Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor"

Átírás

1 Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma következtében, hanem hazai segítséggel, az Antant által. Ma 90 éve, hogy megbukott a demokratikus népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma következtében, hanem hazai segítséggel, az Antant által. A forradalmi turbulencia, és a Tanácsköztársaság csak ennek lett a következménye, pontosan kiszámított módon. A nemzet pedig soha nem látott egységben vívta honvédõ háborúját. Az 1989-es rendszerváltozás politikai elõképét 1918 októberében lezajlott változásokban, és az ott létrejött demokratikus államformában kell keresnünk. Akkor is, ha ennek az államformának megvoltak a maga ellenségei, egyrészt a monarchiában felnõtt, és az új rendben helyét vesztõ arisztokrácia, másrészt a radikalizálódó szociáldemokrácia köreiben. Megbuktatták a népuralmi" berendezkedés képviselõit, de korántsem a kommunisták, hanem magyar segítséggel is, az Antant. A forradalmi turbulencia, és a tanácsköztársaság csak ennek lett a következménye, ámbár pontosan kiszámított módon. A csapda jól kiépítettnek, és sajnos történelmileg elkerülhetetlennek bizonyult. Az arisztokrácia árulása Ha Károlyi Mihályra, mint a kor autentikus tanújára támaszkodunk, megérthetjük, mi hogyan történhetett. Kétségtelenül, a Vix-jegyzék, -amelyet a nevezett francia alezredes és katonai misszióvezetõ március 20-án adott át a Károlyi kormány képviselõjének,- volt az a bomba, amely romba döntötte a fiatal magyar demokrácia, még alig épült épületét. E témán kívül vetjük fel, talán egyszer a franciák már megkövethetnének bennünket, azért a sok jóért", amit az I. Világháborút követõ békével, a még újszülött korban sem lévõ, történelmi utáni Magyarországnak okoztak. Az Európai Unió egyik prominense Sárközy éppen alkalmas lenne e szerepre, persze anélkül, hogy bárminemû revizionista koncepciót támogatna e fellépésével. Inkább csak a valaha eltiport demokrácia kedvéért. A Vix francia alezredesrõl elnevezett memorandumot március 20.-án adták át, és teljesítéséhez 3 napos ultimátumot kapott a magyar polgári demokratikus kormány. A rendelet leírta, hogy Magyarországnak mely részeit kell átadnia a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak, Csehszlovákiának, illetve Romániának. Továbbá, hogy a magyar alakulatokat vissza kellett vonni a Tisza vonaláig, a kiürített terület egy részét a román királyi csapatok szállták volna meg, és km széles övezet maradt volna semleges. E jegyzéket megelõzte a mérsékelt földreform, amelyrõl a döntést a Károlyi kormány, sok vita után, 1919 februárjában hozta meg. Mit ír errõl Károlyi Mihály a Hit illúziók nélkül" címû memoárjában? Ez a reform, hasonló lett volna ahhoz, amilyet a szomszédos országokban hajtottak végre. Az egykori magyar földbirtokosok, akik elkeseredett dühvel szegültek szembe ezzel a reformmal, és évtizedeken át gyûlöltek engem is miatta, ma már jól tudják - többen nekem is elismerték -, számukra is üdvös lett volna, ha annak idején idõben végrehajtjuk." Miért emeltük ki ezt az idézetet éppen a Vix-jegyzék kapcsán? Arra maga Károlyi adja meg a választ: A kabinetben maradt polgári miniszterek, akik a nacionalista elemet képviselték a kormányzatban, nem vállalhatták a felelõsséget ilyen óriási terület átengedéséért a békeszerzõdés megkötése elõtt. Ellenségeink arról suttogtak, hogy a mi radikalizmusunk az oka az antant kíméletlen bánásmódjának. (És szerintünk itt a lényeg.) Az a baráti viszony, amely gróf Bethlen Istvánt és õrgróf Pallavicini Györgyöt a francia misszió vezetõjéhez fûzte, továbbá a franciáknál tett sûrû látogatásaik azt a gyanút keltették bennünk, talán az õ befolyásuk érvényesült az ultimátum megfogalmazásánál. Egy biztos: az ultimátum tartalmáról elõbb szereztek tudomást, mint mi magunk. (...) Másnap délelõtt Bethlen István azt az üzenetet küldte, arra kér, fogadjam el az ultimátumot, mert semmi más lehetõség nem maradt. (...) Megkérdeztem tehát Bethlentõl, hajlandó lenne-e, mint a nacionalista elemek vezére, ezzel a feladattal egy koalíciós kormány élére állni. Válasza elutasító volt." A Vix-jegyzék hatására lemondott tehát a Károlyi Mihály vezette demokratikus kormány, és nem maradt más, nyitott út, a radikalizálódó szociáldemokraták átjátszották a kommunistáknak a kormányzati lehetõséget. A hatalom Kun Béla ölébe hullott március 21-én Garbai Sándor, a szociáldemokraták és Kun Béla a kommunisták képviseletében együtt proklamálta a Magyar Tanácsköztársaság megalakulását. Nem igaz így az a történelmi nézet, miszerint a forradalmi tömegek kényszerítették ki a kormány bukását, hanem éppen fordítva, a Vix-jegyzék játszott komoly szerepet a tömeghangulat radikalizálásában. A keresztény-konzervatív irányú politikai berendezkedés, - amelyet az antant misszióban érdekelt franciák jobban el tudtak fogadni, mint a szociáldemokrata és polgári radikális koalíciós magyarországi kormányzást - csakis a

2 kommunista forradalommal való nyílt leszámolás képében válhatott lehetõvé. A keresztény-konzervatív arisztokrácia árulása, a megszálló idegen hatalommal való összejátszása kellett ahhoz, hogy ne közvetlenül a magyar demokráciával kelljen a hatalom megszerzéséért nyílt polgárháborút vívni. Ami szalonképtelen lett volna az angol és amerikai értékrend szerint. A Tanácsköztársaság honvédõ háborúja A katonai helyzet a Károlyi kormány idõszakában meglehetõsen kaotikus volt. A világháborúban vesztes monarchia közös hadserege felbomlott. Egymillió kétszázezer magyar katona tért haza a frontról leszerelni. Az õszirózsás forradalom éppen arról kapta nevét, hogy a monarchia volt katonái a K. u K. sapkarózsák helyére õszirózsákat tûztek. A leszerelõben lévõ hadsereg tisztjeinek nagy része, a Károlyi kormány elleni érzelmeket táplált magában. A csapatoknál ugyanis katonatanácsok alakultak, amelyek, a demokrácia vadhajtásaként értékelhetõk, mert a katonai józanész, a normális alá-fölérendeltségi viszonyok cáfolatát jelentették. Ennek ellenére a magyar hadsereg megszervezése már ekkor megkezdõdött. Itt elsõként Linder Béla neve említendõ, akiben legfeljebb a jó szándék munkált, de legkevésbé sem a hozzáértés. Valódi szervezõmunka akkor indult be, amikor Böhm Vilmos lett a hadügyminiszter és Stromfeld Aurél a hadügyi államtitkár. A hadsereg megszervezését a Vix-jegyzék elutasítását követõen, az ország hátrányára változó katonapolitikai helyzet gyorsította fel, amely az úgynevezett kis-antant" csapatainak felvonulásával, illetve északi és keleti támadásának megindításával, sürgetõvé tette a honvédelem megszilárdítását. Ezzel kezdetét vette a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege által vívott honvédõ háború. Noha valójában a tanácskormány ezt az összefüggést vagy nem ismerte fel, vagy nem képviselte, ha felismerte is. Mivel e honvédõ háborúnak szerepe volt abban, hogy a környezõ új nemzetállamok nem tudtak további területeket kiszakítani Magyarországból, a Tanácsköztársaság létrejöttének 90 éves évfordulóján, errõl mindenképpen meg kell emlékeznünk, miközben cezúrát vonunk a történelmi szempontból számunkra kívánatos és nem kívánatos dolgok között. A magyar történelmi progresszió számára vállalható, hogy a tanácskormány idején Böhm Vilmos és Stromfeld Aurél, utóbb már, mint a hadsereg vezérkarának fõnöke, szociáldemokraták voltak. Természetesen vállalható az is, hogy a hazafias, nemzeti elkötelezettségû katonatisztek is fontos szerepet vállaltak az ország területének védelmében. Ejtsünk róluk is néhány szót. Kádár Gyula vezérkari ezredes a Magyar Királyi Honvédség Vezérkari Fõnöksége 2. osztálya, a hírszerzés és kémelhárítás (VKF 2) egykori vezetõje, A Ludovikától Sopronkõhidáig" címû emlékiratában a következõket írja: A tanácskormány helyesen ismerte fel az erõs hadsereg szükségességét, a fegyelmezetlen tömegbõl dicséretre méltó akarással törekedett egy használható vörös hadsereget szervezni. A volt tisztek háborítatlanul szolgálhattak az új hadseregben, volt rendfokozatuknak megfelelõ parancsnokságokat kaptak. Jelentkeztek is számosan, magasabb és alacsonyabb beosztásokra. Szívesen vállalták a harcot a csehek, románok ellen, nemzeti önérzetüket mélyen sértette ezek országfoglalása. Különösen vonzó volt Stromfeld Aurél személye. A késõbbi Horthy-hadseregben tábornoki rangot elértek közül számosan szolgáltak a vörös hadseregben, és tudtommal Stromfeld visszalépéséig hûségesen. A nevesebbek: Werth Henrik, Szombathelyi Ferenc, Gorondy- Novák vezérezredesek és mások." És itt idézhetjük Romsics Ignác: Magyarország története a XX. Században címû mûvét is: A fenyegetõ vég elkerülése érdekében a Forradalmi Kormányzótanács április 20-án fegyverbe szólította a budapesti és vidéki munkásságot, s országszerte toborzó gyûléseket szervezett. A Vörös Hadsereg létszáma létszáma [...] május végére elérte a 200 ezer fõt. [...] tényleges irányítója [...] a háborúban már kitûnt vezérkari ezredes, Stromfeld Aurél lett. Vele és mellette küzdött Lakatos Géza, Werth Henrik, Sztójay Döme, Szombathelyi Ferenc, Jány Gusztáv, s még vagy tucatnyian a második világháborús magyar hadsereg majdani tábornokai közül." Szakály Sándor hadtörténész így ír a Magyar Nemzet olvasói levelei között Nem csak Stromfeld!" címmel január 28.- keltezéssel: Érdemes kiemelni néhány nevet az egykoron a Vörös Hadseregben szolgáltak közül, akik a késõbbiek során fényes katonai karriert futottak be: Andorka Rudolf, Béldy Alajos, Beregfy Károly, Csatay Lajos, Gyõrffy-Bengyel Sándor, Hennyey Gusztáv, Jány Gusztáv, Lakatos Géza, Nagy Vilmos, Náday István, Sónyi Hugó, Szombathelyi Ferenc, Sztójay (Stojakovics) Döme, Vörös János, Werth Henrik és még hosszan lehetne sorolni." Sorra vesszük a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében aktívan, parancsnoki beosztásban harcoló nevesebb, volt császári és királyi katonatiszteket (szerepük gyakran homlokegyenest ellentétes a korábbiakkal és egymással is a Horthy rendszerben valamint a II. Világháború alatt), a Magyar Királyi Honvédségben viselt legmagasabb rangjukkal, akik egyébként - Werth és Gorondy-Novák kivételével - a Vitézi Rend tagjai lettek (a történeti hûség kedvéért a német, szász és sváb származásúaknál magyarosítás elõtti, eredeti nevüket is feltüntetve, valamint a székely lófõ fõnemeseket teljes nevével): - vitéz Andorka (Fleischhacker) (Rudolf) Rezsõ vezérõrnagy - vitéz Béldy (Bruckner) Alajos vezérezredes - vitéz Beregfy (Berger) Károly vezérezredes - vitéz Csatay (Tuczentaller) Lajos vezérezredes - vitéz Gyõrffy-Bengyel Sándor vezérezredes - vitéz Hennyey Gusztáv vezérezredes - vitéz

3 Jány (Hautzinger) Gusztáv vezérezredes - vitéz lófõ csíkszentsimoni Lakatos Géza vezérezredes - vitéz lófõ nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes - vitéz Náday István vezérezredes - vitéz Sónyi (Solarcz) Hugó vezérezredes - vitéz Szombathelyi (Knausz) Ferenc vezérezredes - vitéz Sztójay (Sztojakovics) Döme altábornagy - vitéz Vörös János vezérezredes - Werth Henrik vezérezredes - Gorondy-Novák Elemér vezérezredes A Vörös Hadseregben szolgált tisztek a Horthy hadsereg igazolóbizottságai elõtt, az ország védelmére vonatkozó kényszerhelyzetre hivatkoztak, s ezt az érvet a bizottságok általában elfogadták. Így többségük minden retorzió nélkül léphetett át a Nemzeti Hadseregbe". Ismét Szakály Sándor hadtörténészt idézve: Egyébként Gömbös Gyula -akkor - honvédelmi miniszter elõterjesztésére Horthy Miklós kormányzó 1930-ban Stromfeld Aurél özvegyének a mindenkori ezredesi nyugdíjjal megegyezõ kegydíjat adományozott. Ugyanekkor - szintén Gömbös elõterjesztésére - ténylegesítették egy napra és nevezték ki 1924-ben ezredesekké és ugyanazon nappal ismét nyugállományba - teljes ezredesi nyugdíjjal - Julier Ferencet, Tombor Jenõt és Bartha Albertet". Stromfeld Aurél Német eredetû értelmiségi családban harmadik gyermekként született ban végzett a Ludovika Akadémián és 1902-ben a bécsi Hadiiskolát is elvégezte. Az I. Világháborúban több (olasz, orosz, szerb) fronton is szolgált ban ezredesként a Ludovika Akadémia parancsnoka lett ban belépett az MSZDP-be. A Tanácsköztársaság idején a Magyar Vörös Hadsereg vezérkari fõnökének nevezték ki, 1919 májusától. Jelentõs szerepe volt a hadsereg megszervezésében, majd az Északi hadjáratként ismertté vált, csehek ellen irányuló ellentámadás megtervezésében illetve végrehajtásában. Ellenezte, hogy az antant követelésére feladják az elfoglalt területeket, ezért lemondott. Még az év augusztusában, a Tanácsköztársaság bukása után letartóztatták, 1920-ban 2 év 9 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték, rendfokozatától és nyugdíjától megfosztották ben szabadult ban egy állítólagos kommunista összeesküvés gyanújával vizsgálati fogságban tartották, élete végéig megõrizte kapcsolatát az MSZDP-vel és az illegális Kommunista Párttal. Miután Stromfeld volt az a katonai vezetõ, aki kitartott a honvédõ háború" koncepciója mellett, érthetõ volt, hogy ellenezte a visszafoglalt területek feladását. A katona ugyanis egy ilyen politikai lépés támogatásával elárulja elesett bajtársai emlékét. Ezt nem tette meg. Éppen ezért aligha érthetõ, hogy a politikai motívumon kívül, a Horthy rendszernek mely indokai voltak még, egy sikeres honvédõ harci és hadmûveleti tevékenység emlékének degradálásán kívül, amit Stromfeld ellen felhozhattak. Stromfeld ugyanis a kor egyik legjobban képzett, komoly harci, hadmûveleti tapasztalatokkal rendelkezõ vezérkari tisztje volt. Korántsem véletlen, hogy a K. u K, hadsereg leszerelt tisztjei követték az új hadseregbe. Hajdú Tibor történészt idézve (A tanácsköztársaság mai szemmel. Történelem az iskolában): A román, majd az ezt követõ csehszlovák támadás után mind gyakoribbá váltak az ellenforradalmi szervezkedések, megmozdulások és a vörös terror", amely törvénytelen kivégzésekkel is járt, továbbá semmi konkrét cselekménnyel nem vádolt burzsoák" túszul ejtésével. Betiltották a polgári demokratikus sajtót is. Májusban és júniusban a vörös terrornak több száz halottja volt, bár mértéke ekkor sem haladta meg az novemberi vagy õszi rendcsinálásokét". Az addig a forradalommal rokonszenvezõ mûvészek, tudósok többsége hátat fordított a politikának. A szociáldemokraták és kommunisták együttmûködése viszont ha nem is zavartalan, de jó volt egészen június közepéig. Konzervatív vagy mérsékelten szociális világnézete ellenére kitartott viszont a tanácsköztársaság háborúja mellett a tiszti kar nagyobb fele. Ezt indokolhatná a honvédelmi küzdelem objektíve hazai jellege önmagában is, de nem maradt hatás nélkül Böhm Vilmos fõparancsnok és a hadügyi népbiztosok törõdése a tisztikar érdekeivel és érzelmeivel. Szerepük a vörös háborúban" nem akadályozta meg, hogy - kivéve a legkompromittáltabbakat" mint Stromfeld, Tombor Jenõ és Kerekess József ezredesek - jónéhányan közülük tábornokok, miniszterek legyenek a második világháború elõtt és alatt. Sajátos életútjuk semmilyen sémába nem illett bele - s ez a második eltorzított eleme a tanácsköztársaság tanításának, a tankönyvek, de még néhány tudományos munka is a mûfajban szokatlan anonim hadtörténetírást mûvelt, s akit említettek Julier Ferenc és Werth Henrik. A gyõztes csatákat lelkesen méltatták - többnyire a gyõztes nevének említése nélkül. Pedig e hadjáratnak Stromfeld és közvetlen munkatársai: Andorka Rudolf és Lakatos Géza mellett jeles parancsnokai voltak Békési Béla alezredes, Ferjentsik Ottó alezredes, Rab Ákos alezredes, Bengyel Sándor százados, Gayer Jenõ báró alezredes, Gorondy-Novák Elemér, Náday István - és persze Werth Henrik késõbbi vezérezredesek. Az utóbbinak, mint Sztójay Dömének is, szerepe valóban ellentmondásos, de miért lenne ez akadálya tevékenységük objektív elemzésének?" Végigolvasva a névsort és a haditetteket, bátran állíthatjuk, ha Stromfeld nem válik elvhû szociáldemokratává, hanem opportunista módon behódol Horthynak, példátlan katonai tekintélyével, felkészültségével és tehetségével a minden bizonnyal Magyar Királyi Honvéd Vezérkar fõnökekévé válhatott volna, merthogy messze fölötte állt ennek a garnitúrának. Ha emigrál, talán ott van a spanyol polgárháborúban, és ma senki sem tudná, hogy ki volt Zalka Máté. Taníthatta volna a szovjet Vörös Hadsereg késõbbi gyõzedelmes marsalljait - Zsukovot, Vasziljevszkijt, Rokoszovszkijt, Malinovszkijt,

4 Konyevet, Vatutyint, Tolbuhint és Rotmisztrovot, a hozzá hasonlóan kimagasló tehetségû - és hasonló indíttatású - egykori cári vezérkari ezredes, Saposnyikov marsall oldalán. Legvalószínûbb, persze, hogy együtt löveti fõbe Sztálin ban Tuhacsevszkij, Jegorov, Jakír és Bljuher marsallokkal. A hadsereg hadmûveleti megszervezése A hadsereg közvetlen hadmûveleti irányítása a Hadügyi Népbiztossághoz tartozott, ahol a hadmûveleti osztály látta el a feladatot. Mindez egyrészt a hadsereg-szervezési tapasztalatok hiányából, illetve a katonai irányító szervekkel szembeni bizalmatlanságból fakadhatott. Ha valaki, valaha is volt katona, már könnyen beláthatja, hogy közvetlen hadmûveleti-harci cselekményeket a frontvonaltól egy-két száz kilométeres távolságból, az akkori hírközlési ejlettségi színvonalon, irányítani a lehetetlennel volt egyenlõ. Szerencsére a helyzetbõl következõ gyors tapasztalatszerzés miatt e felismerés hamar május 5.-én - megszületett. A Hadügyi Népbiztosság a frontvonali irányításnak megfelelõ távolságban, a volt Tiszántúli Hadsereg-parancsnokság állományába való alárendeléssel, létrehozta a Hadsereg Fõparancsnokságot. A népbiztosságnál csak a hadkiegészítés, területi igazgatási és a hadsereg-ellátási feladatok maradtak. A nagyobb önállóságot kapott fõparancsnokság már május 8.-án elrendelte a hadsereg teljes átszervezését. Az átszervezés ezt követõen - a szakmai érvényû intézkedések hatására - ment is, mint a karikacsapás. A május 6-i helyzetnek megfelelõ 89 zászlóaljból - egy dekád alatt - az új hadrendben: 38 gyalogezred, 113 gyalogzászlóalj, 84 géppuskás század, 14 ágyús üteg, 2 hegyi ágyús üteg, 20 tarackos üteg, 3 nehéz üteg, 8 lovasszázad, illetve a Dunaõrség állományában 12 hajóegység és 1 repülõszázad szervezõdött meg; továbbá a hadsereg kötelékébe 8 repülõszázad és 16 mûszaki század tartozott. A harcértéket összesen db puska, 682 db géppuska, 870 lovas, 63 ágyú, 5 hegyi ágyú, 81 tarack (rövid csövû ágyú), 6 nehézágyú és 37 repülõgép jelentette. Az átszervezés leglényegesebb eleme volt, hogy a csapatokat hadtest-parancsnokságok alá rendelték. A hadtest hadmûveleti harcászati magasabb egység volt, amely a hadmûveleti-harci feladatok függvényében, mindig az aktuális helyzethez illeszkedõen, néhány (többnyire 2-4) hadosztályból és önálló dandárokból, továbbá az ideiglenes megerõsítésül alárendelt tüzérségbõl, páncélvonatokból, repülõ századokból, olykor dunai egységekbõl álltak. Külön meg kell emlékeznünk a csapatok anyagi biztosításának megszervezésérõl. A harci sikerek ugyanis nem lettek volna elérhetõk a hadtáp-feladatok végrehajtása nélkül. A hadsereg hadtápot: a szállításirányítási és vasúti parancsnokságok, ellátó bázisparancsnokságok, a hadsereg közeli felvételezõ állomások, a lõszer-, ruha-, mûszaki anyagraktárak, vágómarha-telepek, sütödék, bõr-és egyéb anyaggyûjtõ állomások, kórházak, 16 db kórházvonat, betegnyugvó-, fürdõ-és fertõtlenítõ állomások, valamint gõzmosodák jelentették. Ezeket a hadtápintézeteket, a sikeres északi hadjárat alkalmával a Cegléd, Hatvan, Füzesabony, Gödöllõ által meghatározott körletben telepítették.a felsoroltakon kívül a hadtesteknek, a hadmûveleti harc biztosítása érdekében: autószázada, autójavító mûhelye, autóanyagraktára, kórháza, élelmezési ellátó részlege volt. Ezeken kívül a legfontosabb irányban harcoló hadtestet mozgó lõszerteleppel és a sebesültek hátraszállításához szükséges oszloppal erõsítették meg. A sikeres és gyors átszervezés a katonai hozzáértésrõl tanúskodik, amely hozzáértés a vezérkartól, és annak fõnökétõl, Stromfeldtõl származtatható. E rugalmas szervezés tette lehetõvé, hogy a hadmûveleti és harci feladatoknak megfelelõen alakítsa ki a hadsereg vezetõsége a csoportosításokat. És ennek eredményeként elérjék, az elért honvédõ sikereket. Az átszervezés és külsõ hatások következtében a tanácsköztársaság katonapolitikai helyzete javult. Északon Miskolcot és Salgótarjánt visszafoglalták, a keleti és a déli frontvonal pedig stabilizálódott. A románok, az Ukrán Vörös Hadsereggel szembeni védelem megerõsítése miatt, kénytelenek voltak két hadosztályt kivonni a Tiszántúlról. És csapatkivonások, átcsoportosítások történtek a dél-szláv irányból is, az aktuális helyzet miatt. Az északi hadjárat terve május 27.-re alakult ki. Ennek lényege az volt, hogy a cseheket megverve, majd a Tiszán átkelve a román haderõ ellen kell fordulni a magyar csapatoknak. E komplex hadmûveletben, amelynek tervét Stromfeld irányításával dolgozták ki, elõbb a Kassa, illetve Sátoraljaújhely irányba kellett a csapatoknak csapást mérve elõre nyomulniuk. A hadmûvelet végrehajtására, a III. Hadtest állományába összesen öt hadosztályt, három önálló dandárt, vagyis 73 zászlóaljat és 43 üteget rendeltek. Annak árán is, hogy a déli védelmet ezzel jelentõsen meggyengítették. A román hadsereg figyelmének elterelése érdekében pedig Csongrád-Szolnok térségében az I. Hadtest támadását is elrendelte a hadsereg-parancsnokság. A katonai siker dicstelen politikai vége A hadmûveletek június 24.-én értek véget a cseh hadsereg gyakorlati vereségével. A fegyverszünet e nap hajnalán lépett érvénybe. A tanácsköztársaság hadserege bebizonyította erejét, katonai képességeit. Kizárólag az országos politikai vezetõség az antant ráhatására volt képes megállítani, a cseh haderõ teljes szétverése elõtt az offenzívát, amely a honvédõ háború kényszerû befejezését is jelentette.

5 A Vörös Hadsereg az általános erõviszonyokat figyelembe véve már a hadjárat kezdetekor sem rendelkezett túlerõvel, mégis - néhány nap kivételével - az egész hadjárat ideje alatt kezében tartotta a hadmûveleti kezdeményezést. A vezetés merészen és nagyvonalúan alkalmazta az erõk és eszközök zömének a döntõ csapás irányában való összpontosítását. A sikerekhez nem kis mértékben az is hozzájárult, hogy Stromfeld igen helyesen gazdálkodott a tartalékokkal. Amint a tartalékban lévõ csapatokat valamely egység, vagy arcvonalszakasz megerõsítésére bevetette, azonnal gondoskodott újabb tartalékok létrehozásáról. (...) A május végén indított eredményes északi hadjárat hatására a párizsi békekonferencia felkínálta a tanácsköztársaságnak, hogy az északi területekért cserébe a román csapatok kivonulnak a Tiszántúl egy részérõl. A tanácskormány eleget tett a felszólításnak, a román kormány azonban nem vonta vissza erõit." - írja Tóth Árpád A Magyar Tanácsköztársaság Vöröshadseregének északi hadjárata" címû munkájában. A tanácsköztársaság bukása is éppen a hadsereg sikeres elõnyomulásának megállításából, az állomány demoralizálásából, majd a teljes felbomlásából következett. Valójában a sikeres honvédõ háború olyan intermezzo volt, amelyre sem az Antant, sem azok a konzervatív magyar körök, amelyek az idegen megszálló hatalommal összejátszottak, nem számítottak. Az Antant felismerte, hogy a csehek totális veresége elõtt meg kell állítani a csapatokat, különben új helyzet alakulhat ki, amelyet már nem lehet nem figyelembe venniük, vagy csak nyílt francia katonai intervencióval lehet helyrehozniuk. Ezért kényszerítették Kun Béláékat saját, gyõzelmes hadseregük cserbenhagyására. E politikai lépéssel sikerült a hadsereg állományát demoralizálniuk, ebbõl viszont annak szétforgácsolódása következett. Stromfeld és beosztott parancsnokai a semmibõl szervezték meg a monarchia széthullása utáni elsõ, önálló, magyar hadsereget. Nem a katonákon múlott, hogy a sikerekkel a politikai vezetõség nem tudott mit kezdeni. A Magyar Tanácsköztársaság 90 éves évfordulóján emlékezzünk a Stromfeld Aurél vezette csapatokra, valamint azokra a tisztekre (késõbbi politikai és katonai szerepvállalásuktól függetlenül) és katonákra, akik vérüket hullatták a Magyarország területeinek megtartásáért vívott 1919-es honvédõ háborúban.

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl*

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 89. szám 25637 II. Tör vé nyek 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* Az Országgyûlés

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

Anémet uralommal szembeni ellenállás

Anémet uralommal szembeni ellenállás DISPUTA Tisztesség és becsület a II. világháborúban Zsidókat mentõ magyar katonatisztek Anémet uralommal szembeni ellenállás sokféle formát öltött Hitler Európájában, s az olyan katonatisztek, mint az

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

legénység felvételének feltételei is, megkötésekkel biztosítván a felvett személyek feltétlen megbizhatóságát.

legénység felvételének feltételei is, megkötésekkel biztosítván a felvett személyek feltétlen megbizhatóságát. Nyomozó alosztályok A csendőr nyomozó alakulatok felállítását megelőzően a testület illetékességébe tartozó minden bűncselekményt az őrs egyenruhás járőre nyomozott. A csendőrség akkor még nem rendelkezett

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Baráth Magdolna Betekintő 2013/4. Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyezményben a magyar csapatokat

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

A jóvátételben nem volt kegyelem

A jóvátételben nem volt kegyelem 2014 június 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1945. június 15., esti órák, szürkület. Két küldöttség készülődik a

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

A fekete és a fehér árnyalatain túl

A fekete és a fehér árnyalatain túl KÁNTÁS BALÁZS A fekete és a fehér árnyalatain túl Értékelés Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből című tanulmánykötetéről Ungváry Krisztián válogatott

Részletesebben

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság. XXV. évfolyam 2015/3 4.

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság. XXV. évfolyam 2015/3 4. A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA XXV. évfolyam 2015/3 4. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság HADTUDOMÁNY A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56 PM Page 1 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05.

Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05. Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05. Visszapillantó: 2008 legjobb írásai és emlékezetes témái, azaz évzáró a zónában. Felelevenítjük, mi volt szerintünk meg önök szerint fontos

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 Palasik Mária A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 A Belügyminisztérium Könyvkiadója 1980-ban kiadott Állambiztonsági értelmező kéziszótárának meghatározása szerint a hírszerzés a már

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet ÜGYFELES Tisztelt Legfelsőbb Bíróság!... korábban meghatalmazással igazolt jogi képviselőim útján a Pest megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen nyomozói pótlék megfizetése iránt indított perében, a

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

Tudomány a 21. században

Tudomány a 21. században Tudomány a 21. században A kulturális diverzitás -ról Világkonferenciák: kultúrpolitika, felsõoktatás, tudomány A kulturális diverzitásról A tudásalapú társadalomról és a nyitott tudomány -ról A gazdaság

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

A VERITAS Történetkutató Intézet tisztelettel meghívja Önt a. Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956

A VERITAS Történetkutató Intézet tisztelettel meghívja Önt a. Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 A VERITAS Történetkutató Intézet tisztelettel meghívja Önt a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 című kiállítás megnyitójára és Sára Sándor GULÁG témájú filmjeiből készült DVD-k ünnepélyes átadására

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát,

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát, KISEBBSÉGI DISKURZUSOK KISEBBSÉGI DISKURZUSOK Neszméri Csilla Baumgartner Bernadett CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR SAJTÓ. A JÓ BARÁT Bevezetés Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat,

Részletesebben

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21.

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Egy ártatlanul kivégzett ember felmentése. (A dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt Kristóf

Részletesebben

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai 1 Dr. Lits Gábor A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai A Paula viharciklon Ausztria Steiermark és Karnten tartományai területén minden eddiginél nagyobb károkat okozott,

Részletesebben