A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN A tudomány fogalma A tudomány alkotó elemei A tudomány sajátosságai A tudomány tárgya A tudomány módszerei a tudomány struktúrája Tudományterületek Tudományágak Tudományszakok Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen kiemelten művelt tudományágak és tudományszakok, valamint tudományos témák Tudományágak Tudományszakok Tudományos témák tudományszakonként A tudomány fejlődésének általános törvényszerűségei és mai tendenciái A tudomány fejlődésének főbb törvényszerűségei A tudomány fejlődésének mai jelenségei, irányzatai

3 A tudomány egyszerűen csak azoknak a recepteknek a gyűjteménye, amelyek mindig beválnak. Minden más csak irodalom. (Paul Valery) I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN A világban előforduló dolgokkal kapcsolatban kétféle tudatlanság létezik: a totális tudatlanság azon tények összességét jelenti, melyeknek még létezésükről sem tudunk, a tudatlanság másik formája, amikor ismerjük a problémát, de nem tudjuk a megoldását. Ahogyan az első fajta tudatlanságunk csökken, úgy nő a második, de arról, hogy ez mindig így lesz-e, vagy egyszer elérünk egy megismerési csúcsot, ahonnan már a megválaszolatlan problémák száma csökken, jelenleg nem tudunk választ adni. A tudománynak mindenesetre alapvető meggyőződése, hogy a természetnek racionális rendje van, amely ésszel megragadható. 1. A tudomány fogalma A tudomány fogalmának (definíciójának) meghatározása igen bonyolult még azt is mondhatjuk megoldhatatlan feladat. Így tehát a gyakorlati éltben éppen ezét sokféle tudomány meghatározással, illetve ezzel kapcsolatos próbálkozással találkozhatunk. A tudomány fogalmának többféle megközelítését gyakorlati munka és az oktatás érdekében mi magunk is járható útnak tartjuk. A tudomány különböző mégis egységesnek felfogható és alkalmazható meghatározásai: A TUDOMÁNY A társadalmi-történeti élet folyamán a természetről, a társadalomról és a gondolkodással felhalmozott ismeretek összessége, összefoglalása. Célja, hogy megtalálja a jelenségek törvényeit, megmagyarázza a jelenségek törvényeit, megmagyarázza a jelenségeket. A tudomány valamennyi ágában még a látszólagos káoszban is felfedezni az alapvető törvénynek hatásait. 1 A TUDOMÁNY A természet, a társadalom és a gondolkodás objektív összefüggéseiről szerzett, igazolható ismeretek rendszere. 2 A TUDOMÁNY Eredetileg a rendszerbe foglalt ismeretek összessége. Az ókor és a középkor filozófiája, az univerzális tudomány szakágakra való bomlása, az újkori természetfilozófia kialakulásával kezdődött. Egyúttal a tudományosság példaképévé váltak, a matematikai természettudományos módszerek, s velük szemben a társadalom vagy szellemtudományok a maguk eltérő metodikáját csak 19. század végére dolgozták ki. 3 A filozófia által sugallt, rövid és lexikális meghatározás mellett találhatunk jóval részletesebb és teljességre törekvő megfogalmazásokat is. Ezek közül is megemlítünk néhányat: A tudomány rendkívül komplex, totális és nyílt társadalmi tevékenység és eredményrendszer. Egyrészt céltudatos társadalmi tevékenységforma, amely a természeti, társadalmi és szellemi valóság objektív tulajdonságainak és mozgástörvényeinek elméleti megismerését, visszatükrözését, gyakorlati alkalmazásának előrelátását célozza. Másrészt 1 Filozófiai Lexikon. Szikra Kiadó, oldal 2 Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémia Kiadó, Budapest, Magyar Larousse Enciklopédikus Szótár, III. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest,

4 módszeresen szerzett, szüntelenül gyarapodó és tökélesedő elméleti és tárgyiasult ismereteinek rendszere, sajátos intézményei és szociológiai viszonyokkal. A termelési szféra köréből vált ki, de szoros kölcsönhatásban van egyéb társadalmi tevékenységformákkal is. 4 Vagy más megközelítésben: Tudomány az emberi megismerés sajátos formája és módja, amely a világ jelenségeit és törvényszerűségeit a megismerő szubjektum befolyásától lehetőleg függetlenül kívánja megismerni. Egy tudomány vagy tudományág fejlődése általában az anyaggyűjtéssel kezdődik, az így megismert és összegyűjtött tények feldolgozásával és rendszerezésével folytatódik, majd pedig az ún. hipotetikus-deduktív (feltételes következtetés) rendszer megteremtésével folytatódik A tudomány vagy ennek egyik területe általában akkor szokott megújulni, ha az addig érvényesnek tartott paradigmákat (elvek, eljárásmódok, felfogások) valamely ok miatt megkérdőjelezik. A tudomány felosztása több szempont szerint is történhet. 5 A tudomány fogalmával kapcsolatosan a fentiekben bemutatott szemelvények bár szerényen elegendőek lehetnek arra, hogy levonjuk a következtetést. Az említett meghatározások jól érzékelhetően nem esnek egybe a tudomány, mint ismeretek rendszere szokványos értelmezésével, hanem ennél jóval szélesebb rendszerelméleti értelmezése van, amely magába foglalja a tudomány struktúrájának különböző elemeit, azok kapcsolatát, a tudományos ismereteket, és azok megszerzésének módját stb. A tudománynak, mint rendszernek komplexitása (totalitása) abból adódik, hogy a tudomány, mint egységes egész, egy magasabb minőséget jelent, mint rész- vagy alrendszereinek összessége. Felbontása és újabb rendszerbe történő csoportosítása csak szigorú logikai műveletként (kapcsolódások komplex értelmezésével) hajtható végre. A tudomány nyitottsága és dinamikussága következtében a társadalmi tevékenységnek is szerves részét képezi, ami azt jelenti, hogy egyre szorosabb és sokrétűbb kapcsolatra lép a társadalmi tevékenység és eredményformákkal (politika, művészet, gazdaság, termelés stb.). 2. A tudomány alkotó elemei Az elmondottak alapján kijelenthetjük, hogy a tudomány két, viszonylag jól körülhatárolható ismeretcsoportra osztható, éspedig a tudomány tevékenységei, illetve az eredmény rendszere. A tevékenységi rendszernek a tudomány dinamikus oldalát nevezzük, amelyben: a tevékenység meghatározói (ösztönzői) a külső (társadalmi) és belső (a tudomány mozgástörvényeiből következő) szükségletek és lehetőségek; a funkciók, a külső és belső ösztönzők, szükségletek, bizonyos célok kitűzését és ezek nyomán feladatok megoldását kívánják a tudományról, tehát mozgásba hozzák, működtetik. Legfőbb funkciók: a megismerés és az alkalmazás-megváltoztatás és előrelátás; a felsorolt funkciók az objektív valóság (természet, valóság, gondolkodás) mint tárgynak a megismerésére irányulnak; mindezek a funkciók a tudományos kutatótevékenység során realizálódnak. Az eredményrendszer a tudomány statikus, nyugalomban lévő oldala, mivel a tudományos kutatótevékenység különböző eredményekben objektivizálódik: a kutatás létrehozza az elméleti és tárgyiasult ismeretek rendszerét (információtermelő rendszer); kialakítja a kutatási módszerek, eszközök és eljárások rendszerét; 4 Farkas János: A tudomány strukturális tagozódásáról. Magyar Tudomány. 1967/4. szám 5 Pedagógiai Lexikon. III. kötet. Kerabon Könyvkiadó. Budapest, oldal 4

5 a kutatás intézményi oldala is tárgyiasult eredmény, melynek létrejöttét a tudományos kutatás tervszerű irányítása, szervezése kívánta meg; a tudomány egyben szociológiai rendszer is, mivel a tudományos tevékenység sok embert foglalkoztat és e foglalkozási rendszeren belül sajátos emberi kapcsolatok, alkotói közösségeken belüli és közötti csoportviszonyok jönnek létre, melyek körültekintő tudományszociológiai vizsgálatok igényelnek. 3. A tudomány sajátosságai A tudomány előző meghatározásaiból kitűnik, hogy: felfogható statikusan mint állapot, eredmény, és dinamikusan, mint folyamat. A két oldal nem választható el egymástól mereven, egységet alkotnak, de az egységen belül mindegyik oldal önállósággal rendelkezik; a tudomány egyaránt része a társadalmi tudatnak és a társadalmi létnek, mivel a tudatszférából átmegy a létszférába közvetett, majd közvetlen termelővé válik. Ugyanakkor a termelés és más gyakorlati társadalmi tevékenység fokozatosan egyes mozzanataiban alkalmazott tudománnyá válik; a tudomány az anyagi termelés szférájából vált ki és önállósult, így tehát önálló belső logikával, sajátos vonásokkal is rendelkezik. Ebből következik a viszonylagos önállósága. Ugyanakkor szoros kapcsolatban áll egyéb társadalmi tevékenységformákkal (pl. termelés, oktatás stb.); a tudományon belül az objektív és szubjektív mozzanatok egységet alkotnak. Ez azt jelenti, hogy a tudomány célját, feladatait tekintve emberközpontú, az emberiséget kívánja szolgálni. Ugyanakkor a megismerő ember a tudomány segítségével az őt körülvevő világot igyekszik tárgyilagosan, minden szubjektivitástól mentesen visszatükrözni, sőt megváltoztatni ; a tudományon belül dialektikus egységben van az elmélet (a megismerés) és a gyakorlat (az alkalmazkodás, átalakítás). Napjaink jellemzője, hogy az elméleti eredmények hamar alkalmazásra kerülnek, a praktikus társadalmi tevékenységek pedig általa elméleti alapozást nyerhetnek. 4. A tudomány tárgya A tudományos megismerés folyamatában az a legfontosabb kérdés, hogy mit kutatunk. A mit kérdésre adott válasz a tudomány tárgyát határozza meg. az emberi megismerés tárgya legtágabb értelemben, a térben és időben végtelen világegyetem, filozófiai szakkifejezéssel: a lét. A történelem során az emberi tudást ezt a végtelen tárgyat a megismerés végtelen folyamatában próbálja egyre mélyebben tükrözni, megismerni. A mindenkori tudomány tárgyának határai addig terjednek, ameddig az emberi társadalom adott fejlődési fokon képes tudományos eszközei és módszerei segítségével vizsgálni. A tudomány tárgyától megkülönböztethető annak tartalma, vagyis az, amit megállapít a tárgyról (tények, hipotézisek, törvények, alapelvek stb.). A tudományos kutatás számára másik kérdés a hogyan kérdés. A kérdésre adott válasz a kutatás módszerét tárja fel. 5

6 5. A tudomány módszerei A kutatás módszerét a hogyan kérdésre adandó választ, a kutatás tárgya határozza meg. a tárgy és módszer viszonyában a tárgy a meghatározó elem, de ez nem jelenti azt, hogy a módszer ne volna jelentős. A módszer annyira szoros kapcsolatban van a valóság tudományos megismerésével, hogy a tudomány fejlődésének minden jelentős lépése új kutatási módszereket hozhat felszínre. Ezért bármilyen tudomány fejlettségi szintje megítélhető az áltata alkalmazott módszerek fejlettségéből is. Az ismeretelmélettel foglalkozó irodalmak a megismerés dialektikus útját, főbb szakaszait az alábbiak szerint határozzák meg: az eleven szemlélettől az elvont gondolkodáshoz és ettől a gyakorlathoz a tudományos igazság megismerésének, az objektív realitás megismerésének dialektikus útja. Ez azt jelenti, hogy a tudomány nem egyszerre, hanem több szakaszban tükrözi vissza ugyanazt a tárgyat, vagyis: az eleven szemlélet fokán a konkrét tapasztalati tényeket a jelenségvilágot írja le leíró módszerekkel leíró empirikus tudományok; az elvont gondolkodás fokán feltárja a jelenségek lényegét, az általános törvényszerűségeket elméleti-teoretikus tudományok; minden tudományos megismerésnek el kell jutnia a gyakorlathoz, mely az igazságnak a próbaköve és közvetett vagy közvetlen célja alkalmazott tudományok, ami a miért kérdésre adja meg a választ. A szakirodalmak a tudományos módszerek fajtáit és formáit általában három csoportba sorolják: általános módszerek; különös (részleges) módszerek; egyedi módszerek. Általános módszerek az összes tudományra vonatkoznak, vagyis minden tudomány minden tárgyának vizsgálatában felhasználhatók. Ilyen a dialektikus módszer. Az általános módszer konkretizált változata az összehasonlító módszer, melynek segítségével feltárható a jelenséges egyetemes összefüggése (például a biológiában e módszer alkalmazásával jött létre az összehasonlító anatómia, embriológia, fiziológia stb.) Másik konkrét megjelenési formája a történeti módszer, melynek segítségével feltárul a fejlődés elve (pl. a biológiában ez a módszer a darwinizmus általános metodológiai alapja), a földtan (földtörténet) is ugyanilyen sikeresen alkalmazza. A tudomány különösen (részleges) módszererei valamennyi tudományban használatosak, de csak a kutatás tárgya egy oldalának vizsgálatára (pl. jelenség, lényeg, mennyiség stb.) Módszerek: megfigyelés, kísérlet, összehasonlítás, szintézis és analízis, indukció, dedukció, analógia, matematikai módszerek, hipotézis. A MEGFIGYELÉS: a tények céltudatos észlelése, mely lehet alkalomszerű és rendszeres megfigyelés. Alkalomszerű megfigyelést minden ember végez, mindennapi ismereteink jelentős hányadát így szerezzük. Alkalomszerű megfigyelésből ritkán vezet egyenes út a tudományos felfedezésig. Rendszeres megfigyelés meghatározott terv (kutatási stratégia) keretei között folyik, ezért a tanulmányozott terület korlátozott. Lehet naturális (természet), laboratóriumi (mesterséges környezet). A megfigyelések két típusa különböztethető meg: közvetlen (magát az objektumot) és közvetett (a megfigyelő objektum valamilyen hatását) megfigyelés. A KÍSÉRLET mindig tartalmaz megfigyelést, de ennél több is: aktív beavatkozás a vizsgált folyamat menetébe. A kísérlet során a vizsgált objektum többé-kevésbé átalakul. 6

7 Aszerint, hogy a kísérlet útján nyert információ milyen problémára segít választ adni heurisztikus (feltalálni, rájönni) és demonstratív (szemléltető) kísérletet különböztethetünk meg. A tudományos gyakorlatban alkalmazzák még a próba, szerencse, fekete doboz (blackbox) és nyitott doboz (open-box) kísérleteket is. ÖSSZEHASONLÍTÁS: a megismerés mindennapos eszköze más konkrét jelenségek közötti különbségek és azonosságok feltárását szolgálja. Köznapi gondolkodásunk szerves alkotó része. A tudományos összehasonlítás kettő vagy több egybevetett tárgyról számos ítéletet feltételez, amelyek szorosan összefüggnek. A keletkezett rendszeren belül az ismereteket szétválasztja az azonosság, a hasonlóság, a különbség és az össze-nem-vethetőség szempontja. Az ANALÍZIS és SZINTÉZIS: tudományágainkban egymást váltja. Van időszak, amikor elsősorban részletmunka folyik, más korszakban az összefoglalás. Az INDUKCIÓ, a DEDUKCIÓ és az ANALÓGIA: a gondolkodás által az ismerttől az ismeretlen felé végzett mozgás három alapvető módja. indukció (következtetés az egyesből az általánosra); dedukció (következtetés az általánosból az egyesre); analógia, mint módszer kiegészíti az indukciót és a dedukciót. MATEMATIKAI MÓDSZEREK: lehetőséget biztosítanak egyes jelenségek elemzésére, azaz minőségi változások mennyiségi kimutatására, események, folyamatok számszerű vizsgálatára, előrejelzések elkészítésére, variációs feladatok megoldására stb. Legismertebb matematikai módszerek: valószínűség számítás elmélete; tömegkiszolgálás elmélete; játékelmélet; információelmélet; matematikai statisztika; matematikai programozás; hálódiagramos módszerek; matematikai modellezés a hadtudományi kutatás fontos módszere. HIPOTÉZIS: elméletként és módszerként használható. Akkor van rá szükség, ha tapaszalti úton rendelkezésre álló tények alapján nem tudjuk megmagyarázni a jelenségek okát és egyéb összefüggéseit, vagy tapasztalati tények nem állnak rendelkezésünkre, illetve a tapasztalatilag észlelhető új jelenségek ellentmondásban állnak az elfogadott elmélettel. Ezzel a problémával különösen számolnunk kell a hadtudományi kutatás területén. A tudomány egyedi módszerei a szaktudományok speciális módszerei, amelyek az anyag egyes mozgásformáinak speciális jellegétől függnek. Egyesek közül csak egy-egy konkrét szaktudomány keretein belül alkalmazhatóak, mivel csak ezen tudományok tárgyának tanulmányozásával kapcsolatosak, pl. az előző ismeretek felhasználásával egyedi módszereket alkalmaz a hadtudomány kutatására. 7

8 6. a tudomány struktúrája A tudományok struktúrája nem állandó. Az ENSZ 1980-as ajánlása a tudományos statisztika és technológia nemzetközi szabványosítására vonatkozólag a tudományokat hat részre osztotta: természettudományok, műszaki tudományok, mezőgazdasági tudományok, orvosi tudományok, társadalomtudományok, és szellemtudományok. A tudományok struktúrájának tanulmányozásához ugyancsak alapul szolgálhat a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény, amely meghatározza a tudományterületeket. A tudományterületeken tudományágak különböztethetők meg, amelyet a 169/2000. számú kormányrendelet határoz meg. A tudományágak további differenciálását az adott tudományág tudományos közélete alakítja ki Tudományterületek A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény értelmében az alábbi tudományterületeket különböztetünk meg: természettudományok; műszaki tudományok; orvostudományok; agrártudományok; társadalomtudományok; bölcsészettudományok; művészetek; hittudomány Tudományágak A 169/2000. számú kormányrendelet tudományterületekként az alábbi tudományágakat ismeri el, amelyekben doktori képzés és doktori (PhD) fokozat odaítélés történhet. TÖRVÉNY 6.3. Tudományszakok A tudományszak, olyan képzési, kutatási terület, amely szerves és elválaszthatatlan része valamely tudományágban, rendelkezik reprezentásokkal (DSc, CSc, PhD) fokozatosokkal, sikerrel művelt kutatási témái vannak, rendelkezik kidolgozott és publikált szakirodalommal, valamint doktoranduszokkal és aktív témavezető oktatókkal. 8

9 7. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen kiemelten művelt tudományágak és tudományszakok, valamint tudományos témák 7.1. Tudományágak A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem két tudományágban jogosult doktori képzés, valamint doktori (PhD) fokozat odaítélésére. Ezek a következők: hadtudományok (társadalomtudományok tudományterület); katonai műszaki tudományok (műszaki tudományok tudományterület) Tudományszakok A tudományágakon belül az alábbi tudományszakok különböztethetők meg: Hadtudományok: Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) Politikatudomány és honvédelem Az országvédelem és a hadtudomány általános elmélete Szárazföldi csapatok műveleteinek elmélete Légierő műveleteinek elmélete A műszaki támogatás általános elmélete Védelmi informatika és kommunikáció elmélete Rendvédelem (határrendészet, közrendvédelem, katasztrófavédelem) elmélete Hadtörténelem Védelemgazdaság Katonapedagógia Katonapszichológia Katonaszociológia Katonai humán erőforrás-gazdálkodás Katonai kultúra és személyközi kommunikáció Elektronikai hadviselés elmélete Katonai logisztika A felderítés és a nemzetbiztonság általános elmélete Katonaföldrajz A térképészeti támogatás általános elmélete Az ABV védelmi támogatás elmélete A tüzér csapatok műveleteinek elmélet A honvédelmi jog Katonai műszaki tudományok: Katonai műszaki infrastruktúra elmélet Haditechnika Védelmi elektronika Környezetbiztonság és katasztrófavédelem Katonai közlekedési rendszertechnika 9

10 7.3. Tudományos témák tudományszakonként Hadtudományok: I. Biztonságelméletek (Biztonsági tanulmányok) Szakvezető: Dr.. Matus János egyetemi tanár, CSc 1. Biztonságelméletek, biztonságpolitika, védelempolitika Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, CSc 2. A gazdasági globalizáció és a biztonság regionalizálódásának összefüggés rendszere Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, CSc 3. Konfliktusok és válságok kezelésének stratégiai problémái Témavezető: Dr. Szternák György ezredes, egyetemi tanár, CSc II. Politikatudomány és honvédelem tudományszak Szakvezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 1. A katonai demográfia illetve a nemzetközi migráció egyes biztonságpolitikai vonatkozásai. Témavezető: Dr. Szabó A Ferenc egyetemi tanár, CSc 2. Az 1956-os forradalom eseményei, különös tekintettel egyes katonai helyőrségek, laktanyák történetére Témavezető: Dr. Szabó A Ferenc egyetemi tanár, CSc 3. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése. (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukacs, Bibó István, Konrád György, Makkai János, stb.) Témavezető: Dr. Szabó A Ferenc egyetemi tanár, CSc 4. Ideológiai-politikai érdekek és értékek a magyar honvédelem múltjában és napjainkban Témavezető: Dr. Láng Péter egyetemi docens, PhD 5. A honvédelem és a hadsereg helye, szerepe a magyar politikatörténetben Témavezető: Dr. Láng Péter egyetemi docens, PhD 6. A nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek politikaelméleti-biztonsági problémái Témavezető: Dr. Beréti László mk. alezredes, egyetemi adjunktus, PhD 7. Globalizáció és haderő a XXI. század elején Témavezető: Kiss Kálmánné dr. őrnagy, egyetemi docens, PhD 8. Európai identitás és biztonság nemzeti szuverenítás egy-egy történeti időszakban, illetve napjainkban Témavezető: Dr. Mészáros Margit főiskolai tanár, PhD 10

11 III. A biztonság és a hadtudomány általános elmélete Szakvezető: Dr. Szternák György ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. Az egyetemes és magyar hadtudomány általános elméleti kérdései Témavezető: Dr. Nagy Miklós Mihály alezredes, egyetemi docens, CSc 2. A nemzeti biztonsági stratégia elmélete és gyakorlata a XXI. században Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, CSc 3. A nemzeti katonai stratégia elmélete és gyakorlata a XXI.században Témavezető: Dr. Szternák György ezredes, egyetemi tanár, CSc 4. A civil-katonai kapcsolatok elmélete és gyakorlata a béke műveletekben Témavezető: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, CSc 5. A geopolitika és geostratégia elméleti alapjai Témavezető: Dr. Nagy Miklós Mihály alezredes, egyetemi docens, CSc 6. A tengeri hadászat alapjai Témavezető Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 7. Katonai stratégiák és doktrínák a hidegháború korszakában Témavezető: Dr. Kőszegvári Tibor nyá.vezérőrnagy, Professor Emeritus, DSc 8. XXI. századi hadviselés Témavezető: Dr. Kőszegvári Tibor nyá. vezérőrnagy, Professor Emeritus, DSc 9. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai Témavezető: Dr. Kőszegvári Tibor nyá. vezérőrnagy, Professor Emeritus, DSc 10. A hadtudomány jellemzői, fejlődésének lehetséges irányai a XXI. században Témavezető: Dr. Nagy Miklós Mihály alezredes, egyetemi docens, CSc 11. Napjaink nemzeti katonai stratégiái Témavezető: Dr. Deák János nyá. vezérezredes, kutató, PhD 12. A NATO stratégiai koncepciójának aktuális kérdései Témavezető: Dr. Deák János nyá. vezérezredes, kutató, PhD 13. Stratégiai kultúrák Témavezető: Dr. Deák János nyá. vezérezredes, kutató, PhD 14. Magyarország geopolitikai, geostratégiai értékelése Témavezető: Dr. Deák János nyá. vezérezredes, kutató, PhD 15. Fegyveres konfliktusok, fegyveres erők a XXI. században Témavezető: Dr. Deák János nyá. vezérezredes, kutató, PhD 16. Oroszország (FÁK) biztonsági helyzete Témavezető: Dr. Nagy László nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 17. A tengeri hadviselés története Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus 11

12 IV. szárazföldi csapatok műveleteinek elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Hajdú István ezredes, egyetemi docens, PhD 1. A szárazföldi csapatok hadműveleteinek és harcászatának elmélete és gyakorlata a XXI. században. A terrorizmus elleni harc haderőnemi feladatai Témavezető: Dr. Hajdú István ezredes, egyetemi docens, PhD 2. A területvédelem új elvei, várható feladatai, a területvédelmi csapatok vezetésének rendje, békében és minősített időszakban. A lakott településekben folytatott harctevékenységek újszerű elvei Témavezető: Dr. Hajdú István ezredes, egyetemi docens, PhD 3. Harckészültségi, harckiegészítési feladatok értelmezése, e feladatok előkészítése, tervezése, szervezése, végrehajtása a szárazföldi haderő béke és háborús feladatainak végrehajtása során. A területvédelem lehetséges rendszere és szükségletei Témavezető: Dr. Szigeti Lajos nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 4. A csapatvezetés aktuális kérdései, a NATO elvek és szabványok adaptációjának lehetőségei a szárazföldi haderő béke- és háborús feladatainak végrehajtása során Témavezető: Dr. Szabó György alezredes, egyetemi docens, PhD 5. A béketámogató műveletek elmélete és gyakorlata. A magyar fegyveres erő részvételének lehetőségei, feladatai, mindenoldalú támogatásának és biztosításának elvei, nemzetközi mandátumok alapján szervezett béketámogató és békefenntartó műveletekben Témavezető: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, CSc 6. Az alkalmi harci kötelékek létrehozásának, alkalmazásának elmélete és gyakorlata, harctevékenységeinek jellemző vonásai, vezetésének újszerű kérdései Témavezető: Dr. Berkes Pál ezredes, egyetemi docens, PhD 7. Összfegyvernemi hadműveletek alapjai támadásban és aktív védelemben. A szárazföldi összfegyvernemi harc tartalmában, méreteiben és elveiben bekövetkezett változások. A változások hatása a harcászati szintű kötelékek alkalmazására Témavezető: Dr. Berek Lajos ezredes, főiskolai tanár, CSc 8. A Magyar Honvédség, a Határőrség, a rendvédelmi szervek együttműködésének főbb kérdései a különböző konfliktusok esetén Témavezető: Dr. Sándor Vilmos hőr. ezredes, egyetemi tanár, CSc 9. A csapatok felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései a XXI. század hadműveleteinek megvívása tükrében Témavezető: Dr. Hajdú István ezredes, egyetemi docens, PhD V. A légierő műveletek elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Kurta Gábor nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 1. A légierő helye, szerepe, képességeinek alakulása a helyi háborúk, fegyveres konfliktusok történetének tükrében Témavezető: Dr. Szabó Miklós nyá. vezérőrnagy, akadémikus 2. A légierő hadművelet elméletének és harcászatának tudomány- rendszertani helye és fejlődése Témavezető: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes, egyetemi tanár, CSc 12

13 3. Légierő műveleteinek doktrinális értelmezése, a légierő doktrína fejlődésének tendenciái Témavezető: Dr. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi adjunktus, PhD 4. A légierő NATO követelmények szerinti vezetése és irányítása. Témavezető: Dr. Kurta Gábor ezredes, egyetemi docens, CSc 5. A légierő alkalmazásának lehetőségei a fegyveres konfliktusokban, illetve a nem háborús katonai műveletekben. Dr. Témavezető: Lükő Dénes mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 6. Idegenhadseregek repülőeszközei fejlesztésének hatása a repülőcsapatok alkalmazására. Témavezető: Dr. Kurta Gábor nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 7. A szárazföldi csapatok támadó légi támogatása. Témavezető: Dr. Kurta Gábor nyá.ezredes, egyetemi docens, CSc 8. A légierő és az aszimmetrikus fenyegetések. Témavezető: Dr. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi adjunktus, PhD 9. A légi műveletek tervezésének sajátosságai. Témavezető: Dr. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi adjunktus, PhD 10. A légtérellenőrző csapatok szenzor-rendszerei és alkalmazása. Témavezető: Dr. Koczka József nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 11. Automatizált radarinformáció feldolgozó- és vezetési rendszerek. Témavezető: Dr. Koczka József nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 12. A Magyar Légierő fejlesztési koncepciójának megalapozása a számításba vehető fegyverzet-technikai eszközök jellemzőinek figyelembevételével, a korszerű kockázatelemzési módszerek alkalmazásával. Témavezető: Dr. Ruttai László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 13. A Magyar Légierő döntési-információs rendszerének korszerűsítési lehetőségei a NATO követelmények és légvédelmi rendszer hatékonysága növelésének tükrében. Témavezető: Dr. Forgon Miklós ezredes, főiskolai tanár, PhD 14. A repülőcsapatok alkalmazása a NATO szövetségi rendszerében, harci lehetőségük rendszerszemléletű vizsgálata. Témavezető: Dr. Hadnagy Imre József nyá. alezredes, egyetemi docens, PhD 15. A légvédelmi rendszerek hatékonysága növelésének és értékelésének módszerei, lehetőségei Témavezető: Dr. Ruttai László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 16. Számítógépes információs rendszerek és hálózatok felhasználásának lehetőségei a Légierő csapatai, parancsnokai és törzsei felkészítésében, illetve a hadműveleti, harcászati alkalmazásban Témavezető: Dr. Ruttai László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 17. A légvédelem döntési információs rendszerének fejlesztési lehetőségei Témavezető: Dr. Ruttai László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 18. A légvédelmi rakéta fegyvernemi képzés lehetőségei és perspektívái a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Témavezető: Dr. Ruttai László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 13

14 VI. A műszaki támogatás általános elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. Bodrogi László nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai a harc-hadművelet műszaki támogatásában Témavezető: Dr. Bodrogi László nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. Nem háborús katonai műveletek műszaki támogatása Témavezető: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, CSc 3. A műszaki támogatás általános elméletének és gyakorlatának változásai Témavezető: Dr. Szabó Sándor mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 4. A mozgásszabadság fenntartásának lehetőségei háborús és nem háborús katonai műveletekben Témavezető: Dr. Szabó Sándor mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 5. A mozgás akadályozás elveinek, eszközeinek és módszereinek változása Témavezető: Dr. habil. Lukács László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 6. Katonai és polgári célú robbantások elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Molnár László, CSc 7. Az infrastrukturális műszaki támogatási feladatok sajátosságai Témavezető: Dr. Kovács Tibor mk. alezredes, egyetemi adjunktus, PhD VII. A védelmi informatika elmélete és gyakorlata tudományszak Szakvezető: Dr. Munk Sándor ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. Az információ, mint a katonai vezetés erőforrása, katonai informatika Témavezető: Dr. Munk Sándor ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. Az euroatlanti integráció hatásai a védelmi célú informatika-alkalmazásra, védelmi célú informatikai alkalmazások Témavezető: Dr. Munk Sándor ezredes, egyetemi tanár, CSc 3. A védelmi szférában felhasznált információk rendszere, információgazdálkodás Témavezető: Dr. Munk Sándor ezredes, egyetemi tanár, CSc 4. Az informatika alkalmazása a vezetés hatékonyságának növelésére Témavezető: Dr. Fodor Imre főiskolai tanár, CSc 5. A katonai kommunikációs rendszer vezetési és irányítási kérdései: Témavezető: Dr. Sándor Miklós nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 6. Korszerű információvédelmi eljárások kommunikációs rendszerekben Témavezető: Dr. Sándor Miklós nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 7. Informatikai rendszerek biztonsága Témavezető: Dr. Váncsa Julianna alezredes, PhD 8. Informatikai stratégiatervezés a védelmi szférában Témavezető: Dr. Fodor Imre, főiskolai tanár, CSc 14

15 VIII. Rendvédelem tudományszak Szakvezető: Dr. Sándor Vilmos hőr. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. Rendvédelem tudomány tana, a belső biztonság az államhatárokon Témavezető: Dr. Sándor Vilmos hőr. ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. Határrendészet elvei és törvényszerűségei Témavezető: Dr. Sándor Vilmos hőr. ezredes, egyetemi tanár, CSc 3. Határellenőrzés rendfenntartás Témavezető: Dr. Kónya József hőr. ezredes, egyetemi docens, PhD 4. Határrendészet vezetése Témavezető: Dr. Kónya József hőr. ezredes, egyetemi docens, PhD 5. Rendvédelem, határrendészet története, Témavezető: Dr. Gáspár László hőr. alezredes, egyetemi docens, CSc 6. Határszakaszok ellenőrzése: Témavezető: Dr. Gáspár László hőr. alezredes, egyetemi docens, CSc 7. Határforgalom ellenőrzése: Témavezető: Dr. Nagy György nyá. hőr. ezredes, egyetemi tanár, CSc 8. Rendészeti informatika és elektronika Témavezető: Dr. Zsigovits László hőr. alezredes, egyetemi adjunktus, PhD 9. Rendvédelmi vezetői eljárások Témavezető: Dr. Nagy József hőr. alezredes, egyetemi adjunktus, PhD 10. Rendészeti csapaterő alkalmazása Témavezető: Dr. Kovács Gábor hőr.alezredes, egyetemi adjunktus, PhD IX. Hadtörténelem tudományszak Szakvezető: Dr. Szántó Mihály nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. Magyarország hadügye ig Témavezető: Dr. Szántó Mihály nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. A hadművészet fejlődése a XX. első felében Témavezető: Dr. Lengyel Ferenc alezredes, egyetemi docens PhD 3. Magyar Királyi Honvéd Légierő története a kezdetektől 1945-ig Témavezető: Dr. Szabó Miklós nyá. vezérőrnagy, akadémikus 4. Hadművészet az 1945 utáni legjelentősebb helyi háborúkban Témavezető: Dr. Horváth Csaba alezredes, egyetemi docens, CSc 5. Állam erődítések a XX. században Témavezető: Dr. Szabó József János alezredes, egyetemi docens, CSc 6. Az osztrák-magyar monarchia biztonságpolitikája, a birodalom védelmi erődítési koncepciója Témavezető: Dr. Csikány Tamás alezredes, egyetemi docens, CSc 7. A hadszíntér kutatás mint megjelenő új módszer szerepe a hadtörténelmi események rekonstruálásában, a kutatás módszereinek mikéntje Témavezető: Dr. Négyesi Lajos őrnagy egyetemi adjunktus, PhD 15

16 X. Védelemgazdaság tudományszak Szakvezető: Dr. Gazda Pál nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. Védelemgazdaságtan elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Gazda Pál nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. Gazdaságmozgósítás elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Gazda Pál nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 3. Gazdasági potenciál elméletek Témavezető: Dr. Gazda Pál nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc XI. Katonapedagógia Szakvezető: Dr. Kovács András alezredes, egyetemi docens PhD 1. A katonai kiképzés speciális oktatási módszerei, szervezeti-és munkaformái Témavezető: Dr. Kovács András alezredes, egyetemi docens, PhD 2. A pedagógiai értékelés katonai sajátosságai Témavezető: Dr. Kovács András alezredes, egyetemi docens, PhD 3. A távoktatás lehetőségei az MH-ban Témavezető: Dr. Kovács András alezredes, egyetemi docens, PhD 4. A katonák nevelésének pedagógiai problémái, konstruktív magatartásformálás a parancsnoki munkában Témavezető: Dr. Bárdos László alezredes, egyetemi docens, PhD 5. A szerződéses katonák felkészítésének nevelési módszerei Témavezető: Dr. Bárdos László alezredes, egyetemi docens, PhD 6. A különleges helyzetek nevelési hatásrendszere Témavezető: Dr. Bárdos László alezredes, egyetemi docens, PhD 7. Pedagógiai kommunikáció különleges viszonyok között Témavezető: Dr. Mészáros László alezredes, egyetemi docens, PhD 8. Pedagógiai tanácsadás, együttműködés és problémamegoldás a vezetői munkában Témavezető: Dr. Mészáros László alezredes, egyetemi docens, PhD 9. A válság-és krízishelyzetek pedagógiája Témavezető: Dr. Mészáros László alezredes, egyetemi docens, PhD XII. Katonapszichológia tudományszak Szakvezető: Dr. Bolgár Judit nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. A szervezeti- és csoportkonfliktusok, mint magatartástudományi probléma Témavezető: Dr. Bolgár Judit nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. Az önkéntes haderőre való áttérés szervezet és vezetés-lélektani kérdései Témavezető: Dr. Bolgár Judit nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 3. Speciális katonai műveletek pszichológiai háttérfolyamatainak vizsgálata: Témavezető: Dr. Ribárszki István alezredes, egyetemi docens, PhD 4. A katonai alkalmasság (pályaalkalmasság) és katonai pályaszocializáció pszichológiai problematikája 16

17 Témavezető: Dr. Bolgár Judit nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 5. Vezetői döntések pszichológiai háttérfolyamata Témavezető: Dr. Ribárszki István alezredes, egyetemi docens, PhD 6. Szervezeti hatékonyság pszichológiai jellemzői Témavezető: Dr. Ribárszki István alezredes, egyetemi docens, PhD 7. Interkultúrális környezetben végrehajtott katonai feladatok magatartás-lélektani kérdései Témavezető: Dr. Bolgár Judit nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc XIII. Katonaszociológia tudományszak Szakvezető: Dr. Malomsoki József nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. A társadalom és hadsereg kapcsolatának dimenziói Témavezető: Dr. Szabó János nyá. ezredes, egyetemi tanár, DSc 2. A hadsereg civil kontrollja (elvei, intézményei, gyakorlata) Témavezető: Dr. Szabó János nyá. ezredes, egyetemi tanár, DSc 3. A katonai szervezet reakciói a kisebbségek szubkultúrájának szervezeti folyamatokat befolyásoló hatásaira Témavezető: Dr. Harai Dénes ezredes, egyetemi tanár, CSc 4. Az egyéni és csoportos devianciák manifesztálódását elősegítő szervezeti tényezők Témavezető: Dr. Gyekiczkyné Dr. Kormos Zsuzsa őrnagy, egyetemi docen, CSc 5. A Honvédség egyes állománycsoportjainak identitás-jellemzői és konfliktusai Témavezető: Dr. Gyekiczkyné Dr. Kormos Zsuzsa őrnagy, egyetemi docen, CSc 6. Az előítélet és tolerancia folyamatainak változásai a missziós feladatok ellátásában. Témavezető: Dr. Gyekiczkyné Dr. Kormos Zsuzsa őrnagy, egyetemi docen, CSC 7. Nemzeti és etnikai konfliktusok kezelésének szociológiai aspektusai versus a terrorizmus szociológiája Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László alezredes, egyetemi docens, PhD 8. A béke-támogató műveletek katonaszociológiai kérdései. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László alezredes, egyetemi docens, PhD XIV. Katonai humán erőforrás gazdálkodás tudományszak Szakvezető: Dr. Malomsoki József nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. Modernizációs kihívások, változásmenedzselés és szervezeti kultúraváltás a Magyar Honvédségben Témavezető: Dr. Szabó János nyá. ezredes, egyetemi tanár, DSc 2. A katonai szervezet és az egyén közötti viszonyok rendszerének szervezetszociológiai aspektusai, különös tekintettel a haderő-átalakítás követelményrendszerére, a hadseregben zajló szervezeti kultúraváltás folyamatára, a különböző állománykategóriák szervezeti szocializációjának és motivációs mechanizmusainak alakulására Témavezető: Dr. Krizbai János ezredes, CSc 3. A magyar katonai elit, Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László alezredes, egyetemi docens, PhD 4. Katonai humán erőforrás gazdálkodás pszichológiai háttér folyamata (toborzás - alkalmassági vizsgálat beválásvizsgálat) 17

18 Témavezető: Dr. Bolgár Judit nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc XV. Katonai kultúra és személyközi kommunikáció tudományszak Szakvezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 1. Kommunikációs és kultúra kérdései a hadseregben. (A személyközi és kultúraközi kommunikációs, valamint a PR tevékenység főbb kérdései) Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 2. A multikulturalitás kommunikációs vonatkozásai a béketeremtő és békefenntartó tevékenység kapcsán (Interkulturális vezetői kompetencia, dél-európai kultúrkör) Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 3. Kultúrtörténeti és kultúrfilozófiai kérdések a tisztképzésben (A művészeti ismeretek és nevelés szerepe, jelentősége a hadseregben és a tisztképzésben) Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 4. Katonai hivatás, tiszti értékrend.értékrend váltás néhány fejlett nyugati társadalomban és haderőben a XX. század végén Témavezető: Dr. Gligor János alezredes, egyetemi docens, PhD 5. Az erőszak, háború és béke elméleti kérdései Témavezető: Dr. Gligor János alezredes, egyetemi docens, PhD XVI. Elektronikai hadviselés általános elmélete Szakfelelős vezető oktató: Dr. Haig Zsolt alezredes, egyetemi docens, CSc 1. Az információs korszak és a hadügyi forradalom rendszere Témavezető: Dr. Várhegyi István nyá. ezredes, CSc 2. Az információs hadviselés elmélete, struktúrája, a támadó és védelmi jellegű hadászati információs műveletek és tevékenységek jellemzői Témavezető: Dr. Várhegyi István nyá. ezredes, CSc 3. Az információ sajátosságai és fúziójának elve, az információs hadviselés tükrében Témavezető: Dr. Várhegyi István nyá. ezredes, CSc 4. Robotikai alkalmazások a 21. századi hadszíntéren Témavezető: Dr. Makkay Imre mk. ezredes, egyetemi tanár, CSc 5. Az elektronikai hadviselés hatásainak elemzése, vizsgálata a 21. századi hadszíntéren Témavezető: Dr. Haig Zsolt alezredes, egyetemi docens, PhD 6. Vezetési hadviselés a katonai műveletekben Témavezető: Dr. Haig Zsolt alezredes, egyetemi docens, PhD 7. Speciális szárazföldi erők védelmét és képességeit növelő elektronikai eszközök alkalmazásának lehetőségei Témavezető: Dr. Vass Sándor őrnagy, egyetemi docens, CSc 8. Szárazföldi csapatok elektronikai védelmét biztosító eljárások Témavezető: Dr. Vass Sándor őrnagy, egyetemi docens, CSc 18

19 XVII. A katonai logisztikai támogatás elmélete tudományszak Szakfelelős: Dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezető: Dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. A fogadó nemzeti logisztikai támogatás megvalósításának elméleti és gyakorlati problémái. Témavezető: Dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi tanár, CSc 3. A harc-hadművelet logisztikai támogatásának elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Lovász Zoltán alezredes, egyetemi docens, PhD 4. A logisztikai támogatás doktrínális szabályozó rendszere. Témavezető: Dr. Lovász Zoltán alezredes, egyetemi docens, PhD 5. A MH doktrínális szabályozó rendszerének kialakításával alkalmazható követelmények, elvek és módszerek. Témavezető: Dr. Lovász Zoltán alezredes, egyetemi docens, PhD 6. Készletezési folyamatok modellezése a MH ellátási-elosztási rendszerében, integrált informatikai rendszerek alkalmazása az ellátási-elosztási folyamatokban. Témavezető: Dr. Zsinkó József alezredes, egyetemi docens, PhD 7. Integrált informatikai rendszerek alkalmazása az ellátási- elosztási folyamatokban. Témavezető: Dr. Zsinkó József alezredes, egyetemi docens, PhD 8. Katonai műveletek technikai támogatása. Témavezető: Dr. Lovász Zoltán alezredes, egyetemi docens, PhD 9. A MH technikai korszerűsítésének és fenntartási stratégiák kialakításának kölcsönhatásai. Témavezető: Dr. Lovász Zoltán alezredes, egyetemi docens, PhD 10. A katonai műveletek közlekedési támogatása, a katonai közlekedés új rendszerkoncepciója NATO tagságunkból származó követelmények alapján. Témavezető: Dr. Szűcs László nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 11. A felvonulás közlekedési támogatásának megszervezése országvédelem esetén. Témavezető: Dr. Szűcs László nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 12. Országhatáron kívüli műveletek közlekedési támogatásának megszervezése, szükséges képességek és lehetséges megoldások. Témavezető: Dr. Szűcs László nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 13. Brit logisztika sajátosságai, adaptálhatóság lehetőségei a Magyar Honvédségben, LogFass NATO logisztikai információs rendszer alkalmazás módjainak lehetőségei a magyar logisztikai vezetés területein. Témavezető: Dr. Réger Béla alezredes, egyetemi docens, PhD 14. A nemzeti infrastruktúra védelem szempontjából fontos elemeinek és a nemzeti katonai, valamint a szövetségi infrastruktúra összetevőinek, helyzetének elemzése, a fejlesztés lehetséges irányainak kijelölése. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc mk. ezredes, PhD 15. A katonai infrastruktúra fejlesztési és üzemeltetési problémáinak feltárása, a fejlesztés lehetséges módszerei. A NATO Biztonsági Beruházási Program magyarországi működtetési feltételrendszerének, a befejezett és folyamatban lévő képességcsomagoknak műszaki-gazdasági elemzése és a további fejlesztések lehetséges irányainak kijelölése. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc mk. ezredes, PhD 16. Az állami és katonai rendeltetésű, speciális védett létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének műszaki-gazdasági feltételrendszere, az átépítések, korszerűsítések és a további fejlesztések lehetséges irányai, a megnövekedett biztonsági követelmények és a szövetségi ajánlások alapján. 19

20 Témavezető: Dr. Kovács Ferenc mk. ezredes, PhD 17. A hazai katonai-, katasztrófa-egészségügyi biztosítás követelményei, az atom-, vegyi- és biológia fegyverek elleni védelem orvos- egészségügyi vonatkozásai. Témavezető: Dr. Farkas József nyá. o. vezérőrnagy, egyetemi magántanár, DSc 18. Az egészségügyi biztosítás szervezési, klinikai, közegészség-, és járványügyi feladatai rendkívüli helyzetben. Témavezető: Dr. Farkas József nyá. o. vezérőrnagy, egyetemi magántanár, DSc 19. A sugár-, vegyi-, és biológiai fegyverek áldozatainak helyszíni és intézeti ellátása. Témavezető: Dr. Farkas József nyá. o. vezérőrnagy, egyetemi magántanár, DSc XVIII. A felderítés és a katonai nemzetbiztonság általános elmélete tudományszak Szakvezető: Dr. habil. Héjja István nyá. ezredes, egyetemi docens, CSC 1. Nemzetbiztonsági tevékenységek és a nemzeti biztonság összefüggés-elmélete Témavezető: Dr. habil. Héjja István nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 2. Katonai felderítés és a biztonság összefüggés-elmélete. Témavezető: Dr. habil. Héjja István nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 3. A hadműveleti és műveleti szintű felderítőrendszerek tervezése. Témavezető: Dr. habil. Héjja István nyá. ezredes, egyetemi docens, CSC 4. Felderítő adatok feldolgozás elmélete, az elemező értékelő munka módszertana. Témavezető: Dr. habil. Héjja István nyá. ezredes, egyetemi docens, CSC 5. Idegenhadsereg-ismeret. Témavezető: Dr. Pados Ferenc alezredes, PhD 6. Tudásalapú integrált felderítő rendszer (elmélet). Témavezető: Dr. Nagy Pál ezredes, egyetemi docens, PhD 7. Harcászati hadműveleti technikai felderítő rendszerszervezés. Témavezető: Dr. Nagy Pál ezredes, egyetemi docens, PhD 8. A műveleti terület előkészítésének technikai felderítő infrastruktúrái. Témavezető: Dr. Nagy Pál ezredes, egyetemi docens, PhD 9. Katonadiplomácia helye és szerepe a katonai felderítésben. Témavezető: Dr. Hajma Lajos nyá.ezredes, CSc. XIX. A katonaföldrajz elmélete és gyakorlata tudományszak Szakvezető: Dr. Lánszki János nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 1. Regionális körzetek katonaföldrajzi értékelése, a hadszíntér-előkészítés elvei és gyakorlata Témavezető: Dr. Lánszki János nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. Az országvédelem és a biztonságpolitika geográfiai alapjai Témavezető: Dr. Lánszki János nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 3. Földünk, kiemelten Európa regionális területeinek katonaföldrajzi értékelése Témavezető: Dr. Dobi József nyá. alezredes, egyetemi docens, CSc 4. A katonaföldrajzi támogatás (biztosítás) elmélete és gyakorlata az MH-ban a NATO STANAG-ok figyelembevételével Témavezető: Dr. Lánszki János nyá. ezredes, egyetemi tanár, CSc 5. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai Témavezető: Dr. Gőcze István alezredes, egyetemi docens, PhD 20

21 6. Válságövezetek katonaföldrajza Témavezető: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egyetemi magántanár, CSc XX. Térképészeti támogatás általános elmélete Szakvezető: Dr. Paskó József nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 1. A térképészeti támogatás (biztosítás) elmélete és gyakorlata az MH-ban a NATO STANAG-ok figyelembevételével, a NATO szabványos térképészeti információs rendszerek adaptálásának lehetőségei a Magyar Honvédség vezetési struktúrájában Témavezető: Dr. Paskó József nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 2. A távérzékelési anyagok és a GPS alkalmazásának lehetőségei az MH-ban Témavezető: Dr. Paskó József nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc 3. Digitális térképészeti adatbázisok katonai alkalmazása Témavezető: Dr. Paskó József nyá. ezredes, egyetemi docens, CSc XXI. ABV védelmi támogatás alapjai tudományszak Szakvezető: Dr Grósz Zoltán alezredes, egyetemi docense, PhD 1. A csapatok abv védelmének hatékonyságát növelő lehetőségek alkalmazása a NATO követelmények összefüggésében Témavezető: Dr. Grósz Zoltán alezredes, egyetemi docens, PhD 2. A Magyar Honvédség lehetséges feladatainak kutatása a nukleáris létesítmények terrorfenyegetettségének értékelése, a biztonság növelése, és a nukleáris baleset elhárítás terén Témavezető: Dr. Solymosi József nyá. ezredes, egyetemi tanár, DSc 3. A Magyar Honvédség lehetséges feladatai a vegyi és biológiai katasztrófák pusztító hatásai elleni védelem megszervezésében. Témavezető: Dr. Halász László nyá. ezredes, egyetemi tanár, DSc 4. A harctéri tüzek hatásai a katonai műveletekre és az ellene való védelem lehetőségei Témavezető: Dr. Grósz Zoltán alezredes, egyetemi docens, PhD XXII. A tüzércsapatok műveleteinek elmélete Szakvezető: Dr. Szendy István ezredes, egyetemi tanár, CSc Kutatási témák és téma vezetők 1. A hadműveleti- és harctevékenységek, valamint egyes békeműveletek tűztámogatásának kiemelten tüzérségi támogatásának elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Szendy István ezredes, egyetemi tanár, CSc 2. A tüzérség vezetési rendszere és fejlesztési lehetőségei Témavezető: Dr. Felházi Sándor alezredes, egyetemi docens, PhD 3. A képességalapú szakfelderítés Témavezető: Dr. Furján Attila alezredes, egyetemi docens, PhD 4. A tüzérségi lövegek és lőszerek fejlesztési tendenciái és lehetőségei Témavezető: Dr. Szabó Tibor alezredes, egyetemi docens, PhD 21

22 XXIII. Honvédelmi jog tudományszak Szakvezető: Dr. habil. Molnár Miklós egyetemi docens, Csc 1. A Honvédelem központi irányításának korszerűsítésének kérdései Témavezető: Dr. habil. Molnár Miklós egyetemi docens, CSc 2. A honvédelmi jogalkotás aktuális problémái és korszerű nemzetközi trendjei Témavezető: Dr. habil. Molnár Miklós egyetemi docens, CSc 3. A fegyveres erők vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Témavezető: Dr. Torma András, CSc 4. A honvédelmi közigazgatás területi, helyi szintje A regionalizmus kérdései. Témavezető: Dr. Ficzere Lajos, DSc 5. Személyiség védelem és katonai büntető jog Témavezető: Dr. Busch Béla, PhD Katonai műszaki tudományok: I. Katonai Műszaki Infrastruktúra tudományszak Szakvezető: Dr. habil. Lukács László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 1. Védett létesítmények tervezésének, méretezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései különös tekintettel a szövetségi követelményekre és a NATO ajánlásokban szereplő tervezési alapelvekre Témavezető: Dr. Kovács Ferenc mk. ezredes, PhD 2. A katonai infrastruktúra, valamint a polgári infrastruktúra védelmi szempontból fontos elemeinek fejlesztési kérdései. A hazai fejlesztési feladatok, valamint a NATO Biztonsági Beruházási Programjának keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztések műszaki, gazdasági, szervezési feladatai. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc mk. ezredes PhD 3. Katonai robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a békefenntartó műveletek sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására. Témavezető: Dr. habil. Lukács László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 4. Építmények terrorista támadások elleni védelmének újszerű értelmezése a közelmúlt eseményeinek tükrében, különös tekintettel a robbantásos cselekményekre. Témavezető: Dr. habil. Lukács László mk. alezredes, egyetemi docens, CSc 5. Az állandó és fél-állandó védelmi létesítmények helye, szerepe és jelentősége a korszerű hadviselés során. Témavezető: Dr. Kovács Tibor mk. alezredes, egyetemi docens, PhD 6. Az állandó és fél-állandó védelmi létesítmények rendszere kialakításának lehetőségei, a velük szemben támasztott követelmények. Témavezető: Dr. Kovács Tibor mk. alezredes, egyetemi docens, PhD 7. A katonai légi közlekedés létesítményei fenntartásának és üzemeltetésének újszerű kérdései, különös tekintettel a NATO előírások és a környezetvédelem kérdéseire Témavezető: Dr. Baráth Sándor mk. alezredes, CSc 22

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Bera József Témavezető: Pokorádi László CSc. Biztonságtudományi Doktori

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. HAJDÚ ISTVÁN ezredes 1 DR. SOMORÁCZ ANDRÁS alezredes 2 FODOR JÓZSEF alezredes 3 A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja Tantárgy Tartalom Óraelosztás kontakt önképzés összesen Eligazítás 1 - - Konzultáció/Önképzés 12 81 93 A titokvédelem törvényi szabályozása, az állam- - 4 4 és szolgálati titok fogalma. Az irat fogalma,

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK Az alábbi témajegyzékek nem minden esetben címlistát jelölnek, hanem olyan témaköröket, amelyekhez kapcsolódóan kell a választott konzulens egyetértésével a szakdolgozat konkrét címét meghatározni! BEVÁNDORLÁSI

Részletesebben

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI HADITECHNIKA ÉS MINŐSÉGÜGY A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI Zubkó Tibor-Labancz Sándor 1 Az átalakulóban lévő Magyar Honvédség javítókapacitása

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Dr. Rácz Lajos ezredes A KÍNAI ÖSSZNEMZETI ERŐ NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA ÉS A NAGYHATALMAK GEOSTRATÉGIAI TÖREKVÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME Briák Ottó 1 Mottó: A mocsár lecsapolásáról, nem a békák véleményét kell kikérni. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Palik Mátyás őrnagy PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2014. november 20. 10.00-16.30 A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REPÜLÕTISZTI INTÉZET REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27.SZÁM 1999/2. REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 1999/2. A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás hatékonyságának korlátai, a gazdálkodási hatékonyság fokozásának lehetőségei

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás hatékonyságának korlátai, a gazdálkodási hatékonyság fokozásának lehetőségei ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Bajó József nyá. mérnök ezredes okl. villamosmérnök A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás hatékonyságának korlátai, a gazdálkodási hatékonyság fokozásának

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A csoporttechnológia (Group Technology = GT) elvi és módszertani alapjaihoz, valamint a kapcsolódó módszerek informatikai alkalmazásaihoz kötődő kutatómunkával a Miskolci Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI

AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi kutatások doktori program Doktori iskola vezetője: Bábosik István D.Sc., egyetemi tanár FAZAKAS

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A Környezettudományi Intézet a már korábban bejelentett "Környezettudományi Felsőoktatási

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézetigazgató, egyetemi

Részletesebben

Honvédségi Szemle AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. 140. évfolyam 2012/6. szám

Honvédségi Szemle AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. 140. évfolyam 2012/6. szám Honvédségi Szemle 140. évfolyam 2012/6. szám A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Honvédségi Szemle A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2013. november 21. 10.00-16.00. A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K NEM AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK... 38 MÉRÉS ÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS... 38 A TUDÁS TÍPUSAI ÉS ÉRTÉKELÉSE. AZ ISMERETJELLEGŰ TUDÁS KRITÉRIUMAI, MÉRŐESZKÖZEI FORMAI

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén. Összegző tanulmány

A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén. Összegző tanulmány A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén Összegző tanulmány Készítette: Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Tokaj-Budapest, 2015. október

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 878,0 583,3 15 299,4 17

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév i jogi szakjogász és i jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakok Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara 2011. év szeptemberétől

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár u. 3. Tel.: 06 26 325 163, 06 20 2282135 Tel/fax : 06 26 323 460 pmhk@pomaz.hu / pomazkonyvtar@freemail.hu, www.pmhkpomaz.hu Gyűjtőköri szabályzat A

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 SPECIÁLIS MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÁRELHÁRÍTÁSI ÉS KÁRFELSZÁMOLÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN, A KATASZTRÓFÁK SÚJTOTTA KÁRTERÜLETEN Laczik Balázs

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola. ZALAI NOÉMI őrnagy: Doktori (PhD) értekezés

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola. ZALAI NOÉMI őrnagy: Doktori (PhD) értekezés Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola ZALAI NOÉMI őrnagy: A humánerőforrás-gazdálkodás kérdéseinek vizsgálata a nemzetbiztonsági szolgálatoknál

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zalai Noémi: A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL Doktori

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről

Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről Solymosi József Gőcze István: Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2004. november 8-án a köztestületi tagok

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6.

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6. Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6. Tisztelt Géptervező és Termékfejlesztő Kolléga! Örömmel tudatjuk, hogy a meghívottak és a rendezvényről tudomást szerzők

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

Ajánlott Diplomamunka címek és témakörök (témavezető tanszékenként). Bevándorlási és állampolgársági Tanszék

Ajánlott Diplomamunka címek és témakörök (témavezető tanszékenként). Bevándorlási és állampolgársági Tanszék Ajánlott Diplomamunka címek és témakörök (témavezető tanszékenként). Bevándorlási és állampolgársági Tanszék 1. Migráció és emberi jogok 2. Migrációs politikák, menekültügyi rendszerek 3. A migráció szabályozásának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben