Vörösmarty Mih{ly: Gondolatok a könyvt{rban (1844) PANNON-PALATINUS. Miért van szükség ma új közszolg{lati televízióra?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vörösmarty Mih{ly: Gondolatok a könyvt{rban (1844) PANNON-PALATINUS. Miért van szükség ma új közszolg{lati televízióra?"

Átírás

1 <Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit Agyunk az ihlett ór{kban teremt S ha összehordtunk minden kis követ, Építsük egy újabb kor B{belét,.. Vörösmarty Mih{ly: Gondolatok a könyvt{rban (1844) PANNON-PALATINUS Miért van szükség ma új közszolg{lati televízióra? Mudry Péter szerkesztő-rendező Ma a t{rsadalom {ltal{nos műveltségi szintje katasztrof{lisan alacsony tisztelet a kevés kivételnek! A főiskol{kra és egyetemekre jelentkező, és oda felvételt nyerő ifjak természettudom{nyos ismeretei oly alacsonyak, hogy tan{raiknak azok oktat{s{t szinte elölről kell kezdeniök! Által{nos t{jékozotts{guk jobb esetben is legfeljebb felületes, de széleskörűnek semmiképpen sem mondható, történelmi, irodalmi, kultur{lts{gbeli hi{nyoss{gairól, pedig oldalakat lehetne írni. Nyelvkészségük, beszédtud{suk, szövegképzésük és értelmezésük sil{ny, szinte a funkcion{lis analfabétizmus felé közelít! Hagyom{nyainkról, nemzeti szok{sainkról azok eredetéről még jobb esetben is csak nagyon hézagosak az ismereteik, és sajnos többségükben azok is hamisak! R{ad{sul mindezek megismerésének igénye szinte teljesen hi{nyzik belőlük, így annak reménye, hogy ők komolyabb ismereteket, tud{st, műveltséget, erkölcsöt, hagyom{nyainkat, nemzeti érzést adjanak {t egyre kisebb sz{mú utódaiknak, igen csekély, s ez a tov{bbi tud{spusztul{st hozza mag{val, az pedig a Nemzet elsorvad{s{t!

2 (Különösen igaz ez nyelvünkre, s minden olyan hagyom{nyunkra, történelmi, kultur{lis szok{sunkra, melyekre épp a nyelvünk {ltal lehet építeni a tud{s, a műveltség alapj{t, hogy majdan arra lehessen emelni a széleskörű ismeretek épületét, amely éppen a mi nyelvünkből következendő saj{tos gondolat-gondolkod{s módunk {ltal juthat a m{r ismert tudósaink péld{ja szerinti magaslatokra, amelyet a gróf Klebelsberg Kunó {ltal kiteljesített oktat{si rendszer, a kard helyett tud{st nevelési koncepciója emelt abba a magaslatba, amelyből m{ig is élünk, de amelynek hat{sa m{ra elenyészni l{tszik.) Minden nemzet a maga nyelvérül ismertetik meg legink{bb *<+ Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem. (Bessenyei György) A XVI.-XVIII. sz{zadban, mikor az orsz{got h{rom felől is rabló csapatok, cs{sz{ri martalócok fosztott{k ki, és a török, ahogy Tinódi Lantos Sebestyén írta..ez orsz{gnak hagyta néktök fél gallér{t, és területileg is magyarnak csup{n ez maradt nekünk, mégis egészében a K{rp{t-medence magyars{g{t meg tudta egységben őrizni valami, és ez a magyar nyelv volt! A magyar nyelv, amely vall{si felekezettől függetlenül volt képes egységben tartani a népet, mert ez{ltal gondolkod{s{ban adott egyezőt, abban a magyar nyelven való gondolkod{sban, mely szerkezetét tekintve egyedül{lló a vil{g nyelvei között, és ezzel is j{rult hozz{, irodalmunk, vil{ghírű tudom{nyunk megtart{s{hoz, p{ratlan zeneiségünk, hagyom{nyaink, népmeséink, népművészetünk {tvitt értelmű {br{zol{sainak megőrzéséhez még a diktatúra időszak{ban is. Ezen építkező folyamatnak a központi oktat{s tönkretétele mellett jelenleg legfőbb elnyomói a különböző kereskedelmi médi{k és imm{r- sajnos a jelenlegi közszolg{lati televíziók is. Ám a probléma azonban ennél sokkal összetettebb, és a baj lényegesen nagyobb a l{tszón{l. Ezt az Orsz{got, és a Magyar Nemzetet az elmúlt 65 év alatt mindenétől megfosztani igyekeztek, elszakított{k saj{t múltj{tól, jogrendszerétől, t{rsadalmi mellérendelt önrendelkező elvétől, hagyom{nyrendszerétől, életrendező elveitől, szabads{gaitól és szok{saitól! 89 ut{n, az elmaradt elmulasztott rendszerv{ltoztat{s következtében ez a folyamat kiteljesedett, a privatiz{ciónak mondott nemzeti vagyonvesztés mellett

3 megjelentek a kereskedelmi médi{k, hogy a maradék nemzeti szellemű gondolkod{s és életmód tönkretételével hozz{k helyzetbe megbízóikat. Ma, amikor nemcsak gazdas{gilag nézünk szembe fosztogat{ssal, hanem, kultur{lis, történelmi, jogi és erkölcsi tekintetben is, a t{rsadalomnak egyre ink{bb és nyilv{nvalóan szüksége van azon ismeretekre, melyekből erőt és tud{st meríthet sors{nak megv{ltoztat{s{ra. Elfordul a mindent el{rasztó médiabutít{stól, a gagyitól, és valódi hagyom{nyaink embert nemesítő ismeretére v{gyik. E feladatnak ma egyetlen média sem akar, és nem tud eleget tenni, egyrészt, mert tal{n nem ismeri fel e szükségszerűséget, m{sfelől, mert mögöttes érdekei nem ezt dikt{lj{k. Egy elbutított, tart{s nélküli népet - mely nem ismeri saj{t nagy múltú irodalmi, történelmi, tudom{nyos, kultur{lis h{tterét - könnyű ig{ban tartani Most nem bocs{tkozom azoknak a műsorstruktúr{knak az elemzésébe, amelyek m{r régen nem hordozz{k a közszolg{latis{g klasszikus elemeit, arról mindenki maga meggyőződhet, amikor kézbe vesz egy műsorújs{got. Ugyan akad egy-egy üde sziget a butít{s nagy tengerében, {m ezek csak ideiglenesek, néh{ny műsorra, ad{sra, vagy filmre korl{tozódnak, és rendívül kicsiny a sz{muk. Ebben csak megerősítik az embert különböző tv-vezetők nyilatkozatai is, akik folyv{st a nézettségi versenyt erősítik, s annak j{rm{ba hajtott{k a köztv-t is. Pedig! Amikor egy közszolg{lattal megbízott intézménynek az lesz a célja, hogy műsorait, képernyőre kerülő alkot{sait mérések szerint igazolva a lehető legtöbben nézzék, és e célnak rendelnek al{ mindent a műsorstruktúra kialakít{sakor, akkor ott a közszolg{lati ismeretterjesztésnek meg{st{k a sírj{t, s az el is temetődött m{ra abban. És akkor még nem beszéltünk a politikai kényszer-megfelelési v{gyaknak {ldozatul esett közszolg{lati eszméről. Nem elég ugyanis minim{lisan eleget tenni a törvényben előírtaknak, és biztosítani a nemzetiségek és kisebbségek, egyh{zak és felekezetek megjelenését a képernyőn, s alkalmanként olyan ismeretterjesztő filmeket tűzni műsorra, amelyek az {ldokumentum filmek stílus{ban készülnek szakm{nyban, hanem valódi kultúr{t kellene közvetíteni! Az úgynevezett tudom{nyos ismeretterjesztés m{ra az olcsó bulv{r kategóri{j{nak szintjére zuhant mondj{k, mert erre van igény! Persze, hiszen nem kap m{st,

4 m{sfelől pedig a többi kereskedelmi csatorna, s a szétvert oktat{s hat{s{ra elbutított néző m{r azt is csak üggyel-bajjal képes megérteni, figyelni pedig mondj{k m{sra nem is képes, és azt is csak h{rom percig! Dehogynem! Csakhogy jó és jól előkészített műsorokat kell, kellene készíteni nekik. Jót, s jól! Ebben {ll a nagy titok! Kazinczy óta m{r leírva is tudjuk teh{t mit, s hogyan kell tennünk. S akkor a néző képes moccanatlanul végigülni ak{r ór{nyi filmet is, ha le tudjuk kötni a figyelmét! Mikor munk{ink sor{n forgatócsoportunkkal az orsz{got j{rjuk, olyan egyszerű emberek sz{j{ból halljuk a v{ltoz{s igényét, a megismerni v{gy{s kérését, akik nem akadémikusi szinten, de meggyőző erővel képesek kifejezni szükségüket az érthető magyar nyelven történő ismeret{tad{s ir{nt. A tud{s befogad{s{nak v{gya ugyanis hatalmas azokban erre, akik még emlékeznek arra, hogy volt valamikor komoly ismeretterjesztés, kultúra{pol{s, hagyom{nyőrzés a televízióban. S ezzel nem nosztalgi{t akarok ébreszteni a múlt ir{nt, csup{n arra felhívni a figyelmet, hogy lehet, mert lehetett valóban minőségi kultúr{t, tud{st {tadni, tanítani tv-műsorok {ltal a kereskedelmi stílus kiz{r{s{val az embereknek! Hiszen a mostani tv ma is nem ezekből az alkot{sokból él amikor b{r m{r azt is sajnos egyre ritk{bban ismétli azokat? Pedig m{r jó ideje olyan műsorok, mint a Requiem egy hadseregért, a Magyar Népmesék, vagy a M{sfél millió lépés nem készülnek. Miből fog élni a közszolg{lat év múlva? Mit fog vetíteni a késő unok{knak, ha ugyan lesznek? Hogy legyenek, s hogy magyarok legyenek, s értsék szép nyelvünket, és mutatni is tudjunk nekik mit, azért most itt az utolsó pillanat egy valódi Közszolg{lati Magyar Televízió létrehoz{s{ra! Ahhoz hogy kimozdíthassuk a t{rsadalmat e süllyedésből, olyan lehetőséghez értünk, mely történelmi! El kell hat{roznunk, hogy a lehetőségek szerint vagy egy m{r működő televízió keretein belül, vagy egy új intézményrendszer létrehoz{s{val megvalósítunk egy közszolg{lati médiatervet. Így most először nyílik lehetőség egy olyan valódi közszolg{lati televízió létrehoz{s{ra, mely annak modern digit{lis - és hagyom{nyos analóg -

5 eszközeivel el tudja érni az ismeretek befogad{s{ra v{gyó nemzett{rsainkat, hogy kiindulva a magyar nyelv megtartó erejéből, és arra építve, létrehozzunk egy ismeretterjesztő tud{sforr{st. Ennek sor{n újra kell gondolni, és m{s, új alapokra kell helyezni, pl. a magyar nyelv gyermekeknek való oktat{s{t. Egy ilyen iskola létrehoz{sa m{r elkezdődött, nekünk több m{s hasonló között - ennek bemutat{sa, a példa ismertetése, és terjesztése egyik feladatunk. Mint ahogyan feladatunk olyan ismeretek, tud{s, kultúra, hagyom{nyok, felmutat{sa, értékének megőrzése, {tad{sa, melyek eddigi történelmünk sor{n megadattak nekünk e terület népének és nagyjainak alkot{sai {ltal, csak mindezeket meg is kell ismertetni az emberekkel, és újra felismertetni {ltaluk a magyarul gondolkod{s nagyszerűségét. Ha adotts{gainkkal jól s{f{rkodunk, a tudom{nyos felfedezéseink, tal{lm{nyaink beruh{z{sai {ltal keltett folyamatok jövedelmeiből és az ismeretterjesztés eredményeképpen is gazdas{gunk, ha fokozatosan is, de saj{t l{b{ra {llhat, s nem fog idegen tőkére szorulni. Tudom{nyos gondolkod{sban - önhittség nélkül {llíthatjuk - egyedül{llóan eredményesek vagyunk, természeti kincseink mellett, szellemi kincseink a legismertebbek a vil{gon. Merthogy ilyen vil{gban élünk, azt legink{bb a magyar kopony{knak köszönheti a vil{g, a gyuf{tól kezdve a golyóstollon {t, a sz{mítógéppel melyen most is jegyzem ezen ír{st, a holdautóig, és még hossza sorolhatn{m, hogy a C-vitamint le ne feledjem, s a gombolt ruh{t, amit szintén nekünk köszönhet a nyugati vil{g De ki fogja a mai fiataloknak mindezt {tadni, megtanítani, az igényt felkelteni bennük, és azokat a szellemi alapokat elhelyezni, hogy azt{n annak alapj{n ők is ősap{ik nyomdokaiba léphessenek, s főként, hogy a mi szép nyelvünkön tegyék mindezt, mert hasonló eredményre csakis {ltala juthatnak! Azért teh{t, hogy mindez megvalósulhasson a Nemzeti Közgondolkod{snak szerves része kell legyen egy televízió is, egy valódi Közszolg{lati Magyar Televízió! E média helyzetéből, elhelyezkedéséből fogva besz{mol e közszolg{lati út nemzeti fejlődéséről, az első kapav{g{stól kezdve a teljes, s tov{bbfejlesztett működésen {t, a m{s hasonló és {ltala is elindított folyamatok megvalósul{s{ról is. Szól a bennük végzendő, és végzett munk{ról, a természettudom{nyos felfedezésekről, az azok megértéséhez, később elsaj{tít{sukhoz szükséges legalapvetőbb ismeretekről, az azokat megalkotó, felfedező tudósokról, az emberről, az Ő vil{gl{t{sukról, gondolkod{smódjukról, és példaadó életp{ly{jukról.

6 Besz{mol az elvégzett munk{ról, és a soron következő Magyar Tal{lm{nyok megvalósuló új folyamatairól, elképzelésekről, az ezekhez kapcsolódó, s az ezekre épülő természettudom{nyos, ak{r új(!) alapismeretekről. Emellett megmutatja a mindehhez a köznapokban majdnem észrevétlenül kapcsolódó folyamatokat is, hiszen az embereket el kell l{tni, t{pl{lni, élelmezni kell minőségi alapanyagokból készített étellel, itallal. Az ezeket termelő gazd{kat, gazdas{gokat, az ott folyó munk{t, szemléletet, és megint csak az erre jellemző gondolkod{smódot ugyanúgy bemutatja e televízió, mint az azokból a gazdas{gokból érkezett terményeket saj{tos rekl{mjaink {ltal is. Megmutatja a v{s{rlók, felhaszn{lók közvetlen elérése érdekében létrehozandó forma, önerőből, t{rsadalmi összefog{sból megvalósult módj{t, az azt összefogó t{rsadalmi tömörülés péld{j{n {t, azokat, akik mindezt működtetik, hogy ennek alapj{n m{soknak is ir{nyt mutassanak. Ezen orsz{gj{r{s közben e televízió bemutatja Haz{nk lenyűgözően szép természeti adotts{gait, t{jait, a helyi közösségeket, azok népszok{sait, hagyom{nyait, az ezekhez kapcsolódó történelmet, de a valódi, s nem az éppen uralkodó politikai érdek szerint elferdített, meghamisított történelmet, amelyet sz{munkra kital{ltak, s amely szerint kellett élnünk az elmúlt évtizedekben. Megismerteti így az embereket ősi Történeti Alkotm{nyunkkal, s az ehhez szervesen kapcsolódó Szent Korona eszmével, amelyek annyi nehéz évsz{zadon, több, mint 1000 éven {t megtartott{k a magyars{got a K{rp{t-medencében az őket körül, s belül vevő m{s népekkel együtt, harmóni{ban, egységes hazaszeretetben, hogy ennek péld{j{ul m{st ne is említsek, mint a horv{t b{n Zrínyi Miklóst. A sziget{ri hős dédunok{j{t milyen útravalóval is l{tta el édesapja Zrínyi György, szintén horv{t b{n: Az mi az Magyarorsz{got és annak koron{j{t illeti, nékünk minden eleink az Magyarorsz{g koron{j{hoz hallgattanak és az magyarorsz{gi igazs{ggal éltenek eleitől fogva. Azon orsz{gért vérek hull{s{val sokat prób{ltanak; szegény ősünk érette is hala<. Édes haz{nknak, kinek eddig sok jav{t vettük, mi sem lehetünk idegöni és h{l{datlan fiai.! Ugyanis elfeledkeztünk arról a mi gyönyörű szép egyedi hagyom{nyunkról, hogy magyarnak lenni sosem vérségi kérdés volt, hanem viselkedésé, gondolkod{smódé, egy lelki közösségé, amiről szépen beszél a m{ig fennmaradt komas{g hagyom{nyunk a néprajzban, ami a lelki rokons{g v{llal{s{t jelentette, és nyilv{n is tartott{k a lelki rokons{g f{j{n, aminek fennmaradt szép péld{ja Szalkai L{szló esztergomi érseknek a s{rospataki iskol{ban között készült jegyzetfüzete.

7 Teh{t nem születésétől, hanem viselkedésétől, a lelki közösség v{llal{s{tól sz{mított valaki magyarnak, és nyerhette is el a magyars{ghoz tartoz{st! E műsorok közben a nézőt megismertetjük nyelvünk valódi gyökereivel, fejlődésével, saj{toss{gaival, melyek egyedül{lló módon teszik lehetővé, hogy oktat{sa sor{n együtt haladhassunk irodalmunkkal, a földrajzzal és a történelemmel is, mert nekünk mesélő t{jaink vannak, hisz Szolnok és Doboka élő történelmi személyek is voltak! Ezen komplex hiteles {tad{sú műsorkészítési szempontú - közszolg{lati ismeretterjesztés sor{n teh{t a televízió a mindennapi hírek, inform{ciók mellett a tud{st, a m{r elsaj{títhatót és a majdan megismerhetőt egyar{nt bemutatja, miközben mindezek alapj{t, nyelvünket is tanítja, hagyom{nyainkat {polja, a kultúr{t megjelenítésével őrzi és építi. E Televízió megteremtésére amint l{ttuk, most történelmi a lehetőség, amelynek beindít{sa és műsorkészítésének kiteljesedése lépcsőzetesen történne. Mert egy televíziót többek között az különböztet meg egy internetes videót{rtól, hogy van saj{t arca-arculata, s otthona, ahov{ a nézőt vendégül hívhatja, a nézőt maga mellé ültetheti, s visszaröpítheti az időben, mikor még gyermek volt, és mesét hallgatott, akkor történik meg a var{zs, akkor érzi a néző mag{énak azt a televíziót, s csal{dtagg{ fogadja! Ennek a folyamatnak a megvalósít{sa érdekében, most el kell indítanunk tervünk megvalósít{s{t. Később m{r nem lesz erre lehetőség, s nem lesz mit megmentenünk sem Hogy technikailag milyen form{ban valósulna meg ezen intézmény, az politikai döntést igényel. Jelenleg két olyan televízió működik, amely közszolg{lati megbíz{ssal van felhatalmazva, {m egyikük sem teljesíti azt, vagy csak igen hézagosan, de a fentebb leírtaknak semmiképpen nem megfelelve, hogy az ismert székh{z ügyet m{r ne is említsem. Ezért több lehetőség is kín{lkozik. Egyfelől, ha a jelenlegi struktúr{j{t a két intézménynek fenntartjuk és megprób{ljuk belülről al{dúcolni a tataroz{s alatt, miközben a működés sor{n kisebb

8 v{ltoztat{sokkal haladunk a teljes kép kialakít{sa felé. Vonatkozik ez a személyi és a struktur{lis v{ltoztat{sokra egyar{nt, az ehhez szükséges törvényi lépésekkel. A m{sik lehetőség több és szabadabb megvalósít{si móddal rendelkezik. Mialatt e két intézmény végnapjait éli, megteremtve annak törvényi feltételeit, létre kell hozni egy új intézményt, amely egymag{ban fogja ell{tni a közszolg{latis{g feladatait egy közös gy{rtób{zissal, infrastruktúr{val, de a jelenleg is külön-külön meglevő csatorn{k sz{m{nak megtart{s{val, {m {tgondoltabb műsoridejű sug{rz{ssal. A csatorn{k sz{m{nak megtart{s{t azért l{tom szükségesnek, mert eredetileg azoknak m{s-m{s a feladatuk, és összevontan azt kellő mértékben ell{tni nem lehetséges, hiszen a hat{rainkon túl élő nemzett{rsaink nem ugyanazt a műsorrendet és tartalmat igénylik, és nem is arra van szükségük, mint a kicsiny Magyarorsz{gban élőknek. Mindehhez szükséges a Médiatörvény újragondol{sa, egy Közszolg{lati Nemzeti Médiastratégia kialakít{sa, és a megfelelő szakemberek összehív{sa. Amennyiben egy kellő költségvetési alap ezt lehetővé tenné, úgy ennek alapj{n megkezdődhetnének egy közszolg{lati televízió működtetésének megkezdéséhez szükséges tervező, fejlesztő, felkészülő és előforgató, valamint egyéb műsorkészítési munk{latok. HA azonban a politikai döntés m{s form{t l{tna szükségesnek, akkor is volna mód - b{r kezdetben szerényebb keretek között egy befektető, vagy befektetői kör lehetőségein belül egy olyan televízió beindít{s{ra, amely fokozatosan, a rendelkezésre {lló anyagiak figyelembe vétele szerint kiépülve, és a műsorstruktúr{t ennek megfelelően bővítve indulhatna el a fentebb jelzett úton. Legelőször is történelmünk szisztematikusan helyes képét {tadva ezt eddig nélkülöző embereknek, egyfelől az új struktúra műsorai, m{sfelől a m{r meglevő, és művészileg és történelmileg is hiteles magyar filmek {ltal bemutatva azt. Ennek érdekében fel lehet mérni a Magyar Nemzeti Filmarchívum, a Magyar Televízió, a Duna televízió archívum{nak ide vonatkozó filmjeit, tv-j{tékeit, és velük közszolg{lati meg{llapod{st kötve e filmalkot{sokat be lehet szerkeszteni a műsorrendbe, addig is, amíg a saj{t gy{rt{sú új filmek, filmsorozatok, tv-j{tékok gy{rt{sa meg nem kezdődik.

9 Ehhez egy részleteiben is kidolgozott műsorstruktúra m{r rendelkezésre {ll, csak el kellene indulni vele, mert az út hosszú, ami még r{nk v{r, s az időnk egyre kevesebb, amit ellenünkben hagynak sz{munkra A költségvetésnek és a műsorrendnek kialakít{sa is függ a média sz{m{ra elérhető pénzforr{stól. Annak meglétekor lehet hozz{l{tni előbb a tv sug{rz{si idejének, műsorstruktúr{j{nak, valamint belső tagolód{s{nak, működési rendjének kialakít{s{hoz. Ez alatt a felkészülési idő alatt kell kialakítani az új közszolg{lati történelmi - tv arculat{t, amely {ll a képi megjelenítés formai grafikai módj{ból, a hozz{juk kapcsolódó hangi, zenei hat{sokból, úgyis, mint a főcímek péld{ul az adófőcím - egyedi kép-hang stílus{nak tervezése kialakít{sa, az egyes belső műsorelemeket, egész műsorokat, rekl{mokat, aj{nlókat elv{lasztó wish-ek megjelenési form{i, és az egyes műsorblokkok elv{laszt{sainak megtervezéseiből. Mindezeknek egym{ssal harmóni{ban kell lenniük, és tükrözniük is kell a tv belső lelki megjeleníteni kív{nt értékrendjét, tartalm{t is. Itt a tv saj{t képi-zenei hangi vil{g{ra kell gondolni, amelynek oly egyedinek kell lennie, hogy ha valaki péld{ul az utc{n j{rva egy ablakból hallja a beköszönő főcímet, akkor abból rögtön ugorjon be neki, hogy ez a mi tv-nk hangja. Ekkor kell megtervezni az egyes műsorok saj{t képi vil{g{t is, a lehetőségek szerint a díszleteket, az egyes műsorok kezdő, bejelentkező kép-hang sorait, mindezt egy ebben gyakorlott és művészi tartalmat is megjeleníteni képes grafikus-anim{torzeneszerző csapatnak. Szerencsére mindezen szakembereknek bőségben vagyunk, csak oda kell engedni őket, ahol alkotni lehet, mert az utóbbi időszakokban ezt sz{mukra nem tették lehetővé, és itt elég csak a Magyar Népmesék, a Ludas Matyi, a Légy alkotóira, vagy történelmi, ismeretterjesztő és dokumentumfilmjeink, tv-j{tékaink létrehozóira gondolnunk Ekkor kell azt is eldönteni, hogy milyen műsorok jelenjenek meg a képernyőn. Fel kell osztani, ahogy mennyit sz{nhatunk stúdió munk{ra, mennyit konzerv film

10 anyagok sug{rz{s{ra, és mennyit saj{t gy{rt{sú- forgatott - ismeretterjesztő műsorok készítésére. Tudni kell, hogy noha fajlagosan az a dr{g{bb, céljainknak hosszú t{von, és mi abban gondolkodunk legink{bb a saj{t gy{rt{sú, forgatott ismeretterjesztő műsorok felelnek meg, a tv-filmeken {t a szính{zi és koncertközvetítésekig. Ám a műsorstruktúra sokszínűsége érdekében szükség van az {tvett filmek gondos szelekt{l{s ut{ni vetítésére is. Meg kell hat{rozni a kezdetben v{llalt első műsorstruktúra v{zait, noha a majdan kialakuló digit{lis televízióz{s egyik vonzereje lehet, hogy nem szükséges a hagyom{nyos értelemben vett tv-műsor, de addig, a fix idejű műsorokat, azok kezdési időpontjait meg kell hat{rozni, melyeken majd csak a struktúra v{lt{sakor szabad v{ltoztatni, de csak akkor, ha azok nem v{ltak be. A néző ugyanis televíziós szok{sait illetően konzervatív, szereti tudni, hogy mikor, mire sz{míthat, r{ad{sul a magyar tv nézők többsége még nem készült föl a digit{lis v{lt{sra Ez ugyanakkor nem jelenti a nézettség kergetését, mert nem annak függvényében v{ltoztatn{nk műsorkészítési és megjelenítési módjainkon, hanem fordítva, a hiteles és közvetlen t{jékoztat{ssal, a mindenki sz{m{ra mindenkor elérhető módon az Internet felhaszn{l{s{val is ébresztünk késztetést, hogy nézzenek minket. No és nem utolsó szempontként tartalmas, minőségi műsorkészítéssel. Ugyan mindez, mire teljesen kifejlődik, sokba kerül, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a közszolg{lat nem mérhető pénzen, mert annak t{rsadalmi hozadéka évek, évtizedek múlt{n érik be, amint a jó mag, ha megfelelően {polt földbe vetjük. Valóban, életünk legnagyobb, legnehezebb feladata előtt {llunk mikor mindezt megvalósítani sz{ndékozunk, de ettől ne riadjunk vissza, mert: Mi dolgunk a vil{gon? küzdeni Erõnk szerint a legnemesbekért. Elõttünk egy nemzetnek sorsa {ll. Ha azt kivíttuk a mély sûlyedésbõl, S a szellemharcok tiszta súgar{n{l Olyan magasra tettük, mint lehet, Mondhatjuk, térvén õseink por{hoz:

11 Köszönjük, élet! {ldom{sidat, Ez jó mulats{g, férfimunka volt! Vörösmarty Mih{ly: Gondolatok a könyvt{rban (1844) PP szerkesztőséghez érkezett:

PANNON-PALATINUS Tudom{ny

PANNON-PALATINUS Tudom{ny PR/B11WG0125T0010TT007 PANNON-PALATINUS Tudom{ny A KÉSŐ RENESZ[NSZ ERŐDÉPÍTÉSZET, A GYŐRI PÉLDA DR WINKLER GUSZT[V Az 1530-as években It{li{ban, Franciaorsz{gban és Magyarorsz{gon elterjedt, úgynevezett

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

Effi Briest könyvben és filmben

Effi Briest könyvben és filmben JURONICS KATALIN Effi Briest könyvben és filmben /témavezető: dr. Tak{cs Dóra/ Tém{m Theodor Fontane 1896-ben keletkezett Effi Briest című regényének és Hermine Huntgeburth 2009-ben ugyanezzel a címmel

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei Az elmúlt időszakokban bekövetkezett v{ltoz{sok azt mutatj{k, hogy bolygónk arculata

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

A hetedik elem - mikrobiológia és arzén

A hetedik elem - mikrobiológia és arzén PANNON PALATINUS Hírek - Események A természet és a tudom{nyok vil{g{ból Kivonatok, ismertetések, értelmezés A hetedik elem - mikrobiológia és arzén Szacsky Mih{ly Ismét amerikai szenz{ciós NASA tudom{nyos

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A hónap témája. Nemzetközi számvitel. Jogesetek. Meritum. Szakkönyvajánló. Havi bürokrata. Példatár

A hónap témája. Nemzetközi számvitel. Jogesetek. Meritum. Szakkönyvajánló. Havi bürokrata. Példatár SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI SZAKLAP AZ LAPOK KIADÓJÁTÓL BEMUTATÓ SZÁM 2008. OKTÓBER SZÁMVITELI tanácsadó A hónap témája Épületek bővítése, felújítása, karbantartása Könyvvizsgálatról könyvelőknek Könyvvizsgáló

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november Grant Agreement no. 265212 FP7 Environment (Including Climate Change) A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú átgondolása az EPI-WATER kutatási program eredményeinek felhasználásával

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

VEZETŐKÉPZŐ KÖZPONT A CÉGVEZETÉS MŰVÉSZETE VI.

VEZETŐKÉPZŐ KÖZPONT A CÉGVEZETÉS MŰVÉSZETE VI. Lawrence VEZETŐKÉPZŐ KÖZPONT & Bennet A CÉGVEZETÉS MŰVÉSZETE VI. 1 MOTIVÁCIÓ A GYAKORLATBAN A Kedves Olvasónk Ebben a számunkban ígéretünk szerint maradunk a motiváció témakörénél. Mielőtt azonban belemélyednénk

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a közelmúltban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6 Felügyeleti állásfoglalások A Tisztelt Olvasó az alábbiakban a felügyelt intézményekre vonatkozó törvényeknek megfelelő feldolgozásban kérdéseket és válaszokat talál. A kérdéseket a felügyelt szervezetek

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az ipari terméktervező mérnöki mesterszak (MSc) 2012/2013. tanév 1. félévében beiratkozott hallgatói részére Szakfelelős:

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán 2016. április 25., hétfő A 11. Életút Nap rendezvény kapcsán ez idáig összesen 69 megjelenést regisztráltunk. A megjelenések közel ötöde elektronikus médiumokban

Részletesebben

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig Simon Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógiai fejlesztő EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig A világszerte terjedő esélyegyenlőségi mozgalmak

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN Az érték" a modern vállalatvezetés egyik kulcsszava. A legtöbbször a tulajdonosok és a vevők számára előállított értékről beszélünk, de az is világos,

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban A magyarországi rendszerváltás nagy hatással volt a családok életére is. Megrendült egy korábbi szerkezeti és életvezetési modell érvényessége.

Részletesebben

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat:

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat: KÖNYVTÁRAK A könyvtár négyezer éves története során újra és újra megújulva, mindig alkalmazkodott a különböző korok elvárásaihoz, illetve kommunikációs adottságaihoz és lehetőségeihez. A ma társadalma

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Műhely és alkotás. Ádám Zita. avagy egy gömöri regionális pedagógiai műhely megalakulásának és működésének története

Műhely és alkotás. Ádám Zita. avagy egy gömöri regionális pedagógiai műhely megalakulásának és működésének története Ádám Zita Műhely és alkotás avagy egy gömöri regionális pedagógiai műhely megalakulásának és működésének története Nem akkor érsz célhoz, ha mindent kimerítettél, hanem, ha megtaláltad a kimeríthetetlent.

Részletesebben

118. sz. Egyezmény a belföldiek és külhonosok egyenlő elbírálásáról a társadalombiztosítás területén

118. sz. Egyezmény a belföldiek és külhonosok egyenlő elbírálásáról a társadalombiztosítás területén 118. sz. Egyezmény a belföldiek és külhonosok egyenlő elbírálásáról a társadalombiztosítás területén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve. Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015.

A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve. Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015. A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015. Tartalomjegyzék I. ÓVODÁNK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 3 1.1. ADATLAP...

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei 2. fejezet 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? Ha megszületett a házépítésről szóló családi döntés, akkor a következő logikus lépés jövendő otthonunk helyének megtalálása: a telekválasztás. De biztos,

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján Tárgy: alkotmányjogi panasz Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott Vincze Krisztián ( ) meghatalmazott jogi képviselőm (dr. Hüttl Tivadar

Részletesebben

Korszakv{lt{sok, normav{lt{sok és a nevetéskultúra dinamik{ja

Korszakv{lt{sok, normav{lt{sok és a nevetéskultúra dinamik{ja RISZOVANNIJ MIHÁLY Korszakv{lt{sok, normav{lt{sok és a nevetéskultúra dinamik{ja Dolgozatomban a komikus hat{sokat kiv{ltó norma-szegések dinamik{j{t elemzem, különös tekintettel a nemi szerepek rendjében

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida IDŐSÜGYI STRATÉGIA J{noshida 2014 Az Idősügyi Stratégi{ról J{noshida Képviselő-testülete - elfogadja a J{noshida Idősügyi Stratégi{j{t - felkéri a helyi Faluh{zat, a Szent Norbert Idősek Klubj{t és a nyugdíjas

Részletesebben

Tisztelt Kamarai Tagtársaim!

Tisztelt Kamarai Tagtársaim! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2010/1. Tisztelt Kamarai Tagtársaim! TARTALOM Csupán néhány hét telt el a tavaszi parlamenti választások óta, de szakdolgozói kérdésekben bíztató

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

Esettanulmány ny 1. Feladat. Hatékony marketingkommunikáció?

Esettanulmány ny 1. Feladat. Hatékony marketingkommunikáció? + Feladat Esettanulmny ny 1. Készítette: Tóth Éva Tanrsegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar 1. A cég rövid bemutatsa, kialakulsnak története 2. A cég székhelye, nemzetközi környezete (hny orszgban van jelen)

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási

Részletesebben

ANGELO PAGANO. Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában

ANGELO PAGANO. Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában ANGELO PAGANO Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában Az 1933-ban N{polyban született népzenei szakértő, szính{zi rendező és zeneszerző Roberto De Simone, aki a klasszikus zene területén is alapos

Részletesebben

Gazdasági Iroda Dr. Kelemen Sándorné Város- és Területfejlesztési Iroda Demeter András. Dr. Ambrus Adrienne DERDA Kft.

Gazdasági Iroda Dr. Kelemen Sándorné Város- és Területfejlesztési Iroda Demeter András. Dr. Ambrus Adrienne DERDA Kft. 2030-12/2008 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2008. október 20-án megtartott üléséről. Jelen vannak: a Bizottság elnöke a Bizottság tagja Nyerges Andor a Bizottság tagja

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1

NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1 NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1 HABLICSEK LÁSZLÓ 1. Bevezetés A magyarországi demográfiai kínálások jövőbeni alakulásáról egy biztos kép felvázolása egyrészt meglehetősen

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek BALI BARBARA A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek Kutat{som célja az volt, hogy két gener{ció tükrében vizsg{ljam meg és t{rjam fel a különbségeket a holokausztról és annak feldolgoz{s{ról

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2015/07. PRO BONO a társadalmi innovációért interaktív konferencia KPMG székház 2015.02.25 A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agorák

Szolgáltató faluházak és Agorák Szolgáltató faluházak és Agorák Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez Témavezető: Dóri Éva 17.1. A szolgáltatási modell tartalma A modell a települési intézmény közösségi szolgáltatása,

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

A MAGYAR vv szvnrsg HIVATALOS LAPJA nelllt ^Z Ú csapat n rvetkrz nayvnn? T Kertai Gyula elnok Kovcs Tams technikai igazgat Kovcs Edit f utnp tls igazgato titkr s segtcik... FELNOTT KEKET Szccs Bertalan

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban

Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban Mellearn Intenzív Szakmai Szemin{rium Tempus, 2016. dec. 7. Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban Dr. Kov{cs Zsuzsa ELTE PPK Doktorandusz kutat{s 2015*: Kutat{si

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE 30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE II. Hidak és Hídépítők Napja 2014. május 16. A rendezvény mottójául: Ünnepet szeretnénk teremteni a szakmának. Egy olyan ünnepet, mely egy szervezett közösség megjelenésére utal,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS 2013/2014 tavaszi félév V{rosfejlesztés európai szab{lyoz{si h{ttere, stratégiai dokumentumai Kohéziós Politika a gazdas{gi növekedés és a foglalkoztat{s t{mogat{s{ra Kohéziós

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben