./. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A) NEVELÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "./. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A) NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 2 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA TARTALOMJEGYZÉK I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK... 6 II. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA... 7 II.1. HAGYOMÁNYAINK... 7 II.2. AZ ISKOLA NÉVFELVÉTELE... 8 II.3. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK... 9 III. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK... 9 III.1. ÁLTALÁNOS KÉPZÉS... 9 III.2. SZAKKÉPZÉS III.3. TANFOLYAMOK IV. AZ ISKOLA KÖRNYEZETE IV.1. HELYE A FİVÁROSI KÖZOKTATÁSI RENDSZERBEN IV.2. AZ ISKOLA SZOCIOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS MUNKAERİPIACI KÖRNYEZETE V. AZ ISKOLA TANULÓINAK KÖZÖSSÉGE V.1. SZÜLİI HÁTTÉR V.2. LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁS V.3. NEVELTSÉGI SZINT V.4. TANULÓI ATTITÜD V.5. TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉK V.6. DIÁKÖNKORMÁNYZAT VI. AZ ISKOLA MEGLEVİ KAPCSOLATRENDSZERE VI.1. KAPCSOLAT A FENNTARTÓVAL VI.2. KAPCSOLAT A SZÜLİKKEL VI.3. KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL A) NEVELÉSI PROGRAM I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI I.1. ALAPELVEINK I.2. FELADATAINK I.2.1. Harmonikus személyiséget differenciált módon fejlesztı egyéni és közösségi nevelés I.2.2. Korszerő, sokoldalú általános és szakmai mőveltség fejlesztése I.2.3. Önálló gondolkodásra, gondolkodva cselekvésre nevelés I.2.4. Színvonalas, következetes oktatás I.2.5. A jelentkezı tanulók megfelelı kiválasztása I.2.6. A harmonikus családi élet értékeinek megismertetése I.2.7. A hagyományok tisztelete, ápolása I.2.8. Egészséges életmódra nevelés I.3. ALKALMAZOTT ELJÁRÁSAINK ÉS ESZKÖZEINK I.3.1. Tanórák I.3.2. Könyvtár I.3.3. Idegen nyelv I.3.4. Mozgáskultúra I.3.5. Kultúrált szórakozás I.3.6. Klubhelyiség I.3.7. Követelményrendszer I.3.8. Pénzeszközök biztosítása... 32

3 3 I.4. TÁRGYI ELLÁTOTTSÁG I.5. SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁG I.6. A NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁVAL - KÜLÖNÖSEN A HELYI TANTERV ALKALMAZÁSÁVAL - KAPCSOLATOS HELYI, NEVELİTESTÜLETI DÖNTÉST KIVÁNÓ ELJÁRÁSOK RENDJE I.6.1. A tantárgyválasztás módja I.6.2. A nyelvválasztás módja I.6.3. Tanórán kívüli foglalkozások szervezésére fordítható idıkeretek és idıarányok meghatározásának általános elvei és szempontjai II. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK II.1. FELADATUNK II.2. AZ ÉRTÉKEK EGYENSÚLYÁNAK KIALAKÍTÁSA III. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK III.1. A KÖZÖS CSELEKVÉS SZÍNTEREI III.2. A KÖZÖSSÉGI NEVELÉSHEZ SZÜKSÉGES TÉNYEZİK III.3. TEVÉKENYSÉGEK III.4. PEDAGÓGIAI TERVEZÉS, TÁMOGATÁS IV. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG IV.1. DIAGNOSZTIZÁLÁS, SZŐRÉS, EGYÜTTMŐKÖDÉS A SIKER ÉRDEKÉBEN A SZAKEMBEREKKEL ÉS KORTÁRSAKKAL IV.1.1. Diagnosztizálás IV.1.2. Egyéni program IV.1.3. Résztvevık IV.1.4. Vizsgák IV.2. MENTESÍTÉSEK V. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG42 V.1. TANÓRA V.2. TANÓRÁN KÍVÜLI V.3. KÜLSİ SZERVEZETEK V.4. NYOMONKÖVETÉS V.5. EGYÉNI FOGLALKOZÁSOK VI. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK VI.1. SZŐRÉS VI.2. PREVENCIÓ VI.3. EGYÜTTMŐKÖDÉS KÜLSİ SZERVEZETEKKEL VI.4. JUTTATÁSOK ELOSZTÁSÁNAK ALAPELVEI VII. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM VII.1. DIAGNOSZTIZÁLÁS VII.2. EGYÉNI FELZÁRKÓZTATÁS VII.3. SZERVEZÉS VII.4. TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS VIII. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK VIII.1. HELYZETFELMÉRÉS VIII.2. SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG VIII.3. KÜLSİ KAPCSOLATOK VIII.4. ANYAGI HÁTTÉR IX. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE X. A SZÜLİ, A TANULÓ, AZ ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI X.1. SZÜLİKKEL X.2. TANULÓKKAL... 47

4 4 X.3. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG XI.... ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM XI.1. AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM CÉLJA XI.2. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS ISKOLAI TERÜLETEI XI.3. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK XI.4. A MEGVALÓSÍTÁS SZEREPLİI XI.5. AZ ISKOLA DROGSTRATÉGIÁJA XI.6. KAPCSOLAT AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI HÁLÓZATTAL XI.7. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE XI.8. MINDENNAPOS TESTEDZÉS XI.9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZOLGÁLAT VÉLEMÉNYE XII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM B) HELYI TANTERV I. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT EGYES TANTÁRGYAK ÓRASZÁMAI, AZ ELİÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEI I.1. ÓRATERV I.1.1. SZAKKÖZÉPISKOLA I.1.2. SZAKISKOLA I.2. TANTÁRGYI TANTERVEK II. AZ ALKAMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI II.1. A TANKÖNYVKIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI II.2. A TANESZKÖZ KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI III. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI IV. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZİ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI V. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS ÉS SZÁMONKÉRÉS RENDSZERE, MINİSÍTÉSE V.1. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, SZÁMONKÉRÉS FORMÁI ÉS KÖVETELMÉNYEI V.2. A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINİSÍTÉSÉNEK FORMÁJA. 70 V.3. A SZAKMAI GYAKORALT ÉRTÉKELÉSE V.3.1. KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS V.3.2. FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS V.3.3. ÉLELMISZER- ÉS VEGYIÁRU KERESKEDİ VI. VII. VIII. A TANULÓK MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINİSÍTÉSÉNEK FORMÁJA AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁJA, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELİÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA IX. A KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI X. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK XI. A NYELVI ELİKÉSZÍTİ OSZTÁLYOK EMELT SZINTŐ NYELVI OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA A ÉVFOLYAMON C) SZAKMAI PROGRAM I. AZ ISKOLA SZAKKÉPZÉSI RENDSZERE II. BESZÁMÍTHATÓSÁG AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDSZERÉBEN III. A SZAKMAI GYAKORLAT KÉPZÉSHELYEINEK ÉS FORMÁINAK BEMUTATÁSA... 85

5 5 ZÁRODOKUMENTUMOK

6 6 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK Az alábbi adatok az intézmény Alapító Okiratában foglaltakkal megegyeznek. Az intézmény pontos megnevezése: Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Az intézmény székhelye: Levélcím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telefon: Fax: /117 mellék Telephelye: 1064 Budapest, Weiner Leó utca 6. Az intézmény alapítója, fenntartója: Budapest Fıváros Önkormányzata /Fıpolgármesteri Hivatal, Oktatási Ügyosztály/ Budapest, V. Városház u Levélcím: 1364 Budapest 4 Pf:1 Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest Fıváros Közgyőlése Budapest, V. Városház utca Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény típusa: Szakközépiskola Szakiskola Az intézmény mőködési területe: Budapest, Pest megye Az intézmény tevékenységei: Lásd. Alapító Okirat Az alapítás éve: Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetıje /igazgatója/, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó

7 7 II. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA Iskolánk 1954 óta mőködik önálló intézményként. Közel öt évtizede képezünk fodrászokat és kozmetikusokat a hazai szolgáltatóipar számára, 1989 óta részt veszünk a kereskedelmi szakképzésben is óta mőködtetünk fodrász tanmőhelyt és kereskedelmi oktatókabinetet. Korszerő fodrász- és kozmetikus tanmőhelyt alakítottunk ki, a tervezett kereskedelmi kabinet és oktatóterem létrehozása objektív okok miatt még nem valósulhatott meg. Mivel tantermeink száma 1999-tıl jelentısen nıtt, a szaktantermek kialakítását is megkezdhettük. II.1. HAGYOMÁNYAINK A HAGYOMÁNYİRZÉS, és új hagyományok teremtése fontos része nevelımunkánknak. A. Megırzendı hagyományaink: Iskolánkból sok neves, nemzetközileg is elismert szakember került ki, akiknek életútja példa lehet a jelen és a jövı tanulói számára. Tehetséges tanulóinkat ezért arra ösztönözzük, hogy minél többen vegyenek részt az országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen, melynek rendezési jogát több alkalommal nyertük el. Nemzeti ünnepeinkrıl évente két alkalommal iskolai szintő rendezvényen emlékezünk meg, melynek mősorát tanulóink ill. meghívott elıadók adják. Karácsonyi ünnepekre adventi koszorúval ill. fenyıfa állítással és osztályközösségi megemlékezéssel készülünk. Felnıtt dolgozóink karácsonyát tanulóink, fiatal kollégáink színvonalas mősorai teszik meghitté. Mőködik kamarakórusunk, mősoraival színesítjük a tanévnyitót és a zárót, végzıseink búcsúztatását, a ballagást. A kilencedikeseknek vidám gólyaavatót, végzıseinknek színvonalas szalagavatót szervezünk. Az osztályközösségekben a baráti kapcsolatok kialakítása és fejlıdése érdekében osztálykirándulásokat szervezünk. Az iskolai hagyományırzést szolgálja az iskolai dokumentumok győjtése, és a helytörténeti győjtemény kialakítása. Neves elıadókkal /fodrász, kozmetikus, stb/ évente szakmai napokat tartunk. B. Fejlıdı hagyományaink A kerületi Erzsébet Napok ünnepségsorozatához kulturális- és sportversenyek rendezésével járulunk hozzá. A jövıben is szervezünk iskolai szintő tanulmányi kirándulásokat, melyeknek célja hazánk történelmének, jellegzetes tájainak, értékeinek, nevezetességeinek megismerése. A nyelvtanulás elısegítése érdekében olyan nemzetközi kapcsolatokat keresünk, melyek lehetıvé teszik, hogy tanulóink német- és olasz nyelvterületre juthassanak el. Az anyagi fedezetet pályázatokkal kívánjuk megteremteni. A tanulókat érintı és érdeklı kérdésekrıl rendszeresen iskolaújság jelenik meg, melynek létrejöttében tanulóink is aktívan részt vesznek. Célunk, hogy a témaválasztásban, a cikkek írásában, az újság szerkesztésében a diákönkormányzat által irányított önálló munkacsoport jöjjön létre.

8 8 Az iskolaújság mellett jobban ki szeretnénk használni az iskolarádióban rejlı lehetıségeket, számítva a diákok kezdeményezıkészségére. Sissy alapítványi bált szervezünk minden évben, melyre a közalkalmazotti közösségen túl meghívjuk a szakma kiválóságait, támogatóinkat, és a fenntartót. Erzsébet Kupa tanulmányi verseny hirdetünk meg minden tanévben, melynek célja a tanulók egyéni és az osztályközösségek eredményeinek, tanulmányi szintjének javítása, a kiváló és jó teljesítmények ösztönzése és az eddigieknél jelentısebb elismerése. Projekt napokat szervezünk diákjaink számára, mely keretén belül az iskolai keretek közül kilépve, tanári útmutatással kapnak lehetıséget ismereteik bıvítésére. A projekt napok költségeit pályázatokkal igyekszünk finanszírozni. DÖK tábort szervezünk a Diákönkormányzat tagjainak, ezzel is elısegítve a közösségi munkát. C. Megújítandó hagyományaink: Az iskola tanulói a korábbi években sikeresen szerepeltek a Szép Magyar Beszéd, a fıvárosi- és országos helyesírási versenyeken. Célunk, hogy újra mozgósítsuk diákjainkat az anyanyelvi versenyeken való részvételre. Újra meg kívánjuk szervezni a korábban sikert aratott tantárgyi versenyeket, vetélkedıket, házi- és fıvárosi szintő szavalóversenyeket. Az elmúlt idıszakban is arra törekedtünk, hogy diákjaink átérezzék más emberek problémáit, toleránsak legyenek, ne legyenek érdektelenek mások iránt. Ennek érdekében alkalomszerő győjtıakciókat szervezünk, pl.: árvízkárosultaknak, súlyos beteg gyerekeknek. II.2. AZ ISKOLA NÉVFELVÉTELE Iskolánkat májusáig a 12. sz. Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképzı néven tartották számon. Ez az elnevezés nem árulta el, hogy a mi iskolánk a szépség megteremtésének, ápolásának és megtartásának az iskolája ben, a millenium évében vetıdött fel az a gondolat, hogy az intézmény vegye fel egy olyan személy nevét, aki egy személyben megtestesíti képzési irányunkat, de kötıdik a magyar történelemhez és a XX. kerület történetéhez is. A fenti elképzelésnek megfelelıen adódott az a gondolat, hogy vegyük fel Erzsébet királyné nevét. Erzsébet királyné I. Ferenc József osztrák császár és magyar király felesége már életében is legendás szépség volt. Hajviseletével divatot diktált, bıre rugalmasságáért, alakja karcsúságának megırzéséért tudatos életmódot folytatott. Így elıfutárává vált a jelenkori nıideálnak. A velünk rokonszenvezı, a kiegyezésért cselekvı császárnét a magyarság még életében a szívébe zárta. A névadó ünnepséget Erzsébet királyné névnapjához kapcsolva november 15-én rendeztük meg.

9 9 Az intézményben tanulóknak és tanítóknak fontos feladata: az iskola nevéhez méltóan képviselni hazánkat, a szépség ápolását, a tudatosságot, az új iránti fogékonyságot és a megújulás képességét. II.3. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK Az iskola célja a tanulók készség- és képességfejlesztése, szocializációja. Feladatait az alapító okirat határozza meg. Tanulóinkat a szakközépiskolai tagozaton az érettségi vizsgára, majd a képzési idıkereteken belül a szakmai vizsgákra, az arra képes tanulókat felsıfokú tanulmányok folytatására, valamint a különbözı szintő nyelvvizsgákra készítjük fel. Biztosítjuk az általános középfokú képzést azon tanulóknak, akik a 10. évfolyam után bekapcsolódnak a fodrász képzésbe. A középiskolát végzetteket vagy érettségizetteket felkészítjük a szakképesítés megszerzésére. A munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen bekapcsolódunk a felnıttképzésbe. Iskolánk akkreditált felnıttképzési intézmény, a fodrász, kozmetikus és kereskedı képzési programokon kívül tervezzük mindhárom szakmához kapcsolódó, a szakmacsoportokon belüli egyéb szakmák oktatását is. Jelenleg az alábbi szakmákban történik képzés: - fodrász - kozmetikus Szakmai végzettséget biztosítunk, de intézményünkben szakmai alapozó képzés folyik az élelmiszer- és vegyi áru kereskedı szakmára is. III. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK III.1. ÁLTALÁNOS KÉPZÉS a) Szakközépiskola: évfolyamos. óraterv: lsd. helyi tanterv. Idegen nyelv: német, olasz, angol Szakmacsoportos alapozó (beszámítható a fodrász és kozmetikus szakképzésbe, így az 1 évvel rövidebb lesz a nálunk érettségizett tanulóknak): 2008/2009-es tanévtıl a 9. évfolyamon, a 10. évfolyamtól pedig felmenı rendszerben: 9. évfolyam kozmetikus alapozó: elmélet 4,5 óra gyakorlat 1,5 óra fodrász alapozó: elmélet 3 óra gyakorlat 3 óra, emellett szakmacsoportos alapozás elmélet 1 óra 10. évfolyam kozmetikus alapozó: elmélet 3 óra gyakorlat 3 óra fodrász alapozó: elmélet 2,5 óra gyakorlat 3,5 óra, emellett szakmacsoportos alapozás elmélet 1 óra

10 évfolyam kozmetikus alapozó: elmélet 3,5 óra gyakorlat 3,5 óra fodrász alapozó: elmélet 4 óra gyakorlat 3 óra 12. évfolyam kozmetikus alapozó: elmélet 9 óra gyakorlat 4 óra fodrász alapozó: elmélet 7 óra gyakorlat 6 óra A szakközépiskola 11. és 12. évfolyamán a óra helyett azért 7 és 13 óra a beszámítható szakmai alapozás, mert a természettudományos munkaközösség kérését elfogadta a nevelıtestület, miszerint az oktatott szakmáinkat megalapozó 2 óra biológiát és 1 óra kémiát a 12. évfolyamról a 11. évfolyamra tettük, hogy tanulóink e két tárgyból elırehozott érettségit tehessenek. A évfolyamon kifutó szakmacsoportos alapozó képzés ig: 10. évfolyam szakmacsoportos alapozás: elmélet 1 óra gyakorlat 1 óra 11. évfolyam szakmacsoportos alapozás: elmélet 1 óra 12. évfolyam szakmacsoportos alapozás: elmélet 1 óra gyakorlat 1 óra Csoportbontásban oktatjuk: - idegen nyelv, - informatika - kozmetikus és fodrász alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyak Kifutóban: - szakmacsoportos alapozó gyakorlati tantárgyak Záróvizsga: Érettségi vizsga Továbbhaladási lehetıség: - szakképesítés megszerzése az iskolában oktatott valamennyi szakmában - szakképesítés megszerzése más szakképzı intézményben, - felsıfokú tanulmányok folytatása - munkába állás szakképesítés nélkül Átjárhatóság: amennyiben a tanuló különbözı okok miatt nem kíván szakközépiskolában a 11. évfolyamon tovább tanulni, a 10. évfolyam befejezése után szakmai alkalmasság esetén bekapcsolódhat a fodrász képzésbe a szakképzési évfolyamra. Ha a 11. évfolyam megkezdése után évközben szándékozik szakközépiskolából szakmunkásképzésbe lépni, ezt megteheti akkor, ha a képzés idejébıl öt hét még nem telt el, és a nem tanult tananyagrészbıl a tanuló különbözeti vizsgát tett, valamint a hiányzó gyakorlati órákat a félév zárásáig pótolja. A különbözeti vizsgák követelményeit, tananyagát a helyi tantervben rögzítjük. b) Szakiskolai képzés: 9-10 évfolyamon Óraterv: lsd. Helyi tantervben. Szakmai alapozó (beszámítható a fodrász szakképzésbe, így az 0,5 évvel rövidebb lesz a nálunk végzett tanulóknak):

11 /2009-es tanévtıl a 9. évfolyamon, a 10. évfolyamtól pedig felmenı rendszerben: 9. évfolyam fodrász alapozó: elmélet 3 óra gyakorlat 3 óra, emellett pályaorientáció, szakmai alapozó elmélet 2,5 óra pályaorientáció, szakmai alapozó gyakorlat 0,5 óra 10. évfolyam fodrász alapozó: elmélet 2,5 óra gyakorlat 3,5 óra, emellett pályaorientáció, szakmai alapozó elmélet 1,5 óra pályaorientáció, szakmai alapozó gyakorlat 1,5 óra Csoportbontásban oktatjuk: - idegen nyelv - informatika - fodrász alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyakat - szakmai alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyakat A 2008/2009-es tanévben kifutó (csoportbontásban) oktatjuk: 10. évfolyam pályaorientáció, szakmai alapozó elmélet 2,5 óra pályaorientáció, szakmai alapozó gyakorlat 2,5 óra Továbbhaladási lehetıség: a 10. évfolyam sikeres elvégzése után szakmai alkalmasság esetén - szakképesítés megszerzése a fodrász szakmában - különbözeti vizsgával bekapcsolódás a szakközépiskolai képzésbe - más szakképzı intézményben a kívánt szakképesítés megszerzése - munkába állás c) Általános mőveltséget megalapozó felnıtt oktatás - nappali: 2 éves intenzív érettségire felkészítı oktatás - esti: 3 éves érettségire felkészítı oktatás III.2. SZAKKÉPZÉS A 10. évfolyam sikeres elvégzése után valamennyi szakképzésbe jelentkezı részére: - fodrász képzési idı: 3 év, az iskolában évfolyamot végzett tanulóknak tıl 2,5 év képzést biztosítunk. A gyakorlati képzés többségében szórványképzésben tanulószerzıdéssel, valamint az iskola tanmőhelyeiben történik. Középiskolát végzett, érettségizett tanulóink részére: - kozmetikus képzési idı: 2 év, a nálunk érettségizett tanulóknak 2012-tıl 1 év - fodrász képzési idı: 3 év, a nálunk érettségizett tanulóknak 2012-tıl 2 év szakmai képesítésekhez nyújtunk megfelelı ismereteket. A képzésben külsı munkáltatók illetve tanmőhelyeink biztosítják a gyakorlati képzést. A képzéseket az OKJ központi programokban elıírtak szerint szervezzük. A képzés az OKJ központi program alapján történik mindkét szakmában, a 2008/2009- es tanévtıl felmenı rendszerben moduláris képzést folytatunk.

12 12 III.3. TANFOLYAMOK Iskolánk, mint közoktatási intézmény március 08-tól akkreditált felnıttképzési intézmény. Az új akkreditációnk március 11.-tıl március 11. napjáig érvényes. Nyilvántartási számunk: Akkreditációs lajstromszám: AL Tanfolyamainkat az iskolában oktatott szakmák továbbfejlesztése, szakmai gyakorlat minıségének emelése érdekében, a szakemberek érdeklıdésének megfelelıen szervezzük. Önköltséges tanfolyamok, melyeket az iskola elméleti és gyakorlati szaktanárai tartják. Egy esetben igénybe vesszük a külsı gyakorlati szakemberek segítségét a képzésben. Permanent Make Up (Sminktetováló) tanfolyam. A kozmetikus szakképzés egyik modulja. (356/5.5/ ) Az elıirányzott 36 óra helyett 50 óra képzési idıvel tartjuk. Az elméleti rész a bır anatómiai ismereteinek oktatása mellet a színelmélettel, a fertıtlenítık hatásával és egyéni alkalmazhatóságával, az érzéstelenítık kozmetikai használatára terjed ki. A sminktetoválás történeti áttekintése, a 3 tetoválási fajta ismertetése, a különbözı kozmetikai tetováló készülékek mőködési elvének magyarázata is a tanfolyam anyaga. A gyakorlati rész a tartós smink mindhárom (szemöldök, száj és szemkontúr) mőveletének oktatását, elıkészítést és utókezelést, a forma és színválasztás szabályait, az otthoni ápolásra való tanácsadást tartalmazza. Jelentkezés feltétele: kozmetikus végzettség, vagy kozmetikai tanulmányok megkezdése. Elektrokozmetikai tanfolyam A kozmetikus szakképzés egyik modulja. (356/5.0/ ) A képzési idı: 50 óra. A tanfolyam anyaga a szakismeret következı elemeire épül: a bır anatómiai felépítése, a bırtípusok jellemzıi, kezelésük, különbözı bırrendellenességek és kezelésük. A tanfolyam tartalmi elemei: elektrokozmetika fogalma, felosztása, sonoterápia, hidroterápia, termoterápia, fototerápia, tartós szırtelenítés fajtáinak elmélete és gyakorlata, mikrodermabrázió, kis-, közép-, és nagyfrekvencián mőködı gépek megismerése, alkalmazása, testkezelés. Itt a gépek elméleti és gyakorlati oktatása párhuzamosan történik. Jelentkezés feltétele: kozmetikus végzettség, vagy kozmetikai tanulmányok megkezdése. Különleges smink tanfolyam A kozmetikus szakképzés egyik modulja. (356/6.13/ )

13 13 Képzési idı: 35 óra A tanfolyam elméleti része a következı szakmai ismeretekre alapoz: a kozmetikai készítmények és alapanyagai és a folyékony kozmetikumok, a bırrendellenességek, a bırtípusok fajtái. Gyakorlati rész képzése: sminkanyagok felviteli módjait, a sminkeszközök szabályos használatát, az arc szépségének kiemelését, az arcformák korrigálásának lehetıségét, az alkalomhoz illı smink elkészítését, kiegészítık használatát, valamint a sminktartósságának biztosítását tartalmazza. Jelentkezés feltétele: kozmetikus végzettség, vagy kozmetikai tanulmányok megkezdése. Német nyelvő szakmai anyaggal bıvített nyelvtanfolyam Képzési idı: 40 óra A tanfolyam anyaga a kozmetikus szakismeret (bır szerkezeti felépítés, bırfüggelékek), a vendégfogadás, a telefonon történı idıpont egyeztetés, a kezelés menetének német nyelvő oktatását foglalja magába. Jelentkezés feltétele: kozmetikus végzettség, és német nyelv alapismerete. Szakmai tanfolyami képzések: Kéz-és lábápoló, mőkörömépítı tanfolyam (OKJ: ) Képzési idı: 250 óra. A tanfolyam a modulrendszerő szakképzés anyagát tartalmazza. Az elméleti rész anyaga: bırgyógyászati ismeretek, orthopédiai ismeretek, anatómia, közegészségtan, munkajog, vállalkozás, marketing modulokból épül fel. A gyakorlati rész: kézápolás (manikőr, paraffin kezelés) és lábápolás (pedikőr), valamint a mőkörömépítés moduljaiból áll. Minden egyes modul végén modulzáró vizsgát kell tenni, ami a szakmai vizsga elıfeltétele. Beszámítási feltételek: érvényes modulzáró vizsga, illetve modulzáró vizsga letételének lehetısége. Jelentkezés: 8. osztály elvégzése, egészségügyi, szakmai alkalmasság. Fodrász tanfolyami képzés (OKJ: ) A tanfolyam a modulrendszerő szakképzés tömörített anyagát tartalmazza. Képzési idı: óra (416 ó elmélet, 126 ó elméletigényes gyakorlat, 639 ó gyakorlat) Az elméleti rész: vállalkozási-, és gazdasági ismeretek, munka-, és környezetvédelmi ismeretek, etika és kommunikáció, számítástechnika, anatómia, szakismeret, anyagismeret tananyagelemek oktatását tartalmazza.

14 14 A gyakorlat a férfi, nıi és gyermekhajvágás, a nıi alap és divat hajvágás, átmenet képzése ollóval (stuccolás), a hajfestés, a hajszínezés, a haj tartós formaváltoztatása, a színelvonás, a melírozás, az arcápolás-borotválás, az idegen nyelvi szakmai ismeretek tananyagelemek elsajátítását biztosítja. Beszámítási feltételek: érvényes modulzáró vizsga, illetve modulzáró vizsga letételének lehetısége. A gyakorlat elvégzése külsı mesternél (szakembernél) szükséges! Jelentkezési feltétel: 10 osztály elvégzése és szakmai, egészségügyi alkalmasság Kozmetikus tanfolyami képzés (OKJ: ) A tanfolyam a modulrendszerő szakképzés tömörített anyagát tartalmazza. Képzési idı: 818 óra (327 ó elmélet, 161ó elméletigényes gyakorlat, 430 ó gyakorlat) Az elméleti rész: szakmai ismeret, biológia, anyagismeret, kémia, etika és kommunikáció, számítástechnika, vállalkozási és gazdasági ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek és laboratóriumi gyakorlatból áll. A gyakorlati részben a különféle masszázstípusok elsajátításával, a bırtípusok fajtáival, azok kezelésével, ideiglenes és tartós szırtelenítı eljárások alkalmazásával, elektrokozmetikai készülékek használatával, szempilla, szemöldökfestés gyakorlatával, nappali és alkalmi smink elkészítésével, valamint a sminktetoválás gyakorlatával ismerkedhetnek meg a képzésben résztvevık. Minden egyes modul végén modulzáró vizsgát kell tenni, ami a szakmai vizsga elıfeltétele. Beszámítási feltételek: érvényes modulzáró vizsga, illetve modulzáró vizsga letételének lehetısége. Egészségügyi fıiskolai, vagy egyetemi végzettség esetén biológiából teljes felmentést, szakismeretbıl pedig az anatómiai részbıl felmentést javasolunk. A gyakorlat elvégzése külsı mesternél (szakembernél) szükséges! Jelentkezési feltétel: középiskolai érettségi és szakmai, egészségügyi alkalmasság. IV. AZ ISKOLA KÖRNYEZETE IV.1. HELYE A FİVÁROSI KÖZOKTATÁSI RENDSZERBEN Az iskola oktatott szakmái elsısorban a szolgáltató ipar számára biztosítják a szakember utánpótlást, mely területen több évtizedes múltra tekintünk vissza. Iskolánk az egyetlen a fıvárosban, mely önkormányzati fenntartású intézményként vesz részt a fodrász kozmetikus képzésben. Kereskedelmi képzésünk csupán egy évtizedes, de rövid idı alatt is jelentıs változáson ment keresztül. Az OKJ bevezetésével megszőnt a kozmetikai- és vegyicikk eladó képzés, helyette az élelmiszer- és vegyiáru kereskedı szakmának képezünk szakembereket. Törekszünk arra,

15 15 hogy a munkaerı-piaci elvárásoknak megfeleljünk. Helyi tantervünkben a kozmetikai cikkek szakismeretét helyezzük elıtérbe. Tervünk a fıváros és vonzáskörzetében élı tanulók színvonalas oktatása korszerő szaktantermekben, tanmőhelyekben. Merítési bázisunk a közepes elıképzettségő tanulókra épül, de a gyengébb elıképzettségő tanulók képzését is felvállaljuk, szükség esetén felzárkóztató oktatást biztosítunk számukra. IV.2. AZ ISKOLA SZOCIOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS MUNKAERİPIACI KÖRNYEZETE Felméréseink szerint a tanulók többségének szülei szakmunkás végzettségőek. Félnek a munkanélküliségtıl. Bizonytalanságuk gyermekük viselkedésében, mentalitásában tükrözıdik. Az iskola ezért biztonságot, szeretetteljes légkört kíván nyújtani. Törekszünk olyan programok szervezésére, amelyek a tanulóknak vonzóak, és fejlıdésüket biztosítják. Egyre több szülı látja a jövı zálogát gyermeke továbbtanulásában, elvárják tılük, hogy érettségizzenek. Bár anyagiakban a családok nem bıvelkednek, a tanulók többségének családja biztosítja a sikeres tanuláshoz szükséges feltételeket. A nehezebb anyagi körülmények között élı tanulókat az iskola ingyen tankönyvhöz juttatja, támogatja az önkormányzati segélyek igénylését, az iskolai étkezést, esetenként a diák szociális alapból segít a rászorulón. Nagy körültekintéssel végezzük pályaválasztási tanácsadó munkánkat. Valamennyi pályaválasztási kiállításon megjelenünk. Személyes tanácsadással, a szakmák bemutatásával, szórólapokkal segítjük az érdeklıdıket a választásban. Nyílt napokat szervezünk iskolánkban a szülık és tanulók részére. Tapasztalataink szerint leginkább a fodrász szakma, legkevésbé a kereskedelmi szakma iránt érdeklıdnek a résztvevık. A végzett tanulóinkat jelenleg szívesen fogadja a munka világa, nincsenek elhelyezkedési gondjaik. Tervezzük a végzett tanulók munkába állásának folyamatos utánkövetését, hogy mindenkor alkalmazkodjunk a munkaerı-piaci igényekhez. V. AZ ISKOLA TANULÓINAK KÖZÖSSÉGE V.1. SZÜLİI HÁTTÉR Tanulóink jelentıs része csonka családban él, s gyakran a jogilag teljes családok esetében is érzelmileg szétesett életközösségekkel találkozunk. Hiányzik az egymásra való odafigyelés, az együttgondolkodás, a család motiváló hatása a tudás megszerzésére. A rosszul értelmezett szülıi szeretet megnyilvánulása sem ritka. Csak a családok kisebb része tudja biztosítani a jó vagy megfelelı érzelmi, anyagi hátteret. V.2. LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁS Tanulóink kétharmad része a fıváros különbözı kerületeibıl jár iskolánkba, közülük legtöbben a XX. és XXI. kerületbıl. Az intézet mőködésének, pedagógiai tevékenységének meghatározásakor feltétlenül figyelemmel kell lennünk a diákság egyharmad részét kitevı, vidékrıl naponta bejáró tanulóinkra.

16 16 V.3. NEVELTSÉGI SZINT A tanulmányaikat megkezdı tanulók neveltségi szintje évrıl - évre egyre alacsonyabb. Erkölcsi normáik hiányosak, értékrendjük középpontjában a pénz áll. Érdeklıdési körük zömmel csak a könnyed szórakozásra szorítkozik. Családi és baráti kapcsolataik felszínesek, magatartásuk, megnyilvánulásaik következtében egyre többen küzdenek beilleszkedési zavarokkal. V.4. TANULÓI ATTITÜD Diákjainkat a pályaválasztáskor elsısorban oktatott szakmáink gyakorlati része ragadja meg. Számukra az elmélet szükséges rossz. Ismereteik hiányosak, nincsenek birtokában az alapvetı írás, olvasás, számolási készségeknek; szövegértésük, lényegkiemelı képességük minimális. Ezért rossz hatásfokkal tanulnak. Csak nagyon nehezen, következetes pedagógiai munkával lehet ezen a kialakult helyzeten változtatni. El kell érnünk, hogy a tanulás - legyen az elméleti vagy gyakorlati - a tanuló számára ne kudarcforrás legyen. V.5. TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉK Végzıs diákjaink jelentıs része továbbtanul. A szakmunkás végzettségőek intenzív nappali, esti vagy levelezı oktatás formájában az érettségi megszerzésére törekednek, célunk, hogy erre iskolánk adjon lehetıséget. Érettségizett diákjaink pedig vagy nálunk tanulják ki a választott szakmájukat, vagy felsıfokú továbbtanulásra jelentkeznek. V.6. DIÁKÖNKORMÁNYZAT Diákönkormányzatunk a tanulók, tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletére alakult. Bár mőködéséhez jogai biztosítottak, nem eléggé hatékony. A tanév során öntevékenysége a munkaterv elfogadására, a házirend aktualizálására, az iskolanap programjának megszervezésére, az éves diákközgyőlés lebonyolítására, a kerületi ünnepélyeken való részvétel biztosítására terjed ki. Ebben a munkában az összekötı szerepet a diákmozgalmat segítı pedagógus végzi. A mőködı iskolarádió és a folyamatosan megjelenı diákújság fémjelzi együttmőködésüket. VI. EGYÜTTMŐKÖDİ PARTNEREK MEGHATÁROZÁSA (KAPCSOLATTARTÁS) Az iskola eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy kikkel van kapcsolatban, milyen segítséget, együttmőködést tudhat magáénak. Külsı és belsı kapcsolatrendszere: Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: Fenntartóval, Színes TISZK iskoláival, Tanulók szüleivel, A képzésben résztvevı munkáltatókkal, azok szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel,

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27.

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27. SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola működésének törvényi feltétele az alapító okirat...5 1.1. Az iskola öndefiníciója...6

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola. Nevelési programja. 1. Iskolánk története

Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola. Nevelési programja. 1. Iskolánk története Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola 1. Iskolánk története Iskolánk a folyó tanévben fennállásának hatvanhatodik évébe érkezett. Pestszentlõrinc legrégebben nyílt középiskolája. A V.K.M.

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT, KÜLKAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK BIZOTTSÁGA ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére Tárgy: Az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35

Pedagógiai program. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35 2013 Pedagógiai program Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35 Tartalom 1 Bevezetés... 8 1.1 Pedagógiai alapelvek, értékek, küldetésnyilatkozat... 9 1.1.1 Pedagógiai

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Összeállította: Tóth Géza igazgató CEGLÉD

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTRA Szakmacsoportos alapozó oktatás a Közgazdasági szakmacsoportra (5-5-8-8) Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Célok és feladatok:

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben