Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006

2 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 97. (1) bekezdésének n) pontjában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. (2) bekezdésének k) pontjában, valamint a katonai és rendvédelmi felsıoktatási intézmények vezetıinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 50. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. E rendelet hatálya a hivatásos és szerzıdéses katonákra és önkéntes tartalékos katonára, a katonai felsıoktatási intézmény honvédségi ösztöndíjas, valamint szakképzésben résztvevı hallgatójára és a katonai középfokú oktatási intézmény hallgatójára, továbbá megelızı védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után a hadköteles katonára (a továbbiakban: a Honvédség tényleges állománya), a hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyekre (a továbbiakban: nyugállományú), a Hft.-ben meghatározott keretek között a polgári hallgatókra, valamint a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki. 2. E rendelet mellékleteként a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatát (a továbbiakban: Öltözködési Szabályzat) kiadom. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1998. (XII. 16.) HM rendelet és a módosításáról szóló 21/2001. (VIII. 31.) HM rendelet hatályát veszti. 42/2005. (HK 01/2006.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (HK 09.) HM rendelet módosításáról Melléklet a 42/2005. (HK 01/2006.) HM rendelettel módosított 9/2005. (HK 09.) HM rendelethez 2

3 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyenruha és az öltözet 1. A katonai egyenruházat a hadviselésre vonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott követelményeknek megfelelıen kifejezi a Magyar Honvédséghez (a továbbiakban: Honvédség) való tartozást, továbbá háborúban és békében megfelel a haderınemi, fegyvernemi sajátosságoknak és a fokozott igénybevételi kívánalmaknak, megjeleníti haladó nemzeti hagyományainkat. Az egyenruhát e szabályzatnak megfelelıen kell viselni. Katonai egyenruhát viselık 2. Katonai egyenruhát a Hvt., a Hjt. és a Hft. alapján visel az e rendelet hatálya alá tartozó tényleges állomány (hivatásos és szerzıdéses tábornok, fıtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes, tisztesi rendfokozattal rendelkezı, illetve rendfokozat nélküli szerzıdéses és önkéntes tartalékos katona, katonai felsıoktatási intézményben tanuló honvédségi ösztöndíjas és szakképzésben résztvevı hallgató, valamint katonai középfokú oktatási intézmény hallgatója, továbbá megelızı védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után a hadköteles katona). 3. A Hvt. alapján katonai egyenruhát viselhet a Hjt (2)-(5) és (7) bekezdések kivételével a hivatásos állományból nyugállományba helyezett személy. 3

4 Katonai öltözetek típusai viselésük szerint 4. A hadi- (gyakorló-) öltözet a Honvédség tényleges állományának alapruházata békeidıben és békétıl eltérı idıszakban egyaránt. A hadi- (gyakorló-) öltözetet a hivatásos, a szerzıdéses és a hallgató állomány meghatározott alkalommal (béketámogató és a Honvédség feladatát képezı egyéb mőveletek, gyakorlatok, valamint kiképzési tevékenységek során), a szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos, a megelızı védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején a hadkötelezettség bevezetése után a hadköteles katona, valamint a próbaidıs szerzıdéses állomány a próbaidı alatt állandó jelleggel viseli. A hadi- (gyakorló-) ruházat általános (harckocsizó), ejtıernyıs, repülıszerelı (repülı-mőszaki) és repülıhajózó öltözetekre tagozódik. 5. A köznapi öltözet ha más öltözet nincs elrendelve a hivatásos és a szerzıdéses tiszti, tiszthelyettesi állomány, továbbá a hallgatók ruházata a szolgálati tevékenységük ellátása során. A köznapi ruházat általános, légierıs és hadihajós öltözetekre tagolódik. 6. Ünnepi öltözetet visel a tiszti és tiszthelyettesi állomány tagja, valamint a hallgató a laktanyán belül és kívül ünnepi állománygyőlések, katonai rendezvények, külföldi katonai küldöttségek fogadása, baráti és nyugdíjas találkozók, valamint kulturális események alkalmával. 4

5 Ezt az öltözetet viseli a hallgató állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedı társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, ha a sorakozás (felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentısebb családi eseményeken (házasságkötés, keresztelı stb.). Az ünnepi ruházat általános, légierıs és hadihajós öltözetekre tagolódik. 7. A társasági öltözet a hivatásos és a szerzıdéses tiszti, tiszthelyettesi állomány alkalmi ruházata nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedı katonai és társadalmi rendezvényeken, katonai temetésen. Társasági öltözetet lehet viselni jelentısebb családi események alkalmával (pl. keresztelı, házasságkötés stb.). A társasági ruházat általános, légierıs és hadihajós öltözetekre tagolódik. 8. Az estélyi öltözet a Honvédség nem fegyveres külszolgálatot teljesítı hivatásos, valamint szerzıdéses tiszti, tiszthelyettesi állományának viselete estélyek, bálok, délutáni fogadások alkalmával. Az estélyi ruházat általános, légierıs és hadihajós öltözetekre tagolódik. 9. A díszelgı öltözet az MH 32. Budapest İr- és Díszezred díszzászlóalj és a katonazenekarok állományának ruházata nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedı katonai és társadalmi rendezvényeken, valamint az elöljáró által meghatározott alkalmak esetén. 5

6 A katonazenekarok díszruházata általános és légierıs öltözetekre tagolódik. 10. A sport- és szabadidı öltözet a Honvédség tényleges katona állományának ruházata sportrendezvények, sportversenyek, sportfoglalkozások és szabadidıs tevékenység során. Az egyenruha viselésének általános szabályai 11. A katonai öltözetet az igénybevételi alkalomnak, az évszaknak és az idıjárásnak megfelelıen az Öltözködési Szabályzat szerint kell megválasztani, és azt az abban meghatározottak szerint kell viselni. 12. Alakzatban egységes öltözetet kell viselni. 13. Gyakorlat, terepen végrehajtott foglalkozás, alaki kiképzés stb. ellenırzése, szemléje alkalmával az ellenırzı állomány a rendszeresített hadi- (gyakorló-) öltözetét viselje. Egyéb ellenırzés alkalmával (az ellenırzés helye és jellege szerint) az ellenırzést elrendelı határozza meg az ellenırzést végrehajtók öltözetét. 14. A Tábori Lelkész Szolgálat hivatásos állományú tagja az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseit köteles betartani, illetve katonai rendezvényen az arra elıírt (elrendelt) öltözeti változatban megjelenni. Amennyiben a tábori lelkész a katonai rendezvényen egyházi feladatokat végez, katonai öltözetét az egyházi elıírásokra figyelemmel egyházi ruházattal kiegészítheti. 6

7 15. A Hjt. 46. alapján más szervezetnél szolgálatot teljesítı hivatásos és szerzıdéses katona szolgálati helyén viselendı öltözetét e Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével a szervezet vezetıje határozza meg. 16. Az állomány tagja politikai rendezvényen egyenruhát csak Honvédséget képviselı személyként, a honvédelmi miniszter, illetve leadott jogkörben a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fınök engedélyével viselhet. 17. A parancsnok a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatában (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) elıírtak szerint felelıs az Öltözködési Szabályzatban meghatározottak betartatásáért. Öltözetek katonai rendezvények alkalmával 18. A fegyverrel vagy haditechnikai eszközzel szolgálati feladatot ellátó katona hadi- (gyakorló-) öltözetet visel. 19. Ha a parancsnok másképp nem rendelkezik, a fegyver és haditechnikai eszközök nélkül sorakozó (felvonuló) hivatásos és a szerzıdéses tiszti, tiszthelyettesi állomány társasági vagy ünnepi, a hallgató ünnepi, a tisztesi rendfokozattal rendelkezı, illetve a rendfokozat nélküli szerzıdéses katona hadi- (gyakorló-) öltözetet visel. 20. Katonai rendezvények alkalmával az MH 32. Budapest İr- és Díszezred díszzászlóalj, továbbá a katonazenekarok állománya díszelgı, illetve a rendezvény jellege szerint hadi- (gyakorló-) öltözetet visel. 7

8 21. A csapatok alaki szemléjén, a hivatásos katona avatásán, a tiszthelyettes kibocsátó ünnepségen résztvevı állomány öltözetét a rendezvényt szervezı parancsnoknak intézkedésben kell szabályoznia. 22. Egyéb katonai rendezvény alkalmával az azt szervezı parancsnok döntése szerinti öltözet viselendı. 8 A polgári ruha viselésének rendje 23. E rendelet hatálya alá tartozó katona szolgálatteljesítési idın túl polgári ruhát viselhet. 24. Szolgálaton kívül, szabadságon, külföldön tartózkodó katona polgári ruhát visel. A nyugállományú katonák egyenruha viselése 25. A nyugállományú katona e Szabályzat rendelkezései szerint a Hjt vonatkozó elıírásai betartásával viselhet egyenruhát. 26. A nyugállományú katona polgári foglalkozás vagy más tevékenység folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás ideje alatt a hivatásos kiküldetés kivételével, valamint politikai rendezvényen egyenruhát nem viselhet. 27. A nyugállományba helyezett katona az egyenruháján nem viselheti a hivatásos állománykategóriát kifejezı hímzett jelvényt. 28. Az a rehabilitált katona, aki jogosultságot kapott egyenruha viselésére, a nyugállományúakra vonatkozó szabályok szerint viselheti az egyenruhát.

9 A külföldön szolgálatot teljesítı katonák egyenruha viselésének szabályai 29. A külföldön szolgálatot teljesítı tényleges állományú katona a 30. pont szerinti eltérésekkel az Öltözködési Szabályzat szerint viselje egyenruháját. Viselheti az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztetı jelzéseit, azonban az egyenruha alapanyagát, szabását, díszítı elemeit nem változtathatja meg. 30. Az Öltözködési Szabályzatban meghatározott hordmódok megválasztása során figyelembe kell venni a fogadó országban vagy nemzetközi katonai szervezetben szolgálatot teljesítık részére elrendelt egyenruha-viselési formákat. A külföldön szolgálatot teljesítı katona viselheti: a) az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztetı jelzéseit (csapatkarjelzés, csapatjelvény, csapat, illetıleg fegyvernemi sál, sapka, végzettséget tanúsító jelvény, egyéb feliratok és jelvények stb.); b) speciális szakfegyvernemi öltözetet, illetve védıruházatot és felszerelést; c) a külszolgálat befejezését követıen az a)-b) alpontban felsorolt jelzések nem viselhetıek. Öltözeti könnyítések 31. A katona a Szolgálati Szabályzatban elıírtaknak megfelelıen, valamint nyári idıszakban a katonai objektum területén, egyéni mozgás esetén a sapkáját leveheti. 9

10 32. Az ügyeleti szolgálatot teljesítı katona az alvásra biztosított pihenıidıben levetkızve pihenhet. Az egyéb öltözeti könnyítéseket a szolgálat jellegének figyelembevételével, a szolgálati utasításban kell szabályozni. 33. Téli idıszakban a katona ır- és ügyeleti szolgálatban, valamint kötelékben a közvetlen elöljárója engedélyével szabadban (épületen kívül), az idıjárástól függıen a 60. pont a) alpontban meghatározottak szerint, téli sapkáját lehajtva viselheti, továbbá a kabát gallérját felhajthatja. 34. Az ırség pihenı váltásának tagja a Szolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint levetkızés nélkül fekve pihenhet (alhat) oly módon, hogy sapkáját, hevederövét leteheti, zubbonyának felsı gombjait kigombolhatja. 35. Vonaton, helyiérdekő vonaton (HÉV), távolsági autóbuszon, hajón, repülıgépen egyenruhában utazó katona a sapkáját leveheti, zubbonyát kigombolhatja, illetıleg leveheti, nyakkendıjét meglazíthatja, továbbá ingének felsı gombját kigombolhatja, azonban a jármőrıl történı távozás elıtt e ruházati könnyítéseket köteles megszüntetni. 36. A gépjármővet vezetı, illetve a gépjármőben utazó katona a szolgálati gépjármő és a tömegközlekedési eszközök kivételével a sapkáját, zubbonyát és nyakkendıjét leveheti, illetve zubbonyát, ingének felsı gombját kigombolhatja. A gépjármő elhagyása elıtt az általa végrehajtott ruházati könnyítést köteles megszüntetni. 10

11 A szolgálati gépjármővet vezetı és az abban utazó katona, a gépjármőparancsnok engedélyével könnyíthet az öltözetén. 37. Gépjármővön szállított személyek az oszlop-, illetve a gépjármőparancsnok engedélyével sapkájukat levehetik, téli sapkájukat lehajthatják, illetve kabátjuk gallérját felhajthatják. 38. Télen és átmeneti idıszakban, irodában és étkezdében a katona zubbonyát kigombolhatja, illetve leveheti. A helyiség elhagyása elıtt a végrehajtott ruházati könynyítést köteles megszüntetni. 39. A katona fizikai munkavégzés közben a munkát irányító parancsnok engedélyével a sapkát, a kabátot, a zubbonyt, a pólót, valamint laktanyában és a gyakorlótéren az atlétatrikót is leveheti. 40. A katonának tilos: Tiltó rendelkezések a) a Honvédségnél rendszeresítettıl eltérı anyagú, formájú és színő egyenruhát, lábbelit, rendfokozati jelzést, továbbá a katonanıknek testszínőtıl eltérı színő vagy mintás harisnyát (harisnyanadrágot) hordani, az egyenruházatot a Honvédségben forgalmazott formától, kiviteltıl, színtıl és alapanyagtól eltérıen elıállítani, átalakítani, illetıleg ilyen ruházatot viselni; 11

12 b) az e szabályzatban meghatározottakon kívül kitüntetést, kitüntetési szalagsávot, jelvényt, kitőzıt, különbözı emblémát, jelzést és feliratot, nem rendszeresített csapatkarjelzést viselni; c) az egyenruhához ékszert kivéve a karikagyőrőt, a pecsétgyőrőt, katonanık esetében az egyenruha szellemiségéhez illı fülbevalót, ha az a munkavégzést nem akadályozza, illetıleg, ha az a testi épséget nem veszélyezteti látható módon viselni; d) az öltözeti cikkeken az arra kialakított speciális célzsebek kivételével, a külsı zsebekben kilátszó vagy átnyomódó tárgyat elhelyezni; e) az egyenruházaton a meghatározottakon kívül könnyíteni, a hosszú ujjú ing és ingblúz, a 90 M és a 93 M gyakorlózubbony ujját felhajtani (felgyőrni); f) a ruha fazonján (gallérhajtókán) kokárdát, gyászszalagot viselni, élı vagy mővirágot feltőzni; g) a hadi- (gyakorló-) öltözethez köznapi kivételt képez a repülıhajózó állomány vagy társasági sapkát viselni; h) más keresı foglalkozás folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás alatt a hivatalos kiküldetés kivételével egyenruhát viselni; i) a katonai objektumon kívül e szabályzat öltözeti könnyítéseit kivéve a sapkát levenni; j) a rendfokozattal rendelkezı katonának rendfokozati jelzés nélkül a tisztesi rendfokozat nélküli szerzıdéses katona kivételével viselni; 12

13 k) egyenruhát polgári ruhával vegyes öltözetként viselni; l) a 90 M hadi- (gyakorló-), a 93 M hadi- (gyakorló- ), a 2000 M nyári, valamint a 2003 M sivatagi gyakorlózubbonyokat és gyakorlónadrágokat vegyesen viselni; m) a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözetet a felkészítési idıszak, a búcsúztató, illetve visszafogadó ünnepség, valamint a szolgálati érdekő utazások kivételével honi területen viselni; n) a köznapi és hadiruházati cikkeket vegyesen viselni; o) gyakorlópulóveren névkitőzıt elhelyezni; p) a gyakorlózubbonyt és a gyakorlópólót a gyakorlónadrágon, illetve a köznapi (társasági) inget a köznapi (társasági) pantallón (szoknyán) kívül hordani; q) politikai rendezvényen a 16. pontban meghatározott eset kivételével egyenruhát viselni; r) a katonanıknek a térd középvonalától felfelé számított 10 centiméternél rövidebb, illetıleg a térd középvonalától lefelé számított 10 centiméternél hosszabb köznapi, illetve társasági szoknyát viselni; s) az egyenruhával össze nem egyeztethetı, illetve kulturálatlan táskát, reklámtasakot, csomagot vinni. t) az egyenruhához esernyıt hordani. 41. Beteg (sérült) tényleges állományú katona a szolgálatképessége helyreállításáig egyenruhát csak a betegség (sérülés) jellege figyelembevételével viselhet. 13

14 A bajusz és a szakáll viselésének szabályai 42. A Szolgálati Szabályzatban meghatározott magatartási szabályokkal, a tényleges katonai szolgálatot teljesítı katona szájközépig érı ápolt bajuszt, 1,5 cm-nél nem hosszabb ápolt szakállat, pofaszakállat, barkót, illetve pajeszt viselhet. A kivételeket e Szabályzat 43. pontja határozza meg. 43. Az állományilletékes parancsnok által megtiltható a szakáll viselete, ha az akadályozza a katonai tevékenység ellátását, veszélyezteti a katona életét, testi épségét, egészségét, illetve a szolgálati tevékenység biztonságát, továbbá ha az nem felel meg az általános higiénés követelményeknek. 44. A 43. pontban meghatározott követelmények alapján az Öltözködési Szabályzat hatálybalépését követıen, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fınöke határozza meg azon katonai és szolgálati tevékenységek, illetve alkalmak körét, amikor a katona szakállt nem viselhet. 14

15 II. Fejezet ÖLTÖZETI TÍPUSOK Hadi- (gyakorló-) öltözet 45. A) A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli (az ejtıernyıs mélységi és csapatfelderítı, a tőzszerész és hadihajós, a repülıszerelı és a szakfeladatot végrehajtó repülıhajózó állomány kivételével) a Honvédség tényleges állománya. A 90 M és 2000 M általános hadi-(gyakorló-) öltözetet viseli az állomány béketámogató és a Honvédség feladatát képezı egyéb mőveletek katasztrófaelhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás stb. során, harcászati gyakorlaton, terepen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás (felvonulás) fegyverrel vagy haditechnikával történik. Az öltözetet a hivatásos és a szerzıdéses fıtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes, valamint a tisztesi rendfokozatú és rendfokozat nélküli szerzıdéses állomány, továbbá a katonai tanintézetek hallgatói viselik az egység-, illetve ennél alacsonyabb szintő 24 órás ügyeleti szolgálatban; továbbá a próbaidıs szerzıdéses és tartalékos állomány szolgálati idejében, továbbá ır- és ügyeleti szolgálatban. Az öltözetet a hivatásos és a szerzıdéses állomány a napi szolgálati tevékenysége során is viselheti. 15

16 Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 1. változat 2. változat Téli gyakorlósapka Nyári gyakorlósapka Csısál Gyakorlókabát Gyakorlókabát Gyakorlózubbony Kabátbélés Gyakorlópóló Gyakorlókesztyő Gyakorlónadrág Gyakorlózubbony Nyári gyakorlózokni Gyakorlópóló Általános bakancs Gyakorlónadrág Hevederöv Téli ing Téli alsó Téli gyakorlózokni Általános bakancs Hevederöv Átmeneti idıszakban 2/A. változat Nyári gyakorlósapka Gyakorlózubbony Gyakorlópóló Gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Általános bakancs Hevederöv 16

17 Nyáron 3. változat Nyári gyakorlósapka 2000 M nyári gyakorlózubbony Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv 4. változat Nyári gyakorlósapka 2000 M nyári gyakorlózubbony 2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv 5. változat Nyári gyakorlósapka Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Általános bakancs Hevederöv B) A 93 M ejtıernyıs (eje.) hadi- (gyakorló-) öltözetet a Honvédség tényleges állományú tagjainak ejtıernyıs, mélységi- és csapatfelderítı, tőzszerész és hadihajós állománya viseli béketámogató és a Honvédség feladatát képezı egyéb mőveletek katasztrófaelhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás stb. során, harcászati gyakorlaton, terepen, vízen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás (felvonulás) fegyverrel vagy haditechnikával történik. 17

18 A szakállomány a 93 M ejtıernyıs hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az egység-, illetve ennél alacsonyabb szintő 24 órás ır- és ügyeleti szolgálatban. Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 6. változat 7. változat Ejtıernyıs barett sapka Ejtıernyıs barett sapka Csısál Ejtıernyıs gyakorlókabát Ejtıernyıs gyakorlókabát Ejtıernyıs gyakorlózubbony Kabátbélés Gyakorlópóló Ejtıernyıs gyakorlózubbony Ejtıernyıs gyakorlónadrág Gyakorlópóló Nyári gyakorlózokni Ejtıernyıs gyakorlónadrág Általános bakancs Ejtıernyıs téli gyakorlónadrág Hevederöv Nadrágbélés Gyakorlókesztyő Téli ing Téli alsó Téli gyakorlózokni Általános bakancs Hevederöv 18

19 Nyáron 8. változat 9. változat Ejtıernyıs barett sapka Ejtıernyıs gyakorlózubbony Gyakorlópóló Ejtıernyıs gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv Ejtıernyıs barett sapka 2000 M nyári gyakorlózubbony 2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv 10. változat Ejtıernyıs barett sapka Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv 19

20 C) A 93 M repülıszerelı (repülı-mőszaki) hadigyakorló-) öltözetet a Honvédség, hivatásos és szerzıdéses tiszt, tiszthelyettes repülıszerelı (re. szerelı) állománya viseli szolgálati helyén szakfeladat végrehajtásakor, egység-, illetve ennél alacsonyabb szintő 24 órás ügyeleti szolgálatban. Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 11. változat 12. változat Repülıszerelı téli sapka Repülıszerelı nyári sapka Csısál Repülıszerelı téli gyakorlókabát Repülıszerelı téli gyakorlókabát Repülıszerelı gyakorlózubbony Kabátbélés Repülıszerelı téli gyakorlónadrág Repülıszerelı Gyakorlópóló Nadrágbélés gyakorlónadrág Gyakorlókesztyő Nyári gyakorlózokni Repülıszerelı gyakorlózubbony Hevederöv Általános bakancs Gyakorlópóló Repülıszerelı gyakorlónadrág Téli ing Téli alsó Téli gyakorlózokni Általános bakancs Hevederöv 20

21 Nyáron 13. változat 14. változat Repülıszerelı nyári sapka Repülıszerelı gyakorlózubbony Gyakorlópóló Repülıszerelı gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv 15. változat Repülıszerelı nyári sapka Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv Repülıszerelı nyári sapka 2000 M nyári gyakorlózubbony 2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtıernyıs és a 93 M repülıszerelı hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai: a) télen: téli gyakorlókabát begombolt (eje. és re. szerelı téli gyakorlókabát zárt) gallérral, csısállal; téli gyakorlókabát felsı gombja kigombolva (eje. és re. szerelı téli gyakorlókabát nyitott gallérral), csısál 21

22 nélkül, gyakorlózubbony begombolt (eje. és re. szerelı téli gyakorlózubbony zárt) gallérral; 22 b) átmeneti idıszakban: téli gyakorlókabát bélés nélkül felsı gombja kigombolva (eje. és re. szerelı téli gyakorlókabát nyitott gallérral), gyakorlózubbony begombolt (eje. és re. szerelı téli gyakorlózubbony zárt) gallérral; gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva (eje. és re. szerelı gyakorlózubbony nyitott gallérral), alatta póló. c) nyáron: gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva (eje. és re. szerelı gyakorlózubbony nyitott gallérral), alatta póló; 2000 M nyári gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva, alatta póló; 2000 M nyári gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva; 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony ujja felhajtva; 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony ujja felhajtva, felsı gombja kigombolva, alatta póló; gyakorlópóló tépızáras hímzett rendfokozati jelzéssel. d) nyáron a nyári bakancs helyett az általános bakancs viselhetı; e) a gyakorlópulóver a tényleges állomány kivéve a próbaidıs szerzıdéses katona hímzett névvel, állam-

23 jelzıvel és gyakorló rendfokozati jelzéssel, megengedettként viselt, felsı ruhadarabja; a gyakorlópulóver zubbony helyett póló vagy téli ing fölött nadrágon kívül viselendı; a gyakorlópulóveren fegyver, málha és egyéb eszköz nem viselhetı; f) az állomány a hevederövet a téli gyakorlókabáton csak külön parancsra viseli; g) a Honvédség állománya a felszerelését a málhaeszközön, a tábori pihentetési eszközeit hátizsákon viseli; h) a felderítı és az ejtıernyıs szakbeosztású állomány a nyári gyakorlósapka helyett hímzett felderítı (ejtıernyıs) jelvénnyel ellátott zöld barett sapkát visel; i) a harckocsizó és a hadihajós szakbeosztású állomány a nyári gyakorlósapka helyett hímzett harckocsizó, illetve hadihajós jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát visel; j) a tüzér és a légvédelmi tüzér szakbeosztású állomány a nyári gyakorlósapka helyett hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzér jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát visel; k) a fegyvernemi alegység (zászlóalj, század, szakasz) teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelı színő (pl. felderítı-zászlóalj zöld, harckocsi zászlóalj fekete, tüzérosztály skarlátpiros) barett sapkát hord; 23

24 l) télen a h)-k) pontban nevesített állomány a barett sapka helyett téli gyakorlósapkát viselhet; m) a Honvédség tényleges állománya csapadékos idıjárás esetén a hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához, rendfokozatának megfelelı, tépızáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esıvédı öltönyt visel, az esıvédı zubbony önállóan, felsı ruhadarabként (esıvédı nadrág nélkül) is viselhetı; n) a repülıszerelı állomány szakfeladat végrehajtásakor: 2000 M nyári gyakorlóöltözetet, valamint gyakorlópulóvert felsı ruhadarabként nem viselhet; megengedettként repülıszerelı nyári cipıt (szandált) viselhet; a munkavédelmi elıírások betartása mellett a 93 M repülıszerelı hadi- (gyakorló-) öltözet megkímélése céljából munkaruhát (overallt) viselhet. o) a nemzetközi kontingensekben szolgálatot teljesítı állomány zöld barett sapkát visel hímzett sapkajelvénnyel; p) védı lábbeliként téli védıbakancs és gumicsizma is viselhetı; q) speciális feladat végrehajtásakor a gyakorlókesztyő helyett ujjatlan taktikai kesztyő is viselhetı; r) térképtáskát (tereptarka huzattal) hord a hivatásos és a hallgatói állomány a készenlét fokozása és gyakorlatok alkalmával, amennyiben azt az állományilletékes parancsnok elrendeli; 24

25 s) a hadiöltözetet viselı állomány a 90 M téli gyakorlónadrágot és nadrágbélést, a taktikai kesztyőt, a könyök- és térdvédıt, valamint a fényvédı szemüveget kiegészítı felszerelésként hordja. A könyökvédı a gyakorlózubbonyon, illetve a térdvédı a gyakorlónadrágon viselendı; t) nyáron és átmeneti idıszakban a hadihajós katona szakfeladatai végrehajtása, ünnepi felvonulás, díszkíséret alkalmával a gyakorlópóló helyett hímzett tépızáras rendfokozati jelzéssel ellátott matróztrikót visel; u) télen és átmeneti idıszakban a hadihajós katona szakfeladatainak hajón történı végrehajtása során hímzett hadihajós jelvénnyel ellátott kötött fekete sapkát viselhet; v) nyáron és átmeneti idıszakban a 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtıernyıs és a 93 M repülıszerelı hadi- (gyakorló-) öltözetet viselı állomány sorakozó, illetve katonai rendezvény alkalmával haderınemi sálat hord az alábbiak szerint: lövész zöld színő haderınemi sálat hord az MH Szárazföldi Parancsnokság és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek állománya; világoskék színő haderınemi sálat hord az MH Légierı Parancsnokság és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek állománya; kármin színő haderınemi sálat hord az MH Összhaderınemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, továbbá az MH Egészségügyi Parancsnokság, valamint az alárendeltségükbe tartozó katonai szervezetek állománya; 25

26 búzavirág kék színő haderınemi sálat hord az MH Híradó Parancsnokság teljes személyi állománya; az elızı négy bekezdésben megnevezett parancsnokságok állományába nem tartozó katona skarlátpiros színő haderınemi sálat hord; w) a katona a hadi- (gyakorló-) öltözethez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelı állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viselésérıl; x) a katonanıkre a katona férfiakkal azonos elıírások vonatkoznak; y) a 2/A. változat nyáron is viselhetı. D) A 2003 M repülıhajózó hadi- (gyakorló-) védıöltözetet a Honvédség hivatásos repülıhajózó (repülıgépvezetı és helikoptervezetı) állománya viseli szakfeladatai végrehajtásakor, katonai rendezvényeken, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, hadmőveleti tervezı és elıkészítı foglalkozásokon, valamint készültségi szolgálatban. 26

27 Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 16. változat 17. változat Sötétkék köznapi sapka Sötétkék köznapi sapka 2003 M Repülıhajózó dzseki 2003 M Repülıhajózó dzseki béléssel 2003 M Repülıhajózó 2003 M Repülıhajózó overall overall 2003 M Nyári repülıhajózó 2003 M Téli repülıhajózó ing ing 2003 M Nyári repülıhajózó 2003 M Téli repülıhajózó alsó alsó 2003 M Repülıhajózó 2003 M Repülıhajózó kesztyő kesztyő 2003 M Repülıhajózó zokni 2003 M Repülıhajózó zokni 2003 M Repülıhajózó 2003 M Repülıhajózó bakancs bakancs Selyem nyaksál Selyem nyaksál Nyáron 18. változat Sötétkék köznapi sapka 2003 M Repülıhajózó overall 2003 M Nyári repülıhajózó ing 2003 M Nyári repülıhajózó alsó 2003 M Repülıhajózó kesztyő 2003 M Repülıhajózó zokni 2003 M Repülıhajózó bakancs Selyem nyaksál 27

28 A 2003 M repülıhajózó hadi- (gyakorló-) védıöltözet hordmód változatai: a) a repülıhajózó állomány a 2003 M repülıhajózó overall mellrészén hímzett tépızáras színes név- (becenévvel) és Hungary feliratot, valamint egységjelzést, a bal felkaron hímzett színes nemzeti színő pajzsot, a jobb felkaron hímzett tépızáras századjelvényt, valamint hímzett tépızáras rendfokozati jelzést visel; b) a repülıhajózó állomány a 2003 M repülıhajózó overallhoz a századának megfelelı nyaksálat hord; c) a repülıhajózó állomány, amennyiben a terepen végrehajtott foglalkozás nem esik egybe szakfeladata teljesítésével, a 2003 M repülıhajózó hadi- (gyakorló-) védıöltözet megkímélése céljából a 45. A) pontban meghatározott hordmód változatok betartásával 90 M vagy 2000 M hadi- (gyakorló-) öltözetet visel; d) a katonanıkre a katona férfiakkal azonos elıírások vonatkoznak. E) A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözetet a Magyar Honvédség kijelölt hivatásos és szerzıdéses állománya, ENSZ, NATO, illetıleg EU mőveletekben való részvétel során, extrém sivatagi idıjárási körülmények közötti szakfeladat végrehajtásakor viseli. 28

29 Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 19. változat 20. változat Sivatagi kalap Sivatagi kalap Necc kendı Necc kendı Sivatagi kabát (esıvédı) Sivatagi kabát (esıvédı) Kabátbélés (polárpulóver) Sivatagi gyakorlózubbony Gyakorlókesztyő Gyakorlópóló Sivatagi gyakorlózubbony Sivatagi gyakorlónadrág Gyakorlópóló Nyári gyakorlózokni Sivatagi gyakorlónadrág Sivatagi bakancs Téli ing Hevederöv Téli alsó Nyári gyakorlózokni Sivatagi bakancs Hevederöv Nyáron 21. változat 22. változat Sivatagi kalap Sivatagi kalap Necc kendı Necc kendı Sivatagi nyári gyakorlózubbonzubbony Sivatagi nyári gyakorló- Gyakorlópóló Sivatagi nyári gyakorlónadrág Sivatagi nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Nyári gyakorlózokni Sivatagi bakancs Sivatagi bakancs Hevederöv Hevederöv 29

30 Nyáron 23. változat Sivatagi kalap Gyakorlópóló Sivatagi nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorlózokni Sivatagi bakancs Hevederöv A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai: a) télen: sivatagi kabát (esıvédı) zárt gallérral; sivatagi kabát (esıvédı) nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral. b) átmeneti idıszakban: sivatagi kabát (esıvédı) bélés nélkül nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral; gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva, alatta póló. c) nyáron: sivatagi gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva, alatta póló; 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva, alatta póló; 30

31 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva; 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony ujja felhajtva, felsı gombja kigombolva, alatta póló; 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony ujja felhajtva; gyakorlópóló tépızáras hímzett barna rendfokozati jelzéssel; d) laktanyai, illetve tábori körülmények között a kabátbélés (polárpulóver) felsı ruhadarabként tépızáras barna hímzett névvel, államjelzıvel, rendfokozati jelzéssel, pajzzsal viselhetı; e) a 2003 M sivatagi gyakorlózubbony, illetve sivatagi nyári gyakorlózubbony a feladat függvényében a sivatagi gyakorlónadrágon, illetve sivatagi nyári gyakorlónadrágon kívül is hordható; f) a rohamsisakon (kevlar sisak) sivatagi sisakhuzat, alatta sisaksapka viselendı; g) a könyökvédı és a térdvédı a sivatagi gyakorlózubbonyon, illetve a sivatagi gyakorlónadrágon viselendı; h) speciális feladat végrehajtásakor a gyakorlókesztyő helyett ujjatlan taktikai kesztyő is viselhetı; i) a sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözethez fényvédı napszemüveg és porvédı védıszemüveg is viselhetı; j) a háti italhordó (Camel Bak) a sivatagi kabát vagy a sivatagi gyakorlózubbony fölött, a háton viselendı; 31

32 k) az állomány a málháját málhaeszközön hordja, illetve egyéb felszerelését tengerészzsákban helyezi el; l) a katonanıkre a katona férfiakkal azonos elıírások vonatkoznak; m) a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet ENSZ, NATO, illetve EU mőveletek során, csak sivatagi körülmények között viselhetı, melyet a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fınök külön intézkedésben rendel el. F) A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözetet a Magyar Honvédség kijelölt hivatásos és szerzıdéses állománya, ENSZ, NATO, illetıleg EU mőveletekben való részvétel során trópusi idıjárási körülmények közötti szakfeladat végrehajtásakor viseli. Az öltözet változatai: Nyári és átmeneti idıszakban 24. változat 25. változat Trópusi kalap Sivatagi kalap Necc kendı Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlózubbony nadrág 2000 M nyári gyakorló M nyári gyakorlónadrág Nyári bakancs Nyári gyakorlózokni Gyakorlópóló Hevederöv Nyári gyakorlózokni Nyári bakancs Hevederöv 32

33 A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai: a) átmeneti idıszakban: 2000 M nyári gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva, alatta póló; 2000 M nyári gyakorlózubbony felsı gombja kigombolva; 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony ujja felhajtva, felsı gombja kigombolva, alatta póló; 2000 M nyári gyakorlózubbony ujja felhajtva, gyakorlópóló tépızáras hímzett rendfokozati jelzéssel, b) a rohamsisakon (kevlar sisakon) sisakhuzat viselendı; c) a könyökvédı és a térdvédı a 2000 M nyári gyakorlózubbonyon, illetve a 2000 M nyári gyakorlónadrágon viselendı; d) speciális feladat végrehajtásakor ujjatlan taktikai kesztyő is viselhetı; e) a háti italhordó (Camel Bak) a 2000 M nyári gyakorlózubbony fölött, a háton viselendı; f) az állomány a málháját málhaeszközön hordja, illetve egyéb felszerelését tengerészzsákban helyezi el; g) a katona csapadékos idıjárás esetén a trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához, rendfokozatának 33

34 megfelelı, tépızáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esıvédı öltönyt visel, az esıvédı zubbony önállóan, felsı ruhadarabként (esıvédı nadrág nélkül) is viselhetı; h) a katonanıkre a katona férfiakkal azonos elıírások vonatkoznak; i) a trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet ENSZ, NATO, illetve EU mőveletek során csak trópusi körülmények között viselhetı, melyet a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fınök külön intézkedésben rendel el. 34

35 Köznapi öltözet 46. Az öltözetet a hivatásos és a szerzıdéses tiszti, tiszthelyettesi állomány, valamint a hallgató viseli a napi szolgálati tevékenysége során (a hallgatók tantermi foglalkozások alkalmával) ha más öltözetet nem rendeltek el, továbbá ügyeleti szolgálatban, ha annak jellege nem teszi szükségessé a hadi- (gyakorló-) öltözetet. A) Az általános köznapi öltözetet viselı tábornoki, fıtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és hallgatói állomány Az öltözet változatai: Télen 1. változat 2. változat Köznapi Bocskai-sapka Köznapi Bocskai-sapka Posztóköpeny 3/4-es ballonkabát Köznapi zubbony Köznapi zubbony Köznapi ing Köznapi ing Köznapi pantalló Köznapi pantalló Nyakkendı Nyakkendı Téli bırkesztyő Téli bırkesztyő Zokni Zokni Félcipı Félcipı Nyaksál Nyaksál Nyakkendıcsíptetı Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Kézelıgomb Deréköv Deréköv 35

36 Átmeneti idıszakban 3. változat 4. változat Köznapi Bocskai-sapka Köznapi Bocskai-sapka 4/4-es ballonkabát Köznapi zubbony Köznapi zubbony Köznapi ing Köznapi ing Köznapi pantalló Köznapi pantalló Nyakkendı Nyakkendı Zokni Bırkesztyő Félcipı Zokni Félcipı Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Nyakkendıcsíptetı Deréköv Kézelıgomb Deréköv Nyáron 5. változat 6. változat Köznapi sapka Köznapi sapka Gyakorlópulóver Köznapi ing Köznapi ing Köznapi pantalló Köznapi pantalló Nyakkendı Zokni Zokni Félcipı Félcipı Deréköv Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Deréköv 36

37 7. változat Köznapi sapka Ingblúz Köznapi pantalló Zokni Félcipı Deréköv B) A légierıs és hadihajós köznapi öltözetet viselı tábornoki, fıtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány Az öltözet változatai: Télen 8. változat 9. változat Sötétkék köznapi sapka Sötétkék posztóköpeny Sötétkék köznapi zubbony Világoskék köznapi ing Sötétkék köznapi pantalló Fekete köznapi nyakkendı Fekete téli bırkesztyő Fekete zokni Fekete félcipı Fekete nyaksál Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Fekete deréköv Sötétkék köznapi sapka Sötétkék 3/4-es ballonkabát Sötétkék köznapi zubbony Világoskék köznapi ing Sötétkék köznapi pantalló Fekete köznapi nyakkendı Fekete téli bırkesztyő Fekete zokni Fekete félcipı Fekete nyaksál Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Fekete deréköv 37

38 Átmeneti idıszakban 10. változat 11. változat Sötétkék köznapi sapka Sötétkék 4/4-es ballonkabát Sötétkék köznapi zubbony Világoskék köznapi ing Sötétkék köznapi pantalló Fekete köznapi nyakkendı Fekete bırkesztyő Fekete zokni Fekete félcipı Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Fekete deréköv Sötétkék köznapi sapka Sötétkék köznapi zubbony Világoskék köznapi ing Sötétkék köznapi pantalló Fekete köznapi nyakkendı Fekete zokni Fekete félcipı Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Fekete deréköv Nyáron 12. változat 13. változat Sötétkék köznapi sapka Sötétkék pulóver Világoskék köznapi ing Sötétkék köznapi pantalló Fekete zokni Fekete félcipı Fekete deréköv Sötétkék köznapi sapka Világoskék köznapi ing Sötétkék köznapi pantalló Fekete köznapi nyakkendı Fekete zokni Fekete félcipı Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Fekete deréköv 38

39 14. változat Sötétkék köznapi sapka Világoskék ingblúz Sötétkék köznapi pantalló Fekete zokni Fekete félcipı Fekete deréköv A köznapi öltözet hordmód változatai: a) a hallgató állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához köznapi sapkát hord; b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel; c) a köznapi öltözet valamennyi változatához megengedettként a felderítı és az ejtıernyıs szakállomány hímzett felderítı (ejtıernyıs) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány hímzett harckocsizó jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, illetve légvédelmi tüzér szakállomány hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzér jelvénynyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet; d) a hallgató állomány posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot visel; e) csapadékos idıjárás esetén a 4-7. változat esıkabáttal, a változat sötétkék esıkabáttal egészül ki; 39

40 f) a 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék ballonkabát, az esıkabát, a sötétkék esıkabát, a gyakorlópulóver, a sötétkék pulóver hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendı; g) a köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı hímzett színes jelvénnyel kivéve a hallgató állományt viselendı; h) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı hímzett jelvénnyel kivéve a hallgatói állományt, nyakkendıvel viselendı; i) a 6. és 13. változat megengedettként rövid ujjú köznapi inggel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı hímzett jelvénnyel kivéve a hallgatói állományt, nyakkendı nélkül viselhetı; j) a hosszú ujjú ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı hímzett jelvénnyel kivéve a hallgatói állományt viselendı; k) a 7. és 14. változat megengedettként rövid ujjú ingblúzzal, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı hímzett jelvénnyel kivéve a hallgató állományt viselhetı; l) az általános köznapi öltözetet viselı állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színő derékövet hord ezüstszínő csattal, a tábornok, a fıtiszt, a 40

41 tiszt és a zászlós aranyszínő, a tiszthelyettes, valamint a hallgató ezüstszínő stilizált címerrel díszítve; m) a légierıs és hadihajós köznapi öltözetet viselı állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához fekete színő derékövet hord ezüstszínő csattal; a tábornok, a fıtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínő, a tiszthelyettes ezüstszínő stilizált címerrel díszítve; n) az 5. változatnál a gyakorlópulóver, a 12. változatnál a sötétkék pulóver felsı ruhadarabként, kihajtott inggallérral viselendı; o) az 5. és 12. változat télen, épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi Bocskai-sapkával (a légierı állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával), 3/4-es ballonkabáttal, nyaksállal, bırkesztyővel, átmeneti idıszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierı állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával) is viselhetı; p) a 6., 7., 13. és 14. változat télen, épületen belül önállóan, átmeneti idıszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierı állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával) is viselhetı; q) az 1-2. és a 8-9. változat bokacipıvel is viselhetı; r) a nyári változatok megengedettként nyári (lukacsos) félcipıvel is viselhetıek; 41

42 s) a légierıs és a hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el; t) a katona a köznapi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelı állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viselésérıl; u) az általános köznapi öltözetet viselı állomány a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett köznapi Bocskai sapkát is viselhet. C) Az általános köznapi öltözetet viselı nıi tábornoki, fıtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és hallgatónıi állomány Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 15. változat 16. változat Nıi kalap Nıi kalap Nıi köpeny béléssel Nıi ballonkabát Nıi köznapi zubbony Nıi köznapi zubbony Nıi köznapi ing Nıi köznapi ing Nıi köznapi szoknya Nıi köznapi szoknya Nıi köznapi nyakkendı Nıi köznapi nyakkendı Téli bırkesztyő Bırkesztyő Harisnya Harisnya Cipı Cipı Nyaksál (selyem) Nyaksál (selyem) Deréköv Deréköv 42

43 Átmeneti idıszakban 17. változat Nıi kalap Nıi köznapi zubbony Nıi köznapi ing Nıi köznapi szoknya Nıi köznapi nyakkendı Harisnya Cipı Deréköv Nyáron 18. változat 19. változat Köznapi sapka Gyakorlópulóver Köznapi sapka Nıi köznapi ing Nıi köznapi ing Nıi köznapi Nıi köznapi szoknya szoknya Nıi köznapi Harisnya Cipı Deréköv nyakkendı Harisnya Cipı Deréköv 20. változat Köznapi sapka Nıi ingblúz Nıi köznapi szoknya Harisnya Cipı 43

44 44 Deréköv

45 D) A légierıs és hadihajós köznapi öltözetet viselı nıi tábornoki, fıtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 21. változat 22. változat Sötétkék köznapi sapka Sötétkék köznapi sapka Sötétkék nıi köpeny Sötétkék nıi ballonkabát béléssel Sötétkék nıi köznapi Sötétkék nıi köznapi zubbony zubbony Világoskék nıi köznapi ing Világoskék nıi köznapi ing Sötétkék nıi köznapi Sötétkék nıi köznapi szoknya szoknya Fekete nıi köznapi Fekete nıi köznapi nyakkendı nyakkendı Fekete bırkesztyő Fekete téli bırkesztyő Harisnya Harisnya Fekete cipı Fekete cipı Fekete nyaksál (selyem) Fekete nyaksál (selyem) Fekete deréköv Fekete deréköv 23. változat Sötétkék köznapi sapka Sötétkék nıi köznapi zubbony Világoskék nıi köznapi ing Sötétkék nıi köznapi szoknya Fekete nıi köznapi nyakkendı Harisnya Fekete cipı Fekete deréköv 45

46 Nyáron 24. változat 25. változat Sötétkék köznapi sapka Sötétkék pulóver Világoskék nıi köznapi ing Sötétkék nıi köznapi szoknya Harisnya Fekete cipı Fekete deréköv Sötétkék köznapi sapka Világoskék nıi köznapi ing Sötétkék nıi köznapi szoknya Fekete nıi köznapi nyakkendı Harisnya Fekete cipı Fekete deréköv 26. változat Sötétkék köznapi sapka Világoskék nıi ingblúz Sötétkék nıi köznapi szoknya Harisnya Fekete cipı Fekete deréköv 46

47 A nıi köznapi öltözet hordmód változatai: a) a hallgatónıi állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához köznapi sapkát hord; b) télen és átmeneti idıszakban a hadihajós fegyvernemhez tartozó katonanıi szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel; c) a köznapi öltözet valamennyi változatához megengedettként a felderítı és az ejtıernyıs szakállomány hímzett felderítı (ejtıernyıs) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány hímzett harckocsizó jelvénnyel ellátott fekete tüzér, illetve légvédelmi tüzér szakállomány hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzére jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet; d) csapadékos idıjárás esetén a változat nıi esıkabáttal, a változat sötétkék nıi esıkabáttal egészül ki; e) a nıi ballonkabát, a nıi sötétkék ballonkabát, a nıi esıkabát, a sötétkék nıi esıkabát, a gyakorlópulóver, a sötétkék pulóver, a nıi mellény és a sötétkék nıi mellény hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendı; f) a nıi köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı színes hímzett jelvénnyel kivéve a hallgatónıi állományt viselendı; g) a hosszú ujjú nıi köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt 47

48 kifejezı hímzett jelvénnyel kivéve a hallgatónıi állományt, nıi köznapi nyakkendıvel viselendı; h) a 19. és 25. változat megengedettként rövid ujjú nıi köznapi inggel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı hímzett jelvénnyel kivéve a hallgatónıi állományt, nıi köznapi nyakkendı nélkül viselhetı; i) a hosszú ujjú nıi ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı hímzett jelvénnyel kivéve a hallgatónıi állományt viselendı; j) a 20. és 26. változat megengedettként rövid ujjú nıi ingblúzzal, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitőzıvel, hivatásos állományt kifejezı hímzett jelvénnyel kivéve a hallgatónıi állományt viselhetı; k) az általános nıi köznapi öltözetet viselı állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színő derékövet hord ezüstszínő csattal; a tábornok, a fıtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínő, a tiszthelyettes, valamint a hallgató ezüstszínő stilizált címerrel díszítve; l) a légierıs és hadihajós nıi köznapi öltözetet viselı állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához fekete színő derékövet hord ezüstszínő csattal, a tábornok, a fıtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínő, a tiszthelyettes ezüstszínő stilizált címerrel díszítve; m) a 18. változatnál a gyakorlópulóver, a 24. változatnál a sötétkék pulóver felsı ruhadarabként, kihajtott inggallérral viselendı; 48

49 n) a 18. és 24. változat télen, épületen belül önállóan, épületen kívül nıi kalappal (a légierı állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány fekete nıi kalappal), nıi ballonkabáttal, nyaksállal, bırkesztyővel, átmeneti idıszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierı állománya és a hadihajós állomány sötétkék köznapi sapkával) is viselhetı; o) a 19., 20., 25. és 26. változat télen, épületen belül önállóan, átmeneti idıszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierı állománya és a hadihajós állomány sötétkék köznapi sapkával) is viselhetı; p) megengedettként, katonai objektumon belül, a köznapi zubbony helyett mellény, a sötétkék köznapi zubbony helyett sötétkék mellény a nıi mellény épületen belül kigombolható, épületen kívül begombolva, köznapi sapkával (sötétkék köznapi sapkával), a köznapi szoknya helyett nıi köznapi pantalló, a sötétkék köznapi szoknya helyett sötétkék köznapi pantalló viselhetı; q) a nyári változatok harisnya nélkül is viselhetıek; r) a 15. és a 21. változat csizmával is viselhetı; s) a és a változathoz megengedettként szandál is viselhetı; t) a légierıs és a hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el; u) a katonanı a köznapi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt 49

50 elrendelı állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viselésérıl; v) a katonanı a terhesség harmadik hónapjától kezdıdıen szolgálati idejében polgári ruhát viselhet; w) az általános köznapi öltözetet viselı katonanı a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett nıi kalapot is viselhet. Ünnepi öltözet 47. Ünnepi öltözetet visel a tiszti és tiszthelyettesi állomány tagja, valamint a hallgató a laktanyán belül és kívül ünnepi állománygyőlések, katonai rendezvények, külföldi katonai küldöttségek fogadása, baráti és nyugdíjas találkozók, valamint kulturális események alkalmával. Ezt az öltözetet viseli a hallgatói állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedı társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, ha a sorakozás (felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentısebb családi eseményeken (házasságkötés, keresztelı stb.). A) Az általános ünnepi öltözetet viselı tábornoki, fıtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és hallgatói állomány 50

51 Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 1. változat 2. változat Köznapi Bocskai-sapka Köznapi Bocskai-sapka Posztóköpeny 4/4-es ballonkabát Köznapi zubbony Köznapi zubbony Társasági fehér ing Társasági fehér ing Köznapi pantalló Köznapi pantalló Nyakkendı Nyakkendı Téli bırkesztyő Bırkesztyő Zokni Zokni Félcipı Félcipı Nyaksál Nyakkendıcsíptetı Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Kézelıgomb Deréköv Deréköv Átmeneti idıszakban Nyáron 3. változat 4. változat Köznapi Bocskai-sapka Köznapi Bocskai-sapka Köznapi zubbony Társasági fehér ing Társasági fehér ing Köznapi pantalló Köznapi pantalló Nyakkendı Nyakkendı Zokni Zokni Félcipı Félcipı Nyakkendıcsíptetı Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Kézelıgomb Deréköv Deréköv 51

52 B) A légierıs és hadihajós ünnepi öltözetet viselı tábornoki, fıtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány Az öltözet változatai: Télen Átmeneti idıszakban 5. változat 6. változat Sötétkék köznapi sapka Sötétkék köznapi sapka Sötétkék posztóköpeny Sötétkék 4/4-es ballonkabát Sötétkék köznapi zubbony Sötétkék köznapi zubbony Társasági fehér ing Társasági fehér ing Sötétkék köznapi pantalló Sötétkék köznapi pantalló Fekete köznapi nyakkendı Fekete köznapi nyakkendı Fekete téli bırkesztyő Fekete bırkesztyő Fekete zokni Fekete zokni Fekete félcipı Fekete félcipı Fekete nyaksál Nyakkendıcsíptetı Nyakkendıcsíptetı Kézelıgomb Kézelıgomb Fekete deréköv Fekete deréköv 52

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése Papp János A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése 1852-ben, a forradalom és szabadságharc bukását követően Magyarországon elfogadták az osztrák büntető-törvénykönyvet, amely kimondta,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én.

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én. ABTL - 4.2-10 - 21/19/1979 /I S T. d - A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10 21/19/1979. %f3 w f a, &HOSZTÍNf. az l5 J» 3 «G \ í ' v - * * '«.-s.-.;v U 015 a. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 16., hétfő Tartalomjegyzék 332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2008. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut.

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut. Mód. 7/1969fcsf. ut. 71. XII. 1-ig volt érvénytelen BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/7/1966. 789 A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 007. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 14/2008. (VI. 13.) HM rendelet 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 80/2008. (VI. 13.) OGY

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

Magyar joganyagok - 9/2005. (III. 30.) HM rendelet - a Magyar Honvédség Öltözködé 2. oldal 1.1 A katonai egyenruházat - a hadviselésre vonatkozó nemze

Magyar joganyagok - 9/2005. (III. 30.) HM rendelet - a Magyar Honvédség Öltözködé 2. oldal 1.1 A katonai egyenruházat - a hadviselésre vonatkozó nemze Magyar joganyagok - 9/2005. (III. 30.) HM rendelet - a Magyar Honvédség Öltözködé 1. oldal 9/2005. (III. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemről és a Magyar

Részletesebben

Magyar joganyagok - 9/2005. (III. 30.) HM rendelet - a Magyar Honvédség Öltözködé 2. oldal A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzata I. Fejezet ÁLTAL

Magyar joganyagok - 9/2005. (III. 30.) HM rendelet - a Magyar Honvédség Öltözködé 2. oldal A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzata I. Fejezet ÁLTAL Magyar joganyagok - 9/2005. (III. 30.) HM rendelet - a Magyar Honvédség Öltözködé 1. oldal 9/2005. (III. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemről és a Magyar

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

Részletesebben

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 66. szám 5219 p) az, aki a tárgyévben megkezdi legalább 6 hónap időtartamra tervezett illetmény nélküli szabadságát, q) a Hszt. 77. (1) bekezdés b) vagy e) k) pontja

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154-88/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/19/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA a Belügyminisztérium tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak ruházati ellátásáról

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I.

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I. Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hőséget, bátor helytállást

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 54/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f ( MAGYAR KŐZTARSASÁ G HONVÉDELMI MINISZTERE Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Budapest Tisztelt Képviselő Úr! A K17774. számú, Tájékoztatás

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1/2010. (I. 14.) HM rendelet A Tábori Lelkészi

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 7. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE - 2011 - 2 A szabálytalanságok kezelése eljárásrend célja, hogy a Zrínyi

Részletesebben

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20.

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/2006. (IV. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet. a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet. a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról 1. oldal 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN ELŐADÁSOK LADOCSI JENŐ A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN Ladocsi Jenő őrnagy, mint a Magyar Műszaki Kontingens összekötő

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet atűzoltóság

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2015. évi CXCVII. törvény 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 15/2015. (XII. 21.) HM rendelet 16/2015.

Részletesebben

HSZT módosítása 2009. December 10.

HSZT módosítása 2009. December 10. HSZT módosítása 2009. December 10. 190 igen,156 nem, 2 tartózkodás mellett a Parlament 2009. december 07.-én elfogadta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

Magyar Wargame Szabályzat (M.W.SZ.)

Magyar Wargame Szabályzat (M.W.SZ.) Magyar Wargame Szabályzat (M.W.SZ.) Az airsoft játékosok nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft a paintballhoz hasonló, biztonságos,

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.5.3. L 117/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS (EU) 2016/682 RENDELETE (2016. április 29.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 13., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2016. (I. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 129 1/2016. (I. 13.) HM utasítás

Részletesebben

4. 5 6 A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9-13.

4. 5 6 A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9-13. A honvédelmi miniszter 89/2007. (HK 12.) HM határozata az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg) Az egészségügyi

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2016. (V. 10.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek

Részletesebben

a belügyminiszter .../2016. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter .../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter TERVEZET.../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter közleménye

A vidékfejlesztési miniszter közleménye A vidékfejlesztési miniszter közleménye az erdészeti szakszemélyzet, a minisztérium, valamint az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakört ellátó köztisztviselők

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

TERVEZET- A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

TERVEZET- A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/ 739 / /2009. ELŐTERJESZTÉS a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1995. évi LXXXIII. törvény. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról

1995. évi LXXXIII. törvény. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról 1995. évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított

Részletesebben

Múzeumi kiállító terek berendezése és eszközök szállítása - tájékoztató az eljárás eredményéről

Múzeumi kiállító terek berendezése és eszközök szállítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Múzeumi kiállító terek berendezése és eszközök szállítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

1996. évi XLV. törvény

1996. évi XLV. törvény 1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsooktatási intézmények vezetoinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról A katonai és a rendvédelmi felsooktatási intézményekben folyó tevékenység célja

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ MENET 2015

SZENT LÁSZLÓ MENET 2015 SZENT LÁSZLÓ MENET 2015 A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár és a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 2015. június 25 június 26-án hagyományőrző céllal megrendezi a Szent László

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2009. ( ) FVM rendelet

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2009. ( ) FVM rendelet 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról Az élelmiszerláncról és

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

be/sfphpm01-03450/2015/mksz

be/sfphpm01-03450/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KKFKDSE Gazdálkodási formakód 001 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt.

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás/ráépülés azonosító száma, és megnevezése: 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő Modul: 10163-12 Gépészeti munkabiztonság

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

1 / 19 2013.04.29. 14:59

1 / 19 2013.04.29. 14:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület DVKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu HÍRLEVÉL

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Részletesebben

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész Gáspár Tibor 1 ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ II. rész Absztrakt A logisztikai egységek, szervezetek története kevésbé feltárt területe a hadtörténelemnek. Általában

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete. Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete. Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról A Somogy Megyei Közgyűlés 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról 1 A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6)

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

A 2016. évi riói XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon Engedélyezett Azonosítók

A 2016. évi riói XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon Engedélyezett Azonosítók A 2016. évi riói XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon Engedélyezett 2016. február ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. BEVEZETÉS Az olimpiai játékokat többek között az az Olimpiai Chartában lefektetett alapelv különbözteti

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez mezei őrszolgálat

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/ 739 / /2009. ELŐTERJESZTÉS az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. március 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2003.(X.30.) rendelete. az önkormányzat jelképeiről és kitüntető díjairól

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2003.(X.30.) rendelete. az önkormányzat jelképeiről és kitüntető díjairól Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2003.(X.30.) rendelete az önkormányzat jelképeiről és kitüntető díjairól Balatonfüred Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés

Részletesebben