Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA"

Átírás

1 DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította néhai kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredesi rendfokozatát. A döntés sokak körében felháborodást váltott ki, mert Farkas Ferenc tevékenysége 1944 õszén és 1945 elején kapcsolódott a Szálasikormányhoz. Az eset a döntés és visszhangja megmutatta a magyarországi katonai rehabilitáció problémáit, a kérdés több szempontú megközelítésébõl következõ gyakran egymásnak ellentmondó véleményeket, vitákat. És szembesítette azt az európai a magyartól többnyire eltérõ gyakorlattal december 16-án a HM Hadtörténeti Intézete és Múzeuma konferencián próbálta értékelni a katonai rehabilitációs eljárás közötti folyamatát. Az eltérõ vélemények jórészt Magyarország II. világháborús szerepének és a katonai elit megítélésének különbözõségébõl, az azzal kapcsolatos vitákból erednek. (Errõl Romsics Ignác és Szakály Sándor történészek beszéltek.) A vitát kiváltó kisbarnaki Farkas Ferenc személyérõl Kovács Tamás történész és Bonhardt Attila levéltáros tartott elõadást. A rehabilitációról és az akörüli jogi kérdésekrõl Zinner Tibor, József Péter, Fleck Zoltán és Simon Géza jogászok beszéltek. Alább Romsics Ignác elõadását közöljük, majd összefoglalót Szakály Sándor és Zinner Tibor elõadásáról. Az összeállítást Sipos Péter hozzászólása zárja. Magyarország a II. világháborúban A magyar politikai elit szerepe Magyarország II. világháborús szerepének ismertetésekor néhány olyan problémával szeretnék foglalkozni, amelyek a historiográfiában is viták tárgyát képezték, és amelyekhez a közvéleményben is ellentétes vélemények kapcsolódnak. Belépés a II. világháborúba Hihetetlen, de máig nincsen konszenzus a történészek körében a tekintetben, hogy Magyarország mikor és milyen körülmények között lépett be a II. világháborúba. A hagyományos álláspont szerint június 26-án a Szovjetunió elleni támadáshoz való csatlakozással. Ez az álláspont jelenik meg az 1953-as kiadású Magyar nép története c. munkában, a Molnár Erik által szerkesztett 1962-es és 1964-es kétkötetes Magyarország történetében, Juhász Gyulának az 1968-ban kiadott külpolitika-történetében, és az utóbbi években született olyan összegzésekben és részben jegyzetként is használt munkákban, mint amilyen Gergely Jenõé vagy Ormos Máriáé. Ugyanakkor találkozunk más állásponttal is. Eszerint Magyarország II. világháborúba való belépése április 11-én vette kezdetét. Vagyis akkor, amikor a magyar csapatok a németek és az olaszok oldalán csatlakoztak a Jugoszlávia elleni támadáshoz. Ez az álláspont jelenik meg Dombrády Lóránt és Tóth Sándor 1987-es, a Magyar Királyi Honvédség két háború közötti mûködésérõl írott munkájában. Ugyanezzel a véleménnyel találkozunk a Sipos Péter és Fülöp Mihály által közösen írt Magyar- Markovics jugoszláv és Bárdossy magyar külügyminiszter kicserélik a jugoszláv magyar örök barátsági szerzõdés ratifikációs okmányait, amellyel a paktum hatályba lép. Bal oldalon szemüvegben Teleki Pál miniszterelnök. Budapest, február

2 ország külpolitikája a XX. században c. munkában. Mi az igazság? Bár a tényeket mindenki ismeri, a minõsítés dilemmája mégis fennáll. Nevezetesen: mennyire vehetõ komolyan Horvátország függetlenségének április 10-i deklarálása, és az a magyar érvelés, hogy ezt követõen a jugoszláv állam, amellyel Magyarország néhány hónappal korábban barátsági szerzõdést kötött, megszûnt. Az elõzmények ismertek: az március 27-i fordulat; a német csapatok április 2-i felvonulása magyar területen; az április 6-i támadás; és az, hogy válaszul szerb gépek magyar területeket is bombáztak. Erre Magyarország reagálhatott volna úgy, hogy nem provokált támadásnak fogja föl a szerb légi akciót, és Magyarországot hadba lépettnek tekinti. A kormányzat azonban nem ezt tette. Megvárta április 10-ét és csak 11-én indította el a csapatokat. A szerb hadsereg április 17-én tette le a fegyvert; a magyar hadsereg komoly ellenállásba nem ütközött. Mindezek ellenére, véleményem szerint a hadba lépés Magyarország részérõl nem 1941 áprilisában, hanem 1941 júniusában történt meg. Részben azért, mert ezt így fogta föl Nagy-Britannia is, de azért is, mert a jugoszlávok részérõl is érzékelhetõ volt egyfajta megengedõ álláspont. A jugoszláv békedelegáció vezetõje, Edvard Kardelj augusztus 1-jén, amikor Párizsban békét kötöttek a vesztesek és a gyõztesek, mondandóját a következõ szavakkal kezdte: amikor a német és olasz támadók gyalázatos módon nekünk rontottak. Nem volt szó tehát benne a magyarokról, noha a magyar csapatok néhány nap múlva kétségkívül megindultak, és a magyar megszálló tevékenységet más megnyilatkozásaiban Kardelj indokoltan elítélõen említette. Fölhozható érvként az is, hogy a késõbbiekben a szerb bábkormánnyal Magyarország elég szívélyes viszonyt épített ki. Bácskai bevonulás A másik, vitára sarkalló kérdés, hogy Magyarország tehetett volna-e mást a bácskai bevonulás esetében. Az a véleményem, hogy a németek átengedésére vonatkozó kérést Magyarország csak rendkívül nagy kockázattal utasíthatta volna vissza. Ha nemmel válaszolt volna, akkor ismereteim szerint nagy valószínûséggel Németország elõször Magyarországot szállta volna meg. Más a helyzet a magyar részvétel kérdésében. Erre elvileg a magyar kormány mondhatott volna nemet, mondhatta volna azt, hogy a német csapatokat átengedjük, de Magyarország tekintettel a korábbi kötelezettségére és álláspontjára nem vesz részt ebben a háborúban. Mondhatta volna ezt akkor, ha a Délvidéken nem él mintegy félmillió magyar. Mivel azonban élt, ezt kimondani és képviselni azt gondolom nemigen lehetett. Ebben a kérdésben az akkori politikai elit körében nagyfokú konszenzus uralkodott. Bethlennek és öngyilkossága elõtt Telekinek is az volt az álláspontja, hogy Jugoszlávia megszûnése esetén a magyar csapatok bizonyos feltételek mellett vegyenek részt a megszállásban. Kétségtelen, hogy ez válaszút elé állította a magyar politikát. Elvileg természetesen születhetett volna más döntés is. Például hogy csak jelképesen veszünk részt az akcióban. Ezzel azonban valószínûleg lemondtunk volna az így visszakerült területekrõl. Összegezve tehát úgy gondolom, hogy a német csapatok átengedése elkerülhetetlen volt, és Magyarország részvétele az ott lévõ magyar kisebbségek miatt indokolható és elfogadható döntésnek tekinthetõ. Magyar katonák összetûzésben a Délvidéken. Zombor, április Kronológia, március 27. Belgrádban népmozgalomtól támogatott katonai puccs lemondásra kényszeríti Pál régensherceget és a kormányt. A 17 éves II. Péter király személyesen veszi át a királyi jogok gyakorlását. A fõvárosban és más városokban németellenes tüntetésekre kerül sor. Hitler aláírja 25. sz. titkos utasítását a Jugoszlávia elleni villámháborúról. Ebben olasz, magyar és bolgár részvétellel számol. A hadjárat célja: a görög fronthoz átjáró biztosítása. Hitler a magyar kormányzónak küldött üzenetében a Jugoszlávia elleni támadásban való részvétel fejében elismeri Magyarország területi igényeit déli szomszédjával szemben. március 28. Horthy válaszlevelében közli egyetértését Hitlerrel. március 30. Budapesten német magyar katonai megbeszélések folynak. Megegyeznek a Jugoszlávia elleni közös hadmûveletekben. április 1. A magyar Legfelsõ Honvédelmi Tanács ülésének határozata: a magyar részvételt a Jugoszlávia elleni háborúban több formai feltételhez köti. A legfontosabb kritérium: a jugoszláv állam elõzetes felbomlása. április 2. Barcza György londoni magyar követ táviratban jelenti az angol álláspontot: a német átvonulás engedélyezése esetén Anglia megszakítja Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatokat; ha a magyar hadsereg maga is részt vesz a Jugoszlávia elleni támadásban, akkor Magyarország számíthat Anglia és szövetségesei hadüzenetére. A német hadsereg megkezdi magyar területen a felvonulást Jugoszlávia ellen. április 3. Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságot követ el. (Teleki tisztában 19

3 volt azzal, hogy minden esély megvan egy olyan világkoalíció létrejöttére, amely szétzúzza a német olasz tengelyt, és Magyarország ismét a vesztes oldalra kerül. Úgy érezte, õ is felelõs a katasztrófáért, mert nem lépett fel eléggé határozottan, hogy megkísérelje visszatartani Horthy Miklós kormányzót a Jugoszlávia elleni háborúban való részvételtõl.) Bárdossy László lesz az új kormányfõ. április 6. Németország megtámadja Jugoszláviát és Görögországot. Belgrádot súlyos légitámadások érik. A Szovjetunió és Jugoszlávia barátsági szerzõdést köt Moszkvában. (Az okmányt április 5-i keltezéssel látják el.) Az elsõ légiriadó Budapesten. (Oka: jugoszláv bombázók magyar területen átrepülve Graz térségét támadják.) április 7. Jugoszláv légitámadások Pécs és Szeged ellen. Nagy-Britannia megszakítja Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatot. április 10. Német csapatok elfoglalják Zágrábot. Megalakul a Független Horvát Állam. április 11. Megkezdõdnek a magyar csapatok hadmûveletei Jugoszlávia ellen. április 12. A magyar csapatok elfoglalják Zombort és Szabadkát. Német csapatok elfoglalják Belgrádot. április 14. A magyar csapatok befejezik a Bácska, a baranyai háromszög, a Muraköz és a Muravidék visszafoglalását. április 17. A jugoszláv hadsereg április 18-i hatállyal leteszi a fegyvert. II. Péter király és a kormány Londonba menekül. április 24. Három órán át tartó Hitler Horthy találkozó az ausztriai Mönichkirchenben. Hitler közli: Magyarország megkapja a Bácskát, a baranyai háromszöget és a Muravidéket, a Nyugat-Bánátra vonatkozó magyar igényeket azonban egyelõre félreteszik. Hitler kitérõen válaszol Horthy kérdésére a Hadba lépés a Szovjetunióval A 2. magyar hadsereghez tartozó 1. páncélos hadosztály vonata elhagyva a litván határt útban az orosz front felé, június 29. Más a helyzet a Szovjetunió elleni hadba lépéssel. Ezzel Bácskától eltérõen a magyar politikai elit egésze akkor sem értett egyet. Markánsan elkülönült egyrészt a szélsõ jobboldalnak és a katonai vezetés meghatározó köreinek többek között Werth Henriknek az álláspontja. Õk abból a feltevésbõl indultak ki, hogy Németország nyeri meg a háborút, és Magyarország a területi revíziós céljait csak úgy tudja kiteljesíteni, hogy ha minél elõbb és minél nagyobb erõkkel részt vesz a háborúban Németország oldalán. Bethlen és környezete viszont azzal érvelt, hogy amíg lehet, tartsuk távol magunkat a nagyhatalmak mérkõzésétõl, ezért minden beavatkozást kerülni kell, s a háború végére tartalékolni a magyar erõt. Öngyilkosságáig Telekinek is ez volt az álláspontja. Még ha Kassát, illetve a Kárpátaljáról Budapestre tartó vonatot szovjet gépek is bombázták elõbbit bizonyítani eddig egyértelmûen senkinek sem sikerült, a korábbi moszkvai üzenetek alapján legalábbis meg lehetett volna kérdezni a Kreml vezetõit arról, hogy mi történt. Feltételezhetõ ugyanis, hogy még ha szovjet gépek voltak is, nem Moszkva parancsára történt a támadás, hanem például egy, az elsõ vonalban lévõ szovjet parancsnok adhatott ki ilyen utasítást, vagy egyszerûen eltévedt néhány pilóta. Tehát nem zárom ki azt a lehetõséget, hogy szovjet gépek bombáztak, viszont nyilvánvaló, hogy egyes magyar politikai körök csak ürügyre vártak. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy ha ekkor a magyar politika visszafogottabb lett volna, akkor Magyarország ki tudott volna maradni a II. világháborúból. Nyilvánvaló, hogy nem. Magyarország nem Svédország, vagy nem Bulgária geopolitikai helyzetében volt. De nem volt mindegy, hogy Magyarország mikor és milyen körülmények között hozza meg a döntését. Nem értek egyet az elhunyt Kéri Kálmán és mások azon érvelésével, hogy Magyar- Egy partizántámadás során elsõként elesett két tüzér frissen hantolt sírja a polnikovói templom elõtt, július

4 országnak a bolsevizmus elleni harc érdekében, mint keresztény országnak, ilyenfajta kötelezettségei lettek volna. Ugyancsak nem érthetek egyet Antall József azon megállapításával sem, ami szeptember 1-jén hangzott el egy interjújában. Ami pedig a hadba lépést illeti, azt maga Horthy ellenezte, és ellenezte a kormány számos tagja, vezetõ politikusok is mondotta a miniszterelnök Horthy újratemetése alkalmából. Bethlen és még néhányan (például Keresztes-Fischer) valóban ellenezték, de Horthy, a miniszterek és a parlamenti képviselõk többsége sem ellenezte. Ez tény, amit a rendelkezésünkre álló dokumentumok egyértelmûen bizonyítanak. Az viszont, hogy ez helyes vagy helytelen lépés volt-e, már interpretáció, illetve értékbeállítódás kérdése. Én hibás döntésnek tartom. A magyar elit hibája A Kállay-kormány miniszterei, középen a miniszterelnök, Kállay Miklós, március A Don-kanyar, Sztálingrád, vagy a még korábbi Midway, vagy Észak-Afrika után, 1943 tavaszától joggal lehetett föltételezni, hogy a háború Németország vereségével fog befejezõdni. Tehát egy németekkel szövetséges ország, hogyha jövõjét biztosítani akarja, akkor jól teszi, ha eltávolodik szövetségesétõl, és a potenciális gyõztesek felé közeledik. Kállay kormánya ebbõl a szempontból jól értelmezte a feladatát, és 1943 szeptemberére sikeresen állapodott meg és tárgyalt a szövetségesekkel az elõzetes fegyverszüneti feltételekrõl. Ez fontos és jó lépés volt, melynek a jelentõsége akkor lett volna nagy, ha a szövetségesek nem állnak meg Észak-Olaszországban, vagy ha 1943 novemberében nem a normandiai, hanem a balkáni partraszállás mellett döntöttek volna. Ám nem így történt, és a normandiai partraszállás teljesen új helyzetet teremtett. Érdektelenné, súlytalanná tette a korábbi Kállay-féle kísérletet a nyugati államokkal. Van egy olyan vélekedés is, hogy a teheráni megállapodás titokban maradt. Véleményem szerint a magyar elit pontosan tudta, hogy Teheránban mi történt, és azt is, hogy mi lesz ennek a katonapolitikai következménye. Bethlen István iratai között maradt egy olyan dokumentum, amely hírszerzõi források alapján elég pontosan leírta, hogy Teheránban mirõl döntöttek a szövetségesek, s hogy a mi szempontunkból ez mit fog jelenteni. Szerepel benne, hogy az oroszok fognak elõbb ideérni, és Magyarországnak velük kellene tárgyalni. Ezt többen megértették a térségben. Megértették a románok, akik 1943 végétõl már tárgyaltak Stockholmban és Kairóban is az oroszokkal arról, hogy hogyan lehetne a kiugrást megszervezni. Megértette Beneš is, aki 1943 decemberében Sztálinnal tárgyalt Moszkvában. Végül megértette Tito és környezete is, akik egy olyan hadserenémet szovjet viszony várható alakulásáról. május Német magyar katonai megbeszélések Budapesten a határvédelem megerõsítésérõl a magyar szovjet határon. június 14. Werth Henrik gyalogsági tábornok, a honvédvezérkar fõnöke emlékiratban sürgeti a kormányt, hogy tegyen formális ajánlatot a német kormánynak Magyarország önkéntes csatlakozására a várható német szovjet háborúhoz. Addig is szükségesnek tartja a magyar haderõ felének mozgósítását. június 15. A magyar kormány elutasítja a vezérkari fõnök javaslatait az önkéntes felajánlkozásra a Szovjetunió elleni német támadásban való részvételre. június 16. Ribbentrop német külügyminiszter tájékoztatja a magyar kormányt, hogy várható a német szovjet viszony tisztázása, és intézkedéseket kér a magyar szovjet határ biztosítására. június 22. Németország elõzetes hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetuniót. június 23. Magyarország megszakítja a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval. V. M. Molotov szovjet külügyminiszter arról tájékoztatja Kristóffy József moszkvai magyar követet, hogy a Szovjetuniónak nincsen követelése vagy támadó szándéka Magyarországgal szemben, és nincsen kifogása erdélyi revíziós törekvései ellen. A szovjet álláspontot tartalmazó távirati jelentést, amely június 24-én érkezett Budapestre, Bárdossy eltitkolja minisztertársai és a kormányzó elõtt. június 26. Kassát bombatámadás éri, a halálos áldozatok száma 32. A támadó gépek eredete tisztázatlan. A magyar vezérkar, és tájékoztatása alapján az államvezetés a légitámadást a szovjet légierõnek tulajdonítja. Szovjet vadászgépek géppuskával lövik a Kõrösmezõ Budapest vonatot. A kormányzó, majd a minisztertanács elhatározza a megtorló támadást és a hadba lépést a Szovjetunió ellen. Mozgósítják a magyar gyorshadtestet. június 27. Bárdossy László miniszterelnök a parlamentben bejelenti: Magyarország hadiállapotba került a Szovjetunióval. A magyar légierõ bombázza Sztanyiszlav szovjet várost. június 28. A magyar csapatok átlépik a szovjet határt. július 7 8. Magyar csapatok átkelnek a Dnyeszter folyón. július 8 október 6. A Huszton megalakult magyar Kárpát-csoport megszállási feladatokat teljesít Ukrajnában. október 6. Megalakul Ukrajnában a Magyar Megszálló Csoport április 11. Megkezdõdik a 2. magyar hadsereg elsõ lépcsõjének kiszállítása a keleti frontra. július 6. A magyar gyorscsapatok éle eléri a Don folyót. A magyar védelmet a 21

5 Don jobb partján, 196 km széles arcvonalon építik ki. október 23. A Don melletti magyar frontszakaszon leesik az elsõ, 30 cm-es hó. November elejétõl a hõmérséklet 20 fok alatt van január 13. Megkezdõdik a Voronyezsi Front fõerõinek támadása a 2. magyar hadsereg ellen. Másnap 80 km szélességben és 30 km mélységben áttörik a magyar arcvonalat. január A szovjet csapatok körülzárják a 2. magyar hadsereg részekre szakadt maradványait. január 24. A 2. magyar hadsereg maradékát kivonják az arcvonalból. szeptember 8. Nyilvánosságra hozzák, hogy Olaszország letette a fegyvert. november 28 december 1. A szövetségesek értekezlete Teheránban március 19. Német csapatok a Tisza vonaláig megszállják Magyarországot. június 6. Megkezdõdik az angol és amerikai csapatok partraszállási hadmûvelete Normandiában. július Szovjet támadás az 1. magyar hadsereg ellen, amely a Kárpátokig szorul vissza. Itt beássa magát a Hunyadi-vonalba, a Keleti-Kárpátok külsõ védelmi vonalába. augusztus 23. Bukarestben németellenes államcsíny zajlik. Mihály király eltávolítja a hatalomból az Antonescu-kormányt, bejelenti, hogy Románia kilép a szovjetellenes háborúból. augusztus 26. Bulgária fegyverszüneti tárgyalásokat kezd a szövetségesekkel. augusztus 30. A magyar hadvezetés elrendeli a 2. és a 3. hadsereg felállítását és mozgósítását. szeptember 4. Finnország beszünteti a háborút a Szovjetunió ellen. szeptember 5. A magyar hadsereg támadása Dél-Erdélyben. szeptember 8. A magyar kormány a háború folytatása mellett dönt. szeptember 23. A szovjet hadsereg Békés és Csongrád megyében átlépi a trianoni román magyar határt. szeptember 27. Az 1. magyar hadsereg visszavonul a Kárpátokon belül lévõ Árpád-állásba. szeptember 28. Moszkvába indul a magyar fegyverszüneti delegáció. október 6. Megkezdõdik a 2. Ukrán Front támadása a Tiszántúlon. október 15. Horthy rádióbeszédében bejelenti, hogy fegyverszünetet kért a Szovjetuniótól. A magyar alakulatok átállnak a németekhez, a németek elfoglalják a stratégiai pontokat, a kiugrási kísérlet délutánra összeomlik. Másnap Horthy aláírja Szálasi miniszterelnöki kinevezését. Forrás: Sipos Péter: Adattár a II. világháború történetéhez. História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 2. Bp., get állítottak fel és vezettek harcba, amely jelentõs német erõket kötött le. A szövetségesek szempontjából ez rendkívül fontos volt. Diplomáciai csatornákon a britek 1943 szeptemberében már a magyar vezetõk tudomására hozták, hogy mint ellenséges állam, Magyarország jövendõ határai kérdésében nem tarthatnak igényt kíméletre, különösen ott nem, ahol ez szövetségeseiket, Csehszlovákiát és Jugoszláviát érinti. A szovjet álláspont még lehangolóbb volt. Sztálin 1943 decemberében kijelentette Benešnek: a magyarok rosszabbak, mint a németek, akik hóhéroknak használják õket, ezért az az igazságos, hogy a Magyarországról folytatott vitában Románia mellé áll a Szovjetunió, és segít visszaállítani a megelõzõ állapotot az erdélyi kérdésben januárjában a helyettes külügyi népbiztos azt írja: a Szovjetunió nem érdekelt erõs Magyarország létrehozásában. Ezenkívül Magyarországnak, úgy, mint Olaszországnak is, értésére kell adni, hogy a szövetségesek nem felejtették el a jelenlegi háborúban elfoglalt pozícióját. Ezért a Szovjetunió politikájának Magyarországgal kapcsolatban arra kell korlátozódnia, hogy megõrizze a magyar államot, de lehetõség szerint szûkítse a területét, a néprajzi elvet szigorúan követve. Azokban az esetekben, ha az adott elv Német motorosalakulat a Halászbástyán, március vége alkalmazásában valami kétség merül fel, akkor a kérdést Magyarország ellenére kell megoldani március 19-én olyan helyzet állt elõ Magyarország számára, amikor csak rossz vagy kevésbé rossz döntést lehetett hozni. A német megszállás minden ellenállás nélküli tudomásulvételének a motivációját ismerjük, tudjuk, hogy Horthyt mivel zsarolta Hitler (a román hadseregnek a bevetésével). Mindazonáltal a szövetségesek körében ez meglepetést okozott. Az amerikaiak napokig nem akarták elhinni, hogy Magyarország ez a katona nemzet, amelyet ebbõl a szempontból mindig a lengyelekhez hasonlítottak minden ellenállás nélkül tudomásul veszi a német megszállást. Azt, hogy mi lesz ennek a hatása, a magyar vezetés tudhatta, hiszen például a Foreign Office (az angol külügyminisztérium) egy nappal a megszállás után azt üzente, hogy Magyarország értékes hozzájárulást tehet az Egyesült Nemzetek eljövendõ gyõzelméhez, amennyiben ellenszegül a német nyomásnak. Ez lesz a megítélés alapja. Egy idõ múlva azonban konstatálták, hogy a magyar lakosság körében németellenes érzés nem tapasztalható, az ellenállási mozgalomnak pedig nyoma sincs. Erre következett 1944 májusában a szövetségesek jegyzéke, amelyben közölték: minél tovább küzd Magyarország a németek, Buday Irén felvétele 22

6 oldalán, annál szigorúbb elbánásban lesz része. A kiugrás kudarca Föltehetõ a kérdés: mit vártak el a szövetségesek Magyarországtól? Azt, hogy világosan körvonalazott ígéretek hiánya ellenére küldje a hadseregét vágóhídra? Lényegében igen. A varsóiak 1944 nyarán végrehajtottak egy hasonlóképpen reménytelen akciót. Néhány nap után világos volt, hogy a varsói felkelés kudarcra volt ítélve. Varsó népe hosszú heteken keresztül ennek ellenére valami olyat tett, ami a háború után Lengyelország javára fordítódott. Nem igaz az az állítás, hogy a lengyelek is ugyanazt kapták jutalomként, mint Magyarország büntetésként. Elég csak ránézni a térképre, és akkor nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy nem egészen ez történt. Egyrészt: Lengyelországtól vettek el területeket, de adtak is neki. Másrészt ismét sikerült valami olyasmit végrehajtaniuk, amelyre a lengyelség azóta is büszkén hivatkozhat. Augusztus 23-a után gyökeresen új helyzet állt elõ a román kilépéssel. Bethlen és az erdélyi politikusok, Teleki Béla, Mikó és mások folyamatosan sürgették a magyar vezetést, hogy ha eddig nem tették meg, akkor most már tárgyaljanak a Szovjetunióval. Ismeretes, hogy Horthy még szeptemberben is Olaszországba küldte Náday István vezérezredest, és csak az utolsó pillanatban szánta el magát a szovjetek irányában való tájékozódásra. Ugyanakkor Magyarország megindította a dél-erdélyi támadást szeptember elején, ami ugyan indokolható az 1. magyar hadsereg védelme és a bekerítés elkerülése szempontjából, de az adott helyzetben mégis növelte a Magyarországgal szembeni ellenszenvet a szovjetek és más országok részérõl egyaránt. Mindez olyan helyzetben történt, amikor Jugoszláviában már több mint félmilliós partizán hadsereg harcolt, amikor már a szlovákok is felkelést robbantanak ki, amikor a finnek is kiválnak a háborúból, és meg tudják oldani azt, amit mi nem. Kitartunk a németek oldalán az utolsó percig, sõt az utolsó perc után is. Én mindig méltánytalannak tartottam, ma is méltánytalannak tartom azt E számunk szerzõi a minõsítést, hogy Magyarország volt a fasiszta Németország utolsó csatlósa. Úgy látom, hogy ebben a minõsítésben nem jelenik meg a geopolitikai helyzetbõl adódó kényszerek súlyossága. De ez nem változtat azon, hogy Magyarországon még akkor is amikor már Mindszenty hercegprímás és sokan mások is azt ajánlották, hogy szûnjön meg az ellenállás, adják fel Budapestet akadtak vezetõk, akik a németek oldalán az utolsó percig vállalták a harcot. Ez is óriási hiba volt. Akár hitt valaki a csodafegyverben, akár nem. II. világháborús teljesítményünk alapján tehát akár rosszabb határokat is kaphattunk volna. Szomszédjainkban, a jugoszlávokban és a szlovákokban a hajlam erre megvolt. Be is nyújtották a követeléseiket, s a Szovjetunió nem titkoltan támogatta ezeket. Abban, hogy nem így történt, s végül kisebb változtatástól eltekintve a trianoni határokat állították helyre, elsõsorban az Egyesült Államoknak volt döntõ szerepe. A kiugrási kísérletben részt vett katonatisztek egy csoportja, akiket a sopronkõhidai fegyházból gyalog vittek Németországba. Ostermünchen, június ROMSICS IGNÁC ANDRÁSFALVY BERTALAN a néprajztudományok doktora, professor emeritus (PTE); BORHI LÁSZLÓ a tört. tud. kand., tud. fõmts. (MTA TTI); FARKAS ILDIKÓ PhD, tud. mts. (MTA TTI); MAJOR BALÁZS arabista, régész, történész (PPKE BTK Arab Tanszék és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete); MISKOLCZY AMBRUS az MTA doktora, egy. tanár (ELTE); OPRÁN EMESE tud. smts. (MTA TTI); ROMSICS IGNÁC akadémikus, egy. tanár (Eszterházy Károly Fõiskola, Eger); SCHÖNLEBER MÓNIKA egy. hallgató (PPKE); SIPOS PÉTER a tört. tud. doktora, tud. tanácsadó (MTA TTI); VESZPRÉMY LÁSZLÓ a tört. tud. kand., igazgató (HIM Könyvtára) Rövidítések: egy.: egyetemi, ELTE: Eötvös Loránd Tudományegyetem, HIM: Hadtörténeti Intézet és Múzeum; ig.: igazgató, kand.: kandidátus, MTA TTI: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, mts.: munkatárs, PPKE: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, PTE: Pécsi Tudományegyetem; tört. tud.: történelemtudomány, tud.: tudományos Elõzõ számunkban tévesen jelentek meg egyik szerzõnk, Oroszi Sándor adatai. Ezek helyesen: Oroszi Sándor, a mezõgazdasági tudományok doktora, erdõmérnök, muzeológus (Magyar Mezõgazdasági Múzeum). Olvasóink és a szerzõ elnézését kérjük. 23

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban?

Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? Nagy Csongor István Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? I. Bevezetés Aligha találunk olyan törvényt a rendszerváltozás utáni magyar jogtörténetben, amely akkora

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Tudomány a 21. században

Tudomány a 21. században Tudomány a 21. században A kulturális diverzitás -ról Világkonferenciák: kultúrpolitika, felsõoktatás, tudomány A kulturális diverzitásról A tudásalapú társadalomról és a nyitott tudomány -ról A gazdaság

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

Figyeljük a közép-kelet-európai régió átalakulásának

Figyeljük a közép-kelet-európai régió átalakulásának MÛHELY Elvándorlás, kitelepítés Állam és társadalom mûködõképességérõl Migráció, népmozgás a 20. századi Magyarországon témakörben rendezett konferenciát 1995. szeptember 22 23-án Budapesten a Südostdeutsche

Részletesebben

Anémet uralommal szembeni ellenállás

Anémet uralommal szembeni ellenállás DISPUTA Tisztesség és becsület a II. világháborúban Zsidókat mentõ magyar katonatisztek Anémet uralommal szembeni ellenállás sokféle formát öltött Hitler Európájában, s az olyan katonatisztek, mint az

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között IZABELLA MAIN Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között A tanulmány a lengyel kommunista állam és a római katolikus egyház között a nemzeti ünnepek

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

A jóvátételben nem volt kegyelem

A jóvátételben nem volt kegyelem 2014 június 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1945. június 15., esti órák, szürkület. Két küldöttség készülődik a

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

TANULMÁNYOK B AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL. Dr. Bócz Endre. I. Az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása

TANULMÁNYOK B AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL. Dr. Bócz Endre. I. Az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2003. 4. szám 3 B TANULMÁNYOK B Dr. Bócz Endre AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL A hatályos Btk. X. fejezete (139 152. ) jelenleg 10 bûncselekményt pönalizál.

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12.

1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12. 1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12. 1996. máj. 30. Sajtó: Béremelés de milyen áron? 1996. jún. 23. Országgyûlés Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottság ülése 1996.

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle Mitől parlament egy törvényhozó szerv? SZABÓ ZSOLT Mitől parlament egy törvényhozó szerv? A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle A fenti kérdés kapcsán néhány találó felvetés

Részletesebben

A lengyel orosz kapcsolatokról Szmolenszk után

A lengyel orosz kapcsolatokról Szmolenszk után 66 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁJUS Tálas Péter Sz. Bíró Zoltán A lengyel orosz kapcsolatokról Szmolenszk után A lengyel elnöki repülõgép 2010. április 10-i szmolenszki katasztrófája egyedülálló tragédia

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 3. SZÁM A magyar katonai térképészetrõl (Interjú Szabó Gyula ezredessel, az MH Térképész Szolgálat fõnökével) Dr. Joó István egyetemi tanár A földmérés és térképészet

Részletesebben

Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája*

Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája* Mûhely Rózsa Gábor, a KSH ny. főosztályvezetőhelyettese E-mail: gaborrozsa47@hotmail.com Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája* A SZIE 1 Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Tartalom KÖZÖS DOLGAINK. Közös érdekek elõször 300 éve *

Tartalom KÖZÖS DOLGAINK. Közös érdekek elõször 300 éve * Tartalom K Glatz Ferenc: Szerb magyar történelmi repertórium 2 Takács Miklós: Õsszerbek a Kárpát-medencében? 3 Pálosfalvi Tamás: A Brankovicsok a középkori Magyar Királyságban 6 Takács Miklós: Mûemlékek

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

legénység felvételének feltételei is, megkötésekkel biztosítván a felvett személyek feltétlen megbizhatóságát.

legénység felvételének feltételei is, megkötésekkel biztosítván a felvett személyek feltétlen megbizhatóságát. Nyomozó alosztályok A csendőr nyomozó alakulatok felállítását megelőzően a testület illetékességébe tartozó minden bűncselekményt az őrs egyenruhás járőre nyomozott. A csendőrség akkor még nem rendelkezett

Részletesebben

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát,

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát, KISEBBSÉGI DISKURZUSOK KISEBBSÉGI DISKURZUSOK Neszméri Csilla Baumgartner Bernadett CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR SAJTÓ. A JÓ BARÁT Bevezetés Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat,

Részletesebben

XIII. Megítélése 1. Kormányzósága alatt. Nemzetközi megítélése

XIII. Megítélése 1. Kormányzósága alatt. Nemzetközi megítélése XIII. Megítélése 1 Horthy Miklós pályafutásának egyes szakaszait itthon és külföldön a történészi elemzések többsége szerint erősen túlzó vádak érték, legelőször az egykori kisantant propagandistái, majd

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 25. hét Erdély Egyházi restitúció: jelentést sürget egy amerikai kongresszusi bizottság Az amerikai képviselőház költségvetési bizottsága egy módosító indítvánnyal beiktatta

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 Palasik Mária A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 A Belügyminisztérium Könyvkiadója 1980-ban kiadott Állambiztonsági értelmező kéziszótárának meghatározása szerint a hírszerzés a már

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

A KALASNYIKOV-ÜGY. Juhász József

A KALASNYIKOV-ÜGY. Juhász József Juhász József A KALASNYIKOV-ÜGY 1991 elején kínos külügyi botrány rázta meg a magyar politikát, az ún. Kalasnyikov-ügy. Mint ismeretes, január 10-én a belgrádi Politika Ekspres című lap nyilvánosságra

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) -----------------

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

III. A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS MEGHOZATALA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

III. A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS MEGHOZATALA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI III. A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS MEGHOZATALA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI Fegyveres konfliktus küszöbén A tárgyalások megszakításának napján a magyar kormány több olyan intézkedést is foganatosított, amelyek már a Románia

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Gondolkodási módszerek 2.5 Versengés, vagy kooperáció Stratégiai játékok (csapdák, dilemmák)

Gondolkodási módszerek 2.5 Versengés, vagy kooperáció Stratégiai játékok (csapdák, dilemmák) Gondolkodási módszerek 2.5 Versengés, vagy kooperáció Stratégiai játékok (csapdák, dilemmák) Mindennapi játékainknak, a társadalmi csapdáknak több altípusa ismert. Ezek egymástól alapvetően különböző stratégiai

Részletesebben