Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja"

Átírás

1 Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007.

2 - 2 - Tartalom BEVEZETŐ... 3 ÓRATERVEK... 4 Szakközépiskola... 4 Műszaki szakterület könnyűipar szakmacsoport... 4 Egyéb szolgáltatások szakmacsoport évfolyam nyelvi-informatikai előkészítő osztály... 6 Informatikai szakmacsoport - webgazdasági... 7 A évfolyam óraterve a szakiskolából átlépők számára... 8 Érettségi vizsgára felkészítés... 9 Szakiskola Műszaki szakterület könnyűipar szakmacsoport Humán szakterület egyéb szolgáltatás szakmacsoport AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI A TANULÓ MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A magatartás osztályzatok megállapításának szempontjai A szorgalom osztályzatok megállapításának szempontjai A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, FORMÁJA FELTÉTELEK... 13

3 - 3 - Bevezető Az Oladoi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája a jelen tantervet a szakközépiskola és a szakiskola évfolyama számára dolgozta ki a Közoktatási törvény, a Nemzeti Alaptanterv, a szakközépiskola számára kiadott kerettantervek, az érettségi vizsgakövetelmények, valamint a Szakiskolai Fejelsztési Program keretében a programban részt vevő szakiskolák számára kiadott kerettantervek előírásai alapján. Célrendszerében az intézmény Pedagógiai programjához igazodik. Az iskola profiljának megfelelően a közös műveltségtartalmakat elsősorban olyan helyi elemek egészítik ki, amelyek a könnyű- és szolgáltatóipari, valamint az informatikai szakmacsoport szakmáinakk eredményes tanulását készítik elő. A tantárgystruktúra alapjait a kerettantervek meghatározzák, ugyanakkor a követelmények teljesítésére való sikeres felkészítés - egyes évfolyamokon eltérő mértékben - indokolttá teszi a rendelkezésre álló szabad sáv és a nem kötelező tanítási órákra biztosított időkeret jogszabályban meghatározott hányadának terhére az óraszámok megengedett mértékű megnövelését. Az oktatásban bekövetkezett változások indokolttá teszik, hogy az iskola kínálatában megjelenjen a 0. évfolyamos nyelvi-informatikai előkészítés. A tantárgyi tanterveket munkatársaink készítették el a kerettantervek figyelembe vételével és felhasználásával. A tantárgyi tantervek egyes fejezetei szinte szó szerint a kerettantervek előírásait követik (Általános célok és feladatok, fejlesztési követelmények, belépő tevékenységformák, a továbbhaladás feltételei). Ezt egészítik ki a helyi szabályozások. (pl.: A tantárgy tanításának helyi céljai, további tananyagtartalmak, az egyes évfolyamokra megállapított követelmények, módszertani ajánlások, értékelés, a tankönyv kiválasztásának elvei, tárgyi feltételek). Teljes egészében helyileg szabályozott az osztályfőnöki órák helyi tanterve. Ennek a teljességre törekvő, a kerettantervi és a helyi szabályozást egybeszerkesztő, egymáshoz rendelő módszernek az volt a célja, hogy a szaktanár egy dokumentumban kapja kézbe mindazt, amit a tantárgyi mikrotervezésnél, a tanmenetek elkészítésénél figyelembe kell vennie. A megjelenített műveltségtartalom csak a megnövelt óraszámokban tanított tárgyaknál egészül ki jelentősebb mennyiségű helyi tananyaggal. Úgy ítéltük meg az iskolánkba 9. évfolyamon belépő gyerekek képességét, tudásszintjét figyelembe véve -, hogy a rendelkezésre álló időkeret a kötelező tartalmak biztonságos elsajátítására elegendő, megfelelő mennyiségű időt kell hagyni a gyakorlásra, a rendszerezésre, az ismeretek és készségek megerősítésére. Másrészt a legtöbb tantárgy kerettantervi követelményrendszere elégséges alapot jelent a továbblépésre, szakközépiskolában az érettségire való eredményes felkészülésre vagy a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A tanterv megvalósításához rendelkezésre álló időkeret egy-egy évfolyamon 185 nap, azaz 37 tanítási hét.

4 - 4 - Óratervek Szakközépiskola Műszaki szakterület könnyűipar szakmacsoport Tantárgy Heti óraszámok Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret 1 Idegen nyelv Matematika 3,5 3,5 3 3 Ének-zene 1 1 Rajz és vizuális kultúra 1 1 Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezettünk 1 2 (A tanuló választása szerint.) Biológia 2 1 Kémia 1 2 Informatika 2 2 (A tanuló választása szerint.) Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlat Összesen 31,5 31, Csoportbontásból fakadó többletóra Mindösszesen 39,5 39, A kerettanterv óraszámait az alábbiak szerint növeltük meg: A szabadon tervezhető óra terhére növeltük meg a 9. és a 10. évfolyamon a természettudományos tantárgyak óraszámát a műszaki orientáció miatt. Az eredményesebb érettségire való felkészülés érdekében a nem kötelező órakeret terhére a 9. és a 10. évfolyamon megnöveltük a matematika, a 12. évfolyamon a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy óraszámát, valamint az eredményesebb szakmai alapozás érdekében heti 2 órával a szakmacsoportos alapozó gyakorlatot. Ennek elfogadásához a szülő és a diák írásos belegyezését meg kell szerezni. További 1 órával növeltük mind a négy évfolyamon a testnevelés órák számát a mindennapos testnevelés feltételeinek javítása érdekében. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelv, az informatika tantárgyat, valamint a könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tantárgyat. A évfolyamon a tanulónak kötelezően választani kell egyet a fizika, a földünk és környezetünk, a biológia, a kémia és az informatika tantárgyak közül. A csoportbontás miatt szükséges többletóra száma 2-nél több tantárgy választás esetén tovább emelkedhet.

5 - 5 - Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Tantárgy Heti óraszámok Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret és etika 1 Idegen nyelv Matematika 3,5 3,5 3 3 Ének-zene 1 1 Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezettünk 1 2 (A tanuló (A tanuló választása választása Informatika 2 2 szerint.) szerint.) Biológia Kémia Pályaorientáció (Ismerkedés az érettségi után tanulható szakmákkal.) Összesen 29,5 29, Csoportbontás Mindösszesen 34,5 34, Az iskola nem építette be tantervébe a szakmai orientációs és alapozó tantárgyakat. A szakképzés megalapozása érdekében a rajz és vizuális kultúra, a kémia és a biológia óraszámait növeltük meg. A tantervbe beépítettünk a szabadon tervezhető órák terhére heti 2 pályaorientációs foglalkozást a szolgáltató szakmákkal való ismerkedés céljára, amelyet lehetőség szerint kétheti tömbösítéssel valósítunk meg. A kerettanterv óraszámait az alábbiak szerint növeltük meg: Részben a szakmai alapozó tárgyakra biztosított órák, részben a nem kötelező órakeret terhére növeltük meg a 9. és a 10. évfolyamon a természettudományos tantárgyak óraszámát. Az eredményesebb érettségire való felkészülés érdekében a nem kötelező órakeret terhére a 9. és a 10. évfolyamon megnöveltük a matematika, a 12. évfolyamon a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy óraszámát. Ennek elfogadásához a szülő és a diák írásos belegyezését meg kell szerezni. További 1 órával növeltük mind a négy évfolyamon a testnevelés órák számát a mindennapos testnevelés feltételeinek javítása érdekében. Csoportbontásban javasoljuk tanítani az idegen nyelv és az informatika tantárgyat. A évfolyamon a tanulónak kötelezően választani kell egyet a fizika, a földünk és környezetünk, és az informatika tantárgyak közül. A csoportbontás miatt szükséges többletóra száma 2-nél több tantárgy választás esetén tovább emelkedhet.

6 évfolyam nyelvi-informatikai előkészítő osztály Tantárgy Óraszám/hét Kommunikáció (magyar) 2 Matematika 3 Társadalomismeret 2 Testnevelés 3 Pályaorientáció 0,5 Idegen nyelv (német, angol) 12 (csoportbontás) Informatika 5 (csoportbontás) Osztályfőnöki 1 Összesen: 28,5 Csoportbontásból fakadó többletóra 17 Mindösszesen 45,5

7 - 7 - Informatikai szakmacsoport - webgazdasági Tantárgy Heti óraszámok Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret 1 Idegen nyelv (angol) Matematika 3,5 3,5 3 3 Ének-zene 1 1 Rajz és vizuális kultúra 1 1 Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk 1 2 (A tanuló Választása szerint.) Biológia 2 1 Kémia 1 2 Informatika 2 2 (A tanuló választása szerint.) Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek (integrálva az Informatika kerettantervi követelményeivel) Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Összesen 31,5 31, Csoportbontásból fakadó többletóra Mindösszesen 42,5 40, A kerettanterv óraszámait az alábbiak szerint növeltük meg: A szabadon tervezhető óra terhére növeltük meg a 9. és a 10. évfolyamon a természettudományos tantárgyak óraszámát az informatikai orientáció miatt. Az eredményesebb érettségire való felkészülés érdekében a nem kötelező órakeret terhére a 9. és a 10. évfolyamon megnöveltük a matematika, a 12. évfolyamon a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy óraszámát, valamint az eredményesebb szakmai alapozás érdekében heti 2 órával a szakmacsoportos alapozó gyakorlatot. Ennek elfogadásához a szülő és a diák írásos belegyezését meg kell szerezni. További 1 órával növeltük mind a négy évfolyamon a testnevelés órák számát a mindennapos testnevelés feltételeinek javítása érdekében. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelv, az informatika,, valamint az informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek és az informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tantárgyat. A évfolyamon a tanulónak kötelezően választani kell egyet a fizika, a földünk és környezetünk, a biológia, a kémia és az informatika tantárgyak közül. A csoportbontás miatt szükséges többletóra száma 2-nél több tantárgy választás esetén tovább emelkedhet.

8 - 8 - A évfolyam óraterve a szakiskolából átlépők számára Tantárgy Heti óraszámok Magyar nyelv és irodalom 5 7 Történelem és állampolgári ismeretek 3 5 Társadalomismeret és etika 1 Idegen nyelv 5 7 Matematika 5 6 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra 1 1 Osztályfőnöki óra 1 1 Testnevelés és sport 2 2 Fizika 2 4 Földünk és környezettünk 2 (A tanuló választása Biológia 2 szerint.) Kémia 2 Informatika 2 Összesen Csoportbontás 7 11 Mindösszesen Az iskola a 11. évfolyam kerettantervben meghatározott anyagát a 12. évfolyamra csoportosítja át, a 11. évfolyamon biztosított órakeretben a évfolyam tananyagát figyelembe véve felzárkóztatás, a szakiskolai tananyag kibővítése történik meg. A tantervbe nem épül be szakmai orientáció és alapozás, ehelyett a közismereti tárgyak óraszámait növeltük meg. Ugyanígy az érettségi tárgyak óraszámának megnövelésére használtuk fel a nem kötelező órakeret 10%-át is. Ennek elfogadásához a tanuló, illetve a szülő beleegyezését meg kell kérni. Ugyanakkor ennek elfogadása a képzésbe való bekapcsolódás feltétele is. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelv és az informatika tantárgyat. A 12. évfolyamon a tanulónak kötelezően választani kell egyet a fizika, a földünk és környezetünk, a biológia, a kémia és az informatika tantárgyak közül. A csoportbontás miatt szükséges többletóra száma 2-nél több tantárgy választása esetén tovább emelkedhet.

9 - 9 - Érettségi vizsgára felkészítés A évfolyam helyi tanterve elsősorban az érettségi vizsgakövetelményekre épül. Az iskola az alábbi tárgyakból biztosítja az érettségire való felkészülést: Kötelező érettségi tárgyak: Magyar nyelv és irodalom Történelem Német nyelv Matematika Szabadon választható tárgyak: Biológia Fizika Kémia Földrajz Olasz nyelv Angol nyelv Informatika emelt és középszinten emelt és középszinten emelt és középszinten emelt és középszinten középszinten emelt és középszinten középszinten középszinten középszinten középszinten emelt és középszinten

10 Szakiskola Műszaki szakterület könnyűipar szakmacsoport (A Szakiskolai fejlesztési program keretében kiadott kerettantervek alapján kerül meghatározásra) Tantárgy Éves óraszámok Heti óraszámok Évfolyam: Magyar nyelv és irodalom ,5 3 2,5 Történelem és társadalomismeret Társadalomismeret és etika Idegen nyelv (német nyelv, angol nyelv) Matematika ,5 3 2,5 Informatika Fizika Biológia, egészségtan Kémia Földünk és környezettünk Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés és sport Szakmai előkészítés/alapozás Szakmai előkészítés/alapozás (gyak.) Osztályfőnöki óra Életvitel 74 55,5 2 1,5 Összesen , ,5 Csoportbontás Mindösszesen , ,5 A kerettanterv óraszámait az alábbiak szerint növeltük meg: A szabadon tervezhető óra terhére növeltük meg a 9. és a 10. évfolyamon az informatika tantárgy óraszámát. Az eredményesebb szakmai orientáció és alapozás érdekében a nem kötelező órakeret terhére a 9. és a 10. évfolyamon megnöveltük a Szakiskolai Fejlesztési Program ajánlásainak megfelelően a szakmai előkészítés óraszámát. Ennek elfogadásához a szülő és a diák írásos belegyezését meg kell szerezni. További 1 órával növeltük a 9. és a 10. évfolyamon a testnevelés órák számát a mindennapos testnevelés feltételeinek javítása érdekében. Csoportbontásban javasoljuk tanítani az idegen nyelv, az informatika tantárgyat, valamint a szakmai előkészítés és a szakmai alapozás gyakorlati moduljait.

11 Humán szakterület egyéb szolgáltatás szakmacsoport (A Szakiskolai fejlesztési program keretében kiadott kerettantervek alapján kerül meghatározásra) Tantárgy Éves óraszámok Heti óraszámok Évfolyam: Magyar nyelv és irodalom ,5 3 2,5 Történelem és társadalomismeret Társadalomismeret és etika Idegen nyelv (német nyelv, angol nyelv) Matematika ,5 3 2,5 Informatika Fizika Biológia, egészségtan Kémia Földünk és környezettünk Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés és sport Szakmai előkészítés/alapozás Szakmai előkészítés/alapozás (gyak.) Osztályfőnöki óra Életvitel 74 55,5 2 1,5 Összesen , ,5 Csoportbontás Mindösszesen , ,5 A kerettanterv óraszámait az alábbiak szerint növeltük meg: A szabadon tervezhető óra terhére növeltük meg a 9. és a 10. évfolyamon az informatika tantárgy óraszámát. Az eredményesebb szakmai orientáció és alapozás érdekében a nem kötelező órakeret terhére a 9. és a 10. évfolyamon megnöveltük a Szakiskolai Fejlesztési Program ajánlásainak megfelelően a szakmai előkészítés óraszámát. Ennek elfogadásához a szülő és a diák írásos belegyezését meg kell szerezni. További 1 órával növeltük a 9. és a 10. évfolyamon a testnevelés órák számát a mindennapos testnevelés feltételeinek javítása érdekében. Csoportbontásban javasoljuk tanítani az idegen nyelv, az informatika tantárgyat, valamint a szakmai előkészítés és a szakmai alapozás gyakorlati moduljait.

12 Az iskolai beszámoltatások formái, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók értékelésének alapelveit, rendszerességét és eszközrendszerét a Nevelési program meghatározza. Az iskolai beszámoltatások, valamint az ismeretek számonkérésének konkrét követelményei és formái az egyes tantárgyak helyi tanterveiben az Értékelés címszó alatt találhatók meg. A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei A magatartás osztályzatok megállapításának szempontjai Példás (5) a tanuló magatartása, ha társainak példát mutat, azaz segíti a tanár munkáját, osztálytársait, körülményeihez és képességeihez mérten példát mutat a tanulásban is. (Nem lehet példamutató az, aki megbukott.) Aktivitás jellemzi (pl. részt vesz versenyeken, bekapcsolódik a közösségi rendezvényekbe, osztályfőnöki foglalkozásokra készül, stb.) Az iskola házirendjének előírásait megtartja és tanulótársait is a követelmények megtartására ösztönzi. Az elbírált tanulmányi időszakban igazolatlan mulasztása, figyelmeztetése, intése, fegyelmi büntetése nincs. Jó (4) a tanuló magatartása, ha szívesen vesz részt a közösség érdekében, bár annak alakítására befolyást nem gyakorol. A közösség érdekei ellen nem vét, az iskola házirendjének követelményeit megtartja. Az elbírált tanulmányi időszakban nincs igazolatlan mulasztása (v. 1 vagy 2 igazolatlan mulasztása van) és legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült. Változó (3) a tanuló magatartása, ha a házirendben előírásait több alkalommal megszegi. Az elbírált tanulmányi időszakban 3 órától 1 napot meg nem haladó igazolatlan mulasztása van, illetve intésben részesült. Rossz (2) a tanuló magatartása, ha szándékosan árt a közösségnek vagy demoralizálja társait. A házirendet rendszeresen vagy súlyosan megszegi. Az elbírált tanulmányi időszakban egy tanítási nap óraszámait meghaladó igazolatlan mulasztása van, illetve megrovásban vagy fegyelmi büntetésben részesült. A magatartási érdemjegyet a tantárgyi osztályzatoktól függetlenül kell megállapítani. A különböző színterekről származó információkon belül alapvetőnek mindig az iskolai házirendben foglalt követelmények teljesítését kell tekinteni. A fentiekkel összhangban a tanuló magatartásának osztályzata az adott félévben írásbeli figyelmeztetés esetén legfeljebb (4) jó, intés esetében legfeljebb (3) változó, fegyelmi eljárás alapján kiszabható büntetések esetén (2) rossz lehet. A szorgalom osztályzatok megállapításának szempontjai Példás (5) a tanuló szorgalma, ha a tanulmányi munkájában megnyilvánul a tudás megszerzésének igénye, ennek érdekében céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját. Kötelességteljesítése kifogástalan, a tanítási órákra és gyakorlati foglalkozásokra való felkészülésben, otthoni munkájában - képességeihez és körülményeihez mérten - odaadást tanúsít. Minden tantárgyban elvégzi a kapott feladatait, van határozott érdeklődése és ebben az irányban önkéntesen többletfeladatokat is vállal. Jó (4) a tanuló szorgalma, ha iskolai, munkahelyi és otthoni munkáját, a kapott feladatokat elvégzi, vállalt kötelezettségeit teljesíti, de képessége és körülményei alapján többre volna képes.

13 Változó (3) a tanuló szorgalma, ha iskolai, munkahelyi és otthoni munkájában csak időnként tanúsít igyekezetet, a tanulmányi munkában való részvétele ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan, kötelességeit csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Ha a tanuló körülményei ezt indokolják, 1-2 tárgyból való bukás esetén a szorgalom még lehet változó (3). Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, kötelességeit gyakran elmulasztja,. 3 vagy több tantárgyból történő bukás esetén a tanuló szorgalma csak hanyag (2) lehet. A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének követelményei, formája A tanulók minősítése a hagyományos ötfokú értékelési skálával történik. Az év végi érdemjegy megállapításánál az évközi osztályzatok matematikai átlaga mellett a fejlődési tendenciát is figyelembe vesszük. Alapja a tantárgyak tanterveiben megfogalmazott követelmények, minimális követelmények, az Értékelés fejezetekben meghatározottak figyelembe vételével. Feltételek A Közoktatási törvény 17. alapján a tantárgynak, illetve a műveltségi területnek megfelelő szakos, egyetemi szintű tanári végzettségű pedagógus foglalkoztatható a szakközépiskolában. A tárgyi feltételeket az egyes tantárgyak tantervei tartalmazzák.

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek 1. sz. melléklet Óratervek 1. Gimnázium reál-orientáció Történelem 2 1,5 3 3 Emberismeret és etika 1 1. idegen nyelv 3* 2,5* 3* 3* 2. idegen nyelv 2,5* 2* 3* 3* Matematika 3 3 3 3 * Informatika 1,5* 1*

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Soproni Széchenyi István Gimnázium Soproni Széchenyi István Gimnázium AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programjának 5. sz. melléklete Elfogadta a Soproni Széchenyi

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től 1. számú melléklet Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től Tantervek: H2010 = a 2011-ben felülvizsgált és a NAT alapján

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

(133.) tanév

(133.) tanév Szakgimnáziumi helyi tanterv 08/9 (.) tanév ikt.:/08 HELYI TANTERV Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Budapest, Váci út. OM azonosító: 008 08-9. (.)

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom,

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom, A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Esztergom, 2018.06.29. Közismereti óratervek: Az egyes képzések heti óraszámai tantárgyanként

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások 2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött, hogy a 10%-os szabad órakeretet osztálytípusoktól függően osztja fel a tantárgyak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2 2018/2019. tanévre 4 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, matematikából emelt óraszámú Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0003

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV 2016 A GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE Iskolánk küldetéséből, feladataiból eredően az oktatás minőségét, hatékonyságát, a tanulói teljesítmény növelését

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tanulók értékelése

A tanulók értékelése kelése A) A tantárgyi évközi értékelés, valamint a félévi és tanév végi osztályozás rendjét a szaktanár a tanév első óráján ismerteti a tanulókkal. B) A tanulók évközi teljesítményének értékelése I. Az

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2018/2019. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* -

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* - Műszaki szakterület Módosított Ó R A T E R V SZAKKÖZÉPISKOLA 001/00 és 00/003 tanévben beiskolázottaknak TANTÁRGYAK ÉVFOLYAM 9. 10. 11. 1. Informatika szakmacsoport Érettségi Magyar nyelv és irodalom 4

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv Bevezetve: 2016. szeptember 1-től Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma 134 Budapest, Váci út

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 2011. évi CC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 229/2012.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium A 2009/2010. tanévben induló ok tantárgyszerkezete és óraterve (Részlet a pedagógiai programból) 2008 1 Angol nyelvi előkészítő/ angol 12. sz. melléklet Tantárgyak

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től 1. Szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi előtti

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Helyi tanterv. 2016/2017. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8.

Helyi tanterv. 2016/2017. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. Tel.: 74/471-127, Fax: 74/471-324 e-mail: valyi@valyipeter.szekszardiszc.hu www.valyipeter.szekszardiszc.hu Helyi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI SZERKEZETE

A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI SZERKEZETE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI SZERKEZETE 1 KÉPZÉSEK KÓDSZÁMAI Az iskola azonosítási (OM) kódja: 031200, telephely kód: 001 6 évf. reál orientációs

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Szülői tájékoztató 10. évfolyam 2017/18-as tanév

Szülői tájékoztató 10. évfolyam 2017/18-as tanév Szülői tájékoztató 10. évfolyam 2017/18-as tanév Tartalom A kétszintű érettségi vizsga rendszere A pontszám számítás Intézményi ajánlatok és lehetőségek További segítség Kérdések-válaszok A kétszintű érettségi

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-17267/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Koszta József Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és a maximális létszám

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok

Tantárgyi struktúra és óraszámok Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzéseink a 2013/2014-es tanévvel kezdődően: Mezőgazdaság ágazati szakközépiskolai képzés Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez mezőgazdasági szakközépiskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA A G K GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Nyílt nap összeállította: Kovács Tibor ivh.

ANDRÁSSY GYULA A G K GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Nyílt nap összeállította: Kovács Tibor ivh. NDRÁSSY YUL IMNÁZIUM ÉS OLLÉIUM Nyílt nap 2018. 11. 17. IMNÁZIUM ( - 4 ) FONTOS DÖNTÉS Érettségi (középszintű, emelt szintű) Felsőfokú szakképzés, érettségire épülő szakmák nyelvvizsga Felsőoktatás Szakgimnázium

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA A G K GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM. Nyílt nap összeállította: Kovács Tibor ivh.

ANDRÁSSY GYULA A G K GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM. Nyílt nap összeállította: Kovács Tibor ivh. NDRÁSSY YUL IMNÁZIUM ÉS OLLÉIUM Nyílt nap 2017. 11. 18. IMNÁZIUM ( - 4 ) FONTOS DÖNTÉS Érettségi (középszintű, emelt szintű) Felsőfokú szakképzés, érettségire épülő szakmák Felsőoktatás Szakgimnázium 4

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről

Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről 10. évfolyam Összeállította: Csajági Sándor igh. Érettségi Kétszintű érettségi: Középszint Kötelező 5 tantárgy Szakképző évfolyam feltétele Felsőfokú

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös A kerettantervek helyi tantervként történő adaptációja a református köznevelési intézményekben (Útmutató 2015.) 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

ÓRATERVI HÁLÓK szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől HATÁLYOS PEDAGÓGIAI PROGRAMOKHOZ

ÓRATERVI HÁLÓK szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől szeptember 1-jétől HATÁLYOS PEDAGÓGIAI PROGRAMOKHOZ ÓRATERVI HÁLÓK 2018. szeptember 1-jétől 2017. szeptember 1-jétől 2016. szeptember 1-jétől 2013. szeptember 1-jétől HATÁLYOS PEDAGÓGIAI PROGRAMOKHOZ 1 A KÖZISMERETI ÉS SZAKMAI HELYI TANTERVEK ELKÉSZÍTÉSÉT

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma: Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma: 029747 Cím: 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. Telefonszám: 62/547-105 Fax: 62/547-108 E-mail: tig@tomorkenygimn.hu Honlap: www.tomorkenygimn.hu

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése (2013/2014.)

A tanulmányi munka értékelése (2013/2014.) A tanulmányi munka értékelése (2013/2014.) Létszám Osztály Létszám okt.1. Évismétlő Jelenlegi létszám 9.A 35 0 35 9.B 36 0 36 9.C 37 2 36 9.D 35 0 36 9.E 36 0 35 Összesítés 9. évfolyam 179 2 178 10.A 32

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Beiskolázási tájékoztató A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium (OM azonosító 035987) a 2019/2020. tanévre a következő képzési formákat hirdeti meg: Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben