Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje"

Átírás

1 Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány mûfajilag elsõ közelítésben pályázati beszámoló, második közelítésben a címrõl, azaz a védelmi szektor humánerõforrás-gazdálkodásában használható döntéstámogatás rendszerelemzéssel és modellezéssel történõ megoldásáról szóló szakmunka, harmadik közelítésben viszont alapvetõen tankönyv és példatár. A honvédelmi rendszerváltás mára végbement fejleményei a védelmi szektor intézményeiben meglehetõsen elõrehaladott kiépítettséget mutatnak, nem csak a védelempolitika, a katonai képességek, a strukturális és funkcionális modernizáció, hanem mindennek a humánerõforrás-gazdálkodásban megjelenõ szegmenseiben is. A de facto sõt de jure megvalósultnak tekinthetõ önkéntes haderõre történõ áttérés, ma már a professzionalizáció irányába vett lépésekkel gazdagodik, s ennek arányában nõ a humánerõforrás-gazdálkodás számára megoldandó napi, rövidtávú és stratégiai feladatok száma és azok bonyolultsági foka. Szerencsés körülmény, hogy a humánerõforrás-gazdálkodás intézményrendszerében az intézményi kapacitások örvendetes fejlettségi szintet mutatnak, és így minden remény megvan arra, hogy az új körülmények között újszerûen megfogalmazódó és új struktúrákban jelentkezõ problémák megoldásához zömében belsõ erõbõl meg fogjuk találni a megfelelõ orvosságokat. A vezetõi döntéshozás intézményrendszere mindenek elõtt az információbiztosításban jelenõs mértékben gazdagodott: megszületett a Védelmi Tervezés Támogató Információs Rendszer (VTTIR), 97

2 ennek kísérleti alkalmazásba vételérõl szóló 77/2004 HM KÁT HM HVKF együttes intézkedése, a CUBIC Defense Applications Group. Inc. elkészítette a HM VTTIR koncepcionális rendszerjavaslatát, ennek keretében közvetlenül döntés elõtti állapotban van a Vezetési, a Képesség és Feladattervezõ, a Humán, a Kiképzési és Hadrafoghatósági, és az Erõforrás és Költségtervezési Alrendszer kidolgozott funkcionális és strukturális rendszereinek mûködésbe helyezése. Az intézményi kapacitások és a hozzájuk rendelhetõ információ szolgáltató szegmensek adott megvalósítási szintjén már enyhén szólva is ismerethiányosnak volna tekinthetõ egy olyan kezdeményezés, amely a rendszerfolyamatok standardizálásának 1x1 -nél kívánná kezdeni a vezetõi döntéshozás kiszolgálására irányuló szakértõi közremûködését. A jelenlegi helyzetben a standardizált adottságok jó szintûnek mondható állapotában a döntéshozás szabadságfokának kitágításához, elsõ sorban az úgynevezett rugalmas, vagy ad-hoc feladatok megoldási tartományában remélhetünk jó hatásfokú hozzájárulást. Mivel a jelenlegi dokumentumban is igazoltan az alapinformációk meglehetõsen nagy, néha zavaróan bõséges hozzáférhetõsége adott a közöttük való rendcsinálás a célzott programok érdekében születendõ döntések minél hatékonyabb támogatása lehet csak célunk. Ebben a tekintetben azonban meg kell erõsítenünk, hogy a modernizálás folyamatában való elõrehaladásunk minden számtanilag mérhetõ lépéséhez az intellektuális befektetések nagyságrendjének mértani szorzatú lépései szükségesek. Azaz minél bonyolultabb döntési problémák vetõdnek fel egy szervezetben, annál inkább megnövekszik a megoldásukra alkalmazható szofisztikált módszerek által igényelt ismeretek és jártasságok invesztíció igénye is. Az eredeti tanulmány alkalmas arra, hogy mindazoknak akik a rendszerelemzéssel és ezen belül is a modellezéssel nyerhetõ új lehetõségekkel kívánják javítani a védelmi szektor humánerõforrás-gazdálkodásának folyamatában szükségszerûen képzõdõ döntési helyzetek megoldási valószínûségeit, kiindulási alapokat, rendszerszemléletû értelmezést, logikai struktúrákat és használható példákat adjon munkájukhoz. Ebben a szándékban gyökerezõ tudatossággal adjuk közre e tanulmányt, amely a humánerõforrás-gazdálkodás alapösszefüggéseivel és mindenek elõtt ismeretszükségeltével foglalkozik; megismerteti a rendszerelemzés és a modellezés metodológiai apparátusát; használható példákat tesz közzé mindazoknak akik eredeti problémákhoz, eredeti válaszokat keresnek ugyan, de ehhez fel kívánják használni mások megoldásainak logikáját; és olyan rendszerinformációkat tesz közzé, amelyeknek mi csak gyûjtõi és nem kidolgozói voltunk, mégis úgy ítéltük meg, hogy jó, ha egy helyen megtalálja az érdeklõdõ a jelenlegi szektor-információs-hálózat alkalmazásához szükséges útbaigazítást. A tanulmány utolsó részében pedig mindazoknak, akik túl akarnak lépni a kezdõ szinten, vagy rendhagyó problémáikhoz vissza kell 98

3 A HADERÕ HUMÁNPOLITIKAI MÛKÖDÉSÉNEK MATEMATIKAI MODELLJE ásni a kérdés szakirodalmába, rendelkezésre bocsájtunk egy ez idõ szerint elérhetõ és jól használható mûveket ajánló irodalomjegyzéket. A tanulmány, mint minden élõ anyaggal foglalkozó szakirodalom, csak akkor lesz jó, ha nem hisszük, hogy tudása befejezett, hanem mindenki aki kézbe veszi azzal az érzéssel kap kedvet a továbblépéshez, hogy õ is hozzáteheti a saját gazdagító tapasztalatait. Humánerõforrás-gazdálkodás alapösszefüggései és ismeretszükséglete Megújított humánerõforrás-felfogás új humán stratégia-alkotási kiinduló pontok 1. Mit értünk a védelmi szektor humánerõforrásain? 2. A haderõ humánerõforrásainak funkcionális értelmezése. 3. Milyen alrendszerek alkotják a védelmi szektor humánerõforrásait? 4. Mi a jelentõsége a humánerõforrásnak a védelmi szektor modernizálása szempontjából? A HM/MH integrált humánpolitikai alrendszer szakmai felügyeleti rendszere és információ igényének struktúrája 1. A humánerõforrás-gazdálkodás strukturális információigénye 2. A humánerõforrás-gazdálkodás tartalmi információigénye (felsorolásszerû problémajegyzék, köszönjük dr. Krizbai Jánosnak) Mit értünk a védelmi szektor humánerõforrásain? A hazai védelmi szektor humánerõforrásai alatt szûkebb értelemben nem kevesebbet értünk, mint hogy a védelmi kormányzat és a fegyveres erõk személyi állománya körében elegendõ számban és megfelelõ funkcionális integráltságban álljanak rendelkezésre a feladataikat ellátni kész és képes, azaz megfelelõen felkészített és jól motivált szakemberek. Tágabb értelemben ugyanez a készenlét ki kell, hogy terjedjen a védelmi törvényhozás, a védelem közigazgatási pozícióinak, a védelmi igazságszolgáltatásnak személyzetére; a civil társadalmi szervezõdések védelmi tematikára orientált szervezeteinek aktivistáira; illetve a mindezeket egymással kapcsolatba hozó közvetítõ intézmények, a médiák, a közvélemény és a nyilvánosság szociológiai és szociálpszichológiai minõségeire. Jelen írásban a szûkebb és tágabb értelemben vett humánerõforrásokról egyaránt lesz szó. A haderõ humánerõforrásainak funkcionális értelmezése Az elõbbi terjedelmi értelmezés akkor válik csak gyakorlatban is használhatóvá, ha a védelem haderõn belüli humánerõforrásainak funkcionális értelmezését is 99

4 100

5 A HADERÕ HUMÁNPOLITIKAI MÛKÖDÉSÉNEK MATEMATIKAI MODELLJE megadjuk, azaz, ha elhelyezzük azt a haderõ képességeinek koordináta rendszerében. Mint ismeretes, a haderõ képességei azok a kapacitás-faktorok, amelyek alapján meghatározható (egyes szakemberek szerint csupán valószínûsíthetõ), hogy a haderõ adott feltételek teljesülése esetén milyen feladatrendszert, milyen siker esélyekkel old meg. A Magyar Honvédség számára azoknak a haderõ-képességeknek a körét, amelyek közép- illetve hosszú távú fenntartása, kifejlesztése, szükség szerinti aktivizálása indokolt, a változó nemzetközi és hazai társadalmi viszonyok által determinált biztonságpolitikai és katonapolitikai követelmények határozzák meg. A humánerõforrások e haderõ-képesség-csomag nélkülözhetetlen centrális pozíciójú integráló faktorát képviselik, s ezzel a fegyveres erõk katonai és egyéb mûveletekre való felhasználhatóságának általános képességét, annak három fõ alkotóelemének sokoldalú egymásba csatornázásával alapvetõen determinálják. A humánerõforrások által haderõ-képességgé (harcképességgé) integrált három fõ képesség-elem a koncepcionális és szabály-környezeti-, a morális-motivációs-, valamint a technikai-eszköz jellegû komponensekben fogalmazható meg (a mellékelt ábra szerint): A koncepcionális-szabály-környzeteti komponens valójában a katonai hatékonyságot alapvetõen meghatározó fogalmi-rendezõ kapacitásokat és folyamatokat öleli fel, magában foglalva a harc megvívásának és egyéb mûveletek elveit és eljárásait, a katonai doktrínát és az abból származtatott szervezeti mûködés meghatározó dokumentumokat (ezek a katonai szervezetben a szabályzatok), valamint a fejlesztési koncepciókat és projecteket. A morális-motivációs komponens a katonák harcra hívásának emberi és szervezeti tényezõit tartalmazza, magában foglalva a motivációt, a szabálykövetés kikényszerítését, a fegyelmezés-szankcionálás intézményrendszerét a személyi állományról való gondoskodás rendszerét és a vezetés hatásosságának szervezeti garanciáit. A technikai-eszköz-jellegû komponens a harcmegvívásához (és más mûveletekhez) szükséges eszközöket, erõket és forrásokat foglalja magában, a forrásbiztosítás, a kiképzés és gyakorlás, a harckészültség, a hadi-technika és felszerelési háttér, valamint a logisztika rendszereire alapozva. A humánerõforrás szemben a ma is továbbélõ, ám mára tarthatatlanná vált keleti hagyományban fogant felfogással, amely a humánerõforrást az ember fizikai erejére leegyszerûsítve, csupán a technikai eszközök egyik összetevõjévé degradálta, (ennek kifejezõje volt a sokak által ellenszenvvel elutasított, szovjet doktrínákból kölcsönzött emberanyag kifejezés) csak a maga centrális képesség-integráló szerepében értelmezhetõ helyesen. Ebben a védelmi képesség-integráló szerepében lesz képes a humánerõforrás-gazdálkodásra való teljes áttérés a haderõ-átépítés modernizáló folyama- 101

6 tában új megtermékenyítõ hatásainak kifejtésére. Azáltal, hogy: 1.) annak fogalmi-rendezõ komponenséhez biztosítja a szervezeti célképzés, az alkalmazandó eljárások kimunkálása, a szükséges képzettség és a korszerû mûveltség, a modernizáló illetve konzerváló értékek szükséges egyensúlya, a szabály-alkotás, értelmezés, alkalmazás, illetve az állomány körében elvárható minta-elsajátítás, internalizáció, és minta-terjesztés szükséges kapacitásait; 2.) annak morális-motivációs komponenséhez biztosítja a megfelelõ morális-fegyelmi állapot elvárásos színvonalát, az integratív testületi szellemet, az állomány feladatokkal való azonosulását, a szervezeti célok iránti elkötelezõdést, a hatékony vezetõi módszerek és eljárások rendjét, az energia-elvonó feszültségeket kiküszöbölõ szociálpolitikai kezelõ rendszert, az egzisztenciális biztonságérzet garanciáit; 3.) a technikai-eszköz-jellegû komponens számára pedig mûködteti a szükséges utánpótlást biztosító toborzás, a fizikai és szak-felkészítés, közkeletû kifejezéssel élve a katonai tréning kiképzettséget és begyakorlottságot célzó intézményeit, az ember-technika rendszerek magas hatékonyságát kondicionáló ergonómiai és szervezet-fejlesztõ hatásokat, a felszereltség és ellátottság humán normabiztosítását, a munkaerõ-újratermelést szolgáló pihentetés, munkavédelem, rekreáció, rehabilitáció, egészségügyi biztosítás rendszereit és végül a védelmi rendszerbõl történõ kiléptetést, amelyben ki kell, hogy fejezõdjön egyfelõl a társadalom megbecsülése a védelmi tevékenységet vállalók iránt, másrészt a katonai szervezetnek az az érdeke, hogy a társadalmi közvéleményben ne keletkezzék az újabb toborzásokat ellehetetlenítõ védelem-ellenes hangulat. Milyen alrendszerek alkotják a védelmi szektor humánerõforrásait? A védelmi szektor humánerõforrásai körébe egyfelõl a személyi állománnyal kapcsolatos szervezeti célokat, feladatokat, az ezek megvalósítását szolgáló eszközöket, módszereket, az ezeket összefogó stratégiát és másfelõl ezek megvalósuló eredményeit, azaz a személyi állomány valós szervezeti fontosságú minõségeit soroljuk. A két fõ összetevõ tehát részint egy erõforrás-gazdálkodási intézményrendszer, részint pedig az ennek eredményességét tükrözõ valóságos humán minõségek a személyi állomány körében. A védelmi humánerõforrás-gazdálkodás intézményrendszerének fõ elemei: A rekrutáció rendszere (a külsõ forráshoz, azaz a hazai képzési rendszerhez és a munkaerõpiachoz kapcsolódó toborzás, kiválasztás és felvétel); Az állomány-allokáció rendszere (a belsõ humánerõforrások elosztása és újraelosztása a racionálisan kialakított struktúrára megállapított létszámviszonyok alapján); Képzettség-képesség, alkalmasság megállapító rendszer (a személyi állománnyal szemben a különbözõ pozíciókra vonatkozóan érvényes minõségi igényeket fogalmazza meg és igazolja az elõírt jártasság és ta- 102

7 A HADERÕ HUMÁNPOLITIKAI MÛKÖDÉSÉNEK MATEMATIKAI MODELLJE nultság, a testi-lelki adottságok, s az adott munkaköri tevékenységre való megfelelés megvizsgálásával); A belsõ erõforrás fejlesztés rendszere (képzés és továbbképzés, átcsoportosítás, teljesítménynövelés racionalizálással, motiválással); A belsõ erõforrás állagát megóvó karbantartó rendszer (fizikai edzettséget, egészségügyi felügyeletet kulturális érték-elsajátítást biztosító, az elhasználódást optimalizáló rendszer); A belsõ erõforrás szelekciós rendszere (versenyeztetés, vizsgáztatás, elõléptetés, kinevezés, beosztásba-helyezés, a felesleges, vagy használhatatlan erõktõl való humánus megválás); Szervezeti szankcionáló rendszer (a pozitív dicsérõ és a negatív fenyítõ kontroll rendszere); A szolgálati és munkakörülmények, életfeltételek biztosításának rendszere (a személyi állomány feladatteljesítéséhez szükséges feltételek, valamint hangulatuk, beállítottságuk karbantartása); A személyes és kollektív teljesítmény elõírások, normák számonkérhetõségének és mérésének rendszere (a teljesítményméréshez szükséges és lehetséges normák rendszere); A humánpolitika rendszere (a személyi állomány tagjai munkával kapcsolatos céljainak kielégítése: a biztonság, a megfelelõ jövedelem, a munkavégzéssel való megelégedettség, a megbecsülés, elismerés, elõmeneteli lehetõségek stb. által); A személyi állomány nyilvántartása (a humán-erõforrás-gazdálkodás más alrendszerei számára szükséges és lehetséges információk tárolása, karbantartása, szolgáltatása); A humánerõforrás tervezése (erõforrás-gazdálkodási célok, prioritások, feladatok pontos lefektetése és ehhez hozzárendelten az erõ szükséglet, a szakismeret-struktúra, az átszervezés-átcsoportosítás igény, mely tartalmazza a szükséges erõ számvetéseket, a munkaerõpiacon történõ megjelenés módját, a szükséges áthelyezések, elbocsátások mértékét); Az erõforrás-fejlesztés és utánpótlás tervezése (pálya-karriertervezés, perspektívanyújtás az elõrehaladáshoz olymódon, hogy az elõrelépõk helyébe lépõ utánpótlást is tervezzük); A törvényes munkajogi elõírásokból adódó személyügyi feladatok rendszere (munka- vagy szolgálati viszony létesítése, szerzõdések kötése, felmondások, tájékoztató-információs kötelezettségek, szabadságolás, igazolások, illetményügyi tevékenység, rendkívüli személyügyi rendelkezések érvényesítése stb.); Érdekképviseletekkel, érdekvédelemmel kapcsolatos viselkedés- és reagálás rendszer (tájékoztatási kötelezettség, meghallgatási kötelezettség, reagálások stb.); A védelmi erõforrás-gazdálkodás mindezen mûködési irányokat magában foglaló stratégiája (rövid-, közép- és hosszú távú). 103

8 A védelmi humánerõforrás, azaz a védelmi szektor személyi állományának minõségei akkor optimálisak, ha: Mûködik a megfelelõ elfogadottságot biztosító társadalmi szervezeti image ; Biztosított a védelem nemzeti fontosságának megfelelõ társadalmi reprezentativitás (a társadalom meghatározó rétegei jelen vannak a védelmi szektorban); A társadalom elegendõ és megfelelõ rendszerességû információt kap a védelmi szektor személyi állományáról ahhoz, hogy egyfelõl biztonságérzete folyamatos legyen, másfelõl, hogy ítéletet alkosson arról, hogy a személyi állományra elköltött közpénzek megfelelõ eredménnyel járnak; A személyi állomány funkcionális védelmi szervezeti keretekbe illeszkedik, megfelelõ kor-, képzettség- és beosztás szerinti állományarányokat mutat; A személyi állomány átlátható és nyilvánosan ellenõrizhetõ képzettségi, képességi és alkalmasság elbíráló rendszer alapján kapja minõsítését, kerül beosztásba és nyeri el elõléptetését; A személyi állomány olyan társadalmi ekvivalenciákat garantáló oktatási intézményrendszerben (szak-, közép- és felsõfokú oktatási intézetekben) kapja képesítését, amelyek egyfelõl a védelmi szektoron belül is biztosítják a társadalmi elvárásoknak megfelelõ illetékességeket, másfelõl a véderõ dinamikus módosítása esetén is lehetõséget adnak a szabad ki- és beléptetés, az átjárásos védelmi szektor mûködtetésére; A személyi állomány tervszerû és folyamatosan mûködõ képzési, továbbképzési folyamatban vesz részt, amelyhez megfelelõ motivációs, versenyeztetési, elõléptetési és szelekciós rendszer kapcsolódik; A személyi állomány testi-szellemi-lelki kondícióit megfelelõ fizikai rekreációs rendszer és egészségügyi biztosítás garantálja, megoldott az elhasználódás túlzásainak kiküszöbölése; A személyi állomány fegyelmét, morális állapotát megfelelõ pozitív és negatív szankciók támogatják; A személyi állomány munkavégzését, munkaerejének bõvített újratermelését, hangulatukat, beállítottságukat megfelelõ szolgálati és munkakörülmények, magánéleti életfeltételek (életszínvonal, életmód) alapozzák meg; A személyi állomány körében pontosan ismertek és elfogadottak a velük szembeni teljesítmény-elõírások, normák, amelyek az elöljárók számára is lehetõvé teszik a teljesítmények mérését, egzakt megítélését; A személyi állomány biztos lehet abban, hogy a védelmi szervezet az õ szükségleteik kielégítésére fejlett humán-politikai intézményrendszert mûködtet, amely biztonság, megbecsülés, elismerés és elõmene- 104

9 A HADERÕ HUMÁNPOLITIKAI MÛKÖDÉSÉNEK MATEMATIKAI MODELLJE teli igényeiket a munkateljesítményektõl nem függetlenül képes kielégíteni; Az információ-igényeket és a biztonságos szolgáltatás elvárásait kielégíteni képes a személyügyi nyilvántartás rendszere; Megfelelõ tervszerûség és elõrelátás jellemzi a humánerõforrás biztosítását, fejlesztésének és utánpótlásának intézményi mûködését; A törvényes jogi elõírásokhoz rugalmasan alkalmazkodik a személyügyi szolgáltatások rendszere; A személyi állomány biztos lehet abban, hogy érdekképviseletén, érdekvédelmén keresztül képes érvényesíteni érdekeinek becsatornázását a személyügyi döntéshozás, jogalkotás folyamatába; A védelmi humánerõforrás mindenkori minõségei rendszerszerûen összefüggnek és határozott, jogilag megfelelõen garantált, operatív rendszerrel rendelkezõ humánerõforrás-gazdálkodási stratégiát tudhatnak maguk mögött. Mi a jelentõsége a humánerõforrásnak a védelmi szektor modernizálása szempontjából? A humánerõforrás minõsége, azaz az emberi szellemi és fizikai teljesítõ képességek, értékek, attitûdök, tudások és elkötelezõdések NATO kompatibilitása stratégiai értelemben vett prioritással bír, hiszen iniciálója, elõfeltétele, inspirálója és végrehajtója vagy hiányai esetén a legbiztosabb akadályozója lehet az összes többi szervezeti dimenzió (technikai, szervezeti, vezetési stb.) kompatibilitásának. Azaz a NATO kompatibilitás bármely kiépítési stratégiája csak itt kezdõdhet és itt lelheti, (vagy nem lelheti) a realizálás mással nem pótolható saját feltételeit, ugyanakkor legalább is átmenetileg önmagában is hatékonyan áthidalhatja más típusú kompatibilitások esetleges hiányait is (ezt a jellemzõjét eddig is ismertük, bizonyíték erre, hogy jócskán visszaéltünk vele!). A humánerõforrás stratégiai prioritásának másik összetevõjét az a tény adja, hogy az ide történõ járulékos beruházás növelése rendelkezik a legmagasabb megtérülési aránynövekedési eséllyel. Ezt az ország adott és várható gazdasági kondícióit tekintve alig túlértékelhetõ mozzanatnak tekinthetjük. A hazai intézményi struktúra euro-atlanti orientációjának egészére érvényes, hogy sajátos dinamikát feltételez: egyfelõl végbe kell mennie a struktúra-elemek rendszerváltozásba illeszkedõ, azaz önmagukhoz képest történõ átalakulásának, ami azt jelenti, hogy a tovább öröklõdött késõ-szocialista jellegû elemek át kell, hogy adják helyüket a valódi piacgazdaságba és a polgári demokratikus törvényességbe illeszkedõ elemeknek. Másfelõl követniük kell a célzott nyugat-európai régióban idõközben lezajlott változásokat, rendelkezniük kell a fejlett nyugati demokráciák poszt-hidegháborús fejlõdési tendenciáinak adaptációs képességével. 105

10 Ezen összefüggések természetesen a védelmi szektor stratégiai felülvizsgálatán belül alapvetõen befolyásolták mind a helyzet-felmérésre, mind pedig a stratégia-alkotásra irányuló koncepciónk kialakítását, amely vázlatosan a következõképpen körvonalazódott: A.) Ahhoz, hogy a védelmi rendszer társadalmi-politikai-gazdasági rendszerváltásba ágyazott, több éve, több hullámban folyó radikális reformja kiteljesedjék azaz, hogy a szervezeti struktúrák, jogi keretek, intézményes szabályok teljes körben megújult új minõségû rendszerré szervezõdjenek, összefüggõ és ellentmondásmentes rendszert alkossanak, a védelmi struktúrák csúcsairól indulva végiggördüljenek a legalsó hierarchia-szintekig, és ami döntõ, lefedjék, s mûködõképes keretét adják a szervezeti elemek mindennapi életének ahhoz számos fronton következetesen végigvitt lépések szükségesek: 1. Át kell állítani a NATO-tagságból adódó és a nemzeti biztonsági garanciáknak megfelelõ elvárások, a hosszú távra finanszírozható haderõ szükséges valós képességei, valamint a nemzetgazdaság teherbíró képességének harmonizálására alapozva a védelmi szervezetek értékeit, funkcióit, mûködési rendjét, funkcionális kereteit és kontroll-mechanizmusait; 2. Fel kell számolni a leváltott védelmi szervezet örökségeként továbbélõ elemeket, s fel kell építeni az új társadalmi-politikai rendszerbe, valamint az új koalíciós elkötelezõdéseket megvalósító struktúrákat; 3. Meg kell birkózni az új védelmi rendszer kiépítésének elsõsorban az átmenet periódusában várható járulékos nehézségeivel; 4. Gondoskodni kell a társadalom általános problémáinak, a védelmi szektorba történõ bénító begyûrûzéseitõl védõ mechanizmusokról. Ennek a rendszerátépítõ feladatrendszernek a legfõbb feltétele, hogy intézményesítetten mûködjön egy olyan szakmai-politikai felelõsségû vezérlõ centrum, amely képes: A követelmények részleteiben is árnyalt kitûzésére; A valóságos állapotok és azok változásainak a követelményszintekkel való összevetésére; A nemkívánatos eltérések kiküszöböléséhez szükséges intézkedések megtételére. A haderõ-átalakítás intézményes levezérlésére, a kidolgozómunka elvégzésére és a végrehajtás ellenõrzésére a már említett VK és HM bizottságokban a humánerõforrás-gazdálkodás reformja is képviseltette magát, ezenközben azonban a HM-en belül létre kellett hozni a Humán Fõosztályt, ami a kormányzati felelõsségû vezérlõ tevékenység apparátusaként kezdte meg mûködését, szoros munkakapcsolatban a Magyar Honvédség humán-szervezeteivel. B.) Ahhoz, hogy a struktúrájában és mûködésében a nyugati minta-országokéval rendszerazonossá épített hazai védelmi szektor az ott idõközben zajló változásokhoz is illeszthetõ legyen azaz fejlesztési lépéseiben figyelembe vehesse az ott zajló változásokat minimálisan az alábbiakra van szükség: 106

11 A HADERÕ HUMÁNPOLITIKAI MÛKÖDÉSÉNEK MATEMATIKAI MODELLJE 1. Megfelelõ szakmai színvonalú (érzékeny-jól informált) figyelõ és információ-feldolgozó rendszert kell mûködtetni, amely megismeri, elemzi és feldolgozza a nyugati védelmi rendszerek aktuális fejlõdési trendjeit és ami még fontosabb, prognosztizálja is annak jövõben várható fejlõdési tendenciáit; 2. Megfelelõ szakmai színvonalú (innovatív és adaptív) vezérlõ rendszert kell mûködtetni, amely a hazai helyzet pontos ismerete, valamint a minta országok fejlõdési trendjeinek, prognózisának ismerete alapján képes megfelelõ fejlesztési stratégiákat kidolgozni anélkül, hogy szolgai másolását akarná végezni a nyugati mintáknak, vagy elsiklana a hazai adottságok valóságos igényei és lehetõségei fölött; 3. Megfelelõ szakmai színvonalú (operatív) végrehajtó rendszerekben a napi kalkulativitás tárgyává kell tenni, hogy mely változások milyen mértékben tartalmazzák és szolgálják a hazai védelmi szektor nyugati rendszerazonosságát illetve a nyugati fejlõdési trendekhez illeszkedõ változás-adaptációját; 4. Rendszeres szondázással megbízható ismereteket kell szerezni és visszacsatolni a védelmi kormányzat és a katonai felsõ vezetés számára arról, hogy milyen mélységben és minõségben valósultak meg a védelmi szektor különbözõ elemeivel kapcsolatban a nyugati rendszerazonosság és az ottani fejlõdés-követés követelményei. Ezen szempontok kielégítésében eddig is nagy segítségünkre volt az USA támogatással nálunk dolgozó CUBIC munkacsoport, s közös terveink szerint a megvalósítási folyamat monitoring programjában is részt vállalnak majd. A HM MH integrált humánpolitikai alrendszer szakmai felügyeleti rendszere és információ igényének struktúrája A humánerõforrás-gazdálkodás strukturális információigénye A védelmi szektor humánerõforrás-gazdálkodását azon alrendszerekbõl építkezõ struktúrának tekintjük, amelyek összmûködésének köszönhetõen elõállnak a védelmi szektor humánerõforrásai. Ennek az intézményrendszernek az elemei három nagy dimenziót építenek fel az emberi erõforrásról meglévõ tudásunk és a védelmi kormányzat, valamint a katonai felsõvezetés koncentrált akaratérvényesítése között. Ez azt jelenti, hogy egyfelõl a foglalkoztatással összefüggõ feladatrendszerbe ágyazódik a szervezet-tervezés és fejlesztés, a munkaerõ-fejlesztés és az összes személyügyi szolgáltatás. Másfelõl a munkaerõ-fejlesztés feladatrendszerébe ágyazódik a képzésés kultúra rendszere, valamint a fizikai szellemi fejlesztés intézményrend- 107

12 108

13 A HADERÕ HUMÁNPOLITIKAI MÛKÖDÉSÉNEK MATEMATIKAI MODELLJE szere. Emellett harmadik pillérként a társadalmi kapcsolatok elemei alkotnak rendszert, a munkaügyi, a nemzetközi és a polgári kapcsolatok széles területein. A rendszer egészének alapja jól mutatja a tudás-társadalom meghatározottságának mintegy elõrehozott érvényesülését, hiszen az informatikai támogatás, a kommunikációs támogatás és az erõforrás-gazdálkodást szolgáló értékelõ-elemzõ és kutatómunka együtt képezik a rendszer tudásfundamentumát, a mellékelt rendszerséma logikája szerint. A humánerõforrás-gazdálkodás tartalmi információigénye (felsorolásszerû problémajegyzék, köszönjük dr. Krizbai Jánosnak) 1 TERVEZÉS 1.1 Munkaerõ biztosításával kapcsolatos faktorok Nemzetközi standardok Külsõ munkaerõ-piaci tényezõk Demográfiai helyzet, fiatal generációk jellemzõi Foglalkoztatottság területi, ágazati, nemi, életkori jellemzõi Képzettségi követelmények változásai Foglalkozást segítõ támogatások változásának jellemzõi Jövedelmi viszonyok, kvalifikáltság, régió, ágazat, jelleg szerint Megélhetési, életminõségi viszonyok Szociális háló Szabályozottság (törvények, egyéb szabályzók), informális hatások A közszolgálat jellemzõi Várható változások (belsõ gazdasági, társadalmi okok, illetve külsõ tényezõk pl. EU-csatlakozás stb.) Belsõ munkaerõ-piaci tényezõk Feltételek, feladatok és követelmények összhangjának helyzete A személyi feltételrendszer és a feladatok rövid- és hosszú távú megfelelése A vezetés helyzete, alkalmazkodó képessége Akarati, motivációs tényezõk helyzete Egyéni szükségletek kielégítettsége Szervezeti és csoportviszonyok, szocializációs feladatok Belsõ mûködési folyamatok helyzete, viszonya a fejlesztéshez Szervezeti konfliktusok felderítésének, kezelésének helyzete Humánerõforrások fenntartásának, fejlesztésének költségei Humánerõforrások mobilitásának helyzete 109

14 Tervezési irányok Munkakörök tervezése Munkaerõ tervezés Munkaerõ igény tervezés Munkaerõ-felvétel és követelmények tervezése Az állomány képzésének (beiskolázásának) tervezése Az állomány alkalmazásának tervezése Szükségtelen munkaerõtõl való megválás tervezése Költségek tervezése Megvalósítási programok tervezése 2 A BÉKE ÁLLOMÁNY BIZTOSÍTÁSA 2.1 Szükséglet meghatározása Helyzetelemzés Azonnali intézkedést igénylõ feladatok A meglévõ állomány összetétele (állománycsoport, rendfokozat, beosztás,(eltérések) képzettség, nem, életkor, szakmai összetétel) Jelenlegi hiányok (többletek) állománycsoportonként és rendfokozatonként, Kiáramlási prognózis 2010-ig éves bontásban Állományszükséglet i helyzetnek megfelelõen Állományarányok és létszámok meghatározása Tiszt Tiszthelyettes Szerzõdéses legénység Köztisztviselõ Közalkalmazott Munkavállaló Állományszükséglet Tiszt Tiszthelyettes Szerzõdéses legénység Köztisztviselõ Közalkalmazott Munkavállaló 3 A HADKÖTELES ÁLLOMÁNY BIZTOSÍTÁSA 3.1 Helyzetelemzés Sor és legénységi állomány biztosítása Legénységi állományarányok tervezett változtatásai 2005-ig Hadköteles állományszükséglet 2005-ig Békeállomány hadiállomány aránya

15 A HADERÕ HUMÁNPOLITIKAI MÛKÖDÉSÉNEK MATEMATIKAI MODELLJE Jelenlegi M szükséglet állomány kategóriánként Önkéntes tartalékosok aránya Hadkiegészítési feladatok rendszere Azonnali intézkedést igénylõ feladatok Hadkiegészítés intézményrendszere Jogi feltételrendszer Azonnali intézkedést igénylõ feladatok 3.2 Hadköteles szükséglet Legénységi állomány összetétele Sorállomány biztosítása Nyilvántartás Nyilvántartásba vétel Igénybevehetõség alapján nyilvántartási csoportba sorolás Behívhatósági és beoszthatósági elbírálás Kiválasztás Sorozás, katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság vizsgálata Szolgálathalasztás, mentesítés Újoncszükséglet szerinti megfeleltetés Felkészítés Elõképzés Gépjármûvezetõi szakelõképzés Ejtõernyõs szakelõképzés Kiképzés 3.3 Mozgósítási szükséglet Mozgósítási szükséglet megállapítása állmány-kategóriánként Önkéntes tartalékosok és hadköteles tartalékosok aránya Kiválasztás Kiválasztási elvek Területi elvnek megfelelõen Szakképzettségnek megfelelõen Polgári szakképzettségnek megfelelõen Katonai szakképzettségnek megfelelõen 4 AZ ÁLLOMÁNY ALKALMAZÁSA 4.1 Személyügyi szakigazgatási feladatok 4.2 Munkafeltételek Tevékenységi kör (feladatrendszer) A beosztás (munkakör) ellátásával kapcsolatos feladat(ok) egyértelmû meghatározása Munkaköri követelmények Szakmai követelmények Végzettségi követelmények 111

16 Idegennyelv-ismereti követelmények Egészségi alkalmassági követelmények Pszichikai alkalmassági követelmények Fizikai követelmények Nemzetbiztonsági követelmények Munkakörülmények, szervezeti feltételek Azonnali intézkedést igénylõ feladatok Anyagi körülmények Munkahelyi feltételek Munka és védõeszköz eszköz ellátás Egyéni Kollektív Ruházati ellátás Élelmezési ellátás Munkavédelem, ergonómia Munkabiztonsági és egészségügyi követelmények (1993. évi XCIII. Tv.) Tárgyi feltételek Személyi feltételek 5 AZ ÁLLOMÁNY MEGTARTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 5.1 Életpályaprogramok Elõmenetel (karriertervezés, teljesítményértékelés) Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend Beosztásváltási terv Teljesítményértékelés Éves értékelés Minõsítés Vezetõi értékelés Beosztásváltás/áthelyezés Szakirányon belül Szervezeten belül Szervezeti váltással Szakirány változtatással Szervezeten belül Szervezeti váltással Át- és továbbképzés, önképzés Hazai továbbképzés Elõmeneteli továbbképzés Vezetõi és katonai szakmai továbbképzés Hazai átképzés Külföldi át- és továbbképzés

17 A HADERÕ HUMÁNPOLITIKAI MÛKÖDÉSÉNEK MATEMATIKAI MODELLJE Önképzés Képzettség szintjének emelése Képzettség irányának változtatása 6 AZ ÁLLOMÁNY KIVÁLÁSA 6.1 Rekonverzió 6.2 Tartalékállományba helyezés Személyügyi eljárás Szolgálati viszony megszüntetése Járandóságok biztosítása Nyilvántartás 6.3 Nyugállományba helyezés Személyügyi eljárás Szolgálati viszony megszüntetése Járandóságok biztosítása Nyugállományba helyezés (ünnepélyes, protokolláris elemei) Nyilvántartás 113

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában A 2011. CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs 8. A tanulás affektív tényezõi Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Bloom tanulással-tanítással kapcsolatos

Részletesebben

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád Az ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád Tartalomjegyzék A szerkesztõ ajánlása............................................... 9 I. rész Az ellenõrzésrõl általában........................................

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

Az oktatásügy válaszai egy évtized társadalmi kihívásaira

Az oktatásügy válaszai egy évtized társadalmi kihívásaira Balázs Éva EXPANZIÓ KÖZÉPFOKON Az oktatásügy válaszai egy évtized társadalmi kihívásaira Bevezetés A két világrendszer a rövid 20. század csaknem egész idõszaka alatt kölcsönös kihívást jelentett egymás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f ( MAGYAR KŐZTARSASÁ G HONVÉDELMI MINISZTERE Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Budapest Tisztelt Képviselő Úr! A K17774. számú, Tájékoztatás

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Románia nemzeti védelmi stratégiája

Románia nemzeti védelmi stratégiája 38 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. FEBRUÁR Tóth Sándor Románia nemzeti védelmi stratégiája Jelen írásában a szerzõ Románia nemzeti védelmi stratégiáját ismerteti és elemzi, illetve helyezi el a román stratégiaalkotási

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Nagy Zsolt Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győr nagyzsolt105@gmail.com A tűzoltás már az ókorban is megkívánta, hogy olyanok

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja Fábri István MŰHELY felsô oktatási A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja A képzés és a munkaerôpiac kapcsolata már a kilencvenes években a nyugat-európai és egyesült

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

A repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése

A repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Tóth József A repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése Doktori (PhD) Értekezés (Tervezet) Témavezető:

Részletesebben

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Készítette:

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI'

A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI' Tér és Társadalom 12. évf. 1998/4. 143-160. p. TÉT XII. évf. 1998 4 Gyors ténykép 143 A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI' (The Tendencies in Experts for Regional Policy Chances

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: DR. BERTALAN

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

féltíz Közösségi szenvedélyek, szenvedélyes közösségek 2006. május 29-30. Balatonkenese Szekció-előadások Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF)...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatás és társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia Program.

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatás és társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia Program. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatás és társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia Program Deutsch Krisztina ELVEK ÉS GYAKORLAT EGÉSZSÉGFELFOGÁS, EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Dr. Rácz Lajos ezredes A KÍNAI ÖSSZNEMZETI ERŐ NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA ÉS A NAGYHATALMAK GEOSTRATÉGIAI TÖREKVÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

A magyar nemzetbiztonsági szektor helyzete és átalakítása 2010 és 2014 között 2. rész 1

A magyar nemzetbiztonsági szektor helyzete és átalakítása 2010 és 2014 között 2. rész 1 Szentgáli Gergely Csendben szolgálni A magyar nemzetbiztonsági szektor helyzete és átalakítása 2010 és 2014 között 2. rész 1 DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.77 Az már csak úgy van, hogy a vadászok szívesebben

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 SPECIÁLIS MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÁRELHÁRÍTÁSI ÉS KÁRFELSZÁMOLÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN, A KATASZTRÓFÁK SÚJTOTTA KÁRTERÜLETEN Laczik Balázs

Részletesebben

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI Dr. Dudás Zoltán REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A szerző megkísérli felvázolni a repülésbiztonsági kockázat kezelésének alapvető metódusait, és bemutatni a légiközlekedés szereplői

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Már r megint biztonság

Már r megint biztonság Már r megint biztonság 1 A híradh radó és s informatikai rendszerek biztonsági szempontú támogatása (közösen, hatékonyabban a biztonságos adatkezelésért) Dr. Kassai Károly mk. ezredes Kezdésk sként Híradás,

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Forray R. Katalin Híves Tamás A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatási összefoglaló Budapest, 2008. március 31. Oktatáskutató

Részletesebben

A SZEMÉLYÜGYI PROBLÉMÁK A MÚLT A TRANSFER SZEMÉLYÜGYI MENEDZSMENT A JELEN ,AMIRE ÖNNEK IS SZÜKSÉGE VAN. www.transfer-personal.com

A SZEMÉLYÜGYI PROBLÉMÁK A MÚLT A TRANSFER SZEMÉLYÜGYI MENEDZSMENT A JELEN ,AMIRE ÖNNEK IS SZÜKSÉGE VAN. www.transfer-personal.com www.transfer-personal.com ÉV TAPASZTALAT,AMIRE ÖNNEK IS SZÜKSÉGE VAN A SZEMÉLYÜGYI PROBLÉMÁK A MÚLT A TRANSFER SZEMÉLYÜGYI MENEDZSMENT A JELEN Összekötjük az embereket TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 Miért

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME Briák Ottó 1 Mottó: A mocsár lecsapolásáról, nem a békák véleményét kell kikérni. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A katasztrófavédelem szerepe napjainkban felértékelődött. Sohasem volt olyan központi fogalom a biztonság, mint napjainkban. A biztonság

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities'

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities' SÁRÁND KÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben című

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség

Részletesebben

Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI

Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI Sokak tudatában külön fiókban nyugszik a civil és a piaci világ. Valóban sok szempontból külön értékrenddel rendelkezõ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOKI FŐISKOLA Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános meghatározások 1. A szabályzat célja A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) belső kontroll rendszere a kockázatok

Részletesebben

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság. XXV. évfolyam 2015/3 4.

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság. XXV. évfolyam 2015/3 4. A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA XXV. évfolyam 2015/3 4. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság HADTUDOMÁNY A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben

Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben A módosult jogszabályi háttér, a feladatrendszer átalakulása, bővülése tette szükségessé a katasztrófavédelmi képzések megreformálását, amely változásokat

Részletesebben

K u t a t á s. Demensek a szociális ellátórendszerben. Gyarmati Andrea

K u t a t á s. Demensek a szociális ellátórendszerben. Gyarmati Andrea K u t a t á s Gyarmati Andrea Demensek a szociális ellátórendszerben Bevezetés Jelen tanulmány a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Módszertani csoportja által életre hívott idõsügyi munkacsoport 1

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban?

Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? Nagy Csongor István Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? I. Bevezetés Aligha találunk olyan törvényt a rendszerváltozás utáni magyar jogtörténetben, amely akkora

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Széchenyi István Egyetem Regionális Gazdaságtudományi Doktori Iskola Doktori iskolavezető Prof. Dr. Rechnitzer János Schuchmann Júlia Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Témavezető:

Részletesebben