KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére"

Átírás

1 HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011

2 2 Nyt. szám: 4/353 sz. példány KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011.

3 3 Nyt. szám: sz. példány KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 2011.

4 4 Ezt a kiképzési programot a Magyar Honvédségnél a Honvéd Vezérkar Főnök.(HK.) számú intézkedése léptette hatályba. A KIKÉPZÉSI PROGRAM RENDELTETÉSE, TARTALMA a) Rendeltetése: meghatározni a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) honvéd tisztjelöltjei egyéni kiképzésének célkitűzéseit, követelményeit, feladatait és tartalmát. Magas fokú önállóságot biztosítani a kiképzést közvetlenül irányító és vezető tisztek, tiszthelyettesek, honvéd tisztjelöltek részére a meghatározott célkitűzések elérésének módszereire és a végrehajtás rendjére vonatkozóan. b) a program tartalmazza a honvéd tisztjelöltek általános katonai kiképzésének, az ismeretek, jártasságok, készségek szinten tartásának, fejlesztésének követelményeit, célkitűzéseit, feladatait, a katonai pedagógiai, a vezetői és kommunikációs felkészítés követelményeit, a kiképzési objektumok igénybevételének általános rendjét, a kiképzési ágak és tárgykörök tartalmát, a feldolgozásukra javasolt időt és a kiképzés ajánlott módszereit.

5 5 I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6 6 1. A KIKÉPZÉS CÉLJA, KÖVETELMÉNYEI, VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE a) Célja: Szinten tartani és fejleszteni az alapkiképzés, illetve az egyetemi oktatás, képzés, kiképzés során elsajátított általános katonai ismereteket, a kialakított jártasságokat és készségeket. Gyakorlati jártasságokat szerezni az alegység-parancsnoki teendők ellátásában, a katonák napirend szerinti életének vezetésében és irányításában, a kiképzés alegységszintű (raj, szakasz, század) tervezésében, szervezésében, végrehajtásában, levezetésében, ellenőrzésében-értékelésében, a kiképzési eredmények nyilvántartásában, a katonai élettel járó biztonsági, baleset- és környezetvédelmi rendszabályok betartásában és betartatásában, az ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálatok ellátásában. b) Követelményei: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg a haza fegyveres szolgálatának teljesítéséből adódó feladatokat, követelményeket, jogokat, a katonai magatartási normákat, a parancsot, a parancsadási jogot, a katonai függelmi viszonyokat. A honvéd tisztjelöltek legyenek képesek a gépkarabély, a pisztoly és a rendszeresített kézigránátok, valamint az általános katonai feladatok végrehajtásához szükséges műszaki harcanyagok, műszaki, az atom, biológiai vegyi (a továbbiakban: ABV) védelmi és más eszközök, anyagok balesetmentes alkalmazására, a legalapvetőbb harcfeladatok végrehajtására, az alapkiképzés és az egyetemi oktatás, képzés, kiképzés keretében elsajátított fogások és mozdulatok szabályos végrehajtására. c) A kiképzés végrehajtásának rendje: A kiképzésre félévenként (7 ciklusban) lehetőleg 120 órát kell fordítani. Az általános katonai kiképzési ágakon belül a feldolgozásra javasolt tárgykörök óraszámai ajánlások. A foglalkozások mennyiségére és idejére a kiképzésért felelős szervezet vezetője tegyen javaslatot a szervezet parancsnokának. Az első kiképzési ciklusban (2. szemeszter): A honvéd tisztjelöltek tartsák szinten és fejlesszék az alapkiképzésen szerzett katonai ismereteket, jártasságokat és készségeket. A második, negyedik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek - a magasabb évfolyamú társaik aktív részvételével szerezzenek ismereteket és gyakorlati jártasságot a kiképzés módszertanából annak érdekében, hogy a harmadik, ötödik, hetedik ciklus ideje alatt betöltött gyakorló alegység-parancsnoki feladataikat eredményesen legyenek képesek végrehajtani. A harmadik, ötödik kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek a gyakorló alegységparancsnoki rendszer keretében aktívan vegyenek részt a hallgatói századok napirend szerinti életének vezetésében és irányításában, valamint a kiképzési foglalkozások tervezésében, levezetésében, ellenőrzésében-értékelésében, az egyéni kiképzési nyilvántartások vezetésében. A hatodik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek aktívan vegyenek részt az alacsonyabb évfolyamú társaik kiképzés-módszertani felkészítésében.

7 7 A hetedik, kiképzési ciklusban: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg az alegységek vezetési, kiképzési okmányait, szerezzenek gyakorlati jártasságot azok kidolgozásában, naprakész vezetésében. 2. A KIKÉPZÉS TERVEZÉSE, OKMÁNYAI A kiképzés tervezésének alapját az elöljárói intézkedések, utasítások, a kiképzési programban meghatározott követelmények és a kiképzési ciklusra tervezett kiképzési feladatok képezik. A kiképzés / munka tervezésének okmányai Az MH LZ parancsnoka a HVKF 1+3 évre szóló kiképzési intézkedése alapján 1+3 évre kiképzési intézkedést ad ki. Saját feladatai vonatkozásában a HM jóváhagyott éves, illetve a saját jóváhagyott éves és a HM havi munkaterve alapján - részletes éves, illetve havi munkatervet készít. Az MH LZ éves munkaterve az MH LZ Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ), a HM éves munkatervének figyelembe vételével tartalmazza és rendszerbe foglalja a saját, a vezető szervek, az alárendelt szervezetek (alegységek) adott évben végrehajtandó legfontosabb feladatait. Tartalmazza továbbá azokat a feladatokat, melyek kidolgozásában, végrehajtásában az MH LZ a tárgyévben és az azt követő hónapban részt vesz. Az MH LZ részletes havi munkaterve a honvéd tisztjelöltek kiképzési feladatai mellett tartalmazza az MH LZ hivatásos és szerződéses állományának át- és továbbképzésével kapcsolatos feladatokat is. A munkatervezés időszakai: Az éves munkaterv tárgyév január 01.-től a következő év január 31-ig részletesen tartalmazza a végrehajtandó feladatokat, továbbá a tárgyévet követő év március végéig az előzetesen tervezett feladatokat. A havi munkaterv a tárgyhó 01.-től a következő hónap ötödik munkanapjáig részletesen tartalmazza a végrehajtandó feladatokat. Az MH LZ éves munkatervét az MH LZ parancsnoka írja alá és a HVKF hagyja jóvá, a HVKF és a HM éves munkatervének kiadását követő 10. munkanapig. A havi munkatervet az MH LZ parancsnoka hagyja jóvá a tárgyhónapot megelőző 25. munkanapjáig. A jóváhagyást követően, az éves munkaterv egy példányát a HM Vezérkari Iroda, valamint az éves és a havi munkaterv egy példányát elektronikus formában a HVK Kiképzési Csoportfőnökség részére megküldik. Az MH LZ éves munkaterve tartalmazza: a) a tárgyévi tevékenységek vonatkozásában: aa) a tárgyév karakterének és a tevékenység fő irányainak meghatározását, amelyek elérésére és megvalósítására a fő figyelmet irányul; ab) a szervek, szervezetek feladatait (a HM éves munkatervének feladatstruktúrájával megegyező felépítéssel); ac) a rendezvények tervét, az MH LZ naptári tervét (havi bontásban), az MH LZ tárgyévi ellenőrzési tervét (havi bontásban); ad) a kidolgozásra tervezett szabályzatok, utasítások, segédletek, egyéb belső szabályozók jegyzékét; ae) időrendi táblázatot a béketámogató feladatokban résztvevő erők váltásaira; af) az ünnepnapok körüli munkarendet. b) a tárgyévet követő három év fő irányainak meghatározását.

8 8 Az MH LZ havi munkaterve tartalmazza: - a tárgy hó főfeladatait; - az alegységek (szervezetek) részletes feladatait; - a rajparancsnoki, tiszthelyettesi felkészítő foglalkozások idejét, tematikáját, a kiképzést levezetők oktató-módszertani továbbképzésének (felkészítésének) tárgy/témaköreit és időpontjait; - a Készenlét Fenntartása és Fokozásával, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerrel kapcsolatos feladatokat; - a parancsnokok és törzsek részére levezetésre kerülő foglalkozások tárgy/témaköreit és időpontjait; - a vezetési, személyügyi kiképzési, logisztikai feladatokat; - a tárgyhóra vonatkozó kiképzési rendezvények tárgyköreinek meghatározását, valamint az alegységszintű technikai ellenőrzési feladatokat és azokra fordítandó időt alegységenkénti bontásban; - a kiképzési bázisok, létesítmények elosztási/igénybevételi tervét; - az ellenőrzések tervét; - a logisztikai biztosítás tervét. A kiképzési rendezvények levezetéséhez levezetési tervet, foglalkozási jegyet (tervet, vázlatot) kell készíteni, melynek kidolgozása során figyelembe kell venni a vonatkozó módszertani segédleteket, szakutasításokat. A foglalkozási jegyeket a foglalkozás megkezdése előtt a közvetlen elöljáró hagyja jóvá. Megengedhető a magas szakmai követelmények alapján elkészített foglalkozási jegyek többszöri felhasználása, az aktuális pontosítások végrehajtását követően. A blokkosított (komplex) foglalkozások vezetéséhez levezetési tervet kell készíteni, melyhez figyelembe kell venni a vonatkozó módszertani segédleteket, szakutasításokat. A levezetési terveket a foglalkozás megkezdése előtt 3 nappal az MH LZ parancsnoka hagyja jóvá. A kiképzési okmányok elkészíthetők elektronikus adathordozó eszközön is, de biztosítani kell az érintettek részére a hozzáférhetőséget, jóváhagyáshoz pedig annak nyomtatott változatát. A kiképzési foglalkozások tervezése: A honvéd tisztjelöltek általános katonai kiképzési foglalkozásait az egyetemi oktatással, képzéssel párhuzamosan, hetente 4 órában, havonta 2 napban kell végrehajtani. A kiképzési ágak elméleti foglalkozásait elsősorban a heti 4 óra terhére, a gyakorlati jellegű foglalkozásokat pedig a havi blokkosított, komplex kiképzési rendezvényekre kell tervezni. A ciklusok első hetében ismertetni kell a honvéd tisztjelöltek előtt álló kiképzési feladatokat és követelményeket. 3. A KIKÉPZÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI KÖVETELMÉNYEI A különböző kiképzési ágak oktatásának részletes módszertani eljárásait és formáit a mindenkori hatályos módszertani utasítások (segédletek) tartalmazzák. A felkészítés és azon belül a kiképzés, a szervezett katonai oktatás meghatározó részét képezi. A kiképzés folyamán minden lehetőséget fel kell használni arra, hogy a honvéd

9 9 tisztjelöltek elsajátítsák és kialakítsák a haza fegyveres védelméhez, a katonai szolgálat ellátásához szükséges szellemi, erkölcsi normákat és szokások, begyakorolják azokat a legfontosabb eljárásokat, fogásokat, amelyek elősegítik személyiségük céltudatos, tervszerű formálását a nemzet érdekeinek szolgálatában. A honvéd tisztjelöltek felkészítése, kiképzése különböző módszerekkel történik. A felkészítés és kiképzés eredményességének egyik legfontosabb tényezőjét a különböző módszerek két alapvető kombinációja képezi, úgymint: Az ismeretek közlése: melynek során röviden tényeket, adatokat tárunk fel, közlünk a honvéd tisztjelöltekkel. Alapkövetelmény, hogy a tények közlése logikus, rövid, egyértelmű, a valóságnak megfelelő legyen, a lényegre szorítkozzon. A szükséges magyarázatok tömörek, szabatosak, egyértelműek legyenek. Ismeretközlésnél tilos az elméleties előadások és magyarázatok alkalmazása. Az ismeretközlést kövesse - a kiképzési ág feldolgozandó témájától függően - a szakszerű szemléltetés és bemutatás. A bemutatást - az oktatástechnikai, a haditechnikai, a kiképzés-technikai eszközök, szimulátorok és szimulációk széleskörű alkalmazásával - a foglalkozásvezetőnek vagy jól felkészített bemutató személynek/állománynak kell végrehajtani. A bemutatást a helyes fogások, mozdulatok, tevékenységi sorrend, eljárási szabályok intenzív gyakorlása kövesse. A gyakorlást kezdetben ütemenként, mozzanatonként (elemenként) a hibák folyamatos javításával, majd összefüggően addig kell folytatni, amíg a végrehajtás színvonala eléri a kívánt szintet és az időnormához kötött feladatokat legalább megfelelő eredménnyel tudják teljesíteni. Ennek eredményeként a honvéd tisztjelöltek alapvető jártasságra, további gyakorlást követően pedig készségre tesznek szert az adott feladatok végrehajtásában. A folyamatos fejlődés nyomon követhetősége érdekében, minden egyes honvéd tisztjelölt kiképzési eredményét nyilván kell tartani. Az ismeretek közlése és a gyakoroltatás/gyakorlás módszerek kombinálása során - a helyzettől, a lehetőségektől, körülményektől és feltételektől függően az utóbbira kell helyezni a hangsúlyt. A kiképzési rendezvényeket a szabályzatokban előírt rövid, érthető, egyértelmű vezényszavakkal, parancsokkal kell vezetni. A kiképzési rendezvények befejezését megelőzően, egyénileg és kollektíven az értékelési mutatók alapján értékelni kell a feladat végrehajtást. Az értékelés mindenkor a foglalkozást vezető személy és a kiképzést végrehajtó állomány közötti kommunikáció legyen. Tilos az értékelést az értékelt személy kihagyásával végrehajtani! Az eredmények megszilárdítása, a hiányosságok felszámolása érdekében feladatokat kell szabni. 4. A KIKÉPZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA TÁMOGATÁSÁNAK ELVEI, FELADATAI A haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok kiszolgálását melynek normáit és tartalmát a különböző szakintézkedések, illetve az üzemeltetési (kezelési) utasítások tartalmazzák munkaidőben a kiképzés, illetve a napirend keretében kell végrehajtani. Az alegységszintű technikai ellenőrzéseket/kiszolgálásokat az alegységparancsnokok felügyelete alatt a gyakorló alegységparancsnokok vezetésével kell végrehajtani. A haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok technikai kiszolgálására, karbantartására havonta legalább 1 napot kell biztosítani.

10 10 A honvéd tisztjelöltek egyéni felszerelését képező egyéb anyagok, haditechnikai, fegyverzeti eszközök, anyagok igénybevétel utáni alegységszintű karbantartását a délutáni napirendben biztosított anyag-karbantartás keretében kell végrehajtani. 5. A KIKÉPZÉSI BÁZISOK, LÉTESÍTMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE, ÜZEMELTETÉSE A kiképzési bázisok, létesítmények, objektumok, szaktantermek és eszközök igénybevételét, üzemképességük, biztonságos használatuk rendszeres ellenőrzését, karbantartását az adott kiképzési időszakra az MH LZ törzse végezze. A bázisok, létesítmények, objektumok, szaktantermek, kiképzési eszközök és kiképzési segédeszközök elosztásánál, kiutalásánál figyelembe kell venni az alegységek előtt álló kiképzési feladatokat, az alegységek igényét, kérését, javaslatait. Az MH LZ parancsnokhelyettese, szakemberek bevonásával biztonságilag évente legalább két alkalommal vizsgálja/vizsgáltassa felül a kiképzési bázisok, létesítmények, objektumok üzemképességét, használhatóságát és munkavédelmi berendezéseit. A kiképzési rendezvényeket a kiképzési tematika/terv szerinti feladatra előkészített, karbantartott és üzemképes kiképzési segédeszközökön, kiképzési bázisokon, létesítményeken, illetve haditechnikai eszközzel szabad csak végrehajtani. 6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: Minden egyes kiképzési rendezvényt megelőzően, a foglalkozásvezető ismertesse a feladatok végrehajtásához kapcsolódó munkavédelmi-, biztonsági-, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályokat. TILOS a honvéd tisztjelöltekkel olyan feladatokat végrehajtatni, amelyre nem lettek felkészítve, vagy a végrehajtás biztonságos feltételei nem biztosítottak! A foglalkozást (gyakorlatot) és más feladatot csak az igénybevételre engedélyezett, kijelölt területen belül szabad végrehajtani. A terület használatából, környezetvédelmi és tűzvédelmi, vagy más rendszabályok megsértéséből eredő kárügy esetén, a kárt okozó cselekményt elrendelő személyt terheli a felelősség. A kiképzési rendezvények ellenőrzéseit-értékeléseit a szabványokban előírt követelmények, egységes értékelési mutatók alapján kell végrehajtani. A feltárt hiányosságokat a helyszínen azonnal meg kell szüntetni. Amennyiben a kiképzési rendezvény / foglalkozás a kiképzési célt / a foglalkozás célját nem érte el, úgy azt az elöljáró engedélyével meg kell ismételni.

11 11 II. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS KATONAI KIKÉPZÉS

12 12 1. FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS Az MH LZ honvéd tisztjelölt állományának fizikai felkészítése az alábbi területekből áll: - Testnevelés tantárgy órái (végrehajtása az oktatási folyamat részeként történik); - Reggeli testedzés; - Tömegsport foglalkozások (katonai testnevelés kiképzés); - Kiképzési és szabadidős sportversenyek; - Önálló testedzés, szabadidős sporttevékenység. A fizikai felkészítés célja: Elsődleges célja, hogy a honvéd tisztjelöltek rendelkezzenek azzal a fizikai teljesítőképességgel (fizikai állapottal) és készséggel, ami a korszerű harc eredményes megvívásához, és a szolgálattal járó szellemi és fizikai megterhelés egészségkárosodás nélküli elviseléséhez és kompenzációjához szükséges. Másodlagos célja, hogy a honvéd tisztjelöltek sajátítsák el a katonai feladatok eredményes végrehajtásához szükséges mozgások helyes technikáját, és ezek harcászati szituációkban történő alkalmazásához szükséges képességeket (futások, ugrások, dobások, természetes és mesterséges akadályok leküzdése, közelharc-kézitusa, vízi kiképzés). A fizikai felkészítés tárgykörei: - Kondicionális képességek fejlesztése; - Természetes és mesterséges akadályok leküzdése; - Katonai közelharc-kézitusa; - Labdajáték. A fizikai felkészítés tartalma: Kondicionális képességek fejlesztése. Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. Természetes mozgások: Menetek, futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások, függeszkedések, kiegészítő gyakorlatok tornaszereken. Természetes és mesterséges akadályok leküzdése. Természetes és mesterséges akadályok leküzdése. Mélybe-, fel- és átugrások. Emelések és hordások. Mászások, függeszkedések. Egyensúlygyakorlatok. Kiegészítő gyakorlatok tornaszereken. Társhordások. Közelharc-kézitusa: Közelharc alaptechnikák: állások, helyváltoztatások, esések, ütések, rúgások, védések. Test-test elleni harc (támadó-, védő technikák). Kötött küzdelem. Labdajáték: a labdajátékok gyakorlásával az állóképesség, valamint a pozitív személyiségjegyek fejlesztése, a feszültségek levezetése.

13 13 A fizikai felkészítés ajánlott módszere: A foglalkozásokat minden esetben bemelegítéssel, a szervezet előkészítésével kell kezdeni. A fizikai felkészítés eredményességének feltétele a rendszeresség és a fokozatosság. Törekedni kell arra, hogy a honvéd tisztjelöltek naponta egy óra fizikai terhelésnek legyenek kitéve. A reggeli testedzés során alacsony és közepes intenzitású állóképesség és erőállóképesség fejlesztő gyakorlatokat kell végezni. A tömegsport foglalkozásokon a természetes és mesterséges akadályok leküzdését, a közelharc-kézitusa fogásokat és a labdajátékokat kell gyakorolni. A foglalkozásvezetőket a magasabb évfolyamból kell választani, begyakorolva a raj, a szakasz és a század szintű foglalkozások vezetését. Követelmények: Az első év végére minden elsőéves honvéd tisztjelölt: Ismerje meg: - az önálló alkalmazás szintjén a katonai testnevelési és sportfoglalkozásokon betartandó baleset-megelőzési és biztonsági rendszabályokat, valamint a teljesítményfokozás törvényszerűségeit. Rendelkezzen: - a katonai feladatok végrehajtásához szükséges alapvető fizikai és mentális felkészültséggel, képességekkel; - a katonára jellemző személyiségi jegyekkel: - alakiasság - fegyelmezettség - pontosság; - alapvető késztetéssel az egészséges életmód és életvitel kialakítására. Legyen képes önállóan: - 6 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben; - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - jártasság szinten megismerni a katonai közelharc alapvető technikáit; - természetes és mesterséges akadályok leküzdésére; A második év végére minden másodéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 20 km-es menetgyakorlat végrehajtására járőrzsákkal, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a raj számára; - az MH LZ napi életének feladatait rajparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni; - a kiképzési (komplex) foglalkozásokon részfoglalkozás vezetőként tevékenykedni. A harmadik év végére minden harmadéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 30 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a szakasz számára; - az MH LZ napi életének feladatait szakaszparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni;

14 14 - a kiképzési (komplex) foglalkozásokon foglalkozás vezetőként tevékenykedni. A negyedik év végére minden negyedéves honvéd tisztjelölt: Legyen képes: - a katonai testnevelési normakövetelmények teljesítésére; - 40 km-es menetgyakorlat végrehajtására harcászati felszerelésben, a felszerelés összeállítására, ellenőrző lista elkészítésére a század számára; - az MH LZ napi életének feladatait századparancsnoki szinten végrehajtani, a szükséges fogásokat oktatni; - a kiképzési (komplex) foglalkozásokat irányítani, a szükséges okmányokat elkészíteni.

15 15 a) Célja: 2. ALAKI KIKÉPZÉS Az alaki fogások és mozdulatok megtanításával és begyakoroltatásával, a napi életben történő következetes alkalmazásával, kialakítani és fejleszteni a honvéd tisztjelöltek olyan fontos jellemtulajdonságait, mint: a fegyelmezettség; a tisztelettudó magatartás; a pontosság; a figyelem összpontosítása és megosztása; az önuralom; a gyors reagáló-képesség; az alkalmazkodási készség; a rendszeretet; a parancsok pontos, ellentmondás nélküli teljesítése. Biztosítani az alegységek egységes cselekvését, határozott, egyöntetű fellépését és szilárd alaki fegyelmét. b) - a katona kötelmei sorakozás előtt és után, az alegységek alap és menetalakzatai; - az alaki fogások, mozdulatok, egyenként és kötelékben, fegyver nélkül és fegyverrel, állóhelyben és menet közben; - a katonai udvariasság tartalmi és formai elemei, a tiszteletadás módjai; - a járműre és a járműről szállás rendje; - az alaki szemle és a katonai rendezvények lefolyásának rendje. A kiképzés követelményei A kiképzés végére az alapkiképzés során elsajátított ismeretek, jártasságok és készségek szinten tartása és továbbfejlesztése céljából, a honvéd tisztjelöltek gyakorolják be az alaki fogások és mozdulatok szabályos végrehajtását egyénenként, önállóan és vezényszóra. Legyenek képesek az előírt feladatok alakzaton kívüli és alakzatban történő szabályos végrehajtására. A honvéd tisztjelöltek bővítsék ismereteiket és fejlesszék jártasságukat, készségüket a különböző alaki fogások és mozdulatok pontos és gyors végrehajtásában egyenként, önállóan és vezényszóra, legyenek képesek az előírt feladatok kötelékben történő maradéktalan végrehajtására. Gyakorolják be a katonai udvariasság rendszabályait, legyenek képesek az ezekhez kapcsolódó alaki fogások és mozdulatok szabályos végrehajtására egyénileg és alegység kötelékben. A katonai rend, fegyelem és udvariasság szabályainak betartása váljon a honvéd tisztjelöltek mindennapi természetes viselkedési formájává. A kiképzés ajánlott módszere: Az alaki foglalkozásokat egy-egy óra időtartamban, az egyenkénti kiképzés elvének következetes érvényesítésével, a tanítás és a fokozatos követelménytámasztás összhangjának biztosításával kell levezetni. Az alaki fogások oktatását mindig bemutatással kell kezdeni, majd ütemezve kell gyakoroltatni a szabályos végrehajtásig, csak ezután szabad áttérni a folyamatos végrehajtásra. A megtanított fogások és mozdulatok folyamatos fejlesztésére, a jártasságok kialakítására a napi tevékenység során adódó lehetőségeket tervszerűen, rendszeresen és következetesen fel- és ki kell használni.

16 16 Az alaki szemlét 6 havonta 2 óra időtartamban kell tervezni és levezetni. Az alaki szemlére biztosított idő kétharmadát az alaki kiképzettség fokának felmérésére kell fordítani. Az alegységekkel (raj, szakasz, század, zászlóalj) be kell gyakoroltatni a tevékenység rendjét a katonai rendezvények esetén. A rendezvényeken történő tevékenységek rendjének begyakorlását az alaki kiképzés hasonló tárgyköreivel összhangban, egymásra épülve, a szükségtelen ismétlődések elkerülésével, kell végrehajtani. Az alaki foglalkozások tervezése és végrehajtása során a különböző tárgykörök tartalmának összevonása illetve azok egyes részeinek egymásra építése vagy elhagyása megengedett. A kiképzéshez felhasználható dokumentumok, eszközök, bázisok a) szabályzatok: - A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata (Ált/23) - A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata ( a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20 HM utasítás ) száma b) segédlet: - Az általános katonai kiképzés kézikönyve c) oktatófilm: - "Az alaki kiképzés" d) kiképzési bázis: - alaki gyakorlópálya e) kiképzési eszközök: - oktató falitáblák, - tükrök, - tablók. Tárgykör- és óraelosztás: A tárgykörök páratlan ciklus (felkészítés és kiképzés) páros ciklus (szinten tartás) megnevezése Feldolgozásra javasolt tárgykörei, óraszámai ciklus ciklus 1. Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül x x 2. Alaki fogások és mozdulatok fegyverrel, *kardfogások x *x 3. Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai x x

17 17 4. Alakzatok járművek nélkül x 5. Alaki szemle x x 6. Alakzatok járművekkel x 7. Katonai rendezvények x x A kiképzési ág feldolgozására biztosított idő 10 óra A kiképzés tartalma: 1. TÁRGYKÖR: Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül Az alakiság fogalma, követelményei. A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban. Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az Oszolj! és a Visszakozz! vezényszó végrehajtása. Az Igazodj!, Vigyázz!, Pihenj!, Szerelvényt igazíts! vezényszóra a tevékenység begyakorlása. A raj, szakasz, század, zászlóalj sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás. Fordulatok állóhelyben. Mozgás egyénenként és kötelékben díszlépésben, lassú díszlépésben. A sapka (sisak, fejvédő) levétele és felhelyezése. 2. TÁRGYKÖR: Alaki fogások és mozdulatok fegyverrel, kardfogások Vigyázz állás fegyverrel. A fegyverfogások állóhelyben: Szíjra, Mellre, Hátra, Súlyba, Lábhoz, Tüzeléshez kész helyzet. A különböző vezényszavakra történő tevékenység végrehajtása. A fegyver átadásának, letételének és felvételének rendje. A terpeszállás és a fegyver vállhoz vételének végrehajtása. Tiszteletadás végrehajtása fegyverrel egyénileg és alegység kötelékben. Kardfogások állóhelyben, Lábhoz helyzetből, Fogadás jobbról (balról, középről), Tisztelegj. Tisztelegj helyzetből Lábhoz. Lábhoz helyzetből Szíjra. Szíjra helyzetből Lábhoz - vezényszavakra való tevékenység végrehajtása. Egyes fogások végrehajtása állóhelyben és menetközben. 3. TÁRGYKÖR: Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai Az egyéni tiszteletadás módjai. A tiszteletadás végrehajtásának szabályai. A tiszteletadás időtartama és befejezése. Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben. Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben. Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás.

18 18 4. TÁRGYKÖR: Alakzatok járművek nélkül A raj, a szakasz és a század, zászlóalj sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, az alegység megindítása, megállítása. A mozgásformák gyakoroltatása rendes lépésben, díszlépésben, lassú díszlépésben és lépéstartás nélkül. Alakzatváltoztatás állóhelyben és menet közben. A szakasz sorakoztatása alap, menet és oktatási alakzatba. A század, zászlóalj sorakoztatása oszlopvonalba. Alakzat és irányváltoztatás menet közben szakasz, század, zászlóalj kötelékben. 5. TÁRGYKÖR: Alaki szemle Sorakozás, az elöljáró fogadása. Általános ellenőrzés végrehajtása. Az egyenkénti kiképzettség szintjének felmérése. Az alegység összekovácsoltságának megítélése. Elvonulás rendes lépésben nótázva. Elvonulás díszmenetben. 6. TÁRGYKÖR: Alakzatok járművekkel Alapalakzat, menetalakzat. A járműre és a járműről szállás rendje. Magatartás és tiszteletadás járművön. 7. TÁRGYKÖR: Katonai rendezvények - térelfoglalás, alakzatrendezés (helyek elfoglalása); - a csapatzászló fogadása; - az elöljáró fogadása, Himnusz; - a rendezvényhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtása, Szózat; - térkiürítés; - alakzat megalakítása a díszmenet végrehajtásához; - díszmenet.

19 19 a) Célja: 3. SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYISMERET Felkészíteni a honvéd tisztjelölteket - békében és háborúban - az alapvető kötelességeik, a velük szemben támasztott erkölcsi, harci követelmények, valamint a szabályzatok, parancsok elvárásainak pontos teljesítésére; a katonai élet, az éberség és a titokvédelem szabályainak betartására; a fegyelmezett, a kötelesség- és tisztelettudó magatartásra; a nemzetközi hadijog követelményeinek ismeretére, az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátására. b) - a hivatásos és szerződéses katonákra vonatkozó általános tudnivalók; - a parancs, a parancsadási jog és a függelmi viszonyok; - a katonai szolgálat teljesítésének rendje; - a katonai elismerések, a fegyelmezési lehetőségek és a felelősségre vonás szabályai; - az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátásának követelményei; - a nemzetbiztonsági ismeretek. Kiképzési követelmények: A honvéd tisztjelöltek mélyítsék el ismereteiket a fegyveres szolgálat teljesítéséből adódó követelmények és jogok; a katonák magatartásának normái békében és háborúban; a katonai függelmi viszonyok és az azokból adódó kötelezettségek; a parancs, a parancsadási jog; az ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat vezénylésének, felkészítésének és ellátásának szabályai, a fegyelmi jogkör gyakorlásának alapjai, az ügyvitel és titokvédelem alapjainak területén. Legyenek képesek a szabályzatokban, utasításokban előírt feladatok végrehajtására, az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok ellátására. A szabályzatok, a központi utasítások, a parancsok, a helyi szabályozók ismerete, a különböző szolgálatok felkészítése és ellátása során szerzett tapasztalatok segítsék elő a katonai szolgálat szabályzat szerinti teljesítését, az általános katonai rend és fegyelem magas szinten tartását. A kiképzés ajánlott módszerei: A Szolgálati szabályzat és szabályismeret foglalkozásait jellegének, tartalmának megfelelően - tanteremben, az elhelyezési körletben, az alegység-ügyeletes szolgálati helyén, valamint gyakorlótéren, terepen gyakorlatiasan kell levezetni. Az oktatás alapvető módszerét a szabályzat előírásainak egyszerű gyakorlati példákkal történő megértetése; a sokoldalú szemléltetés és a gyakorlati tevékenység bemutatása, valamint a szabályos végrehajtás begyakoroltatása képezze. A kiképzéshez felhasználandó dokumentumok, eszközök, bázisok a) törvények: - Magyarország Alaptörvénye; - a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; - a minősített adatvédelemről szóló évi CLV. törvény; - a Nemzet Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet; - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény; - a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény.

20 20 b) szabályzatok: - A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata (Ált/23); - A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata ( a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20 HM utasítás ); - A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata (Ált/3); - A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata (Ált/40). c) segédletek: - Az általános katonai kiképzés kézikönyve; - Katonai díjszabás; - Fegyelmi Kézikönyv; - A hadijogról (Dr. Almási Ferenc, Zrínyi, 1990.); - GENFI kiegészítő jegyzőkönyvek (HK november 20. szám). d) kiképzési segédeszközök: - oktató falitáblák; - szolgálat leírások. A feldolgozásra ajánlott tárgykörök Száma 1. Megnevezése A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának rendeltetése, jelentősége a napi életben. A központi és helyi szabályozók viszonya, érvényesülésük a szolgálati tevékenység során. Óraszám 2. A katonákra vonatkozó általános tudnivalók. x 3. A parancs, a parancsadási jog, katonai függelmi viszonyok. x 4. Információvédelemi alapismeretek. x 5. A katonai elismerések, a fegyelmi felelősség és a felelősségre vonás általános szabályai. x 6. Az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok. x 7. Nemzetbiztonsági ismeretek. x 8. A szolgálat teljesítésének rendje, utazási alapismeretek. x 9. Nemzetközi hadijog. x A tárgykörök tartalma: 1. TÁRGYKÖR: A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának rendeltetése, jelentősége a napi életben. A központi és helyi szabályozók viszonya, érvényesülésük a szolgálati tevékenység során x A szabályzat általános felépítése, tartalma. Az alapszabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás lényege. A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja, kérelem és panasz.

21 21 2. TÁRGYKÖR: A katonákra vonatkozó általános tudnivalók A Magyarország Alaptörvénye, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény katonai bűncselekményre vonatkozó XX. fejezete, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló CV. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény fontosabb meghatározásai. 3. TÁRGYKÖR: A parancs, a parancsadási jog, katonai függelmi viszonyok A katonai rendfokozatok és állománycsoportok. A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek. A parancs, a parancsadási jog. A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje. A katonai fegyelem lényege, követelményei. A szolgálati érintkezés, az alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai. Jelentések, jelentkezések rendje. 4. TÁRGYKÖR: Információ-védelmi alapismeretek A biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések. Követendő magatartási formák. Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek. Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem, stb. Az információvédelem általános szabályai. Biztonsági személyek, biztonsági felügyelő. 5. TÁRGYKÖR: A katonai elismerések, a fegyelmi felelősség és a felelősségre vonás általános szabályai A hivatásos, szerződéses katonának adható dicséretek. A fegyelmi felelősség és felelősségre vonás szabályai. Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása. A fegyelmi felelősséget kizáró okok. A fegyelmi felelősséget megszüntető okok. A fegyelmi fenyítések. A fenyítések hatálya. Mentesítés a fenyítés hatálya alól. A fegyelmi eljárás általános szabályai. A fegyelmi eljárás lefolyása. A fegyelmi eljárás megszüntetése. A fenyített panaszjoga. Bírósági felülvizsgálat. A fenyítés végrehajtása. 6. TÁRGYKÖR: Az ügyeleti, a készenléti és a készültségi szolgálatok Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata, jogállása. A szolgálatok felszerelése, okmányai, felkészítésük és a szolgálat ellátásának rendje. 7. TÁRGYKÖR: Nemzetbiztonsági ismeretek Külföldi titkosszolgálatok. A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai. Nemzetbiztonsági és katonabiztonsági feladatok. Az MK Katonai Biztonsági Hivatal feladatai, hatáskörébe utalt bűncselekmények. A parancsnok és a biztonsági tisztek együttműködésének területei.

22 22 8. TÁRGYKÖR: A szolgálat teljesítésének rendje, utazási alapismeretek A szolgálati és pihenőidő. A szolgálati hely - különböző célú elhagyásának rendje. A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás alkalmával a magatartás (alaki, udvariassági) alapvető szabályai. Az utazási okmányok és azok érvényessége. Szabálytalan utazás, utánfizetés. A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok. 9. TÁRGYKÖR: Nemzetközi hadijog A nemzetközi hadijog legfontosabb szabályai. A hadijog célja, alkalmazhatósága, alapelvei, az egyéni felelősség. A harcosok (gerillák, kommandók, kémek, zsoldosok) jogállása. Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód. A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogva tartás feltételei. A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme. (Megkülönböztető jelek, jelzések).

23 23 4. MŰSZAKI KIKÉPZÉS a) Célja: Felkészíteni a honvéd tisztjelölteket az erődítés, az álcázás, a műszaki zárás alapfeladataira, a nem elektromos és a villamos gyújtás, valamint a földrobbantás alapvető fogásaira, a legfontosabb szabályok ismeretére és alkalmazására. Megtanítani a honvéd tisztjelöltekkel a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági- és környezetvédelmi rendszabályokat Begyakoroltatni az ENSZ, illetve más nemzetközi szervezetek által működtetett a béketámogató műveletek során leggyakrabban alkalmazott - építmények, műszaki létesítmények építését, telepítését, valamint különböző jellegű és rendeltetésű műszaki zárak létesítését rendszeresített és szükségeszközök felhasználásával. b) Tartalma - az erődítés, az álcázás, a műszaki zárás alapfeladataira, a nem elektromos és a villamos gyújtás, valamint a földrobbantás alapjai; - az ENSZ, illetve más nemzetközi szervezetek által működtetett a béketámogató műveletek során leggyakrabban alkalmazott - építmények, műszaki létesítmények építése, telepítése, valamint különböző jellegű és rendeltetésű műszaki zárak létesítése. A kiképzéshez felhasználandó dokumentumok, eszközök, bázisok a) szabályzat: - Katonai Általános Baleset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat b) segédletek: - Az általános katonai kiképzés kézikönyve - Műszaki szakutasítás a nem műszaki alegységek számára - Mű/116 Szakutasítás a műszaki zárak létesítésére és leküzdésére; - Mű/1 Erődítési típusalbum - Mű/20 Erődítési utasítás - Mű/57 Csapatálcázási utasítás II. - Mű/213 Robbantási utasítás - Mű/99 Csapatálcázási utasítás I. c) oktatófilmek - Álcázás (videó film) - Fedezékek és tüzelőállások kirobbantása - Erődítés, álcázás, robbantás és műszaki zárás (diafilm) d) kiképzési bázisok - műszaki gyakorlópálya, a harcászati gyakorlóterek erre a célra alkalmas és berendezett területei; - szaktanterem e) kiképzési segédeszközök - oktató falitáblák; - gyakorló aknák; - gyakorló robbanó töltetek

24 24 A kiképzés ajánlott módszere: A foglalkozásokat olyan terepen (berendezett gyakorlótéren) kell végrehajtani, ahol lehetőség van a gyakorlati fogások tényleges bemutatására és gyakorlására. A kiképzés tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a gyakorlati feladatok végrehajtását előzze meg az elméleti anyag megismerése és elsajátítása. A feldolgozásra javasolt tárgykörök Tárgykör Végrehajtás (óra) Száma Megnevezése 1. szem 2. szem 3. szem 4. szem 5. szem 6. szem 1. Erődítés, álcázás Műszaki zárás Nem elektromos gyújtás Villamos gyújtás A tárgykörök tartalma 1. TÁRGYKÖR: Erődítés, álcázás 7. szem Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői. A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái. A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és feladatai. 2. TÁRGYKÖR: Műszaki zárás Robbanó műszaki zárak. A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki jellemzői. Az aknamező fogalma, főbb jellemzői. Harckocsi akna telepítése egyenként és zárt rendben, betartandó biztonsági rendszabályok. A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai. A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA (gyalogsági gyorstelepítésű drótakadály) telepítésének és visszatelepítésének fogásai. 3. TÁRGYKÖR: Nem elektromos gyújtás A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik. A robbanóanyag hatásának bemutatása. Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és gyakorlati alkalmazásuk szabályai. A NONEL (nem elektromos indítási) gyújtási rendszer elemei, alkalmazása. A gyújtás biztonsági rendszabályai. A gyújtás gyakorlása, 75 gr-os trotil préstest robbantása.

25 25 4. TÁRGYKÖR: Villamos gyújtás A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik, alkalmazásuk szabályai. A gyújtóhálózat típusai. A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai. A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása.

26 26 5. ABV VÉDELMI KIKÉPZÉS a) Célja: Felkészíteni a honvéd tisztjelölteket az ABV fegyverek és a nem csapásból származó kibocsátások viszonyai közötti tevékenységre, valamint az ABV védelem elveinek, eszközrendszereinek alkalmazására, a saját és az alárendeltek harcképességének megőrzése érdekében. b) - az egyéni és kollektív védelem eszközei és azok alkalmazása; - a gyújtófegyverek elleni védelem és a rendszeresített köd- és füstképző eszközök alkalmazása; - az alegységnél rendszeresített vegyi-, sugárfelderítő és mentesítő eszközök és anyagok használata; - a szennyezet terepszakaszok felderítésének, leküzdésének, valamint a mentesítési feladatok végrehajtásának alegység-parancsnoki feladatai; - az egyéni védőeszközök alkalmazására történő kiképzés és felkészítés alegységparancsnoki feladatai; - az alegységeknél rendszeresített ABV felderítő és mentesítő eszközök alkalmazására történő kiképzés és felkészítés alegység-parancsnoki feladatai; - az MH ABV RIÉR (Riasztási- és Értesítési Rendszer) alapjai, az ABV helyzetértékelés alegység-parancsnoki feladatai. Kiképzési követelmények: A honvéd tisztjelöltek fejlesszék az ABV védelem keretében megszerzett tudásukat. Az elsajátított ismereteik feleljenek meg a STANAG 2150 irányelveiben szereplő, a tisztekkel (parancsnokokkal) szemben támasztott követelményeknek. A kiképzés ajánlott módszere: A tisztképzésben résztvevők az általánost meghaladó ABV jártasságát abban az időszakban kell kialakítani, amikor a honvéd tisztjelölt már rendelkezik alapvető vezetői ismeretekkel, a harckiképzés keretében alkalmassá válik legalább raj tűzcsoport kötelék harctevékenységének vagy harctámogató tevékenységének irányítására. Az ABV védelem tárgyköröket, azokon belül a foglalkozásokat növekvő számozása szerinti sorrend betartásával kell feldolgozni. Az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket a harcászati foglalkozások keretében kell elmélyíteni. A feldolgozásra javasolt tárgykörök: Száma Tárgykör Megnevezése 1. szem 2. szem Végrehajtás (óra) szem szem szem 6. szem 7. szem 1. Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok alkalmazása. 4

27 A gyújtófegyverek elleni védelem és a rendszeresített köd és füstképző eszközök alkalmazása. Az alegységnél rendszeresített vegyi-, sugárfelderítő és mentesítő eszközök és anyagok használata. A szennyezet terepszakaszok felderítésének, leküzdésének, a mentesítési feladatok végrehajtásának alegységparancsnoki feladatai. Az egyéni védőeszközök alkalmazására történő felkészítés és kiképzés alegység-parancsnoki feladatai. Az alegységeknél rendszeresített felderítő és mentesítő eszközök alkalmazására történő kiképzés és felkészítés alegység-parancsnoki feladatai. Az MH ABV RIÉR alapjai, az ABV helyzetértékelés alegység-parancsnoki feladatai A tárgykörök tartalma: 1. TÁRGYKÖR: Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok alkalmazása Légzésvédelem eszközei A rendszeresített légzésvédelmi eszközök. Rendeltetésük, működésük, fő részeik. Méretvétel, mérethelyesség megállapítása. A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, alkalmazásuk rendje és szabályai. Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai. Bőrvédő eszközök A rendszeresített bőrvédő eszközök. Rendeltetésük, fő részeik, alkalmazásuk rendje és szabályi. Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai. Kollektív védőeszközök Az óvóhelyek, konténerek, ABV szűrővel ellátott sátrak, védelmi létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei. Az óvóhely szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei.

28 28 2. TÁRGYKÖR: Gyújtófegyverek elleni védelem A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön. Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása. Tűzakadály pálya leküzdése. A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok. A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái. 3. TÁRGYKÖR: Az alegységnél rendszeresített vegyi-, sugárfelderítő és mentesítő eszközök és anyagok és azok alkalmazása A vegyi-, sugárfelderítés és mentesítés alapjai. Az alegységnél rendszeresített vegyi-, sugárfelderítő eszközök rendeltetése, használatuk szabályai. A szennyezett területek szabványos jelölése. Az alegységnél rendszeresített mentesítő eszközök rendeltetése, felépítése, használatuk rendje. A mentesítő anyagok, oldatok és használatuk módja. A sugáradag mérés eszközei, használatuk szabályai. A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés okozta sérülések ellátása (ön- és kölcsönös elsősegélynyújtás). 4. TÁRGYKÖR: A szennyezet terepszakaszok felderítésének, leküzdésének, a mentesítési feladatok végrehajtásának alegység-parancsnoki feladatai Az elsajátított felderítési és mentesítési ismeretek alkalmazása az alegység tevékenységének irányítása során, szennyezett terepszakasz leküldésekor. 5. TÁRGYKÖR: Az egyéni védőeszközök alkalmazására történő felkészítés és kiképzés alegység-parancsnoki feladatai Az egyéni védőeszközök alkalmazási rendjének, szabályainak oktatása. Az egyéni védőkészlet az ABV fenyegetettségének és a feladatnak megfelelő alkalmazásának oktatása. Az ön- és kölcsönös elsősegélynyújtás feladatai. 6. TÁRGYKÖR: Az alegységeknél rendszeresített felderítő és mentesítő eszközök alkalmazására történő kiképzés és felkészítés alegység-parancsnoki feladatai Az alapvető felderítési és mentesítési eljárások, alkalmazási elvek oktatása.

29 29 7. TÁRGYKÖR: Az MH ABV RIÉR alapjai, az ABV helyzetértékelés alegység parancsnoki feladatai. Az MH ABV RIÉR felépítése, működése. Az ABV helyzet felmérésén alapuló helyzetértékelés tartalma, lépései.

30 30 a) Célja: 6. KATONAI TEREPTAN ISMERETEK Megtanítani a honvéd tisztjelöltekkel, a térképpel és térkép nélküli tájékozódást terepen, valamint a menetvázlat elkészítését. Megismertetni velük a különböző tereppontok koordinátáinak meghatározását, a műholdas helymeghatározás eszközeit és azok alkalmazását a helymeghatározásban. b) - katonai tereptani ismeretek; - a térkép jellemzői, alkalmazása; - műholdas navigációs eszközök alkalmazása; - azimut menet végrehajtása. Kiképzési követelmények: A honvéd tisztjelöltek a kiképzés végére sajátítsák el, gyakorolják be a terepen történő, térkép nélküli tájékozódást, a belátható terep értékelését. Tudjanak menetvázlatot készíteni és alkalmazni. Legyenek képesek a térképi koordináták meghatározására (sík, földrajzi, rövidített), az MGRS (UTM) kereső hálózati rendszer alkalmazására, a terepen történő tájékozódásra térkép segítségével. Ismerjék a műholdas helymeghatározó rendszer elemeit, az eszköz alkalmazását a helymeghatározásban és a navigációban. A kiképzés ajánlott módszere: Az elsajátított ismeretanyag felhasználásával minden honvéd tisztjelölt először egyénileg hajtson végre feladatokat térképen, majd terepen, lehetőleg olyan helyen, ahol a jellemző tereptárgyak megtalálhatóak. A foglakozásokon biztosítani kell minden honvéd tisztjelölt részére a szükséges eszközöket. Az azimut menetet az előírt menetgyakorlatokon kell végrehajtani és az illeszthető harcászati foglalkozásokon is célszerű gyakoroltatni. A feldolgozásra ajánlott tárgykörök: Száma Megnevezése Óraszám 1. Tereptani alapismeretek 4 2. Tájékozódás terepen térképpel (GPS segítségével) és térkép nélkül 6 A tárgykörök tartalma: 1. TÁRGYKÖR: Tereptani alapismeretek A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra. Az azimut fogalma, a mágneses azimut mérésének és kitűzésének menete, azimut vázlatok készítése. A térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői, koordináták meghatározása. A térképpel történő tájékozódás műveletei. Az MGRS (UTM kereső hálózati rendszer) alkalmazása. Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) használata.

31 31 2. TÁRGYKÖR: Tájékozódás terepen Menetvonal megtervezése, menet végrehajtása azimut vázlat illetve térkép alapján, valamint GPS készülék használatával.

32 32 a) Célja: 7. EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK A kiképzés célja, hogy a honvéd tisztjelöltek szinten tartsák és továbbfejlesszék az alapkiképzés során elsajátított tudásanyagot és készség szinten legyenek képesek ellátni az alapvető harctéri sérüléseket, ezáltal csökkenteni a harctéri halálozások számát, valamint megőrizni a harcképességet. Az egészségügyi kiképzés gyakorlati oktatásként kerül végrehajtásra-6 órás kiképzési időkeretben. b) Kiképzési követelmények: A honvéd tisztjelöltek fokozatosan, egyre magasabb szinten, mindenkor a legkorszerűbb elveknek megfelelően, legyenek képesek önmagukat és sérült bajtársukat azonnali ellátásban részesíteni, ezáltal a megelőzhető harctéri halálokokat a lehető legmagasabb szinten kezelni. c) Az egészségügyi kiképzés ajánlott módszerei: A kiképzés során törekedni kell arra, hogy a honvéd tisztjelölt egyre magasabb szintű harctéri ellátást legyen képes nyújtani. A foglalkozások végrehajthatók tanteremben és terepen egyaránt. A kiképzés alkalmazott módszerei a bemutatás, gyakoroltatás. A foglalkozások kiscsoportban és párokban kerülnek végrehajtásra. Ajánlott segédletek: - HM HVKF KTF: Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladataihoz; - Magyar Honvédség Összhaderőnemi Egészségügyi Doktrína (Eü/5.); - STANAG 2122; - Egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás a harctéri életmentő katonák számára Tárgykör- és óraelosztás: Száma Megnevezése Óraszám 1. Megelőzhető harctéri halálokok 2. A vérzéscsillapítás; 3. Az egyéni életmentő csomag (IFAK) részei 4. A légútbiztosítás jelentősége 6 5. A feszülő légmell elsősegély szintű ellátása 6. A sérült harctérről történő kimentési (MEDEVAC) kérés szabályai A kiképzés tartalma: 1. TÁRGYKÖR: Megelőzhető harctéri halálokok A megelőzhető harctéri halálokok megismerése, jelentősége a harcoló erő megőrzése szempontjából. 2. TÁRGYKÖR: A vérzéscsillapítás Az életveszélyes nagyvérzések felismerése, ellátása erre rendszeresített és szükségeszközökkel (tourniquet szabályos és eredményes használata).

33 33 3. TÁRGYKÖR: Az egyéni életmentő csomag (IFAK) részei Az Egyéni Sebkötöző Készlet (Katonai sürgősségi trauma kötszer) és az IFAK- mint műveleti területen rendszeresített egyéni elsősegély csomag- használatának készség szintű elsajátítása. 4. TÁRGYKÖR: A légútbiztosítás jelentősége A légút elzáródása, mint a megelőzhető harctéri halálok. A légútbiztosítás eszköz nélkül, egyszerű légút-biztosító eszközökkel (NPO, OPO). Légúti idegentest eltávolítása (Heimlich-féle műfogás). 5. TÁRGYKÖR: A feszülő légmell elsősegély szintű ellátása A harctéren bekövetkező sérülések közül hangsúlyozott a feszülő légmell ellátása. A honvéd tisztjelölt ismerje meg a légmentesen záró fedőkötés jelentőségét, használatát, lehetőség szerint a mellkas detenzionálásának eszközeit, végrehajtását. 6. TÁRGYKÖR: A sérült harctérről történő kimentési (MEDEVAC) kérés szabályai A sérült, harctérről történő kimentése, szállítás módjai, ellenséggel történő harcérintkezés során illetve harcérintkezésen kívül (az ellenségtől való elszakadás után). Egészségügyi szakszemélyzet hívása, MEDEVAC (9-liner) jelentés leadása.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási felügyelő Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia BA szak Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése Tanár: dr. Arapovics Mária

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Szabó Norbert tűzoltó őrnagy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet atűzoltóság

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30.

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30. Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben