Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése"

Átírás

1 Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy ZMNE, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, Mûveleti Támogató Tanszék A felsõoktatás, ezen belül a katonai felsõoktatás is folyamatosan új és újabb kihívásokkal találkozik. A felgyorsult információtechnológiai (IT) fejlõdés követését fel kell vállalnia az oktatásnak is. A változás olyan gyors, hogy a néhány évvel ezelõtt kibocsátott tiszti állomány elméleti, de különösen gyakorlati ismeretekkel történõ továbbképzésének szervezése is sürgetõ feladattá vált. Ez a tanulmány Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése címû pályázat keretében szakcsapatoknak és más fegyvernemek tisztjei számára is biztosítani szeretné a korszerû és nélkülözhetetlen, elsõsorban gyakorlati térképészeti, illetve digitális térképészeti ismeretek megszerzését. Az úgynevezett karriertanfolyamok akkor érik el céljukat, ha a legkorszerûbb gyakorlati ismereteket közlik. Ezek birtokában a tisztek, illetve tiszthelyettesek valóban interoperábilis tudáshoz jutnak, illetve felkészültekké válnak a NATO különbözõ továbbképzésein való eredményes részvételre is. A kutatás célja: A digitális térképészeti anyagok és adatok felhasználói körének behatárolása és a felhasználói kör felkészítési lehetõségeinek vizsgálata a digitális térképen történõ mûveleti tervezések operatív végrehajtása céljából. Megválaszolandó fõ kérdések Melyek a jelenleg érvényes általános térképismereti követelmények, amelyek állománykategóriára való tekintet nélkül valamennyi katonára érvényesek? Követelmény, hogy ismerjék: az MH-ban rendszeresített és a NATO-ban használt térképészeti és katonaföldrajzi anyagokat, azok használatát, igénylésük, kezelésük rendjét; 85

2 a terep tanulmányozásának és értékelésének követelményeit, módszereit; tereptájékoztatók megtartásának módszereit; a terepen való tájékozódás eszközeit, lehetõségeit és módszereit; Magyarország és a környezõ térség általános katonaföldrajzi helyzetét. Legyenek képesek: digitális térképészeti és katonaföldrajzi adatbázisok beosztásuk ellátáshoz szükséges mértékû használatára; katonaföldrajzi anyagok és adatok alkotó felhasználására; a rendelkezésre álló geodéziai, távérzékelési analóg és digitális térképészeti anyagok felhasználására; terepen való tájékozódásra, helymeghatározásra térképpel, térkép nélkül és GPS segítségével. Milyen rövid- és hosszú távú szakképzési programok indítása indokolt, vagy szükséges? A Magyar Honvédségben (MH) a digitális térképek, illetve a térképészeti adatbázisokat is kezelni képes személyi állomány számbelileg elenyészõ erõt képvisel. A NATO vezetési felfogása ugyanakkor ma már ezeket az ismereteket, jól definiálható szintjeit tényként kezeli. Jelenleg csak az MH Térképész Szolgálat (MH TÉSZ), és a HM Térképészeti Közhasznú Társaság (TKHT) szakembereinek egy része, valamint más fegyvernemnél és szakcsapatnál a téma iránt elkötelezett néhány szakembere rendelkezik alapvetõ digitális térképi, illetve térképészeti adatbázis kezelõi ismeretekkel. Felhasználói szinten viszont digitális térképek segítségével történõ mûveleti tervezéssel azonban csak kísérleti szinten foglalkoznak. El kell azonban ismerni, hogy hazánkban a katonai célokra alkalmas, megfelelõ minõségû digitális térképi adatállomány a 2000-es évek elejétõl áll rendelkezésre. A személyi állomány megfelelõ minõségû felkészítését csak Az át- és továbbképzések rendszerében lehet hatékonyan és gyorsan megoldani, ami módszertanilag a felkészítendõ állomány számára az ismeretanyag úgynevezett testre szabását is jelenti. Már az elsõ át- és továbbképzési ciklusban is szükség van egy komolyabb létszám felkészítésére. Jelenleg a békelétszámhoz viszonyítva ez a szám az MH-ben fõre becsülhetõ 2. A digitális térképésze- 1 Az adatok a várhatóan december 31-re tervezett és kialakuló létszámarányok alapján lett kiszámolva, azaz 7500 fõ tiszt, fõ zászlós és tiszthelyettes. A haderõreform elsõ és második ütemében a tiszt, zászlós és tiszthelyettesi állomány 20%-ának felkészítésével számolunk. 2 Jelenleg csak becslésrõl lehet szó, hiszen szabályzataink, illetve utasításaink még nem követelik meg a digitális térképészeti anyagok felhasználását a katonai mûveletek tervezése során. Ezt a képességet azonban a XXI. század IT eszközei lehetõvé teszik, a NATOinteroperabilitás követelménye pedig megköveteli. 86

3 AZ ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDSZERÉNEK BÕVÍTÉSE ti adatbázisok felhasználásával történõ mûveleti tervezési kultúra széles körû elterjesztésével folyamatossá kell tenni a harcászati, hadmûveleti és hadászati tervezéssel foglalkozó szakemberek felkészítését. A digitális térképi alapon végrehajtásra kerülõ mûveleti tervezés a felhasználói oldalon ismeretek, jártasságok, készségek, és képességek sorát követeli meg az alábbi területeken: gyakorlati térinformatika; adatbázis ismeretek; felhasználói szintû szoftverismeret; egy térinformatikai konfiguráció mûködtetéséhez szükséges felhasználói szintû hardver ismeret; NATO-egyezményes jelek, NATO szárazföldi térképészeti jelrendszere, harcászati grafika; doktrínák, alkalmazási elvek és eljárások; új terminológia, a szellemi interoperabilitás, amelynek fel kell ölelnie = a vezetést, irányítást és a híradást a kutató-mentõ tevékenységekben, = közösen alkalmazott reptéri eljárásokat, = a nyelvi követelményeket a törzstisztek számára, összekötõ csoportok biztosítását, = a NATO híradó-forgalmazási rendszabályainak és terminológiájának alkalmazását, = képességet olyan jellegû veszélyes területek megjelölésére, regisztrálására, ahol aknamezõk és fel nem robbant tüzérségi lõszerek, gránátok vannak. A téma fontossága és az elsajátítandó tananyag nagysága jelentõs energia- és idõráfordítást igényel a tervezett tanfolyamok hallgatói részérõl. A potenciális célcsoport nagysága a hagyományos képzési formát kizárja, hiszen ekkora létszámot nem lehet kivonni a napi szolgálati feladatok végzése alól. A legcélszerûbb megoldást egy 120 óra önálló tanulást feltételezõ 60 óra gyakorlást, konzultációt, ellenõrzést biztosító tanfolyamrendszerû képzés biztosíthatja. Melyek azok az állománykategóriák, illetve szakterületek, ahol létszámfelesleg keletkezett, illetve keletkezik a haderõreform következtében? A Honvédelmi Bizottság szerint az átalakítást érintõ lépésekre elsõsorban az elsõ 2006-ig terjedõ harmadban kerül sor; e lépések érintik a személyi állomány közel 80 százalékának jelenlegi beosztását, illetve további életpályájuk alakulását. A reform végrehajtása érdekében azonban feltétlenül szükséges a létszámviszonyok felülvizsgálata (össz-létszám, megfelelõ arányok kialakítása), a megtartandó állomány minõségi összetételének javítása. 3 3 Ülésezett a Honvédelmi Bizottság, 87

4 Felmerül a kérdés, hogy melyek azok az állománykategóriák, amelyekben valószínûsíthetõ módon létszámfelesleg keletkezik? Erre a kérdésre A Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai programja a haderõ-átalakítás végrehajtásának közötti idõszakára címû állásfoglalása alapján lehet választ adni. A program kimondja a minõségjavítás célkitûzéseit állománykategóriánként differenciáltan, az alábbi prioritások sorrendjében figyelembe kell venni: az egyéni teljesítményt; a szakmai felkészültséget; a korszerû tudás és ismeretanyaggal rendelkezõ tudományos fokozatot; csapat- és igazgatási tapasztalatot; külszolgálati tapasztalatot, változatos hazai szakmai tapasztalatot; alkalmazásképes nyelvismeretet; kiegészítõ kvalifikációkat (pl. számítógépes ismeret); fizikai alkalmasságot. 4 Akik a fent felsorolt szempontok alapján pozitív megítélést kapnak elöljáróiktól azok a szolgálati érdek szempontjából kiemelten fontos állománykategóriává válnak és megtartásukra a szervezet törekedni fog. Ezen állománykategória át- és továbbképzése feltétlenül indokolt. Az ismert szempontok szerint a közepes és gyengébb megítélés alá esõ állományt a szervezet egyrészt létszámfeleslegként kezelheti, ezért törekedni fog arra, hogy a kevésbé alkalmas személyektõl megváljon, vagy továbbképzést javasol egy másik beosztás megszerzése érdekében. A továbbiakban a védelmi felülvizsgálat eredményei alapján a tanulmány dõlt betûvel jelzi azokat a területeket, ahol létszámfelesleg várható: A felülvizsgálat során elvégzett elemzés alapján be kell látni, hogy az elavult eszközöket nem lehet évekig rendszerben tartani. Ennek következtében a védelmi felülvizsgálat során is megfogalmazott tervezési alapvetések szerint 2004-ben megszûnik Pécsett a tüzérdandár, a tüzérkultúrát a tatai dandár viszi tovább; Nagyorosziból Gyõrbe költözik a légvédelmi rakétaezred, a légvédelem központja a továbbiakban a Rába-parti város lesz; Szentkirályszabadjáról Szolnokra települ a harcihelikopter-ezred megmaradó része; 2005-ben felszámolják Szabadszálláson az Alföldi Kiképzõ Központot, és a Nyíregyháza helyõrséget, 4 A Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai programja a haderõ-átalakítás végrehajtásának közötti idõszakára. 88

5 AZ ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDSZERÉNEK BÕVÍTÉSE 2004-ben megszûnik a szombathelyi Savaria Kiképzõ Központ, Taszár bázisrepülõtér mûködése a nemzetközi feladatok függvénye; A tatai Klapka György gépesített lövészdandár könnyû lövészdandárrá alakul át, a BMP 1 gyalogsági harcjármûveket új könnyû páncélozott jármûvekkel váltják fel; A szolnoki Könnyû Vegyes Ezredbõl megalakul egy erõs könnyû lövészzászlóalj; A debreceni Bocskai István Gépesített Lövészdandár elsõsorban békemûveletekre szakosodik; A hódmezõvásárhelyi Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár összeolvad a debreceni dandárral a cívis város parancsnoksága alatt. Számos biztosító, kiszolgáló alegység megszûnik; Szentesen a mûszaki dandárt további fejlesztik, és a NATO számára fontos speciális feladatokra készítik fel; Székesfehérvár háborús vezetési feladatai megszûnnek, közvetlen egységei átalakulnak; A vegyvédelmi zászlóalj teljes eszközparkját modernizálják; Egerben a felderítõ-zászlóalj feladatköre csapatfelderítõ feladatokkal bõvül, megszûnik a rádió-felderítõ század és a technikai felderítõszázad; Kaposváron a logisztikai ezred a nemzetközi támogatás követelményei szerint alakul át; a tartalékos szárazföldi katonai szervezeteket teljes körûen felszámolják; a légierõnél Kecskeméten tervszerûen befejezi szolgálatát a két MiG 29 repülõszázad (egyik 2004-ben, a másik 2009-ben). Kivonják az L 39 kiképzõ repülõgépeket (2009-ben); Szolnokról áttelepülnek az An 26 szállító repülõgépek és a JAK 52 kiképzõ repülõgépek; Szolnok helikopterbázissá alakul át. Számos helyen létszámfelesleg keletkezik, ugyanakkor a NATdigitális térképeken történõ vezetési kommunikációja új típusú ismeretek meglétét kívánja meg. A humánpolitika számára Az át- és továbbképzések rendszere fontos eszköz a hivatásos hadsereg optimális mûködtetésének biztosítása érdekében. A HM ezen belül a HVK igényei, valamint a szakirányú végzettséggel rendelkezõ szakembergárda hiányának figyelembevételével milyen kiegészítõ szakmai átés továbbképzési rendszert célszerû kialakítani? A HM, ezen belül a HVK igényeit a következõ idézet tükrözi: Az átalakított haderõ a szövetségesekkel együttmûködve legyen képes az ország fegyveres védelmére, a határbiztosításra és a légtérellenõrzésre, tûzszerész-, kutató-mentõ és katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint az ország területén kívüli (az Észak-atlanti Szerzõdés 5. cikkelye szerinti) mûveletekre, legfeljebb egy dandár, illetve békemûveletekben való részvételre két zász- 89

6 lóaljnyi erõvel 5. Amennyiben pedig a biztonságpolitikai helyzet hirtelen változása a magyar dandár alkalmazását indokolná, úgy a már külföldön szolgálatot teljesítõ magyar katonákat haladéktalanul visszarendelik 6 A fenti képességek a Szövetségesekkel együttmûködve alakíthatók ki és feltételezik az automatizált csapatvezetési rendszerek alkalmazását. E rendszerek egyik eleme lehet a digitális térképi alapon történõ mûveleti tervezés. E képesség kialakításához fel kell készíteni a tiszteket, zászlósokat, tiszthelyetteseket. Az MH Várpalotai Központi Gyakorlótéren kialakított igényes, digitális térképen számítógépes irányítású MARCUS-rendszer önmagában áttörést hozott a parancsnoki vezetési képességek kipróbálására, gyakorlására. A gyakorlatokat jól képzett, állandó operátori személyzet biztosítja. A gyakorlatokon szerzett tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a digitális térképeken történõ gyors mûveleti tervezés szükségességének elfogadásához, az irányítási képességek kialakításához is nélkülözhetetlen egy jól felépített képzésen való részvétel. Az automatizált csapatvezetési eszközökkel történõ mûveleti tervezés megköveteli, hogy minden katona legyen képes a rendelkezésre álló geodéziai, távérzékelési, analóg és digitális térképészeti és földrajzi információk felhasználására. Ahhoz, hogy a tisztek egy katonai-térinformatikai nyelven beszéljenek és az IT kezelésében ne maradjanak magukra, továbbá értsék a számukra fontos térképészeti STANAG elõírásait csak szakirányú felkészítéssel valósítható meg. A digitális térképi alapú mûveleti tervezés évente rendszeresen ismétlõdõ120 óra egyéni tanulást és 60 óra gyakorlást, konzultációt beiktató távoktatási kurzus kialakításával célszerû végrehajtani. Évente ismétlõdõ tanfolyamok sorozatával távoktatási formában felkészíthetõ, illetve szinten tartható a mûveleti tervezéssel foglalkozó szakembergárda kéthetes összevonásokkal elsajátíthatók és szinten tarthatók a gyakorlati ismeretek. A ZMNE szemeszterenként 15 tanfolyamot képes felvállalni. Tanfolyamonként 20 fõvel számolva ez éves szinten 600 fõ felkészítését teszi lehetõvé. Ez a szám csak néhány százaléka a valós szükségletnek, ezért indokolt a távoktatási oktatási rendszer kialakítása. Milyen idõtartamú és tartalmú szaktanfolyamok szervezése szükséges? A ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Mûveleti Támogató tanszékén olyan szakmai és oktatási tapasztalat, valamint távoktatás megoldására alkalmas elektronikus formában is meglévõ oktatási anyag gyûlt össze, amelynek alapján az elõzõekben megfogalmazott célok igen jó hatékonysággal elérhetõ- 5 A javaslat hangsúlyozza, hogy a részvételt egyidejûségi korlátozás figyelembevételével kell tervezni, azaz egy idõben maximum egy dandárnyi erõ 1600 fõ vehet részt mûveletekben az ország határain kívül

7 AZ ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDSZERÉNEK BÕVÍTÉSE ek. A térképész szakcsoport elgondolása szerint egy 180 órás távoktatási program keretében a katonai digitális térképi alapú mûveleti tervezés alapjai elsajátíthatók. Ez 120 óra egyéni tanulást és 60 óra gyakorlást, konzultációt tételez fel. A programot a már egy éve tanfolyami képzésben is kipróbált ARCVIEW 8.3 szoftver 3DAnalyst, Spatial Analyst, MOLE kiterjesztések és az MH TÉSZ által rendelkezésre bocsátott digitális adatbázisok, illetve a globális helymeghatározó eszközök felhasználásával lehet végrehajtani. A tanfolyami gyakorlatok elõkészítését segíti a ZMNE 2003/2004-es tanévének második félévében végrehajtott még analóg, papíralapú térképen tervezett egyetemi ZÁRÓGYAKORLAT elhatározásai, mozzanatai. A szárazföldi mûveletek tanszék tisztjei által készített fóliákat és írásos dokumentumokat is felhasználva lehet elõkészíteni az elsõ digitális térképi alapú mûveleti tervezés oktatását 7. Természetesen a tanfolyam részét kell, hogy képezze a mûveleti tervezés folyamata, a harcászati jelek és a harcászati grafika felhasználói szintû ismerete is. Mennyire hatékony a képzési módszer? (Hatékonyságvizsgálat) A képzésben résztvevõ állomány kibocsátási eredményei A képzésben részt vevõ személyi állomány eredményeirõl az elsõ tanfolyamok elvégzése után lehet nyilatkozni. Az azonban már most prognosztizálható, hogy az informatikai, térinformatikai kultúra széles körû elterjesztése, a rendszeresítésre került digitális térképészeti adatbázisok ismerete katalizátorként fog hatni más automatizált adatfeldolgozó eszközökkel végrehajtásra kerülõ feladatok magasabb színvonalú megoldására. Milyen rövid- és hosszú távú szakképzési programok indítása indokolt, vagy szükséges? A sikeres képzés érdekében jelenleg 120 óra egyéni tanulást és 60 óra gyakorlást, konzultációt beiktató távoktatási kurzus indítását tartjuk indokoltnak. Évente ismétlõdõ tanfolyamok sorozatával felkészíthetõ, illetve szinten tartható a számítógép-támogatású mûveleti tervezéssel foglalkozó állomány. Melyek azok az állománykategóriák, illetve szakterületek, amelyekben létszámfelesleg keletkezett, illetve keletkezik a haderõreform következtében? A haderõ-átalakítás során várhatóan több állománykategóriánál létszámfelesleg keletkezik. A mûszaki, és térképész szakemberek létszámában NATO-példák alapján is a közeljövõben inkább növekedés várható, de az esetleges létszámigényeket szervezeten belüli átcsoportosítással kívánják megoldani a szakterületek vezetõi. Ezen a területen tömeges átképzéssel nem kell számolnunk. 7 A ZÁRÓGYAKORLAT még a korábbi, július 1-jével kivonásra került szelvényeken történt. 91

8 Összegzés Az automatizált csapatvezetési eszközökkel végrehajtott, digitális térképészeti információkat felhasználó mûveleti tervezés bevezetése napjaink fontos feladata. Minden mûveleti tervezéssel foglalkozó katonának képesnek kell lennie a digitális térképészeti információk szintspecifikus alkalmazására. A kutatás során végrehajtott interjúk alapján ma a felkészítendõ létszám perspektivikusan is minimum 3840 fõre tehetõ. Amennyiben a szerzõdéses állomány is bevonásra kerül a mûveleti tervezésbe akkor ez a szám további fõvel bõvülhet. A ZMNE Üllõi úti Kampuszán kialakított térinformatikai kabinetben a felkészült 5 fõs oktatói gárda jelenleg a meglévõ hardverek, szoftverek, adatbázisok, jegyzetek felhasználásával, a nappali oktatási feladatok mellett félévenként 3 2 hetes tanfolyamokkal, kontakt módon fõ felkészítését képes végrehajtani, amely egy oktatási évben 60 fõ képzését teszi lehetõvé. Egy korszerûbb, 11 térinformatikai munkaállomással, plotterrel, mobil GISeszközökkel felszerelt, hálózati kapcsolatokkal rendelkezõ kabinet kialakításával ez a létszám növelhetõ, de a mûveleti tervezésre folyamatosan kiképzendõ állomány számára korszerûbb és hatékonyabb módszer lenne a távoktatás bevezetése. A távoktatás metodikájának kidolgozását és lebonyolításának módszereit a kontakt tanfolyamok tapasztalatai, az alábbiakban részletesen bemutatott technikai-technológiai-, humán-, elektronikus erõforrások, valamint a digitális térképek és adatbázisok alapján kellõ szakmai háttérrel már meg lehet kezdeni. A távoktatási formára alkalmas tananyag kidolgozása és a távoktatási forma idõbeli lebonyolításának szervezése a következõ év kutatási programjának 8 feladata. Rendelkezésre álló erõforrások Az új képességek kialakításával kapcsolatos követelmény, hogy a katonai feladatokat a Szövetségesekkel szoros együttmûködésben kell végrehajtani. A közös feladatok megtervezése, megszervezése és végrehajtása automatizált adatfeldolgozó eszközök széles körû alkalmazását feltételezi. A technikaitechnológiai fejlõdés az MH-ban is egyre jobb feltételeket teremt, ugyanakkor a személyi állomány szervezett formában történõ felkészítése, a megfelelõ humánerõforrás biztosítása is nagy feladat. Jelenleg hiány van olyan szak- 8 A távoktatás sikeres végrehajtásához szükség van arra, hogy a megrendelõ (HM OTF) anyagi-technikai támogatással segítse az egyetemi oktatók munkáját. 92

9 AZ ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDSZERÉNEK BÕVÍTÉSE emberekbõl, akik a digitális térképen történõ mûveleti tervezést képesek végrehajtani. A szakcsoport a korszerû felkészítés elkezdéséhez rendelkezik 1. Számítástechnikai eszközökkel 2002 decemberétõl ZMNE Informatikai Központ kiutalt 10 db P4-es, több memóriával bõvített számítógépet; ZMNE Informatikai Központ megoldotta a számítógépek hálózatba kötését; ZMNE Informatikai Központ Internet hozzáférést biztosított; MHTÉSZ a tanfolyam idejére 1 db térinformatikai munkaállomást biztosított; ZMNE Mûszaki igazgatóság 1 db projektor használatát biztosította. 2. Térinformatikai szoftverekkel 9 ArcView 8.3 (ArcCatalog, ArcToolbox, ArcMap) modulok; 3DAanalyst kiterjesztés; Spatial Analyst kiterjesztés; Military Analyst kiterjesztés; MOLE katonai jelszerkesztõ; Fugawi3 GPS- méréseket tervezõ, feldolgozó szoftver; Képnézegetõ és feldolgozó szoftverek; = Ingyenes térinformatikai (felkészülést megkönnyítõ) szoftverek. 3. Digitális térképészeti adatbázisokkal 10 DTA 50 VPF formátumban; DTA 50 SHAPE formátumban; Multimédiás térinformatikai rendszerek; Digitális ortofotók; Digitális légifényképek; Szkennelt térképek. 4. Honvédségi alapellátásban lévõ térképészeti anyagokkal, igény szerint Honvédségi alapellátásban nem lévõ külön engedély alapján igényelhetõ térképészeti anyagok, igény szerint Hazai és külföldi szakirodalom ismerete 7. Polgári intézmények által készített, katonai alkalmazásra is figyelembe veendõ térképészeti adatbázisok ismerete és igény szerinti bemutatása 8. Egyéb iránymutató anyagok ZMNE SZMSZ; ZMNE Tanulmányi és vizsgaszabályzat; 9 Katonai alkalmazásokra jelölt térinformatikai szoftverek. 10 Az MH TÉSZ által készített, illetve irányított katonai alkalmazásokra alkalmas szoftverek. 11 Honvédségi alapellátásban lévõ térképészeti anyagok. 12 Honvédségi alapellátásban nem lévõ, külön engedély alapján igénylõ térképészeti anyagok. 93

10 Képesítési követelmények; Intézményfejlesztési terv. 9. Jogszabályok évi XX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi CX törvény a honvédelemrõl. A Magyar Honvédség felsõ szintû irányításának rendjérõl szóló 2004/2001. (VIII. 8.) Kormányhatározat. A Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztési irányairól szóló 14/2004 (III. 24.) OGY határozat. A Magyar Honvédség közötti idõszakra vonatkozó átalakításának és új szervezeti struktúrájának kialakításáról szóló 2236/2003. (X. 1.) Kormányhatározat. A Magyar Honvédség védelmi képességeinek felülvizsgálatáról szóló 65/2002. (HK 22) HM utasítás. A Honvéd Vezérkar fõnökének 65/2004. (HK 20.) HVKF intézkedése a Magyar Honvédség kiképzési rendszerének átalakításáról, valamint a Magyar Honvédségnél folytatott kiképzés középtávú célkitûzéseirõl és követelményeirõl. 17/2003. HM KÁT HVKF együttes intézkedése a hivatásos és szerzõdéses katonák át- és továbbképzésének megszervezésérõl és végrehajtásáról. Nemzeti Biztonsági Stratégia. Nemzeti Katonai Stratégia. Doktrínák, szabályzatok Metodika Képzési programok kidolgozása a HM OTF útmutatása alapján az MH TÉSZ-szel szoros együttmûködésben történik. A képzési programokat több változatban kell kidolgozni, amely figyelembe veszi: a képzésre beérkezõ állomány felkészültségi szintjét; az elérni kívánt célokat; a rendelkezésre álló idõt és annak strukturálását; az oktatás ciklus idejét. A távoktatási képzésben részt vehetõ tisztek, tiszthelyettesek ismereteinek szintjére vonatkozóan ismerni kell a NATO-térképek rendszerét (alapfelület, vetület, koordináták, valamint a lekérdezõ azonosítók rendszere), továbbá elvileg kívánatos lenne egy ECDL-vizsga megléte, hogy az alapvetõ számítógép-kezelési ismereteket ne kelljen a szûkre szabott idõben tanítani. A katonai célra kifejlesztett térinformatikai szoftvereknek elvileg az alábbi két fajtája alakult ki: A katonai alkalmazásokra kifejlesztett térinformatikai szoftverek egy része úgynevezett célszoftver; 94

11 AZ ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDSZERÉNEK BÕVÍTÉSE A mûveleti tervezésre alkalmas szoftverek azonban nagyon bonyolultak, feltételezik az alapfelületekre, vetületekre, térképi geometriára vonatkozó ismereteket is. A további kutatási irányok meghatározása A távoktatás idõtartamát, formáját, az egy kurzuson belül eredményesen képezhetõ létszámot ténylegesen az elsõ kísérleti képzések során szerzett tapasztalatok alapján lehet korrekt módon rögzíteni. A kiegészítõ szakmai tanfolyamok új rendszerének elgondolása Az egyes képzési szintekhez tartozó tematikát a 65/2004. (HK 20) HVKF intézkedés szellemében, ahhoz kapcsolódva kell kialakítani. A képzés és tematika kidolgozását az alábbi fõ szempontok vezérlik: A kiegészítõ tananyagok távoktatási rendszerben történõ tanulásához szükséges feltételrendszer kialakítása (a hallgató lakásán, vagy a munkahelyén telepíthetõ úgynevezett 30 napos oktatószoftverek biztosítása). Távoktatásra alkalmas tananyagok kidolgozása (Anyagi és technikai háttér biztosítása). Távoktatási infrastruktúra kialakítása. (Internetes kapcsolat). Tutorok, mentorok, tananyagfejlesztõk felkészítése (oktatók felkészítése). Elõzetes információk gyûjtése a felkészítendõ személyi állományról. További kutatást igényelnek az alábbi témák: A kiegészítõ szakmai tanfolyamok bõvítésének lehetõségei. A kutatás végrehajtásából eredõ szakmai tapasztalatok leírása, értelmezése. A kibocsátott hallgatók véleményének, tapasztalatainak gyûjtése, elemzése. A képzési módszer eredményességi mutatóinak feltárása és elemzése; A képzés módosításának igénye, szükségszerûsége. A képzés további fejlesztése. Tanfolyamok elvi felépítése: Eligazítás; Konzultációk; Gyakorlatok; Záróvizsga. Elvileg egy tanévben a nappali és kontakt tanfolyami oktatási feladatok mellett félévenként 3 2 hetes tanfolyamokkal mintegy 120 fõ felkészítése hajtható végre. A tanulmány szerzõi úgy vélik, hogy ez a távoktatási forma közvetlen és internetes kapcsolattartási formában történõ konzultációval kiegészítve, hatékonyan biztosítja a személyi állomány korszerû ismeretekkel való felkészítését. 95

12 Az oktatási program leírása A program megnevezése: Mûveleti tervezés digitális térképen A program oktatásának formája, idõtartama: Távoktatás (120 óra egyéni tanulás, 60 óra konzultáció, gyakorlás) A program oktatásáért felelõs szervezet: ZMNE KLHTK Mûveleti Támogató tanszék, Térképészeti szakcsoport Tanfolyamfelelõs: Dr. Für Gáspár Rendszergazda: Szabóné dr. Szalánczi Erika Mentorok, Tutorok: Dr. Paskó József egy.docens, Dr. Für Gáspár alez. egy. adj., Szabóné dr. Szalánczi Erika egy. adj., Kállai Attila mk. õrgy. egy.adj., Körömi Ágnes mk. õrgy. egy.adj. Hagyományos és elektronikus tananyagfejlesztõk: Dr. Für Gáspár, Szabóné dr. Szalánczi Erika, Kállai Attila, Körömi Ágnes A tanfolyam oktatási célja: Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek alapján a tanfolyam résztvevõi képessé válnak a Magyar Honvédségnél rendszeresített/beszerzett, illetve a NATO-tagállamok által rendelkezésre bocsátott térképészeti/térinformatikai adatbázisok megjelenítésére, kezelésére, elemzésére, illetve a mûveleti tervezés végrehajtására digitális térképi alapon. Az oktatócsomag tartalma: Hagyományos térinformatikai tananyagok/a szükséges hardverkonfiguráció sajátosságait, kezelését segítõ tutoriálok [Detrekõi Ákos Szabó György: Térinformatika Hardveres ismertetõk (Térinformatikai munkaállomás, plotterek, GPS]. Elektronikus tananyagok Digitális térképi minták, tutoriálok (Az MH térképellátási rendszerében lévõ digitális térképészeti adatbázisok oktatási önálló tanulásra biztosított részlete/kivágata. Külön engedély alapján igényelhetõ digitális térképészeti adatbázisok a konzultációk idõtartamára). Szoftvertanulást segítõ tutoriálok [oktatónak el kell készíteni!; ArcView 8.3 (ArcTool Box, ArcCatalog, ArcMap, ArcScene); 3D Analyst, Spatial Analyst, Military Analyst; Katonai fedvényszerkesztõ; Fugawi3 GPSfeldolgozó] A földi telepítésû rendszerek katonai szimbólumai (APP 6A) Feladatok a Mûveleti tervezés digitális térképen önálló elkészítéséhez (Egy hagyományos módon tervezett MÛVELET átdolgozása digitális térképre). Saját fegyvernemi feladat elkészítése dolgozatban és digitális tárképen. 96

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek 100. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 102/2010. (XII. 3.) HM utasítás a honvédelmi

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 14/2008. (VI. 13.) HM rendelet 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 80/2008. (VI. 13.) OGY

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK ÖMI Tüzér Tanszékének III. és IV. évfolyamos tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) a 2010/2011. tanulmányi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. Határozatok CXXXVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. augusztus 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 1110/2009. (VII. 22.) Korm. határozat 1111/2009. (VII. 22.) Korm. határozat

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REKTORÁNAK 316/2008. intézkedése. a 2008/2009. tanév tervezésére

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REKTORÁNAK 316/2008. intézkedése. a 2008/2009. tanév tervezésére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REKTORÁNAK 316/2008. intézkedése a 2008/2009. tanév tervezésére A 2008/2009. tanévet a mellékelt naptári és óraterhelési

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Elkezdődött az őszi választmányi ülés Szakszervezetünk őszi választmányi ülésének első napján átadták a,,szakszervezeti Munkáért Díj"-akat, megválasztották a nyugállományú

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2015. évi CXCVII. törvény 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 15/2015. (XII. 21.) HM rendelet 16/2015.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1/2010. (I. 14.) HM rendelet A Tábori Lelkészi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban

A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban Dr. Mihály Szabolcs, a FÖMI fõigazgatója 1. A földügyi és térképészeti adat, mint az információs társadalom egyik alapvetõ

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

Térinformatikai megoldás a terepi adatgyűjtéstől a hálózatos adatszolgáltatásig Csutorás Balázs - Domokos György Kiss András ESRI Magyarország Kft.

Térinformatikai megoldás a terepi adatgyűjtéstől a hálózatos adatszolgáltatásig Csutorás Balázs - Domokos György Kiss András ESRI Magyarország Kft. Térinformatikai megoldás a terepi adatgyűjtéstől a hálózatos adatszolgáltatásig Csutorás Balázs - Domokos György Kiss András ESRI Magyarország Kft. Az előadás összefoglalja az ESRI térinformatikai szoftvercsaládjában

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Készítette:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f ( MAGYAR KŐZTARSASÁ G HONVÉDELMI MINISZTERE Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Budapest Tisztelt Képviselő Úr! A K17774. számú, Tájékoztatás

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán

SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán VÁLASZTÁSI FÜZETEK 172. SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

METEOROLÓGUS HALLGATÓK ÉS ELŐREJELZŐK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE AZ MH GEOINFORMÁCIÓS SZOLGÁLATNÁL. Kovács László

METEOROLÓGUS HALLGATÓK ÉS ELŐREJELZŐK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE AZ MH GEOINFORMÁCIÓS SZOLGÁLATNÁL. Kovács László METEOROLÓGUS HALLGATÓK ÉS ELŐREJELZŐK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE AZ MH GEOINFORMÁCIÓS SZOLGÁLATNÁL Kovács László MH Geoinformációs Szolgálat, 1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 7-9. e-mail: kovacs.laszlo@mhtehi.gov.hu

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerések

Részletesebben

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy

Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A BEVETÉSI IRÁNY 2007 GYAKORLAT TAPASZTALATAI LOGISZTIKAI ASPEKTUSBÓL Balogh Róbert Erdődi Zsolt 1 A BEVETÉSI IRÁNY 2007 gyakorlat az év legkiemelkedőbb felkészítési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 3. SZÁM A magyar katonai térképészetrõl (Interjú Szabó Gyula ezredessel, az MH Térképész Szolgálat fõnökével) Dr. Joó István egyetemi tanár A földmérés és térképészet

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY RAJNAI ZOLTÁN A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI Nem, szükséges tudományos igényességű előrelátás vagy bármilyen látnoki

Részletesebben

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI c. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉSHEZ Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézet

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdaságtörténet TÁVOKTATÁS Tanév: 2015/2016. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdaságtörténet Tanszék:

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Már r megint biztonság

Már r megint biztonság Már r megint biztonság 1 A híradh radó és s informatikai rendszerek biztonsági szempontú támogatása (közösen, hatékonyabban a biztonságos adatkezelésért) Dr. Kassai Károly mk. ezredes Kezdésk sként Híradás,

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

Az Alkalmazott térinformatika c. tantárgy helye és szerepe a Miskolci Egyetem földrajz alapszakos képzésében

Az Alkalmazott térinformatika c. tantárgy helye és szerepe a Miskolci Egyetem földrajz alapszakos képzésében Az Alkalmazott térinformatika c. tantárgy helye és szerepe a Miskolci Egyetem földrajz alapszakos képzésében Bertóti Réka Diána, Dr. Hegedűs András, Dr. Vágó János Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi

Részletesebben

A KOCKÁZATKEZELÉSI MÓDSZEREK A NATO-BAN

A KOCKÁZATKEZELÉSI MÓDSZEREK A NATO-BAN DR. VASVÁRI FERENC A KOCKÁZATKEZELÉSI MÓDSZEREK A NATO-BAN A 2. Biztonságtudományi Világkongresszus (2 nd World Congress on Safety Science) témája az emberi élet, a környezet és a működés-fenntartás kockázatainak

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa XII. évfolyam 2009. december 5. szám A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Idõsek Világnapja 2009 Idõsek

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi CXXVIII.

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

EGY SPECIFIKUS LÉGIERŐ GYAKORLAT ÉS ANNAK LOGISZTIKAI TAPASZTALATAI

EGY SPECIFIKUS LÉGIERŐ GYAKORLAT ÉS ANNAK LOGISZTIKAI TAPASZTALATAI EGY SPECIFIKUS LÉGIERŐ GYAKORLAT ÉS ANNAK LOGISZTIKAI TAPASZTALATAI Vasvári Tibor 1 A közelmúltban az éves terveknek megfelelően Magyarország és Szlovénia területén egy speciális légierő gyakorlat került

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009.

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. 1. Oktatás, képzés, nevelés: - A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú

Részletesebben