 óráig, más köznpokon este 8 órától reggeli 6 óráig, z évnek november hó 1-től március hó 31-ig terjedő szkábn szombton este 8 órától, más köznpon este fél 8 órától reggel fél 7 óráig kell zárv trtni, mikor is kizárólg csk élelmiszert vgy állmi egyedárusági cikkeket szbd árusítni. A rendelet kijátszói szigorú pénzbüntetsel büntetendők. Füsívezetéknek csk törv. védjegyű zbesztcementcsövet hsználj ETERI MÜVEK Budpest, VI. Andrássy-ut33. Hlálozás. Bón János nyug. városi rendőrltiszt életének 68-ik évében március hó 19-én túlsó Komárombn, meghlt. A megboldogult évtizedeken át hűséggel, becsülettel szolgált Komárom város rendörségében s z állmfordultkor nyugdíjzták. Vsárnp temették el ngy rzvét mellett túlsó városrzi káclombos temetőben. Külön vont megy húsvéthétfőn Budpestre. A Máv. várhtó ngy húsvéti forglom könnyebb lebonyolítás érdekében március 29-én, húsvéthétfőn különvontot indit Győrből Budpestre. A különvont, melyre z összes személyvonti kedvezmények érvenyesek, 18 ór 50 perckor indul Komáromból 21 ór 13 perckor érkezik Budpest keleti pályudvrr. A színtársult ngy kbréestélye Eiőre jelezzük, hogy z üt időző színtársult április 5-én, hétfőn ngy kbréestéllyel búcsúzik z itteni színházlátogtó közönségtől. Ez lklomml Gruber Lőrinc, z itteni Hiteiszövetkezet ügyvezetője is fellép, kinek színpdi sikerei közismertek z itteni túloldli Komárom közönsége előtt. Konferál z ez lklommr irt egy felvonásos, 5 képbőt álló Tréfhjó vidámság tengerén, vgy hogy udvrolnk férfik!' című kcgttó fregoliádj főszerepében is fellép. Ezenkívül hngultos, multttó ének prózi mgánszámok is lesznek műsoron, melyre még legközelebbi számunkbn vissztérünk. Kérje mindenütt Komárommegyei Hirlpot Hlált okozott tolvjokt risztó revorver löv. Hlálos fegyverhsznált történt szombton este túlsó Komárom város htárához trtozó Gyulmjorbn. A Vág- Dun túlsó felén z ógylli országút mentén ngy kiterjedű birtok vn Messinger Bél földbirtokosnk ugynott vn lkás, gzdsági udvr is. Az utóbbi években b. in pnszkodott Messinger Bél, hogy közeli várerődökben lkók közül néhányn más ismeretlen tolvjok nem kívántos látogtást 1

6 tesznek nál, megdézsmálják gzdságát s szénájából, szlmájából, búzájából mákjából más terményéből jelentős menynyiséget visznek el. Szombton este is tolvjok jártk mjorbn. Az éj sötétjében 6-8 vkmerő tolvj gzdság vssínéit tlpfáit szedték fel, hogy zt vigyék zsákmányul. A mjorság éjjeli őre, mikor klpácsoló tolvjok munkáját zrevette, zonnl felzörgette mjor urát s jelentette z esetet. Mesinger Bél frommer pisztolyt vett mgához s tolvjok keresére indult. A tolvjok földbirtokos z éjjeli őr megjelenekor meglpultk, mire Messinger néhány risztólövt dott le. Alig dördült el revolver, egy megrázó sikoly rezegtette meg levegőt. Az egyik tolvj ugynis ki egy betonemelvényre kpszkodotmel 20 éves Eke Szilveszter hsflát fúrt keresztül revolvergolyó mire szerencsétlenül járt legény, véresen rogyott össze. A súlyosn sérült Eke Szilvesztert zonnl kórházb szállították, hol sebeibe hétfőn belehlt. A szomorú trgédiát mikor megtudt Eke szivbjos édesnyj, mg is súlyos betegen dőlt ágyb mjd állpotár tekintettel bevitték z Emberszeretet" közkórházb. VII. várerődbeli Ngy László, Kálmán Ferenc Benyó János ellen, kik z éjszki tolvjlásbn rzt vettek, rendőrség z eljárást megindított. Ugyncsk vizsgált indult Messinger Bél ellen is hlálos fegyverhsznált mitt. BRIDGE. Versenyjátszmák. A Ttán nemrégiben lefolyt Tt Komárom brátságos versenyen fordult elő z lább ismertetett ngyon érdekes tnulságos kiosztás : Osztó Nyugt, áltlános mns! Nyugt : Pikk 9, 4, Kőr Káró K, D, 8, 4, 3, 2, D, Treff Észk : Pikk Kör Káró Treff Kelet: Pikk Dél A, B, 7, 3, D, 7, 6, 5, 3, 10, ö, 5, A, K, D, 8, 6, A, K, 10, Kőr A, B, 9, 7, Káró 9, 6, 5, 3, Treff 10, 9, Pikk Kőr Káró Treff B, 8, 2, K, B, 10, 8, 7, 4, 2, 5, 4, 2, Az egyik sztlnál, hol Észk Dél vonlon Komárom, Kelet Nyugt vonlon Tt ült, licit következőképen ment : Nyugt Észk Kelet Del 1 kőr 1 pikk 2 pikk! pssz 3 treff pssz 3 kőr pssz 4 kőr pssz pssz 5 káró! 5 kőr!! pssz pssz pssz A másik sztlnál ugynezekkel lpokkl Észk Dél vonlon Tt, Kelet Nyugt vonlon Komárom következőképen licitált: Nyugt Észk Kelet Dél pssz! 1 treff! kontr! 1 káró! 2 kőr 2 pikk 3 kőr 4káró! pssz!! kontr! pssz pssz pssz!!! Az első sztlon igen szép teljesítményt volt Hyd Jenőnek (Dél) z 5 káróvl vló mente, mert z 5 káróbn legfeljebb 2 bukás vn, mi kontrávl 300 poént jelentett voln, mig teljesített 4 körért Tt 420 poént ír tulüt nélkül. De még szebb volt ennél z, hogy dr. Dinny (Nyugt) nem hgyt mgát biztos kontr áltl elcsábittni, hnem bemondt z 5 kört, mit teljesített így 450 poént könyvelt el! Teljesen hibás volt másik sztlon Nyugtnk kétszeri psszolás Kelet áltl kpott információs kontr után 6 körrel két értékütsel egy szingl egy doubleszin mellett!! Az eredmény egy bukás volt ttik terhére, mi mindössze 100 poént jelentett igy Tt 350 ponét, vgyis 6 mecspontot nyert! SPORT. Húsvéti műsor : Ferencváros TC KFC húsvétvsárnp Komárombn. Szenzációs ünnepi műsorról gondoskodott K. F. C. minden áldoztr kz vezetősége. A legendás hirü Ferencváros kiváló cspt z mtőr FTC látogt el Komáromb. Futbllt kedvelő közönségünknek vlóságos csemege lesz sokszoros mtőrbjnok vendégszereple. Reméljük, hogy mérkőz propgndáj lesz lbdrúgásnk telt nézőtér fog gyönyörködni várhtó szép játékbn. Mgunk rzéről egy rgyogón szép délutánt kívánunk, hogy z erkölcsiek mellett fontos nygi siker ne mrdjon el. A ngy mérkőz előtt 2 óri kezdettel komáromi leventék Kfc ifj. csptávl játsznk. Közönségünknek ngyszerű szórkozást fog nyújtni tippverseny, mert z szerencs, ki z Ftc Kfc. jövő vsárnpi Perutz Kfc. mérkőz eredményét eltlálj, ingyen utzást ellátást kp Székesfehérvárr, z Előre Kfc. mérkőzre. Második dij 5 P., hrmdik 3 P. lesz. A második szórkozttó csptösszeállitó szvzóverseny lesz, mert vezetőség szvztok összeszámlálás lpján fogj felállítni Kfc. első csptt. A jegyváltásnál mindenki szvzószelvényt kp, mit kitölt után pénztárnál kell ledni, legkőbb zonbn z Ftc. Kfc. mérkőz félidejének végéig, kőbb ledott szvztok figyelembe nem vehetők. Az eredményt lpunk legközelebbi zutáni számábn fogjuk közölni. KFC. II. TTK 20 (0-0). Megérdemelten győzött komáromi II. grnitúr. II. Ker Perutz 5 3 (4 1). Biztosn győzött jó formábn levő kerület. Komárommegyei Hitelbnk R. T. komárom-ujváros. Alptőke trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. A bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi csekkek kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások meghitelezek bei- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztositó Rzvénytársság Komárommegyei 1 (váltógyorskölcsönöket) kphtnk 7<Vo kmtr gzdák, bérlök, földbirtokosok; úgyszintén szerzünk óvdék, kuciók céljár tkrékkönyvet pesti ngybnktól, bizlmi álláshoz, házfelügyelőségekhez, vlmint jólfizetett elhelyezkedeket hozunk létre Budpesten, hosszú szerződsel. (Válszték vn!) Heller Kereskedelmies Bnkhitel-irodáj, tórvényszékileg bejegyzett cég. Alpítv Budpest IX., Dndár-ucc 24. (Rzletes felvilágosítás tájékozttók 50 filléres válszbélyeg ellenében.) Beöthy Zsolt utcábn keleti fekvű 280 négyszögöles, Zichy utcábn déli fekvű 200 négyszögöles házhely szbd kézből eldó. Cini : kidóbn végreh szám Árveri hirdetmény. Ezen árver kitűzének lpját képező végrehjtás hivtlból lett fogntosítv Alulírott kir bírósági végrehjtó ezennel közhírré teszem, hogy komáromi kir. jbíróságnk Pk sz. végze folytán dr. Tsnády Ngy András bpesti ügyvéd áltl képviselt Mgyr Királyi Állmvsutk végrehjtt, jvár végrehjtást szenvedett ellen 211 P. 64 fillér tőkekövetel költségek erejéig elrendelt kielégíti végrehjtás folytán végrehjtást szenvedőtől lefogllt 3250 pengőre becsült ingóságokr komáromi kir. jbiróság fenti számú végzével z árver elrendeltetvén, nnk korábbi vgy felülfogll ttok követele erejéig is mennyiben zok törvényes zálogjogot nyertek voln s kielégíti joguk m is fenn áll ellenük hlsztó htályú igénykereset folymtbn nincs végrehjtást szenvedőnél Ácson leendő megtrtásár htáridőül évi április hó 6-án d. e. 10 óráját tűzöm ki, mikor bíróilg lefogllt gbon segyéb ingóságok legtöbbet Ígérőnek kzpénzfizet mellett, szükség esetén becsáron lul is, de leglább becsérték kéthrmdánk megfelelő összegért el fognk dtni. Kelt Komárom, évi márc. hó 16. npján. Borsitzky László kir. bir. végrehjtó. Személyzonossági igzolványok kphtók'. Hcker Dezső könyvkereskedében. Vezérügynöksége. Szobás, konyhás lkást keresek zonnlr. Cím Húsvéti kidóhivtlbn. ünnepekre: Imkönyvek, zsoltárok, rózsfüzérek ngy válsztékbn, vlmint képeslpok kphtók : HACKER DEZSŐ könyvkereskedében Komárom, Ngyigmándi-u. Hirdetek felvétetnek. Gylóky vskereskedben Komárom. Vetőmgvk, drótkerít, kertgzdsági eszközök. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, Ngyigmándi-u. 23. Felelős kidó: Hcker Dezső

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

A vármegyei közigaz gatási bizottság ülése.

A vármegyei közigaz gatási bizottság ülése. IX. évfolym 7. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 937. 3. mm ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 0 P. 5 P. Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden Nehéz, szinte elviselhe t e t l e n sors még elviselhetet

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r.

ott ^3 Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A gunk. ségekhez. A Poór István k a r n a g y v e z é n y l e t é láttuk Alapy G á s p á r m. k i r. X. é v f o l y m 35. s z á m. r 20 f i l l é r. 1938. u g u s z t u s 2 7. ott ^3 mmßßßßimimtm ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre _ ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. Egyes szám Megjelenik 250 P. á r 20 fill. Felelős

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

ennek a sikertelenségnek? Feleletet egyik sem ad, legfeljebb magyarázatokat homályos szövegezéssel, melyeket azonban senki sem ért meg.

ennek a sikertelenségnek? Feleletet egyik sem ad, legfeljebb magyarázatokat homályos szövegezéssel, melyeket azonban senki sem ért meg. V. évfolym 52. szám. r 20 fillér. Komárom, 1936. december 26. ELŐFZETÉS R 52 évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 K. Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben