Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek"

Átírás

1 Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának feltételei: 1. A szakmai alapozás elmélet tantárgyak minimális követelményeinek teljesítése, a tanév végén minimum elégséges osztályzat szerzése 2. A szakmai alapozás gyakorlat tantárgy minimális követelményeinek teljesítése, a tanév végén minimum elégséges osztályzat szerzése 3. Az évfolyam követelményeinek teljesítése 4. A szakmai alapozás gyakorlat tantárgyból a 10. évfolyam végén szervezett köztesvizsga gyakorlati követelményeinek teljesítése (a gyakorlati vizsgafeladat minden részmőveletét legalább elégségesre kell teljesíteni!) 5. Szakmai alapozás elmélet és gyakorlat tanórákról történı mulasztás mértéke nem haladhatja meg az általános mőveltségre felkészítı tantárgyakhoz hasonlóan a közoktatási törvény és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet elıírásai szerint engedélyezett mulasztást. Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakközépiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának feltételei: 1. A szakmacsoportos alapozás elmélet tantárgyak minimális követelményeinek teljesítése, a tanév végén minimum elégséges osztályzat szerzése 2. A szakmacsoportos alapozás gyakorlat tantárgy minimális követelményeinek teljesítése, a tanév végén minimum elégséges osztályzat szerzése 3. Az évfolyam követelményeinek teljesítése 4. A szakmacsoportos alapozás gyakorlat tantárgyból a 10. és a 12. évfolyam végén szervezett köztesvizsga gyakorlati követelményeinek teljesítése (a gyakorlati vizsgafeladat minden részmőveletét legalább elégségesre kell teljesíteni!) 5. Szakmai alapozás elmélet és gyakorlat tanórákról történı mulasztás mértéke nem haladhatja meg az általános mőveltségre felkészítı tantárgyakhoz hasonlóan a közoktatási törvény és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet elıírásai szerint engedélyezett mulasztást. Budapest, szeptember 1. 1

2 KÉK- Beszámíthatóság A 2007/2008-as tanévben 9. és a 2008/2009-es tanévben 10. szakiskolai osztályok szakmai alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyainak beszámíthatósága a szakképzı I/11. és a 3/13. fodrász évfolyam tananyagába Szakmai alapozó elmélet Egészség és betegség: 18 óra beszámítható a szituációs gyakorlatba (személyes higiéné 8, fertızı betegségek 6, rendellenességek 4) 36 óra beszámítható a 2/12 évf. szakismeretbe 7 óra a munka- és környezetvédelembe "(elsısegélynyújtás) Érték- és fogyasztóvédelem: 7 óra beszámítható a vállalkozási és gazdasági ismeretekbe 9. évfolyamon: 3 óra marketing, reklámok 1 óra szerzıdések 10. évfolyamon: 1 óra fogyasztóvédelem 2 óra reklámok Szakmai alapozó gyakorlat Vizuális kultúra: 18 óra beszámítható a fodrász szabadkézi rajz tantárgyba 18 óra beszámítható a mővészettörténetbe az 1/11 évfolyamon Gazdálkodási ismeretek: 11 óra beszámítható a vállalkozási és gazdasági ismeretekbe 9. évfolyamon: 6 óra vállalkozási formák 2 óra vállalkozások létesítése 10. évfolyamon: 1 óra munkaviszony alanyai 2 óra üzleti terv, GYELV elemzés 18 óra beszámítható a jogi és vállalkozási ismeretekbe a 3/13 évfolyamon Ökológia, környezettan: 11 óra beszámítható a munka és környezetvédelembe (környezetvédelem- a teljes anyag 8, munkavédelem-üzletberendezés 3) 36 óra beszámítható az etika - kommunikáció tantárgyba az 1/11. évfolyamon. 2

3 Összességében heti 5 óra a szakképzésbıl: 1/11. évfolyamon Heti 0,5 óra munka- és környezetvédelem tantárgyba Heti 0,5 óra fodrász szituációs gyakorlat tantárgyba Heti 0,5 óra a fodrász szabadkézi rajz tantárgyba Heti 0,5 óra a mővészettörténet tantárgyba Heti 1 óra az etika - kommunikáció tantárgyba 2/12. évfolyamon Heti 1 óra a szakmai ismeret tantárgyba III/13. évfolyamon Heti 0,5 óra a vállalkozási és gazdasági ismeretek tantárgyba Heti 0,5 óra a jogi és vállalkozási ismeretek tantárgyba Szakiskolai beszámíthatóság fodrász alapozással Elsı belépı évfolyam 2008/2009 tanévben A szakiskolai tanulmányok alatt a évfolyamon, az általános mőveltség megalapozása mellett heti 6-6 órában szakmai alapozásban vesznek részt a tanulók. A szakmai alapozás beszámításával a heti 27,5 kötelezı óra + 4 órával, növekszik, így összesen 31,5 óra. A tanulók a 10. osztály eredményes elvégzésével léphetnek be a fodrász (OKJ szám: ) szakképzésbe, amely a szakmai alapozás beszámításával 3 évrıl 2,5 évre csökken. A szakmai alapozással 1/11 évfolyam I. félévét a 9-10 évfolyamon teljesítik a tanulók. Beszámíthatóság 9. évfolyam Munka és környezetvédelem 1 Etika és kommunikáció 1 Fodrász szakmai gyakorlat I. 3 Fodrász szabadkézi rajz 1 3

4 10. évfolyam Anatómia 0,5 Szakmai idegen nyelv 1 Fodrász szakmai gyakorlat I. 3,5 Fodrász szabadkézi rajz 1 A 10. évfolyam év végén a tanulóknak szakmai gyakorlatból köztes vizsgát kell tenniük. I. Gyakorlati feladatok beszámíthatósága, értékelése szakiskolai fodrász szakképzésben Az évközi értékeléssel készítjük fel a tanulókat a köztes vizsgák, a szintvizsga és a szakmai vizsga követelményeinek teljesítésére. Az értékelés megkezdése elıtt a tanulóknak ismerniük kell azokat a szempontokat, amelyeket munkájuk értékelésekor figyelembe kell venni. A 9. évfolyamon a gyakorlati munkát a szakoktató értékeli félévkor és év végén egy osztályzattal, amelyet az év közben adott érdemjegyekbıl állapít meg. A 10. évfolyamon a féléves munkát érdemjegyek alapján a szakoktató egy osztályzattal értékeli, év végén iskolai köztes vizsgával kell értékelni. Minden munkafolyamatot 1 5-ig terjedı érdemjeggyel kell minısíteni. A végsı osztályzatot súlyozott átlagolással kell megállapítani, ha azonban a vizsga bármely részmővelete elégtelen, akkor az egész félévi jegy csak elégtelenre minısíthetı. A tanuló javító vizsgán a sikertelen részmőveletet vagy mőveleteket köteles megismételni. Az év végi osztályzat a köztesvizsga, végsı osztályzatával egyezik meg.. Amennyiben az év végi mőveletek közül bármelyiket ismételni kell, azt a tanuló a javítóvizsga idejében, a következı szorgalmi évet megelızıen köteles letenni. Ennek sikertelensége évismétlést jelent. Köztes- és szintvizsga feladatok és értékelési szempontjaik: A köztes vizsgák szempontjait a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza. A köztesvizsga ütemterve 10. évfolyam Év végi KÖZTESVIZSGA -Vízhullám frizura berakás-fésülés babafejen (25+25 ) -Marcell-vízhullám készítés babafejen (25 ) 4

5 Szakközépiskolai beszámíthatóság fodrász alapozással Elsı belépı évfolyam 2008/2009 tanévben A szakközépiskolai tanulmányok alatt az általános mőveltség megalapozása mellett a évfolyamon szakmai alapozást végzünk, ezért a tanulók heti óraszáma a kötelezı 27,5 órán felül + 4 óra, összesen 31,5 óra. A évfolyamon szakmacsoportos alapozással a kötelezı óraszám a 30 órán felül + 4 óra, azaz 34 órára emelkedik. A szakmai alapozás a évfolyamon heti 6-6 óra, a szakmacsoportos alapozás a 11. évfolyamon heti 10, a 12. évfolyamon heti 13 óra. A szakmai alapozással és a szakmacsoportos alapozással a szakképzés 1/13 évfolyamát a 9-12 évfolyamon teljesítik a tanulók. Összefüggı nyári szakmai gyakorlat teljesítése. Az érettségi vizsgát követıen a tanév rendjében meghatározott idıben a tanulónak be kell iratkoznia a szakképzési évfolyamra. Az összefüggı szakmai gyakorlatot a beiratkozást követıen július hónapban kell teljesíteni. A tanuló a 2/14 évfolyamot csak az összefüggı szakmai gyakorlat teljesítése után kezdheti meg. Beszámíthatóság 9. évfolyam Munka és környezetvédelem 1 Etika és kommunikáció 1 Fodrász szakmai gyakorlat I. 3 Fodrász szabadkézi rajz évfolyam Anatómia 0,5 Szakmai idegen nyelv 1 Fodrász szabadkézi rajz 1 Fodrász szakmai gyakorlat I. 3,5 A 10. évfolyam év végén a tanulóknak szakmai gyakorlatból köztes vizsgát kell tenniük. 5

6 11. évfolyam Fodrász szakmai ismeret I. 3 Hajmunka 1 Fodrász szakmai gyakorlat II. 1 Fodrász szakmai gyakorlat III. 2 Alkalmazott biológia 2 Alkalmazott kémia 1 Összesen évfolyam Anatómia 0,5 Anyagismeret 2 Fodrász szakmai ismeret I. 2 Fodrász szakmai gyakorlat II. 6 Szakmai idegen nyelv 1 Mővészettörténet 1,5 Összesen 13 A 12. évfolyam év végén a tanulóknak szakmai gyakorlatból köztes vizsgát kell tenniük. Gyakorlati feladatok beszámíthatósága, értékelése szakközépiskola fodrász szakképzésben Az évközi értékeléssel készítjük fel a tanulókat a köztes vizsgák szakmai vizsga követelményeinek teljesítésére. Az értékelés megkezdése elıtt a tanulóknak ismerniük kell azokat a szempontokat, amelyeket munkájuk értékelésekor figyelembe kell venni. A 9. és a11. évfolyamon a gyakorlati munkát a szakoktató értékeli félévkor és év végén egy osztályzattal, amelyet az év közben adott érdemjegyekbıl állapít meg. A 10. és a 12. évfolyamon a féléves munkát érdemjegyek alapján a szakoktató egy osztályzattal értékeli, év végén iskolai köztes vizsgával kell értékelni. Minden munkafolyamatot 1 5-ig terjedı érdemjeggyel kell minısíteni. A végsı osztályzatot súlyozott átlagolással kell megállapítani, ha azonban a vizsga bármely részmővelete elégtelen, akkor az egész jegy csak elégtelenre minısíthetı. A tanuló javító vizsgán a sikertelen részmőveletet vagy mőveleteket köteles megismételni. Az év végi osztályzat a köztesvizsga, végsı osztályzatával egyezik meg. Amennyiben az év végi mőveletek közül bármelyiket ismételni kell, azt a tanuló a javítóvizsga idejében, a következı szorgalmi évet megelızıen köteles letenni. Ennek sikertelensége évismétlést jelent. A köztes vizsga feladatokat és értékelési szempontjait a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza. 6

7 A köztes- és szintvizsga ütemterve 10. évfolyam Év végi KÖZTESVIZSGA -Vízhullám frizura berakás-fésülés babafejen (25+25 ) -Marcell-vízhullám készítés babafejen (25 ) - Vashullám frizura készítés (50 ) - Konty alkalmi frizura készítés (35 ) - Férfi borotválás (30 ) 12. évfolyam Év végi KÖZTESVIZSGA 7

8 Szakközépiskolai beszámíthatóság kozmetikus alapozással Elsı belépı évfolyam 2008/2009 tanévben A szakközépiskolai tanulmányok alatt az általános mőveltség megalapozása mellett a évfolyamon szakmai alapozást végzünk, ezért a tanulók heti óraszáma a kötelezı 27,5 órán felül + 4 óra, összesen 31,5 óra. A évfolyamon szakmacsoportos alapozással a kötelezı óraszám a 30 órán felül + 4 óra, azaz 34 órára emelkedik. A szakmai alapozás a évfolyamon heti 6-6 óra, a szakmacsoportos alapozás a 11. évfolyamon heti 10, a 12. évfolyamon heti13 óra. A szakmai alapozással és a szakmacsoportos alapozással a szakképzés 1/13 évfolyamát a 9-12 évfolyamon teljesítik a tanulók. Összefüggı nyári szakmai gyakorlat teljesítése. Az érettségi vizsgát követıen a tanév rendjében meghatározott idıben a tanulónak be kell iratkoznia a szakképzési évfolyamra. Az összefüggı szakmai gyakorlatot a beiratkozást követıen július hónapban kell teljesíteni. A tanuló a 2/14 évfolyamot csak az összefüggı szakmai gyakorlat teljesítése után kezdheti meg. Beszámíthatóság 9. évfolyam Munka és környezetvédelem 1 Etika és kommunikáció 1 Anyagismeret 1 Kozmetikus szakmai ismeret 0,5 Kozmetikus szakmai gyakorlat 1,5 Szakmai idegen nyelv évfolyam Biológia 1 Anyagismeret 1 Kozmetikus szakmai ismeret 1 Kozmetikus szakmai gyakorlat 3 A 10. évfolyam év végén a tanulóknak szakmai gyakorlatból köztes vizsgát kell tenniük. 8

9 11. évfolyam Labor gyakorlat 1 Elektorkozmetika elmélet 1 Kozmetikus szakmai gyakorlat 3,5 Jogi és vállalkozási ismeretek modul 1,5 Alkalmazott biológia 2 Alkalmazott kémia 1 Összesen évfolyam Anyagismeret 1 Labor gyakorlat 1 Kozmetikus szakmai ismeret 2,5 Elektorkozmetika gyakorlat 1 Kozmetikus szakmai gyakorlat 4 Jogi és vállalkozási ismeretek modul 0,5 Számítástechnika 1 Szakmai idegen nyelv 2 Összesen 13 A 12. évfolyam év végén a tanulóknak szakmai gyakorlatból köztes vizsgát kell tenniük. Gyakorlati feladatok beszámíthatósága, értékelése a szakközépiskola kozmetikus szakképzésben A kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgynál a tanulók értékelésének alapjául az általuk elkészített munka minısége, szakszerősége, az elkészítési idı, a munka-végzéshez szükséges eszközök, kozmetikumok kiválasztása, elkészítése szolgál. A tanulók oktatója a tanév során félévenként legalább három érdemjeggyel értékeli a tanulók teljesítményét az addig tanultak bemutatása, kivitelezése alapján. Az érdemjegyek legalább egyikének félévenként a gyakorlathoz szorosan kapcsolódó elméleti számonkérésbıl kell származnia. (pl. színelmélet a kendızés témakörébıl, arcformák és optikai korrigálás a szemöldökformázás témakörébıl, fertıtlenítıszerek felhasználási területei és hatóanyagaik a higiénia témakörébıl). A gyakorlati oktató a munkanaplóba és az ellenırzıbe az érdemjegyeket rögzíti, elégséges vagy elégtelen félévi és év végi osztályzat esetén írásos értékelést ad. Az értékelés megkezdése elıtt szükséges a tanulókkal ismertetni azokat a szempontokat, amelyeket az értékelésnél figyelembe kell venni: pl. konkrét tudás, alkalmazási készség, a szakmai nyelv használata. A feladatok megoldása igényelje a tanulók önálló gondolkodását, a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazását. A feladat jellegének megfelelıen ellenırzésnél, értékelésnél alkalmazni lehet: órai munka, házi feladat, egyéni, vagy csoportos munka, 9

10 szóbeli felelet, elıadás, prezentáció, írásbeli, feladatlapos dolgozat. Az önálló felkészülést szolgálja, ha a tanulókkal a tanév során különféle témákat kijelölve győjtımunkát végeztetünk, és ezeket értékeljük. Tizedik és tizenkettedik évfolyam végén, háromtagú vizsgabizottság elıtt a tanuló köztes vizsgát tesz. Minden munkafolyamatot 1-5-ig terjedı érdemjeggyel kell minısíteni. A végsı osztályzatot súlyozott átlagolással kell megállapítani. Ha a tanuló a köztes vizsgán bármely mőveletrészbıl elégtelen teljesítmény nyújt, félévi vagy év végi osztályzata elégtelen, javítóvizsgát tehet. Csak sikeres (legalább elégséges) osztályzattal értékelt javítóvizsga után folytathatja tanulmányait magasabb évfolyamon. A kozmetikus gyakorlati vizsgák ütemezése 10. évfolyam Év végi KÖZTESVIZSGA pakolás, 20 borogatás, 20 szemöldökszedés, 15 kendızés, 35 masszírozás, 30 az egyes mőveletek között 5-5 felkészülési idı adható 12. évfolyam Év végi KÖZTESVIZSGA saját és sorsolt modell bırtípusának diagnosztizálása, 30 kezelési terv, 10 gyantázás, 10 szıkítés, 15 az egyes mőveletek között 5-5 felkészülési idı adható Óratervek excel fájlban 10

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata 4. számú melléklet Az iskola vizsgaszabályzata Az iskola vizsgaszabályzata 1. Az Iskola vizsgarendszere: 1.1 Érettségi vizsga: A 12. évfolyamot, a gimnázium és a magyar - francia kéttannyelvű tagozaton

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben

2014/2015 Szakmai program

2014/2015 Szakmai program 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe

Részletesebben

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 26. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M U TATÓ 1. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiuma Pedagógiai Programjának és helyi tantervének módosítása 2. Felsőoktatás a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumában 3. Játékvár Óvoda Alapító

Részletesebben

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 felsıfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Veszprém 2008. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 2 TARTALOM Pannon

Részletesebben

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai (kivonat az iskola SZMSZ-ből) A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. A pedagógus szerepe

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben