./. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A) NEVELÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "./. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A) NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 2 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA TARTALOMJEGYZÉK I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK... 6 II. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA... 7 II.1. HAGYOMÁNYAINK... 7 II.2. AZ ISKOLA NÉVFELVÉTELE... 8 II.3. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK... 9 III. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK... 9 III.1. ÁLTALÁNOS KÉPZÉS... 9 III.2. SZAKKÉPZÉS III.3. TANFOLYAMOK IV. AZ ISKOLA KÖRNYEZETE IV.1. HELYE A FİVÁROSI KÖZOKTATÁSI RENDSZERBEN IV.2. AZ ISKOLA SZOCIOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS MUNKAERİPIACI KÖRNYEZETE V. AZ ISKOLA TANULÓINAK KÖZÖSSÉGE V.1. SZÜLİI HÁTTÉR V.2. LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁS V.3. NEVELTSÉGI SZINT V.4. TANULÓI ATTITÜD V.5. TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉK V.6. DIÁKÖNKORMÁNYZAT VI. AZ ISKOLA MEGLEVİ KAPCSOLATRENDSZERE VI.1. KAPCSOLAT A FENNTARTÓVAL VI.2. KAPCSOLAT A SZÜLİKKEL VI.3. KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL A) NEVELÉSI PROGRAM I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI I.1. ALAPELVEINK I.2. FELADATAINK I.2.1. Harmonikus személyiséget differenciált módon fejlesztı egyéni és közösségi nevelés I.2.2. Korszerő, sokoldalú általános és szakmai mőveltség fejlesztése I.2.3. Önálló gondolkodásra, gondolkodva cselekvésre nevelés I.2.4. Színvonalas, következetes oktatás I.2.5. A jelentkezı tanulók megfelelı kiválasztása I.2.6. A harmonikus családi élet értékeinek megismertetése I.2.7. A hagyományok tisztelete, ápolása I.2.8. Egészséges életmódra nevelés I.3. ALKALMAZOTT ELJÁRÁSAINK ÉS ESZKÖZEINK I.3.1. Tanórák I.3.2. Könyvtár I.3.3. Idegen nyelv I.3.4. Mozgáskultúra I.3.5. Kultúrált szórakozás I.3.6. Klubhelyiség I.3.7. Követelményrendszer I.3.8. Pénzeszközök biztosítása... 32

3 3 I.4. TÁRGYI ELLÁTOTTSÁG I.5. SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁG I.6. A NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁVAL - KÜLÖNÖSEN A HELYI TANTERV ALKALMAZÁSÁVAL - KAPCSOLATOS HELYI, NEVELİTESTÜLETI DÖNTÉST KIVÁNÓ ELJÁRÁSOK RENDJE I.6.1. A tantárgyválasztás módja I.6.2. A nyelvválasztás módja I.6.3. Tanórán kívüli foglalkozások szervezésére fordítható idıkeretek és idıarányok meghatározásának általános elvei és szempontjai II. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK II.1. FELADATUNK II.2. AZ ÉRTÉKEK EGYENSÚLYÁNAK KIALAKÍTÁSA III. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK III.1. A KÖZÖS CSELEKVÉS SZÍNTEREI III.2. A KÖZÖSSÉGI NEVELÉSHEZ SZÜKSÉGES TÉNYEZİK III.3. TEVÉKENYSÉGEK III.4. PEDAGÓGIAI TERVEZÉS, TÁMOGATÁS IV. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG IV.1. DIAGNOSZTIZÁLÁS, SZŐRÉS, EGYÜTTMŐKÖDÉS A SIKER ÉRDEKÉBEN A SZAKEMBEREKKEL ÉS KORTÁRSAKKAL IV.1.1. Diagnosztizálás IV.1.2. Egyéni program IV.1.3. Résztvevık IV.1.4. Vizsgák IV.2. MENTESÍTÉSEK V. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG42 V.1. TANÓRA V.2. TANÓRÁN KÍVÜLI V.3. KÜLSİ SZERVEZETEK V.4. NYOMONKÖVETÉS V.5. EGYÉNI FOGLALKOZÁSOK VI. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK VI.1. SZŐRÉS VI.2. PREVENCIÓ VI.3. EGYÜTTMŐKÖDÉS KÜLSİ SZERVEZETEKKEL VI.4. JUTTATÁSOK ELOSZTÁSÁNAK ALAPELVEI VII. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM VII.1. DIAGNOSZTIZÁLÁS VII.2. EGYÉNI FELZÁRKÓZTATÁS VII.3. SZERVEZÉS VII.4. TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS VIII. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK VIII.1. HELYZETFELMÉRÉS VIII.2. SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG VIII.3. KÜLSİ KAPCSOLATOK VIII.4. ANYAGI HÁTTÉR IX. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE X. A SZÜLİ, A TANULÓ, AZ ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI X.1. SZÜLİKKEL X.2. TANULÓKKAL... 47

4 4 X.3. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG XI.... ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM XI.1. AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM CÉLJA XI.2. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS ISKOLAI TERÜLETEI XI.3. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK XI.4. A MEGVALÓSÍTÁS SZEREPLİI XI.5. AZ ISKOLA DROGSTRATÉGIÁJA XI.6. KAPCSOLAT AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI HÁLÓZATTAL XI.7. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE XI.8. MINDENNAPOS TESTEDZÉS XI.9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZOLGÁLAT VÉLEMÉNYE XII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM B) HELYI TANTERV I. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT EGYES TANTÁRGYAK ÓRASZÁMAI, AZ ELİÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEI I.1. ÓRATERV I.1.1. SZAKKÖZÉPISKOLA I.1.2. SZAKISKOLA I.2. TANTÁRGYI TANTERVEK II. AZ ALKAMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI II.1. A TANKÖNYVKIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI II.2. A TANESZKÖZ KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI III. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI IV. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZİ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI V. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS ÉS SZÁMONKÉRÉS RENDSZERE, MINİSÍTÉSE V.1. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, SZÁMONKÉRÉS FORMÁI ÉS KÖVETELMÉNYEI V.2. A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINİSÍTÉSÉNEK FORMÁJA. 70 V.3. A SZAKMAI GYAKORALT ÉRTÉKELÉSE V.3.1. KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS V.3.2. FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS V.3.3. ÉLELMISZER- ÉS VEGYIÁRU KERESKEDİ VI. VII. VIII. A TANULÓK MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINİSÍTÉSÉNEK FORMÁJA AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁJA, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELİÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA IX. A KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI X. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK XI. A NYELVI ELİKÉSZÍTİ OSZTÁLYOK EMELT SZINTŐ NYELVI OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA A ÉVFOLYAMON C) SZAKMAI PROGRAM I. AZ ISKOLA SZAKKÉPZÉSI RENDSZERE II. BESZÁMÍTHATÓSÁG AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDSZERÉBEN III. A SZAKMAI GYAKORLAT KÉPZÉSHELYEINEK ÉS FORMÁINAK BEMUTATÁSA... 85

5 5 ZÁRODOKUMENTUMOK

6 6 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK Az alábbi adatok az intézmény Alapító Okiratában foglaltakkal megegyeznek. Az intézmény pontos megnevezése: Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Az intézmény székhelye: Levélcím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telefon: Fax: /117 mellék Telephelye: 1064 Budapest, Weiner Leó utca 6. Az intézmény alapítója, fenntartója: Budapest Fıváros Önkormányzata /Fıpolgármesteri Hivatal, Oktatási Ügyosztály/ Budapest, V. Városház u Levélcím: 1364 Budapest 4 Pf:1 Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest Fıváros Közgyőlése Budapest, V. Városház utca Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény típusa: Szakközépiskola Szakiskola Az intézmény mőködési területe: Budapest, Pest megye Az intézmény tevékenységei: Lásd. Alapító Okirat Az alapítás éve: Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetıje /igazgatója/, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó

7 7 II. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA Iskolánk 1954 óta mőködik önálló intézményként. Közel öt évtizede képezünk fodrászokat és kozmetikusokat a hazai szolgáltatóipar számára, 1989 óta részt veszünk a kereskedelmi szakképzésben is óta mőködtetünk fodrász tanmőhelyt és kereskedelmi oktatókabinetet. Korszerő fodrász- és kozmetikus tanmőhelyt alakítottunk ki, a tervezett kereskedelmi kabinet és oktatóterem létrehozása objektív okok miatt még nem valósulhatott meg. Mivel tantermeink száma 1999-tıl jelentısen nıtt, a szaktantermek kialakítását is megkezdhettük. II.1. HAGYOMÁNYAINK A HAGYOMÁNYİRZÉS, és új hagyományok teremtése fontos része nevelımunkánknak. A. Megırzendı hagyományaink: Iskolánkból sok neves, nemzetközileg is elismert szakember került ki, akiknek életútja példa lehet a jelen és a jövı tanulói számára. Tehetséges tanulóinkat ezért arra ösztönözzük, hogy minél többen vegyenek részt az országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen, melynek rendezési jogát több alkalommal nyertük el. Nemzeti ünnepeinkrıl évente két alkalommal iskolai szintő rendezvényen emlékezünk meg, melynek mősorát tanulóink ill. meghívott elıadók adják. Karácsonyi ünnepekre adventi koszorúval ill. fenyıfa állítással és osztályközösségi megemlékezéssel készülünk. Felnıtt dolgozóink karácsonyát tanulóink, fiatal kollégáink színvonalas mősorai teszik meghitté. Mőködik kamarakórusunk, mősoraival színesítjük a tanévnyitót és a zárót, végzıseink búcsúztatását, a ballagást. A kilencedikeseknek vidám gólyaavatót, végzıseinknek színvonalas szalagavatót szervezünk. Az osztályközösségekben a baráti kapcsolatok kialakítása és fejlıdése érdekében osztálykirándulásokat szervezünk. Az iskolai hagyományırzést szolgálja az iskolai dokumentumok győjtése, és a helytörténeti győjtemény kialakítása. Neves elıadókkal /fodrász, kozmetikus, stb/ évente szakmai napokat tartunk. B. Fejlıdı hagyományaink A kerületi Erzsébet Napok ünnepségsorozatához kulturális- és sportversenyek rendezésével járulunk hozzá. A jövıben is szervezünk iskolai szintő tanulmányi kirándulásokat, melyeknek célja hazánk történelmének, jellegzetes tájainak, értékeinek, nevezetességeinek megismerése. A nyelvtanulás elısegítése érdekében olyan nemzetközi kapcsolatokat keresünk, melyek lehetıvé teszik, hogy tanulóink német- és olasz nyelvterületre juthassanak el. Az anyagi fedezetet pályázatokkal kívánjuk megteremteni. A tanulókat érintı és érdeklı kérdésekrıl rendszeresen iskolaújság jelenik meg, melynek létrejöttében tanulóink is aktívan részt vesznek. Célunk, hogy a témaválasztásban, a cikkek írásában, az újság szerkesztésében a diákönkormányzat által irányított önálló munkacsoport jöjjön létre.

8 8 Az iskolaújság mellett jobban ki szeretnénk használni az iskolarádióban rejlı lehetıségeket, számítva a diákok kezdeményezıkészségére. Sissy alapítványi bált szervezünk minden évben, melyre a közalkalmazotti közösségen túl meghívjuk a szakma kiválóságait, támogatóinkat, és a fenntartót. Erzsébet Kupa tanulmányi verseny hirdetünk meg minden tanévben, melynek célja a tanulók egyéni és az osztályközösségek eredményeinek, tanulmányi szintjének javítása, a kiváló és jó teljesítmények ösztönzése és az eddigieknél jelentısebb elismerése. Projekt napokat szervezünk diákjaink számára, mely keretén belül az iskolai keretek közül kilépve, tanári útmutatással kapnak lehetıséget ismereteik bıvítésére. A projekt napok költségeit pályázatokkal igyekszünk finanszírozni. DÖK tábort szervezünk a Diákönkormányzat tagjainak, ezzel is elısegítve a közösségi munkát. C. Megújítandó hagyományaink: Az iskola tanulói a korábbi években sikeresen szerepeltek a Szép Magyar Beszéd, a fıvárosi- és országos helyesírási versenyeken. Célunk, hogy újra mozgósítsuk diákjainkat az anyanyelvi versenyeken való részvételre. Újra meg kívánjuk szervezni a korábban sikert aratott tantárgyi versenyeket, vetélkedıket, házi- és fıvárosi szintő szavalóversenyeket. Az elmúlt idıszakban is arra törekedtünk, hogy diákjaink átérezzék más emberek problémáit, toleránsak legyenek, ne legyenek érdektelenek mások iránt. Ennek érdekében alkalomszerő győjtıakciókat szervezünk, pl.: árvízkárosultaknak, súlyos beteg gyerekeknek. II.2. AZ ISKOLA NÉVFELVÉTELE Iskolánkat májusáig a 12. sz. Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképzı néven tartották számon. Ez az elnevezés nem árulta el, hogy a mi iskolánk a szépség megteremtésének, ápolásának és megtartásának az iskolája ben, a millenium évében vetıdött fel az a gondolat, hogy az intézmény vegye fel egy olyan személy nevét, aki egy személyben megtestesíti képzési irányunkat, de kötıdik a magyar történelemhez és a XX. kerület történetéhez is. A fenti elképzelésnek megfelelıen adódott az a gondolat, hogy vegyük fel Erzsébet királyné nevét. Erzsébet királyné I. Ferenc József osztrák császár és magyar király felesége már életében is legendás szépség volt. Hajviseletével divatot diktált, bıre rugalmasságáért, alakja karcsúságának megırzéséért tudatos életmódot folytatott. Így elıfutárává vált a jelenkori nıideálnak. A velünk rokonszenvezı, a kiegyezésért cselekvı császárnét a magyarság még életében a szívébe zárta. A névadó ünnepséget Erzsébet királyné névnapjához kapcsolva november 15-én rendeztük meg.

9 9 Az intézményben tanulóknak és tanítóknak fontos feladata: az iskola nevéhez méltóan képviselni hazánkat, a szépség ápolását, a tudatosságot, az új iránti fogékonyságot és a megújulás képességét. II.3. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK Az iskola célja a tanulók készség- és képességfejlesztése, szocializációja. Feladatait az alapító okirat határozza meg. Tanulóinkat a szakközépiskolai tagozaton az érettségi vizsgára, majd a képzési idıkereteken belül a szakmai vizsgákra, az arra képes tanulókat felsıfokú tanulmányok folytatására, valamint a különbözı szintő nyelvvizsgákra készítjük fel. Biztosítjuk az általános középfokú képzést azon tanulóknak, akik a 10. évfolyam után bekapcsolódnak a fodrász képzésbe. A középiskolát végzetteket vagy érettségizetteket felkészítjük a szakképesítés megszerzésére. A munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen bekapcsolódunk a felnıttképzésbe. Iskolánk akkreditált felnıttképzési intézmény, a fodrász, kozmetikus és kereskedı képzési programokon kívül tervezzük mindhárom szakmához kapcsolódó, a szakmacsoportokon belüli egyéb szakmák oktatását is. Jelenleg az alábbi szakmákban történik képzés: - fodrász - kozmetikus Szakmai végzettséget biztosítunk, de intézményünkben szakmai alapozó képzés folyik az élelmiszer- és vegyi áru kereskedı szakmára is. III. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK III.1. ÁLTALÁNOS KÉPZÉS a) Szakközépiskola: évfolyamos. óraterv: lsd. helyi tanterv. Idegen nyelv: német, olasz, angol Szakmacsoportos alapozó (beszámítható a fodrász és kozmetikus szakképzésbe, így az 1 évvel rövidebb lesz a nálunk érettségizett tanulóknak): 2008/2009-es tanévtıl a 9. évfolyamon, a 10. évfolyamtól pedig felmenı rendszerben: 9. évfolyam kozmetikus alapozó: elmélet 4,5 óra gyakorlat 1,5 óra fodrász alapozó: elmélet 3 óra gyakorlat 3 óra, emellett szakmacsoportos alapozás elmélet 1 óra 10. évfolyam kozmetikus alapozó: elmélet 3 óra gyakorlat 3 óra fodrász alapozó: elmélet 2,5 óra gyakorlat 3,5 óra, emellett szakmacsoportos alapozás elmélet 1 óra

10 évfolyam kozmetikus alapozó: elmélet 3,5 óra gyakorlat 3,5 óra fodrász alapozó: elmélet 4 óra gyakorlat 3 óra 12. évfolyam kozmetikus alapozó: elmélet 9 óra gyakorlat 4 óra fodrász alapozó: elmélet 7 óra gyakorlat 6 óra A szakközépiskola 11. és 12. évfolyamán a óra helyett azért 7 és 13 óra a beszámítható szakmai alapozás, mert a természettudományos munkaközösség kérését elfogadta a nevelıtestület, miszerint az oktatott szakmáinkat megalapozó 2 óra biológiát és 1 óra kémiát a 12. évfolyamról a 11. évfolyamra tettük, hogy tanulóink e két tárgyból elırehozott érettségit tehessenek. A évfolyamon kifutó szakmacsoportos alapozó képzés ig: 10. évfolyam szakmacsoportos alapozás: elmélet 1 óra gyakorlat 1 óra 11. évfolyam szakmacsoportos alapozás: elmélet 1 óra 12. évfolyam szakmacsoportos alapozás: elmélet 1 óra gyakorlat 1 óra Csoportbontásban oktatjuk: - idegen nyelv, - informatika - kozmetikus és fodrász alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyak Kifutóban: - szakmacsoportos alapozó gyakorlati tantárgyak Záróvizsga: Érettségi vizsga Továbbhaladási lehetıség: - szakképesítés megszerzése az iskolában oktatott valamennyi szakmában - szakképesítés megszerzése más szakképzı intézményben, - felsıfokú tanulmányok folytatása - munkába állás szakképesítés nélkül Átjárhatóság: amennyiben a tanuló különbözı okok miatt nem kíván szakközépiskolában a 11. évfolyamon tovább tanulni, a 10. évfolyam befejezése után szakmai alkalmasság esetén bekapcsolódhat a fodrász képzésbe a szakképzési évfolyamra. Ha a 11. évfolyam megkezdése után évközben szándékozik szakközépiskolából szakmunkásképzésbe lépni, ezt megteheti akkor, ha a képzés idejébıl öt hét még nem telt el, és a nem tanult tananyagrészbıl a tanuló különbözeti vizsgát tett, valamint a hiányzó gyakorlati órákat a félév zárásáig pótolja. A különbözeti vizsgák követelményeit, tananyagát a helyi tantervben rögzítjük. b) Szakiskolai képzés: 9-10 évfolyamon Óraterv: lsd. Helyi tantervben. Szakmai alapozó (beszámítható a fodrász szakképzésbe, így az 0,5 évvel rövidebb lesz a nálunk végzett tanulóknak):

11 /2009-es tanévtıl a 9. évfolyamon, a 10. évfolyamtól pedig felmenı rendszerben: 9. évfolyam fodrász alapozó: elmélet 3 óra gyakorlat 3 óra, emellett pályaorientáció, szakmai alapozó elmélet 2,5 óra pályaorientáció, szakmai alapozó gyakorlat 0,5 óra 10. évfolyam fodrász alapozó: elmélet 2,5 óra gyakorlat 3,5 óra, emellett pályaorientáció, szakmai alapozó elmélet 1,5 óra pályaorientáció, szakmai alapozó gyakorlat 1,5 óra Csoportbontásban oktatjuk: - idegen nyelv - informatika - fodrász alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyakat - szakmai alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyakat A 2008/2009-es tanévben kifutó (csoportbontásban) oktatjuk: 10. évfolyam pályaorientáció, szakmai alapozó elmélet 2,5 óra pályaorientáció, szakmai alapozó gyakorlat 2,5 óra Továbbhaladási lehetıség: a 10. évfolyam sikeres elvégzése után szakmai alkalmasság esetén - szakképesítés megszerzése a fodrász szakmában - különbözeti vizsgával bekapcsolódás a szakközépiskolai képzésbe - más szakképzı intézményben a kívánt szakképesítés megszerzése - munkába állás c) Általános mőveltséget megalapozó felnıtt oktatás - nappali: 2 éves intenzív érettségire felkészítı oktatás - esti: 3 éves érettségire felkészítı oktatás III.2. SZAKKÉPZÉS A 10. évfolyam sikeres elvégzése után valamennyi szakképzésbe jelentkezı részére: - fodrász képzési idı: 3 év, az iskolában évfolyamot végzett tanulóknak tıl 2,5 év képzést biztosítunk. A gyakorlati képzés többségében szórványképzésben tanulószerzıdéssel, valamint az iskola tanmőhelyeiben történik. Középiskolát végzett, érettségizett tanulóink részére: - kozmetikus képzési idı: 2 év, a nálunk érettségizett tanulóknak 2012-tıl 1 év - fodrász képzési idı: 3 év, a nálunk érettségizett tanulóknak 2012-tıl 2 év szakmai képesítésekhez nyújtunk megfelelı ismereteket. A képzésben külsı munkáltatók illetve tanmőhelyeink biztosítják a gyakorlati képzést. A képzéseket az OKJ központi programokban elıírtak szerint szervezzük. A képzés az OKJ központi program alapján történik mindkét szakmában, a 2008/2009- es tanévtıl felmenı rendszerben moduláris képzést folytatunk.

12 12 III.3. TANFOLYAMOK Iskolánk, mint közoktatási intézmény március 08-tól akkreditált felnıttképzési intézmény. Az új akkreditációnk március 11.-tıl március 11. napjáig érvényes. Nyilvántartási számunk: Akkreditációs lajstromszám: AL Tanfolyamainkat az iskolában oktatott szakmák továbbfejlesztése, szakmai gyakorlat minıségének emelése érdekében, a szakemberek érdeklıdésének megfelelıen szervezzük. Önköltséges tanfolyamok, melyeket az iskola elméleti és gyakorlati szaktanárai tartják. Egy esetben igénybe vesszük a külsı gyakorlati szakemberek segítségét a képzésben. Permanent Make Up (Sminktetováló) tanfolyam. A kozmetikus szakképzés egyik modulja. (356/5.5/ ) Az elıirányzott 36 óra helyett 50 óra képzési idıvel tartjuk. Az elméleti rész a bır anatómiai ismereteinek oktatása mellet a színelmélettel, a fertıtlenítık hatásával és egyéni alkalmazhatóságával, az érzéstelenítık kozmetikai használatára terjed ki. A sminktetoválás történeti áttekintése, a 3 tetoválási fajta ismertetése, a különbözı kozmetikai tetováló készülékek mőködési elvének magyarázata is a tanfolyam anyaga. A gyakorlati rész a tartós smink mindhárom (szemöldök, száj és szemkontúr) mőveletének oktatását, elıkészítést és utókezelést, a forma és színválasztás szabályait, az otthoni ápolásra való tanácsadást tartalmazza. Jelentkezés feltétele: kozmetikus végzettség, vagy kozmetikai tanulmányok megkezdése. Elektrokozmetikai tanfolyam A kozmetikus szakképzés egyik modulja. (356/5.0/ ) A képzési idı: 50 óra. A tanfolyam anyaga a szakismeret következı elemeire épül: a bır anatómiai felépítése, a bırtípusok jellemzıi, kezelésük, különbözı bırrendellenességek és kezelésük. A tanfolyam tartalmi elemei: elektrokozmetika fogalma, felosztása, sonoterápia, hidroterápia, termoterápia, fototerápia, tartós szırtelenítés fajtáinak elmélete és gyakorlata, mikrodermabrázió, kis-, közép-, és nagyfrekvencián mőködı gépek megismerése, alkalmazása, testkezelés. Itt a gépek elméleti és gyakorlati oktatása párhuzamosan történik. Jelentkezés feltétele: kozmetikus végzettség, vagy kozmetikai tanulmányok megkezdése. Különleges smink tanfolyam A kozmetikus szakképzés egyik modulja. (356/6.13/ )

13 13 Képzési idı: 35 óra A tanfolyam elméleti része a következı szakmai ismeretekre alapoz: a kozmetikai készítmények és alapanyagai és a folyékony kozmetikumok, a bırrendellenességek, a bırtípusok fajtái. Gyakorlati rész képzése: sminkanyagok felviteli módjait, a sminkeszközök szabályos használatát, az arc szépségének kiemelését, az arcformák korrigálásának lehetıségét, az alkalomhoz illı smink elkészítését, kiegészítık használatát, valamint a sminktartósságának biztosítását tartalmazza. Jelentkezés feltétele: kozmetikus végzettség, vagy kozmetikai tanulmányok megkezdése. Német nyelvő szakmai anyaggal bıvített nyelvtanfolyam Képzési idı: 40 óra A tanfolyam anyaga a kozmetikus szakismeret (bır szerkezeti felépítés, bırfüggelékek), a vendégfogadás, a telefonon történı idıpont egyeztetés, a kezelés menetének német nyelvő oktatását foglalja magába. Jelentkezés feltétele: kozmetikus végzettség, és német nyelv alapismerete. Szakmai tanfolyami képzések: Kéz-és lábápoló, mőkörömépítı tanfolyam (OKJ: ) Képzési idı: 250 óra. A tanfolyam a modulrendszerő szakképzés anyagát tartalmazza. Az elméleti rész anyaga: bırgyógyászati ismeretek, orthopédiai ismeretek, anatómia, közegészségtan, munkajog, vállalkozás, marketing modulokból épül fel. A gyakorlati rész: kézápolás (manikőr, paraffin kezelés) és lábápolás (pedikőr), valamint a mőkörömépítés moduljaiból áll. Minden egyes modul végén modulzáró vizsgát kell tenni, ami a szakmai vizsga elıfeltétele. Beszámítási feltételek: érvényes modulzáró vizsga, illetve modulzáró vizsga letételének lehetısége. Jelentkezés: 8. osztály elvégzése, egészségügyi, szakmai alkalmasság. Fodrász tanfolyami képzés (OKJ: ) A tanfolyam a modulrendszerő szakképzés tömörített anyagát tartalmazza. Képzési idı: óra (416 ó elmélet, 126 ó elméletigényes gyakorlat, 639 ó gyakorlat) Az elméleti rész: vállalkozási-, és gazdasági ismeretek, munka-, és környezetvédelmi ismeretek, etika és kommunikáció, számítástechnika, anatómia, szakismeret, anyagismeret tananyagelemek oktatását tartalmazza.

14 14 A gyakorlat a férfi, nıi és gyermekhajvágás, a nıi alap és divat hajvágás, átmenet képzése ollóval (stuccolás), a hajfestés, a hajszínezés, a haj tartós formaváltoztatása, a színelvonás, a melírozás, az arcápolás-borotválás, az idegen nyelvi szakmai ismeretek tananyagelemek elsajátítását biztosítja. Beszámítási feltételek: érvényes modulzáró vizsga, illetve modulzáró vizsga letételének lehetısége. A gyakorlat elvégzése külsı mesternél (szakembernél) szükséges! Jelentkezési feltétel: 10 osztály elvégzése és szakmai, egészségügyi alkalmasság Kozmetikus tanfolyami képzés (OKJ: ) A tanfolyam a modulrendszerő szakképzés tömörített anyagát tartalmazza. Képzési idı: 818 óra (327 ó elmélet, 161ó elméletigényes gyakorlat, 430 ó gyakorlat) Az elméleti rész: szakmai ismeret, biológia, anyagismeret, kémia, etika és kommunikáció, számítástechnika, vállalkozási és gazdasági ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek és laboratóriumi gyakorlatból áll. A gyakorlati részben a különféle masszázstípusok elsajátításával, a bırtípusok fajtáival, azok kezelésével, ideiglenes és tartós szırtelenítı eljárások alkalmazásával, elektrokozmetikai készülékek használatával, szempilla, szemöldökfestés gyakorlatával, nappali és alkalmi smink elkészítésével, valamint a sminktetoválás gyakorlatával ismerkedhetnek meg a képzésben résztvevık. Minden egyes modul végén modulzáró vizsgát kell tenni, ami a szakmai vizsga elıfeltétele. Beszámítási feltételek: érvényes modulzáró vizsga, illetve modulzáró vizsga letételének lehetısége. Egészségügyi fıiskolai, vagy egyetemi végzettség esetén biológiából teljes felmentést, szakismeretbıl pedig az anatómiai részbıl felmentést javasolunk. A gyakorlat elvégzése külsı mesternél (szakembernél) szükséges! Jelentkezési feltétel: középiskolai érettségi és szakmai, egészségügyi alkalmasság. IV. AZ ISKOLA KÖRNYEZETE IV.1. HELYE A FİVÁROSI KÖZOKTATÁSI RENDSZERBEN Az iskola oktatott szakmái elsısorban a szolgáltató ipar számára biztosítják a szakember utánpótlást, mely területen több évtizedes múltra tekintünk vissza. Iskolánk az egyetlen a fıvárosban, mely önkormányzati fenntartású intézményként vesz részt a fodrász kozmetikus képzésben. Kereskedelmi képzésünk csupán egy évtizedes, de rövid idı alatt is jelentıs változáson ment keresztül. Az OKJ bevezetésével megszőnt a kozmetikai- és vegyicikk eladó képzés, helyette az élelmiszer- és vegyiáru kereskedı szakmának képezünk szakembereket. Törekszünk arra,

15 15 hogy a munkaerı-piaci elvárásoknak megfeleljünk. Helyi tantervünkben a kozmetikai cikkek szakismeretét helyezzük elıtérbe. Tervünk a fıváros és vonzáskörzetében élı tanulók színvonalas oktatása korszerő szaktantermekben, tanmőhelyekben. Merítési bázisunk a közepes elıképzettségő tanulókra épül, de a gyengébb elıképzettségő tanulók képzését is felvállaljuk, szükség esetén felzárkóztató oktatást biztosítunk számukra. IV.2. AZ ISKOLA SZOCIOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS MUNKAERİPIACI KÖRNYEZETE Felméréseink szerint a tanulók többségének szülei szakmunkás végzettségőek. Félnek a munkanélküliségtıl. Bizonytalanságuk gyermekük viselkedésében, mentalitásában tükrözıdik. Az iskola ezért biztonságot, szeretetteljes légkört kíván nyújtani. Törekszünk olyan programok szervezésére, amelyek a tanulóknak vonzóak, és fejlıdésüket biztosítják. Egyre több szülı látja a jövı zálogát gyermeke továbbtanulásában, elvárják tılük, hogy érettségizzenek. Bár anyagiakban a családok nem bıvelkednek, a tanulók többségének családja biztosítja a sikeres tanuláshoz szükséges feltételeket. A nehezebb anyagi körülmények között élı tanulókat az iskola ingyen tankönyvhöz juttatja, támogatja az önkormányzati segélyek igénylését, az iskolai étkezést, esetenként a diák szociális alapból segít a rászorulón. Nagy körültekintéssel végezzük pályaválasztási tanácsadó munkánkat. Valamennyi pályaválasztási kiállításon megjelenünk. Személyes tanácsadással, a szakmák bemutatásával, szórólapokkal segítjük az érdeklıdıket a választásban. Nyílt napokat szervezünk iskolánkban a szülık és tanulók részére. Tapasztalataink szerint leginkább a fodrász szakma, legkevésbé a kereskedelmi szakma iránt érdeklıdnek a résztvevık. A végzett tanulóinkat jelenleg szívesen fogadja a munka világa, nincsenek elhelyezkedési gondjaik. Tervezzük a végzett tanulók munkába állásának folyamatos utánkövetését, hogy mindenkor alkalmazkodjunk a munkaerı-piaci igényekhez. V. AZ ISKOLA TANULÓINAK KÖZÖSSÉGE V.1. SZÜLİI HÁTTÉR Tanulóink jelentıs része csonka családban él, s gyakran a jogilag teljes családok esetében is érzelmileg szétesett életközösségekkel találkozunk. Hiányzik az egymásra való odafigyelés, az együttgondolkodás, a család motiváló hatása a tudás megszerzésére. A rosszul értelmezett szülıi szeretet megnyilvánulása sem ritka. Csak a családok kisebb része tudja biztosítani a jó vagy megfelelı érzelmi, anyagi hátteret. V.2. LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁS Tanulóink kétharmad része a fıváros különbözı kerületeibıl jár iskolánkba, közülük legtöbben a XX. és XXI. kerületbıl. Az intézet mőködésének, pedagógiai tevékenységének meghatározásakor feltétlenül figyelemmel kell lennünk a diákság egyharmad részét kitevı, vidékrıl naponta bejáró tanulóinkra.

16 16 V.3. NEVELTSÉGI SZINT A tanulmányaikat megkezdı tanulók neveltségi szintje évrıl - évre egyre alacsonyabb. Erkölcsi normáik hiányosak, értékrendjük középpontjában a pénz áll. Érdeklıdési körük zömmel csak a könnyed szórakozásra szorítkozik. Családi és baráti kapcsolataik felszínesek, magatartásuk, megnyilvánulásaik következtében egyre többen küzdenek beilleszkedési zavarokkal. V.4. TANULÓI ATTITÜD Diákjainkat a pályaválasztáskor elsısorban oktatott szakmáink gyakorlati része ragadja meg. Számukra az elmélet szükséges rossz. Ismereteik hiányosak, nincsenek birtokában az alapvetı írás, olvasás, számolási készségeknek; szövegértésük, lényegkiemelı képességük minimális. Ezért rossz hatásfokkal tanulnak. Csak nagyon nehezen, következetes pedagógiai munkával lehet ezen a kialakult helyzeten változtatni. El kell érnünk, hogy a tanulás - legyen az elméleti vagy gyakorlati - a tanuló számára ne kudarcforrás legyen. V.5. TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉK Végzıs diákjaink jelentıs része továbbtanul. A szakmunkás végzettségőek intenzív nappali, esti vagy levelezı oktatás formájában az érettségi megszerzésére törekednek, célunk, hogy erre iskolánk adjon lehetıséget. Érettségizett diákjaink pedig vagy nálunk tanulják ki a választott szakmájukat, vagy felsıfokú továbbtanulásra jelentkeznek. V.6. DIÁKÖNKORMÁNYZAT Diákönkormányzatunk a tanulók, tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletére alakult. Bár mőködéséhez jogai biztosítottak, nem eléggé hatékony. A tanév során öntevékenysége a munkaterv elfogadására, a házirend aktualizálására, az iskolanap programjának megszervezésére, az éves diákközgyőlés lebonyolítására, a kerületi ünnepélyeken való részvétel biztosítására terjed ki. Ebben a munkában az összekötı szerepet a diákmozgalmat segítı pedagógus végzi. A mőködı iskolarádió és a folyamatosan megjelenı diákújság fémjelzi együttmőködésüket. VI. EGYÜTTMŐKÖDİ PARTNEREK MEGHATÁROZÁSA (KAPCSOLATTARTÁS) Az iskola eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy kikkel van kapcsolatban, milyen segítséget, együttmőködést tudhat magáénak. Külsı és belsı kapcsolatrendszere: Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: Fenntartóval, Színes TISZK iskoláival, Tanulók szüleivel, A képzésben résztvevı munkáltatókkal, azok szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel,

17 17 Hazai és külföldi gyártókkal, Az iskolai oktatást, nevelést segítı alapítvány kuratóriumával, Gyermekjóléti és egészségügyi szolgálattal, Kerületi önkormányzattal, rendırkapitánysággal, CSILI Mővelıdési Központtal, Kerületi ÁNTSZ-szel, Kerületi könyvtárral, Iskolaorvossal, fogorvossal, védınıvel, üzemorvossal, KÉK PONT Drogkonzultációs Központtal és Ambulanciával. Az iskola esetenként kapcsolatot tart: NSZFI-vel, FPPTI-vel, FOK-kal, MKIK-val és BKIK-val, Pest megyei Oktatási és Szakképzési Kht-val, MOSZI-val, az Országos és Budapesti Fodrász, Kozmetikus, Fogtechnikus, Kéz- és lábápoló, Mőkörömépítı, Szikvízkészítı, Kelmefestı-vegytisztító és Szolgáltató Ipartestülettel, Más szakképzı intézményekkel, Általános és középiskolákkal, Határon túli iskolákkal, Közintézményekkel, Médiákkal, Gyámhatóságokkal. A fenntartóval, a pedagógiai intézetekkel való kapcsolattartás, együttmőködés szintén fontos feladat. A Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságával és a Fıvárosi Önkormányzattal szinte napi kapcsolatban vagyunk. Az utóbbi években egyre több támogatást kaptunk anyagi és szakmai értelemben egyaránt. Igyekeznek segíteni gondjainkban, mindig bizalommal fordulunk a szakreferenshez és a vezetıkhöz. Az iskolában történt nagyobb beruházások nem jöhettek volna létre a fenntartó segítsége nélkül, bízunk a további jó együttmőködésben és a folytatásban. A Színes TISZK együttmőködési megállapodás keretében megalakította a Koordináló Testületet februárjában. Tagjai a TISZK-ben résztvevı 7 iskola igazgatója. A testület elnöke Fekete János a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója. Az együttmőködés formáját az ügyrend tartalmazza. Napi

18 18 kapcsolatban (telefonon, -en, értekezleteken) állnak a tagok egymással, illetve a súlyponti iskolával a feladatok megfelelı ellátása érdekében. A kapcsolatok közül a legelsı a szülıkkel való kapcsolattartás, együttmőködés. Ezzel nagy mértékben elısegíthetjük a tanulók elımenetelét, személyiségfejlesztését. A Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézettel is szoros a kapcsolatunk. Részt veszünk a felméréseken, tanár továbbképzéseken, rendezvényeken, bemutató órákon és a Fıvárosi Pedagógiai Napokon. A szaktanácsadói látogatások is egyre gyakoribbak, jó ötleteket, segítı támogatásokat biztosítanak. A Fıvárosi Oktatástechnológiai Központtal is jó az együttmőködésünk, ha segítségre van szükségünk, mindig számíthatunk rájuk. Az NSZFI-vel is jó kapcsolatot ápolunk, részt veszünk a továbbképzéseken, felkérésre véleményeztük az SZVK tervezeteket. Az Oktatási Minisztériummal, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, valamint az Oktatási Hivatallal is közvetlen munkakapcsolatot alakítottunk ki, csak úgy, mint az önkormányzati jegyzıvel, gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatóságokkal. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával is sokat javult az iskola együttmőködése, mivel részt vettünk a szintvizsgák bevezetésében, kidolgozásában. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztási kiállításán is mindig részt vesz iskolánk. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával évek óta szervezünk fodrász és kozmetikus mestervizsgára felkészítı tanfolyamokat, melyeket az iskola tanárai és szakoktatói tartanak. A kapcsolattartásért és szervezésért a szakmai igazgatóhelyettes felel. A CSILI Mővelıdési Házzal és a XX. kerületi Önkormányzattal is jó munkakapcsolat alakult ki, iskolánk folyamatosan részt vesz az Önkormányzat rendezvényein, bekapcsolódunk a kerületi ünnepségek, megemlékezések programjaiba, és az iskolai rendezvények egy részét is a CSILI-ben bonyolítjuk le. A XX. Kerületi

19 19 Rendırkapitánysággal jó kapcsolatot ápolunk. A felmerülı problémák kezelésében hatékony és gyors segítséget nyújtanak. Külföldi kapcsolataink az elmúlt idıszakban bıvültek. Továbbra is ápoljuk testvériskolai kapcsolatunkat Sepsiszentgyörggyel, és mőködik a kölcsönös diákcsere. Comenius pályázatot nyertünk a német unnai iskolával és az olasz Gissi-vel (EU értékben), ahol 28 diák vehetett részt nyelvi diákcsere projektben. A munkáltatókkal, gyakorlati oktatókkal szintén nagyon jó, szinte napi kapcsolatot alakítottak ki a szaktanárok, osztályfınökök és a gyakorlati oktatásvezetık. Második éve kérünk fel külsı gyakorlati oktatókat, neves szakembereket szakmai osztályfınöknek, segítve ezzel a szakképzésben résztvevı tanulók helyes pályaképének kialakítását, motivációját. A hazai és külföldi gyártók képviselıivel a gyakorlati oktatásvezetınek, illetve a szakoktatóknak alakult ki munkakapcsolata. Bıvítettük az elmúlt ciklusban az iskola kapcsolatrendszerét, ezzel biztosítva a magas szintő gyakorlati képzést az elméleti és gyakorlati órákon. A hazai és külföldi gyártók folyamatosan szponzorálják az iskolai rendezvényeket, illetve kiemelkedı teljesítményt nyújtó tanulóinkat. A Sisy Alapítvány kuratóriumával az igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes ápol jó és gyümölcsözı kapcsolatot. Az iskolaorvossal, fogorvossal, védınıvel, üzemorvossal való kapcsolattartás a nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes feladata. Az ı munkáját segíti az iskolatitkár és az osztályfınökök. A KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Ambulanciával 4 éves kapcsolata van az iskolának. Nemcsak tanítási idıben, hanem a nyári táborokban is jelen vannak és szakmai segítséget nyújtanak a programok megvalósításában.

20 20 A) NEVELÉSI PROGRAM: I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI I.1. ALAPELVEINK Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy harmonikus személyiséget fejlesztı, oktatott szakmáinkat jó színvonalon elsajátító tanulókat képzı szakközépiskola és szakképzı iskolaként mőködjünk. Következetesen azon munkálkodunk, hogy az iskola elvégzése után tanulóink alkalmasak legyenek az életben való eligazodásra, boldogulásra. Iskolánk jelenlegi testülete a szülık és az iskolával kapcsolatot tartó munkáltatók támogatásával tőzte ki célul a társadalom igényeinek figyelembevételével az iskola hagyományait szem elıtt tartva a kulcs-kompetenciák fejlesztését. Ezek: - kommunikációs készség - tanulni tudás képessége - problémamegoldó képesség - mentális és fizikai feladatmegoldó képesség - kulcskompetenciák fejlesztése I.1.1. KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS CÉLJA A gondolkodás, megismerés készségeinek és képességeinek a kifejlesztése, melyek segítségével az egyén képes a környezetébıl felvett információkat hatékonyan feldolgozni, elemezni, az elemzések alapján következtetéseket levonni és döntéseket hozni. Az Európai Unióban a kulcskompetenciák foglalják magukba azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az Unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszıtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlıdéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezıképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Kulcskompetenciák: - Anyanyelvi kommunikáció - Idegen nyelvi kommunikáció - Matematikai és természettudományos kompetencia

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Pális Ferenc szakképzési vezetı

Pális Ferenc szakképzési vezetı A szakképzési paktum tartalma Szakmai és vizsgakövetelmények gondozása, karbantartása Központi programok felülvizsgálata Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatójának kidolgozása Szakmai

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

1. Az érintettek köre:

1. Az érintettek köre: Tehetséggondozó mőhelyfoglalkozások tanulóknak Pesterzsébeti Tudorkák (humán) és Okostojások (reál) klubja Területek: nyelvi, logikai, mőszaki, téri, természeti, interperszonális A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben