TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014.

2 Tartalom 1. Általános ismeretek Katonai vezetői alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei A szak mintatanterve (közös képzési fázis) A szak mintatanterve (specializációs képzési fázis) A specializációra való kerülés feltételei A kritérium követelmények A végbizonyítvány (abszolutórium) követelményei A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgák tartalmi követelményei A záróvizsga eredmény megállapításának módja Az oklevél minősítésének összetevőit és kiszámításának módja A kötelező és kötelezően választható tantárgyak, tantervi egységek A tanulmányi ügyek intézési rendje, a félfogadási idő A hallgatói jogorvoslat rendje Egyéb információk

3 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzat (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) előírásai (26. (2) bekezdés) alapján, a Tanulmányi Osztály beiratkozáskor a hallgató rendelkezésre bocsátja a tanulmányaik folytatásának megtervezéséhez szükséges adatokat tartalmazó Tanulmányi Tájékoztatót. A Tanulmányi Tájékoztatóban az Egyetemre vonatkozó általános, és a Karra, illetve a szakokra vonatkozó különös és sajátos információkat elkülönítve kell megjeleníteni. A Tanulmányi Tájékoztatót évente aktualizálni kell. A jelen füzet a katonai vezetői alapképzési szakra vonatkozó ismereteket tartalmazza. 1. Általános ismeretek A Karon meghirdetett szakok honvédtiszti pályára készítenek fel, ezért a hallgatók intézményi életében fontos szerepet kap a nemzeti tisztképzés hagyománya és értéke, a katonai rendtartás és a fegyelem. A hallgatók a hadtudományi, katonai műszaki tudományi, biztonságpolitikai, vezetési és szervezési ismereteken túl a szaktól függően széles körű társadalomtudományi, természettudományi, műszaki, matematikai, informatikai és jogi ismereteket szereznek. NATO- és EU-tagságunk, valamint a nemzetközi békeműveletekben való részvételünk kiemelt jelentőségűvé teszi a szakmai idegen nyelvi képzést. A katonai pályára való felkészítés fontos része a hallgatók folyamatos testi-fizikai edzése, amelynek során nagy szerepet kapnak az önvédelmi és a katonai sportok. Az NKE HHK-n katonai alapképzésben csak honvéd tisztjelöltként lehet tanulni. A honvéd tisztjelölt hallgatók jogállását a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, továbbá a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló évi CXXXII. törvény szabályozza. Honvéd tisztjelölt hallgató az, aki a tiszti pályát hivatásának választja, és a sikeres felvételit követően a honvédséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján, a 2

4 választott szak teljes idejű képzése alatt a Magyar Honvédséggel honvéd tisztjelölti szolgálati viszonyban van. A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személlyel a Honvéd Vezérkar főnöke köt ösztöndíjszerződést. Az ösztöndíjszerződés megkötésének napjával a honvéd tisztjelölt a Honvédséggel tisztjelölti szolgálati jogviszonyt létesít, és az Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) állományába kerül. A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy a honvédtiszti alapképzés alatt a Magyar Honvédséggel tisztjelölti szolgálati jogviszonyban, a katonai felsőoktatási intézménnyel pedig ezzel egyidejűleg hallgatói jogviszonyban áll. A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, továbbá a honvéd tisztjelölt a hivatásos állományba vételét követően, legalább a honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban köteles a Honvédségnél szolgálatot teljesíteni. A Magyar Honvédség az ösztöndíjszerződés megkötésével arra vállal kötelezettséget, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, továbbá hogy a tanulmányait eredményesen befejező honvéd tisztjelölt a Magyar Honvédség hivatásos tiszti állományába kerül felvételre, és őt a Magyar Honvédség megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja. A Magyar Honvédséggel ösztöndíjszerződést kötő hallgató (honvéd tisztjelölt hallgató) a felsőoktatási intézményben a vonatkozó jogszabály szerinti ellátásban (ruházat, élelmezés, elhelyezés, orvosi ellátás stb.), rendszeres havi alapilletményben, a tanulmányi átlageredménytől függő tanulmányi- és egyéb pótlékban, továbbá a tanulmányokhoz szükséges tankönyv-, tanszertámogatásban részesül. A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy tisztjelölti állományba történő felvétele az ösztöndíjszerződés megkötésével történik. Honvédtiszti alapképzésben ösztöndíjszerződés megkötése nélkül hallgatói jogviszony nem létesíthető, és nem tartható fenn. Az MH LZ ruházattal és egyéb szükséges anyagokkal felszereli a hallgatókat. A honvéd tisztjelölt részére a kollégiumi elhelyezés kötelező. A kollégiumot a katonai rendtartás szabályainak megfelelően csak engedéllyel hagyhatják el. 3

5 2. Katonai vezetői alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei Az alapképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership) Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) szakképzettség: katonai vezető (zárójelben megjelölve a specializációt) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader választható specializációk: lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta és vegyivédelmi (Infantry, Armoured, Reconnaissance, Artillery, Engineer, Air Defence Missile, ABC- Protection) Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai Képzési ág: honvédelmi és katonai A képzési idő félévekben: 8 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték a szakdolgozattal együtt: 54 kredit A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 4

6 A katonai vezetői alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetők (parancsnokok) képzése, akik képesek a megszerzett közszolgálati, általános katonai, differenciált szakmai (fegyvernem, szakirány) és vezetői ismereteik birtokában alegységeket vezetni és irányítani, az alapfokozat birtokában a honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő első tiszti beosztások betöltésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek - a szakmai átés továbbképző tanfolyamokra is alapozva - a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapképzésben végzett katonai vezető rendelkezik: közszolgálati alapismeretekkel; a megfelelő alap katonai vezetői (parancsnoki) kompetenciákkal; a katonai alegység (szakasz) vezetésére alkalmas szakmai tudással és készséggel; a nemzeti katonai hagyományok tiszteletével; rövid felkészítés után nemzetközi (EU, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és békeműveleti helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való feladat-végrehajtás képességével; saját fegyverneme iránti elhivatottsággal és más fegyvernemek szakmai kultúrájának tiszteletével; az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogi ismeretekkel; a harctevékenységi fajták, továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységek ismeretével; az összfegyvernemi harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának alapvető ismereteivel; a szakasz (század) szinten az ABV rendszabályok alkalmazásának ismereteivel; a rögtönzött robbanóeszközök (IED) jellemző tulajdonságainak ismereteivel, és az ellenük való tevékenység rendszabályaival; a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretekkel; 5

7 a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel; a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, haditechnikai eszközeinek és harcanyagainak ismeretével; a szakasz (század) szinten műszaki zárási, erődítési álcázási, és robbantási alapismeretekkel; a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatok megoldásához való hozzájárulás alegységszintű elméleti és gyakorlati ismereteivel; korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel; a szakasz (század) kommunikációs, híradó és informatikai eszközeinek ismeretével, informatikai alkalmazói ismeretekkel; alapvető egészség- és járványügyi, valamint sebesült ellátási ismeretekkel; kiváló mentális, fizikai, pszichikai állapottal; magabiztos angol katonai szaknyelvi kommunikációs készségekkel; korszerű teljesítményértékelési és a beosztottakat motiváló képességekkel; alapvető média ismeretekkel. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető képes: a harcászati ismereteinek, a szakasz és századszintű harcászat alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására; a rábízott alegység béke időszaki- és békétől eltérő körülmények közötti vezetésére; az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogok, kötelezettségek, parancsadási és fegyelmi jogkörök gyakorlására; a rábízott alegység (szakasz) készenlétének fenntartására, fokozására vonatkozó rendszabályok betartására és betartatására; a rábízott alegység harc és harccal kapcsolatos tevékenységének megtervezésére és megszervezésére; 6

8 a szakasz kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretek alkalmazására; a szakasz rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközök alkalmazására és üzemeltetésére; terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítő eszközök alkalmazására; más fegyvernemekkel és szakalegységekkel való együttműködésre; rögtönzött robbanóeszköz (IED) veszélyes környezetben való használatára; a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközeinek alkalmazására, üzemeltetésére; a szakasz (század) harci és békevezetési okmányainak vezetésére. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető alkalmas: a kapott parancsok, feladatok logikus, időben történő, hatékony végrehajtására; szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, század (üteg) szintű parancsnoki feladatok végzésére, a rábízott alegység (szakasz) harcának vezetésére bonyolult viszonyok között is; a rábízott alegység (szakasz) kiképzésének vezetésére; a szakirányának megfelelő szaktiszti beosztások ellátására; a rendszeresített haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadrafogható állapotban tartásának biztosítására; az alárendelt katonai szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő eredményes biztosítására. A lövész specializáció képzési célja a Magyar Honvédség lövész alegységei részére első tiszti szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és lövész fegyvernemi szakmai ismereteik birtokában képesek alegységük kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, lövész alegységük harcának vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó haditechnikai 7

9 eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, alkalmazható, hadra fogható állapotban tartására. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető lövész specializáción továbbá rendelkezik: a lövész szakasz, (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével, a lövész zászlóalj tűztámogató rendszerének működésével, elméleti és gyakorlati lehetőségeivel kapcsolatos ismeretekkel; a lövész szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével; más országok haderejének, haditechnikai eszközeinek számára releváns ismeretével; a lövész szakasz (század) tűzvezetési, harcvezetői ismereteivel; a lövész szakasz (század) kiképzésének, felkészítésének metodikai ismereteivel; a lövész haditechnikai eszközök kiszolgálásának és alkalmazás előtti felkészítésének ismereteivel; Képes: a lövész szakasz (század) harcának terepen történő vezetésére, az alegysége tüzének megszervezésére, vezetésére és az alegysége tüzének és a kötelékek mozgásának összehangolására; az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek lövész alegység szinten történő tervezésére, szervezésére és vezetésére; a békeműveletekben alkalmazott eljárások tervezésére és az alegysége vezetésére békeműveletekben; harcászati komplex és lövészeti foglalkozások (raj, szakasz lőgyakorlatok) tervezésére, szervezésére és levezetésére; a lövész szakasz (század) menetével, a váltással, nyugvással és szállítással kapcsolatos tevékenységek megszervezésére és vezetésére; a lövész század fegyvernemi kötelékei és megerősítő támogató erői tevékenységének összehangolására; 8

10 a lövész szakasz önálló alkalmazása esetén a tevékenységek vezetésére; a lövész szakasz (század) túlélését biztosító rendszabályok tervezésére, szervezésére és betartatására; a tábori tüzér szervezetek számára célfelderítésre, tűzigénylésre, tűzhelyesbítésre és a pusztítás eredményének jelentésére; Alkalmas: lövész fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, lövész század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére. A harckocsizó specializáció képzési célja a Magyar Honvédség harckocsizó csapatai részére első tiszti szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése. Tevékenységi körébe tartozik a rábízott harckocsizó szakasz harckiképzésének, napi tevékenységének tervezése, szervezése és vezetése, alegysége harcának vezetése, az alárendeltségébe utalt haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható, hadra fogható állapotban tartása. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető harckocsizó specializáción rendelkezik: a harckocsi alegységek alkalmazási elveinek, eljárásainak és a tüzelés és tűzhelyesbítés szabályainak ismeretével; a harckocsi alegységek alkalmazásának háborús és békétől eltérő időszakban végrehajtandó elveivel és gyakorlatával; a harckocsi szakasz (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével; a harckocsi szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével; Képes: a harckocsi alegység tüzének megszervezésére, vezetésére, az alegység hatékony alkalmazására; az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek harckocsi alegység szinten történő tervezésére, szervezésére és vezetésére; 9

11 Alkalmas: harckocsizó fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, harckocsi század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére. A felderítő specializáció képzési célja a Magyar Honvédség felderítő csapatai részére olyan első tiszti szintű beosztás, valamint század szintű törzsekben rendszeresített felderítő szaktiszti beosztások ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és felderítő fegyvernemi szakmai ismereteik birtokában képesek a saját fegyvernemi alegység harckiképzésének napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére. Alkalmasak az alárendeltségükbe utalt haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható állapotban tartására. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető felderítő specializáción rendelkezik: a szárazföldi haderőnem felépítésének és alkalmazása alapjainak, elveinek ismereteivel; harcászati szintű összfegyvernemi ismeretekkel; a szárazföldi felderítés harcászati szintű adatforrásai (csapatfelderítés mélységi (különleges felderítés); harcászati hírszerzés (személyek által végzett felderítés (HUMINT); képfelderítés (IMINT), stb.) alkalmazási elveinek, az adatforrások által alkalmazott adatszerzési technikáknak és az adatszerzési tevékenységek vezetésének elméleti és gyakorlati szabályainak ismeretével; más országok reguláris haderejének jellemzőiről, haditechnikai eszközeiről (felismerési jegyei, megsemmisítési, rongálási, késleltetési lehetőségei), szervezetéről (zászlóalj, ezred, dandár); harci alkalmazási elveiről ismeretekkel; a terrorista, félkatonai szervezetek jellemzőinek, haditechnikai eszközeinek, felszerelésének (felismerési jegyeit, megsemmisítési, rongálási, késleltetési lehetőségeit), szervezetének, harci alkalmazási elveinek, az aszimmetrikus hadviselés sajátosságainak ismeretével; 10

12 a műveleti területen (valószínűsíthető hadszíntér) előforduló természetes terepakadályok leküzdésének elméletének és gyakorlatának releváns ismeretanyagával; Képes: az adatszerzés alegység szintű (felderítő adatforrás) megtervezésére, megszervezésére és vezetésére, a felderített adatok előzetes feldolgozására, értékelésére, továbbítására; a szárazföldi harcászati szintű felderítőrendszeren belüli és az együttműködő (vertikális és horizontális valamint szövetséges multinacionális) rendszerek közötti kapcsolódások alapján végrehajtott adatszerzésre, az adat és információ védelmi rendszerekben alkalmazott eszközök magabiztos üzemeltetésére; az alárendelt felderítőszerv vezetésére alacsony és magas intenzitású műveletekben, bonyolult nemzetközi jogi környezetben, az aszimmetrikus hadviselés körülményei között; tartós idejű (4-6 hónap), nem honi területen végrehajtott alacsony vagy magas intenzitású katonai műveletben való részvételre; huzamosabb ideig, a saját csapatoktól távol, idegen (kulturális, vallási stb.) környezetben megerőltető fizikai és pszichikai igénybevétel elviselésére; a hagyományos értelemben vett csapat- és mélységi (különleges) felderítő alegység szakasz szintű parancsnoki munkaköreinek ellátására; az Ejtőernyős alkalmas orvosi minősítéssel rendelkező ejtőernyővel történő alkalmazásra; Alkalmas: béke és békétől eltérő műveletekben, bonyolult viszonyok között is, a képzettségének megfelelő felderítő szervek vezetésére; felderítő fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, felderítő század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére. 11

13 A tüzér specializáció képzési célja a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem számára olyan katonai vezetők (tüzér tisztek) képzése, akik ismerik a korszerű tüzérségi eszközöket, azok szakszerű használatát. Vezetői felkészültségük alapján képesek első tiszti beosztásukban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére. Legyenek képesek arra, hogy tudásukat a tüzérfegyvernem igényének megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés formájában továbbfejlesszék, és alkalmassá váljanak egyes sajátos (páncéltörő, aknavető, század tűztámogató, rádió lokátor állomáskezelő) feladatok végrehajtására. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető tüzér specializáción rendelkezik: a tüzérségi tűztámogatás rendszere felépítésének és annak az összfegyvernemi harcba történő integrálásához szükséges ismeretekkel, jártasságokkal; a tüzér lövegek, műszerek üzemeltetéséhez és megóvásához szükséges ismeretekkel; a tüzérségi harcrendi elemek elhelyezése, előkészítése követelményeinek ismereteivel; a tüzérség lövészete és tűzvezetése megszervezésének ismereteivel; az első tiszti beosztásához szükséges meteorológiai és ballisztikai ismeretekkel; Képes: első tiszti beosztásban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére; a tüzér alegységek harctevékenysége előkészítésére és vezetésére; a tüzér lövegek, műszerek kezelésére az alapvető beszabályozások végrehajtására; a tüzér szakasz (üteg) lövészetének és tűzvezetésének előkészítésére és vezetésére; a megkövetelt tüzérségi tűzfeladatok normaidőre történő végrehajtására; 12

14 a tüzérségi harcrendi elemek kiválasztására, előkészítésére, elfoglalásának irányítására és a harci munka megszervezésére; tüzér szakmai foglalkozások, gyakorlatok előkészítésére, hatékony levezetésére; a lövész század tűztámogatásának megszervezésére és tervezésére; a tüzérfegyvernem szerint szervezett továbbképzést követően egyes sajátos (páncéltörő, aknavető, század tűztámogató, rádió lokátor állomáskezelő) feladatok végrehajtására; Alkalmas: tüzér fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, tüzér üteg szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére. A légvédelmi rakéta specializáció képzési célja a Magyar Honvédség számára olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és légvédelmi rakéta szakmai ismeretek birtokában képesek légvédelmi rakéta alegységük harcának, kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a fegyvernem igényének megfelelően szervezett, vagy önálló továbbképzés formájában bővítsék, és alkalmassá váljanak egyéb sajátos (törzsek légvédelmi főnöki, egyéb harc- és tűzvezetési beosztásokhoz tartozó funkcionális) feladatok végrehajtására. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető légvédelmi rakéta specializáción rendelkezik: a légierő haderőnem felépítésének és alkalmazása alapjainak, elveinek ismereteivel; a földi telepítésű légvédelem alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és értékelési rendet (TACEVAL) tartalmazó ismeretekkel; a földi telepítésű légvédelem harctevékenysége előkészítésének, végrehajtásának és mindenoldalú biztosításának ismereteivel- a kezelt 13

15 légvédelmi fegyverrendszer harci alkalmazásának lehetőségeire és sajátosságaira vonatkozó ismeretekkel; a NATO Egységes Légvédelmi Rendszerének felépítésével, működésével és abban elfoglalt helyének, szerepének ismereteivel; a földi telepítésű légvédelem harc- és tűzvezetése feladatainak, a kapcsolódó eljárás- és okmányrendszer ismeretével; Képes: a légvédelmi rakéta alegység harcának, kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére; az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására; a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) harci beosztásai funkcionális kötelmeinek ellátására; a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) alkalmazásának megszervezésére és vezetésére; a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzési tevékenységének tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására; a légvédelmi rakétakomplexum alkalmazásával kapcsolatos üzemeltetési, üzemben tartási feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására; Alkalmas: a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) működésének bonyolult helyzetekben (béke és békétől eltérő műveletekben) történő hatékony biztosítására; a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzésének vezetésére és végrehajtására. A műszaki specializáció képzési célja a Magyar Honvédség műszaki alegységei részére olyan első tiszti szintű parancsnoki beosztás ellátására alkalmas felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és műszaki szakmai ismeretek birtokában képesek alegységük 14

16 kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a műszaki alegységek igényének megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés formájában bővítsék. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető műszaki specializáción rendelkezik: a műszaki szakterület valamennyi területén (műszaki-felderítő, utászzártelepítő, tűzszerész, pontonos hidász, deszant-átkelő, útépítő, hídépítő, állás- és szerkezetépítő, repülőtér-karbantartó, műszakimentő, anyag előkészítő és feldolgozó, álcázó, vízellátó, világító) alapismeretekkel; átfogó robbantási ismeretekkel; műszaki rajzok olvasásához és egyszerű műszaki rajzok elkészítéséhez szükséges ismeretekkel; szerkezetek megépítésének irányításához szükséges (építésvezetői) ismeretekkel; Képes: a szakasz (század) harc és harccal kapcsolatos műszaki támogatási feladatok megtervezésére, megszervezésére; a műszaki szakalegység rendszeresített haditechnikai eszközeinek alkalmazására, üzemeltetésére; a szakasz (század) robbantási feladatainak és foglalkozásainak vezetésére, robbantási számítások végzésére; műszaki rajzok olvasására, egyszerű műszaki rajzok, statikai és szilárdságtani számítások elkészítésére; a szakasz (század) szinten felmerülő építési és rombolási feladatok megszervezésére és irányítására; a műszaki alegység igényeinek megfelelően továbbképzésben ismereteit bővíteni; Alkalmas: 15

17 műszaki szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, műszaki század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére. A vegyivédelmi specializáció képzési célja a Magyar Honvédség vegyivédelmi alegységei részére olyan első tiszti beosztás szintű parancsnoki feladatok ellátására alkalmas felsőfokú végzettségű katonai vezetők- képzése, akik a szükséges általános katonai és az ABV védelmi szakmai ismeretek birtokában képesek fegyvernemi alegységük kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére. Az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadrafogható állapotban tartására, azok technikai kiszolgálásának végrehajtására és ellenőrzésére, az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok végzésére. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető vegyivédelmi specializáción rendelkezik: a vegyivédelmi alegység-parancsnoki beosztásokban a békeidőszaki honvédelmi, a béketámogató, valamint háborús műveletekben a (harc)tevékenység ABV támogatásához, ABV biztosításához kapcsolódó szakfeladatok ellátásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek megtervezéséhez, megszervezéséhez és irányításához szükséges ismeretekkel; a vegyivédelmi alegységek általános katonai és szakkiképzésének, továbbá napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére vonatkozó ismeretekkel; a sugárzó, mérgező, fertőző és veszélyes ipari anyagok kezelésével kapcsolatos rendszabályok ismeretével; az elöljárói döntés-támogatást segítő, az ABV helyzetet szakszerű értékelésére vonatkozó, a következmények csökkentésére és felszámolására, az ABV védelmi feladatok koordinálására, és az alegységek hatékony alkalmazására vonatkozó ismeretekkel; 16

18 a szakterületeknek megfelelő vegyivédelmi szaktechnikai eszközök, berendezések üzemeltetéséhez, alkalmazásához és kiszolgálásához szükséges általános és speciális ismeretekkel; az ABV szakfeladatok végrehajtásához szükséges informatikai és kommunikációs rendszerek ismeretével; a megfelelő környezetvédelmi és katasztrófa-elhárítási ismeretekkel, a kárelhárítási és kárfelszámolási feladatok tervezéséhez, szervezéséhez és a végrehajtás irányításához szükséges szakmai ismeretekkel; a különböző vegyivédelmi technikai eszközök, egyéni védőeszközök, felszerelések és anyagok, szállításával, tárolásával kapcsolatos rendszabályok ismeretével; a gyújtófegyverek, valamint a harctéri tüzek elleni védelem feladatainak végrehajtásához szükséges szakmai ismeretekkel; a mérgező harcanyagok alapvető laboratóriumi analitikai módszereinek ismeretével, a különböző eredetű radioaktív minták laboratóriumi elemzéséhez szükséges ismeretekkel és a vegyi, biológiai és radioaktív anyagok harctéri mintavételezésének ismeretével; Képes: felmérni az ABV fegyverek, illetve veszélyes ipari anyagok katonai műveletre gyakorolt hatásának kockázatát a harcterületen, illetve a tevékenységi körzetben; az ABV helyzet szakszerű értékelése alapján javaslatok tételére, a következmények csökkentésére és felszámolására, az ABV védelmi feladatok koordinálására és az alegységek hatékony alkalmazására; fegyvernemi és szakalegységek ABV védelmi felkészítésének, kiképzésének tervezésére és ellenőrzésére; az ABV-, és gyújtófegyverek, valamint a harctéri tüzek elleni védelem technikai feladatainak megszervezésére és összehangolt végrehajtására; 17

19 a mérgező harcanyagok és radioaktív anyagok harctéri mintavételezésére, laboratóriumi elemzések előkészítésére és az analízis végrehajtására; a vegyi-, sugár- és biológiai felderítés, valamint a mentesítés és a fertőtlenítés eszközeinek hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelő biztonságos üzemeltetésére, különböző környezeti és bonyolult viszonyok között, azok összehangolt, hatékony alkalmazásának megszervezésére és irányítására; a személyi védelem ABV védelmi összetevőivel történő ellátására és technikai kiszolgálás megszervezésére; a Magyar Honvédség katasztrófa-elhárítási rendszerén belül nukleáris baleset, ipari katasztrófa következményeinek felszámolásával összefüggő szakfeladatok tervezésére, szervezésére és irányítására; Alkalmas: vegyivédelmi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, vegyivédelmi század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: Alapozó ismeretek: kredit Közszolgálati alapismeretek (közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga), a szakmai törzsanyagot megalapozó katonai- és társadalomtudományi alapismeretek; Szakmai törzsanyag: kredit Általános és katonai vezetéstudományi, hadtudományi alapismeretek, térinformatika, katonai térképészeti ismeretek, a nemzeti katonai értékrend, hagyományok és az egyetemes és magyar hadtörténelem, valamint az összfegyvernemi és fegyvernemi harcászat alapismeretei, haditechnika, katonapedagógia, hadijog, logisztikai ismeretek, testnevelés; Differenciált szakmai anyag: kredit Szakterületi, fegyvernemi (lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta és vegyivédelmi) ismeretkörök. 18

20 Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritériumfeltétel. A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézményi és csapatbázison levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal. A szakmai- és csapatgyakorlatok és komplex harcászati foglalkozások összegzett időtartama a teljes képzés során: 8-16 hét. Idegen nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. 19

21 3. A szak mintatanterve (közös képzési fázis) tantárgy kódja tantárgy jellege tanulmányi terület/tantárgy 1 Alapozó ismeretek 1.1 Katonai alapkiképzési modul félév/szemeszter TÖRZSANYAG ÖSSZESEN elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. heti tanóra félévi tanóra heti tanóra félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra félévi tanóra heti tanóra félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra félévi tanóra heti tanóra félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra félévi tanóra heti tanóra félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra félévi tanóra heti tanóra félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra félévi tanóra heti tanóra félévi tanóra kredit elm. + gyak. Heti összes tanóra HKTSB01 K Katonai testnevelés 58 2 F (S1) HGEOB02 K Harcászati modul (alapkiképzés) F (S1) HGEOB03 K Fegyverzeti és szakcsapat modul 58 5 F (S1) HGEOB04 K Lövészeti felkészítés 88 4 F (S1) HGEOB05 K Szabályismereti modul 78 5 F (S1) HGEOB06 KR1 S1 szigorlat (katonai alapkiképzés komplex számonkérés) 0 0 S Közszolgálati ismeretek modul KTE1B01 K Általános politológia B NKEHT K Általános szociológia (Szociológiai alapismeretek) B KAL6B01 K Alkotmányjog K RRVTB01 K Vezetés- és szervezés elmélet B KIJ6B01 K Közigazgatási funkciók és működés K HHH1B01 K Hadelmélet és katonai műveletek K KBVAB03 K Biztonsági tanulmányok K RARTB01 K Rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer B KAL6B02 K Az állam szervezete K HLMLB01 K Közszolgálati logisztika B KSJ4B01 K Közszolgálati életpályák K KPÜ2B01 K Közpénzügyek és államháztartástan K NKTB01 K Nemzetbiztonsági tanulmányok B VKMTB11 K Katasztrófavédelmi igazgatás K RRVTB03 K Közös közszolgálati gyakorlat G Katonai és társadalomtudományi alapozó modul HÖLHB06 K Harcászat I B (S2) HÖLHB07 K Harcászat II A (S2) H925B01 K Matematika (katonai vezetői alap) G HÖLHB14 K Katonai műveletek egészségügyi biztosítása A (S2) Katonai infokommunikáció HIEHB47 K B és elektronikai hadviselés alapjai HHTFBFK001K K Filozófia-kultúrtörténet és katonai kultúraismeret B HUKPB03 K Katonai vezetői személyi kompetenciafejlesztés G H925B02 K Matematika (katonai vezetői alap) G Alegységparancsnoki gyakorlati ismeretek HÖLHB15 K G (jog, gazdálkodás, kiképzés, személyügy, békevezetés) HÖLHB09 KR2 S2 szigorlat (Katonai vezetői alapismeretek) S Alapozó ismeretek öszesen: Szakmai törzsanyag Nemzeti katonai értékrend, K hagyomány és hadtörténelmi modul H760B06 K Hadtörténelem (katonai vezetői) K H760B07 K Magyar hadtörténelem és katonai hagyományok K Katonai vezetéstudományi modul HUKPB02 K Alkalmazott katonapszichológia és pedagógia alapjai G (S3) HHKV K Katonai vezetés- és szervezéselmélet I G (S3) HHKV K Katonai vezetés- és szervezéselmélet II A (S3) HÖLHB10 KR3 S3 szigorlat (Katonai vezetéstudományi és pedagógia-pszichológia) S K Fegyvernemi alapozó modul HLHAB04 K Katonai logisztikai és haditechnikai alapismeretek G HGEOB09 K Katonai tereptan és geoinformációs ismeretek G HÖSHB11 K Szárazföldi csapatok harcászata G (S4) HÖLHB12 K Légierő csapatok harcászata G (S4) Műszaki és vegyivédelmi csapatok alkalmazásának alapjai HÖLHB16 K G (S4) HÖSHB12 K Szárazföldi csapatok harcászata A(S4) HÖLHB13 K Légierő csapatok harcászata A(S4) Műszaki és vegyivédelmi csapatok alkalmazásának alapjai HÖLHB17 K A(S4) SZV Szabadon választott tárgy S4 szigorlat HÖLHB11 KR4 S (Fegyvernemi alapozó ismeretek) Szakmai törzsanyag SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN (TÖRZSANYAG 1-5. FÉLÉV) 4/a Kreditet nem képező tantárgyak HKTSB02 KR Katonai Testnevelés II G HKTSB03 KR Katonai Testnevelés III G HKTSB04 KR Katonai Testnevelés IV G HKTSB05 KR Katonai Testnevelés V G KR Idegen nyelv HÖLHB25 K Katonai vezetői alapszak közös képzési fázis záróvizsga HFELB31 KR5 Harcászati komplex foglalkozás 3 (őszi kihelyezés) 20 A (KR5) HFELB52 KR7 Harcászati komplex foglalkozás 5 (őszi kihelyezés) 20 A (KR7) HFELB22 KR6 Harcászati komplex foglalkozás 4 (nyári kihelyezés) 2 20 A (KR6) félév összes kreditet nem képző kontaktóra ÖSSZES TANÓRARENDI TANÓRA /a Szabadon választható tantárgyak HFELB66 SZV Ejtőernyős felkészítés G G HÖLHB18 SZV Basics of the effects-based approach to operations K K K K HÖLHB20 SZV Űrdinamika, a világűr katonai alkalmazásának alapjai K K V K HÖLHB19 SZV Extrém fizikai, pszichikai és környezeti K K K K NKEHT SZV Szervezetszociológia K K K K NKEHT SZV Bevezetés a katonaszociológiába K K K K HÖLHB21 KR13 Szakmai- (Csapat-) gyakorlat 4 hét a 8. félévben (első tiszti beosztásra való közvetlen felkészülés) SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ Aláírás (A) Beszámoló (B) 2 2 Félévközi értékelés (F) 5 5 Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((f(z))) Gyakorlati jegy(g) Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((g(z))) Vizsga (V) Vizsga (((zárvizsga tárgy((v(z))) Alapvizsga (AV) Komplex vizsga (KO) Szigorlat (S) Záróvizsga (Z) Kritérium követelmény (KR) Félévenkénti számonkérések összesen KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK S1 (KR1), S2 (KR2), S3 KR3), S4 (KR4), S5 (KR12) szigorlatok eredményes letétele A KR5 - KR11 harcászati komplex foglalkozások közül minimum 5 teljesítése (távollét csak egészségügyi és szolgálati okból engedélyezett) Idegen nyelv Katonai Testnevelés II-VIII. KR13 - Szakmai- (csapat-) gyakorlat teljesítése 20

22 4. A szak mintatanterve (specializációs képzési fázis) Tanóra-, kredit- és vizsgaterv (harckocsizó specializáció) tantárgy kódja tantárgy jellege SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN (TÖRZSANYAG áthozat) heti tanóra elm. félévi tanóra heti tanóra 5. gyak. félévi tanóra kredit heti tanóra félévi tanóra heti tanóra 2.2 Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei Orientációs modul HFELB61 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HFELB62 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HGEOB11 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HFELB64 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) kód SZV Szabadon választható tantárgy HHKV KV NATO military staff work training G Orientációs modul összesen Differenciált szakmai ismeretek HHK1B13 KV Harckocsi haditechnika A(S5) HHK1B11 KV Harckocsi fegyverzettechnika A(S5) HHK1B19 KV Speciális felkészítés B HHK1B16 KV Katonai metodika B HHK1B14 KV Harckocsi harcászat K (Z) HHK1B17 KV Harckocsi lőkiképzés K (Z) SZV Szabadon választható tantárgy HHK1B12 KV Harckocsi Fegyverzettechnika G HHK1B20 KV Speciális felkészítés G HHK1B15 KV Harckocsi harcászat G(Z) HHK1B18 KV Harckocsi lőkiképzés G(Z) SZV Szabadon választható tantárgy HÖLHB26 KV Szakdolgozat-védés Z HÖLHB27 KV Szakdolgozat-készítés Differenciált szakmai ismeretek összesen ALAPKÉPZÉSI SZAK MINDÖSSZESEN /b Kreditet nem képező tantárgyak HFELB63 KR8 Harcászati komplex foglalkozás 6t (téli kihelyezés) 20 A (KR8) HFELB22 KR9 Harcászati komplex foglalkozás 6ny (nyári kihelyezés) 20 A (KR9) HKTSB06 KR Katonai Testnevelés VI HFELB79 KR10 Harcászati komplex foglalkozás 7 (őszi kihelyezés) 20 A (KR10) HKTSB07 KR Katonai Testnevelés VII HFELB41 KR11 Harcászati komplex foglalkozás 8 (téli kihelyezés) 20 A (KR11) HKTSB08 KR Katonai Testnevelés VIII kód KR Idegen nyelv HFELB01 KR12 S5 szigorlat (harckocsi fegyvernemi alapismeretek) S HFELB03 KV Specializáció záróvizsga Z félév összes kreditet nem képző kontaktóra x x x x x 0 ÖSSZES TANÓRARENDI TANÓRA /b Szabadon választható tantárgyak SZV Harckocsi típusok SZV Harckocsi lőszerek SZV Fegyvernemek története B B B B Áthozat záróvizsga tárgyak (közös képzési fázis) HHKV K Katonai vezetés- és szervezéselmélet I. (Z) HHKV K Katonai vezetés- és szervezéselmélet II. (Z) HÖSHB11 K Szárazföldi csapatok harcászata 1. (Z) HÖSHB12 K Szárazföldi csapatok harcászata 2. (Z) HÖLHB12 K Légierő csapatok harcászata 1. (Z) HÖLHB13 K Légierő csapatok harcászata 2. (Z) HÖLHB21 KR13 Szakmai- (Csapat-) gyakorlat KR számonkérés és heti összes tanóra elm. félév/szemeszter félévi tanóra SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ Aláírás (A) Beszámoló (B) Félévközi értékelés (F) Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((f(z))) Gyakorlati jegy(g) Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((g(z))) 2 2 Vizsga (V) 2 2 Vizsga (((zárvizsga tárgy((v(z))) Alapvizsga (AV) Komplex vizsga (KO) Szigorlat (S) Záróvizsga (Z) 1 1 Kritérium követelmény (KR) SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN (TÖRZSANYAG áthozat) FÉLÉVENKÉNTI SZÁMONKÉRÉS MINDÖSSZESEN KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK S5 szigorlat (harckocsi fegyvernemi alapismeretek) KR13 - Szakmai- (csapat-) gyakorlat teljesítése gyak. kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra elm. félévi tanóra heti tanóra gyak. félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra elm. félévi tanóra heti tanóra gyak. félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra elm. félévi tanóra TÖRZSANYAG összesen. heti tanóra gyak. félévi tanóra kredit elm. + gyak. heti összes tanóra 21

23 Tanóra-, kredit- és vizsgaterv (felderítő specializáció) tantárgy kódja tantárgy jellege tanulmányi terület/tantárgy SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN (TÖRZSANYAG áthozat) heti tanóra elm. félévi tanóra heti tanóra 5. gyak. félévi tanóra kredit heti tanóra félévi tanóra 2.2 Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei Orientációs modul HFELB61 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HFELB62 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HGEOB11 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HFELB64 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) SZV Szabadon választható tantárgy HHKV KV NATO military staff work training G Orientált modul összesen Differenciált szakmai ismeretek HFELB71 A harcászati szintű katonai felderítés elmélete és gyakorlata G (Z) KV IV HFELB74 KV Idegen hadseregek-ismerete IV G(S5) HFELB72 KV Speciális felderítő ismeret IV G (Z) HFELB75 KV Katonai metodika IV B HFELB73 KV Felderítő eszközismeret és alkalmazás IV G SZV Szabadon választható tantárgy A harcászati szintű katonai felderítés elmélete és gyakorlata HFELB81 KV IV G(Z) HFELB84 KV Idegen hadseregek-ismerete IV K HFELB82 KV Speciális felderítő ismeret IV G(Z) HFELB83 KV Felderítő eszközismeret IV K SZV Szabadon választható tantárgy HÖLHB26 KV Szakdolgozat-védés Z HÖLHB27 KV Szakdolgozat-készítés Differenciált szakmai ismeretek összesen ALAPKÉPZÉSI SZAK MINDÖSSZESEN /b Kreditet nem képező tantárgyak HFELB63 KR8 Harcászati komplex foglalkozás 6t (téli kihelyezés) 20 A (KR8) HFELB22 KR9 Harcászati komplex foglalkozás 6ny (nyári kihelyezés) 20 A (KR9) HKTSB06 KR Katonai Testnevelés VI HFELB79 KR10 Harcászati komplex foglalkozás 7 (őszi kihelyezés) 20 A (KR10) HKTSB07 KR Katonai Testnevelés VII HFELB41 KR11 Harcászati komplex foglalkozás 8 (téli kihelyezés) 20 A (KR11) HKTSB08 KR Katonai Testnevelés VIII KR Idegen nyelv HFELB01 KR12 S5 szigorlat (felderítő fegyvernemi alapismeretek) S HFELB03 KV Specializáció záróvizsga Z félév összes kreditet nem képző kontaktóra x x x x x 0 SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN /b Szabadon választható tantárgyak HFELB76 SZV Túlélés alapjai erdős- hegyes területen télen (Téli túlélés) A HFELB77 SZV Speciális felderítő eszlözök ismerete A A A HFELB78 SZV Mozgás alapjai téli időjárási viszonyok között A A A HFELB87 SZV Túlélés alapjai természetes vizek közelében (Vízi túlélés) A A HFELB88 SZV Víziakadályok felderítése A HFELB89 SZV Túlélés erdős- hegyes területen (Nyári túlélés) A A kód SZV Fegyvernemek története B B B Áthozat záróvizsga tárgyak (közös képzési fázis) HHKV K Katonai vezetés- és szervezéselmélet I. (Z) HHKV K Katonai vezetés- és szervezéselmélet II. (Z) HÖSHB11 K Szárazföldi csapatok harcászata 1. (Z) HÖSHB12 K Szárazföldi csapatok harcászata 2. (Z) HÖLHB12 K Légierő csapatok harcászata 1. (Z) HÖLHB13 K Légierő csapatok harcászata 2. (Z) HÖLHB21 KR13 Szakmai- (csapat-) gyakorlat KR13 számonkérés és heti összes tanóra elm. heti tanóra 6. gyak. félévi tanóra kredit félév/szemeszter számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra elm. félévi tanóra heti tanóra 7. gyak. félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra elm. félévi tanóra heti tanóra 8. gyak. félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra elm. félévi tanóra TÖRZSANYAG összesen. heti tanóra gyak. félévi tanóra kredit elm. + gyak. heti összes tanóra SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ Aláírás (A) Beszámoló (B) Félévközi értékelés (F) Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((f(z))) Gyakorlati jegy(g) Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((g(z))) 2 2 Vizsga (V) 2 2 Vizsga (((zárvizsga tárgy((v(z))) Alapvizsga (AV) Komplex vizsga (KO) Szigorlat (S) 1 1 Záróvizsga (Z) 1 1 Kritérium követelmény (KR) SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN (TÖRZSANYAG áthozat) FÉLÉVENKÉNTI SZÁMONKÉRÉS MINDÖSSZESEN KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK KR12 - S5 felderítő fegyvernemi alapismeretek szigorlat KR13 - Szakmai- (csapat-) gyakorlat teljesítése 22

24 Tanóra-, kredit- és vizsgaterv (tüzér specializáció) tantárgy kódja tantárgy jellege tanulmányi terület/tantárgy SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN (TÖRZSANYAG áthozat) heti tanóra elm. félévi tanóra heti tanóra 5. gyak. félévi tanóra kredit heti tanóra félévi tanóra heti tanóra 2.2 Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei Orientációs modul HFELB61 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HFELB62 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HGEOB11 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) HFELB64 KV Speciális szakmai felkészítés B (S5) kód SZV Szabadon választható tantárgy HHKV KV NATO military staff work training G Orientált modul összesen Differenciált szakmai ismeretek HTÜZB 21 KV Tüzér harcászat és harcvezetés V K (Z) HTÜZB22 KV Tüzérlövéstan és tűzvezetés K (Z) HTÜZB23 KV Haditechnikai ismeretek V G HTÜZB24 KV Tüzérfelderítés G HTÜZB25 KV Harcszolgálat K (Z) HTÜZB26 KV Katonai metodika V K SZV Szabadon választható tantárgy HTÜZB91 KV Tüzér (tábori)szakosító képzés G HTÜZB92 KV Tüzér (páncéltörő)szakosító képzés G HTÜZB93 KV Tüzér (századtűztámogató) szakosító képzés G HTÜZB31 KV Tüzér harcászat és harcvezetés V G(Z) HTÜZB32 KV Tüzérlövéstan és tűzvezetés G(Z) HTÜZB33 KV Haditechnikai ismeretek V B HTÜZB34 KV Harcszolgálat G(Z) SZV Szabadon választható tantárgy HÖLHB26 KV Szakdolgozat-védés Z HÖLHB27 KV Szakdolgozat-készítés Differenciált szakmai ismeretek összesen ALAPKÉPZÉSI SZAK MINDÖSSZESEN /b Kreditet nem képező tantárgyak HFELB63 KR8 Harcászati komplex foglalkozás 6t (téli kihelyezés) 20 A (KR8) HFELB22 KR9 Harcászati komplex foglalkozás 6ny (nyári kihelyezés) 20 A (KR9) HKTSB06 KR Katonai Testnevelés VI HFELB79 KR10 Harcászati komplex foglalkozás 7 (őszi kihelyezés) 20 A (KR10) HKTSB07 KR Katonai Testnevelés VII HFELB41 KR11 Harcászati komplex foglalkozás 8 (téli kihelyezés) 20 A (KR11) HKTSB08 KR Katonai Testnevelés VIII kód KR Idegen nyelv HFELB01 KR12 S5 szigorlat (tüzér fegyvernemi alapismeretek) S HFELB03 KV Specializáció záróvizsga Z félév összes kreditet nem képző kontaktóra x x x x x 0 ÖSSZES TANÓRARENDI TANÓRA /b Szabadon választható tantárgyak HTÜZB81 SZV Tüzérségi tűz tervezése G HTÜZB82 SZV A tüzérség lőelmélete K HTÜZB83 SZV Harcászati (hadműveleti) szintű vezetési és irányítási információs rendszerek G HTÜZB84 SZV Tüzérségi tűz tervezése K kód SZV Fegyvernemek története B Áthozat záróvizsga tárgyak (közös képzési fázis) HHKV K Katonai vezetés- és szervezéselmélet I. (Z) HHKV K Katonai vezetés- és szervezéselmélet II. (Z) HÖSHB11 K Szárazföldi csapatok harcászata 1. (Z) HÖSHB12 K Szárazföldi csapatok harcászata 2. (Z) HÖLHB12 K Légierő csapatok harcászata 1. (Z) HÖLHB13 K Légierő csapatok harcászata 2. (Z) HÖLHB21 KR13 Szakmai- (Csapat-) gyakorlat KR számonkérés és heti összes tanóra elm. félév/szemeszter gyak. félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra elm. félévi tanóra heti tanóra gyak. félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra félévi tanóra heti tanóra 8. félévi tanóra kredit számonkérés és heti összes tanóra heti tanóra félévi tanóra TÖRZSANYAG összesen. elm. gyak. elm. gyak. heti tanóra félévi tanóra kredit elm. + gyak. heti összes tanóra SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ Aláírás (A) Beszámoló (B) Félévközi értékelés (F) Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((f(z))) Gyakorlati jegy(g) Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((g(z))) 3 3 Vizsga (V) 4 4 Vizsga (((zárvizsga tárgy((v(z))) Alapvizsga (AV) Komplex vizsga (KO) Szigorlat (S) 1 1 Záróvizsga (Z) 1 1 Kritérium követelmény (KR) SZAKON KÖZÖS ÖSSZESEN (TÖRZSANYAG áthozat) FÉLÉVENKÉNTI SZÁMONKÉRÉS MINDÖSSZESEN KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK KR12 - S5 tüzér fegyvernemi alapismeretek szigorlat KR13 - Szakmai- (csapat-) gyakorlat teljesítése 23

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

Doktori PhD értekezés

Doktori PhD értekezés Doktori PhD értekezés Békési Bertold 2006 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Békési Bertold okl. mk. őrnagy A KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉNEK,

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján:

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján: 1. Az

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási felügyelő Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia BA szak Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése Tanár: dr. Arapovics Mária

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2016.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2016. TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2016. Tartalom 1. Általános ismeretek...2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK I. A szakirányú

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 3 2. Katonai logisztika alapképzési

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A képzés célja: igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott képi kifejezéspszichológiai képzés nyújtása a már diplomával rendelkező

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

ZÁSZLÓALJ HARCCSOPORT ABV TÁMOGATÓ MODULSZAKASZ, MINT MŰVELETTÁMOGATÓ VEGYIVÉDELMI KÉPESSÉG 1

ZÁSZLÓALJ HARCCSOPORT ABV TÁMOGATÓ MODULSZAKASZ, MINT MŰVELETTÁMOGATÓ VEGYIVÉDELMI KÉPESSÉG 1 ABV VÉDELEM BEREK TAMÁS ZÁSZLÓALJ HARCCSOPORT ABV TÁMOGATÓ MODULSZAKASZ, MINT MŰVELETTÁMOGATÓ VEGYIVÉDELMI KÉPESSÉG 1 CBRN DEFENCE PLATOON OF BATTALION TASK FORCE AS OPERATION SUPPORT CBRN CABABILITY Az

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában A 2011. CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. számú példány HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező munkarend szerint tanuló hallgatók

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1./ kapcsolatos

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész Gáspár Tibor 1 ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ II. rész Absztrakt A logisztikai egységek, szervezetek története kevésbé feltárt területe a hadtörténelemnek. Általában

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem SZENT ISTVÁN EGYETEM Feln ttképzési és Szaktanácsadási Központ 2103 Gödöll, Páter K. u. 1. Te /fax: 28/ 522-019 Tel: 28/522-000 1195 11996,1197 mell www.felnottkepzes.szie.hu Feln ttképzési nyilvántartási

Részletesebben

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN HADTUDOMÁNY BENCE BALÁZS DR. DEÁK JÁNOS DR. SZTERNÁK GYÖRGY GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN Biztonságpolitikai elemzők véleménye

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. Az alapszak megnevezése: KONDUKTOR 2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 54/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan A Mérnöki Kar azon hallgatói, akik az adott szakra 2012/13. tanév előtt nyertek felvételt, a

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN ELŐADÁSOK LADOCSI JENŐ A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN Ladocsi Jenő őrnagy, mint a Magyar Műszaki Kontingens összekötő

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja:

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja: FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. július 1., péntek Tartalomjegyzék 168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK német, néderlandisztika bölcsészettudomány,

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Tájékoztató előadás. 2015. november 20.

Tájékoztató előadás. 2015. november 20. Tájékoztató előadás 2015. november 20. Tanulmányi Főnökség Szerencsi Zsolt alezredes Tanulmányi főnök E-mail: info@ncoa.hu Telefon: 06-26-312-888/521182 Ügyintézők: Szabó Dóra szds. Szalay-Batuska Erika

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben