Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával"

Átírás

1 JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen, a június 9. és 15. között az 1956-os Forradalom Kutatóintézete és a Nyílt Társadalom Archívum szervezésében zajló megemlékezés, a Nagy Imre-perrõl készült hanganyag nyilvános bemutatása ismét rávilágított a személyes és történelmi adatok kezelésének problémáira és a törvényi rendezés hiányosságaira. A Magyar Országos Levéltár 2007 õszétõl végzett digitalizációs munkája révén technikailag lehetõvé vált a bemutató megszervezése, de az adatvédelmi és levéltári törvény elõírásait az érintett intézmények eltérõen ítélték meg. A levéltár jogi tájékozódás után a nyilvánosságra hozatal feltételeként a vádlottak hozzátartozóinak, majd a tanúknak az írásos hozzájárulását jelölte meg. A megemlékezést szervezõ intézmények aláírásgyûjtést indítottak a történészek között és a sajtón keresztül érvényesítették akaratukat. Már a nyilvános kutatói meghallgatás (ahogyan a szervezõk nevezték) javában folyt, amikor közzétették az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró ombudsman közleményét, amely kimondja, hogy a kérdéses esetben valóban eltérõ jogelvek ütköznek: az információs önrendelkezési jog és a véleménynyilvánítás szabadságából fakadó informáltsághoz való jog. Ezt az összeütközést az Alkotmánybíróság joggyakorlata alapján igyekszik megszüntetni, kimondva: Megítélésem szerint a felvételek közzététele annak történelmi távlata miatt is nem okoz olyan, a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog szempontjából jelentõs sérelmet, mely a felvételek nyilvánosságra hozatalával szemben az arányosság követelményével ne lenne összeegyeztethetõ. A hanganyag bemutatásának megkezdése idején készült interjúnkban a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával beszélgetünk a kialakult vita okáról, tanulságairól és a jövõ feladatairól. Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával História (H.): Amikor ez az interjú készül, éppen félidejében tart a Nagy Imreper hanganyagának kutatói meghallgatása, amely a nyilvánosságra hozatal egyfajta új mûfaját teremtette meg. A sajtó részletesen foglalkozik vele, számtalan híradás lát napvilágot, a televíziók mûsoraiban a per vádlottjainak hozzátartozói õszinte megrendüléssel nyilatkoznak arról, hogy mit jelentett nekik szeretteik hangját hallani. Az egyik internetes honlapon azt ígérik a látogatóknak, hogy a lejátszás helyszínérõl egyenesben tudósítanak, részleteket lehet majd hallani a per hanganyagából a világhálón keresztül. A kutatók, szakértõk mûsorok tömegeiben magyarázzák a történelmi hátteret, értelmezik a hallottakat. De a megemlékezés ezen formája túllépett már a kutatói határokon, és miután a szenzációt keresõ sajtó bekerült a folyamatba, egyfajta populáris mûfajjá erõsödött. Ebben a forgatagban a per hanganyagát évek óta kezelõ, azt a digitalizálással az enyészettõl megmentõ és ezáltal a meghallgatását lehetõvé tevõ Magyar Országos Levéltár () vezetõitõl azt hallja a nagyközönség, hogy a nyilvánosságra hozatal jogilag aggályos, sõt nemegyszer azt is, hogy mindez törvénysértõ. Mi a véleménye errõl mint történésznek és mint a fõigazgatójának? Mennyire volt ez a meghallgatás sajtóesemény és mennyire a tudományos élet része? Gecsényi Lajos (G. L.): Az igazság az, hogy a dolog nagyon sokrétû. Azt, hogy mennyire az, épp az elmúlt hetek eseményei tették világossá számunkra. Mert a közvetlen eseményeken túlmutatóan szembe kellett néznünk a levéltárakban lévõ történeti forrásanyag kutatásának helyzetével az ehhez kapcsolódó szabályokkal és a társadalom elvárásaival. A problémák eredete az 1992 és 1995 közötti idõszakra megy vissza ben fogadta el ugyanis a parlament az adatvédelmi törvényt (1992: LXIII. tv.) 1995-ben pedig a levéltári törvényt (1995: LXVI. tv.). Ekkor ne felejtsük el, alig 2, ill. 5 évvel vagyunk a rendszerváltás után mindenki azt érezte, valamit mondania kell a közelmúltról, és valamit tenni kell azért, hogy az 1990 elõtti múlt, a nem jogállami normák szerint mûködõ pártállam dokumentumai hozzáférhetõk legyenek. Ez a változtatási szándék vezetett a Németh-kormány által 1989-ben a kutatásról elfogadott, a maga idején igen jelentõs kormányrendelet alkotmánybírósági megsemisítéséhez. Emellett azonban az akkori törvényalkotás és az annak folyamatát befolyásoló korosztály tisztában volt azzal is, hogy ennek rengeteg buktatója 44

2 van. Mert olyasmi is napvilágra kerülhet, amit nem biztos, hogy a rövid történelmi távlatra tekintettel célszerû napvilágra hozni. Ezért az adatvédelmi törvény eleve általános adatvédelemrõl beszélt, ami [egyébként] az európai demokráciák sarkalatos alapjogai közé tartozik, és amibe minden beleérthetõ volt. H.: Az adatvédelmi törvényre való hivatkozás 1995-ben bekerül a levéltári törvénybe. Miért történt így? Hiszen úgy gondolnánk, hogy a személyes adat védelme mint általános személyiségi jog elválasztható lenne a történeti forrásokban megjelenõ adatoktól. G. L.: Ez lényeges kérdés. A levéltári törvény megalkotásakor ugyan már egy másik kormányzati struktúra, a szociál-liberális kormányszövetség, létezett, mint 1992-ben, de a törvényhozók számára mégis az tûnt a legcélszerûbbnek, hogyha nem változtatnak az adatvédelmi elveken, nem néznek azzal szembe, hogy milyen különbség lehet a napi adatvédelem és a történeti adatok védelme között. Még 1995-ben is úgy érezték tehát a törvény megalkotói, hogy változatlanul védeni kell a közelmúltra vonatkozó történeti forrásokban is a személyiségi adatokat. Így azt a megoldást választották, hogy egyfelõl fenntartották az általános adatvédelmet, másfelõl pedig nyitottak egy komoly kiskaput, az ún. kutatói megismerés lehetõségét. Úgy gondolták, elég ha a tudományos kutatók, akik a nyomásgyakorló értelmiségnek a tagjai, megkapják a hozzáférés lehetõségét, megnyitják számukra A perben az ügyészi pulpitusnál: Szalai József, a legfõbb ügyész helyettese a forrásokat, de fönntartják ugyanakkor az általános adatvédelmet, és továbbra sem tesznek különbséget a dokumentumokban lévõ történeti adatok és a mindennapi használatban lévõ személyes adatok között. H.: Kicsit álnaivan kérdezem: ennyire politikai kérdés volt a levéltárakról törvényt alkotni? G. L.: Nagyon politikai kérdés volt, és csak nagy-nagy kompromisszumok árán született meg. Az elfogadásig vezetõ út fontos állomásaként 1994-ben az Alkotmánybíróság is foglalkozott a kérdéssel. Európában mindenütt csodálják az alkalmazott megoldást, a tudományos kutatók privilegizálását, mert nem értik, hogyan lehet ezt a területet ilyen módon szabályozni. H.: Európában ezek szerint más a gyakorlat? G. L.: Adatvédelem, titokvédelem mindenütt van. De a szabályozás általában a következõ: nincs különbség tudományos kutató és nem tudományos kutató között, 30 évig jószerével csak az iratok egy része kutatható. 30 év eltelte után azonban mindenki beletekinthet azokba dokumentumokba, amelyeket a különbözõ hatóságok, intézmények idõközben átadtak a levéltáraknak. Ez az 1990 elõtti iratokra nyilván nem volt alkalmazható. H.: Maguk a kutatók tudják nálunk, hogy mire jogosultak és mire nem? G. L.: Azt nagyon is tudják, hogy mire jogosultak, csak azt nem tudják, hogy õk Magyarországon rendkívül kivételezett helyzetben vannak, amikor nagyon formális engedélyezés alapján férhetnek hozzá a levéltári anyagokhoz. Ehhez csupán egy ún. támogatói nyilatkozatot kell szerezniük a törvény szerint arra felhatalmazott valamelyik tudományos kutatóintézettõl, egyetemtõl, fõiskolától. Ilyen támogatói nyilatkozatot megszerezni kb. annyi, mint villamosjegyet vásárolni. Pontosabban még könnyebb, hiszen nem kerül pénzbe. Mások, azaz a nem tudományos kutatók viszont nem tekinthetnek be azokba a forrásokba, amelyek megismerését az adatvédelmi törvény korlátozza ben tehát megtalálták a kiskaput: a tudományos kutató kapja meg, amit akar, ha hoz arról papírt, hogy õ kutató. A közvélemény meg olvassa el azt, amit a kutatók írnak. Végül is így remekül mûködhet a mechanizmus. (Zárójelben jegyzem meg: a levéltári törvényben van még egy óriási csapda, az, hogy a szabad hozzáférést, immár A Legfelsõbb Bíróság Népbírósági Tanácsa, középen az elnök: Vida Ferenc Nagy Imre, az elsõrendû vádlott 45

3 AMagyar Országos Levéltár () a levéltárak között elsõként kezdte meg értékes iratanyagainak digitalizálását. Ezt nemcsak állományvédelmi szempontok indokolták, hanem a kutatók igényei is. Így születtek meg a levéltár CD-ROM- és DVDsorozatai (pl. Libri Regii Királyi Könyvek, ; Urbaria et Conscriptiones, Az évi országos összeírás) ban megkezdõdött a modern kori iratok tömeges digitalizálása is (pl. az MDP és az MSZMP vezetõ szervei iratai, a Minisztertanács 1867 és 1944 közötti jegyzõkönyvei, a Külügyminisztérium repertóriumai). A honlapon az adatbázisba betöltött mutatókat és a hozzájuk kapcsolt képeket az internet segítségével bárki, bárhonnan elérheti ben a Nagy Imre-per közelgõ évfordulója kapcsán felmerült a periratok elektronikus feldolgozásának igénye. A kezdeményezés egybeesett a perben érintett személyek leszármazottainak szándékával is. A digitalizálást az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyagi támogatása, ill. a és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) pénzbeli hozzájárulása tette lehetõvé. A perre vonatkozó, a -ban és az ÁBTL-ben õrzött iratanyag gerincét a nyomozati iratok, a vádirat, az február 5 6. és a június közötti tárgyalási napokon felvett hangszalagok, továbbá az ezek alapján készített, részben szó szerinti, részben szerkesztett a tanácsvezetõ bíró által diktált jegyzõkönyvek alkotják. Az orsós magnószalagról egykor legépelt jegyzõkönyvek hiányosak, és gyakran nem szó szerint, hanem jegyzõkönyvszerûen, összefoglalva írják le az elhangzottakat. Az iratok között elkülönítetten található Szilágyi József ügye: Szilágyi József saját kezû feljegyzései, április i tárgyalásának anyaga, hangfelvétele, az ítélet és annak végrehajtására vonatkozó iratok. A per papíralapú iratainak digitalizálását (mintegy 27 ezer oldal) és az elektronikus adatok beillesztését a levéltár tulajdonát képezõ Digitarchiv alkalmazásba az IDOM 2000 Konzulens Zrt. végezte el. A vállalkozó a munkát állandó levéltári felügyelet mellett végezte, amelynek nemcsak A digitalizálásról rendezett szakmai bemutató. Monok István (OSZK), Gyarmati György (ÁBTL), Gecsényi Lajos () állományvédelmi oka volt, hanem a felügyelõ referens ellenõrizte is a felvételt, és szükség esetén (összekeveredett, hiányzó oldalszámozás stb.) azonnal segíteni tudott. A mintegy 70 órányi eredeti hangzóanyag megújítását és digitalizálását az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára készítette el. A teljes szalagos hanganyagot befutóval látták el, mert az idõk folyamán a szalag kezdõ és befejezõ méterei leszakadoztak. A befutón szerepel a felvétel dátuma és a szalag oldalszáma, így nem fordulhat elõ a jövõben az, ami kezdetben nagyon megnehezítette a munkát, vagyis hogy a dobozokban elcserélt hangszalagokat külön munkával kellett beazonosítani. A június 9 15-i tárgyalási szakasz hanganyaga magyar gyártmányú (OZAFON) szalagra készült, amelyek minõsége a gyártás pillanatában is gyenge volt. Ezen az anyagon tapasztalható leginkább az elmúlt 50 év romlása, valamint a nem megfelelõ lejátszó készülékek használatából következõ állagromlás. A digitalizált szöveg és hang egybevetése lehetõséget ad a tárgyalóteremben zajlott kihallgatások, vádbeszédek pontos rekonstruálására. Mint a régész, amikor törött cserép darabjaiból illeszt össze egészet, a hiányokat itt a szalag hibái, a három magnókezelõ hölgy hozzá nem értésébõl adódó helytelen hangerõ-beállítás, ill. a kezdetleges mikrofonok adják. Összevethetõ a folyamatos hangfelvétel a korabeli propagandafilm-összeállítással, amely a finom és a durva manipuláció minden jellemzõjét egyesíti. A papíralapú és audiovizuális iratanyag és a hozzá kapcsolódó valamennyi segédlet (névmutatók, A magyar gyártmányú hangszalag doboza tartalomjegyzékek) egységes adatbázisba szervezése lehetõvé teszi, hogy a munkatársai, ill. a tudományos kutatók sokrétûen kereshetõ formátumban kutathassák a Nagy Imre és társai elleni per összegyûjtött forrásait. Forrás: Hanák Gábor Szabó Csaba: A Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen indított per írott, képi és hangzó forrásainak digitalizálása., Bp.,

4 európai módon, a kutató számára is csak az május 2-a elõtt keletkezett iratokra mondja ki május 2. után csak 30 év múltán van hozzáférés. Már most megjósolom, hogy ez utóbbiak kutathatósága miatt hamarosan óriási csaták, konfliktusok lesznek kutatói szinten.) Visszatérve: a tudományos kutatók örültek annak, hogy végezhetik a munkájukat, ezzel egzisztenciális feltételeik biztosítva vannak, érdeklõdésüket kielégíthetik. A politikai és szellemi elit érintett része pedig megnyugodhatott. H.: A kutató tehát jelenleg minden forráshoz hozzájuthat? G. L.: Mindent megkap, meghatározott feltételek teljesülése esetén még az ún. szenzitív személyes adatokat is. Nem juthat hozzá persze azokhoz a dokumentumokhoz, amiket és ez nem függ össze az adatvédelemmel az eredeti iratképzõ szervek a mai napig titkosnak minõsítenek. Ez nem személyes adatvédelem, ez politikai, katonai vagy nemzetbiztonsági érdek. Ezek száma azonban minimális, és ennek a felülvizsgálata folyamatosan napirenden van. Alig van olyan, ami nem hozzáférhetõ. [Vö. erre a Gálszécsy Andrással készített interjút a História évi 2. számában. A szerk.] H.: A Nagy Imre-per hanganyagának nyilvános bemutatása körül keletkezett vitában a levéltárnak igen hálátlan szerep jutott: a törvény betartására való figyelmeztetés. Mindez ismét ráirányítja a figyelmet a levéltári és az adatvédelmi törvény elveinek és a való életnek az ellentmondásaira. Mik ezek a problémás pontok és vajon miért nem módosítják/pontosítják ezeket a törvényeket? G. L.: 1995 és 2008 között a világ óriásit változott. Felnõtt egy nemzedék, amely egyáltalán nem érintett, nem kötõdik a rendszerváltás elõtti idõkhöz. És amely már nem csak azt nézi, hogy a kutató hogyan férhet hozzá a forrásokhoz, hanem azt akarja, hogy ne pusztán az õ interpretációján keresztül ismerje meg az érdeklõdõ a történelmet, hanem ismerje meg közelebbrõl, akár közvetlenül a forrásokon keresztül. Mint most tanúi lehettünk, a kutatók közül is sokan támogatják ezt az igényt. Akár olyanok is, akik a politikai élet szereplõiként 1995-ben megszavazták a levéltári törvény máig élõ rendelkezéseit. Azaz elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amikor tetszik, nem tetszik ismét szembe kellene nézni a történelmi források kutatásának problémájával. Volt már erre egyébként korábban is példa, a holokauszt magyarországi történetének dokumentumaival kapcsolatban tíz évvel ezelõtt. Hosszú évek kínlódásának eredményeként végül erre az esetre megfelelõ áthidaló megoldás született. Addig azonban míg a törvény nem rendelkezik másként, a nem tehet és nem tesz mást, mint megpróbálja betartani a hatályban lévõ jogszabályt, és nem kívánja (mert nem is teheti) értelmezni azt. És itt kell a velünk konfliktusba került Nyílt Társadalom Archívum és az 1956-os Forradalom Kutatóintézete vezetõinek álláspontját bírálnom, mert õk tökéletesen tisztában voltak és vannak azzal hiszen egyikük a korszakot kiválóan értõ nagy tekintélyû történész, másikuk a magyarországi szabályozást ismerõ intézetvezetõ, hogy nem a tehetett a kialakult helyzetrõl. Ennek ellenére azzal vádoltak minket, hogy szûkkeblûen értelmezzük a törvényt. [ Úgy értesültünk, hogy a levéltár vezetése adatvédelmi okokra hivatkozva elzárkózik a felvétel kiadásától. Úgy véljük, hogy a levéltári és az adatvédelmi törvény életszerûtlen, szûkkeblû, a törvényalkotó eredeti szándékaival ellentétes értelmezése gördít akadályokat a megismerés és az emlékezés útjába állt az OSA Archívum és az 1956-os Intézet felhívásában. A szerk.] Mi ezzel szemben úgy véltük, van egy jogszabály, és az van benne, ami benne van. Nem a mi tisztünk értelmezni a törvényt, de nem is nyújthatunk segédkezet annak megkerüléséhez, miként azt a szervezõk szerették volna. H.: A döntõ kérdés az tehát, hogyan választható el a történeti iratokban a személyes adat és a közérdekû (a történeti kutatás és nyilvánosság szempontjából fontos) adat? G. L.: Fölmerül a közszereplõ magánszemély, közérdekû vagy személyi adat kérdése. Véleményem szerint az egyértelmû, hogy a per anyaga jogi értelemben nem közérdekû adat. A Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen indított perben vannak közszereplõk és nem közszereplõk. Például Regéczy-Nagy László, az egyik tanú, a forradalom idején az angol nagykövet- Donáth Ferenc, a másodrendû vádlott Gimes Miklós, a harmadrendû vádlott 47

5 ség sofõrje volt és Nagy Imre tanulmányainak külföldre juttatása kapcsán tett vallomást. Róla egyértelmûen elmondható, hogy nem volt közszereplõ. A vádlottak között közszereplõ volt az, akinek közfunkciója volt. Nagy Imre miniszterelnöknek, Maléter Pál honvédelmi miniszternek, Tildy Zoltánnak... És ezután egyre nehezebb helyzetbe kerülünk. Mert akik utánuk jönnek, azok tisztviselõk voltak és nem közszereplõk. Újságírók, vezetõ értelmiségiek, Donáth Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Gimes Miklós... Mivel az érintetteknek csupán egy része közszereplõ, ennek következtében sok mérlegelési lehetõsége a -nak nem volt. Annál kevésbé, mert Majtényi László akkori adatvédelmi biztos, 1996-ban éppen a Nagy Imre-per egyik tanújának kérésére kiadott egy állásfoglalást: A levéltári törvény 24. -a szerint ugyanis e dokumentumok személyes adatot tartalmazó levéltári iratok, melyek az iratokban érintett személyek halálát követõ 30 év után válnak bárki számára hozzáférhetõvé. E védelmi idõ lejárta elõtt e dokumentumok akkor kutathatók, ha a kutatás anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy a kutatáshoz az érintett, illetõleg annak halálát követõen bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult. [...] Fentiekbõl következõen a Nagy Imre-per iratainak mindazon, személyes adatot tartalmazó részei, amelyeknek kutathatóságát a levéltári törvény fenti szabályai korlátozzák, csak jogsértõ módon kerülhettek nyilvánosságra. [348/A/1996. sz. állásfoglalás A szerk.] H.: A hanganyag bemutatását szorgalmazók ellenérvként egyrészt azt fogalmazták meg, hogy a per egy olyan jelentõségû történelmi esemény volt, az 1945 utáni magyar történelem egyik nagy fontosságú, szimbolikusan is kiemelkedõ eseménye, amelynek a nyilvános megismerése közérdek. Másrészt a hiteles és vágatlan dokumentum a történelmi tényeket a maguk valóságában mutatja be, és így a per évfordulója kapcsán a legméltóbb és legeredetibb módja a Nagy Imrére való emlékezésnek. Ki ne azonosulna és értene egyet ezekkel érvekkel? G. L.: Valóban nagyon hangzatos érvek ezek, ám nagyon sok csapdát rejtenek. Nem csupán az adatvédelem, de a történészi szakmai munka szempontjából is. Mert mennyire hiteles egy szöveg, amelynek csak kétharmadát mutatják be, a végkifejletet? De nem hangzik el az utolsó tárgyalási napokig vezetõ út hanganyaga. Vajon nem történelemhamisítás ez? Még akkor is, ha az elõzményeket a kutató a saját szájíze szerint összefoglalja. Mi a levéltárban ezt az ügyet precedensként éljük meg és fogalmunk sincs, hogy a késõbbiekben mit fogunk tenni. Ha most elfogadjuk, hogy a Nagy Imre és társai elleni per megismerése állampolgári jog, akkor bárki mondhatja, hogy ugyanígy kell kezelni az XY és társai ellen indított pert is, vagy bármely más iratot. Miért ne lehetne ezeket is nyilvánosan megismerni? És akkor mi is lesz a rendezõ elv? Az akciózás? Azaz a korábbiaknál lényegesen átfogóbban kellene megvizsgálni az közötti korszakban keletkezett dokumentumok hozzáférhetõségének kérdését. Figyelembe véve ennek az idõszaknak a jellemzõit ismét mérlegelendõ volna, hogy a történeti források milyen feltételek mellett ismerhetõk meg az állampolgárok által. A lényeg az, hogy nem a levéltárosnak kellene abban a csapdában vergõdnie törvényesen jár-e el, vagy sem, beperelik-e, vagy sem. Lehet, hogy ez azt jelentené: minden állampolgár egyenlõ, nincsenek kutatói elõjogok. Persze annak a szabályozásával, hogy melyek a személyes adatok (már pedig vannak ilyenek), amelyek változatlanul védendõk, mondjuk az irat keletkezésétõl számított 60 esztendeig. A levéltár ugyanis kiszolgáló intézmény. A, úgy vélem, nagyon is jól teljesíti a szolgáltató levéltárhoz fûzõdõ elvárásokat, például létrehozott egy olyan portált ( ahol számos dokumentum, a minisztertanácsi jegyzõkönyvektõl az MSZMP politikai bizottsági jegyzõkönyveiig teljes szövegében szabadon hozzáférhetõ. Bárki megnézheti. H.: Hogyan élte meg a levéltáros-társadalom, a vezetése és személy szerint Ön az OSA Archívum és az 1956-os Intézet által indított aláírásgyûjtést, ill. nyilatkozatdömpinget? Ennek során például olyanok is elhangzottak, hogy a Magyar Országos Levéltár vezetése szerint a magyar társadalom nem elég érett és fölkészült ahhoz, hogy 50 évvel ezelõtt kivégzett miniszterelnöke és társai szavait meghallgassa és megértse. Érzékelhetõen igen nagy volt Önökön a nyomás. Tildy Zoltán, a negyedrendû vádlott Maléter Pál, az ötödrendû vádlott 48

6 G. L.: A vezetése közlemény kiadásával utasította vissza a valótlanságokat állító megfogalmazásokat, a nyomásgyakorlás szakmai körökben példátlanul agresszív voltát. Az os Intézet vezetõje néhány nappal késõbb az MTA Történettudományi Bizottságának ülésén kért elnézést tõlünk a rágalommal felérõ állítás miatt. Igaz, erre a nyilvánosság elõtt már nem került sor. Így a hamis vád mégis csak rajtunk szárad. Ami a történészek által aláírt levelet illeti, amit a két kezdeményezõ és 45 hozzájuk csatlakozott szakember (többek között akadémikusok, egyetemi tanárok, egy hajdani miniszter) írt alá, annyit mondhatok, hogy az aláírók egy része, mint néhány utóbb el is ismerte, nem tudta, mit ír alá. Ehhez nincs mit hozzáfûznöm. Más része viszont bizonyára tudatosan arra szólított fel bennünket, egy közintézményt, hogy szegjük meg a törvényt. Remélem nem így biztatnak majd arra is, hogy a levéltárból nyugodtan el lehet vinni haza az iratokat, mert otthon kényelmesebb kutatni. A megdöbbentõ, hogy az aláíró történészek egy része, rendszeresen vagy alkalmilag, de jár levéltárba, így ismernie kell a kutatás törvény által elõírt szabályait. Ha nem ért egyet azokkal, természetesen joga van a nyilvánosság útján felszólítani a törvényhozókat arra, hogy hozzanak új törvényt. Azt azonban nem illik elfelejteni, hogy a törvényt nem a levéltárosok hozzák. Én személy szerint is fájlalom, hogy az aláírók, akiknek jó részével személyes kapcsolatban is vagyunk, jó viszonyt ápolunk, igyekszünk mindent megtenni munkájuk elõsegítésére, anélkül döntött a nyílt levél aláírásáról, hogy elõtte tájékozódott volna a vezetésének álláspontjáról, amit kezdettõl fogva igyekeztünk közzétenni. Igaz nem kapott akkora nyilvánosságot, mint a mûvileg gerjesztett polémia. H.: Nem volt senki sem, aki érdeklõdött volna Öntõl, hogy mi is ez az egész, és egyáltalán így van-e minden, ahogy a felhívás állítja? G. L.: Nem. H.: Ha ezt a felhívást nem teszik közzé, akkor is létrejött volna valami megoldás? G. L.: Persze. Hiszen a rendezõk maguk is tudták az elsõ pillanattól kezdve, hogy mi a megoldás. Az általuk megbízott tudományos kutató megrendelése, aminek a teljesítését nem lehet megtagadni. Ám a kutató, amikor a dokumentum birtokába jut magára veszi a törvény által meghatározott adatvédelmi kötelezettségeket is. Ettõl kezdve övé a törvényszegés ódiuma. Ezt szerették volna a levéltár nyakába varrni. És természetesen sokkalta elegánsabbnak tûnt volna, ha a átadja az általa elõkészített anyagot, így a két rendezõ szervre nem vetül a lenyúlás árnyéka. Miközben ez történt. H.: A sajtópolémia azonban ráirányította a figyelmet a hanganyag nyilvános lejátszására és ez nem lebecsülendõ reklám volt. Jól látom? G. L.: Ennél jobb reklám, mégpedig ingyen reklám, nem is lehetett volna a szervezõknek de sajnos, a levéltárakat ez igen negatívan érintette. Õk lettek nem egy ember szemében a kommunizmus utolsó védõbástyái. Páratlan csúsztatás. H.: Lesz-e megoldás ezekre a várhatóan vissza-visszatérõ problémákra, mit vár a jövõben? G. L.: Azt hiszem, ennél a vitánál nagyobb figyelemfelkeltés nem kell ahhoz, hogy az arra jogosultak, az arra illetékesek elkezdjék keresni a megoldást. Ennek kellene lennie az egyik fontos hozadéknak. A fõigazgatójaként én írhatok akárhány levelet különbözõ helyekre, a levél elmegy, kész, vége, nincs foganatja. Ha az említett levél aláírói veszik a fáradságot, és valóban eredményt akarnak elérni, akkor ismét vállalkoznak a levélírásra. E levél címzettje azonban az igazságügyi miniszter vagy a kulturális miniszter kell hogy legyen. (Remélem ehhez is lesz bátorságuk.) Ez a tanulságos eset ugyanis ismét megmutatta, hogy a levéltári törvény egyes rendelkezései valóban újragondolásra szorulnak. Mérlegelni és újra dönteni kell tehát: mi az a levéltári anyagban lévõ személyes adat, amit meghatározott idõ után szabadon hozzáférhetõvé kell tenni az állampolgárok számára. Azért is kell errõl dönteni, mert egyrészt még mindig ketyeg az idõzített bomba az 1990 elõtti iratokban, és a jó vagy rossz szándékú tudatlanság következtében hamarosan hasonló helyzetbe kerülhetünk az 1990 utáni iratokat illetõen is. Az interjút készítette: KOVÁCS ÉVA Kopácsi Sándor, a hatodrendû vádlott Vásárhelyi Miklós, a tizedrendû vádlott 49

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Az elsõ magyar ombudsman Gönczöl Katalin Kóthy Judit: Ombudsman, 1995 2001. Helikon kiadó. Budapest, 2002.

Az elsõ magyar ombudsman Gönczöl Katalin Kóthy Judit: Ombudsman, 1995 2001. Helikon kiadó. Budapest, 2002. KERTÉSZ IMRE Az elsõ magyar ombudsman Gönczöl Katalin Kóthy Judit: Ombudsman, 1995 2001. Helikon kiadó. Budapest, 2002. Az elsõ magyar ombudsman története divatos kifejezéssel élve sikersztori. Pedig igencsak

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény

1995. évi LXVI. törvény 1995/56. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3019 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér ól* Az Országgy úlés a történelmi múlt megismerésének els ódleges

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

1. Az alkotmány fogalma

1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány közkeletű fogalma: napjainkban az alkotmány különleges törvényt jelent, olyan alaptörvényt amelybe az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok I. Könyv: A személyek / 3 Vita Az orvos beteg jogviszony az új Ptk.-ban Jobbágyi Gábor / 15 Szerzõdésátruházás Gárdos Péter / 20 Polgári jogi kodifikáció

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet. dr. Kiss Csaba EMLA 2010.

2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet. dr. Kiss Csaba EMLA 2010. 2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet dr. Kiss Csaba EMLA 2010. o l d a l 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A területtel, a településsel, a fejlesztéssel, a rendezéssel, a tervezéssel, a szervezéssel

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra XXII. évfolyam 3. szám 2010. március Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Emlékezzünk együtt március 15-én az 1848 49-es forradalomra

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Doktori Értekezés Tézisei

Doktori Értekezés Tézisei Doktori Értekezés Tézisei Korom Ágoston Az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos elméleti, és gyakorlati problémák A bírósági aktusokból eredő tagállami felelősség Budapest, 2012. Károli Gáspár Református

Részletesebben

Azok a jogszabályok, amelyek a Pest Megyei Levéltár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát alapvetõen meghatározzák, a következõk:

Azok a jogszabályok, amelyek a Pest Megyei Levéltár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát alapvetõen meghatározzák, a következõk: Azok a jogszabályok, amelyek a Pest Megyei Levéltár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát alapvetõen meghatározzák, a következõk: - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész ESETTANULMÁNY Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. szeptember (799 818. o.) Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész A szerzõ az új intézményi

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.) Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányok kulturális kormányzatainak esetleges visszaéléseivel

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Mindentudás Egyeteme 85 SZÖVEG ÉS KÉP HATÁRÁN Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Kutatási területed eredetileg az irodalmi modernizmus. Írásaidban,

Részletesebben

VANNAK A HÁTTÉRBEN NAGYASSZONYOK, EZT LÁTNI KELL Laky Teréz és Lányi Kamilla emlék-kötetek

VANNAK A HÁTTÉRBEN NAGYASSZONYOK, EZT LÁTNI KELL Laky Teréz és Lányi Kamilla emlék-kötetek Szociológiai Szemle 2009/1, 118 122. VANNAK A HÁTTÉRBEN NAGYASSZONYOK, EZT LÁTNI KELL Laky Teréz és Lányi Kamilla emlék-kötetek GYARMATI Andrea Ph.D-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A panaszos beadványa szerint gépjármű tulajdonjogának megszerzése során téves számlaszámra

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56 PM Page 1 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié 111 AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié A K. dosszié német kiadásának alcíme Eine Ermittlung vizsgálat, nyomozás, kutatás. Talán ennek (is) köszönhetõ, hogy, ahogyan az Élet és Irodalomban

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ

AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ Kis János Sajó András AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ Alulírottak, Kis János egyetemi tanár és dr. Sajó András akadémikus, egyetemi tanár az alábbi amicus curiae levéllel fordulunk a T. Alkotmánybírósághoz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. június 6-án, hétfőn, 8 óra 36 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Írta: Dr. Nemes Imre

Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Írta: Dr. Nemes Imre Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Hogyan vezesd jól a céged? 2/12 HOGYAN VEZESD JÓL A CÉGED? Miről szól ez az írás? Cégvezetőként számos dologra kell odafigyeled azért, hogy a piac diktálta versenyben, a

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL HEGEDÛS JUDIT PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL Az utóbbi évek eseményei azt sugallják, hogy az iskola belsõ világához egyre inkább hozzátartozik az agresszió. Az agresszív gyermekek (és felnõttek, szülõk) különösen

Részletesebben

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14.

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 01-jétől

Hatályos: 2016. január 01-jétől Az Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött lakossági forint folyószámlahitel szerződésekhez (SV/00/2015/01) Jelen feltételek - ellenkező szerződéses

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás Rendezvényszervezõi felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/6 Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság,

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. A panaszkezelés

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ VITAINDÍTÓ Márton János Orbán Balázs Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl 1. Bevezetõ Tanulmányunkban az RMDSZ által kidolgozott 2005-ös kisebbségi törvénytervezet elemzésére vállalkozunk. A

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

DEFEKT GUMIABRONCS- ÉS KÁTYÚKÁR-BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Hatályos: 2011. március 1-tôl

DEFEKT GUMIABRONCS- ÉS KÁTYÚKÁR-BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Hatályos: 2011. március 1-tôl DEFEKT GUMIABRONCS- ÉS KÁTYÚKÁR-BIZTOSÍTÁS KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A l a p í t v a : 1 9 9 6 A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ Hatályos: 2011. március 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 MAGYAR VALÓSÁG LAKI LÁSZLÓ BÉKÉS ZOLTÁN A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 A szerzõk azoknak a társadalmi folyamatoknak az összefüggéseit vizsgálják a Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1239 Ft 11. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. NOVEMBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 Pályázati : 3551/00146 (2226/0148) BFL szám: 12164/2011 BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 Beszámoló az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor *

A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor * Ambrus Mónika A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor * Jogok hangzatos megfogalmazása, törvénybe iktatása még nem feltétlenül biztosítja azok hatékony érvényesítését is.

Részletesebben

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA A Pest Megyei Levéltár (továbbiakban Levéltár) Pest Megye Önkormányzata által fenntartott általános levéltár, amely feladatait az 1995. évi többször módosított

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje 2007. júniustól 643. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 671

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje 2007. júniustól 643. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 671 642 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje 2007. júniustól 643 Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 671 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

Valóban csapda? A hagyományostól eltérõ értékesítési módszerek. Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.

Valóban csapda? A hagyományostól eltérõ értékesítési módszerek. Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz. Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.eu) Minden jog fenntartva. A kiadványt, illetve annak részét tilos sokszorosítani, bármely formában vagy eszközzel a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban A 2007. évi Internet Fiesta feltétlenül folytatásra érdemes. Bízunk benne, hogy akik a kezdetektõl részt vesznek ebben a mozgalomban, már nem adják fel, akik meg nem próbálták még, azokat a jövõben a csatlakozók

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Mezőfi Zoltán alpolgármester és Dr. Szájbely

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl 128 KOVÁCS M. MÁRIA A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl Írásom címében a numerus clausus és a zsidótörvények voltaképpen egy állítás fogalmazódik meg. Éspedig az, hogy az 1920-ban bevezetett

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6 Felügyeleti állásfoglalások A Tisztelt Olvasó az alábbiakban a felügyelt intézményekre vonatkozó törvényeknek megfelelő feldolgozásban kérdéseket és válaszokat talál. A kérdéseket a felügyelt szervezetek

Részletesebben

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők:

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők: Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő az Egészségügyről

Részletesebben

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle...

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... A Creative Commons témáját körbejáró kerek-asztal beszélgetés alapjául szolgáló MIE vitaanyag 2006. október 9-én az it.news.hu internetes honlapon nyilvánosságra

Részletesebben

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött KÖNYVTÁR Szatmári Jánosné Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 1985-ben kerültem a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolába. Iskolánk abban az évben költözött át a Vas utcából a VII. kerületbe,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben