Helyi tanterv 2010/2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv 2010/2011"

Átírás

1 Helyi tanterv Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas Kazinczy u. 5. 1

2 Tartalomjegyzék 2.1. A HELYI TANTERV KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI A kötelezően illetve választhatóan felhasználható időkeret felhasználási szabályai Kompetencia alapú oktatás A szakképzési évfolyamok közismereti képzése TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Társadalomtudományi tantárgyak Természettudományi tantárgyak Tantárgyi tantervek Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret és etika Idegen nyelv Matematika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Természetismeret Fizika Földünk és környezetünk Biológia, egészségtan Kémia Informatika A szakképzést előkészítő évfolyam Belépési feltételek Továbbhaladás feltételei Az értékelés elvei TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYE ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI Az iskolai írásbeli beszámoltatások alkalmazott formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe súlya Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei, korlátai A tanulói teljesítmények rögzítése A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAINAK TÉMAKÖREI Kötelező tantárgyak ( ) Magyar nyelv Magyar irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választható tantárgyak ( ) Biológia Fizika Földrajz Kémia Informatika Testnevelés A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉNEK SZÜKSÉGES MÓDSZEREK DEKLARÁLÁSA MELLÉKLETEK HELYI TANTERV ÓRATERVEI Szakiskola évfolyam közismeret 2010/11. tanévtől Szakmai alapozás szakiskola évfolyamán 2008/2009-től A szakképzést előkészítő évfolyam közismereti 2008/2009-től Az előrehozott szakképzés közismereti időkerete *csoportbontásban A szakmai tantárgyak és az azokra fordítható ajánlott óraszámok Szakközépiskolák szakmacsoportos alapozó oktatása Szakmacsoportos alapozó oktatás 2008/2009-től (MŰSZAKI SZAKTERÜLET)

3 8. Szakközépiskola - Műszaki szakterület Szakközépiskola - Egyéb szolgáltatások Szakközépiskola - Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakközépiskola - Egészségügy és szociális szolgáltatások Szakközépiskola - Vendéglátás-idegenforgalom

4 2.1. A helyi tanterv kialakításának alapelvei Nemzeti alaptanterv A Nemzeti alaptanterv műveltségi területenként határozza meg az általános műveltséget megalapozó szakaszon folyó nevelő-oktató munka kötelező és közös céljait, a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló ismeret, készség és képesség jellegű követelményeit Kerettanterv Az általános műveltséget megalapozó szakaszban az iskola nevelés-oktatás tartalmi egységet, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptantervben szereplő műveltségi területekre épülő kerettantervek biztosítják. Helyi tanterv A nevelési-oktatási intézményekben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik Az iskola pedagógiai programot és ennek részeként ha e törvény másként nem rendelkezik a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába A Nemzeti alaptanterv a kerettantervek és a helyi tantervek tehát a törvény szerint szervesen egymásra épülnek, mindhárom tantervtípus fontos szerepet tölt be az iskolai munkájának tartalmi szabályozásában. Nem látjuk szükségét az egyedi engedélyeztetésű Helyi tanterv bevezetésének, mivel felvállalt céljainkat a Kerettanterv által körvonalazott keretek között is megvalósíthatónak ítéljük A kötelezően illetve választhatóan felhasználható időkeret felhasználási szabályai A nevelőtestület nem kíván módosítani a szakközépiskola kerettanterv által ajánlott tantárgyrendszerén, azt az iskola típusára nézve megfelelőnek, kielégítőnek tartja. A tantárgyak integrációját tartalmilag támogatjuk, formailag azonban megtartjuk önállóságukat. Egyetértünk továbbá a tanulók terhelésének mérséklésével is mind a napi, mind pedig a heti óraszám maximálásának tárgyában. A szabadon tervezhető időkeret felhasználását illetően a tantestület úgy döntött, hogy a kötelező ill. kötelezően választható érettségi vizsgatárgyak óraszámának növelésére használja fel valamennyi évfolyamon. Így a matematika, az idegen nyelv évi órára emelkedik. A természettudományos blokk óraszámának gyarapítására a 11., 12. évfolyamon kerülhet sor, amikor is a szabadon tervezhető órák száma évi 36-ról 72-re emelkedik, ha azt a tanuló érettségi vizsgatárgyul választja. A döntés indoklása az, hogy felelősséggel akkor vállalhatjuk diákjaink érettségi ill. felvételi vizsgára való felkészítését, ha az objektív feltételek sorát ehhez a feladathoz igazítjuk. 4

5 A természettudományos blokkal való gazdálkodás terén további döntések is születtek: Mivel tanulóink többsége várhatóan a 13. évfolyamon bekapcsolódik szakmai képzéseink valamelyikébe, így a kémia/fizika/biológia tantárgy tanítását kívánjuk a 10. évfolyam után is folytatni, illetőleg érettségi vizsgatantárgyként ajánlani. A fentebbi döntés indoklásaként meg kell még jegyezni, hogy mindenképpen figyelembe kívánjuk venni a szakmai elméleti tantárgyak és a választható természettudományi tantárgyak kapcsolódását. Az információ társadalmában rendkívül fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minél magasabb szinten legyenek képesek eligazodni az informatika világában. Tanúi vagyunk annak a folyamatnak, ahogyan a számítástechnika az élet szinte minden területét behálózza. Bármilyen szakmát is választ a diák, számítógépismeretre mindenképpen szüksége lesz. Ezért az informatika tanítását folytatni kívánjuk a 11., 12. évfolyamon is, amihez a szabadon tervezhető órák egyikét használjuk fel. Mivel a nevelési programunkban jól tükröződően megfogalmaztuk, hogy a nevelésioktatási folyamatban alapvető fontosságot tulajdonítunk a tanulók felzárkóztatásának, képességeik fejlesztésének, ezért a szakiskola számára kidolgozott kerettantervi változatok közül az A változat mellett döntöttünk. A természettudományi oktatást mindkét évfolyamon évi 108 órában tervezzük. Ez azt jelenti, hogy a biológia, fizika, földrajz, kémia ismereteket a 2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben a természetismeret tantárgy foglalja magába heti 3 órában. A természettudományos blokk óraszámainak megállapításával egyértelműsítettük a szakmai előkészítésre, alapozásra szánt időkeretet a 10. évfolyamon ( 288 óra/év.) A szabadon tervezhető órát az idegen nyelv óraszámának növelésére fordítjuk. Ennek indoklásaként részint azt kell megemlíteni, hogy Magyarország uniós tagsága ezt szinte kötelezővé is teszi számunkra, részint pedig a gazdaság szolgáltatás szakágazat szakmáiban az idegen nyelv a szakmai vizsga részét alkotja. Végül de nem utolsó sorban az idegen nyelv tanításának hatékonysága nem kis részben múlik a heti óraszámon. A nem kötelező időkeret terhére választható tantárgyakat ajánlunk diákjainknak: Mivel a kötelező tantárgyak sorában egy idegen nyelv tanítását vállaltuk fel, ezért a választható tantárgyak egyike a 2. idegen nyelv valamennyi évfolyam számára. Természetesen mind a kötelező, mind pedig a választható (2.) idegen nyelv esetén teljesítjük az idegen nyelv tanításának alapkritériumait, vagyis biztosítjuk az optimális csoportlétszámot (ez nyilvánvalóan csoportbontással lehetséges) továbbá a nívó szerinti csoportbeosztást. Alapvetően 1. és 2. idegen nyelvként is az angol ill. német nyelvet tanítjuk, de igény esetén további élő idegen nyelvek oktatásától sem zárkózunk el. Fontosnak tartjuk még, hogy az idegen nyelvtudást is megkövetelő szakmák esetén az általános nyelvismereten kívül a szakmai nyelvi ismeretek megszerzésére is legyen lehetőség iskolánkban. A szabadon választható tantárgyak sorával igyekszünk valamennyi tanulónk igényének megfelelni. Gondolnunk kell azokra a kiváló képességű diákokra, akik egyéni haladásra is képesek, akik nem elégszenek meg a korosztályuknak szánt ismeretanyag mennyiségével, a készség-és képességfejlesztés átlagos követelményeivel. Kötelességünk ezen tanulókör számára is lehetőséget teremteni. Nekik kínáljuk a tehetséggondozás különböző területű és formájú változatait, melyeknek olyan rendszert kell alkotniuk, hogy bármilyen érdeklődést ki tudjon elégíteni. Gondolnunk kell azonban azokra a tanulókra is, akik a tanulás folyamatában nehézségekkel küzdenek. Segítenünk kell őket az előre haladás útján. A segítségnyújtás akkor éri el leginkább a célját, ha egyénre szabott. Ezt teszi lehetővé a differenciált 5

6 képességfejlesztés. A tehetséggondozáshoz hasonlóan e területnek is rendszert kell alkotnia, hiszen a problémák szerteágazóak Kompetencia alapú oktatás Kiemelt feladatként kezeljük, hogy a vizsgakövetelmények szellemében minden erőnkkel törekedjünk a tanulók kezébe, fejébe használható tudást közvetíteni. Ennek megfelelően a kompetencia alapú oktatás mellett kötelezzük el magunkat. Elterjesztése érdekében matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében heti egy órában csoportbontásban fejlesztjük a matematikai eszköztudást (logikus gondolkodást) illetve a szövegértési kompetenciát. Ezt a 9. évfolyamra, egy bemeneti mérést követően vezetjük be. A fejlesztő tevékenység visszamérését kimeneti méréssel tervezzük a tevékenység bezárásaként. Az említett kompetenciák fejlesztése az osztályban tanító valamennyi tanár kötelessége az osztályfőnök irányításával A szakképzési évfolyamok közismereti képzése A szakképzési évfolyamokon a központi programban meghatározott, a moduláris képzésben megszabott feltételek szerint folyik a szakmai vizsgára való felkészítés. A felzárkóztató oktatás felkészíthet iskolai előképzettséghez nem kötött, alapfokú iskolai végzettséghez kötött, illetve a tizedik évfolyam végzettségéhez kötött szakképesítés megszerzésére, felkészítő szakképzésre való bekapcsolódásra. A szakképzési évfolyamokon a szakiskolai kerettanterv a tanulók számára szakmai elméleti oktatás mellett továbbra is biztosít időkeretet a készségfejlesztő, általánosan művelő illetve a szakmai elméleti képzést kiegészítő közismereti képzésre. Ez magában foglalja a kerettantervi rendeletben meghatározottakon kívül a testnevelést, szakmai számításokat, az informatikát, a tanult szakmához illeszkedő természettudományokat (pl. környezetvédelem), a társadalomtudományokat (pl. társadalom ismeret, etika), az idegen nyelveket is. A szakképzési évfolyamokon az egyes tantárgyak oktatására fordított időkeretet, a tantárgyak tartalmát és követelményeit a tanulók aktuális igényeinek és az adott szakképesítések sajátosságainak megfelelően kell szabályozni szakmánként. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény évi XLIX. törvénnyel történő módosításával egy újabb képzési forma, az ún. "előrehozott" szakképzés jelent meg a szakiskolai képzés rendszerében, amelyet a módosított törvény 27. -ának (4) új bekezdése határoz meg A 2010/2011-es tanévtől bevezetésre került az előrehozott szakképzés. A hozzá kapcsolódó közismereti és szakmai területek tudáselemeinek átadása 3 éves időkeretben történik a két terület arányának fokozatos felcserélődésével. A közismereti képzés az előrehozott szakiskolai szakképzés (9., 10., 11. évfolyamok) kerettantervére épül. 6

7 2. 2. Tantárgyi célok, feladatok fejlesztési követelmények Társadalomtudományi tantárgyak Szakközépiskola Céljaink és feladataink az általános iskolai ismeretekre épülnek. A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos értékeket és változó kultúrákat közvetít. Erősíti a nemzeti identitást, a minőségi megnyilatkozás iránti igényt, az etikai ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. Hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával kell reagálnunk a diákok mindennapi életvilágára. Figyelembe kell vennünk, hogy az elektronikus információhordozók közegében mozgunk. Ismernünk kell az ifjúsági szubkultúrát. Tanulóinkkal megfelelő önkifejezési, szövegértési, gondolkodási képességekre kell szert tennünk. A magyar nyelv tantárgy feladata, hogy fejlessze a nyelvi megértés képességét, az önkifejezést. Az irodalmi művek elsajátítása révén szövegek pontos értőivé válnak, döntési szituációkat, magatartási formákat, értékeket ismernek meg. Megismerhetik a nyelvi kifejezés lehetőségeit és más alternatívát a tömegkultúra mellett. Abban a világban, ahol megnőtt a szót értés jelentősége, képessé kell tennünk őket arra, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban és a munka világában. Célunk, hogy a diákok a XXI. század információs társadalmában is megőrizzék az anyanyelv és a személyes érintkezés értékét. A történelmi tanulmányoknak szerepük van számos pozitív személyiségvonás kifejezésében. El kell érnünk, hogy a tudás megszerzésének módja örömet szerezzen a diákoknak. A múlt sorskérdéseivel kapcsolatban kritikai szemléletmód kialakítása a célunk. Ennek segítségével képesek a jelenbeli és múltbeli lehetséges alternatívák meglátására. Szakiskola A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelemben vett olvasás-írás és beszédtanítás mindezeken keresztül a gondolkodástanítás. Az anyanyelvi és irodalmi nevelésbe szükséges bevonni az audiovizuális-elektronikus tömegkultúrát is, ez forrást jelent a személyes kifejezőképesség fejlesztésében. Erősíteni kell a népirodalom, ezen belül a nemzeti irodalom befogadása iránti készséget. Ki kell aknázni az irodalom és művészet azon lehetőségeit, melyek elősegítik a diákok önismeretének hatékony fejlesztését, önbizalmat, sikerélményt nyújtanak. Fontos az olvasási kedv erősítése az olvasmányok megfelelő kiválasztásával. A befogadás elősegítése érdekében nagy súlyt kell kapniuk a kreatív szövegértési és szövegalkotási gyakorlatoknak. A leíró nyelvtan tanítása nem különülhet el a szövegértéstől és szövegalkotástól. A magyartanításnak szorosan együtt kell működnie a társadalom-és emberismerettel, az ezekhez kapcsolódó etikai neveléssel Természettudományi tantárgyak Szakközépiskola Az általános iskola tantervi előzményeire építve a természettudományos tantárgyak a szakközépiskolában is elősegítik, hogy a tanulók megértsék a természet és a társadalom fő 7

8 sajátosságait, jelenségeit és folyamatait. Bemutatják azok kölcsönhatásait, egymásra hatásuk tér- és időbeli rendjét, következményeit. A kitűzött cél az elméleti ismeretadás, a gyakorlati készségfejlesztés és a tanulók természettudományos szemléletének formálása során, ezek egységében valósul meg. Nem elmélyült tudományos ismeretátadás a cél, hanem a már meglévő ismeretek kiegészítésével az összegzésre, szintézisre törekvés. Az önálló rendszerező gondolkodás kialakítását, fejlesztését segíti annak tudatosítása, mikor, mi és miért történik környezetünkben. A diákok ebben az életkorban már képesek az elvontabb fogalmak befogadására és igényük is van rá, ezért a megértés dominál ezeknél a tantárgyaknál. Az új ismeretek feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva nyilvánvalóvá kell tenni, hogy az elsajátítandó tudás elsősorban nem önmagáért szükséges, hanem a napi tapasztalatokkal együtt megalapozza a környező világ jelenségeinek megértését, és lehetővé teszi azok befolyásolását. Az új fogalmak alkotása, összefüggések felfedezése és az ismeretek gyakorlati alkalmazása fejleszti a kombinációs készséget, a kreativitást, segíti a problémahelyzetek önálló megoldását. A természettudományos tantárgyak segítséget adnak a természettudományok, az informatikai, a technikai, a humán műveltségterületek, szakmai tantárgyak tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához, kezeléséhez. A tantárgyi koncentráció egymást erősítő hatása eredményeként a tanulók a 10. évfolyam végére színvonalas szóbeli és írásbeli szövegalkotásra képesek. Ki kell használni, hogy ezeket a tevékenységeket szívesen és nagy hozzáértéssel végzik számítógép segítségével. Támogatni kell a zsebszámológépek, kalkulátorok, az Internet célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazását. A szakközépiskolai oktatás alapvető feladata, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán képessé tegye a tanulókat arra, hogy logikus összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak. Kitartó, fegyelmezett, pontos munkára neveljük diákjainkat. A pozitív motiváltság, az önállóság fejlesztése igen fontos feladat. A szakközépiskolai oktatás felkészíti a tanulókat az általános műveltségről számot adó tantárgyi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, valamint szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Komplex ismeretanyaga révén segíti pályaorientációjukat, a szakképzésbe való bekapcsolódásukat. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra állampolgári szerepük gyakorlása során. A kerettanterv új vonásai között szerepel a modellalkotás, matematizálás jelentőségének növekedése, egyensúlyt keres a tantárgyak belső struktúrájának kiépítése és a tanultak mindennapi életben való felhasználása, alkalmazása között. Igyekszik a modern oktatási és tanulási technológiákat beépíteni. Szakközépiskolában a kialakult fogalmak megerősítése, általánosítása a feladat. Tegyük képessé a tanulót arra, hogy a tananyagban feldolgozott jelenségekhez, folyamatokhoz hasonlóakat is meg tudjon magyarázni, használja és alkalmazza a mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában a tanórákon szerzett jártasságait, képességeit, készségeit. Alakítsuk ki a tanuló az irányú képességét, hogy el tudja mondani, le tudja írni a jelenségekről szerzett ismeretei. Tegyük képessé a lényeges és lényegtelen tényezők elkülönítésére. Szerezzenek jártasságot a diákok a nyomtatott, sugárzott és digitális média kritikus használatában. Nyelvi, kommunikációs, számítástechnikai ismereteiket és a helyi audiovizuális lehetőségeket kiaknázva legyenek képesek előadás tartására, tanulmány megírására. Törekednünk kell arra, hogy a tanuló ismeretszerzési tevékenységében tudja használni a nyomtatott, illetve az elektronikus információhordozókat (tematikus és különböző méretarányú térképek, szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, almanachok, CD-ROM, Internet, kiállítások, filmek). Értse a szellemi 8

9 fejlettségének megfelelő szintű ismeretterjesztő könyvek, cikkek, elektronikus médiumok információit. Tegyük képessé a jelenségek, folyamatok önálló megfigyelésére, tudjon egyszerűbb vizsgálatokat, kísérleteket önállóan elvégezni. Törekedjen a kapott eredmények értelmezésére, az eredmény realitásának eldöntésére. Legyen gyakorlata a jelenségek csoportosításában, rendszerezésében. Segítsük a tanulót, hogy ismereteit szellemi fejlettségének megfelelő szinten a legfontosabb szakkifejezések helyes használatával tudja megfogalmazni; írásban egyszerűbb vázlatrajzokon, sematikus ábrákon rögzítenie; leolvasni, értelmezni a grafikonok, diagramok, rajzok, ábrák információtartalmát. A tanulóknak képesnek kell lenniük együttműködni másokkal. Alkalmazzák a kommunikációs, a gondolkodási és a gyakorlati képességeket (adatok értelmezése és feldolgozása, problémák felismerése és megoldása, általános törvényszerűségek felismerése, ítéletalkotás). Legyenek képesek a lényeg kiemelésére, az anyanyelv és a szaknyelv (például a ha akkor, akkor és csakis akkor helyes használatára). Fejleszteni kell az absztrakciós képességet, térszemléletet. 9

10 Szakiskola A szakiskola a képzés igényeinek megfelelően hasznosítható tudást közvetítsen. Biztosítsa mindenki számára a természettudományos műveltség alapvető elemeit, és tegye lehetővé az ehhez kapcsolódó szakmák elméleti megalapozását. Cél, hogy kialakuljon az új ismeretek önálló megszerzésének és alkalmazásának képessége. A szakiskolai oktatás az általános iskolai tudásra alapozva megismerteti a tanulókkal a természet legfontosabb törvényszerűségeit. A tanulók felzárkóztatása, az ismeretek kézségek stabilizálása és az alapkészségek fejlesztése a feladat. Célunk, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, fegyelmezett, kitartó munkára. Értsék meg a természeti környezet társadalomra gyakorolt hatásait, s azt, hogy a társadalom működése visszahat a természeti környezetre. Világossá kell tenni, hogy a társadalmi gazdasági tevékenységek az egyének teljesítményére épülnek. A termelési folyamatok azonban igénylik a tudomány, a technika, a gazdasági és politikai tényezők összehangolását. A természettudományos tantárgyak segítik az emberek egymás közötti, valamint az emberek és környezetük közötti együttélési szabályok megértését. E tantárgyak közös célja, hogy megkönnyítse a szocializációt, a beilleszkedést a társadalmi környezetbe. Fejlessze a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét és mutassa be a tantárgyaknak az emberi kultúrában betöltött szerepét. A szakiskolák tananyaga az ismeretek rendszerezésével, bővítésével, elmélyítésével, a jelenségek vizsgálatával, a kölcsönhatások feltárásával, a tanultak alkalmazásával valósítja meg szemléletformáló szerepét. E tantárgyak (biológia, fizika, kémia, földrajz, matematika, informatika) komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók eligazodását a munka világában. Lehetővé teszi számukra, hogy a későbbiek során bekapcsolódjanak a tovább- és átképzésbe. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok jó szakemberré váljanak és képesek legyenek alkalmazni a megszerzett ismereteket a mindennapi életben. A különböző tantárgyakon belül a tanulói kísérletek, közös megfigyelések, csoportos tevékenységek segítsék elő az együttműködésre vonatkozó készségek kialakulását. Fejlessze ki a tanulókban az aktív részvétel készségét környezetük minőségének javításában, önmaguk és embertársaik iránti felelősséget, amely a mindennapi életben és a legtöbb szakma gyakorlásában is igen lényeges. A szakiskolában elsősorban a szemléletesen kialakított fogalmak megerősítésére kerül sor. A természettudományos tantárgyak segítségével a tanulókban korszerű természetkép alakuljon ki. A tanulókban tudatosulni kell, hogy a természet törvényei megismerhetőek a jelenségek megfigyelése alapján. Keltsük fel az érdeklődést a különböző jelenségek iránt. Tegyük képessé őket a jelenségek, folyamatok önálló megfigyelésére. Legyenek képesek arra, hogy a tantárgyakban szerzett ismereteiket felhasználják a mindennapi élet szempontjából fontos döntések meghozatalában. Tudjanak értelmezni önállóan új jelenségeket. Fejlesztenünk kell a szövegértő, szövegelemző képességeket. Tegyük képessé a tanulókat, hogy ismeretszerzési tevékenységében tudja használni a nyomtatott információhordozókat és értse a szellemi képességének megfelelő szintű ismeretterjesztő kiadványok információit (térképek, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, CD-ROM, Internet, filmek). A számítástechnikában szerzett ismereteiket alkalmazzák az információszerzés, - feldolgozás és átadás folyamán. Tegyük képessé a lényeges és lényegtelen jellemzők elkülönítésére. A megfigyelések alkalmával nyert adatokat legyen képes rendezni és értelmezni. Mindehhez szerezzen jártasságot a mérhető mennyiségek mértékegységének, és azok törtrészeinek és többszöröseinek használatában. Segítsük a tanulót, hogy ismereteit képességeinek megfelelő szinten tudja a legfontosabb szakkifejezések helyes használatával megfogalmazni és írásban, egyszerűbb vázlatrajzokon, sematikus ábrákon rögzíteni, képes legyen ábrákat, grafikonokat leolvasni, értelmezni, elemezni. Képesek legyenek a lehetetlen és a lehetséges események fogalmát 10

11 megérteni egyszerű példákon. Tudjanak biztosan kezelni zsebszámológépet, de becsléssel, kerekítéssel reális eredményeket fogadjon csak el. Fontos feladat az érvelés, cáfolás, vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése. A biológia, kémia és földrajz tantárgyak különösen nagy szerepet kapnak az egészséges életmódra nevelés terén. A helyes táplálkozásról, a környezetvédelemről, az egészségkárosító szerves anyagokról, a szenvedélybetegségekről is szerezzenek információt. A tantárgyakkal kapcsolatos kiemelkedő személyiségek életének, munkásságának, a meg nem oldott sejtések, a kutatások magyar vonatkozású eredményeinek bemutatása komoly motiváló tényező lehet tanításunk során Tantárgyi tantervek Magyar nyelv és irodalom Szakközépiskola A kerettanterv szerint a magyar nyelv és irodalom tantárgy feladata, hogy az iskola mindennapjaiban hatékony és meggyőző legyen egyrészt, mint a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges önkifejezési, szövegértési, gondolkodási képességeket fejlesztő tartalmak és tevékenységek rendszere, másrészt mint az érzelmi élet gazdagítása, a személyiségfejlesztés, az értékátadás meghatározó terepe. A magyar nyelv tantárgy feladata, hogy fejlessze a nyelvi megértés és kifejezés képességét, tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól. A középiskolát végzettektől elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek minőségi alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben. Az igényes és a kellő mértékben tudatos anyanyelvhasználat előmozdítja más élő nyelvek tanulását. Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értőivé válhatnak; megismerhetnek olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetők. Együtt érzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, meggyőződések iránt. Megismerhetik a nyelv kifejező lehetőségeit, ezáltal az anyanyelv szépségének átélt élményével gazdagodhatnak. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja. Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra mellett, modellt az igényes önművelésre. Igényesebbé válhatnak abban, hogyan tegyenek fel kérdéseket, mennyire mélyen és pontosan fogalmazzanak meg problémákat. Tantárgyaink céljai és feladatai között - egy olyan világban, ahol a szót értés" jelentősége ugrásszerűen megnőtt a személyes kapcsolatokban, a munkavállalásban, az érvényesülésben - kiemelten szerepel, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban és a munka világában. Célunk továbbá, hogy a diákok a 21. század információs társadalmában is megőrizzék az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét. Mindezen célok elsajátításához heti 4 óra (1+3) áll rendelkezésre. A helyi tantervünkben figyelembe vesszük az iskolába járó diákok képességeit, a fejlesztés 11

12 lehetőségeket. A 9. évfolyam elején diákjaink szocializációs felzárkóztató programon vesznek részt a sikereses beilleszkedés érdekében. Az óramegoszlás a következő: 9. évfolyam magyar nyelv: 36 óra irodalom: 108 óra 10. évfolyam magyar nyelv: 36 óra irodalom: 108 óra 11. évfolyam magyar nyelv: 36 óra irodalom: 108 óra 12. évfolyam magyar nyelv: 32 óra irodalom: 96 óra Magyar nyelv: A kerettantervi elképzelésekből kitűnik, hogy a sikeres kommunikáció és a helyes stílus elsajátítása került az anyanyelvi oktatás középpontjába. Ezt tükrözi a 9. és 10. évfolyamos nyelvtani anyag átrendeződése. A tulajdonképpeni leíró nyelvtani anyag egésze a 9. osztályos anyagban szerepel. Ez logikus törekvés, mivel az összes nyelvtani ismeret birtokában várhatók el igazi teljesítmények a nyelvhasználat területén. Tökéletes a két év anyagának egymásra épülése, ám a 9. osztályos anyag teljesítése rendkívüli terheket ró csakúgy a tanárra, mint a diákra. Éppen ezért az indokolt a csoportbontás a magyar nyelvi órákon a 9. évfolyamon. A 10. évfolyamon a retorikával és a hivatalos szövegtípusokkal foglalkozunk. A 11. évfolyam nyelvtani anyagában a stílusrétegek közül csak a szépirodalmi stílus a külön témakörként kiemelt. A 12. évfolyam felépítése megfelel az eddigieknek. Jó lezárása lehet a négy évnek a beépített összefoglaló, rendszerező áttekintés, amely mind az ismeretek ülepítése, mind az érettségire való felkészülés szempontjából indokolt. Ez a végső összegzés is a kommunikációból kiindulva és oda visszaérkezve történik. A magyartanároknak az új típusú érettségi bevezetése óta különös figyelmet kell fordítaniuk a diákok szövegértésének fejlesztésére is. (Ez az országos kompetenciamérés szempontjából is fontos feladat.) Így a tanórák egy bizonyos részét erre használjuk fel, bár célszerűbb lenne e feladatra heti plusz 1 órát kapni. A 20%-nyi szabadon felhasználható időkeret: 9. osztály: +7 óra: - szövegtan +3 óra - szövegértés +4 óra 10. osztály: + 7 óra: - retorikai alapismeretek +2 óra, - hivatalos írásművek +2 óra, - szövegértés +3 óra 11. osztály: + 7 óra - stílusgyakorlatok +2 óra - szépirodalmi stílus +2 óra - helyesírás +1 óra, - szövegértés + 2 óra 12. osztály: +6 óra: - általános nyelvismeret +1 óra, - nyelvtörténet +1 óra, - érettségi tételek +2 óra, - szövegértés +2 óra 12

13 Irodalom: A szakközépiskolai tananyag irodalomtörténetből és irodalomelméletből áll. Időrendi sorrendben vizsgáljuk meg a magyar és világirodalmi alkotásokat. Ügyelünk arra, hogy eközben más művészeti ágak jeles alkotásait is bemutassuk. Tantervünk alapján lehetőséget teremtünk a diákoknak arra, hogy 1-1 irodalmi alkotást filmen is megtekintsenek. Az új típusú érettségi három új témakörrel bővült: a kortárs irodalom, az irodalom határterületei, valamint a regionális kultúra témakörökkel. Emiatt volt szükséges a tananyag átrendezése évfolyamon. A 9. évfolyamon irodalomelméletet tanítunk, valamint az ókori irodalomtól kezdve a barokk korig haladunk. A 10. évfolyam tananyaga a felvilágosodás és a romantika korát dolgozza fel, főleg magyar szerzők műveit vizsgáljuk. A 11. évfolyam fő témái: Madách és a nyugatosok, a realizmus, illetve itt kapott helyett a kibővült 12. évfolyamos anyagra való tekintettel az avantgarde. A 12. évfolyamon a XX. századi világirodalmat, a két világháború közötti, illetve a kortárs magyar irodalmat tanítjuk, valamint figyelmet fordítunk az új érettségi témakörök megismertetésére is. A 20%-nyi szabadon felhasználható időkeret: 9. osztály: +22 óra: bemeneti mérés, szocializációs felzárkóztató program +2 óra irodalomelmélet +2 óra mitológia +4 óra Biblia +4 óra; reneszánsz +4 óra film +6 óra (Odüsszeia vagy Trója, Antigoné, Rómeó és Júlia) 10. osztály: +22 óra - művészettörténet +2 óra - felvilágosodás +4 óra; - magyar romantika +4 óra; - Petőfi, Arany +6 óra - film + 6 óra (Bánk bán, Anyegin, Az arany ember) 11. osztály: +22 óra - Madách +2 óra; - realizmus + 2 óra - Mikszáth, Móricz + 4 óra, - nyugatosok + 6 óra - film + 8 óra (Vörös és fekete, Édes Anna, Árvácska) 12. osztály: +19 óra - világirodalom + 4 óra, - mai magyar irodalom + 4, - film +4 óra (Isten hozta, őrnagy úr, Sorstalanság) - érettségi felkészítés +7 óra 13

14 Szakiskola A szakiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás, a pályaorientáció és gyakorlati oktatás, valamint a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. A szakiskola a képességek fejlesztését akkor végezheti eredményesen, ha követelményeiben a tanulók adottságaihoz igazodik. A szakiskolai oktatás alapvető célja tehát, hogy tanulói képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd szakmájukban elhelyezkedni, tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. A szakiskola első, differenciált pedagógiai eljárásokat igénylő szakaszában az új ismeretek átadása mellett vállalja az általános iskolai ismeretek rendszerezését, a hiányok pótlását, a gyengébb képességű tanulók fejlesztését a továbbhaladáshoz szükséges szintre, valamint tudatos motiválásukat. A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás s mindezeken keresztül a gondolkodástanítás. Ez a feladat elválaszthatatlan az önbizalom-erősítéstől és a sikerélmény nyújtásától. E célok elérése érdekében a diákok saját, mindennapi és jobbára az elektronikus tömegkultúrából táplálkozó kultúráját is méltányolni kell, illetve kiindulási alapként szükséges bevonni az anyanyelvi és az irodalmi nevelésbe. Lehetőségként figyelembe kell venni az audiovizuális-elektronikus, digitális tömegkultúrát is, s ezt a forrást fel kell használni a személyes kifejezőképesség fejlesztésében, illetve a magaskultúra, a szépirodalom s ezen belül a nemzeti irodalom befogadása iránti készség erősítésében. Az irodalom, a művészet önismereti, önmegértési és önmeghatározást elősegítő lehetőségeit kell tudatosítani. Az olvasmányok kiválasztása az olvasási kedv erősítését és a kommunikációs nevelést szolgálja. Az aktív (s ezáltal is motivált) befogadás elősegítése érdekében nagy súlyt kell kapniuk a kreatív szövegértési-szövegalkotási gyakorlatoknak. Az anyanyelvi ismeretek nem külön, hanem integráltan szerepelnek a tananyagban. A nyelvi tudatosság nem elvont fogalmak ismeretét jelenti, hanem a nyelv megfigyelését, analizálásának képességét. A leíró nyelvtan tanítása nem különülhet el a szövegértéstől és szövegalkotástól, annak funkcionális részeként kap helyet. A szakiskolai magyartanításnak különösen szorosan kell együttműködnie a társadalom- és emberismerettel, illetve az ezzel szervesen összekapcsolódó etikai neveléssel. Kapcsolatot kell keresnie a diákok valóságos életproblémáival és kielégítetlen társadalmi szükségleteivel. Mindezen célok elsajátításához heti 3 óra (1+2) áll rendelkezésre. A helyi tantervünkben figyelembe vesszük az iskolába járó diákok képességeit, a fejlesztés lehetőségeket. A 9. évfolyam elején diákjaink szocializációs felzárkóztató programon vesznek részt a sikereses beilleszkedés érdekében. Az óramegoszlás a következő: 9. évfolyam: magyar nyelv: 36 óra irodalom: 72 óra 10. évfolyam: magyar nyelv: 36 óra irodalom: 72 óra 14

15 Magyar nyelv: A szakiskolai nyelvtanítás tulajdonképpen az általános iskolai tananyag elmélyítését, mélyebb begyakorlását szolgálja. A továbbfejlesztés lehetőségei behatároltak a tanulók alacsony szinten lévő készségei és képességei miatt. Hiányosak az általános nyelvi, nyelvtani ismeretek, a helyesírás, a szövegértés- és alkotás sok kívánnivalót hagy maga után. Csak kisebb létszámmal (csoportbontás) és heti egy órában biztosítjuk a tanulók hatékonyabb fejlesztését. A szabadon felhasználható órakeretnek (7 óra) szükségszerűen a gyakorlást, képességfejlesztést kell szolgálnia. Az országos kompetenciamérés miatt is különös figyelmet kell fordítani a tanulók szövegértési kompetenciájának fejlesztésére. Irodalom: Az irodalomtanításunk középpontjában nemzeti irodalmunk megismertetése áll. A törzsanyag kitekintést biztosít a világirodalom néhány kimagaslóan szép, vagy fontos alkotására is. Célunk ezek megismertetése, általuk az olvasási kedv fokozása. A tanterv lehetőséget biztosít a tanári szabadságra, a tanulók érdeklődése és képességei határozzák meg a szemelvények kiválasztását. A kiegészítő órákat (14 óra) itt is a szövegértési gyakorlatokra, a kifejező, értelmes olvasás és a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére, az önálló véleményalkotás megfogalmazásának gyakorlására használjuk fel Történelem Szakközépiskola A követelmény kettős: meg kell felelni a fejlesztési követelményeknek és az érettséginek ( ami feltételezi, hogy elmélyülünk az anyagban), másrészt pedig az anyagban nagy szélességben kell mozognunk. A szabadon kitölthető 20% felhasználását a tanéven belül az osztály előképzettségének megfelelő koncentrációra kellene fordítani. Helyi témát a 9.év végén lehetne beépíteni a tanév utolsó óráin városnézés során megismerjük a helyi nevezetességeket ( történelmi korba ágyazva). A kerettanterv célok és feladatok c. fejeztében meghatározott követelmények-melyek szerint a nevelés, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot továbbra is aktuális alapfeladata iskolánknak. Üdvözlendő célkitűzés, hogy pótolni kell az általános iskolai hiányokat, differenciált, egyénhez igazodó módszerekkel alkalmazni, hogy elkerülhetővé váljanak az iskolai tanulási kudarcok. A kerettanterv követelményként tartalmazza: A szakiskola 9. vagy 10. évfolyamának befejezése után lehetőséget kell biztosítani átlépésre szakközépiskolai képzésbe. Ez csak akkor valósítható meg, ha a két iskolatípus mindkét évfolyama történelem tantervének témaköreit szinkronba hozzuk, ugyanis a szakiskola 9. évfolyamának a tananyagának az ókori kelet történetét nem tartalmazza. Ez az ellentmondás feloldható a helyi tanterv és a tantervmenet készítésekor, a szabadon felhasználható órakeretben illetve felzárkóztató oktatással. 15

16 Szakiskola A tantárgy tanításának alapvető célja nemzeti történelmünk kiemelkedő eseményeinek, sorsfordulóinak felelevenítése. A tantárgy megismertet a modern társadalmak kialakulásának történelmi körülményeivel, működésük sajátosságaival, valamint felkészíti a tanulókat a társadalmi jelenségek értelmezésére és az állampolgári feladatokra. A történelem és társadalomismeret tantárgy felkelti a tanulókban a múlt és a jelen társadalmi kérdései iránti érdeklődést, elősegíti a tanulók hazaszeretetének fejlesztését, felkészít a demokratikus közéletben való tudatos részvételre és szerepvállalásra, hozzájárul a hazánkban élő nemzetiségek, etnikumok, a szomszéd népek, más országok és népek megismeréséhez és megértéséhez, hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy elfogadják a jogilag szabályozott demokratikus viszonyok alapelveit és értékeit. A kerettanterv célok és feladatok c. fejeztében meghatározott követelmények-melyek szerint a nevelés, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot továbbra is aktuális alapfeladata iskolánknak. Törekvésünk, hogy pótoljuk az általános iskolai hiányokat, differenciált, egyénhez igazodó módszereket alkalmazunk, így csökkenthetőek a tanulási kudarcok. Ismerve az országos, és iskolánk kompetencia méréseinek eredményét, a történelem tantárgy tanítás-tanulási folyamatában a forrásfeldolgozás és elemzés során a szövegértés kompetenciájának fejlesztése - lehetséges és szükséges feladatunk. E célt szolgálja a különböző gazdasági és politikai rendszerek teljesítményeit ábrázoló diagramok, grafikonok összehasonlító értékelése. Szeptemberben nyolc tanítási órát fordítunk a szocializációs felzárkóztató program megvalósítására, melynek eredményeként harmonikus kapcsolat jön létre a család és iskola, valamint a tanulók szűkebb baráti közösségei és tágabb osztályközösségei körében. Tehetséges tanulóink sikeres továbbtanulási törekvését támogatva, a magyar történelem jelentősebb dokumentumainak feldolgozása mellett, az egyetemes történelmi összefüggések feltárását is elvégezzük. A tantárgy és téma iránt érdeklődő tanulóinkat benevezzük a tanulmányi versenyekre. Iskolánk névváltoztatása szükségessé teszi Vári Szabó István Kiskunhalas egykori polgármestere életének, közéleti-politikai tevékenységének megismertetését. Ezért felmenő rendszerű történelmi vetélkedőt rendezünk. A vetélkedő tartalmi kiegészítését képezi a század helytörténeti dokumentumainak, forrásainak bemutatása is. Az óramegoszlás a következő: 9. évfolyam: történelem 72 óra 10. évfolyam: történelem 72 óra 16

17 Társadalomismeret és etika Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének működését. Bevezet az etika fogalomkörébe, az ember kilétéről, a jó és a rossz mibenlétéről, az eredményekről és a helyes cselekedet alapelveiről folyó diskurzus évezredes történetébe. Fejlesztési követelmények A társadalmi együttélés szabályainak ismerete, tudatos belátáson alapuló kritikai elsajátítása. A jogérzék, a társadalmi felelősségtudat elmélyítése, a társadalomelmélet és az etika alapfogalmainak ismerete. A napjainkban aktuális jogos, de nem erkölcsös jelenségek elemzése, okainak vizsgálata. Célunk az önálló tájékozódáshoz és a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonások, készségek és ismeretek fejlesztése. Az erkölcsi érzék kiművelése, az etikai álláspontok megvitatásának képessége, a saját meggyőződés kifejezéséhez és a mások meggyőződésének megértéséhez és tiszteletéhez szükséges morális és intellektuális képességek fejlesztése. Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése. Egyéni és csoportos anyaggyűjtés, dokumentum-és irodalomelemzés. Irányított viták, feladatok, példák a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák felismerésének és értelmezésének gyakoroltatása. Szükséges hazánk az Európai Unióval, valamint szomszédainkkal, - az utóbbi években kialakult kapcsolatának áttekintése, az erősödő szélsőséges és radikális nézetek kritikus elemzése. Napjaink közismert társadalmi jelensége a gazdasági, szociális, kulturális és politikai megosztottság, amely mértékadó vélemények szerint fékezi fejlődésünket. Tanítási óra keretében szükséges e témakör megvitatása, értékelése. Célok: Idegen nyelv Szakközépiskola Sikeres középszintű érettségi vizsgára (az oktatási minisztérium és a szakmai munkaközösség által elkészített,előírt témakörök,követelmények alapján) munkába állásra valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés Idegen nyelv (német, angol) oktatása a kötelező tanórai foglalkozások keretén belül: 9. évolyam (heti 4 óra) - bemeneti mérés (kezdő, középhaladó, haladó csoportok) Cél: differenciálás, valamint a hasonló képességű tanulók szintre hozása Haladó csoportok szövegértési kompetenciáinak kiegészítő anyagokkal való fejlesztése (tanmenetekben eltérő színnel jelezve) - félévi mérés Cél: kontrol, lehetőség csoportváltásra - kimeneti mérés Cél: az egész évi oktató munka, a tanulók tudásának és különböző nyelvi kompetenciáinak fejlődésének ellenőrzése, mérése Heti 4+1 óra : nappali-rendszerű érettségit adó felnőttoktatás ( j osztályos tanulók) Cél: felzárkóztatás, ismeretek elmélyítése, gyakorlása 17

18 10. évfolyam (heti 4 óra) A 9. évfolyamon elkezdett csoportos nyelvi oktatás folytatása (kezdő, középhaladó, haladó). Lehetőség csoportváltásra a 9. évfolyam végén megszerzett érdemjegy valamint a kimeneti mérésben elért eredmény alapján Haladó csoportok szövegértési kompetenciáinak kiegészítő anyagokkal való fejlesztése (tanmenetekben eltérő színnel jelezve) kimeneti mérés Cél: az egész évi oktatómunka, a tanulók tudásának és különböző nyelvi kompetenciáinak fejlődésének ellenőrzése, mérése Heti 4+1 óra: j osztályos tanulók évfolyam (orientációtól függően: 4-7óra) Csoportbontás helyett A, B, C, D, J osztályokban való nyelvi oktatás +1 órában angol nyelvből idegen nyelvi lektor közreműködése Cél: a tanulók szóbeli készségeinek célirányos fejlesztése (érettségi témakörök, szituációk, képleírás gyakoroltatása) Kimeneti mérés: Próbaérettségi (12. évfolyam) Cél: az egyes tanulók végleges, kimenő tudásának felmérése összehasonlítás a végleges érettségi eredményekkel Idegen nyelv oktatása nem kötelező, választható tanórai foglalkozások keretében amelyeket javasoljuk mind a szülőknek és diákoknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel évolyam (heti 2 óra) ITK alapfokú nyelvvizsga előkészítő Cél: alapfokú nyelvvizsga megszerzése évfolyam Középszintű érettségi felkészítő (heti 1 óra) Emeltszintű érettségi felkészítő (heti 2 óra) Cél: az érettségihez szükséges ismeretanyag megszilárdítása, gyakoroltatása A tanórák 20 %-os szabad sávjába iskolánkban a következőket javasoljuk: Helyi témák feldolgozása (lakókörnyezetről, a településről, ahol az iskola található és magáról az iskoláról / 10 % / ). A beszéd és társalgási készség gyakoroltatása, mivel ennek az érettségi vizsgán hangsúlyozott szerepe van / 10 % / Szakiskola A szakiskolai nyelvtanulás a többi középiskolás nyelvtanulásához hasonlóan a korábbi tanévek anyagára, követelményeire és tapasztalatára épül. A szakiskola évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv, a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének fejlettségéhez alkalmazkodva az A1-A2 nyelvi szint elérését tekinti reális kimeneti célkitűzésnek. Az általános iskolából jobb nyelvi felkészültséggel érkező, jobb nyelvi készségekkel rendelkező tanulók számára a tanterv lehetővé tesz a B1 nyelvi szint teljesítését is. Ennek elérését szolgálja a nívócsoportos oktatás, ahol a diákok nyelvtudásuknak megfelelő csoportban tanulhatnak. Fejlesztési követelmények (célok) Fejlődjön a tanulóban a pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Alakuljon ki együttműködési készsége, tudjon részt venni pár- és csoportmunkában. Alakuljanak ki a 18

19 tanulóban az alapvető nyelvtanulási stratégiák. Legyen képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Legyen képes a tanárral és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában. Alakuljon ki az igény a tanulóban, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. A tanulók kompetenciájának fejlesztése érdekében kiemelt helyen szerepelnek a következő szempontok. Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kéréseket és utasításokat követni, azokra cselekvéssel válaszolni; egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni; egyszerű szöveg lényegét megérteni; egyszerű szövegben számára fontos információt megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni; egyszerű kérdésekre egy-két szavas választ adni; személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat megfogalmazni; megértési problémák esetén segítséget kérni; környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes ismerős nyelvi elemekből álló szavas szöveg lényegét megérteni; ismerős nyelvi elemekből álló szavas szövegben fontos információt megtalálni; megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. Íráskészség A tanuló legyen képes ismert szavakat helyesen leírni; ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni; egyszerű nyomtatványt kitölteni. Az óramegoszlás a következő: 9. évfolyam: idegen nyelv 108 / 144 óra 10. évfolyam: idegen nyelv 108 / 144 óra 19

20 Szakképző évfolyamok Bizonyos szakképző évfolyamokon is fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az adott szakma szaknyelvét (szakszókincsét). Cél a szakképző évfolyamokon: Olyan szintre fejlessze a tanulók nyelvi készségét, hogy megértsék az idegen nyelvű szakmai kérdéseket, közléseket, és tudjanak azokra válaszolni. Munkahelyre történő jelentkezéskor, üzleti megbeszéléseken, hivatalos környezetben megfelelő módon, megfelelő stílusban tudják magukat kifejezni. A tanulók az üzleti kommunikáció különböző fajtáit (hirdetés, telefon, internet, levelezés) tudják használni. A megszerzett szakmai és nyelvi ismeretek birtokában a tanulók képesek legyenek idegen nyelven szakmai információcserére (kiállítás, vásár, üzemlátogatás) Képessé tegye a tanulókat, hogy idegen nyelvű szakmai szövegeket értő módon olvassanak. A tanulók megismerhessenek idegen nyelven különféle szakterületeket, azok szakmai elméleti alapjait képező fogalmakat, valamint a gyakorlati tevékenységhez szükséges anyagokat, szerszámokat, munkafolyamatokat. A tantárgy tananyagának elsajátítása után a tanulók képesek legyenek: a beszédértés területén: - a tanár idegen nyelvű óravezetését megérteni; - a mindennapi élet alaphelyzeteiben elhangzó egyszerű szövegeket, a természeteshez közel álló beszédet megérteni; - az ismert kifejezéseket új szövegkörnyezetben is felismerni; - autentikus szövegekből (tv, rádió, hangosbemondó) információkat szerezni; a beszédkészség területén: - a mindennapi helyzetekben beszélgetést kezdeményezni, folytatni és befejezni; - véleményüket, érzelmeiket megfogalmazni; - német nyelven információt szerezni és továbbítani; - németül rövid tájékoztatást adni hazájáról, városáról, a foglalkozásáról és a munkahelyéről; az olvasás területén: - helyes kiejtéssel olvasni, a nyelvileg előkészített szövegeket megérteni és feldolgozni; - eredeti szövegekből (katalógusok, prospektusok, hirdetések, feliratok stb.) információkat kiszűrni; - egyszerűbb szakmai szövegeket megérteni, annak alapinformációit átadni; - közepes bonyolultságú szakszöveget szótárral lefordítani; az írásbeli készség területén: - véleményét írásban kifejezni; - minta alapján önéletrajzot, pályázatot, levelet írni; - összefüggő logikai kapcsolatok alapján egybefűzött szövegeket alkotni; - szövegekkel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani. 20

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Igazgató: Pályaválasztási felelős: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Dr. Sipos Mihály Dr. Liptainé Reszegi Ágnes általános igazgatóhelyettes Az Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben