A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN"

Átírás

1 GŐZSY ZOLT[N VARGA SZABOLCS A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN A 18. sz{zad a Magyar Kir{lys{g és a magyar katolikus egyh{z egyik legvirulensebb korszaka volt. A kettő között szoros kapcsolat {llt fenn. A siker kulcsa az {llam, a t{rsadalom és az egyh{z érdekazonoss{ga volt, mindegyik fél a viszonyok konszolid{l{s{t tartotta a legfontosabb feladat{nak. A visszafoglaló h{borúk és a R{kóczi-szabads{gharc okozta bizonytalans{g következményeként a nyugalom megteremtése v{lt a legfontosabb kérdéssé az orsz{g és a Dél-Dun{ntúl területén egyar{nt. Az új élet kereteinek megteremtésében fontos szerep h{rult a tridentinum sor{n megreform{lt katolikus egyh{zra, amely m{r nagy hangsúlyt fektetett a helyi közösségek megv{ltozott spiritu{lis igényeinek a kielégítésére, m{rpedig a helyi egyh{zi struktúra kialakul{sa az egyik legfontosabb fundamentuma a közösség konszolid{ciój{nak. A közösség vall{sgyakorl{s{nak színtere a pléb{- nia, ezért a pléb{niah{lózat újj{születésén mérhető le legink{bb a konszolid{ció folyamata, és intenzit{sa azért is l{tv{nyos, mert csak részben a középkori alapokon szerveződött újj{, sok esetben azonban új, frissen megtelepedett közösségekben került megalapít{sra. Mindezek ok{n nem beszélhetünk puszt{n a pusztít{s előtti {llapot vissza{llít{s{nak sz{ndék{ról, azaz reorganiz{cióról, mert a vil{gegyh{zban bekövetkező folyamatok sor{n m{r egy m{s egyh{zi struktúra tal{lkozott az új közösségek {ltal t{masztott új igényekkel. Ennek tömör megfogalmaz{s{ra tal{n alkalmasabb a neoorgani{ció kifejezés a pécsi egyh{zmegye területén. A hazai egyh{ztörténet-ír{sban a pléb{niah{lózat működésének, és az alsópaps{g szerepének vizsg{lata még a két vil{gh{ború között sem sz{mított divatos tém{nak. Ez elmondható a magyar történelem összes korszak{ra, de különösen igaz a 18. sz{zadot tekintve. Hi{ba hívta fel a figyelmet Vanyó Tihamér ennek jelentőségére és kín{lt módszertant az 1

2 egyh{zmegyék és a pléb{ni{k kutat{s{ra, kevés konkrét esettanulm{ny l{tott napvil{got ebben a tém{ban. 1 Az alsópaps{g és közösség késő középkori viszony{ról Kubinyi Andr{s, 2 kora újkori helyzetéről Fazekas Istv{n egy-egy tanulm{ny{ból t{jékozódhatunk. 3 A veszprémi egyh{zmegye pléb{niah{lózat{nak 18. sz{zadi reorganiz{ciój{val és alsópaps{g{nak pasztor{ciós tevékenységével Dénesi Tam{s foglalkozik behatóan. 4 Jelen tanulm{nyunkban az ő kutat{saihoz csatlakozunk, és a pécsi egyh{zmegye újj{születésének folyamat{t mintegy alulnézetből, a paps{g és a hívek szemszögéből 5 vizsg{ljuk. Arra keressük a v{laszt, hogy miként szerveződött újj{ az egyh{zmegye pléb{ni{inak anyagi infrastruktúr{ja és személyi {llom{nya, és mindez hogyan j{rult hozz{ a konszolid{ció folyamat{hoz. Tanulm{nyunk forr{sb{zis{nak gerincét a pécsi egyh{zmegye 1729-ben 6 és között készült egyh{zl{togat{si jegyzőkönyvei, 7 valamint az évi pléb{nia összeír{sok képezik. 8 A kutat{s sor{n vizs- 1 VANYÓ Tihamér: Az egyh{zmegye-történetír{sról. In: Regnum Egyh{ztörténeti Évkönyv Budapest, ; UŐ: Apléb{niatörténetír{s módszertana. In: Regnum Egyh{ztörténeti Évkönyv Budapest, Pozitív kivételt jelent ebben a tekintetben a Katus L{szló {ltal elkészített szegv{ri pléb{niatörténet. KATUS L{szló: A szegv{ri pléb{nia története. Magyar Egyh{ztörténeti V{zlatok. (Regnum), 1994/ Újabb kiad{sa: Ecclesia semper reformanda et renovanda. Katus L{szló egyh{ztörténeti tanulm{nyai és cikkei. Szerk. GŐZSY Zolt{n VARGA Szabolcs VÉRTESI L{z{r. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis IV.) Pécs, KUBINYI Andr{s: Pléb{nosv{laszt{s és egyh{zközségi önkorm{nyzat a középkori Magyarorsz{gon. In: UŐ: Főpapok, egyh{zi intézmények és vall{soss{g a középkori Magyarorsz{gon. (METEM Könyvek 22.) Budapest, FAZEKAS Istv{n: A győri egyh{zmegye katolikus alsópaps{ga között. Történelmi Szemle XXXV (1993/1 2) DÉNESI Tam{s: Alsópaps{g, pasztor{ció és egyh{zi ir{nyít{s a 18. sz{zadi veszprémi egyh{zmegyében. Doktori disszert{ció, ELTE BTK Ezúton köszönjük, hogy haszn{lhattuk kéziratos disszert{ciój{t. L{sd még ezenkívül e kötetben megjelent tanulm{ny{t. 5 DÉNESI: Alsópaps{g< i.m A Domsics M{ty{s {ltal végzett baranyai egyh{zl{togat{sokat kivonatolva közreadta MERÉ- NYI Ferenc: Domsics M{ty{s egyh{zl{togat{sa (Canonica Visitatio) Barany{ban 1729-ben. Pécs, A Fonyó S{ndor {ltal készített Tolna megyei rész: Pécsi Püspöki Levélt{r (PPL) Canonica Visitatio, Tolna megye. 7 Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis A bevezető tanulm{nyt írta és a forr{sokat közreadja: GŐZSY Zolt{n VARGA Szabolcs. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis V.) Pécs, Baranya Megyei Levélt{r (BML) IV. 1. Baranya v{rmegye nemesi közgyűlésének iratai j. Összeír{sok 1. Conscriptio Ecclesiarum et Parochiarum Inclyto Comitatui de Baranya adjacentium anno peracta Ö 19. Tolna Megyei Levélt{r (TML) IV. 1. Ö

3 g{ltuk a megyei 9 és a pléb{niai 10 levélt{rakat, jelen munk{nkban ezek eredményeit is hasznosítottuk, de meg kell jegyeznünk, hogy a leg{tfogóbb képet az egyh{zl{togat{si jegyzőkönyvek adatai biztosítj{k. 11 A pécsi egyh{zmegye történetére vonatkozó legfontosabb szakirodalom Josephus Koller műve 12 mellett Josephus Brüsztle m{ig megkerülhetetlen négykötetes munk{ja, 13 amely minden újkori, region{lis egyh{ztörténeti kutat{s alapj{t képezi. Baranya és Tolna megyében a katolikus egyh{z megújul{sa nem volt előzmények nélküli és m{r a visszafoglaló h{borúk előtt elkezdődött. Ennek okait a következőkben l{tjuk: egy jelentős katolikus tömb túlélte az évsz{zados oszm{n hódít{s időszak{t, akik körében fennmaradt az egyh{zszervezet emléke. 14 M{sodik okként megemlíthetjük a térségbe ir{nyuló délszl{v migr{ciót, amellyel együtt érkezett a balk{ni katolikus infrastruktúra, új impulzusokkal gazdagítva a katolikus vall{st a térségben. 15 A 17. sz{zadi kedvező folyamatok harmadik szegmense a katolikus egyh{z belső megújul{sa volt, melynek révén önértelmezésének részévé v{lt a misszió- 9 GŐZSY Zolt{n: Az egyh{ztörténet sz{zadi forr{sai a dun{ntúli megyei levélt{rakban. In: A magyar egyh{ztörténet-ír{s forr{sadotts{gai. Egyh{ztörténeti kutat{sok levélt{ri alapjai különös tekintettel a pécsi egyh{zmegyére. Szerk. VARGA Szabolcs VÉRTESI L{z{r. (Seria Historiae Dioecesis Quinquecclesiensis II.) Pécs, VARGA Szabolcs: A pléb{niai levélt{rak forr{sértéke a pécsi egyh{zmegyében. In: A magyar egyh{ztörténet-ír{s forr{sadotts{gai. Egyh{ztörténeti kutat{sok levélt{ri alapjai különös tekintettel a pécsi egyh{zmegyére. Szerk. VARGA Szabolcs VÉRTESI L{z{r. (Seria Historiae Dioecesis Quinquecclesiensis II.) Pécs, A pécsi egyh{zl{togat{si jegyzőkönyvek ismertetésére l{sd: Pécsi Egyh{zmegye. Szerk. DÓKA Kl{ra. (Egyh{zl{togat{si jegyzőkönyvek katalógusa 7.) Budapest, Erre nézve l{sd még Dóka Kl{ra e kötetben megjelent tanulm{ny{t. A jegyzőkönyvek magyarorsz{gi historiog{fi{j{ra legújabban: Canonica Visitatio i.m KOLLER, Josephus: Historia Episcopatus Quinqueecclesiensis. Tomus VII. Pesthini, BRÜSZTLE, Josephus: Recensio universi cleri dioecesis Quinqueecclesiensis I IV. Pécs, Erre l{sd: MOLN[R Antal: Jezsuit{k a hódolt Pécsett ( ). In: UŐ: A katolikus egyh{z a hódolt Dun{ntúlon. (METEM Könyvek 44.) Budapest, különösen A 18. sz{zadban összesen ötvenh{rom település lakói ismerték középkori templomuk patrocínium{t, ebből tizennégy esetben csup{n a népi emlékezet őrizte meg ezt. TIM[R György: Patrocíniumok Baranya v{rmegyében a 18. sz{zad első évtizedeiben. In: A pécsi egyh{zmegye a sz{zadban. Szerk. FEDELES Tam{s VARGA Szabolcs. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Pécs, Erre tov{bbi bőséges szakirodalommal l{sd: MOLN[R Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarorsz{gon I. ( ) (Humanizmus és Reform{ció 26.) Budapest, Tov{bb{ BOROS GYEVI L{szló: A pécsi egyh{zmegye horv{tjai a 17. sz{zad végéig. In: A Pécsi Egyh{zmegye schematizmusa. Szerk. CSIGI Imre KNEIP Istv{n. Pécs, ; SRŠAN, Stjepan: A horv{t bev{ndorl{s és a boszniai ferencesek működése a 18. sz{zad elejéig. Baranya, IV. (1990/1 2)

4 z{s gondolata. Ebben kulcsszerepe volt a jezsuita rendnek, amelynek felkészült tagjai 1612-től kezdve folyamatosan jelen voltak az egyh{zmegyében, és alkalmazkodva a helyi körülményekhez, sikeresen pasztor{ltak. 16 A h{rom elem együttes hat{s{ra a katolikus vall{s m{r a hódolts{g utolsó évtizedeiben expanzióba kezdett a térségben. A katolikus felekezeti tov{bbélés színterei a szerzetesi missziók és a licenci{tusok {ltal vezetett kontinuus ősmagyar és beköltöző délszl{v közösségek voltak, amelyeknek a sz{ma gyorsan nőtt ben Baranya 127 településéből 51 volt katolikus, 31 ortodox, a maradék pedig valamely protest{ns felekezet híve. 17 A nagyobb katolikus központok azonban ekkor még egyenetlenül, viszonylag elszórtan helyezkedtek el. A legnagyobb természetesen Pécs, és körülötte sűrűbben az erősebb közösségek, így Hosszúhetény, Kőv{gószőlős, Bicsérd voltak. 18 Ezek közös jellemzője, hogy magyarok lakt{k, és m{r a felszabadul{s előtt jezsuit{k pasztor{lt{k, 19 akiknek sok esetben licenci{tusok segítettek. 20 Egy m{sik tömb terült el Pécs és Moh{cs között, péld{ul Németi, 16 A jezsuita önértelmezésre, és 16. sz{zadi tevékenységükre alapvető: O MALLEY, John W.: Az első jezsuit{k. Budapest, Ehhez a kérdéshez szorosan hozz{tartozik a pécsi püspökök birtokrestaur{ciós tevékenysége, mely sor{n ismét szorosabb{ v{lt a kapcsolat az egyh{zi falvak lakoss{ga és a püspök között. TIM[R György: A pécsi címzetes (v{lasztott) püspökök birtokmegőrző tevékenysége a hódolts{g idején. In: Pécs a törökkorban. Szerk. SZAK[LY Ferenc. (Tanulm{nyok Pécs történetéből 7.) Pécs, TIM[R György: A pécsi provizori{tus faluösszeír{sainak a török időkre vonatkozó feljegyzései (1695, 1696). In: Baranyai Helytörténetír{s Pécs, MOLN[R: Jezsuit{k i.m. 33. Az évi vizita Bicsérdnél megjegyezte, hogy lakói a török időkben is megtartott{k a katolikus ünnepeket. Festa decretalia observant, et alias etiam moribus bene christianis praediti sunt quos etiam sub jugo turcico una cum salvifica religione illibate retinuerunt. Canonica Visitatio i.m. 49. Az itteni katolikus közösségnek az a Pap D{vid prédik{tor volt a híres vezetője a 17. sz{zad első évtizedeiben, akinek a híre még a Felvidékre is eljutott. HOLOVICS Flóri{n: Baranya a XVII. sz{zad elején. (Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete 1620-ban) A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 11 (1966) 173. Idézi: MOLN[R: Jezsuit{k i.m Brüsztle szerint Hosszúhetény első lelkip{sztora Joannes Prentaller jezsuita p{ter volt. BRÜSZTLE: i.m. III. 85. Az ő neve azonban nem szerepel a pécsi jezsuita misszió tagjai között. MOLN[R: Jezsuit{k i.m Első említése 1686-ban történt, ekkor a Mindenszentek templom{nak pléb{nosaként jegyezték fel. BRÜSZTLE: i.m. I A licenci{tusok tanult vil{gi férfiak voltak, akiknek a feladatuk elsősorban a hitoktat{s volt. Elősorban a hódolts{gban működtek, ahol a képzett papok hi{nya miatt nagy szerepük volt a hitélet fenntart{s{ban. Jelentőségüket mutatja, hogy 1697-ben h{rom kanonok, hat vil{gi pap és a különböző szerzetesek mellett licenci{tus dolgozott a pécsi egyh{zmegyében. TAK- SONYI József: Adatok Baranya megye és Pécs XVI XVII. sz. történetéhez. A Pécsi Memoriale. In: Baranyai Helytörténetír{s Pécs, ben hét licenci{tus jelent meg a zsinaton. Szerepüket jól jelzi megnevezésük: licenciati plebani. KOLLER: i.m A pléb{nosok sz{m{nak gyarapod{s{val jelentőségük folyamatosan csökkent a 18. sz{zadban. 4

5 Szal{nta 21 és Szemely 22 településekkel, ahol m{r többnyire délszl{v katolikusok laktak a felszabadító h{ború idején. 23 Az egyh{zmegye felszabadul{sa, és a pécsi püspök visszaköltözése új helyzetet teremtett a katolikus megújul{s sz{m{ra, mert innentől kezdve nyílt lehetőség a térség konszolid{ciój{ra. 24 Radanay M{ty{s Ign{c pécsi püspök 25 volt az első, aki a pléb{ni{k alapít{s{ban l{tta az egyh{zmegye megújít{s{nak a kulcs{t. 26 Ehhez első lépésben az egyh{zi birtokok visszaszerzésére volt szükség, az ezzel kapcsolatos pereknek azonban csak I. Lipót 1703-ban tett nova donatio-ja vetett véget. 27 Ezért a püspök lehetőségei mindvégig korl{tozottak voltak, 28 {m így is fontos szerepet j{tszott az egyh{zmegye újkori megszervezésében. Radanay elsődleges feladat{nak a Tevékenységükre l{sd: JUH[SZ K{lm{n: A licenci{tusi intézmény Magyarorsz{gon. Budapest, Legújabban: DÉNESI Tam{s: Licenci{tusok a veszprémi egyh{zmegyében. In: Népi vall{soss{g a K{rp{t-medencében 6. Szerk. S. LACKOVITS Emőke MÉSZ[ROS Veronika. Veszprém, Németi lakói Boszni{ból költöztek {t. TIM[R: A pécsi provizor{tus i.m Szal{nt{n még 1729-ben is haszn{ltak egy dalm{t nyelvű Evangéliumot. MERÉNYI: i.m TIM[R: A pécsi provizor{tus i.m ban a baranyai provizor{tus 127 települése közül 40-ben laktak délszl{vok. Uo. Az adatot idézi: BENDA K{lm{n: Unit{riusok a hódolts{g-kori Dél-Barany{ban. Baranya, IV. (1990/1 2) Ez természetesen a vil{gi közigazgat{s újj{szervezésére is igaz, amelyben szintén aktív szerepet v{llaltak egyh{zi személyek, így szorosan kapcsolódik e kérdéskörhöz. Újra működtek a v{rmegyék, megkezdték a birtokjogok tiszt{z{s{t, és hosszú évtizedeken keresztül igyekeztek megold{st tal{lni a különböző hat{rvit{k elsimít{s{ra. A bőséges szakirodalomból l{sd: HOLUB József: Adatok a Baranya és Tolna megye közt folyt hat{rvita történetéhez. ( ) In: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, ; UŐ: Az újj{építés megindul{- sa Tolna megyében a török kiűzése ut{n ig. In: Tanulm{nyok Tolna megye történetéből V. Szeksz{rd, ; BÉLI G{bor: A v{rmegyei önkorm{nyzat újj{éledése Baranya v{rmegyében a török kiűzése ut{n. In: Baranyai Helytörténetír{s Pécs, ; GŐZSY Zolt{n: A pécsi egyh{zmegye nyugati hat{rainak problém{i a 18. sz{zad elején. In: A pécsi egyh{zmegye a sz{zadban. Szerk. FEDELES Tam{s VARGA Szabolcs. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Pécs, P{lyafut{s{ra legújabban: ÓDOR Imre: A hódolts{g ut{ni Pécs harcias-hitvédő püspökének megprób{ltat{sai: Radanay M{ty{s Ign{c ( ) In: A pécsi egyh{zmegye a sz{zadban. Szerk. FEDELES Tam{s VARGA Szabolcs. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Pécs, Ennek érdekében m{r 1689-ben kezdeményezte egy helyi zsinat összehív{s{t. MERÉNYI, TIM[R György: A Pécsi Egyh{zmegye birtokainak restaur{l{sa 1703-ban. In: Népek együttélése Dél-Pannóni{ban. Tanulm{nyok Szita L{szló 70. születésnapj{ra. Szerk. LENGV[RI Istv{n VONYÓ József. Pécs, Radanay {llandó konfliktusban {llt a vil{gi közigazgat{s képviselőivel, törekvéseinek egy{ltal{n nem volt meg sem a személyi feltétele sem az anyagi alapja. Radanay és az Udvari Kamara visz{ly{ra l{sd: BABICS Andr{s: A kamarai igazgat{s Pécs v{ros{ban. Pécs,

6 püspökv{ros egyh{zi infrastruktúr{j{nak megteremtését tartotta, 29 és ebben főleg a visszaköltöző szerzetesrendekre t{maszkodott között a m{r működő jezsuit{k mellett megjelentek a ferencesek, domonkosok és p{losok is ben újraalapította a Pécs pléb{niatemplom{nak sz{mító, a v{ros falain kívül fekvő Mindenszentek tiszteletére szentelt egyh{zat, a következő évben pedig elkészült a Pécs-Szabolcsban {lló Magyarok Nagyasszonya valamint a jezsuit{k {ltal gondozott Pécs-ürögi templom ben a pestistől való megmenekülés miatti h{l{ból a v{ros lakoss{ga saj{t erejéből felépítette a Pécs-Havihegyi kegyk{poln{t, 31 amely hamarosan region{lis zar{ndokközpontt{ v{lt, miként a p{losok {ltal igazgatott, Pécstől északra tal{lható Szentkút, 32 valamint a v{rostól t{volabb tal{lható, {m az egyh{zmegye szempontj{ból különösen fontos ferences kegyhely, M{riagyűd is. 33 Pécs mellett az egyh{zmegye m{s településein is a szerzetesrendek segítettek a katolikus infrastruktúra újj{élesztésében. A 17. sz{zadi múltra visszatekintő moh{csi ferences misszió mellett ahol a ladiszlaita és bosny{k rendtartom{ny egyar{nt jelent volt, Dunaföldv{r, Siklós, Simontornya és Szigetv{r mezőv{rosok ferences kusztódi{it említhetjük meg, míg a jezsuit{k Szigetv{ron alapítottak egy újabb rezidenci{t. 34 Ebből kiderül, 29 Pécs szakr{lis térszerkezetének kiépítésére l{sd: TIM[R György: Pécs területén lévő pléb{ni{k és lelkészségek, valamint a hozz{juk tartozó templomok és k{poln{k a török hódolts{g óta. In: Madas József Emlékkonferencia (2002. {prilis ) v{logatott előad{sai. Szerk. FONT M{rta VAR- GHA Dezső. (Tanulm{nyok Pécs történetéből 15.) Tanulm{nyunkban nem foglalkozunk külön a szerzetesrendeknek a konszolid{cióban betöltött szerepével, csup{n érintőlegesen említjük. A szerzetesrendek visszatelepülésére bőséges szakirodalommal l{sd Sipt{r D{niel e kötetben megjelenő tanulm{ny{t. 31 HAL P{l: P. Ullmann domonkos levele a pécsi Havihegyi k{polna építése ügyében 1709-ben. Dun{ntúli Tudom{nyos Gyűjtemény, 1. (1947/1) 71 74; BŐGNER Miklós LŐRINCZ S{ndor PLATTHY Istv{n: Havihegyi búcsúskönyv. Pécs, TÜSKÉS G{bor KNAPP Éva: Népi vall{soss{g Magyarorsz{gon a sz{zadban. Budapest, A hatalmas szakirodalomból itt csak kettőt idézünk: [NGY[N Aurél: A gyűdi kegyhely a történelmi események forgatag{ban. Gyűd, 1930; BARNA G{bor: M{riagyűd: magyarok, németek, délszl{vok búcsúj{ró helye. In: A III. magyar-jugoszl{v folklór konferencia előad{sai 2. Budapest, november 2 3. Szerk. KISS M{ria. (Folklór és tradíció VI.) Budapest, Az egyh{zmegye történetéről készült legújabb összefoglal{s valószínűleg az évi schematizmus alapj{n megemlíti, hogy 1699-ben Pakson is megtelepedtek a ferencesek. HORV[TH Istv{n: A török ut{ni újj{építés évtizedei. In: A Pécsi Egyh{zmegye ezer éve Szerk. SÜMEGI József. Pécs, ; A Pécsi Egyh{zmegye Schematizmusa Szerk. CSIGI Imre KNEIP Istv{n. Pécs, Erre azonban nem került elő forr{s. A pléb{niatemplomot 1722-ben kezdték el felújítani, és az egyetlen kor{bbi adat ezzel kapcsolatban, hogy harangj{t 6

7 hogy Pécs ut{n a népesebb mezőv{rosok népességére koncentr{lt a katolikus egyh{z a felszabadul{st követő első esztendőkben. A meginduló újj{építés legnagyobb újdons{ga azonban az volt, hogy a v{rosias települések mellett a falvakban is felhaszn{lt{k a pléb{nia intézményét a térség konszolid{ciój{ban, és mind az egyh{z, mind a közösségek igyekeztek minél előbb pléb{niai st{tusba juttatni templomaikat és {llandó lelkip{sztort szerződtetni gondoz{sukra. Lehetőség szerint e munka sor{n is figyelembe vették a hódolts{g kor{ban kialakult adotts{gokat. A pécsi jezsuita misszió vonz{skörzetében működő pléb{ni{król vannak 17. sz{zadi adataink V{zsnok, Vaszar, Mindszent, Hetvehely, Nagyboda, Kőv{gószőlős, Bicsérd, Hosszúhetény, Hird, Berkesd, Bog{d, Szebény, Szekcső, valamint a Dr{vaszögben fekvő Izsép és Lőcs falvakban. 35 Közülük több megélte a sz{zad végét, V{zsnokon, Vaszarban, Mindszenten, Kőv{gószőlősőn péld{ul 1692-ben licenci{tus működött, 36 míg Hosszúhetényben Radanay püspök 1689-ben újraalapította a pléb{ni{t. Ennek pontos aktus{ról sajnos nincsenek ismereteink. Norm{lis körülmények között ugyanis a pléb{nia jogszerű betöltéséhez h{rom dologra volt szükség: a földesúr praesentioj{ra, a püspök confirmatioj{ra és az esperes vagy főesperes introductioj{ra. 37 Ezekből azonban vajmi kevés valósulhatott meg, nem tudunk sem új pléb{nos kihelyezéséről, sem a templom konszekr{ciój{ról. A korai alapít{sok esetében ink{bb csak a pléb{niajelleg megerősítéséről lehetett szó, amely sor{n tiszt{zhatt{k a pléb{nosnak j{ró jövedelmeket. 38 Mivel eddig csup{n Hetény kapcs{n került elő olyan adat, ami a pléb{nia birtokjog{nak a török korban kontinuus tov{bbélését bizonyítja, ez alapj{n nem véletlen az itteni megerősítés korai d{tuma. 39 A vil{gi plémég Radanay püspök szentelte fel. campanula pendet benedicta quondam ab Illustrissimo Domino piae memoriae Matthia Radonay episcopo Quinue-Ecclesiensis. PPL Canonica Visitatio, Tolna megye, MOLN[R: Jezsuit{k i.m TIM[R: Patrocíniumok Baranya i.m ; FAZEKAS: A győri egyh{zmegye i.m Moln{r Antal szíves szóbeli közlése alapj{n. 39 A pléb{ni{nak volt két szőlője, amelyeket Kereszt Istv{n és Csonka M{rton művelt, de mivel a török időkig az egyh{zé volt, és ezért senki nem idegenítheti el, ezért ezek ut{n tizeddel tartoznak. Habetur praeterea vinea in superiori monte, quam his recenter evolutis temporibus excoluit Stephanus Kereszt, item alia in eodem promontorio per Martinum Csonka exculta; qiua vero tempore adhuc turcico aere parochiano comparate exstiterant, et nihil ab ecclesia avelli possit, ordinatum est: ut ex iis suprascriptis duabus vineis loci parocho decima pendatur. BRÜSZTLE: i.m. III

8 b{nosok égető hi{ny{t mutatja, hogy a domonkosok kapt{k meg a falut, és Verbőczy J{nos egészen 1715-ig ir{nyította a közösség életét ban Mérey Mih{ly szeksz{rdi ap{t kezdeményezésére az itteni mezőv{rosban szervezték újj{ a pléb{ni{t, ez azonban ekkor nem tartozott a pécsi püspök joghatós{ga al{ ből Hosszúhetény és Lőcs mellett Versend, Németi, Aranyos valamint Szemely pléb{nos{nak a nevét ismerjük, míg az it{liai sz{rmaz{sú Horka Leonard ekkor hagyta el Szabadszentkir{lyt és tért vissza szülőföldjére. 42 Ezek közül a délszl{vok {ltal lakott Versend, Németi, Lőcs és Szemely 43 említése nem meglepő, ann{l ink{bb magyar{zatra szorul a többségében unit{rius kisnemesek {ltal lakott, kontinuus magyar falu, Szabadszentkir{ly, és az erős unit{rius közösségéről híres Aranyos. A két település kiemelése összhangban volt Radanay püspök sok esetben türelmetlen térítőmunk{j{val, aki a szívügyének tekintette az egyh{zmegye területén élő ortodoxok és protest{nsok {tkeresztelését. Erőfeszítéseit l{thatólag siker koron{zta, 44 hiszen 1689 ut{n, rövid idő alatt 28 falut térített {t a katolikus vall{sra, 45 az ortodoxokkal pedig rövid életű uniót hozott tető al{ között. 46 Az unit{rius közösségek gyors megtörésében az is szerepet j{tszott, hogy nem volt püspökük, és négy legerősebb közösségük, Pellérd, Aranyos, Keszü és Eger{g is híj{n volt prédik{tornak ezekben az években. 47 Radanay ebben a munk{ban is a szerzetesekre t{- maszkodott, különösen sokat köszönhetett a jezsuita p{ter Bittevi Mih{lynak, 48 míg a templomuktól megfosztott pellérdi unit{riusokat Maróthy 40 BRÜSZTLE: i.m. III BRÜSZTLE: i.m. IV TAKSONYI: i.m M{r a török időkben is katolikus délszl{vok lakt{k. TIM[R: Pécsi provizor{tus i.m Az ban készített összeír{sokból úgy tűnik, hogy az unit{rius falvak teljes népessége {ttért, {m a későbbi forr{sok ezt nem t{masztj{k al{. Pellérden még 1764-ben is tudunk idős {ttérőkről. BRÜSZTLE: i.m. IV BENDA: Unit{riusok i.m Az unió kérdésében m{ig vitatott Radanay magatart{sa. FRICSY [d{m: A török ut{ni első pécsi püspök, Radanay M{ty{s Ign{c. In: A Pécsi Egyh{zmegye schematizmusa. Szerk. UŐ. Pécs, Uo. 92. Eger{gon az évi összeír{s készítői m{r csak katolikusokat jegyeztek fel. TIM[R: Pécsi provizor{tus i.m Radanay Bittevinek tulajdonította, hogy a környéken 44 oppida et pagi Romanae Ecclesiae sint asserti. BRÜSZTLE: i.m. III

9 Mih{ly p{los szerzetes pasztor{lta. 49 A térítés dinamik{j{ban két dolog bizonyosan szerepet j{tszott: az egyik, hogy Radanay az egyh{zi birtokokon a lehető leghamarabb kív{nta elérni a vall{si homogenit{st. Keszü és az oratórium{tól megfosztott Sumony ezért v{lt az intenzív pasztor{ció korai cél{llom{s{v{. 50 A m{sik, hogy Eger{g, Aranyos és Pellérd katolikus birtokosainak valószínűleg nem volt ellenére, hogy unit{rius jobb{gyai közé katolikus papot küldjenek téríteni. 51 Utóbbiak révén a legerősebb unit{rius központokat sikerült {ttéríteni, ami mag{val vonta a kisebb közösségek vall{sv{lt{s{t is. Radanay idejében az egyh{znak nem csak a paphi{nnyal, hanem az {llandó pénzzavarral is meg kellett küzdenie, így új templom építéséről alig van tudom{sunk. Több esetben, péld{ul Pécsett és Szigetv{ron, a török mecseteket alakított{k {t, m{skor pedig, így Pellérden és Sumonyban, az unit{riusoktól elvett imah{zat rendezték be a katolikus rítusnak megfelelően. 52 A középkori eredettel bíró katolikus falvakban pedig v{ltoztat{s és felújít{s nélkül haszn{lt{k templomaikat, nincsen adatunk arra, hogy Radanay idejében b{rmiféle jelentősebb építkezés elkezdődött volna. 53 Összefoglalva meg{llapíthatjuk, hogy 1686 ut{n valós{gos térítőmunka vette kezdetét, és ebben a pécsi püspök legfőbb segítői a ferencesek, jezsuit{k és p{losok voltak. Ez azonban komoly elvi problém{kat vetett fel, hiszen a tridentinum sor{n {talakult egyh{zszervezetben a püspököknek a kor{bbin{l nagyobb szerep jutott, és hatalmuk kiszélesítésének legfőbb akad{lyai éppen a szerzetesrendek, valamint a különböző jogcímek révén kiv{lts{golt exempt pléb{ni{k voltak. A helyzettel Radanay is tiszt{ban volt, nem véletlenül írta 1700-ban, hogy magamnak az én Pécsi Püspökségemben kív{ntat{nak mostan h{rom sz{z hatvan h{rom pléb{nosim, de hol vegiem, és 49 BRÜSZTLE: i.m. IV Keszü a szemin{rium birtoka lett az évi feloszt{st követően. Canonica Visitatio i.m. 30. Sumony pedig a pécsi székesegyh{z kezelésébe került. BML IV. 1. j. Ö 19. fol Pellérd és Aranyos ura Passardi Péter lett, aki kegyúrként 1711-ben a templomot újj{építette. dicitur per Petrum Passardi genitorem mox fati vice-comitis (t.i. Pass{rdi P{l) anno antiquis diruti templi fundamentis ex mera tegula cocta supraaedificata una cum, turri et sacristia sua BRÜSZTLE IV Eger{g pedig a P{lffy-csal{d birtoka. Schematizmus i.m ban Túrony esetében konkrétan megjegyezték, hogy a templom ad normam ecclesiarum catholicarum lett {talakítva. BML IV. 1. j. Ö 19. fol Jellemző erre a pécsi székesegyh{z esete, ahol 1686 ut{n csup{n az altemplomot haszn{lt{k egészen az 1710-es évekig, és csak a minim{lis, szükséges restaur{cióról vannak ismereteink. BOROS L{szló: A pécsi székesegyh{z a 18. sz{zadban. (Művészettörténeti Füzetek 18.) Budapest,

10 mivel tanittassam. 54 Tenni azonban nem volt ereje ellene, és ezért a szerzetesek mellett még m{s egyh{zmegyék papjait is kénytelen volt alkalmazni, miként az a stratégiai fontoss{gú Eger{gon is történt, ahol 1703-ban a z{gr{bi Komp{r Krisztofor szervezte újj{ a pléb{ni{t. 55 Ebbe a lassú fejlődésbe szólt bele a R{kóczi szabads{gharc, amely szinte teljesen megsemmisítette az addigi eredményeket, és hosszú évekre megakasztotta a konszolid{ció folyamat{t. 56 Először a többségében protest{ns kuruc csapatok vonultak {t az egyh{zmegye területén, és a miattuk kitört félelem ok{n a kisebb falvakban élő pléb{nosok, szerzetesek elhagyt{k {llom{shelyeiket. Ekkor szűnt meg Siklóson a katolikus istentisztelet, és az előbb említett Komp{r Krisztofor is behúzódott a pécsi ferences kolostorba. Itt esett {ldozatul a v{rost kifosztó kuruc katon{knak febru{r elején. 57 A kuruc pusztít{s nem kímélte a Toln{ban és Barany{ban élő r{c lakoss{got sem, Döbröközben még a R{kóczinak behódolt szerbeket is leölték. 58 Erre v{laszul a cs{sz{ri zsoldban szolg{ló szerb szabadcsapatok betörtek a Dun{ntúlra, és mai ismereteink szerint Glavinich Sebestyén pécsi kanonok egy{ltal{n nem túlzott, amikor besz{molój{ban úgy fogalmazott, hogy a pécsi egyh{zmegyét ez a t{mad{s végső roml{sba döntötte. 59 Ők az évi hadj{rat sor{n négy jezsuit{t, h{rom siklósi ferencest, ugyanennyi vil{gi pléb{nost és egy kanonokot öltek meg, közülük a legtöbben Pécs feldúl{sakor estek {ldozatul. 60 Nem voltak biztons{gban a katolikus délszl{vok sem, Moh{cs és Siklós ferences kolostorai ugyanúgy {ldozatul estek a pusztít{snak, mint a pécsi p{losok és domonkosok rendh{zai. Ekkor égették fel Szal{nt{t, 61 Szenterzsébet 62 és Gyűd 63 oratórium{t, Siklóson pedig még az anyakönyveket is elhamvasztott{k KOLLER: i.m. VII Schematizmus 1981 i.m Az évi hadj{ratra l{sd: B[NKÚTI Imre: 1704: két hadsereg a Dél-Dun{ntúlon, két tragédia Pécsett. In: A pécsi egyh{zmegye a sz{zadban. Szerk. FEDELES Tam{s VARGA Szabolcs. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Pécs, Schematizmus 1981 i.m SZIL[GYI Mih{ly: Az újratelepülő Tolna megye In: Tanulm{nyok Tolna megye történetéből X. Szerk. K. BALOG J{nos. Szeksz{rd, <dioecesi huic extrema ruina illata est. A levelet idézi: KOLLER: i.m. VII HODINKA Antal: Négy egykorú jelentés az évi pécsi r{cz dúl{sról. A Magyar Történelmi T{rsulat dec. 4-i pécsi kir{ndul{sa alkalm{ból közrebocs{tja Hodinka Antal. Pécs, é.n NAGY Lajos: A kurucok és r{cok pusztít{sai Baranya v{rmegyében 1704 elején. In: Baranyai Helytörténetír{s Pécs, Canonica Visitatio i.m

11 A szabads{gharc végére az egyh{zi insfrastruktúra szinte rosszabb {llapotban volt, mint 1686-ban, alig néh{ny pléb{nia élte túl a viharos évtizedeket. Hi{ba vannak adatok péld{ul a pellérdi pléb{nosnak, Morvay Józsefnek a folyamatos helyi jelenlétéről, 65 Stipkovich Istv{n J{nos jezsuita p{ter közötti szal{ntai szolg{lat{ról, 66 illetve Kazó Andr{s szabadszentkir{lyi pléb{nosról, 67 az összkép siralmas volt. Ezért különösen fontos volt, hogy teljesen új alapokra helyezve indíts{k el a pléb{ni{k megszervezését, és e munka m{r Nesselrode Ferenc ( ) pécsi püspök nevéhez fűződik. 68 Nesselrode kinevezése m{r a megv{ltozott uralkodói egyh{zpolitik{t jelzi. Hasonló tendenci{kat l{thatunk a szomszédos veszprémi egyh{zmegyében, ahol a kiprób{lt és m{shol m{r bizonyított Volkra Ottó kinevezésével nagy hangsúlyt helyeződött a pléb{niah{lózat fejlesztésére és a papképzés beindít{s{ra. 69 Nem véletlen az sem, hogy a pécsi egyh{zmegyében Nesselrode valósította meg Radanay több évtizedes tervét, és a felmerülő problém{k megbeszélésére zsinatot hívott össze 1714-ben. 70 Ez egybev{gott a Tridentben megfogalmazott, püspökökkel szemben t{masztott követeléssel, és új lendületet adott az egyh{zmegyei pléb{niah{lózat újj{szervezésének. Ekkor rendezték a pléb{nosok és licenci{tusok jogköreit, és egym{shoz fűződő viszony{t, valamint megerősítették felettük a püspöki joghatós{got. Igényként megfogalmazódott az is, hogy minél jobb képességű pléb{nosokkal kell a konszolid{ciót elvégezni, és az egyik rendkívül fontos passzusban rendezték a pléb{nosok és licenci{tusok vagyoni helyzetét és közösséggel szembeni kötelezettségeit is. Külön foglalkoztak az anyaegyh{zakhoz kap- 63 Canonica Visitatio i.m Uo BRÜSZTLE: i.m. IV Uo Uo Modern életrajza m{ig nem készült el. Legújabb rövid összefoglal{sa: BORSY K{roly: Pécs püspökei a török idők ut{n. Pécsi Szemle, 2001 tavasz Volkra Ottó püspökségéről legújabban: KÖRMENDY József: Gr. Volkra Ottó Ker. J{nos veszprémi püspök élete és munk{ss{ga Veszprém, Siquidem nostra Dioecesis Quinque Ecclesiensis, ob diversas temporum injurias, non solum in salutari religionis orthodoxae cultu, verum etiam multoque magis in debita Parochiarum administratione, cura animarum, ac Parochorum necessaria Provisione, adeo disturbata et confusa videatur. A zsinat anyag{t kiadta: KOLLER: i.m. VII

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni Tóth Tamás Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni A két Patachich érsek és a katolikus megújulás (1733-1784) A kalocsai Érseki Kastély dísztermében két grisaille látható. 1 Az egyiken a Deo felirat

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben

De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben Ovidiu Gh i t t a Kölcsön kocsival és -lovakkal 1, csendben érkezett meg 1690. május 10-én De Camillis püspök Németibe, 2 amit abban az időben egy Szamos-ág

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig Madas Edit - Monok István A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig TARTALOM Előszó Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526 Bevezetés I. A középkori könyvkultúra

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején 1 Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején A 18. század eleji székelyföldi népességi viszonyok kérdése, az összlakosság tényleges létszámának megállapítása egy olyan kérdés,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN

KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN KOLOZSVÁR, 1947 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R.-T. Erdélyi Tudományos Intézet Kolozsvár, Arany János-u.

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben