A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI"

Átírás

1 FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO tagságunkból fakadó feladataink közé tartozik a katonai filozófiák közelítése és a szellemi kompatibilitás mielőbbi elérése. Hazánk számára azonban hasonlóan fontos stratégiai cél az Európai Unióba való integrálódás és majdan teljes jogú tagként való hatékony és kölcsönös együttműködés kialakítása is. A magyarországi oktatást és képzést, ezen belül a katonai felsőoktatást is az európai normák szerint kell alakítanunk. A hazai felsőoktatás fejlődésére az információs forradalom is kihatással van. A tudás megszerzésének új módszereivel, a nyitott művelődés virtuális környezetében megváltozik a tanár-diák közti kommunikáció, átalakulnak a tanári-tanulói szerepek. A fenti kihívásokra a katonai felsőoktatásnak is meg kell újulnia. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folyó oktatás és képzésen belül a katonai szaknyelv tanulása, tanítása során is figyelembe kell vennünk az Európai Unió által jóváhagyott irányelveket, meg kell fogalmaznunk a reánk háruló feladatokat a XXI. századi tanulási-tanítási módszerek és eszközök hatékony alkalmazási lehetőségeit vizsgálva. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Az információ és a pedagógia kapcsolatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a nevelés-oktatás-képzés nagy része leírható, mint információk kibocsátása, felvétele, feldolgozása, tárolása és cseréje. A kommunikatív pedagógia, az információs didaktika és újabban a kognitív pedagógia irányzatai hangsúlyosan alkalmazták ezt a megközelítési módot. Az információs társadalom kifejezést az USA-ban a nyolcvanas évek elején főleg John Naisbitt Megatrendek 1 és Alvin Toffler A harmadik hullám 2 című művei nyomán használták először. Azóta több, lényegesen eltérő 1 Naisbitt, John: Megatrends. Warner Books, Toffler, Alvin: The Third Wave. Bantam Books,

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK értelemben kezdték használni. Három fő jelentését az alábbiakban lehet összefoglalni: 3 a) Információs az a társadalom, mely jelentős mértékben él az információáramlás elektronikus hálózataival. Ez a felfogás merőben technikai; nem mond semmit a társadalmi rend jellegéről. b) Az információs társadalom az emberiség új létezésmódja. Az ipari és az ezt megelőző társadalomalakzatokhoz képest átalakulnak a termelési, gazdasági, tulajdonviszonyok, megváltozik az értékrend és az életmód. Az informáltság, a szellemi vagyon szerepe minden másnál fontosabbá válik. S mivel egyre többen jutnak hozzá az információszerzés és a kapcsolatlétesítés korlátozhatatlan eszközeihez, sokkalta egyenlőbbekké válnak az életesélyek. Az információs társadalom modern formában és tömegméretekben megteremti a közvetlen demokráciát. c) Az információs társadalom világtörténelmi újdonsága valóban nem írható le kielégítően az informatikai forradalom jellemzőivel, hanem új társadalmi berendezkedést is jelent. Csakhogy ez egyáltalán nem az egyenlőség és demokrácia társadalma, hanem éppen ellenkezőleg: az információs vagyon, a szellemi meggazdagodás kevesek privilégiumává válik, mivel a minden eddiginél gyorsabb ütemű változásokkal csak azok tudnak lépést tartani, akik előnyös helyzetből startolnak. Felmérve az új helyzet kockázatait, az Európai Unión belül is számos programot indítanak, melynek középpontjában az iskolaügy áll. Az alábbiakban példaként idézünk néhány feladatot az Európai Unió törekvéseit tükröző egyik anyagból. Lehetővé kell tenni a demokratikus hozzáférést az immár nem hagyományos módon tárolt tudáshoz. Ennek érdekében a kormányzatnak a könyvtárhálózatokhoz hasonlóan elektronikus médiatárakat kell létesítenie és fenntartania. Fel kell készíteni az állampolgárokat az új médiumok kritikai használatára. Biztosítani kell az ifjúság védelmét az új médiumokkal való visszaélésekkel szemben. Az oktatásügyben, a szakképzésben, a tovább- és felnőttképzésben számolni kell az új szükségletekkel. Az iskolákat, nevelőotthonokat és könyvtárakat a világhálózatra kell csatolni. 4 XX. századbeli fejleményként a gyermek is és a pedagógus is bekerül egy minőségileg nyitottabb világba, és a szervezett információ- és tudásfelvétel színhelyein kívül hatalmas mennyiségben jutnak el hozzá műveltség- és napi tájékozottsággyarapító információk. A magyar katonai felsőoktatás modernizációja is a fenti tendenciák során kell, hogy előremozduljon. A jövőben a Nemzetvédelmi Egyetemen folyó 3 Zrinszky László: Tanárképzés és információs társadalom. Új Pedagógiai Szemle, 4 Uo., 1. o. 230

3 oktatásnak és képzésnek együtt kell változnia a tudásközvetítő eszközök kínálatával. A viszonylag zárt nevelési, oktatási rendszer erősen függ az információs környezettől. A tanárokat, oktatókat, hallgatókat fel kell készítenünk azoknak a médiumoknak a professzionális használatára, melyeket a katonai felsőoktatási intézményekben alkalmazniuk lehet. A jövőben a pedagógiai kompetencia részévé válik egyfelől az informális tudásfelvétel egybeépítése az intézményi tanulmányokkal, másfelől a sokáig kevésbé legitimnek tekintett tanulás szakszerű kezelésére való nevelés és önnevelés. AZ EURÓPAI UNIÓ IRÁNYELVEIVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Az Európai Unió és a csatlakozni kívánó országok oktatási miniszterei ban megfogalmazták az iskoláztatás minőségének javításával kapcsolatos i- rányelveket, melyek a magyar katonai felsőoktatás modernizációjában is változásokat sürgetnek. 5 A feladatok átfogják a közoktatás egészét, s olyan elemeket foglalnak magukban, mint a tanulók képesség- és tudásszintjének növelése, a tanulás eredményességének és sikerességének biztosítása, az iskolai oktatómunka és az iskolavezetés, a rendszeres értékelés, valamint az oktatás rendelkezésére álló erőforrások hatékonyabb felhasználása. E feladatok azon felismerésen alapulnak, hogy az oktatásnak és képzésnek kulcsszerepe van a fejlődés feltételeinek megteremtésében. Az alább idézett koncepció egy egységes Európa képét vetíti elénk, melyek a csatlakozni kívánó országok számára így Magyarország számára is az oktatási és képzési rendszerek kompatibilitásának, a képességek, az ismeretek mindenhol való elismerésének megvalósulását is kötelezővé teszi. A fentiek szellemében az uniós államfők 2000 márciusában a lisszaboni csúcsértekezleten az alábbi négy területet jelölték meg a fejlesztés irányaként: a) A képesség és tudásszint növelése: különös tekintettel a legmodernebb információs és kommunikációs technikák, az idegen nyelvek, valamint a tanulni tudás elsajátítására. b) A tanulás eredményességének és a továbbtanulás sikerének hatékonyabb biztosítása: a felsőoktatásban való részvétel növekvő arányaival. c) Az iskolai oktatómunka és a vezetés rendszeres értékelése. 5 Mihály Ildikó: Az új évezred Európájának oktatási és képzési rendszere és az élethosszig tartó tanulás. Új Pedagógiai Szemle, 231

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK d) Az erőforrások és struktúrák megfelelő alakítása: az iskolán belüli hallgató/számítógép arányának a növelésével, s az egy főre jutó oktatási költség emelésével. Az Európai Bizottság 2001 márciusában, Stockholmban elfogadott munkaprogramja alapján a barcelónai csúcsértekezlet a maastrichti szerződés 149. és 150. pontja értelmében jóváhagyta a stratégiai célokat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. A megfogalmazott 13 feladat közül azokat idézzük és elemezzük, melyek a magyar katonai felsőoktatás, különösen a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem számára is kihívást jelentenek: a tanárok és a szakoktatók oktatásának és képzésének javítását; a tanuló társadalomhoz szükséges készségeinek kifejlesztését; az információs és kommunikációs technikákhoz való hozzáférés biztosítását mindenki számára; a nyitott tanulási környezet megteremtését; az idegen nyelvek ismeretének javítását; az európai együttműködés erősítését. A fent említett feladatokhoz 42 kulcsfontosságú téma kapcsolódik, melyek közül számos kérdés a katonai felsőoktatás jövőjére is kihatással lesz. A Nemzetvédelmi Egyetem tanárainak és oktatatóinak is szembe kell nézniük az információs társadalom által felkínált új szerepkörökkel és lehetőségekkel. A TANÁROK ÉS A SZAKOKTATÓK OKTATÁSÁNAK ÉS KÉPZÉSÉNEK JAVÍTÁSA A tanárok és a szakoktatók oktatásának és képzésének javítása érdekében szükséges: azon képességek meghatározása, melyekre a tanároknak és szaktanároknak szükségük van ahhoz, hogy a megváltozott szerepüket be tudják tölteni az ismeretek társadalmában; olyan feltételek biztosítása, melyek segítik a tanárokat, hogy megfeleljenek a tudás alapú társadalom kihívásainak, egyebek közt az élethosszig tartó tanulás távlataiban. A TANULÓ TÁRSADALOMHOZ SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEI A tanuló társadalomhoz szükséges készségeit az EU miniszterei személyes és kulturális dimenziókba rendezték (1. sz. táblázat). 232

5 Terjedelmi okok miatt a táblázat szegmensei közül a továbbiakban csak az IKT ismeretek és az idegennyelv-tudást vizsgáljuk, mivel ezek kiemelkedő fontossággal bírnak a jövő ezred tisztjeivel szembeni követelmények között. A tanuló társadalomhoz szükséges készségei (Forrás: Új Pedagógiai Szemle 6 ) 1. sz. táblázat Alakészségek (olvasás-számolás) Matematikai, tudományos és technikai alapkompetenciák Vállalkozókészség Megtanulni tanulni Szociális készségek Idegennyelv-tudás IKT ismerete és használata Általános kulturáltság AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS Az információs és kommunikációs technikákhoz (IKT-hoz) való hozzáférés biztosítása megköveteli azt, hogy mindenki számára: legyen megfelelő felszerelés, oktatási szoftver, hogy ezeket valamint a Learning (tanulási) folyamatot alkalmazni lehessen a tanítási-képzési gyakorlatban, illetve, hogy bátorítsák az innovatív, IKT alapú technikák alkalmazását az oktatásbanképzésben. A NATO teljes jogú tagjaként hazánk számára kulcsfontosságú a tagországokkal való hatékony és kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása. A korszerű haderő megteremtése, a tömeghadsereg felváltása professzionális állománnyal szorosan összefügg a technikai, informatikai és kommunikációs beruházások és fejlesztések megtervezésével és megvalósításával. A szellemi kompatibilitás terén való felzárkózáshoz a honvédség felső vezetése azon munkálkodik, hogy prognosztizálja a jövő évezred tisztjével szemben támasztható kritériumokat. A követelményrendszer a szakértelmiséggel, a vezetővel és 6 Uo., 3. o. 233

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK a szűkebb szakmával kapcsolatban állít komoly minőségi elvárásokat. Ezek közül kiemelkedő az idegennyelvtudás és az informatikai ismeretek. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folyó kutatás és fejlesztés során is meg kell felelnünk a fenti elvárásoknak. Ennek érdekében egyetemünkön a korszerű oktatás-kutatást támogató rendszerek beszerzését és fejlesztését összehangolt elképzelés alapján kell folytatnunk. A tanszékek és intézeteknek hatékonyabban tudnának dolgozni, ha egymással összhangban végeznék a kutatást-fejlesztést. Nem elég a hallgatóknak csupán a számítógépeket és a hálózatot biztosítani, a katonatiszti, tanári állománynak a korszerű kommunikációs technikára, Internetre, multimédiás lehetőségekre épülő tananyagot és az ennek megfelelő módszertant is biztosítania kell. A számítógépet már több mint harminc éve próbálják alkalmazni az oktatás különböző területein. Ez idő alatt az informatika sokat fejlődött: a gépek, programok használata már csak minimális informatikai (elő)képzettséget követel mind a tanártól, mind a hallgatótól. A számítógéppel támogatott nyelvoktatás előtt is széles és új távlatok nyílnak. A jövőben a katonai szaknyelv tanulását, tanítását interaktív, multimédiára épülő nyelvoktató programokkal lehetne hatékonyabbá tenni. (E témával kapcsolatos tanulmányunk Gondolatok a katonai szaknyelvi oktatóprogramok fejlesztési szempontjairól címmel jelent meg.) 7 AZ IDEGEN NYELVEK ISMERETÉNEK JAVÍTÁSA Az idegen nyelvek ismeretének javítása érdekében: mindenkit két és ahol lehetséges akár három idegen nyelv megtanulására kell ösztönözni az anyanyelvén kívül, és minden életkorban növelni kell az idegen nyelvek fontosságának tudatát; arra kell serkenteni az iskolákat és a képzőintézményeket, hogy hatékony módszereket használjanak, és ösztönözzék a nyelvtanulást a későbbi életszakaszokban is. NATO csatlakozásunkat követően a Magyar Honvédségre számos új feladat hárul. A NATO kötelezettségek teljesítse kapcsán, a honvédség átalakulásával párhuzamosan egyre fontosabb szerepet kap az interoperabilitás kérdése. Számunkra az interoperabilitás a NATO szövetségi rendszerén belül a többi tagállam fegyveres erőivel való együttműködés képességét jelenti. Az együttműködés képességének számos összetevője van: az alkalmazott technikák, technológiák együttműködésén túl a haderőt alkotó eltérő kultúrájú, nyelvű és kép- 7 Forgácsné Göttler Viktória: Gondolatok a katonai szaknyelvi oktatóprogramok fejlesztési szempontjairól. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, évf. 2. sz. 234

7 zettségű emberek szellemi kompatibilitása alkotja. Ez a szellemi interoperabilitás azonban csak az oktatással teremthető meg, mely közös, előre definiált alapokon kell, hogy nyugodjon. A szellemi interoperabilitás a kommunikáció képességet feltételezi az együttműködő hadseregek katonái között, legyen szó a légi irányításról, mentésről, hadvezetésről, koordinációról és tervezésről. A kommunikáció pedig közös nyelvet, nyelvi kompatibilitást jelent. Az átalakuló haderő legjelentősebb lemaradása talán nem is technikai, technológiai jellegű volt, hanem éppen a nyelvi kompatibilitás területén mutatkozott. Napjainkban nem csak a haderő területén zajlanak gyökeres változások. Átalakulóban van az oktatás, az oktatás technológia is. A tanár és a diák szerepe megváltozik a XXI. században. A katonai szaknyelv tannítása, tanulása során olyan új fogalmakkal kell megismerkednünk, mint az élethosszig tartó tanulás, távoktatás, multimédia, nyitott tanulási környezet, virtuális kommunikáció. A nyelvi interoperabilitás, a kommunikáció képessége csak a folyamatos, magas szintű és technológiájában, módszertanában is megújult oktatással és a kor színvonalán álló informatikai és kommunikációs háttérrel biztosítható. A katonai szaknyelv oktatás jelenlegi helyzetéről, új módszereiről, az Internet, a számítógéppel támogatott nyelvoktatás lehetőségeiről, a multimédia előnyeiről jelen tanulmány keretein belül nem tudunk részletesen szólni. (E témát az Interoperabilitás és multimédia című tanulmányban elemezzük.) 8 Visszakanyarodva az EU oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó stratégiai intézkedéseihez, a továbbiakban a nyitott tanulási környezet megteremtéséhez szükséges feltételeket vizsgáljuk. NYITOTT TANULÁSI KÖRNYEZET A nyitott tanulási környezet sikeres megvalósítása öt kulcseredmény elérésétől függ: az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés megnövelése az információs és tanácsadó szolgáltatások révén, melyeknek ki kell terjedniük a rendelkezésre álló tanulási kínálat teljes körére; olyan oktatási és képzési programokat kell kidolgozni, hogy azokban a felnőttek is részt vehessenek, összeegyeztetve a tanulást egyéb tevékenységeikkel és elkötelezettségükkel; a tudás alapú társadalom kihívásaira adott legjobb válaszként el kell jutni oda, hogy a tanulás mindenki számára elérhető legyen; mindenki számára rugalmas tanulási útvonal kirajzolásáról kell gondoskodni; 8 Forgácsné Göttler Viktória: Interoperabilitás és multimédia. Megjelenés alatt. 235

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK az élethosszig tartó tanulás jegyében oktatási és képzési intézmények egész hálózatát kell kialakítani, különféle szinteken. A civil felsőoktatási, illetve nyugati katonai tanintézetekhez hasonlóan a Nemzetvédelmi Egyetemnek is hasonló célokat kell kitűznie. Az adaptációt tekintve a hazai tisztképzés hagyományait, sajátosságait és az információs társadalom adta informatikai lehetőségeket ötvöző koncepcióval érhetünk el eredményeket. A felnőttoktatás, az élethosszig tartó tanulás a katonai felsőoktatás számos területét érinti. Az átképzés, továbbképzés, nyelvi szintentartás, a békeműveletekre való felkészítés a katonai szaknyelvoktatásra is komoly felelősséget hárít. A magyar tiszteknek nagy része máig nem rendelkezik megbízható nyelvtudással. Közöttük nagy számban vannak olyanok, akiknek nem sikerült a középiskolai tanulmányaik során elsajátítani az angol, francia vagy német nyelvet. Tisztjeink a Nemzetvédelmi Egyetem 10 hónapos intenzív nyelvtanfolyamainak sikeres elvégzése után katonai szakanyaggal bővített C típusú nyelvvizsgát tehetnek. Az 1995-ben alapított NATO Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központ (továbbiakban: BKNYK) a magyar és külföldi tisztek szaknyelvi továbbképzését tűzte ki célul. A 12 hetes kurzusokon a középfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók felfrissíthetik általános nyelvismeretüket és elsajátíthatják a NATO beosztásokhoz, békeműveletekben való hatékony részvételhez szükséges katonai szókincset. A NATO két hivatalos nyelvén kívül (angol, francia) németül folyik az oktatás. A tanári állomány szaknyelvi felkészültsége, az anyanyelvi tanácsadók, lektorok és előadók közreműködése és az intézet komoly informatikai háttere eredményeként a hallgatók zöme a tanfolyamok végén sikeresen teszi le a NATO országok által elismert STANAG 6001-es (NATO Standardization Agreements for procedures and systems and equipment components) katonai nyelvvizsgát. A BKNYK-ban francia nyelvet tanító tanárként a felnőttképzés sajátosságaival is szembesültem. A tanfolyamainkra felvételiző tisztek nagy része már régen kikerült az iskolapadból. Az idősebb hallgatók a fiatalabb csoporttársaikhoz képest más munkatempót, munkamódszert, tanári hozzáállást igényelnek. A nyelvi tudásszint, kor, nem, anyanyelv, nemzeti kulturális jellegzetességek, tanulási attitűd alapján is heterogén csoportokban az eredményes közös munka gondos előkészítést és a tanári team (2-3 fő) tagjaitól összehangolt munkát követel. A több tekintetben is vegyes csoportokban az egyénre szabott munkatempó, a különböző módszerek igen hatékonyan befolyásolják a nyelvtanítás, nyelvtanulás eredményességét. Az információs társadalom technikai, kommunikációs vívmányai, az Internet, a számítógéppel támogatott oktatás, a videokonferenciák, multimédia előnyeit a jövőben a felnőttoktatásban is kamatoztatni tudjuk. A számítógéppel segített nyelvoktatás jelenlegi 236

9 állapotát, előnyeit, korlátait, a hallgatók és nyelvtanárok hozzáállását vizsgáló felmérés tanulságait a Számítógép használata a katonai nyelvoktatásban c. tanulmányban összegeztük. 9 A távoktatással előnyeit kiaknázva, videokonferencia lehetőségekre alapozva a már korábban végzett hallgatóink szinten tarthatnák, fejleszthetnék nyelvtudásukat. A távoktatás katonai szaknyelv-képzésben történő felhasználási lehetőségei, alkalmazásának előnyei és korlátai, a jelenlegi oktatási rendszerbe való illesztése további vizsgálatok és kutatások témája lehet. AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE Az európai együttműködés erősítéséhez négy részeredmény elérése szükséges: az elismertetési folyamat hatékonyságának és időszerűségének ösztönzése, hogy biztosítva legyen egész Európában a továbbtanulás és alkalmazhatóság is; létre kell hozni a felelős intézmények és hatóságok közötti együttműködést a minőségbiztosítás és az akkreditáció kompatibilitása céljából; átláthatóvá kell tenni az oktatási és képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkat és struktúrákat egy nyitott európai oktatási régió kialakítása érdekében; ki kell alakítani az oktatás és képzés európai dimenzióit. A NATO tagországokkal való hatékony együttműködés egyik sarkallatos pontja a szellemi kompatibilitás. A katonai felsőoktatás e téren jelentős lépéseket tett az elmúlt években. Az integrálódási folyamat erdményeként létrejött a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mely karaival, tanszékeivel, intézeteivel, katonai nyelvképzési központjával a civil egyetemekhez hasonló hasonló akkreditáción esett át. Megkezdődött a NATO szabványok fordítása, elemzése, adaptációs lehetőségeinek vizsgálata, hiszen az interoperabilitás, ezen belül a szellemi inteoperabilitás csak szabványok definiálásával és betartásával érhető el. A NATO soknemzetiségű szervezet, ezért igen fontos, hogy az együttműködés során munkakapcsolatba kerülő különböző anyanyelvű tisztek, katonák és civil dolgozók egységes követelmények szerint meghatározott szinten beszéljék a közös nyelvet. Mindebből következik az azonos követelményeken alapuló vizsgáztatás szükségessége. A NATO országok többségében STANAG vizsgarendszert alkalmaznak. 9 Forgácsné Göttler Viktória: Számítógép használata a katonai nyelvoktatásban. Kard és toll, 2002/1. sz. 237

10 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A nyelvképzésben a STANAG 6001 öt nyelvtudási szintet tartalmaz: alapfokú; korlátozott munkavégzésre alkalmas; minimális szakmai; teljes szakmai; anyanyelvi. Minden szinthez tartozik egy rövid készségszint leírás a különböző nyelvhasználati területekre vonatkozóan. A szabványos nyelvtudási szintet egy négy számból álló számsorozat jelenti az alábbi sorrendben: szövegértés-beszédolvasási készség-íráskészség. A Nemzetvédelmi Egyetemen Nyelvi intézetében 1997 júliusában szerveztek először hármas szintű STANAG nyelvvizsgát. A már fentebb idézett Békepartnerségi Katonai Nyelvközpontban 1995 óta folyik a szaknyelvi továbbképzés a STANAG vizsga sikeres megszerzéséhez. A francia szakcsoport a Franciaországban alkalmazott és a BKNYK-ban honosított katonai szaknyelvi vizsgarenszert vette át (CMLF 10 ), mely természetesen egyenértékű a NATOban elfogadott vizsgával, a hallgatók pedig dupla okkevéllel távozhatnak. A MÉDIAPEDAGÓGIA Az előzőekben elemzett irányelvek tükrében a jövőben a Nemzetvédelmi Egyetem tanárainak, oktatóinak, hallgatóinak is meg kell ismerkedniük a XXI. századi oktatás új fogalmaival, köztük a médiapedagógiával. Az információs forradalom hatásaként az oktatásban lezajló változások eredményeként a médiapedagógia értelmezése is kibővült. A fejlettebb országok tapasztalatait is figyelembe véve a következő trendek rajzolódnak ki: A komputer válik azzá az egyetemes eszközzé, mely a szemléletesség és a szimuláció legtöbb feladatát megoldani képes. Előtérbe kerül az Internet mint a napra kész információszerzés eszköze és vele az mint a belső és külső kapcsolatok gyors és interaktív módozata. A konvertálható tudást nyújtó és moduláris képzés modelljének követésének szükségessége tovább erősödik s egyre kedvezőbb feltételek jönnek létre megvalósításához. Nagymértékben megnő különösen a továbbképzésben a távoktatási rendszerek szerepe, és a levelezőnek nevezett de valójában az előadás és magántanulás labilis kombinációjából álló képzésbe bevonulnak a távoktatási elemek. (Jelen tanulmány terjedelmi korlátai folytán nem tér ki e kérdés érdemi vizsgálatára.) 10 CMLF Certificat Militarie de la Langue Franaçise Francia katonai nyelvi diploma. 238

11 Az elmondottak következtében átalakul a felsőfokú, középfokú, általános (?) iskolák oktatóinak a szereptára. Élőszavas kommunikációján kívül az egyes szakokon az oktatónak kell megterveznie és megszerveznie a szoftverkiválasztás és felhasználás egész rendszerét is. Pontosabban: nekik kell ezt előkészíteniük. Az immár hagyományosnak nevezhető audiovizuális eszközrendszert még mozgathatta egyetlen oktató, tervezhette s részben elő is állíthatta a szoftvereket, az új helyzetben már csak együttműködő teamek munkálkodása lehet eredményes. A pedagógusoknak és a pedagógiai technikusoknak a jövőben meg kell tanulniuk együtt dolgozni. A regionálisan szervezett központok professzionálisan elkészített anyagokat tudnak küldeni. Egyre több letölthető vagy megvásárolható oktatóanyag jelenik meg CD-ROM produkcióként, illetve a világhálón. A katonai szaknyelv tanulását, tanítását támogató oktatóprogramok jelenleg hiányoznak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A XXI. század technikai lehetőségeire alapuló interaktív, multimédiás nyelvoktató szoftverek kidolgozása csak a hallgatók, nyelvtanárok és számítástechnikai szakemberek közös munkája során valósítható meg. A tanárképzésbe és ezzel párhuzamosan a Nemzetvédelmi Egyetemre jelenleg és a közeljövőben is sokkal inkább olyan fiatalok kerülnek, akik szélesebb körű ismeretekkel rendelkeznek. Nem csupán a számítógépekkel való bánásmód elemi ismereteire gondolok, bár ez sem mellékes, hanem arra is, hogy könnyebben illeszkednek az ismeretszerző és képességfejlesztő tanulás új rendjébe, a réginél sokkal mozgékonyabb logikájába. Sokan éppen ebben látják az információs társadalomban folyó képzés-önképzés legfontosabb fejleményét. FELHASZNÁLT IRODALOM FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA: Gondolatok a katonai szaknyelvi oktatóprogramok fejlesztési szempontjairól. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, évf. 2. sz. FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA: Interoperabilitás és multimédia. Megjelenés alatt. FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA: Számítógép használata a katonai nyelvoktatásban. Kard és toll, 2002/1. sz. MIHÁLY ILDIKÓ: Az új évezred Európájának oktatási és képzési rendszere és az élethosszig tartó tanulás. Új Pedagógiai Szemle, NAISBITT, JOHN: Megatrends. Warner Books, TOFFLER, ALVIN: The Third Wave. Bantam Books, ZRINSZKY LÁSZLÓ: Tanárképzés és információs társadalom. Új Pedagógiai Szemle, 239

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Magyar Köztársaság Kormánya tudatában van annak, hogy a magyar gazdaság nemzetközi

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA

A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA FROM THE TRADITIONAL TEACHER TO E-TUTOR: THE WAY OF REFORMING THE TEACHERS THINKING Hercz Mária, hercz@uranos.kodolanyi.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823 - megnevezése:

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása Kutatási jelentés A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján a TÁMOP-3.1.8-09projekt keretében /1-2010-0004 azonosító számú II. számú

Részletesebben

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Forray R. Katalin Híves Tamás A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatási összefoglaló Budapest, 2008. március 31. Oktatáskutató

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus

Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus A Nemzeti alaptanterv tervezett változásai Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus Az előadás vázlata A tartalmi szabályozás kérdései A NAT-kiegészítés főbb elemei A NAT szerepe

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben

A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben WIEDERMANN Katalin Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác widi.kati@gmail.com A kulcskompetenciák Napjainkban a pedagógus szerepe

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről

A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről Székely Noémi A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről Sokak véleménye, hogy a hazai tanárképzés a pedagógia képviselői részéről évtizedenként felemlegetett s ugyanakkor agyontárgyalt

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon Л DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYZETE MAGYARORSZÁGON Kiss Mónika A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon A digitális egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló állami programok (2003-2005) Digitális

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és. PÁLYÁZAT a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája intézményegység-vezetői beosztásának betöltésére készítette:

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

A felnőttképzés eredményei és kulcsproblémái, fejlesztési lehetőségek

A felnőttképzés eredményei és kulcsproblémái, fejlesztési lehetőségek A felnőttképzés eredményei és kulcsproblémái, fejlesztési lehetőségek Változás és stabilitás a szak- és felnőttképzésben V. Országos Szak- és Felnőttképzési Konferencia Hajdúszoboszló 2007. december 13-15.

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1

NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1 NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1 HABLICSEK LÁSZLÓ 1. Bevezetés A magyarországi demográfiai kínálások jövőbeni alakulásáról egy biztos kép felvázolása egyrészt meglehetősen

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Education Policy Analysis 2004 Edition. Oktatáspolitikai elemzés 2004. évi kiadás. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul

Education Policy Analysis 2004 Edition. Oktatáspolitikai elemzés 2004. évi kiadás. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul Education Policy Analysis 2004 Edition Summary in Hungarian Oktatáspolitikai elemzés 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul Az OECD által először mintegy 30 évvel ezelőtt áttekintett témát felülvizsgálva

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben