PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA 2010.

2 Tartalomjegyzék SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT I. Az ÁMK egységes nevelési rendszere II. Az intézmény felépítése, tevékenységformái III. Az ÁMK társadalmi környezete IV. Kapcsolatok V. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai Alapelvek Célok Feladatok SÜKÖSD - ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK NEVELÉSI PROGRAMJA I. Bevezetés II. Gyermekképünk III. Óvodaképünk Óvodánk szociokulturális környezete Óvodánk sajátosságai Óvodánk szerkezete IV. Óvodai nevelésünk alapelvei V. Nevelési céljaink VI. Óvodai nevelésünk általános feladatai Az óvoda szerepe az egészséges életmód kialakításában Érzelmi nevelés és közösségi nevelés/szocializáció biztosítása Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés VII. Az óvodai élet megszervezése Óvodánk személyi feltételei Tárgyi feltételek Távlatok, hagyományok, ünnepek Az óvodai élet tervezése, dokumentumok VIII. Egyéni bánásmód, differenciálás IX. Fejlesztőprogram a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére X. Cigány kisebbséghez tartozó gyermekek fejlesztése XI. Az óvoda kapcsolatrendszere A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái Az óvoda és az iskola kapcsolata - Óvoda-iskola átmenet Közművelődési intézmények Szakszolgálatok XII. Az óvodai élet tevékenységformái A játék A munka A tanulás Környezeti nevelés Mese vers Ének-zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi munka Testi nevelés

3 XIII. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység a nevelési programunkban XIV. HHH gyermekek speciális fejlesztése integrációs program XV. Az óvoda eszköz - és felszerelési jegyzéke XVI. A kompetencia alapú nevelés fenntarthatósági ütemezése SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Bevezető, helyzetelemzés II. Az általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység küldetésnyilatkozata _ III. Az általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység nevelési programja Nevelő-oktató munkánk alapelvei Nevelő-oktató munkánk céljai A nevelő-oktató munkánk feladatai A nevelő-oktatómunka eszköz- és eljárásrendszere A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenységek A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelése és oktatása Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktatómunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Környezeti és egészségnevelési program Környezeti nevelés Testi és lelki egészség Alapelvek, célok, értékek a környezeti- és egészségnevelésben A program feladatai A program területei A környezet- és egészségvédelem jeles napjai A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok Jogi háttér A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban Módszertani elemek IKT stratégia IV. Helyi tanterv Kompetencia alapú oktatás Az iskoláinkban bevezetésre került kompetencia alapú oktatási programcsomagok A kompetencia alapú oktatás jegyében - részben kötelező tanulási időben, részben tanórán kívüli időkeretben - megvalósuló kompetencia elemek, tevékenységek A TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben pályázat fenntartásának biztosítása Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és óraszámaik, az előírt tananyag és követelmények; A nem szakrendszerű oktatás Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág (csak Érsekcsanádon)

4 4. Az előírt tananyag és követelmények (helyi tantárgyi tantervek jegyzéke) A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének, értékelésének követelményei és formái a Kt. 48. (1) b) alapján A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Cigány kisebbségi oktatás - csak a sükösdi iskolában A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA I. Az ÁMK könyvtára II. A közművelődést biztosító Művelődési Ház MELLÉKLETEK A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

5 SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Programunkat azoknak a családoknak ajánljuk, akik az iskolától magas szintű anyanyelvi kultúrával rendelkező, idegen nyelvet beszélő, a világra nyitott, természettudományos alapismeretekkel rendelkező, önmagukért és környezetükért felelősséget vállaló, demokratikus elveket valló polgárok nevelését várják. Olyanokét, akik az európai szellemiségben, erkölcsben élő magyarság történelmén, hagyományain, eredményein nevelkednek, és azokat képesek és akarják továbbvinni. Programunk készítése során megkerestük azokat a minden intézményegység által elfogadható értékeket, amelyek egy közös pedagógiai-művelődési programba foglalhatók, és megtartottuk a funkciójukban egymástól különböző feladatot ellátó egységek egyéni arculatát tükröző szakmai programját is. Az egyes nevelési évek illetve tanévek feladatainak meghatározása az intézményegységek és tagintézmények éves munkaterveiben fogalmazódik meg.. Az óvodai, iskolai, közművelődési teljesítmények értékelése az IMIP szerint valósul meg. I. Az ÁMK egységes nevelési rendszere Általános művelődési központunk egy integrált oktatási, nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Érsekcsanád, Sükösd községek lakosságának a neveléshez, az oktatáshoz, a művelődéshez, kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogai érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetőségeket. A pedagógiai-művelődési programunk célja pedig az, hogy mindazokat az alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek a fenti elvárásokat megvalósítják részben össztársadalmi, de jelentős mértékben helyi egyetértéssel rendszerbe fogja, a tervezett eljárásokat egyértelművé, ellenőrizhetővé tegye. A program szerkezete is az egység megteremtését célozza, valamennyi intézményegységre vonatkozóan biztosítja az együttműködést, a humán és anyagi eszközök koordinált felhasználását. Az egyes intézményegységek csak rájuk vonatkozó sajátosságait külön fejezetek biztosítják

6 II. Az intézmény felépítése, tevékenységformái Sükösd- Érsekcsanád Általános Művelődési Központ Alapító okiratának kivonata Az intézmény felépítése, tevékenységformái Az intézmény neve: Sükösd- Érsekcsanád Általános Művelődési Központ Az intézmény rövid neve: Sükösd - Érsekcsanád ÁMK Intézmény típusa: Általános Művelődési Központ Az intézmény alapítója: Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Az alapítás időpontja: V. 27. OM azonosítója: Költségvetési törzsszáma: Az intézmény jogállása: helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy Az intézmény működési területe: Sükösd nagyközség és Érsekcsanád község közigazgatási területe Az alapító szervek neve és címe: Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 201. ) Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 77.) Az intézmény irányító szervének neve, címe: Sükösd Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 201. Az intézmény székhelye: 6346 Sükösd, Deák F. u Az intézmény szervezeti felépítése, az intézményegységek és tagintézmények neve és címe: Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodája (óvodai intézményegység) az óvodai intézményegység székhelye: 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézménye - Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye (6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 19.) Sükösd Érsekcsanád ÁMK Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység): Intézményegység székhelye: 6346 Sükösd, Deák F. u Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája (6346 Sükösd, Deák F. u. 123.) - 6 -

7 - Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye (6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 3.) Sükösd Érsekcsanád ÁMK Közművelődési és Közgyűjteményi Intézményegysége: Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Községi és Iskolai Könyvtára Az intézményegység székhelye: 6346 Sükösd, Dózsa György út 199. Telephely: Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Községi és Iskolai Könyvtára 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 52. (iskolai telephely-könyvtár) - Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Művelődési Háza Az intézmény feladatellátását szolgáló további telephelyek: Sükösd, Deák F. u. 91. (óvodai telephely) Érsekcsanád, Dózsa György út 52. (iskolai telephely-könyvtár) Érsekcsanád, Dózsa György út 87. (iskolai telephely-napközi) Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonként, megnevezéssel: Óvodai intézményegység: Alaptevékenység területei: Szakfeladatok: Építményüzemeltetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység: Általános iskola: Alaptevékenység területei: általános iskolai napközi otthoni nevelés az 1-8. évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése általános iskolai tanulószobai nevelés 1-8 évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése A nevelési oktatási tevékenység sajátosságai: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban:

8 Szakfeladatok: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása Közművelődési és Közgyűjteményi intézményegység: Szakfeladatok: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Művelődési házak tevékenysége (Sükösd): Szakfeladatok: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Kiegészítő és kisegítő tevékenység: nincs Egyéb intézményi szolgáltatások Szakfeladat: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés - 8 -

9 III. Az ÁMK társadalmi környezete Mindkét település Bács-Kiskun megye délnyugati részén fekszik, a Dunától 5 km-re. Budapesttől délre 150 km, a megyeszékhelytől, Kecskeméttől délnyugatra 100 km távolságra van, az 51. számú. főút mentén. A Dunán a közelben két hídon is átkelhetünk: a Türr István híd 8, a Szent László híd l6 km távolságra van. A két település közötti távolság 3 km. A településeken élők alapvető gazdasági tevékenysége a mezőgazdaság. Tanulóink szülei közül igen sok a munkanélküli. Kedvezőtlen anyagi helyzetben élnek és anyagi gondokkal küszködnek. A szülők iskolázottsága igen alacsony: 2/3 részük 8 általánost, ill. szakmunkásképzőt végzett. Főiskolai vagy egyetemi végzettséggel mindössze 4 5 % rendelkezik. A községek lakossága alapvetően magyar. Sükösdön a népesség kb. 10 %-a cigány, az iskolában % a cigány tanulók aránya. Szüleik közül csak néhányan rendelkeznek állandó munkahellyel. IV. Kapcsolatok Az intézményi eredményes együttműködés alapja az ÁMK-n belüli kapcsolatok rendszere, melynek részleteit a Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A kölcsönös előnyök és a partneri viszony megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a községekben és azon kívül működő szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. Az ÁMK érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos működtetésében, amely egyrészről elősegíti az intézményi célkitűzések megvalósítását, másrészről, ha saját eszközeivel tartalmi vagy technikai segítséget tud nyújtani az adott szervezet egész községet vagy annak kisebb-nagyobb csoportjait érintő feladatainak megoldásához. Az együttműködés tartalmi és formai jegyei szerződésbe is foglalhatók, akár az egész intézmény vagy valamelyik intézményegység az egyik közreműködő. A nevelő-oktató munkát segítő szervezetekkel való kapcsolattartás Kapcsolattartás a fenntartóval Kapcsolattartás a tagintézményekkel Kapcsolattartás a Szülői Szervezettel Együttműködés formái az óvodákban: A gyermekek megismerése óvodába lépés előtt; közös programok szervezése Szülői tájékoztatás a gyermek fejlődéséről. Lehetőség biztosítása logopédussal és a fejlesztő óvodapedagógussal való kommunikációra A szülők szemléletének pozitív befolyásolása a helyi iskolaválasztás előnyben részesítése érdekében. Együttműködés formái az iskolákban: A szülőkkel való rendszeres információcsere - 9 -

10 A szülők aktivizálása az iskolai kulturális rendezvényeken, a közös kirándulásokon való részvételre, szervezőmunkára, társadalmi munka végzésére. Az integrációs program keretében háromhavonkénti tanulói értékelés A kapcsolattartás módja: Szülői értekezletek (közös és osztály). Fogadóórák havi egy alkalommal Nyílt tanítási napok (Érsekcsanád), nyílt tanítási hetek (Sükösd) szervezése. Rendezvények: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, szavalóverseny támogatása, karácsonyi ajándékkészítés, gyermeknap, sportnap, tanév végi jutalmazás, alapítványi bál. A kapcsolattartás új formája: és telefon. Kapcsolattartás az alapítványokkal 1. Sükösdiek a Gyermekekért Alapítvány 2. Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány 3. Bíber Alapítvány (Érsekcsanád) 4. Velünk-Értük Alapítvány az Érsekcsanádi Óvodáért Kapcsolattartás a Diákönkormányzattal (DÖK) A kapcsolattartás formáit, módját a Szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves munkatervek részletesen tartalmazzák. Kapcsolattartás a középiskolákkal Együttműködési megállapodások szerint Jelky András ÁMK Szakképző Iskolája, Baja Bereczki Máté Szakképző Iskola, Baja Bányai Júlia ÁMK Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Baja Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola, Kecskemét Kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal Együttműködési megállapodások szerint A községeinkben német és cigány kisebbségi önkormányzat működik. Kapcsolattartás a Tanodával Sükösdön Sükösdön sikeres pályázat eredményeképpen a 2009/2010. tanévben elindult a Tanoda. Az 5-8. évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink vesznek részt a programban. A tanodai programban benne foglaltatik az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulási-művelődési technikák kialakítása, a szabadidő-kultúra gazdagítása. Kapcsolattartás egyéb intézményekkel Apáczai Kiadóval bázisiskolai szerződés szerint Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal

11 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságával, melynek szakvéleménye alapján folyik az SNI tanulók fejlesztése. Bajai Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadóval, mely pedagógiai véleményt állít ki a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok vizsgálata alapján. Szakembereik ellátják az intézményben a gyógytestnevelést, logopédiai fejlesztést, valamint elvégzik a fejlesztett tanulók értékelését. Az községi egészségügyi dolgozókkal iskolaorvos, fogorvos, védőnő az éves iskola-egészségügyi munkatervek szerint. A sportkörrel együttműködünk az edzések, a bajnokságok lebonyolításában. Az egyházakkal

12 V. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai Alapelvek 1. A két község lakóinak minden generációja intézményünkben találja meg alapvető nevelési, oktatási, művelődési, szórakozási, sportolási igényeinek megvalósítási lehetőségeit. 2. A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete, megbecsülése. 3. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott a képességeik szerint elérhető legmagasabb szintre való fejlesztése és megerősítése. 4. A nevelés, oktatás valamint a művészeti nevelés, a zeneművészet segítségével a tanulók ismerjék meg önmagukat, saját kreativitásukat, fejlesszék önkifejező készségüket. 5. Az intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók sérülés specifikus ellátásához nélkülözhetetlen többletszolgáltatások biztosítását: a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását; a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátást; a sajátos nevelési igényű gyermek nevelését- oktatását a speciális tanterv alapján, speciális tankönyvekkel és segédletekkel, speciális technikai eszközökkel, speciális terápiák biztosításával. 6. A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók nevelésének, oktatásának a többi gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával azonos szintű kezelése. 7. Munkatársaink megítélése emberi értékeik, pedagógiai, szervezési tudatosságuk, valamint elért teljesítményük szerint, egységes szemlélet és követelményrendszer alapján. 8. A kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, a kisebbségi kultúra erősítése. 9. A közművelődési tevékenység kiemelt fontossága. 10. Intézményünk az alaptevékenységébe tartozó elemeket az érvényben lévő jogszabályokban és rendeletekben meghatározottak kivételével térítésmentesen, egyéb szolgáltatásait önköltségen vagy üzleti alapon biztosítja az igénybe vevőknek

13 Célok 1. A szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően a neveléshez, oktatáshoz, az önművelődéshez, a teremsporthoz szükséges feltételek megteremtése a községek lakói részére, az óvodás kortól a nyugdíjas korig. 2. Programjainkkal elő kell segíteni a családok együvé tartozásának erősítését, a különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítését, esetenkénti együttműködését. 3. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben és tevékenységekben gazdag óvodai és iskolai élet megteremtése, mely önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. Érezze jól magát kisebb-nagyobb közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek sikerélményei. 4. A fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülés-specifikus szempontú támogatása. 5. Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek kialakítása és fejlesztése. 6. Az infokommunikációs technológia széleskörű használata, és hozzáférhetővé tétele az érdeklődőknek. 7. A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek alkalmazása. 8. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismertesse meg a tanulókkal, az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 9. A technikai erőforrások, épületek, eszközök, felszerelések közös, koordinált működtetésével a pénzeszközök hatékony felhasználásának biztosítása. 10. A közművelődési tevékenység segítse elő a szellemi munka iránti tisztelet, az önművelés igényének kialakítását, a kulturális értékek megbecsülését Feladatok 1. Ezen pedagógiai-művelődési program alapelveinek és célkitűzéseinek, valamint az év aktuális feladatainak figyelembevételével évente intézményi és intézményegységi szintű tervek készülnek. Ezekben meg kell határozni: az irányítás és szakmai tevékenység fő irányait, az intézmény szintű rendezvények munkamegosztását, a községi rendezvények intézményünkre vonatkozó feladatait, az év kiemelkedő eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait, az ellenőrzés kiemelt területeit

14 2. Az óvodáskorú gyermekek illetve a tanköteles tanulók helybeli óvodáztatásának illetve iskoláztatásának biztosítása, az elégedettség folyamatos növelése az integrált, inkluzív képzés, valamint a kompetencia alapú oktatás működtetésével. 3. Az óvodákban a kompetencia alapú nevelés során alkalmazott új eljárások alkalmazása: témahét, projekt. 4. A kompetencia alapú nevelés, oktatás fenntarthatóságának biztosítása. 5. Az iskolákban az új tanulásszervezési eljárások alkalmazása (kooperatív tanulási technikák, differenciált tanulásszervezés, projektek, témahét, modulárisan szervezett oktatási programok, műveltségterületi oktatás tantárgyi bontás nélkül, tantárgytömbösített oktatás) a foglalkozásokon és a tanítási órákon. 6. Az intézményben kidolgozott innovációk működtetése. 7. A gyerekek, tanulók ellenőrzése-értékelése korszerű mérésmetodikai módszerekkel. 8. Az informatikai eszközök széleskörű alkalmazásának biztosítása. 9. Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai segítségnyújtás. 10. Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése, biztosítása érdekében integrációs program működtetése; a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók differenciált fejlesztésének megvalósítása. 11. Az alapfokú művészetoktatással a községek kulturális életének erősítése, gazdagítása. A közművelődés eszközrendszerének bővítése. 12. A pályázati munka folyamatosságának megvalósítása. 13. A minőségirányítási rendszer működtetése. 14. Biztosítani kell az intézményt irányító dokumentumok egységét, tudatos alkalmazását (Pedagógiai/ nevelési/művelődési programok, Házirend, IMIP, Szervezeti és működési szabályzat). 15. Biztosítani kell az intézmény nyitottságát. Minden olyan dokumentumot, amelyek alapján a felhasználók eligazítást, érdemi információt szerezhetnek terveinkről és munkánk eredményéről, hozzáférhetővé kell tenni (könyvtár, Internet)

15 SÜKÖSD - ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK NEVELÉSI PROGRAMJA I. Bevezetés Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre Az óvodai nevelés befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. E program átfogja a teljes óvodáskor nevelő - fejlesztő munkáját, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. Rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítás alapján készült. A program a közös alapelvek megtartása mellett tartalmazza a két tagintézmény sajátos arculatát. Elkészítésekor figyelembe vettük: Az Alapító okiratban meghatározott speciális területeket, melyeket beintegráltunk a programba.: - A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét - A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit - Kompetencia alapú óvodai nevelés elméleti alapvetéseit - Óvodai Integrációs Program irányelveit II. Gyermekképünk A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos biztonságérzetet, hogy Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Segítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessenek gyermekeink, mely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz; fejlődési üteméhez. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon él együtt, korának megfelelő mértékben, szolidáris játszótárs, csoporttárs Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, az inkluzív, a játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számra kötelesség. A gyermekek tisztelik és szeretik a környezetet, bátran alakítják azt anélkül, hogy kárt okoznának benne. Gyermekeink szívesen járnak óvodába

16 Tisztelik a szüleiket, az óvónőket, dajkákat, bizalommal fordulnak hozzájuk Bátran, egészséges önbizalommal, jól kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és nonverbális módon kifejezni, érdeklődőek Szeretik a mozgást, a természetet Magatartás- és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudók Ha elvesznél a ködben Szeretetlenül, magányosan, letörten, Ha visszanézel, láthatod Hogy egy lépéssel mögötted ott vagyok (Crhisty Wander Griendt) III. Óvodaképünk A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata. A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés a gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl Hűvös Éva. Az óvodai intézményegységünk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Célunk: az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori, az egyéni sajátosságok és a szociális háttérből adódó eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az óvoda a nem roma felnőttek és gyermekek hozzáállásának formálásával, a különbözőség elviselésének, akceptálásának segítésével, hatékony együttműködési formák kialakításával járul hozzá az elfogadó, befogadó környezet kialakításához. Biztosítjuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Olyan személyiségvonások fejlődését segítjük, amelyekkel hozzájárulunk a gyermekek iskolai közösségbe történő beilleszkedéséhez (türelem, tolerancia, együttműködés, stb) Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a derűs, biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és értelmi képességek -egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételévelfejlesztéséről, a gyermekek közösségben végezhető tevékenységéről, különös tekintettel a szabad játékra. A tevékenységeken keresztül gondoskodunk a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére

17 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok / migráns / gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. Óvodánk ellátja a tehetséggondozással, a korai beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat oly módon, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátásával foglalkozó intézményekkel felvesszük a kapcsolatot, javasoljuk a gyermekek vizsgálatát, foglalkoztatását. 1. Óvodánk szociokulturális környezete Sükösdi Tagóvoda: Óvodáink egy kb főt számláló nagyközség két helyszínén helyezkednek el. Mivel a környezet falusi, lakói főleg mezőgazdasági munkát végeznek, ami sok lehetőséget teremt a gyerekek munkára való nevelésére. A falusi környezet másik előnye a közösségi nevelés területén mutatkozik meg: itt szinte mindenki ismeri egymást, a gyerekek sokszor óvodán kívül is találkoznak, ismerik egymás családját, előfordul, hogy a kiscsoportot kezdő gyerek már ismerősök közé kerül. Sajnos sok a munkanélküli szülő, nem egy esetben a gyermek mindkét szülője. Aki nem igazán fogadja el ezt a helyzetet, az alkalmi munkából próbálja családját fenntartani, de egy másik réteg segélyekből, családi pótlékból tengeti életét gyakran veszélyeztetve a gyerekek egészségét (nem megfelelő étkezés, ruházat, illetve a gyermek gondozatlansága, pénzhiány miatt nem kezelt betegségek stb.). A falu lakosságának kb. 10 %-a cigány kisebbséghez tartozik Falunkban is egyre több kultúrálódási lehetőség van (népdalkör, sportkör, tánckör, citerazenekar, könyvtár). A gyerekre ösztönzőleg hat, ha a családban valaki - szülő, nagyszülő, rokon - tagja valamelyik klubnak. Érsekcsanádi Tagóvoda: Óvodánk Bács-Kiskun megyében Bájától 8 km-re a Dunától pedig 4 km-re, ahonnan könnyen megközelíthető a Gemenci erdő. A falu határában a Kanális folyik. Mellette a szabadidő park nyújt lehetőséget a pihenni vágyóknak. Helyben lehetőségeket tudunk biztosítani tapasztalatgyűjtéshez. Séták alkalmával megfigyelhetik a növény és állatvilág sokszínűségét. Részt vehetnek növény és állatgondozási munkálatokban. A falu lakossága megközelíti a 3000 főt. többféle vallás van jelen./ katolikus, református, baptista, jehova hit, nazarénus / A lakosság főleg mezőgazdasággal foglalkozik. Sok a munkanélküli, nevelőszülő. Fellendült a kulturális élet. Minden nap program./ icuri picuri játszóház, hagyományőrzés, évszakonként aktuális ünnepségek szakkör: kézműves, foltvarró, kórus, tánc jóga stb/ tanfolyam várja a kikapcsolódni vágyókat a művelődési házba. A falu szépülését segítette a faluközpont szépítés- pályázat, illetve kultúrház belső felújítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 2014. január 01. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető adatok 1. A módosítás törvényi háttere 4. 2. Az intézmény adatai 4. I. Bevezető

Részletesebben

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja Készült: Mártély. 2014. I.A Mártélyi Óvoda nevelési programja Törvényi előírások

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Pedagógiai Programja Cím: Székhely 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. Hatálybalépés dátuma: 2014. 09. 01. PH. Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067 Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Program OM: 202067 Intézmény címe: 7000 Sárbogárd Mikes köz 3. Intézményvezető: Huszárné Kovács Márta Fenntartó: Sárbogárd Város Önkormányzata Készítette: A Sárbogárdi

Részletesebben

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010.

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 4 2.1. Gyermekkép 4 2.2. Óvodakép 5 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényes: 2008/2009. tanévtől Módosítva: 2010. szeptember 1-től - 1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 6 2. Intézményünk

Részletesebben

Jó itt gyereknek lenni!

Jó itt gyereknek lenni! Jó itt gyereknek lenni! A Montessori pedagógia alapelveinek és a kompetencia alapú óvodai nevelés eszközeinek alkalmazásával történő készség-, képességfejlesztés 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1.1 Az óvoda bemutatása... 5 Dombóvár... 5 Dalmand... 6 Csikóstöttös... 7 Adatlap... 8 1.2 Tárgyi feltételek... 9 1.3 Alapelveink...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK KISKUNHALAS ÓVODAI pedagógiai PROGRAM 2013. Tartalom 1. A PROGRAM CÉLFEJEZETE 5. 1.1. Küldetésnyilatkozat 5. 1.2. Gyermekképünk 7. 1.3. Óvodaképünk 8. 1.4. Az intézmény jellemző adatai,

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013.

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013. Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3 I.BEVEZETŐ...4 II. HELYZETKÉP... 5 III. INTÉZMÉNYI CÉLOK, FELADATOK... 7 IV. GYERMEKKÉP,

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Óvodai intézményegység 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Főigazgatói ajánló 4 2. Óvodai nevelési program 4 2.1. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat.

Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B

GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK LÉNYEGES JELLEMZŐI 1.1. Óvodánk adatai 2.A HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése:

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007.

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1 Igazgatói ajánló... 8 2 Százszorszép Óvodai nevelési

Részletesebben

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Elfogadta: a nevelőtestület a 6 /2010. (V.25.) Nt.sz. határozatával Jóváhagyta:

Részletesebben

Jászsági Óvodai Intézmény 5143 Jánoshida, Fő út 16. Telefon: 06-57-458-009 E-mail: jaszsagi.ovi@gmail.com

Jászsági Óvodai Intézmény 5143 Jánoshida, Fő út 16. Telefon: 06-57-458-009 E-mail: jaszsagi.ovi@gmail.com Jászsági Óvodai Intézmény 5143 Jánoshida, Fő út 16. Telefon: 06-57-458-009 E-mail: jaszsagi.ovi@gmail.com Jászsági Óvodai Intézmény 5143. Jánoshida, Fő utca 16. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben