PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA 2010.

2 Tartalomjegyzék SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT I. Az ÁMK egységes nevelési rendszere II. Az intézmény felépítése, tevékenységformái III. Az ÁMK társadalmi környezete IV. Kapcsolatok V. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai Alapelvek Célok Feladatok SÜKÖSD - ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK NEVELÉSI PROGRAMJA I. Bevezetés II. Gyermekképünk III. Óvodaképünk Óvodánk szociokulturális környezete Óvodánk sajátosságai Óvodánk szerkezete IV. Óvodai nevelésünk alapelvei V. Nevelési céljaink VI. Óvodai nevelésünk általános feladatai Az óvoda szerepe az egészséges életmód kialakításában Érzelmi nevelés és közösségi nevelés/szocializáció biztosítása Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés VII. Az óvodai élet megszervezése Óvodánk személyi feltételei Tárgyi feltételek Távlatok, hagyományok, ünnepek Az óvodai élet tervezése, dokumentumok VIII. Egyéni bánásmód, differenciálás IX. Fejlesztőprogram a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére X. Cigány kisebbséghez tartozó gyermekek fejlesztése XI. Az óvoda kapcsolatrendszere A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái Az óvoda és az iskola kapcsolata - Óvoda-iskola átmenet Közművelődési intézmények Szakszolgálatok XII. Az óvodai élet tevékenységformái A játék A munka A tanulás Környezeti nevelés Mese vers Ének-zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi munka Testi nevelés

3 XIII. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység a nevelési programunkban XIV. HHH gyermekek speciális fejlesztése integrációs program XV. Az óvoda eszköz - és felszerelési jegyzéke XVI. A kompetencia alapú nevelés fenntarthatósági ütemezése SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Bevezető, helyzetelemzés II. Az általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység küldetésnyilatkozata _ III. Az általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység nevelési programja Nevelő-oktató munkánk alapelvei Nevelő-oktató munkánk céljai A nevelő-oktató munkánk feladatai A nevelő-oktatómunka eszköz- és eljárásrendszere A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenységek A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelése és oktatása Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktatómunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Környezeti és egészségnevelési program Környezeti nevelés Testi és lelki egészség Alapelvek, célok, értékek a környezeti- és egészségnevelésben A program feladatai A program területei A környezet- és egészségvédelem jeles napjai A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok Jogi háttér A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban Módszertani elemek IKT stratégia IV. Helyi tanterv Kompetencia alapú oktatás Az iskoláinkban bevezetésre került kompetencia alapú oktatási programcsomagok A kompetencia alapú oktatás jegyében - részben kötelező tanulási időben, részben tanórán kívüli időkeretben - megvalósuló kompetencia elemek, tevékenységek A TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben pályázat fenntartásának biztosítása Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és óraszámaik, az előírt tananyag és követelmények; A nem szakrendszerű oktatás Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág (csak Érsekcsanádon)

4 4. Az előírt tananyag és követelmények (helyi tantárgyi tantervek jegyzéke) A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének, értékelésének követelményei és formái a Kt. 48. (1) b) alapján A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Cigány kisebbségi oktatás - csak a sükösdi iskolában A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA I. Az ÁMK könyvtára II. A közművelődést biztosító Művelődési Ház MELLÉKLETEK A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

5 SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Programunkat azoknak a családoknak ajánljuk, akik az iskolától magas szintű anyanyelvi kultúrával rendelkező, idegen nyelvet beszélő, a világra nyitott, természettudományos alapismeretekkel rendelkező, önmagukért és környezetükért felelősséget vállaló, demokratikus elveket valló polgárok nevelését várják. Olyanokét, akik az európai szellemiségben, erkölcsben élő magyarság történelmén, hagyományain, eredményein nevelkednek, és azokat képesek és akarják továbbvinni. Programunk készítése során megkerestük azokat a minden intézményegység által elfogadható értékeket, amelyek egy közös pedagógiai-művelődési programba foglalhatók, és megtartottuk a funkciójukban egymástól különböző feladatot ellátó egységek egyéni arculatát tükröző szakmai programját is. Az egyes nevelési évek illetve tanévek feladatainak meghatározása az intézményegységek és tagintézmények éves munkaterveiben fogalmazódik meg.. Az óvodai, iskolai, közművelődési teljesítmények értékelése az IMIP szerint valósul meg. I. Az ÁMK egységes nevelési rendszere Általános művelődési központunk egy integrált oktatási, nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Érsekcsanád, Sükösd községek lakosságának a neveléshez, az oktatáshoz, a művelődéshez, kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogai érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetőségeket. A pedagógiai-művelődési programunk célja pedig az, hogy mindazokat az alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek a fenti elvárásokat megvalósítják részben össztársadalmi, de jelentős mértékben helyi egyetértéssel rendszerbe fogja, a tervezett eljárásokat egyértelművé, ellenőrizhetővé tegye. A program szerkezete is az egység megteremtését célozza, valamennyi intézményegységre vonatkozóan biztosítja az együttműködést, a humán és anyagi eszközök koordinált felhasználását. Az egyes intézményegységek csak rájuk vonatkozó sajátosságait külön fejezetek biztosítják

6 II. Az intézmény felépítése, tevékenységformái Sükösd- Érsekcsanád Általános Művelődési Központ Alapító okiratának kivonata Az intézmény felépítése, tevékenységformái Az intézmény neve: Sükösd- Érsekcsanád Általános Művelődési Központ Az intézmény rövid neve: Sükösd - Érsekcsanád ÁMK Intézmény típusa: Általános Művelődési Központ Az intézmény alapítója: Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Az alapítás időpontja: V. 27. OM azonosítója: Költségvetési törzsszáma: Az intézmény jogállása: helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy Az intézmény működési területe: Sükösd nagyközség és Érsekcsanád község közigazgatási területe Az alapító szervek neve és címe: Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 201. ) Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 77.) Az intézmény irányító szervének neve, címe: Sükösd Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 201. Az intézmény székhelye: 6346 Sükösd, Deák F. u Az intézmény szervezeti felépítése, az intézményegységek és tagintézmények neve és címe: Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodája (óvodai intézményegység) az óvodai intézményegység székhelye: 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézménye - Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye (6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 19.) Sükösd Érsekcsanád ÁMK Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység): Intézményegység székhelye: 6346 Sükösd, Deák F. u Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája (6346 Sükösd, Deák F. u. 123.) - 6 -

7 - Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye (6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 3.) Sükösd Érsekcsanád ÁMK Közművelődési és Közgyűjteményi Intézményegysége: Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Községi és Iskolai Könyvtára Az intézményegység székhelye: 6346 Sükösd, Dózsa György út 199. Telephely: Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Községi és Iskolai Könyvtára 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 52. (iskolai telephely-könyvtár) - Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Művelődési Háza Az intézmény feladatellátását szolgáló további telephelyek: Sükösd, Deák F. u. 91. (óvodai telephely) Érsekcsanád, Dózsa György út 52. (iskolai telephely-könyvtár) Érsekcsanád, Dózsa György út 87. (iskolai telephely-napközi) Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonként, megnevezéssel: Óvodai intézményegység: Alaptevékenység területei: Szakfeladatok: Építményüzemeltetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység: Általános iskola: Alaptevékenység területei: általános iskolai napközi otthoni nevelés az 1-8. évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése általános iskolai tanulószobai nevelés 1-8 évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése A nevelési oktatási tevékenység sajátosságai: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban:

8 Szakfeladatok: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása Közművelődési és Közgyűjteményi intézményegység: Szakfeladatok: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Művelődési házak tevékenysége (Sükösd): Szakfeladatok: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Kiegészítő és kisegítő tevékenység: nincs Egyéb intézményi szolgáltatások Szakfeladat: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés - 8 -

9 III. Az ÁMK társadalmi környezete Mindkét település Bács-Kiskun megye délnyugati részén fekszik, a Dunától 5 km-re. Budapesttől délre 150 km, a megyeszékhelytől, Kecskeméttől délnyugatra 100 km távolságra van, az 51. számú. főút mentén. A Dunán a közelben két hídon is átkelhetünk: a Türr István híd 8, a Szent László híd l6 km távolságra van. A két település közötti távolság 3 km. A településeken élők alapvető gazdasági tevékenysége a mezőgazdaság. Tanulóink szülei közül igen sok a munkanélküli. Kedvezőtlen anyagi helyzetben élnek és anyagi gondokkal küszködnek. A szülők iskolázottsága igen alacsony: 2/3 részük 8 általánost, ill. szakmunkásképzőt végzett. Főiskolai vagy egyetemi végzettséggel mindössze 4 5 % rendelkezik. A községek lakossága alapvetően magyar. Sükösdön a népesség kb. 10 %-a cigány, az iskolában % a cigány tanulók aránya. Szüleik közül csak néhányan rendelkeznek állandó munkahellyel. IV. Kapcsolatok Az intézményi eredményes együttműködés alapja az ÁMK-n belüli kapcsolatok rendszere, melynek részleteit a Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A kölcsönös előnyök és a partneri viszony megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a községekben és azon kívül működő szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. Az ÁMK érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos működtetésében, amely egyrészről elősegíti az intézményi célkitűzések megvalósítását, másrészről, ha saját eszközeivel tartalmi vagy technikai segítséget tud nyújtani az adott szervezet egész községet vagy annak kisebb-nagyobb csoportjait érintő feladatainak megoldásához. Az együttműködés tartalmi és formai jegyei szerződésbe is foglalhatók, akár az egész intézmény vagy valamelyik intézményegység az egyik közreműködő. A nevelő-oktató munkát segítő szervezetekkel való kapcsolattartás Kapcsolattartás a fenntartóval Kapcsolattartás a tagintézményekkel Kapcsolattartás a Szülői Szervezettel Együttműködés formái az óvodákban: A gyermekek megismerése óvodába lépés előtt; közös programok szervezése Szülői tájékoztatás a gyermek fejlődéséről. Lehetőség biztosítása logopédussal és a fejlesztő óvodapedagógussal való kommunikációra A szülők szemléletének pozitív befolyásolása a helyi iskolaválasztás előnyben részesítése érdekében. Együttműködés formái az iskolákban: A szülőkkel való rendszeres információcsere - 9 -

10 A szülők aktivizálása az iskolai kulturális rendezvényeken, a közös kirándulásokon való részvételre, szervezőmunkára, társadalmi munka végzésére. Az integrációs program keretében háromhavonkénti tanulói értékelés A kapcsolattartás módja: Szülői értekezletek (közös és osztály). Fogadóórák havi egy alkalommal Nyílt tanítási napok (Érsekcsanád), nyílt tanítási hetek (Sükösd) szervezése. Rendezvények: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, szavalóverseny támogatása, karácsonyi ajándékkészítés, gyermeknap, sportnap, tanév végi jutalmazás, alapítványi bál. A kapcsolattartás új formája: és telefon. Kapcsolattartás az alapítványokkal 1. Sükösdiek a Gyermekekért Alapítvány 2. Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány 3. Bíber Alapítvány (Érsekcsanád) 4. Velünk-Értük Alapítvány az Érsekcsanádi Óvodáért Kapcsolattartás a Diákönkormányzattal (DÖK) A kapcsolattartás formáit, módját a Szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves munkatervek részletesen tartalmazzák. Kapcsolattartás a középiskolákkal Együttműködési megállapodások szerint Jelky András ÁMK Szakképző Iskolája, Baja Bereczki Máté Szakképző Iskola, Baja Bányai Júlia ÁMK Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Baja Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola, Kecskemét Kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal Együttműködési megállapodások szerint A községeinkben német és cigány kisebbségi önkormányzat működik. Kapcsolattartás a Tanodával Sükösdön Sükösdön sikeres pályázat eredményeképpen a 2009/2010. tanévben elindult a Tanoda. Az 5-8. évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink vesznek részt a programban. A tanodai programban benne foglaltatik az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulási-művelődési technikák kialakítása, a szabadidő-kultúra gazdagítása. Kapcsolattartás egyéb intézményekkel Apáczai Kiadóval bázisiskolai szerződés szerint Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal

11 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságával, melynek szakvéleménye alapján folyik az SNI tanulók fejlesztése. Bajai Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadóval, mely pedagógiai véleményt állít ki a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok vizsgálata alapján. Szakembereik ellátják az intézményben a gyógytestnevelést, logopédiai fejlesztést, valamint elvégzik a fejlesztett tanulók értékelését. Az községi egészségügyi dolgozókkal iskolaorvos, fogorvos, védőnő az éves iskola-egészségügyi munkatervek szerint. A sportkörrel együttműködünk az edzések, a bajnokságok lebonyolításában. Az egyházakkal

12 V. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai Alapelvek 1. A két község lakóinak minden generációja intézményünkben találja meg alapvető nevelési, oktatási, művelődési, szórakozási, sportolási igényeinek megvalósítási lehetőségeit. 2. A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete, megbecsülése. 3. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott a képességeik szerint elérhető legmagasabb szintre való fejlesztése és megerősítése. 4. A nevelés, oktatás valamint a művészeti nevelés, a zeneművészet segítségével a tanulók ismerjék meg önmagukat, saját kreativitásukat, fejlesszék önkifejező készségüket. 5. Az intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók sérülés specifikus ellátásához nélkülözhetetlen többletszolgáltatások biztosítását: a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását; a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátást; a sajátos nevelési igényű gyermek nevelését- oktatását a speciális tanterv alapján, speciális tankönyvekkel és segédletekkel, speciális technikai eszközökkel, speciális terápiák biztosításával. 6. A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók nevelésének, oktatásának a többi gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával azonos szintű kezelése. 7. Munkatársaink megítélése emberi értékeik, pedagógiai, szervezési tudatosságuk, valamint elért teljesítményük szerint, egységes szemlélet és követelményrendszer alapján. 8. A kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, a kisebbségi kultúra erősítése. 9. A közművelődési tevékenység kiemelt fontossága. 10. Intézményünk az alaptevékenységébe tartozó elemeket az érvényben lévő jogszabályokban és rendeletekben meghatározottak kivételével térítésmentesen, egyéb szolgáltatásait önköltségen vagy üzleti alapon biztosítja az igénybe vevőknek

13 Célok 1. A szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően a neveléshez, oktatáshoz, az önművelődéshez, a teremsporthoz szükséges feltételek megteremtése a községek lakói részére, az óvodás kortól a nyugdíjas korig. 2. Programjainkkal elő kell segíteni a családok együvé tartozásának erősítését, a különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítését, esetenkénti együttműködését. 3. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben és tevékenységekben gazdag óvodai és iskolai élet megteremtése, mely önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. Érezze jól magát kisebb-nagyobb közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek sikerélményei. 4. A fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülés-specifikus szempontú támogatása. 5. Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek kialakítása és fejlesztése. 6. Az infokommunikációs technológia széleskörű használata, és hozzáférhetővé tétele az érdeklődőknek. 7. A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek alkalmazása. 8. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismertesse meg a tanulókkal, az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 9. A technikai erőforrások, épületek, eszközök, felszerelések közös, koordinált működtetésével a pénzeszközök hatékony felhasználásának biztosítása. 10. A közművelődési tevékenység segítse elő a szellemi munka iránti tisztelet, az önművelés igényének kialakítását, a kulturális értékek megbecsülését Feladatok 1. Ezen pedagógiai-művelődési program alapelveinek és célkitűzéseinek, valamint az év aktuális feladatainak figyelembevételével évente intézményi és intézményegységi szintű tervek készülnek. Ezekben meg kell határozni: az irányítás és szakmai tevékenység fő irányait, az intézmény szintű rendezvények munkamegosztását, a községi rendezvények intézményünkre vonatkozó feladatait, az év kiemelkedő eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait, az ellenőrzés kiemelt területeit

14 2. Az óvodáskorú gyermekek illetve a tanköteles tanulók helybeli óvodáztatásának illetve iskoláztatásának biztosítása, az elégedettség folyamatos növelése az integrált, inkluzív képzés, valamint a kompetencia alapú oktatás működtetésével. 3. Az óvodákban a kompetencia alapú nevelés során alkalmazott új eljárások alkalmazása: témahét, projekt. 4. A kompetencia alapú nevelés, oktatás fenntarthatóságának biztosítása. 5. Az iskolákban az új tanulásszervezési eljárások alkalmazása (kooperatív tanulási technikák, differenciált tanulásszervezés, projektek, témahét, modulárisan szervezett oktatási programok, műveltségterületi oktatás tantárgyi bontás nélkül, tantárgytömbösített oktatás) a foglalkozásokon és a tanítási órákon. 6. Az intézményben kidolgozott innovációk működtetése. 7. A gyerekek, tanulók ellenőrzése-értékelése korszerű mérésmetodikai módszerekkel. 8. Az informatikai eszközök széleskörű alkalmazásának biztosítása. 9. Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai segítségnyújtás. 10. Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése, biztosítása érdekében integrációs program működtetése; a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók differenciált fejlesztésének megvalósítása. 11. Az alapfokú művészetoktatással a községek kulturális életének erősítése, gazdagítása. A közművelődés eszközrendszerének bővítése. 12. A pályázati munka folyamatosságának megvalósítása. 13. A minőségirányítási rendszer működtetése. 14. Biztosítani kell az intézményt irányító dokumentumok egységét, tudatos alkalmazását (Pedagógiai/ nevelési/művelődési programok, Házirend, IMIP, Szervezeti és működési szabályzat). 15. Biztosítani kell az intézmény nyitottságát. Minden olyan dokumentumot, amelyek alapján a felhasználók eligazítást, érdemi információt szerezhetnek terveinkről és munkánk eredményéről, hozzáférhetővé kell tenni (könyvtár, Internet)

15 SÜKÖSD - ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK NEVELÉSI PROGRAMJA I. Bevezetés Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre Az óvodai nevelés befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. E program átfogja a teljes óvodáskor nevelő - fejlesztő munkáját, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. Rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítás alapján készült. A program a közös alapelvek megtartása mellett tartalmazza a két tagintézmény sajátos arculatát. Elkészítésekor figyelembe vettük: Az Alapító okiratban meghatározott speciális területeket, melyeket beintegráltunk a programba.: - A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét - A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit - Kompetencia alapú óvodai nevelés elméleti alapvetéseit - Óvodai Integrációs Program irányelveit II. Gyermekképünk A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos biztonságérzetet, hogy Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Segítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessenek gyermekeink, mely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz; fejlődési üteméhez. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon él együtt, korának megfelelő mértékben, szolidáris játszótárs, csoporttárs Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, az inkluzív, a játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számra kötelesség. A gyermekek tisztelik és szeretik a környezetet, bátran alakítják azt anélkül, hogy kárt okoznának benne. Gyermekeink szívesen járnak óvodába

16 Tisztelik a szüleiket, az óvónőket, dajkákat, bizalommal fordulnak hozzájuk Bátran, egészséges önbizalommal, jól kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és nonverbális módon kifejezni, érdeklődőek Szeretik a mozgást, a természetet Magatartás- és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudók Ha elvesznél a ködben Szeretetlenül, magányosan, letörten, Ha visszanézel, láthatod Hogy egy lépéssel mögötted ott vagyok (Crhisty Wander Griendt) III. Óvodaképünk A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata. A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés a gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl Hűvös Éva. Az óvodai intézményegységünk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Célunk: az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori, az egyéni sajátosságok és a szociális háttérből adódó eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az óvoda a nem roma felnőttek és gyermekek hozzáállásának formálásával, a különbözőség elviselésének, akceptálásának segítésével, hatékony együttműködési formák kialakításával járul hozzá az elfogadó, befogadó környezet kialakításához. Biztosítjuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Olyan személyiségvonások fejlődését segítjük, amelyekkel hozzájárulunk a gyermekek iskolai közösségbe történő beilleszkedéséhez (türelem, tolerancia, együttműködés, stb) Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a derűs, biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és értelmi képességek -egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételévelfejlesztéséről, a gyermekek közösségben végezhető tevékenységéről, különös tekintettel a szabad játékra. A tevékenységeken keresztül gondoskodunk a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére

17 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok / migráns / gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. Óvodánk ellátja a tehetséggondozással, a korai beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat oly módon, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátásával foglalkozó intézményekkel felvesszük a kapcsolatot, javasoljuk a gyermekek vizsgálatát, foglalkoztatását. 1. Óvodánk szociokulturális környezete Sükösdi Tagóvoda: Óvodáink egy kb főt számláló nagyközség két helyszínén helyezkednek el. Mivel a környezet falusi, lakói főleg mezőgazdasági munkát végeznek, ami sok lehetőséget teremt a gyerekek munkára való nevelésére. A falusi környezet másik előnye a közösségi nevelés területén mutatkozik meg: itt szinte mindenki ismeri egymást, a gyerekek sokszor óvodán kívül is találkoznak, ismerik egymás családját, előfordul, hogy a kiscsoportot kezdő gyerek már ismerősök közé kerül. Sajnos sok a munkanélküli szülő, nem egy esetben a gyermek mindkét szülője. Aki nem igazán fogadja el ezt a helyzetet, az alkalmi munkából próbálja családját fenntartani, de egy másik réteg segélyekből, családi pótlékból tengeti életét gyakran veszélyeztetve a gyerekek egészségét (nem megfelelő étkezés, ruházat, illetve a gyermek gondozatlansága, pénzhiány miatt nem kezelt betegségek stb.). A falu lakosságának kb. 10 %-a cigány kisebbséghez tartozik Falunkban is egyre több kultúrálódási lehetőség van (népdalkör, sportkör, tánckör, citerazenekar, könyvtár). A gyerekre ösztönzőleg hat, ha a családban valaki - szülő, nagyszülő, rokon - tagja valamelyik klubnak. Érsekcsanádi Tagóvoda: Óvodánk Bács-Kiskun megyében Bájától 8 km-re a Dunától pedig 4 km-re, ahonnan könnyen megközelíthető a Gemenci erdő. A falu határában a Kanális folyik. Mellette a szabadidő park nyújt lehetőséget a pihenni vágyóknak. Helyben lehetőségeket tudunk biztosítani tapasztalatgyűjtéshez. Séták alkalmával megfigyelhetik a növény és állatvilág sokszínűségét. Részt vehetnek növény és állatgondozási munkálatokban. A falu lakossága megközelíti a 3000 főt. többféle vallás van jelen./ katolikus, református, baptista, jehova hit, nazarénus / A lakosság főleg mezőgazdasággal foglalkozik. Sok a munkanélküli, nevelőszülő. Fellendült a kulturális élet. Minden nap program./ icuri picuri játszóház, hagyományőrzés, évszakonként aktuális ünnepségek szakkör: kézműves, foltvarró, kórus, tánc jóga stb/ tanfolyam várja a kikapcsolódni vágyókat a művelődési házba. A falu szépülését segítette a faluközpont szépítés- pályázat, illetve kultúrház belső felújítása

18 2. Óvodánk sajátosságai Sükösd-Érsekcsanád Általános Művelődési Központ A házak előtt álló fák természetes módon épülnek be a falu képébe, sétára, pihenésre néhány parkos rész kínál lehetőséget. A falusi környezet olyan lehetőségeket kínál, amelyeket kár lenne kiaknázatlanul hagyni. Egy-egy séta alkalmával a gyerekek megfigyelhetnek, sőt részt is vehetnek állatgondozási, növénytermesztési munkálatokban, de a mindennapi élet során is meg kell ragadnunk minden lehetőséget, hogy az élőlények tiszteletére neveljük a gyerekeket. A kompetencia alapú programcsomag beépítésével új tanulásszervezési módszerekkel biztosítjuk a gyermekek számára, hogy megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges, játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől, nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról. Szakmai munkánkat felkészültségünk, egyéni rátermettségünk - és nem utolsó- sorban akarati tényezők határozzák meg. A halmozott hátrányos helyzetű gyermekek, a roma származású gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése integrált módon történik óvodánkban. Nem mondunk le egyetlen gyermek fejleszthetőségéről sem. Cigány gyermekek közösségbe való beilleszkedését segítjük, csökkentjük a családi háttérből származó kulturális és szociális hátrányokat. (Sükösdön) A roma lakosság igen kis hányada (főleg az idősebbek) beszéli csupán a cigány nyelvet, ezért annak tanítását nem igénylik, így programunkból is kimarad. Lehetőségünk nyílik azonban cigány eredetű mesék, versek, dalos játékok megismertetésére. Az integrációs nevelés keretében: Egyéni fejlesztésekkel kompenzáljuk a gyermekek szociális hátrányából való lemaradásukat. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztésének megvalósítása, az esélyegyenlőség biztosítása. Sajátos nevelési igényű gyermekek, részképesség problémával küzdő gyermekek részére egyénre szabott fejlesztő programot dolgozunk ki. Megtanítjuk a gyermeket, hogyan éljenek egy közösségben. A befogadó közoktatási rendszer kialakításához való aktív hozzájárulásunk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása. A cigány kisebbséghez tartozó gyermekek részére biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Esélyt adunk arra, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelően fejlődjenek. (HH, HHH, SNI) Törekszünk a gyermeki személyiséget övező bizalom megvalósítására Minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférést Olyan készségek és képességek kibontakoztatását segítjük, amely megfelel a gyermek sajátos szükségleteinek és állapotának, hozzájárul személyiségének védelméhez, fejlesztéséhez

19 Szolgáltatásaink: Sükösdön: Angol és német nyelv tanulása Mivel személyi feltételeink adottak hozzá, heti egy alkalommal a mindenkori nagycsoportokban és igény szerint a középső csoportokban idegen nyelvű foglalkozásokat tartunk. A foglalkozáson való részvétel feltétele, a tiszta, magyar beszéd. A szülők írásban nyilatkoznak, amennyiben szeretnék nyelvi foglalkozásra járatni gyermeküket. A nyelvi foglalkozások délutáni órában történnek. zene-ovi - melyről szintén írásban nyilatkoznak. Érsekcsanádon: Az óvodások délelőttönként klímaterápián vesznek részt az óvoda só-szobájában. Ezt a helységet a falu lakossága is igénybe veheti. Igények felmérése alapján : kézműves szakkör /fizetős / heti egy alkalommal bibliai foglalkozás- református lelkész vezetésével anyanyelvi foglalkozás - nagycsoportosok részére 3. Óvodánk szerkezete Óvodánk a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK egyik szervezeti egysége. Két tagóvodából áll, két településen: Sükösd, Érsekcsanád. Sükösdön, két telephelyen működik az óvoda, Érsekcsanádon egy épületben. A két tagóvodában, 12 csoportban történik a gyerekek gondozása, nevelése: Sükösdön 6 (telephelyenként 3-3 kor szerint homogén) csoporttal dolgozunk, Érsekcsanádon 6 vegyes csoport működik. A csoportok szerkezete a körülmények változása esetén mindkét tagóvodában lehetővé teszi a változtatást. A program megvalósítása mindkét szervezeti formában működőképes. Az óvoda Intézményfenntartó Társulásban működik. Az óvoda önálló költségvetésből gazdálkodik. Mindkét tagóvodában délutánonként két (szükség szerint három) csoportban történik a pihenés. A mindenkori napközis létszámtól függ. Sükösdi tagóvodában, ha a gyermeknek csoportot kell ismételnie, és az újonnan beíratott gyermekek száma ezt megengedi, leginkább kiscsoportot ismételnek a gyerekek. Amennyiben túl magas a leendő kiscsoportosok száma, a középső csoportot ismétlik. Nagycsoport ismétlése szülői kérésre, óvónői javaslatra, illetve a Szakszolgálat véleménye alapján történik. A gyermekekkel óvodába érkezésüktől távozásukig óvónő foglalkozik

20 Érsekcsanádon a kiscsoporttól iskolába lépésig a gyerekeket ugyanazok az óvónők nevelik. Sükösdön a csoportalakítás miatt ez nem minden esetben valósul meg. (az év vesztes gyerekek általában 1-vagy két évig járnak ugyanahhoz az óvónőhöz) A csoportszervezés szempontjait az SZMSZ szabályozza. IV. Óvodai nevelésünk alapelvei Szeretetteljes, biztonságérzetet adó érzelmekben és tevékenységekben gazdag óvodai élet megteremtése, mely önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. Középpontba állítja a gyermeki tevékenységet, maximálisan figyelembe veszi az egyes gyermek egyéni és életkori sajátosságait, és ezt kiemelten kezeli a teljes nevelési folyamaton keresztül. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi a nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását A gyerek fejlődésének alapja, a személyes, bensőséges kapcsolat kialakítása, amely minden gyermeket megillet Olyan pedagógiai környezetet kialakítása, ahol a különbözőség felé fordulás mindenkinek természetessé válik a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, a kisebbségi kultúra erősítése Elfogadjuk a különböző gyerekek egymástól eltérő személyiségét, megnyilvánulásait. A közvetlen pedagógiai környezet, az óvodapedagógusok és az óvoda alkalmazotti köre érzékenyen, nyitottan közeledik a roma családok gondjai, problémái felé. A méltóság, tisztelet kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyerek és gyerek között. Olyan célokat és feladatokat határoztunk meg, amelyek a roma gyerekek számára is teljesíthetők. A hátrányos megkülönbözetés tilalmának tiszteletben tartása A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzése mellett innovatív törekvések érvényesülésére törekszünk A nevelési területek végén meghatározott elvárt eredményeink óvodáskor végére megegyeznek az iskolaérettség kritériumaival Mindenki a maga módján, a maga ütemében, a maga képességei szerint a lehető leginkább tudjon kibontakozni, fejlődni. A gyermeknek alapvető joga, hogy sajátos szükségleteinek, állapotának megfelelő segítséget kapjon képességei, készségei kibontakoztatásához, személyiségének védelméhez, fejlesztéséhez (speciális szakemberekkel)

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895 évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Polgári

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben