C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, (Állag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag)"

Átírás

1 Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, (Fondfőcsoport/Szekció) C (195) Helytartótanácsi levéltár, (Fondcsoport/Levéltár) C (196) Magyar Királyi Helytartótanács, (Fond) C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, (Állag) Information on identification Ref. code C 77 Ref. code AP C 77 Title Creation date(s) Creation date(s), scattered dates Creation date(s), remarks Level Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum Állag Hagyományos papír alapú adathordozó Running meters Raktári egységek Additional comments Fraktúrcsomó : 108 (13.64 ifm) Kötet : 126 (5.06 ifm) Mintacsomó : 3 (0.5 ifm) 1

2 Tanácsülési jegyzőkönyvek: "Protocolla..." Iratok: "Acta..." , csomó "Irregestrata" csomó "De popis" csomó "Informationes de conscriptione poparum" csomó "Regulamentum Illyricum" csomó Vegyes iratok csomó "Normalia..." csomó Irattári segédkönyvek: "Regestrum et index...", lajstrom és mutató, számsorral kötet "Index actorum normalium, mutató kötet Ügyvitgeli segédkönyvek: "Collectio b. normalium resolutionum" kötet "Collectio b. normalium resolutionum" (két azonos példány), tárgyi csoportok szerint tagolt szabályrendelet-gyűjtemények kötet Irattári kezelőkönyvek: "Liber praenotationis...", szerelő- és kölcsönkönyv kötet "Elenchus actorum anno 1848/49. ex departamento Graeci ritus non unitorum ad rationem locumtenentiatus Croatici... extradarorum", a Horvátországnak átadott iratok jegyzéke kötet A helytartótanács görög nem egyesült vallási osztálya az ország görög keleti vallású lakosainak vallási ügyeivel foglalkozott. A görög keleti vallás híveinek zöme Magyarországon - Erdélyt nem számítva - a szerbek (egykorú szóhasználat szerint: Illyri, Rasciani) közül került ki, kis része pedig román volt. A szerbek száma az országban főként a 17. század végén nőtt meg tetemes mértékben. I. Lipót nagy kedvezésekben részesítette a szerbeket, a Tisza-Maros vidéken szervezett határőrvidéken egy tömbben telepítette le őket, s a számukra kiadott kiváltságlevelekben többek között vallásuk szabad gyakorlását és az érsek (metropolita) választásának jogát is biztosította nekik. Kiváltságaikat később III. Károly és Mária Terézia is megerősítette. Katonai igazgatás alatt - minthogy a rendek sürgetéseire a tisza-marosi határőrvidéken feloszlatták (1741), majd a temesi bánságot is visszacsatolták az országhoz (1778) - a szerbeknek csak egy része maradt ugyan, a 60-as évek végétől kezdve a Száva és a Duna mellett keskeny csíkban szervezett határőrvidéken; a vármegyei igazgatás alatt álló, ill. az alá visszakerült területeken lakó szerbek ügyei azonban még hosszú ideig nem kerültek a polgári hatóságok kezébe, mert az összes "illyr" ügyeket az 1745-ben felállított, eleinte bánságinak, majd illyrnek nevezett udvari bizottságra bízták. Ezt az illyr deputációt azután 1777-ben Mária Terézia feloszlatta s 1779-ben a szerbeket az ország többi lakosához hasonlóan a magyar udvari kancellária és a többi magyar hatóság igazgatása alá helyezte. A metropolita választására, az ügyben gyűlés tartására s vallásuk szabad gyakorlására vonatkozó kiváltságaikat Mária Terézia több ízben is ban, majd az 1770-ben és 1777-ben kiadott "Regulamantum Illyricum"-ban s végül az 1779-ben kiadott "Declaratorium Illyricum"-ban - megerősítette, ill. az ezzel összefüggő kérdéseket részletesen szabályozta. 2

3 Ezeket a jogokat valóban gyakorolták is szerbek s ezek alapján 1744-ben tartották meg az első illyr nemzeti kongresszust Karlócán. Kiváltságaik birtokában a szerbek az egymást követő metropoliták vezetése alatt sikerrel állottak ellen a 17. század végén megindult és hosszú időn át meg-megújuló uniós törekvéseknek, amelyek arra irányultak, hogy a keleti egyház magyarországi híveit a görög rítus fenntartása mellett visszavezessék Róma felsősége alá. (Innen ered a görög keleti vallásnak egykorú elnevezése, a "nem egyesült görög szertartásúak", latinul "Graeci ritus non uniti".) Egyházi szervezetük megszilárdult, Mária Terézia uralkodásának végén már nyolc szerb püspökség volt: a szerémi (érsekség), a temesi, verseci, aradi, budai, bácsi, pakráci és karlócai. II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete a protestánsok mellett a görög keletiek számára is engedélyezte a magán vallásgyakorlatot, olyan helységekben, ahol 100 család él, valamint pap és iskolamester tartását, s részükre épületek emelését. Ez természetesen kedvezően hatott a görög keleti egyház fejlődésére, bár a görög keletiek számára nem volt olyan döntő jelentőségű, mint a protestánsokra nézve, hiszen - mint láttuk - a görög keleti egyház korábban sem volt elnyomásnak kitéve az államhatalom részéről, sőt inkább támogatásban részesült. A II. József uralkodásával szemben fellángolt ellenállás lefegyverzésére utóda, II. Lipót, alkalmas eszköznek látta a szerbek felhasználását; ezért 1790-ben engedélyezte nemzeti kongresszusuk összehívását. (Ezen a szerbek már külön terület követelésével állottak elő.) 1791 elején külön udvari kormányszéket állított fel számukra Bécsben, az illyr kancelláriát, s ennek élére a magyargyűlöletéről hírhedt Balassa Ferenc grófot állította. Végül azonban hozzájárult ahhoz, hogy az országgyűlés rendezze a szerbek viszonyait s megerősítette a 27. törvénycikket, amely a görög nem egyesülteknek az ország többi lakosához hasonlóan birtoklási és hivatalviselési képességet ad s biztosítja szabad vallásgyakorlatukat. Az illyr kancellária csak rövid ideig működött, I. Ferenc nem sokkal trónra lépése után, 1792 elején, a rendek kérésére eltörölte. Ugyanakkor az 1792: 12. tc.-ben a rendek a metropolita és püspökei számára az országgyűlésen ülési és szavazati jogot biztosítottak. A görög keleti vallás ügyében a rendi korszak folyamán nem hoztak több törvényt s csupán a vallásváltoztatásról szóló 1844: 3. tc.-t terjesztették ki rendeletileg 1846-ban a görög keletiekre is. (Ez a törvénycikk a korábban az áttéréseknél kötelező 6 heti katolikus vallásoktatás megszüntetését jelentette.) A helytartótanácsban a protestánsok és a görög keletiek vallási ügyeivel előbb a vallásügyi bizottság foglalkozott (az ebben az időben keletkezett vallásügyi irtok az "Acta religionaria" állagban és Apponyi előadónál találhatók), majd az ügyosztályi rendszer bevezetésétől kezdve a protestánsok vallási ügyeivel az evangélikus vallási osztály, a görög keletiek ügyeivel a görög nem egyesült vallási osztály től 1793-ig a görög nem egyesült vallási osztály egyesítve volt az evangélikus vallási osztállyal, tehát az évi görög keleti vallási iratok is ott vannak. Minthogy a görög keleti egyház ügyei fölött a királyi hatalom sokkal kiterjedtebb és mélyrehatóbb felügyeletet gyakorolt, mint a protestáns egyházak fölött, a helytartótanács meglehetősen széleskörű tevékenységet fejtett ki a görög keleti egyházi ügyekben. Az ügyosztály működésének első éveiben természetesen sok kérés futott be, amelyben a türelmi rendelet alapján magán vallásgyakorlatnak, templom, iskola építésének engedélyezését kérték egy-egy helység görög keleti vallású lakosai. Ezeknek a kéréseknek az elintézése ugyanúgy történt, mint a protestánsok hasonló folyamodványaié; a helytartótanács az illető megyével vizsgálatot végeztetett a lakosok számára és anyagi erejére vonatkozóan s a megyei jelentés beérkezése után megadta az engedélyt, vagy döntésre fölterjesztette az ügyet a királyhoz. Sok esetben a templom tervét és költségvetését is bekérték. A megadott vallásgyakorlati engedélyekről táblázatos kimutatásokban számolt be a helytartótanács az uralkodónak. Előfordult a görög keletieknél is, hogy túllépték a türelmi rendeletben megállapított jogokat (pl. nem akartak stólát fizetni a katolikus plébánosoknak.) Ilyen esetekben a helytartótanács dolga volt a rendeleteknek érvényt szerezni, utasítani a túllépőket a rendelet megtartására. A vallásgyakorlat engedélyezéséhez kapcsolódott a templom és pap számára történő telekkihasítás és a telek adómentesítésének ügye; az ilyen ügyek többnyire csak akkor kerültek a helytartótanács elé, ha nehézség merült fel, pl. a földesúr részéről, s így szükség volt a helytartótanács közbelépésére. A templomépítés céljára történő gyűjtés engedélyezéséért is a helytartótanácshoz kellett fordulni. Mindezek a vallásgyakorlattal kapcsolatos ügyek előfordultak később, a 80-a évek után is, de persze kevésbé sűrűn. 3

4 Az ügyosztály munkájának túlnyomó részét azonban az egész korszak folyamán a görög keleti egyház személyi és a anyagi ügyeinek ellenőrzése jelentette, amelynek irányvonalait a Mária Terézia által kiadott "Declaratorium Illyricum" szabta meg. Ez az ellenőrzés sok állandó jellegű, vagy legalábbis hosszú időn át munkát adó feladatot rótt az ügyosztályra. A pópák összeírása - amely már Mária Terézia korában, 1767-ben megindult - továbbra is folyt. A törvényhatóságok, ill. olykor a püspökök, évente táblázatos jelentéseket küldtek be a helytartótanácsnak arról, hogy a területükön levő görög keleti egyházközségekben hány működő (fungens) és hány számfeletti (non fungens, supernumerarius) pópa van. A jelentésekben a helység nevén kívül az ott élő görög keleti családok száma, a helységhez tartozó fiókegyházak, a pópák felszentelésének ideje s az esetleges magánkápolnák szerepelnek. Ezek a jelentések összesítés készítése végett a számvevőségre kerültek s az összesítést a helytartótanács felterjesztette az uralkodónak. A pópák számát azért kísérték figyelemmel, hogy a görög keleti papság számát csökkentsék, ill. túlságos növekedését megakadályozzák, s evégett több ízben meghagyták a püspököknek, ne szenteljenek fel új papokat mindaddig, amíg számfölöttiek vannak. Hasonló célja volt a kolostorokban élő szerzetesek összeíratásának is, amely több-kevesebb rendszerességgel az egész korszakban folyt. A pópákról szóló jegyzékek készítése a 90-es évek elején fölöslegessé vált, s megszánt, mert az 1790-i illyr kongresszusnak a plébánosok rossz anyagi helyzetére vonatkozó panaszára az uralkodó 1791-ben elrendelte a plébániák összeírását, részben a plébániák ellátásának javítása, részben az egyházmegyék jobb szervezése érdekében. a törvényhatóságok a következő években be is küldték az előírás szerint készült táblázatos összeírásokat, amelyek a plébániák jövedelmeire és papságára, valamint híveinek számára részletes adatokat tartalmaznak. Ezek felhasználásával azután szabályozták a plébániák jövedelmének kérdését; a helytartótanács és a kamara vegyes bizottsági ülésen tárgyalta meg a plébániáknak a városok házipénztáraiból történő segélyezését. Ilyesfajta összeírásokat a plébániákról később, az 1820-as és 30-as években is készíttettek a törvényhatóságokkal. A papság kellő anyagi helyzetének biztosítása mellett megfelelő képzettségére is figyelmet fordított a kormányzat. A kérdéssel való foglalkozást mutatja, hogy 1814-től kezdve évi kimutatásokat kellett beküldeniük a püspököknek az újonnan felszentelt diakónusokról és presbiterekről, feltüntetve végzettségüket, vizsgáik eredményét, nyelvismeretüket s egyéb adataikat (születési hely, felszentelésük napja, beosztásuk stb.). Ezeket a katalógusnak nevezett kimutatásokat a helytartótanács a számvevőséggel dolgoztatta fel s az összesítést felterjesztette az uralkodóhoz. A türelmi rendelettel kapcsolatban II. József 1784-ben összeíratta a görög nem egyesült alapítványokat; ezután pedig - végig az egész korszakon át - a törvényhatóságok kötelesek voltak félévenként vagy évenként jelentést írni a helytartótanácsnak az új alapítványokról, ill. közölni, hogy nem történt alapítványtevés. A beérkezett jelentéseket a helytartótanács áttette a számvevőséghez összesítés végett s az összesített táblázatot felküldte az uralkodónak. Rendszeres ellenőrzést gyakorolt az uralkodó a helytartótanács útján az ún. illyr nemzeti alap kezelése, hovafordítása fölött. Ez az alap a görög keletiek egyházi és iskolai céljait volt hivatva szolgálni s a karlócai metropolita rendelkezett vele. Számvevőt azonban a király nevezett ki hozzá, a számadásokat a helytartótanácshoz kellett beküldeni, az terjesztette föl legfelsőbb jóváhagyásra. Az alapból rendszerint kikölcsönöztek kamatra kisebb-nagyobb összegeket, a kölcsönért folyamodók kérései felett az uralkodó döntött a metropolita és a helytartótanács véleménye alapján. A püspökök halálakor az uralkodó rendelkezett a hagyaték számbavétele, leltározása és a püspökség javainak kezelése felől. Adminisztrátort nevezett ki, aki az üresedés ideje alatt intézte a püspökség anyagi ügyeit s a jövedelmekről és kiadásokról készített számadásait beküldte a helytartótanácsnak, az pedig továbbította az uralkodónak. Az új püspökök beiktatására királyi biztos szállt ki. A jobb jövedelmű püspököknek évente meghatározott összeget kellett adniuk a kevésbé jól ellátott püspökségek jövedelmeinek kiegészítésére. Amennyiben e kötelezettség alól felmentést kértek, vagy valamelyik püspök dotációjának javításáért folyamodott, kéréseiket a helytartótanács küldte föl az uralkodóhoz. A helytartótanácshoz futottak be a törvényhatóságoktól a görög keleti monostorok és egyházközségek vagyonáról a törvényhatóság vagy a földesúr megbízottjának közreműködésével készített évi számadások, s ezeket a helytartótanács szintén eljuttatta az uralkodóhoz. Ugyancsak a helytartótanács közreműködésével történt a metropolitaválasztás céljából tartott nemzeti kongresszusok költségeivel kapcsolatos teendők lebonyolítása. A küldöttek napidíjára és útiköltségére szükséges összeget ugyanis a kincstár előlegezte. A kongresszus végeztével azután a törvényhatóságok kivetették a görög-keleti hívekre (olykor össze is írták a kivetés érdekében a görög keletiek házait.) A törvényhatóságok beszedték a pénzt s befizették az illetékes kamarai pénztárba. A szétosztásról, beszedésről és befizetésről a törvényhatóságok jelentésekben számoltak be a helytartótanácsnak; az pedig elküldte a szükséges értesítéseket a kamarának, közvetítette a nyugtákat a kamara és a törvényhatóságok között. 4

5 Ezek mellett az állandó jellegű feladatok mellett természetesen a napról napra felmerülő, egyedi ügyekkel való foglalkozás is a helytartótanácsra hárult. Török betörés következtében károsodást szenvedett pópa segélykérése, egy helység szerb és román görög keleti lakosai közti viszály, híveknek a pap elleni panasza, iskolamester kérése stb. mind-mind a helytartótanácshoz érkezett be s annak munkájával intéződött el. A személyi és anyagi kérdéseken kívül szorosabb értelemben vett egyházi természetű kérdésekre is kiterjesztette befolyását a kormányzat. Így pl. csökkentette az ünnepek számát, egészségügyi szempontokra való tekintettel szabályozta a temetési szokásokat, megszabta az egyházi funkciókért járó díjak nagyságát stb. Ezeket a rendelkezéseket a helytartótanács közvetítette a törvényhatóságokhoz. A görög keleti szentszékek működésének ellenőrzése - amely az egész korszakon át folyt - szintén munkát adott az ügyosztálynak. A püspökök ugyanis tartoztak beküldeni a helytartótanácshoz a szentszéki jegyzőkönyveket s ezeket a helytartótanács felterjesztette az uralkodónak. Az általános ellenőrzés mellett - rendszerint a perbefogott papok kérelmére - csak a király jóváhagyásával vált érvényessé. A házastársuktól megszökött személyek köröztetését a királyi rendeletnek megfelelően a püspökök a helytartótanácstól kérték; az rendelte el a törvényhatóságokban a körözést, nézte át a tőlük beérkező jelentéseket. (Szökött házasfelek körözésére vonatkozó iratok a "Dep. publico-politicum", a "Dep. religionare Augustanae et Helveticae confessionis" ügyosztályok anyagában is vannak.) Házassági ügyek egyébként nem foglalkoztatták gyakran az ügyosztályt, csak az előforduló szabályszerűtlen (szülői engedély nélkül titokban történt) házasságkötési esetek kerültek eléje, amelyek miatt az esketést végző papot megintették. Az áttérések ügyében az eljárás ugyanolyan volt, mint protestáns hitre térők esetében, vagyis 6 heti vallásoktatásnak kellett megelőznie. I. Ferenc évi rendelete után pedig a helytartótanács az előzetes megyei vizsgálat után minden egyes áttérési ügyet véleményével fölterjesztett döntésre az uralkodóhoz. (L. a "Departamentum religionare Augustanae et Helveticae confessionis" ismertetését.) Áttérés görög keleti vallásra meglehetősen ritkán fordult elő (igaz, hogy olykor egész községek akartak áttérni a görög katolikus vallásról a görög keletire), úgyhogy ez egészen kevés munkát adott az ügyosztálynak. Hasonlóképpen ritkán akadt tennivalója az ügyosztálynak a katolikus-görög keleti vegyes házasságokból származó gyermekek katolikus nevelésének ügyében. Foglalkozott az ügyosztály kezdettől fogva a görög nem egyesültek vallási könyveivel, kalendáriumaival is. Erre a kérdésre nemcsak a papság műveltségi színvonalának emelése miatt, hanem főként politikai szempontokból terelődött a kormányzat figyelmébe. Ilyen könyveket ugyanis nagy számban hoztak be Oroszországból és Törökországból. Ezt a behozatalt meg akarták szüntetni, ill. bizonyos meghatározott könyvekre kívánták szorítani. Ellenőrizték a behozatalt s a törvényhatóságokkal vizsgálatokat végeztetek ilyen könyvek eladása ügyében, ill. gondoskodtak a szükséges könyvek hazai kinyomtatásáról (pl. a 19. sz. elején az Egyetemi Nyomdában). Mindezeket a kérdéseket azonban elsősorban a helytartótanács könyvvizsgálati ügyosztálya intézte, ezekre vonatkozó kutatás esetén tehát nem elegendő a görög nem egyesült vallási osztály iratanyagában kutatni, hanem ki kell terjeszteni a kutatást a könyvvizsgálati ügyosztály (dep. revisionis librorum) anyagára is. Az iratanyag zöme a görög nem egyesült vallási osztálynál is az "Acta" és a "Normalia" sorozatokban van elhelyezve. Az "Acta" sorozat évi iratai a "Regestrum" című központi lajstromkönyv 110., 129. és 131. rakszámú kötetében levő lajstrom és mutató, az évi iratai pedig az ügyosztálynál levő "Regestrum et index" című lajstrom és mutató alapján használhatók. A "Normalia" sorozat az "Index actorum normalium" című betűrendes mutató segítségével használható. Az 1784 előtti iratoknál az irat napi keltét, az 1784 utániaknál pedig a kútfő- és tételszámot kell kiírni a kikereséshez. 5

6 Kutatóterem megnevezése Related units of description Related units of description: A kisebb sorozatokról a következőket kell tudni. Az "Irregestrata" az évekből való, főként a pópákra vonatkozó iratokat tartalmaz, amelyek jelzettel nincsenek ellátva s nagyjából időrendben következnek egymás után. (A belső címlap szerint ezek az iratok az "Acta religionaria" lajstromozatlan iratai.) A "De popis" sorozat az "Acta secundum referentes" állagból Apponyi előadó iratai közül kiemelt, a pópákra vonatkozó iratokból áll. Ezek az iratok az "Acta secundum referentes" állagbeli rendjükben (tehát az előadón belül évek, éveken belül pedig numerusok és alszámok szerint) vannak elhelyezve. Az "Informationes de conscriptione poparum" sorozatot a pópák összeírása ügyében a törvényhatóságoktól 1785-ben beérkezett jelentések alkotják. Ezek a jelentések 3 csoportban - megyék, városok és kiváltságolt kerületek - s e csoportokon belül a törvényhatóságok neveinek időrendjében vannak elhelyezve. (A megyéknél azonban a Z betű után van besorolva Belovár-Körös és Krassó megye.) Az iratok a csoportokon átfutó, ig terjedő sorszámokkal vannak ellátva. A "Regulamentum Illyricum" sorozatban az és évi Mária Terézia által kiadott illyr regulamentumnak szerb, ill. szerb-latin nyelvű, részben nyomtatott, részben kéziratos példányai vannak, amelyeket II. József rendelkezésére a törvényhatóságok beszedtek a pópáktól és beküldtek a helytartótanácsnak. (II. József azért rendelte el beküldésüket, mert az 1779-i "Declaratorum Illyricum" kiadásával érvényüket vesztették.) Ezek az évi 38. kútfő iratainak mellékletei, csak alakjuk és terjedelmük miatt kerültek külön csomóba. Végül egy csomóban vegyes iratok vannak még itt, amelyeket részben más helytartótanácsi állagokba, részben az i minisztérium levéltárába kell majd elhelyezni. (Pl. az i vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz érkezett iratok, az aradi görög keleti egyházmegye évi zsinatának jegyzőkönyvei, évi kimutatások a görög nem egyesült alapítványokról.) Bécsi kapu tér Eredeti irat: C 2 Protocollum exhibitorum, (Állag) Eredeti irat: C 10 Regestrum, (Állag) Mikrofilm másolat: X 7860 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum(c 77) (Állag) Use Required permission: Physical Usability: Accessibility: URL for this unit of description URL: Mikrofilm másolat: C 76 Departamentum religionare Augustanae et Helveticae confessionis, (Állag) Nincs Másolatban is Nyilvános 6

XXIX-F-3 Csepel Vas- és Fémművek, 1939-1986 (Fond)

XXIX-F-3 Csepel Vas- és Fémművek, 1939-1986 (Fond) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) XXIX Vállalatok, 1512.01.01-2012 (Fondfőcsoport/Szekció) XXIX-F-3 Csepel

Részletesebben

K 312 Szabadalmi Hivatal, 1896-1920 (Fond)

K 312 Szabadalmi Hivatal, 1896-1920 (Fond) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) K (2452) Polgári kori kormányhatósági levéltárak - K szekció, 1770-1973

Részletesebben

P (3689) Khuen-Héderváry család levéltára, 1514-1946 (Fondcsoport/Levéltár)

P (3689) Khuen-Héderváry család levéltára, 1514-1946 (Fondcsoport/Levéltár) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) P (3165) Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai - P

Részletesebben

XIX-K 9 Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, (Fond)

XIX-K 9 Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, (Fond) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) XIX (45086) Az államigazgatás felsőbb szervei (VI. osztály), 1889-2007

Részletesebben

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ HEVES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA A vármegye levéltára azt a hivatalt szolgálta ki, amely létrehozta iratait, tehát megőrző helyek, latinul conservatoriumok voltak.

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

^^^^ ^^^^^^^^^ft ^^^^^^^^^^^j ^^^^ ^^^^^^^B Segédletek

^^^^ ^^^^^^^^^ft ^^^^^^^^^^^j ^^^^ ^^^^^^^B Segédletek ^^^^ Segédletek 2. ^^^^^^^^^ft ^^^^^^^^^^^j ^^^^ ^^^^^^^B Békés vármegye levéltára 1715-1950 Békés vármegye levéltára 1715-1950 Ismertető leltár Összeállította: Kereskényiné Cseh Edit Gyula, 2008 Segédletek

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet

Részletesebben

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot. HU 1

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot. HU 1 használja a Kezdőlap lapot. HU 1 A MAGYAR BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG A magyar büntetőeljárás hagyományosan a francia eredetű, ún. kontinentális rendszerű büntetőeljárás felépítését követi, ezért az eljárás bírósági

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

C 65 Departamentum postale, (Állag)

C 65 Departamentum postale, (Állag) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, 1601-1913 (Fondfőcsoport/Szekció)

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

1. rész BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: BFL)

1. rész BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: BFL) 1. rész BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: BFL) Cím: 1139 Budapest, Teve utca 3-5. Telefon: (+36) 1/298-7500 Fax: (+36) 1/298-7555 E-mail: bfl@bparchiv.hu Honlap: www.bparchiv.hu Kutatóterem Telefon:

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára I. Botrányos esetek a Budapesti Békéltető Testület 2014. első félévéből A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Eger első protestáns templomának terve

Eger első protestáns templomának terve Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Eger első protestáns templomának terve Eger első protestáns templomának terve [1] Hát nincs-e feltámadás? Eger első protestáns templomának

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt 1 Bajóti Kisbíró JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2012. január XXII. évfolyam 1.szám Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés Magyarország Ezt az utólagos értékelést az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága kezdeményezte és egy magánkonzorcium végezte el. A Konzorcium teljes

Részletesebben

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól A vezető szakfelügyelőből, 9 közlevéltári és 3 nyilvános magánlevéltári szakfelügyelőből álló szakfelügyelői karból

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1 Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Collegium Hungaricum ösztöndíjamat 2013. év március hónapjában valósítottam meg, azzal a céllal, hogy az előző évben sikeresen

Részletesebben

1949. évi III. Genfi Egyezmény

1949. évi III. Genfi Egyezmény 1949. évi III. Genfi Egyezmény http://humanitarius.nemzetkozijog.hu A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY 1 Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatótermi Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatótermi Szabályzata a A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatótermi Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014.

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014. Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014.) Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Négy, egymástól független,

Részletesebben

BÁNSZKI HAJNALKA. Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1

BÁNSZKI HAJNALKA. Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1 BÁNSZKI HAJNALKA Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1 Az 1753-ban Nyíregyházára érkező, magukat tótnak valló telepesek magukkal hozták lelkiszellemi vezetőiket: lelkészüket

Részletesebben

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ELSŐ FÉLÉV

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ELSŐ FÉLÉV BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ELSŐ FÉLÉV Készítette: Dr. Baranovszky György 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Általános tendenciák, megállapítások... 4 Az egyes

Részletesebben

14. Tétel: e) A selejtezési jegyzőkönyv: a) Archiválás fogalma: b) Iratok átadás-átvétele levéltárnak: f) A levéltár értesítése: c) Őrzési idő:

14. Tétel: e) A selejtezési jegyzőkönyv: a) Archiválás fogalma: b) Iratok átadás-átvétele levéltárnak: f) A levéltár értesítése: c) Őrzési idő: 14. Tétel: a) Archiválás fogalma: elektronikus úton rögzített adatokról félévente és évente legalább két példányban külső adathordozóra másolatot kell készíteni a másolatok egy példányát az ügyészségi

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

Kutatóterem Nyitvatartási rend: hétfő csütörtök: 8.00 16.00; péntek: 8.00 13.00 Ügyfélszolgálat Nyitvatartási rend: hétfő csütörtök: 9.00 15.

Kutatóterem Nyitvatartási rend: hétfő csütörtök: 8.00 16.00; péntek: 8.00 13.00 Ügyfélszolgálat Nyitvatartási rend: hétfő csütörtök: 9.00 15. 5. rész FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: FML) Cím: 8000 Székesfehérvár, Kikindai u. 3. Telefon: (+36) 22/313-052, (+36) 22/312-123 Fax: (+36) 22/310-701 E-mail: fmlev@mail.iif.hu Honlap: www.leveltar.fejer.hu

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja az

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen - tartja az S Z E M E L V É N Y E K A M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I O R V O S T A N T Ö R T É N E T É B Ő L Irta: Dr. F Ö L D E S V I L M O S (Budapest) Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK * A Polgármesteri Hivatal 2008/2009. évi munkájáról szóló JEGYZŐI BESZÁMOLÓ * JELENTÉS a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosa mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-4320/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosa mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-4320/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosa mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-4320/2016. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István 1. Az eljárás megindulása A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEK HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁSAI MAGYARORSZÁGON. Hiányosságok és ajánlások

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEK HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁSAI MAGYARORSZÁGON. Hiányosságok és ajánlások A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEK HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁSAI MAGYARORSZÁGON Hiányosságok és ajánlások ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY 2008 Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Virág Tiborné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. február

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. február TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. február Gazdasági-politikai háttér Csehországban a GDP 38,5 százalékát az iparban, 2,5 százalékát a mezőgazdaságban

Részletesebben

4. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

4. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés 4. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően,

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára A Budapesti Békéltető Testület 2014-es éve Értékelés, tapasztalatok Majdnem négyezer beérkezett és 3720 lezárt ügy, mintegy

Részletesebben

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról MTT Könyvtár 10. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

A fentiek miatt az alábbi kérdésekkel fordulunk Önökhöz, mint a Magyar Állatorvosi Kamara törvényességi felügyeletét ellátó állami szervezethez:

A fentiek miatt az alábbi kérdésekkel fordulunk Önökhöz, mint a Magyar Állatorvosi Kamara törvényességi felügyeletét ellátó állami szervezethez: MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER H-1078 Budapest, István utca 11. fszt.1. Tel:(36-1) 413-24-90, Fax:(36-1) 413-24-93, e-mail: maok@t-online.hu elnök/president: Dr. Gönczi Gábor alelnök/vice

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA Bratislava 2010 Ki az állampolgári jogok biztosa? Az állampolgári jogok biztosa Szlovák Köztársaság független alkotmányos szerve, amelynek pozícióját és hatáskörét a Szlovák

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 009. április 28-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szlovák kultúra változása városi környezetben: Nyíregyháza*

A szlovák kultúra változása városi környezetben: Nyíregyháza* GYIVICSÁN ANNA A szlovák kultúra változása városi környezetben: Nyíregyháza* Nyíregyháza Kisköröshöz hasonlóan a hazai szlovák települések legjellegzetesebb típusához, a mezővárosokhoz tartozott. Létrejötte

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. Honvéd Klub Civiltársaság 2400.Dunaújváros, Köztársaság út 2. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. 1. A társaság neve: Honvéd Klub Civiltársaság (a továbbiakban: klub) Rövidítve: Honvéd

Részletesebben

Csongrád Megyei Levéltár

Csongrád Megyei Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Szeged K iadványi munkánk három nagy sorozatunk köré szerveződik. Tanulmányok Csongrád megye történetéből 1977-ben indult útjára. z 1985-ben kibocsátott Dél-lföldi Évszázadok című

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

Rendkívüli időjárási körülmények (hőségriasztás) miatti akcióellenőrzés ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Rendkívüli időjárási körülmények (hőségriasztás) miatti akcióellenőrzés ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Rendkívüli időjárási körülmények (hőségriasztás) miatti akcióellenőrzés ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a 2013. július 25-29. közötti időszakban végzett munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól Előzmények Az egyre

Részletesebben

6. melléklet. Az Önkormányzati jogok bírósági védelme

6. melléklet. Az Önkormányzati jogok bírósági védelme 6. melléklet Az Önkormányzati jogok bírósági védelme I. A helyi önkormányzatiság A rendszerváltás alapvető értékei közül az egyik legjelentősebb a helyi önkormányzatok kialakítása, amely a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LENCSÉS ÁKOS. 1981-ben született Buda - pes ten. Egyetemi tanulmányait

LENCSÉS ÁKOS. 1981-ben született Buda - pes ten. Egyetemi tanulmányait LENCSÉS ÁKOS 1981-ben született Buda - pes ten. Egyetemi tanulmányait az ELTE könyvtár matematika szakán végezte. Jelenleg másodéves doktorandusz az ELTE-n, és a KSH Könyvtár osztályvezetője. 1 Dely Zoltán:

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Somlyódyné Pfeil Edit: Közigazgatási eszközök a szuburbanizáció hatásainak kezelésére a Pozsonyi agglomeráció területén

Somlyódyné Pfeil Edit: Közigazgatási eszközök a szuburbanizáció hatásainak kezelésére a Pozsonyi agglomeráció területén Somlyódyné Pfeil Edit: Közigazgatási eszközök a szuburbanizáció hatásainak kezelésére a Pozsonyi agglomeráció területén 1. Bevezetés A tanulmány tárgya a Pozsonyi agglomeráció magyar oldalán a szuburbán

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben