A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIS MAGYAR VILÁGRÓL"

Átírás

1 ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, , Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be között, mely az egyik legizgalmasabb és bizonyosan az egyik legkevésbé feltárt téma a modernkori magyar történelemben. A második bécsi döntést követően a magyar állam, a magyar nemzeti érzés Erdély ügyében lehetőséget kapott a kibontakozásra, a nemzet- és országépítésre, ám ez a történet eddig magyar részről vagy csak a szocialista történetírás lehetőségei között került bemutatásra, vagy csak részleteiben tárta fel az eseményeket, miközben a román történetírás óriási döntő részben nemzeti-kommunista irodalmat halmozott fel a témában. Kötetében a szerző, a magyar történetírásban szokatlanul, sokszor személyes megjegyzésekkel kísért, önállóan is olvasható 13 esszéisztikus fejezetben, hatalmas könyvészetre támaszkodva, de minimális jegyzetapparátusra hivatkozva, alapjában véve a saját tudására és tapasztalataira, élményeire hagyatkozva, bravúrosan olvasmányosan mu - tatja be a kis magyar világ történetét. Az es észak-erdélyi évek történetének megírását számos inherens probléma nehezíti. A bécsi döntésben szerepet játszó fasiszta nagyhatalmak szerepe, a bevonulást követő, román civilek ellen elkövetett gyilkosságok, az észak-erdélyi zsidóság deportálása objektíven külön-külön is nehezen feldolgozható, a történészeket folyamatosan önreflexióra késztető események, miközben a kutatómunkát folyamatosan kísérti a történet vége: a katonai összeomlás, politikai bukás, a nemzeti sikertelenség. Ablonczy Balázs könyve érthető és értékelhető módon szubjektív, magyar szempontból megírt mű, az értéksemlegesség megközelítésének esetleges problematikáját a szerző a remekül megírt, szintén rendkívül személyes hangvételű előés utószóval semlegesíti. Ablonczy a címválasztást indokolva írja: a»visszatért«jelző nyilvánvalóan nem fedi a történeti valóságot ahogy nem fedi a»döntés«, a»döntőbíráskodás«, a»diktátum«, a»visszacsatolás«és a»területrablás«sem. Ma - gyarország lakosságának többsége azonban vélhetően úgy gondolta, hogy nem a nagyhatalmi kényszer, az európai politika alakulása hozta vissza az elveszített területek egy részét, hanem valamiféle felsőbb akarat: a második bécsi döntéssel csak a természet rendje állt vissza. A szerző megértő módon e kérdésben nem foglal állást, nem összefoglaló nagymonográfiát, hanem

2 A kis magyar világról 131 krónikaszerűen összeállított kézikönyvet ír, benne felemelő és kisszerű eseményekről, félbemaradt modernizációs kísérletekről és megrázó tragédiákról. Talán nem túlzás, ha hasonló erudícióval megírt könyvre keresünk példát, akkor Makkai László Magyar román közös múlt című könyvét idézzük, mely szintén egy viszonylag kis terjedelmű kötetben adja a két nemzet együttélésének rendkívül alapos és olvasmányos összefoglalását. A Visszatért Erdély felépítése nem kronologikus. A fejezetcímek pontosan jelölik ki azokat a területeket, melyeket a szerző a négyéves nemzetépítés legfontosabb területeinek tart: a bécsi döntést megelőző tárgyalásokat, a katonai bevonulást, a magyar intézményépítést, az oktatás újraszervezését és az egyházak szerepét, az erdélyi politizálás színtereit, az infrastrukturális fejlesztéseket, a modern erdélyi turizmus megteremtését, a telepítéspolitikai elképzeléseket, a Dél-Erdélyben maradt magyarok helyzetét, valamint a román bevonulást megelőző hadi-politikai eseményeket. Ezek közül a recenzens azon témakörök és fejezetek kiemelését tartja fontosnak, amelyek leginkább hozzájárultak ahhoz, amit a szerző így foglal össze a kötet utószavában: A kutatás egyik nagy tanulsága volt, hogy ebben a négy évben minden a nemzeti szupremácia kiépítését szolgálta trafikengedélytől kezdve egészen az autógumi-beszerzésig. Volt, hogy ez csak ürügyként szolgált, olyan be - szédmódként, amit elvártak az állampolgártól. De akadt, hogy az állampolgár maga is őszintén hitte: a Hangya-bolt italmérési engedélye a legfontosabb nemzeti ügyek egyike. És ha e nagyszabású kísérlet el is bukott, szellemi, kulturális, sőt demográfiai értelemben olyan tartalékot jelentett az erdélyi magyar közösségnek, amelynek hatásai még hosszú évtizedeken ke - resztül érvényesültek. Talán még ma is. A Bürók, rétek, villanydrótok című fejezetben a szerző a katonait felváltó polgári közigazgatás céljait és törekvéseit mutatja be. Mint hangsúlyozza, Teleki Pál halálától függetlenül a volt miniszterelnök nemzetiségpolitikai és infrastrukturális elképzelései évekig meghatározóak maradtak Budapest Erdély-politikájában. Telekinek kiforrott elképzelései voltak az iparfejlesztésről, a közlekedési vonalak helyreállításáról, a háziipar fejlesztéséről, a nemzetiségi kérdésről, beleértve a zsidókérdést is, a telepítéspolitikáról és az erdélyi politikai képviselet kérdéséről. A tisztviselői kar kialakulását tekintve a legérdekesebb kérdés a magyarországi illetőségű bürokraták térfoglalása, illetve a román tisztviselők számának eljelentéktelenedése. A nagyszámú magyarországi tisztviselő megjelenése gyorsan kiváltotta az erdélyi nyilvánosságban az arrogáns, az erdélyi viszonyokat nem ismerő, rang- és címkórságban szenvedő anyás vagy ejtőernyős hivatalnok képét, ami a mai napig elengedhetetlen kísérője az észak-erdélyi magyar évekről szóló be - széd módnak, írja a szerző. Ablonczy szerint ugyanakkor még a vármegyei közigazgatásban sem érte el a számuk a 30%-ot, miközben nyilvánvaló, hogy a szükséges számú magyar hivatalnok Erdélyben nem állhatott rendelkezés-

3 132 Zákonyi Botond re, egyfelől a román korszak negatív diszkriminációja miatt, másfelől az 1918 előtti erdélyi magyar értelmiség nagyarányú Magyarországra települése miatt. E közigazgatási-személyzeti politikának ellentmondani látszik a Te - leki és Bethlen István által képviselt politika a román nyelvvel és általában a románokkal szembeni bánásmódot illetőn. A szerző Bethlent idézi, aki a délerdélyi magyarok érekében figyelmeztette a tisztviselőket: csak olyan intézkedéseket tegyenek, amelyek a túlmaradt románságot véglegesen el nem riasztják tőlünk. Mert ezt a határt senki sem tekinti véglegesnek, szögezte le a volt miniszterelnök. Teleki és Bethlen sikerrel szorgalmazták a román nyelv tanításának bevezetését a középfokú oktatásban, és kísérletet tettek annak meghonosíttatására a felsőfokú oktatási intézményrendszerben is. Mindezekkel együtt, a minimum 40%-ban románok lakta Észak-Erdélyben 1941-ben 6,6% maradt a román nemzetiségűek aránya a vármegyei és városi igazgatásban, és ők is elsősorban altiszti beosztásban dolgozhattak. Jellemző ugyanakkor, hogy a visszaemlékezők szerint a közigazgatás hatékonysága nagyban javult a magyar időben, visszaszorult a korrupció és jelentősen megnőtt az adózási fegyelem. A megyei gazdasági igazgatást vizsgálva a szerző arra a nem meglepő következtetésre jut, hogy a korszak Erdélyében a szó legszorosabb értelmében minden nemzetiségpolitikának számított, legyen az trafikengedély, cipőtalpbőr-kiutalás, autóbuszvonal-hosszabbítás vagy leventeavatás. A magyar elitek gondolkodásmódját az Erőterek című fejezetben vizsgálja a szerző. Alaptétele szerint, ha meg akarjuk érteni az erdélyi politikai gondolkodás e négy évben végbement átalakulását, az leginkább a népszolgálati eszme metamorfózisában érhető tetten. Az immár hatalmi pozícióba került erdélyi magyar elitnek a kultúrfölény immár nem megmaradása alapját jelentette, hanem valós helyzetet; a szolidáris, egységes keresztényi szellemmel áthatott magyarság nem lehetséges védelmi mechanizmus volt, hanem az új, regionális társadalomépítés alapja, az»erdélyi szellem«pedig retorikai mentőkötelet adott, ha meg kellett bélyegezni Budapest erőszakosságát és/vagy érzéketlenségét. Rendkívül érdekes, hogy a megerősödött regionális magyar elit pártja, az Erdélyi Párt ugyanakkor az egész időszakban ki volt téve a helyi közvélemény elégedetlenségnek, míg Magyar - országról az Imrédy Béla vezette Magyar Megújulás Pártja próbált rovására egyre nagyobb politikai teret nyerni az erdélyi közéletben. Rögeszmék kora címmel ír a szerző a különféle, részben meg is valósult népesség-áttelepítési tervekről. A kérdés veleje a magyar Alföld és a Szé - kelyföld magyarságát összekötő nyelvi korridor hiánya, a két magyar tömb közötti szerves összeköttetés megteremtése. Mikor erről a kérdésről ír, Ab - lonczy nagyon helyesen hívja fel a figyelmet, hogy mindaz a megszenvedett tapasztalat, ami 20. századi népességcserékhez és telepítésekhez fűződik, a két világháború között még szinte ismeretlen Európában, így a térképen

4 A kis magyar világról 133 elképzelt lakosságcserék igencsak népszerűek voltak, és nemcsak a politikai szélsőségesek táborában. Magyar részről a telepítéspolitika érthetően egybeforrott a szórványkérdéssel. A Mezőség elrománosodása Rákosi Viktor nagysikerű Elnémult harangokja után széles körben vált ismertté Magyarországon, és a nemzethalál víziója mellett aktuálisan a visszakapott Erdély újabb el - vesztésével fenyegetett. A szórványok megerősítése, az elrománosítás megállítása és a telepítések lebonyolítása központi kérdéssé vált. Mint a szerző írja, a falukutató táboroktól kezdve az EMKE-n át a cserkészetig egy sor szervezet foglalkozott a szórványmagyarság kérdésével, nem is beszélve az önjelölt kutatók számtalan javaslatáig és beadványáig, miközben telepített a vármegye, a MÁV, az Államépítészeti Hivatal, sőt sokszor már a katonai köz - igazgatás is próbálkozott vele. A 18. században kitelepített bukovinai székelyeket a kormányzat végül az Al-Dunánál telepítette le, noha az Erdélyi Párt és az erdélyi politikai elit elsősorban a Mezőségre, illetve a Szatmáron nem sokkal korábban letelepített románság helyére kívánta őket visszahozni. A figyelem ezt követően, érthető módon, a csángók felé fordult. A kötetből megtudhatjuk, hogy miközben a Csángóföldről 1941 és 1944 között folyamatos volt a népesség-beáramlás Észak-Erdélybe, a budapesti kormányok az igénytelen, szapora és szorgalmas csángó népességet a Dunántúlra kívánták volna behozni, elsősorban is magyar identitásuk megerősítésére, ezzel együtt az ottani németség ellensúlyozására. Jellemző, hogy ezeket a tervezgetéseket a német politika kelletlensége csírájukban elfojtotta, így sajnos nem derült ki, hajlandóak lennének-e a csángók tömegesen elhagyni szülőföldjüket azért, hogy Magyarországra költözhessenek, ahogy ez a kérdés ma is időnként felmerül különböző nemzetpolitikai ankétokon. A korszak telepítési ábrándjaiban a székelyeknek is jelentős szerep jutott. Közismert volt ugyanis, hogy a Székelyföldről folyamatos a kiáramlás a Regátba, illetve Erdély nagyvárosaiba. A népmozgalom kérdésével mélyebben nem foglalkozó politikum úgy vélte, ennek a népfeleslegnek megfelelő irányba való terelésével megerősíthetőek lennének Észak-Erdély magyarok által ritkán lakott régiói. Venczel József ugyan több tanulmányában hívta fel a figyelmet, hogy népfelesleg csak népmozgalmi szempontból van, és soha nincs népesedéspolitikai szempontból, illetve, hogy a Székelyföldön hiába magas a népszaporulat, mert a halálozási adatok is kiugróan magasak, így összességében a székely megyék vitalitási indexe érdemben nem különbözik a magyarországi megyékétől. Fontos leszögezni, hogy a korszak számtalan, a telepítésre vonatkozó tervezete és beadványa soha nem emelkedett a kormánypolitika szintjére, és ennek nemcsak a realitásokkal való szembenézés volt az oka, de az a hagyomány is, melynek megfelelően Bethlen, Teleki vagy Kállay Miklós egyaránt a hegemón magyarság melletti, többnemzetiségű Magyarországgal számolt a Kárpát-medencében. A szórványkérdéssel érthetően összekapcsolódott az asszimiláció kérdése is, amelynek ráadásul a kor-

5 134 Zákonyi Botond ban megélénkülő falukutatások is új lendületet adtak. A román falvakban található magyar nevű lakosok nagy száma által életre keltett asszimilációs félelem- és fenyegetettségérzés nem csillapult, tulajdonképpen a mai napig sem. E kérdésben Ablonczy Makkai Lászlónak a Hitelben, 1942-ben megjelent alapvető cikkét Észak-Erdély nemzetiségi viszonyainak alakulása idézi: a magyar név bár sok esetben magyar eredetet takar, az etnikai háttérrel kapcsolatosan nem holtbiztos indikátor: viselésének oka az is lehet, hogy a szökött és másutt letelepedett jobbágyok így akartak új identitást kreálni maguknak, vagy a különböző összeírók maguk adtak új nevet olyan parasztoknak, akik csak keresztnévvel rendelkeztek. A szórvány- és telepítéskérdés egy idő után óhatatlanul összekapcsolódott a zsidókérdéssel. Az antiszemita közbeszéd, a korszak zsidóellenes törvénykezése, a nyilaskeresztes párt térnyerése nem erdélyi jellegzetességek, ezért a kötet csak hatástörténeti kontextusban tárgyalja ezeket. A telepítéspolitikai tervekkel áthatott magyar közbeszédben és közpolitikában azonban brutális egyszerűséggel tudott teret nyerni a zsidók gettósítása. A szerző az EMKE ügyvezető alelnökét idézi, aki azt javasolja április végén, hogy a kolozsvári gettót a monostori, románok lakta negyedben állítsák fel, mert ott is létezik szórványkérdés, az ott élő magyarok sorsa majdnem azonos a legsötétebb szolnok-dobokai magyar szórványsorssal. Az alelnök szerint a gettó odatelepítésével szét lehetne robbantani a zsidók és románok hagyományos tömbjeit, és egyúttal jobban meg is lehetne figyelni őket. Az 1940 és 1944 közötti évek magyar nemzetiségpolitikájáról szólva a szerző úgy véli, arra egy szélesebb fogalom: a nemzetépítés és a magyar etnikai tér kialakítása jobban illik, mint a szűkebb szakpolitikai napirendet sugalló nemzetpolitika. Ennek kapcsán szemléletesen mutatja be, hogy a magyar kormányzat hivatalos szinten és nyilatkozataiban hogyan igyekezett Magyarország román ajkú polgárait megnyugtatni, hogy őket is egyenlőknek ismeri el. A bemutatott példákból kiviláglik, hogy a kis magyar világ négy évében nem merült, nem is merülhetett föl az erdélyi románok erőszakos asszimilációja vagy kirekesztése a társadalomból, noha a magyar kormányok kisebbségpolitikája alapvetően különbözött az 1918 előtti magyar liberalizmus nemzetiségpolitikájától. A németajkú kisebbség helyzete más volt, ennek ellenére a magyar visszaemlékezésekben ők is általában negatív környezetben tűnnek fel. A magyar hatóságok figyelemmel kísérték azokat a német nemzetiségűeket, akik a német haderő tagjai lettek, gyanakvó figyelemmel kísérték a Volksbundot, ugyanakkor a Volksbund egyértelmű előzékenységet élvezett saját kezelésű iskoláinak fenntartása során. Az északerdélyi német területvezető irányításával 1944 őszén 30 ezer észak-erdélyi német menekült el, akik nagy része nem is tért vissza szülőföldjére. A zsidó közösség viszont nem társadalmi helyzetének vagy életlehetőségeinek beszűkülésével, hanem az életével fizetett a nemzetiesítő politikák

6 A kis magyar világról 135 paroxizmusig való feszítéséért. A nagyjából 150 ezer ember jogfosztásának egyes állomásai, a zsidótörvények, a zsidó földbirtokok kisajátítása, a kiutasítások, a zsidó sajtó betiltása, a zsidó kereskedelem ellehetetlenítése és a zsidó közalkalmazottak elbocsátása sorra szerepelnek a kötetben, ugyanakkor érezhető, mennyire váratlanul érte az észak-erdélyi zsidóságot a német bevonulás után a Sztójay-kormány április 26-i miniszterelnöki rendelete, amely elrendelte a gettósítást. A következmények ismertek, de nagyon fontos, hogy ebben a kötetben is részleteiben tárgyaltak, attól kezdve, hogy a magyar közigazgatás néhány képviselője nem volt hajlandó részt venni a deportálásokban egészen addig, hogy május 18. és június 9. között a magyar hatóságok az észak-erdélyi másfélszázezres magyar nyelvű zsidóság tagját haláltáborba deportálták. Az elhurcoltak nagyjából 15%-a térhetett vissza Erdélybe a holokauszt után, illetve körülbelül 8 10 ezren a háborút követően Nyugat-Európába távoztak. A szerző a tragédiát dokumentálva nem kerülheti el annak kimondását: az hogy ma olyasmin lamentálunk, hogy Nagyvárad magyar lakossága az 1910-es 92%-ról 27% alá csökkent, nem elválasztható attól a ténytől, hogy 30 ezer, zömében magyar identitású, magyar kultúrát fogyasztó, magyar intézményrendszert támogató, mindennapi szokásvilágában a magyar mintákat követő embert deportáltak ebből a városból, hasonlóan Szatmárhoz vagy Kolozsvárhoz. A kötet egyik legtanulságosabb része A magyar Svájc címen a budapesti koordinálású észak-erdélyi turizmusfejlesztő tevékenységet mutatja be. A korban meglepően fejlett és tudományosan reflektált idegenforgalmi propaganda a visszacsatolást követően három területre koncentrált: Kalotaszegre és Kolozsvárra, Székelyföldre több alrégióval: Marosvá sár - hellyel és Szovátával, Csíkszeredával és környékével, Tusnádfürdővel és a Gyilkos-tó vidékével, illetve a téli sportokra specializálódott Radnai- és Bor - sai-havasok vidékével. Mint a szerző írja, a visszacsatolást követően Erdély meglátogatása egyfajta hazafias kötelességgé vált. A korszak útikönyvei hasonlóan egyébként szűkebb magyarországi társaikhoz és kiadványai egyfelől hemzsegnek a nemzeti problematika leegyszerűsítő taglalásától, ugyanakkor mindent megtesznek, hogy a turistát a lehető legjobb kiszolgálás mellett a legteljesebb körű felvilágosításokkal lássák el. A turizmus nemcsak spirituálisan vált a nemzetnevelés eszközévé, hanem megpróbálták a gazdasági felemelkedés szolgálatába is állítani. A kormányzat, Teleki iránymutatásai szerint, a Székelyföldet kimondottan a háziipar, a bányászat, a középipar révén remélte felemelni, amely törekvéséhez hajlandó volt nagyszabású infrastrukturális beruházásokat is rendelni. Az Erdélyre irányuló, az akkori médiában jelentős szerepet kapó felfokozott figyelem következtében Erdély 1940 és 1944 között rendkívül intenzíven volt jelen a magyar közbeszédben. Mint a szerző nagyon helyesen megállapítja, ekkor alakult a ki a mai napig bejáratott Nagyvárad Kolozsvár Marosvásárhely Székelyföld tu -

7 136 Zákonyi Botond ris taútvonal, míg az ezen kívül eső területek tartós szélárnyékba kerültek. Ez a máig ható turistasztenderd a sajtóban és a könyvekben együtt járt az etnikailag homogén Erdély víziójával, egy olyan elképzelt térrel, amelyből hiányoztak a románok, a zsidók és a szászok. A koncepció által sugallt ar - chai záló-folklorizáló, féloldalas modernizációt előrevetítő kép szívósnak bi - zonyult, és ma is döntően meghatározza a magyarországi Erdély-imázst. Hogy ez a féloldalas Erdély-imázs változzon, és a magyar olvasónak a valós erdélyi hagyományokhoz közelebb álló Erdély-képe lehessen, ahhoz ez a könyv nagyon sokkal járul hozzá. És 2011-ben már nem csupán jámbor óhaj, de nyilván valós igény a fiatalabb román történészek és a román olvasók körében is: a dél-erdélyi, romániai többségi és kisebbségi világokat hasonlóan személyesen, mégis tudományos objektivitással bemutató kötetek megjelenése. Hogy a sokszor megszakadt magyar román párbeszéd erről a kérdésről is megkezdődhessen.

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT.

KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT. KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT. II. AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉK FOGALOM KÖRE: - ökológiai termék az egyetemes világ produktuma - biotermék az élő szimbóluma -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen. Monspart Sarolta 2007. 12.05.

Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen. Monspart Sarolta 2007. 12.05. Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen Monspart Sarolta 2007. 12.05. Elsı KÉRDÉS: ÉN és a munkahely? vagy a munkahely és én? Szeretem a munkám? És ez a munka engem választana? Bízom a Fınökömben? És

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK 2006. május-június KÖZÉPSZINT. 12. B vizsgascsoport osztályainak összesítése. elégséges elégtelen. közepes.

ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK 2006. május-június KÖZÉPSZINT. 12. B vizsgascsoport osztályainak összesítése. elégséges elégtelen. közepes. 2006. május-június Közgazdasági alapismeretek 10 11 10 3 0 9 11 10 6 0 0 5 14 14 0 0 2 8 6 1 3 5 9 17 0 16 12 4 1 0 5 3 10 15 0 0 0 5 12 0 2 16 7 0 0 19 9 5 0 0 9 7 15 2 0 1 6 8 2 0 1 5 6 5 0 0 9 6 0 0

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 340 /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: TOURINFORM Iroda

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja RETESZ VAGY ÁTJÁRÓ? A NYUGAT-BALKÁN KÖZLEKEDÉSE. Erdısi Ferenc MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja RETESZ VAGY ÁTJÁRÓ? A NYUGAT-BALKÁN KÖZLEKEDÉSE. Erdısi Ferenc MTA Regionális Kutatások Központja MTA Regionális Kutatások Központja RETESZ VAGY ÁTJÁRÓ? A NYUGAT-BALKÁN KÖZLEKEDÉSE Erdısi Ferenc MTA Regionális Kutatások Központja A NYUGAT-BALKÁN SZEREPE AZ EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI TÉRBEN csomópont (hub)

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az eredmény. A kérdés a következő: Mikor mondhatjuk azt, hogy bizonyos események közül

ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az eredmény. A kérdés a következő: Mikor mondhatjuk azt, hogy bizonyos események közül A Borel Cantelli lemma és annak általánosítása. A valószínűségszámítás egyik fontos eredménye a Borel Cantelli lemma. Először informálisan ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

29. Hét 2010. július 20. Kedd

29. Hét 2010. július 20. Kedd Napii Ellemzéss 29. Hét 2010. július 20. Kedd Összegzés Az európai indexek hanyatlásával indult a hétfői kereskedés, ami a pénteki amerikai zárás tükrében nem is volt annyira meglepő. A kezdeti gyengélkedés

Részletesebben

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve Átfogó cél: hatékonyság Célkitűzések A haza mindenek előtt, Kormányzati felkészülés, Csapatépítési és -megtartási eszköz, Egyéni és együttes szakmai,

Részletesebben

Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon

Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon 3. szint szeptember-október Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon Még mindig nagyon sokan halnak meg olyan betegségekben, amelyeket megfelelő életmóddal meg lehetne előzni. A javuló

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Völgyvidék Helyi Termék Védjegy Arculati Kézikönyv

Völgyvidék Helyi Termék Védjegy Arculati Kézikönyv TARTALOM A Völgyvidék Helyi Termék Védjegy bemutatása 2 I. Arculati ALAPELEMEK Logo Betűtípus II. VÉDJEGY HASZNÁLATA Szerkesztési alapok Elhelyezés termékcsomagoláson Elhelyezés saját arculatban 3 3 12

Részletesebben

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941)

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Teleki Pál, az erdélyi politikus A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Népesedési és etnikai változások Magyarországon a török korban Népességvándorlás a XVIII. századi Magyarországon

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS TARTALOM Bevezetés... 3 Sorstípusok... 4 Táborok... 5 Felszabadulás, hazatérés... 10 2 BEVEZETÉS 1945 kora nyarától kezdve a hazatérő deportáltak egy

Részletesebben

A LOVASÁGAZAT GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NEMZETKÖZI KITEKINTÉS BÁTHORY BALÁZS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 2B PARTNERS KFT.

A LOVASÁGAZAT GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NEMZETKÖZI KITEKINTÉS BÁTHORY BALÁZS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 2B PARTNERS KFT. A LOVASÁGAZAT GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NEMZETKÖZI KITEKINTÉS BÁTHORY BALÁZS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 2B PARTNERS KFT. 2010.10.20 A lovaságazati stratégia alapjai LOVASÁGAZAT FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGE A lovas ágazatban

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/9/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-i ülésére Tárgy: Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló WWW.CAPITAL.HU @CAPITAL.HU Napi Elemzés 2010. október 11. INDEXEK Záróérték Napi változás (%) Dow Jones IA 11006.48 +0.53% S&P 500 1165.15 +0.61% Nasdaq 100 2027.03 +0.77% DAX 6291.67 +0.25% BUX 23416.53-0.51%

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk a legnagyobb helyi kompetenciával és a legszorosabb ügyfélkapcsolatokkal rendelkező

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

A Kft. Feladata: Sepkő-Naturál 2007. Kft. 8360 Keszthely Munkás u. 23 ügyvezetője: Pintér Géza Tel.: +36 30 271 9650

A Kft. Feladata: Sepkő-Naturál 2007. Kft. 8360 Keszthely Munkás u. 23 ügyvezetője: Pintér Géza Tel.: +36 30 271 9650 Sepkő-Naturál 2007. Kft. 8360 Keszthely Munkás u. 23 ügyvezetője: Pintér Géza Tel.: +36 30 271 9650 A Kft. Feladata: A Stop Hám projekt megvalósulása. Nem csak hazámban legyen ismert a Stophám láthatósági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések Vallásszociológia avagy azok a bizonyos végső kérdések Az ősidők óta. Vagyis minden emberi társadalomban létezett. Durkheim: A társadalom és a vallás szinte elválaszthatatlanok egymástól Def: a szent dolgokra

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program

Bejárható Magyarország Program Bejárható Magyarország Program 1.3. modul: Társadalmi kommunikáció, kezdeményező kommunikáció, szimbolika (Országimázs, nemzeti büszkeségeink, regionális/lokális marketing, nemzeti összetartozás, határon

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.9.2009 COM(2009) 451 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből

Részletesebben

EGYETÉRT E A TELJES DOHÁNYZÁSI TILALOMMAL A NYILVÁNOS HELYEKEN?

EGYETÉRT E A TELJES DOHÁNYZÁSI TILALOMMAL A NYILVÁNOS HELYEKEN? EGYETÉRT E A TELJES DOHÁNYZÁSI TILALOMMAL A NYILVÁNOS HELYEKEN? igen, egyetértek 68,06 % nem, ez egy felesleges korlátozás 19,1 % magánemberként egyetértek, vállalkozóként ellenzem 11,63 % inkább az alkoholt

Részletesebben

ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM GYORSÍTOTT IDŐUTAZÁS Új forrásközpontú történelem A sorozat kötetei NT-17142 Száray Miklós: Történelem 9. a négyosztályos

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A felvilágosodás korának magyar irodalma

A felvilágosodás korának magyar irodalma A felvilágosodás korának magyar irodalma Katona József életrajz és értelmezés [http://www.kiad.hu Elemzések menü] Labádi Gergely SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tsz. labadig@primus.arts.u-szeged.hu

Részletesebben

AZ ÖSSZETETTEBB GAZDASÁGI SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI AKCIÓTERVBEN A MÉRLEGELÉSI TESZT

AZ ÖSSZETETTEBB GAZDASÁGI SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI AKCIÓTERVBEN A MÉRLEGELÉSI TESZT AZ ÖSSZETETTEBB GAZDASÁGI SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI AKCIÓTERVBEN A MÉRLEGELÉSI TESZT COLLEGE OF EUROPE, EURÓPAJOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI ANALÍZIS SPECIALIZÁCIÓ 2008-2009 2009. május 5. 1 REITER

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel őcsoportja Kereszténydemokrata Néppár t Képvisel őcsoportja Et1 eg : 1010 t4aj 17. TI... számú törvényjavasla t a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Társadalom-és Környezettudatos Üzlet-és Vállalkozásfejlesztési Kft.

Társadalom-és Környezettudatos Üzlet-és Vállalkozásfejlesztési Kft. A 2005ben jött létre, mint. Céljai közt szerepelt a tesztelése Európában(lásd: http://www.muhammadyunus.org/) és olyan programok kidolgozása melyek felveszik a harcot a illetve az. A vezetői Magyarországi

Részletesebben

NYUGDÍJ-IDŐSKOR KORÓZS LAJOS 2011. NOVEMBER 16.

NYUGDÍJ-IDŐSKOR KORÓZS LAJOS 2011. NOVEMBER 16. NYUGDÍJ-IDŐSKOR KORÓZS LAJOS 2011. NOVEMBER 16. A KORFA JELENLEG HÁROMFÉLE KORFÁT ISMERÜNK Piramis alakú korfa: a növekvő népesség korfája itt széles az alap, ami fölfelé gyorsan keskenyedik, hisz sok

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A Horvát Népi Ifjúság a mezőgazdaság kollektivizálásának kampányában 1949-ben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A Horvát Népi Ifjúság a mezőgazdaság kollektivizálásának kampányában 1949-ben FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL A Horvát Népi Ifjúság a mezőgazdaság kollektivizálásának kampányában 1949-ben Marko Fuček zagrábi horvát történész tanulmányában a volt délszláv

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority

YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority The International School for Holocaust Studies ביה"ס המרכזי להוראת השואה יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה EMLÉKLAPOK YAD VASHEM A HOLOKAUSZT

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között.

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Blokk I: Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Konkrét elképzelésem van, mit szeretnék szakmailag

Részletesebben

Bevezető a profit kb. 300% nem szabad ilyet csinálni piac-semleges opciós prémiumokból Call és Put opciókat shortoltunk hónapról hónapra

Bevezető a profit kb. 300% nem szabad ilyet csinálni piac-semleges opciós prémiumokból Call és Put opciókat shortoltunk hónapról hónapra 1 Bevezető A történet 212 márciusában kezdődik és 213 áprilisáig tart, a profit kb. 3%. A cím pedig egyértelművé teszi: nem szabad ilyet csinálni. És, hogy miért a tiltás, az alábbiakban kiderül. Kezdetben

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT

HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen.org ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: élvezd az italod felelősségteljesen Mi az alkohol, mi a hatása Amikor borról,

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor:

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor: 1. Milyen szófajúak az alábbi szavak? olvasva szépség hihetetlen forr leírt (szöveg) ott győri rögtön nézelődő hivatkozván 2. Írjad le helyesen az alábbi szavak melléknévképzős származékait! Arany János

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont. Elért pontszám:

2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont. Elért pontszám: 2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2015.05.18. Eredmények közzététele: 2015.05.29. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

Testkultúra a klebelsbergi kultúrpolitikában

Testkultúra a klebelsbergi kultúrpolitikában Testkultúra a klebelsbergi kultúrpolitikában Dr. Szikora Katalin tanszékvezető, egyetemi docens Karafiáth Jenő (1883-1952), a testnevelési törvény kezdeményezője Trianonban azt is megparancsolták nekünk,

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

PROFILALKOTÁS S A GYAKORLATBAN

PROFILALKOTÁS S A GYAKORLATBAN Önök most Elekesné Lenhardt Zsuzsa r. alezredes PROFILALKOTÁS S A GYAKORLATBAN című előadását láthatják BŰNELEMZÉS Bűncselekmény Személyek Felderítési módszerek Stratégiai bűnelemzés Bűncselekményi minta

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben