Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között"

Átírás

1 Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az közötti észak-erdélyi kérdést. Azt vizsgálom, melyek voltak a hatalmon lévő román politikai elit főbb nemzetpolitikai elképzelései, és miként alakultak a bukaresti külpolitika Észak-Erdéllyel kapcsolatos tervei. Ezt követően említést teszek a második világháború alatt született legfontosabb román lakosságcsere-tervről, mint az erdélyi kérdés megoldásának, a homogén román nemzeti állam megteremtésének egyik eszközéről. Röviden kitérek az Antonescu-rezsim béke-előkészítő tevékenységére, arra, miként jelentkezett ebben Észak-Erdély kérdése. Végül összehasonlítom egymással az Erdély jövőjére vonatkozó, között született magyar és román stratégiai elgondolásokat. 1. Elsőként lássuk a hatalmon lévő román politikai elit legfontosabb nemzetpolitikai elképzeléseit, és azt, miként alakultak a bukaresti külpolitika Észak-Erdéllyel kapcsolatos tervei. Tudvalevő, hogy 1940 nyarán, a gyökeresen megváltozott európai nagyhatalmi viszonyok egyik következményeként, Nagy-Románia szétesett. Alig több mint két hónap alatt, június 28- a és szeptember 7-e között az ország elveszítette területének és lakosságának mintegy harmadát. II. Károly király megalázó körülmények között, katonai ellenállás nélkül engedte át előbb Besszarábiát és Észak-Bukovinát a Szovjetuniónak, ezt követően Észak-Erdélyt Magyarországnak, majd Dél-Dobrudzsát (az ún. Kadrilatert) Bulgáriának, holott a bukaresti propaganda két évtizeden át sulykolta az egy barázdát sem vissza! jelszót. A súlyos területi veszteségek egyöntetű elkeseredéssel és felháborodással töltötték el a román társadalmat. A legtöbben nemzeti tragédiaként fogták fel Nagy-Románia váratlan összeomlását, főleg a román nemzet bölcsőjének tartott Erdély egy részének az elvesztését. Az országban hatalmi harc robbant ki, melynek következtében a Berlin által támogatott Ion Antonescu tábornok teljhatalmú államvezetőként került az ország élére. A mintegy négy éven át tartó Antonescu-rezsim idején a legfontosabb közvéleményformáló nemzeti ideál a megcsonkított határok (és ezzel együtt a nemzet önbecsülésének) helyreállítása volt, elsősorban Észak-Erdély mindenáron való visszaszerzése révén. A területi revízió, ezzel összefüggésben pedig a Szovjetunióval és Magyarországgal szembeni reváns eszméje hatotta át a politikai elit képviselőinek gondolkodását is. A második bécsi döntés semmissé tétele, ideológiai meggyőződéstől függetlenül, az összes román pártnak, politikai csoportosulásnak (a szélsőbaloldali kommunistáktól a szélsőjobboldali Vasgárdáig) közös célja volt; ez képezte a fő törekvését a hatalmon lévő, németbarát irányzatot követő politikai elitnek, akárcsak a Iuliu Maniu vezetése alatt álló angol- és franciabarát polgári ellenzéknek. Mindezek alapján érthető, hogy az közötti román külpolitika legfőbb célját a területi integritás helyreállítása, elsősorban Észak-Erdély visszaszerzése képezte. A hatalmon lévő román politikai elit Románia helyét a vizsgált időszakban egy német dominanciájú Európában, a német élettér keretében képzelte el. E politika legfőbb exponensei Ion Antonescu miniszterelnök és helyettese, Mihai Antonescu voltak. Elsődleges céljukat a fenyegető szovjet veszély elhárítása, valamint Észak-Erdély visszaszerzése képezte. Ion Antonescu mély meggyőződéssel hitte: a Hitlerhez való hűsége jutalmaként végül visszakapja tőle Észak-Erdélyt. Ez a hamis illúzió, továbbá Besszarábia és Észak-Bukovina visszaszerzésének, valamint a szláv veszély leküzdésének az igénye motiválta külpolitikáját. Bukarest felkészült arra az eshetőségre is, hogy nem diplomáciai, hanem fegyveres úton szerzi vissza Magyarországtól Észak-Erdélyt, az európai háború végeztével. Több alkalommal is hangzatosan kijelentette: számunkra a magyar kérdés nem probléma; mert ha

2 2 román nem lesz képes kiszabadítani a rabszolgaságból az Észak-Erdélyben maradt románt, vesszen el a román. Az államvezető utasítására vezérkari szinten egyébként már 1941 őszétől elindult a tervezés egy esetleges magyar támadás kivédésére, illetve Észak-Erdély fegyveres visszavételére. Az augusztus 23-i fordulat így nem érte felkészületlenül a román hadsereget, hiszen készen álltak már a részletes katonai tervek az észak-erdélyi bevonulásra őszén, a sztálingrádi ütközet nyomán félfordulat következett be a román külpolitikában: a fő cél továbbra is Észak-Erdély visszaszerzése és a szovjet fenyegetés kivédése maradt, ugyanakkor Mihai Antonescu közvetítésével (különböző titkos csatornákon keresztül) az államvezető megpróbálta felvenni a kapcsolatot a szövetséges nyugati hatalmak képviselőivel, abban a reményben, hogy majd az ő segítségükkel sikerül megvalósítani a területi revíziót. 2. A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a diplomáciai és katonai eszközök mellett milyen egyéb lehetőségekkel számolt a hatalmon lévő román politikai elit az erdélyi kérdés hosszabb távú megoldását illetően. A Hitler által uralt Európában divatosnak, modernnek számított az etnikailag homogén nemzeti államok létrehozására való törekvés. A két Antonescu kiforrott, koherens eszmerendszerrel rendelkezett e téren. Ideológiájuknak három alappillére volt: a szélsőséges nacionalizmus, a xenofóbia és a rasszista antiszemitizmus. Az egyik legfontosabb távlati céljuk nekik is a homogén nemzeti állam létrehozása volt, az összes nem román lakos eltávolítása az országból. Románia etnikai egyneműsítését részben a szomszédos országokkal eszközölt lakosságcsere révén kívánták volna megoldani, ha pedig ez nem volt lehetséges mint például a cigány és a zsidó népesség esetében, úgy Transznisztriába irányuló, egyoldalú kitelepítést, deportálást hajtottak végre. Az átfogó lakosságcserét, amelynek fontos része lett volna a magyar román lakosságcsere is, Nagy-Románia helyreállítása, Észak-Erdély visszaszerzése után valósították volna meg, az erdélyi kérdés végleges lezárásaként. Elméleti téren Romániában az 1930-as évektől kezdve a lakosságcsere-gondolat egyik legfőbb képviselője Sabin Manuilă, a neves román demográfus, a román Központi Statisztikai Intézet egykori igazgatója, Ion Antonescu személyes jó ismerőse volt. Manuilă 1941 őszén egy részletes tervezetet állított össze a magyar román viszály végleges rendezéséről, a lakosságcsere romániai alkalmazási lehetőségeiről, amelyet az év október 15-én megküldött Antonescunak. Mivel Manuilă a tervezetet az államvezetővel történt egyik találkozóját követően állította össze, az fő vonásaiban feltehetően Antonescu nézeteit is tükrözte. A tervezetet az elmúlt évek során Sorina és Ioan Bolovan, valamint Viorel Achim román történészek ismertették a szakirodalomban. Tekintsük át mi is a dokumentum főbb pontjait. Szerzője, Sabin Manuilă az 1940 előtti román határokból indult ki, s az elérendő fő cél szerinte az etnikailag homogén Románia létrehozása. Ennek érdekében az összes centrifugális szándékú kisebbséget a jövő román Romániájából át kell helyezni a határokon túlra, s az országba hozni az összes vér szerinti románokat, legyenek azok bárhol, s meg kell húzni a román Románia, az örök Románia új határait, hogy a politikai határok pontosan megfeleljenek az etnikai határoknak. A centrifugális kisebbségektől (magyarok, oroszok, ukránok, bolgárok, szerbek) a több lépcsőben végrehajtandó, teljes és kötelező lakosságcsere révén kell majd megszabadulni. Ennek során Nagy-Románia területéről 3,5 millió lélek távozna, és mintegy 1,6 millió román érkezne. Ami az erdélyi magyarokat illeti, ők részben a Bácskába és a szerb Bánátba, részben a Nagyszalonta Nagyvárad Szatmárnémeti sávba, a székelyek pedig Kárpátaljára költöznének a rutének helyébe, akiket viszont Ukrajnába telepítenének. Kompenzációként a romániai magyarok áttelepítéséért, Magyarország megkapná a szerb Bánátot, Temes-Torontál 2

3 3 megye északnyugati szögletét, illetve Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagykároly és Szatmárnémeti városokat, Romániáé lenne viszont Békéscsaba. A magyarok, illetve a többi kisebbség áttelepítésével egy 91%-os román nemzetállam jött volna létre, amelynek területe nagyjából 5000 km 2 -rel kisebb az 1939-es Nagy-Románia területénél. A fent vázolt elképzelés, mint említettük, beleillett a koreszmékbe. Hibáznánk, ha pusztán a nemzetiszocializmus faji alapú ideológiájának román változatát látnánk benne, hiszen a kizárólagosságon, az intolerancián alapuló gondolkodásmód nemzetiségtől függetlenül az Erdélyben élő, ún. egyszerű emberek gondolkodását is megmérgezte ebben az időben. Jellemző, mit ír Sztankay Zoltán brassói magyar kir. konzul egy évi jelentésében: a három erdélyi nemzet (magyar, szász, román) fiatalsága a koreszmék, a türelmetlen nacionalizmus hatása alatt áll, és át nem hidalható űr tátong közöttük. Szerinte a nemzetiszocialista eszmék befolyása alatt álló szász fiatalság kitelepítené Dél-Erdélyből a románokat, ugyanezt tennék a dél-erdélyi magyarok közül is sokan, ha Dél-Erdély visszakerülne Magyarországhoz, míg a vasgárdista hatás alatt álló román fiatalok lemészárolnák a magyarokat ugyanúgy, mint sok zsidót Romániában. Ami a magyar kormányt illeti, nem tudunk arról, hogy az erdélyi kérdés megoldásaként tervbe vette volna a lakosságcserét. Amidőn Werth Henrik magyar vezérkari főnök augusztus 19-én egy memorandumában azt javasolta, miszerint az ezeréves magyar határokon belül telepítsék ki az összes szláv és román lakost, hogy a Kárpát-medence kizárólag a magyarság élettere legyen, Bárdossy László miniszterelnök ezt határozottan elvetette, kivihetetlennek és károsnak minősítve az ötletet. Román részről viszont s ez kevésbé ismert még egy, szintén megvalósulatlan lakosságcsere-ötlet is felmerült két évvel később, 1943 szeptemberében, igaz, nem Erdéllyel kapcsolatban. Ez egy román orosz ukrán lakosságcsere lett volna, amelynek során ha megvalósul összesen mintegy 400 ezer oroszt és rutént telepítenek az észak-besszarábiai és észak-bukovinai, valamint a Duna torkolatánál lévő kompakt szláv területekről a Dnyesztertől keletre, helyükbe pedig ugyanennyi románt hoznak: 250 ezret Transznisztriából, 150 ezret pedig a Bugtól keletre fekvő területekről. A területi kérdésekkel kapcsolatos román tervek, köztük a lakosságcserék gondolata azonban, úgy tűnik, nem illettek bele a hosszú távú német elképzelésekbe második felében bizonyos német körökben, sőt magában Hitlerben is, felmerült a terv, hogy Románia korlátlan módon terjeszkedjen kelet felé, az erdélyi románsággal népesítve be a területek egy részét. Mivel a terv elfogadása gyakorlatilag Erdély feladását jelentette volna, a bukaresti vezetés határozottan elutasította azt. Ion Antonescu szavai szerint a románok nem nézhetnek Kelet felé, és nem fordíthatnak hátat a Nyugatnak. Többször is kijelentette: Észak-Erdélyért cserében húsz Transznisztriát sem fogadok el. A német vezetés viszont nem mondott le az elképzelésről, mert 1941 októberében Martin Luther birodalmi külügyi államtitkár nem hivatalosan közölte a román követtel: a magyar román ellentétet nem lehet lakosságcserével megoldani, ellenben meg lehetne vizsgálni, hogy a magyarok által elfoglalt Erdélyből a Dnyeszteren túlra telepítsék a román lakosságot, keleten kártalanítva Romániát. Észak- Erdélyben egyébként bizalmas jelentések szerint a német és a román lakosság körében is azt híresztelték, hogy a szovjetellenes háború végeztével az erdélyi románságot részint Besszarábiába, részben pedig a Dnyeszteren túlra fogják áttelepíteni. Nem tudjuk, mi volt Hitler valódi szándéka Erdéllyel, de ismerve az ún. nagytérgazdaságra vonatkozó különféle német elképzeléseket, egy esetleges német háborús győzelem esetén sem a román, sem a magyar fél nem sok jóra számíthatott volna. 3. Röviden szóljunk arról is, miként jelentkezett Észak-Erdély kérdése az Antonescurezsim békeelképzeléseiben, béke-előkészítő tevékenységében. 3

4 4 A módszeres román béke-előkészítő tevékenység 1942 nyarán vette kezdetét. Irányítója Mihai Antonescu volt, aki június 16-án megalakította az ún. Béke irodáját. Ekkor elhangzott hosszú beszédében így indokolta lépését: a háború egyelőre nem nyújt semmiféle kedvező békeperspektívát, de egyszer majd eljön a béke, ezért kötelességének érzi a dokumentációs anyag előkészítését. Melyek voltak a román béke-előkészítés főbb jellemzői? A legfőbb célkitűzés természetesen Erdély etnikai, történelmi, gazdasági egységének a propagálása volt. Erdély egységének ez a gondolata kell a tájékoztató, propaganda-tevékenységünk és politikai állásfoglalásunk alapját képezze mondta Mihai Antonescu. Az erdélyi kérdést két perspektívából kellett megközelíteni: egyrészt a negatív, magyarellenes propaganda, másrészt a pozitív anyaggyűjtés szemszögéből. Mihai Antonescu nagy súlyt helyezett a magyar kétértelműség leleplezésére, Romániát ugyanakkor úgy volt célszerű bemutatni, mint az európai rend és újjáépítés tényezőjét. Kiemelt figyelmet kapott a második bécsi döntés utáni események feldolgozása, az észak-erdélyi románság sérelmi anyagának összegyűjtése és rendszerezése, annak bizonyításaképpen, hogy a magyaroknak kisebbségeket átengedni nem lehet. A konkrét határkérdéseket illetően, Mihai Antonescu álláspontja 1942-ben a következő volt. A már említett, június 16-i beszédében kijelentette: Romániát etnikai határok közé kell helyezni, mint mondta, elsősorban az Erdély földjéhez való jogaink helyreállításával. Minden más határkérdést ennek rendelt alá. Kijelentette: Románia nem akar a Dnyeszteren túli, tehát a keleti határkérdésben véleményt nyilvánítani mindaddig, amíg nem ismeri meg a döntést Erdély kérdésében, illetve addig, amíg meg nem oldják az orosz kérdést a békekonferencián. Besszarábiát és Észak-Bukovinát az etnikai határokon belüli Románia szerves részének tekintette, Transznisztriát viszont Észak-Erdélyért cserébe valószínűleg egy jövőbeli alku tárgyának tartogatta a békekonferenciára. A béke-előkészítő munkába bekapcsoltak pártállástól függetlenül minden olyan román tudóst, közírót vagy gazdaságpolitikust, aki egyetértett az Antonescu által megfogalmazott nemzeti célkitűzésekkel. A közreműködők többsége augusztus 23-át követően is folytathatta munkáját, biztosítva ezzel a békekonferenciára való román felkészülés folytonosságát. A cél a román átállást követően is főleg annak bizonyítása volt, hogy Közép- Európa békéjének előfeltételét a trianoni határok képezik. 4. Előadásunk végén hasonlítsuk össze egymással az Erdély jövőjére vonatkozó, között született magyar és román stratégiai elgondolásokat. A bukaresti kormányzat legfőbb célját, mint láttuk, Észak-Erdély visszaszerzése képezte, ezt szolgálták nemzetiségpolitikai elképzelései is: az észak-erdélyi románság megtartása és lehetőség szerinti megerősítése, valamint Dél-Erdély megtisztítása a magyaroktól. A magyar kormányzat viszont a második bécsi döntést a trianoni békeszerződés részbeni orvoslásaként fogta föl, olyan végleges impériumváltásként, amelyet Románia is elfogadott és aláírt. Ebből következőleg olyan intézkedések megtételére törekedett, amelyek szerinte az észak-erdélyi magyarság által korábban elszenvedett igazságtalanságok és jogtalanságok részbeni reparálására adtak módot, helyreállítva úgymond a nemzetiségek közötti igazságos egyensúlyi helyzetet. Az 1940 őszén körvonalazódott román külpolitikai iránynak megfelelően, Bukarest egyre nyilvánvalóbban annak igazolására törekedett, hogy a bécsi döntés lényegében érvénytelennek tekinthető, mivel a magyar fél folyamatosan megszegi az előírásait. Ezzel összefüggésben a román kormány lépten-nyomon érzékeltetni akarta a tengelyhatalmak előtt a bécsi döntés abszurditását. Mihail Sturdza külügyminiszter azt javasolta: semmi ne köttessék véglegesen Magyarországgal, hagyjunk minél több időt eltelni, hogy megmutathassuk a Bécsben előidézett helyzet gazdasági és földrajzi abszurditását. 4

5 5 A gazdasági nyomásgyakorlás már közvetlenül a bécsi döntés után is a román politikai eszköztár részét képezte Magyarországgal szemben. Ennek lényegét október 4-én Gheorghe Crutzescu budapesti román követ is felvázolta. Eszerint a kellő időben alkalmazott gazdasági nyomásgyakorlással Bukarest meg tudja bizonyos mértékig akadályozni a magyarokat abban, hogy románellenes akciójukban túllépjenek bizonyos határt. Minden jövendőbeli egyezményt javasolta Crutzescu, amely megkönnyíti majd a magyaroknak az átmenő forgalmat a Kolozsvár Marosvásárhely vasútvonalon, megkönnyíti a városok és ipari üzemek ellátását román kőolajjal, Kolozsvár ellátását a mi földgázunkkal stb., természetesen rövid távra kell megkötni, megadatva nekünk bármikor a visszavonás vagy a módosítás lehetőségét. Ugyanilyen természetű intézkedés [lehetne L. B. B.] például a Székelyföldre néző határok lezárása, amelynek következménye az egész térség megfojtása, stb. Ion Antonescu is tudatában volt a gazdasági nyomásgyakorlás fontosságának, és kezdetektől fogva alkalmazta ezt az eszközt őszén úgy határozott, hogy a politikai kérdések elsőbbséget élveznek az egyéb természetű kérdésekkel szemben, és addig, amíg a Magyarországon lakó románok nem kapnak statútumot, Magyarországnak nem adható semmiféle gazdasági vagy pénzügyi kedvezmény. A magyar kormánynak azonban nem volt szándékában statútumot, azaz politikai és területi autonómiát adni az észak-erdélyi románok számára. Magyar szemszögből e román igény csupán átlátszó taktika volt, és Csáky István külügyminiszter szavaival a románok azért akartak kisebbségi szerződést kötni, hogy ezzel konszolidálják 22 éven át elkövetett gaztetteiket és ilyen egyezmény megkötése után a többi, reájuk részben terhes tárgyalásokat kényelmesen végletekig kihúzni. Mi abból indulunk ki, hogy az 1918-i állapotot, és nem az 1940-ik évi helyzetet rögzítsük le összegezte néhány évvel később Ghyczy Jenő, a külügyminiszter akkori állandó helyettese. Ebben a keretben, a fenti megszorításokkal kell értelmeznünk Teleki Pál miniszterelnök Szent István-i nemzetpolitikai elképzeléseit is. Látnunk kell, hogy Teleki elgondolásai az észak-erdélyi románsággal szemben jogkorlátozó, az ottani magyarokkal szemben pedig jogkiterjesztő jelleget öltöttek. Összegezve: az közötti magyar román viszony elsősorban Észak-Erdély kérdése miatt az ún. nulla összegű játék dinamikáját követte, ahol a megbékélés, a kompromisszum szinte lehetetlen volt. Valeriu Pop meghatalmazott miniszter, Ion Antonescu államvezető bizalmasa 1941 februárjában az alábbi szavakat vetette papírra. Románia és Magyarország között valóságos idegháború zajlik. Az fogja hamarabb elveszíteni a harcot, aki hamarabb elveszíti a türelmét. Valeriu Pop akkor még nem láthatta előre, hogy az idegek háborújának kimenetelét Erdély kérdésében legalábbis a második világháborút követően a győztes nagyhatalmak döntik majd el. * L. Balogh Béni 5

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

román diplomácia A második világháború évei alatti román lakosságcseretervekrôl VIOREL ACHIM

román diplomácia A második világháború évei alatti román lakosságcseretervekrôl VIOREL ACHIM 4 román diplomácia [ ] VIOREL ACHIM A második világháború évei alatti román lakosságcseretervekrôl A második világháború alatti román lakosságcseretervek témája igen összetett, és nyugodtan mondhatjuk:

Részletesebben

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR Egyetemi címjegyzék ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR cím: Iaşi, b-dul Carol I nr.11. tel.: 0232-201000, fax: 0232-201201 e-mail: contact@uaic.ro honlap: www.uaic.ro BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM,

Részletesebben

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében Visszatérésünk a román állam szolgálatába lehetetlenné vált A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében A dél-erdélyi magyarok helyzetének összefoglalója L. Balogh Béni publikációiban: Az 1940. augusztus

Részletesebben

L. BALOGH BÉNI A MAGYAR ROMÁN VISZONY ÉS AZ ERDÉLYI KÉRDÉS 1940 1944 KÖZÖTT

L. BALOGH BÉNI A MAGYAR ROMÁN VISZONY ÉS AZ ERDÉLYI KÉRDÉS 1940 1944 KÖZÖTT L. BALOGH BÉNI A MAGYAR ROMÁN VISZONY ÉS AZ ERDÉLYI KÉRDÉS 1940 1944 KÖZÖTT Románia és Magyarország között valóságos idegháború zajlik. Az fogja hamarabb elveszíteni a harcot, aki hamarabb elveszíti a

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

NÉVMUTATÓ Ablonczy Balázs 112, 335, 341, 345, 351 Ádám Magda 53, 108, 109 Alfieri, Dino 123 Andorka Rudolf 60, 109, 349 Anfuso, Filippo 277, 284 Antonescu, Ion 109, 114, 164, 212, 307, 328, 332, 337, 346,

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A Honvédség harmadik L 410-es repülőgépe 924-es fedélzeti számmal állt szolgálatba. 1987. szeptember 8-án érkezett meg a tököli 93-as számú vegyes szállítórepülő

Részletesebben

FORD FOCUS 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 17 9 6 3 1 1 4 2 5 7 8 10 19 20 21 22 23 25 26 27

Részletesebben

FORD FOCUS Focus_346_2013.25_V4_cover.indd 1-4 04/12/2012 12:34

FORD FOCUS Focus_346_2013.25_V4_cover.indd 1-4 04/12/2012 12:34 FORD FOCUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 17 18 19 21 9 6 3 1 1 4 2 5 7 8 10 23 25

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

FORD B-MAX BMAX_V3_2012_Cvr_Main.indd 1-3 30/06/2012 08:42

FORD B-MAX BMAX_V3_2012_Cvr_Main.indd 1-3 30/06/2012 08:42 FORD B-MAX 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 19 21 22 23 4 2 14 1 13 1 6 3 15 8 9

Részletesebben

A második bécsi döntés

A második bécsi döntés Limes 61 Revizionizmus és területgyarapodás L. Balogh Béni A második bécsi döntés A bécsi Belvedere palota aranytermében 1940. augusztus 30-án Joachim von Ribbentrop német és Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Az 1940. augusztus 30-i bécsi

Az 1940. augusztus 30-i bécsi Németország és a román magyar viszony 1940. szeptember 1944. augusztus Az 1940. augusztus 30-i bécsi német olasz döntõbíráskodás nyomán Románia kénytelen volt átadni Magyarországnak mintegy 42 ezer km

Részletesebben

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD Típusok és a demokrácia problémája TÓTH CSABA, PhD Kiindulópontok: science fiction és politika kapcsolatának tanulmányozása Irányok: Mint irodalmi alkotások a jelenről, a korszellemről szólnak Science

Részletesebben

Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS

Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS Az európai határok átrendezése a XX. század elején az I. világháború lezárásával 1920-ban kezdõdött, a II. világháborút lezáró Jaltai Megállapodással folytatódik és

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

Tények a rasszizmusról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tények a rasszizmusról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Alapvetések Az Európa Tanács 47 tagállamában 800 millió ember lakik, közülük számosan valamilyen etnikai vagy nemzeti kisebbséghez tartoznak. Az elmúlt évtizedek során a kontinensek, valamint az európai

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

A magyar román viszony válságos korszakát elemzõ összefoglaló margójára

A magyar román viszony válságos korszakát elemzõ összefoglaló margójára 98 tiszatáj DEMÉNY LAJOS A magyar román viszony válságos korszakát elemzõ összefoglaló margójára A múlt 2002. év folyamán jelent meg Csíkszeredában L. Balogh Béni monográfiája a magyar román viszonyról

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Duna House Barométer. 32. szám. 2014. január

Duna House Barométer. 32. szám. 2014. január Duna House Barométer 32. szám Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET

HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET EMAIL-KÖNYV 86. All Rights Reserved! Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc 1036 Budapest, Lajos u. 115. Verőce, 2013. 04. 17. Kód: EmailKonyv86-hatalyon-kivul-kell-helyezni-a-fajirto-izraeli-torvenyeket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Geskó Sándor elnök Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete www.konszenzus.org e-mail cím: konszenzusbp@konszenzus.org Telefonszám: 1/335-6463 Cselekedeteink

Részletesebben

Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről A nyilvántartásba vétel 6/2007. - szolgáltató Farkas Ferenc András cégjegyzék vállalkozói nyilvántartási adó 78004706-1-36 statisztikai elnevezése: Aranyfürt apartman helyrajzi 1136. 8 fő 3352-2/2007.

Részletesebben

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 60 éves az EKF Földrajz

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Egmont Royal Institute for International Relations

Egmont Royal Institute for International Relations Breitner Igor Egmont Royal Institute for International Relations A második világháború utáni időszakban csakúgy, mint az első világégést követően számos agytröszt és kutatóintézet jött létre egy új, jobb

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Románia Közigazgatási és Belügyminisztérium a Kovászna megyei Mihai Viteazul Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége. A Kovászna megyei Mihai Viteazul

Románia Közigazgatási és Belügyminisztérium a Kovászna megyei Mihai Viteazul Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége. A Kovászna megyei Mihai Viteazul Okirat fordítása román nyelvről Románia Közigazgatási és Belügyminisztérium a Kovászna megyei Mihai Viteazul Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége NEM TITKOS 2014 Sepsiszentgyörgy A Kovászna megyei Mihai

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek*

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek* Magyarország szerepe a második világháborúban (2010. február 13.) A megbeszélés arra keresett választ, hogy a magyar vezetés és társadalom menynyiben volt felelős a világháborús borzalmakért (beleértve

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Megtorlás, etnikai homogenizálás. A kisebbségi kérdés a magyar román kapcsolatrendszerben, 1940 1944

Megtorlás, etnikai homogenizálás. A kisebbségi kérdés a magyar román kapcsolatrendszerben, 1940 1944 L. Balogh Béni Megtorlás, etnikai homogenizálás. A kisebbségi kérdés a magyar román kapcsolatrendszerben, 1940 1944 Az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntést követő mintegy négy év során

Részletesebben

BÁNFFY MIKLÓS 1943-AS ROMÁNIAI KÜLDETÉSE TÁGABB KONTEXTUSBAN

BÁNFFY MIKLÓS 1943-AS ROMÁNIAI KÜLDETÉSE TÁGABB KONTEXTUSBAN 110 JOÓ ANDRÁS BÁNFFY MIKLÓS 1943-AS ROMÁNIAI KÜLDETÉSE TÁGABB KONTEXTUSBAN Bánffy Miklós 1943. júniusi, romániai tárgyalásainak történetét napjainkig többször feldolgozták már, magyar és román történészek

Részletesebben

A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről)

A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről) A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről) SAJTÓNYILATKOZAT amelyben a romániai katolikus püspökök Traian Băsescu államelnök támogatását kérik a hatályos Levéltári

Részletesebben

Az Előzd meg a kisvasutat versenysorozat 1. eseménye Budai hegység 2008. IV. 12. 21 km 370 m ᔗ呇 5 óra aj Széchenyi-hegy, Gyermekvasút végállomása a Széchenyi-hegy Normafa Tündér-hegy Szépjuhászné Makkosmária

Részletesebben

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság K l i n i k a www.computerklinika.hu Computer Klinika info@computerklinika.hu Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

A magyar vasút kitörési lehetőségei. 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság

A magyar vasút kitörési lehetőségei. 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság A magyar vasút kitörési lehetőségei A magyar vasút kitörési lehetőségei történelmi örökségek és mai konzekvenciák 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság A történelmi előképek szinte

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

Tanár, diák törvények

Tanár, diák törvények GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével 4. rész Tanár, diák törvények A diák A LÉNYEG SZUBLIMÁCIÓS TÖRVÉNYE A tanár által elmondott anyagból a diák mindig

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben