DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, július - n Budapest, július - n Dr. Lakatos László mk. vezérırnagy fıtitkár Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felterjesztem! Budapest, július - n Dr. Kállai Attila mk. alezredes a Doktori Tanács titkára

2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fıtitkárának PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁSA PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) fıtitkára a rektor jogkörében eljárva a januári pályázati felhívás, a Doktori Tanács június 22-i, valamint a Szenátus június 30-i döntése alapján pótfelvételt hirdet meg az egyetemen folyó PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre a 2010 szeptemberétıl kezdıdı tanulmányi idıszakra vonatkozóan. A ZMNE a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban, szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követı fokozatszerzési eljárás alapján, tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelı PhD doktori fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott tudományszak magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító mővelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés, oktatási, illetve kutatási terét a ZMNE akkreditált doktori iskolái biztosítják. A pótfelvételi eljárásra a teljes pályázati anyag benyújtásával a rendes (tavaszi) felvételi eljárásnál megadott módon és formában lehet jelentkezni azoknak, akik igazolható és méltányolható okból a rendes felvételi idıpontjáig pályázatukat nem tudták benyújtani. A Szenátus határozata 1 alapján pótfelvételi eljárásra jelentkezhetnek továbbá mindazok, akik a Doktori Szabályzat 20. (1) bekezdésének módosulása következtében egyetemi oklevelük minısítésére hivatkozva a rendes felvételi eljárásból kizárásra kerültek, illetve ezen ok miatt az eljárásban nem vehettek részt. Pótfelvételre jelentkezhetnek azon pályázók is, akiknek a felvételhez szükséges, de hiányzó publikációi a rendes és a pótfelvételi eljárás közötti idıszakban megjelentek. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvetı kutatói gyakorlat megszerzésének elısegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhetı: a) szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejő (nappali); b) szervezett költségtérítéses képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejő (nappali) képzés; részidejő (levelezı) képzés; egyéni képzés. c) egyéni költségtérítéses felkészülésben. Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkezı oktató, kutató pályázhat, ha jelentıs saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tud igazolni. A képzésben való részvétel feltételei (az egyéni felkészülésre történı felvételnél is az alábbi feltételek szerint kell eljárni): 1) felvételi pályázat benyújtása; 2) a doktori iskola és a tudományszak vezetıjének befogadó nyilatkozata; 3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; 1 A ZMNE szenátusának KANC/73-61/2010. (VI.30.) számú határozata (hatályos tól). 1

3 4) a doktori iskolák javaslata és az Egyetemi Doktori Tanács döntése a felvételrıl; 5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak megléte. 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok I. Hadtudományi doktori iskola 1) Biztonságelméletek; 2) Hadtörténelem; 3) A hadtudomány általános elmélete; 4) Jog és védelmi igazgatás; 5) A katonaföldrajz elmélete; 6) Katonai humán erıforrás menedzsment; 7) Katonai kultúra és személyközi kommunikáció; 8) Katonai logisztika és védelemgazdaság; 9) A katonai mőveletek harctámogatásának elmélete; 10) Katonapedagógia; 11) Katonapszichológia; 12) Katonaszociológia; 13) A légierı mőveletek és vezetésük elmélete; 14) A nemzetbiztonság elmélete; 15) Politikatudomány és honvédelem; 16) Rendvédelem; 17) A szárazföldi csapatok mőveletei és vezetésük elmélete; 18) A védelmi informatika és kommunikáció elmélete. II. Katonai mőszaki doktori iskola 1) Katonai mőszaki infrastruktúra elmélete; 2) Haditechnika; 3) Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; 4) Környezetbiztonság és katasztrófavédelem; 5) Közlekedési logisztika; 7) Biztonságtechnika; 8) Védelmi igazgatás. A tudományszakok kutatási témáinak részletes listája a doktori pótfelvételi tájékoztató 1-2. sz. mellékletében, illetve az egyetem honlapján ( megtalálható. 4. Jelentkezés a doktori képzésre A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történı jelentkezést a ZMNE Doktori Szabályzat 18. -ban meghatározott módon kell benyújtani a meghirdetett határidıig. A jelentkezési lap formáját a pótfelvételi tájékoztató 3. sz. melléklete tartalmazza. A végzettséget, nyelvismeretet tanúsító hazai és külföldi oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. - ban felsorolt jogszabályok, valamint a évi C. törvény (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl) alapján történik. 5. A pályázat benyújtásának módja A kitöltött jelentkezési lapot a ZMNE rektora jogkörében eljáró fıtitkárnak címezve a hon- és rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzıdéses állományú pályázói részérıl a szolgálati út betartásával postai úton, vagy az egyetem 2

4 ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen kell a ZMNE Tudományszervezı Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt ) eljuttatni. A pályázatot tartalmazó borítékot a PÁLYÁZAT DOKTORI KÉPZÉSRE felirattal is el kell látni. 6. A pályázat benyújtásának határideje A pályázat benyújtásának határideje a pótfelvételi eljárásra: július 31. A beérkezett pályázatokat a Tudományszervezı Központ formai szempontból megvizsgálja, a hiányos pályázati anyaggal jelentkezıket tájékoztatja pályázatuk formai okból történı elutasításáról. Hiánypótlásra ez esetben nincs lehetıség. 7. A felvételi meghallgatás A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítı jelentkezıket a doktori iskolák vezetıi felvételi meghallgatásra hívják be. A felvételi meghallgatás célja a jelentkezı habitusának, addigi tudományos tevékenységének, nyelvismeretének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. A pótfelvételi meghallgatásra augusztus 26-án kerül sor. 8. A felvételi eljárás értékelési rendje A felvételi meghallgatást követıen a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 20. alapján értékeli a jelentkezıt. A sikeres felvételhez legalább 60 pont, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges, melyen belül a habitus és az addigi tudományos tevékenység értékelési területein minimum pont, egyéni felkészülı esetén minimum pont elérése kötelezı. A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt a sorrend megállapításával továbbítja a ZMNE Doktori Tanácshoz (DT). A DT szeptember 14-én dönt a pályázó felvételérıl, illetve kérelmének elutasításáról. A felvételi döntésrıl a pályázók szeptember 20-ig levélben értesítést kapnak. A 2010 szeptemberében kezdıdı tanévre pótfelvételi eljárásra meghirdetett hallgatói keretlétszámok az egyetem doktori iskoláiban a következık: a) Hadtudományi Doktori Iskola: 12 fı; b) Katonai Mőszaki Doktori Iskola: 27 fı. 9. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésre történı jelentkezés díja a felsıoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006 (XI. 27.) számú Kormányrendelet alapján Ft. (A felvételi eljárási díjat a következı számlaszámra kérjük átutalni: ) Az oktatáshoz kapcsolódó költségtérítési díjakat a Gazdálkodási Szabályzat, valamint az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat elıírásai alapján rektori határozat állapítja meg. A képzési költségek a 2010-ben felvételizık számára: a) teljes idejő (nappali) költségtérítéses képzési formánál Ft/fı/félév; b) részidejő (levelezı) költségtérítéses képzési formánál Ft/fı/félév; c) egyéni költségtérítéses képzési formánál Ft/fı/félév; d) egyéni felkészüléses formánál Ft/fı/felkészülési idıszak. Az idegen nyelvő költségtérítéses képzési és elkészülési formára jelentkezık a magyar nyelvő megfelelı díjak (a-d) kétszeresét térítik meg. 3

5 10. Támogatások, mentességek és kedvezmények Teljes idejő (nappali) ösztöndíjas képzésben részt vevı hivatásos állományú doktorandusz képzési költségei megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró tanulmányi szerzıdést köthet. Amennyiben a doktorandusz tanulmányait más képzési formában folytatja, a képzési költségek megtérítésérıl hivatalos nyilatkozatot kell benyújtania. Költségtérítéses képzésben részt vevı hivatásos és szerzıdéses állományú doktorandusz részére a képzési költségek megtérítését kérelmére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró, vagy az állományilletékes parancsnok engedélyezheti, a munkahely átvállalhatja. A támogatások, mentességek és kedvezmények egyéb feltételeit a Doktori Szabályzat 56. -a tartalmazza. Mellékletek: 1. A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái. (12 lap); 2. A Katonai Mőszaki Doktori Iskola doktori témái (9 lap); 3. Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre (4 lap); 4. Jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek (1 lap); 5. Világnyelvek jegyzéke (1 lap); 6. A doktori képzésért felelıs koordináló szervek és vezetıik (1 lap); 7. Alkalmazott rövidítések jegyzéke (1 lap). Budapest, július 04-én. A rektor jogkörében eljárva: dr. Lakatos László mk. vezérırnagy sk. fıtitkár Készült: 2 példányban Egy példány: 2 lap Ügyintézı ( ): Dikácz Csaba szds. (29-046) Kapják: 1. sz.: Fıtitkár 2. sz.: Tudományos rektorhelyettes 3. sz.: Irattár 4

6 1. számú melléklet A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2010/2011-es tanévre: 01. Biztonságelméletek tudományszak Szakvezetı: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 1. A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati problémái. Témavezetı: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 2. Az Európai Unió közös biztonság és védelempolitikája. Témavezetı: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 3. A jövı kihívásai és az új NATO stratégiai koncepció. Témavezetı: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 4. Védelempolitika nemzetközi trendjei, hazai megvalósulása. Témavezetık: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 5. A regionális biztonság kérdései. Témavezetı: Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, PhD 6. Fegyverzet-ellenırzés, leszerelés és a biztonság. Témavezetık: Dr. Nagy László egyetemi docens, DSc Dr. N. Rózsa Erzsébet c. egyetemi tanár, CSc 7. A terrorizmus biztonságpolitikai összefüggései. Témavezetı: Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár, CSc 8. A rendvédelem és biztonság. Témavezetı: Dr. Szikinger István, CSc 02. Hadtörténelem tudományszak Szakvezetı: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezetı: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, DSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezetı: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, DSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezetı: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 4. Tábori lelkészek szerepe a háborúban és békében. Témavezetı: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 5. A légierı története. Témavezetı: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 5

7 6. A magyar katonai felsıoktatás múltja, jelene és jövıje. Témavezetı: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 7. Az 1945 utáni helyi háborúk a hadmővészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezetı: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezetı: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 9. A magyar hadsereg haderıinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története. Témavezetı: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, DSc 10. A csapatok által használt objektumok és a katonai erıdítési rendszerek építésének, fenntartásának, mőködtetésének története a XIX XX. században. Témavezetı: Dr. Szabó József János CSc 11. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderıben. Témavezetı: Dr. Szabó József János CSc 12. A második világháború. Témavezetı: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 03. A hadtudomány általános elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. A hadtudomány jellemzıi, fejlıdésének lehetséges irányai a XXI. században. Témavezetık: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 2. A háborús- és nem háborús katonai mőveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezetık: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc Dr. Deák János tudományos fımunkatárs, PhD 3. A hadügy viszonya a politikához a nyugati demokráciákban. Témavezetı: Dr. Fregán Beatrix, PhD 4. A NATO stratégiai koncepciójának aktuális kérdései, stratégiai kultúrák. Témavezetı: Dr. Deák János tudományos fımunkatárs, PhD 5. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai és területei. Témavezetık: Dr. Resperger István PhD Dr. Kıszegvári Tibor prof. Emeritus, DSc 6. A civil-katonai együttmőködés (CIMIC) elmélete és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 7. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezetı: Dr. Bartha Tibor, PhD 8. Az éghajlatváltozás hatása a katonai erı alkalmazására. Témavezetı: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 9. A hadtudomány válaszai a XXI. század globális kihívásaira. Témavezetı: Dr. Gıcze István egyetemi docens, PhD 6

8 10. A humanitárius szervezetek szerepe a válságreagáló mőveletekben, együttmőködésük a katonai erıvel. Témavezetı: Dr. Fischl Vilmos, PhD 11. Az ENSZ, EBESZ és az EU vezette békemőveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezetı: Dr. Boda József, PhD 04. Jog és védelmi igazgatás tudományszak Szakvezetı: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A lakosság-tájékoztatás rendszerének helyzete, fejlesztésének lehetıségei a katasztrófavédelemben. Témavezetık: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 2. Rendvédelmi szervek vezetésének szakelméleti kérdései, a vezetı szervek és a vezetık felkészítése. Témavezetı: Dr. Czuprák Ottó egyetemi docens, PhD 3. A katasztrófavédelmi tevékenységek szakelmélete. Témavezetı: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 4. Nukleáris és radiológiai szennyezések globális problémái. Témavezetı: Dr. Vincze Árpád egyetemi docens, PhD 5. Vegyifegyverek ellenırzése és a leszerelés kérdései. Témavezetı: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 6. A védelmi igazgatási tevékenységben jelentkezı, a haderıt is érintı szervezési feladatok végzésének optimalizálási lehetıségei. Témavezetı: Dr. Szigeti Lajos egyetemi docens, PhD 7. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetıen. Témavezetı: Dr. Hülvely Lajos egyetemi docens, PhD 8. A jogalkalmazás betartásának hiányosságaiból eredı szabálytalanságok a hazai nonprofit szektor mőködésében különös tekintettel az önkormányzatok általmőködtetett szervezetek tevékenysége terén. Témavezetı: Dr. Horváth László egyetemi docens, PhD 9. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezetı: Dr. Nagy Lajos, PhD 10. A személyiségvédelem és a katonai büntetıjog aktuális kérdései. Témavezetı: Dr. Bódi Stefánia, PhD 11. Biztonságpolitika és jog: konfliktus-elméletek átfogó elemzése. Témavezetı: Dr. Bódi Stefánia egyetemi adjunktus, PhD 12. Szabadságjogok és biztonság konfliktusa. Témavezetı: Dr. Bódi Stefánia egyetemi adjunktus, PhD 13. Védelem-egészségügy elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezetı: Dr. Kóródi Gyula, PhD 7

9 05. A katonaföldrajz elmélete tudományszak Szakvezetı: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc 1. Regionális körzetek katasztrófa- és védelemföldrajza. Témavezetı: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 2. Válságkörzetek biztonságföldrajza, a katonaföldrajzi támogatás. Témavezetı: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 3. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai, a földrajzi tér értékelése. Témavezetı: Dr. Gıcze István egyetemi docens, PhD 06. Katonai humán erıforrás menedzsment tudományszak Szakvezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 1. Modernizációs kihívások, változásmenedzselés és szervezeti kultúraváltás a Magyar Honvédségben. Témavezetı: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 2. A hivatásos és a szerzıdéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei. Témavezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 3. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és mőködésének sajátosságai, valamint a mőködtetésével kapcsolatos kihívások. Témavezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 4. A nık szerepének történeti és strukturális megközelítése a haderıben és a rendvédelmi szerveknél. Témavezetı: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 5. A fizikai alkalmasság, mint a katonai alkalmasság és az egészségügyi állapot rendszeralkotó faktora. Témavezetı: Dr. Eleki Zoltán, PhD 07. Katonai kultúra és személyközi kommunikáció tudományszak Szakvezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 1. A humán tudományok szerepe és jelentısége a katonai felsıoktatásban. Témavezetı: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 2. A kommunikáció és kultúra kérdései a hadseregben. A személyközi és kultúraközi kommunikáció, hivatástudat, értékrend arculat. PR stratégiák a honvédségnél, rendırségnél, valamint vámés pénzügyırségnél. Témavezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 3. Társadalomelméleti és kultúrfilozófiai kérdések a hadseregben és a tisztképzésben (kultúra, európaiság, történetiség, modernizáció, globalizáció és fragmentáció). Témavezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 4. Válsággócok kultúrtörténeti háttere. Témavezetı: Dr. Törı Lajos egyetemi docens, PhD 8

10 5. Etika és katonai cselekvés. Katonai hivatás, tiszti értékrend. Az értékrendkutatások katonai hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón. Témavezetı: Dr. Himmer Péter fıiskolai tanár, PhD 6. A mővészeti nevelés szerepe és jelentısége a tiszti kultúra kialakításában (hagyomány, modernség, identitás, honvédtiszti mőveltség). Témavezetı: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 7. A közszolgálat és etika elméleti és gyakorlati kérdései a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél. Témavezetık: Dr. Himmer Péter fıiskolai tanár, PhD 8. Az erıszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális-, civilizációs háttere. Témavezetı: Dr. Törı Lajos egyetemi docens, PhD 9. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezetı: Dr. Törı Lajos egyetemi docens, PhD 10. A NATO kompatibilis nyelvképzés rendszere és továbbfejlesztésének irányai. Témavezetı: Dr. Szabó Olga Julianna egyetemi docens, PhD 11. Erkölcsi dilemmák a hivatásos rendıri állomány szakmai életében. Témavezetı: Dr. Valcsicsák Imre fıiskolai tanár, CSc 12. A multimédiás tananyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata a katonai szaknyelvi képzésben. Témavezetı: Forgácsné dr. Göttler Viktória, PhD 08. Katonai logisztika és védelemgazdaság tudományszak Szakfelelıs: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezetı: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A haderı mobilitását támogató katonai közlekedési képességek biztosításának lehetıségei. A katonai mőveletek közlekedési támogatásának elmélete. Témavezetı: Dr. Szőcs László egyetemi docens, CSc 3. A magyar közlekedési rendszer fejlıdésére ható honvédelmi tényezık, a terrorizmus és a közlekedés. Témavezetı: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 4. A nemzetközi ellátási lánc logisztikai támogatásának alkalmazási lehetıségei, fejlesztésének lehetséges irányai, különös tekintettel az RSOM és I idıszakára. Témavezetı: Dr. Réger Béla egyetemi docens, PhD 5. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történı kiválasztása. Témavezetı: Dr. Gyarmati József fıiskolai docens, PhD 9

11 6. A MK Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerének kialakítása, a tervezés metodikájának meghatározása. Témavezetı: Dr. Jároscsák Miklós, PhD 7. A védelmi gazdálkodás, erıforrás és költség felhasználás hatékony megvalósításának módszertani lehetıségei. Témavezetı: Dr. Balla Tibor, PhD 8. Katonai mőveletek egészségügyi biztosítása, az egészségügyi kiürítés rendszere, módszerei, a katonai egészségügyi alkalmassági követelmények változása az új szövetségi kihívások tükrében. Témavezetı: Dr. Svéd László, PhD 9. Az alváskutatás eredményeinek alkalmazása a hadtudomány egyes területein. Témavezetı: Dr. Szakács Zoltán, PhD 10. A harci stressz hatása a katonai mőveletekben résztvevık harcképességére. Témavezetı: Dr. Schandl László, PhD 11. A sürgısségi betegellátás kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében. Témavezetı: Dr. Főrész József, CSc 12. Fizikai alkalmasság fejlesztésének módszerei a védelmi szférában. Témavezetı: Dr. Kovács Péter, PhD 13. Katonai egészségügy sürgısségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és mőveletekben. Témavezetı: Dr. Svéd László, PhD 14. A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése. Témavezetı: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 15. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései. Témavezetı: Dr. Király László, CSc 16. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata. Témavezetı: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 17. A védelemgazdasági rendszerek összehasonlító, controlling-szemlélető elemzése. Témavezetı: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 09. A katonai mőveletek harctámogatásának elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 1. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai mőveletek mőszaki támogatása. Témavezetı: Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A robbanózárak mentesítésének, hatástalanításának új módszerei és eszközei, különös tekintettel a humanitárius aknamentesítés és a békefenntartás sajátos követelményeire. Témavezetı: Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 3. A csapatok megóvásának (Force protection) mőszaki támogatási fela-datai. Témavezetı: Dr. Kovács Tibor, PhD 4. A nemzetközi katonai mőveletek mőszaki támogatásának tapasztalatai, különös tekintettel a terrorizmus elleni harcra és a katasztrófák elleni védekezésre. Témavezetı: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 10

12 5. A NATO Azonnali Reagálású Erık (NRF) váltásaiba felajánlható mőszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható mőszaki támogatási feladatok függvényében. Témavezetı: Dr. Horváth Tibor, PhD 6. Az V. cikkelyen kívüli katonai mőveletek mőszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerő elvei, módszerei. Témavezetı: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 7. A geoinformációs támogatás elmélete és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 8. A Magyar Honvédség geoinformációs támogatása. Témavezetı: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 9. A biológiai hadviselés következményei és a hatékony felderítés kiépítésének lehetıségei. Témavezetı: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 10. Az ABV környezetben folyó katonai mőveletek lehetıségei a túlélés biztosítása mellett. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosítását elısegítı feladatok rendszerezése Témavezetı: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 11. Az ABV sérültek egészségügyi ellátásának rendezı elvei és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Kóródi Gyula, PhD 12. Az ABV-védelmi biztosítás, támogatás elmélete és gyakorlata. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására. Témavezetı: Dr. Berek Tamás egyetemi adjunktus, PhD 13. A nemzeti alapú harcvezetési és irányítási rendszer (TOPCCIS) alkalmazása háborús-, válságkezelés-, és béketámogató mőveletekben. Témavezetı: Dr. Furján Attila egyetemi docens, PhD 14. A válságkezelés és a béketámogató mőveletek tőztámogatásának, kiemelten a tüzérségi tőztámogatás elvei, lehetıségei. Témavezetı: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 15. Korszerő automatizált harc- és tőzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetıségei a NATO, továbbá a világ fejlett haderıiben. Témavezetı: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 16. A NATO tagállamok tüzérségi tőzeszközeinek és lıszereinek fejlesztési tendenciái és lehetıségei. Témavezetı: Dr. Szabó Tibor egyetemi docens, PhD 17. A katonai mőveletek hadmőveleti lıszerszámvetésének elmélete és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Szabó Tibor egyetemi docens, PhD 10. Katonapedagógia tudományszak Szakvezetı: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A katonai pálya motiválásának empirikus vizsgálata. Témavezetı: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 11

13 2. A NATO tagországok tisztképzésének összehasonlító vizsgálata. Témavezetı: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 3. A XXI. század parancsnokának jellemzı vonásai, értékközvetítı szerepe. Témavezetı: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 4. A NATO hadseregek oktatási-nevelési-képzési rendszerének elemzése, összehasonlítása. Témavezetı: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 5. A katonai vezetık viselkedés-befolyásolás módszereinek elemzése. Témavezetı: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 11. Katonapszichológia tudományszak Szakvezetı: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 1. A katonai mőveletek lélektani vonatkozásai. Témavezetık: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Pix Gábor egyetemi adjunktus, PhD 2. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései. Témavezetı: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 3. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései. Témavezetı: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 12. Katonaszociológia tudományszak Szakvezetı: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 1. Normasértı cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bőncselekmény, korrupció) tendenciái a szerzıdéses állomány körében. Témavezetı: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 2. A nık szerepének változása a haderıben. Témavezetı: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 3. A társadalom és a hadsereg kapcsolatának dimenziói. A hadsereg civil kontrollja (elvei, intézményei, gyakorlata). Témavezetı: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 4. A béketámogató mőveletek katonaszociológiai aspektusai. A polgári-katonai együttmőködés, mint a polgári-katonai kapcsolatok rendszerének speciális részterülete. Témavezetı: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 13. A légierı mőveletek és vezetésük elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A légi hadmőveletek elméletének és harcászatának tudomány-rendszertani helye és fejlıdésének törvényszerőségei, a légierı mőveletei és vezetésük elmélete tudományszak interdiszciplináris kapcsolatai a hadtudomány más tudományszakaival, és más tudományágakkal. Témavezetık: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD Dr. Berkovics Gábor, egyetemi docens, PhD 12

14 2. A légierı csapatok (légvédelmi rakéta-, repülı-, és légtérellenırzı csapatok) harcászatának, alkalmazásának fıkérdései a háborús- és a nem háborús katonai mőveletek során, valamint a magyar és a nemzetközi légierık, és fegyvernemeinek fejlıdéstörténete. Témavezetık: Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc Dr. Ruttai László, tudományos fımunkatárs, CSc Dr. Berkovics Gábor, egyetemi docens, PhD 3. A légierı vezetésének és irányításának fı kérdései, részvétele az összhaderınemi mőveletekben és tőztámogatásban, valamint mőveleteinek doktrinális értelmezése és a légierı doktrína fejlıdésének tendenciái. Témavezetık: Dr. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc Dr. Lükı Dénes egyetemi docens, CSc 4. A légierı alkalmazásának lehetıségei válságreagáló mőveletekben, és aszimmetrikus hadviselés viszonyai között, valamint a magyar légierı csapatainak részvétele nemzetközi missziókban. Témavezetık: Dr. Lükı Dénes egyetemi docens, CSc Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc Dr. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 5. A XXI. század kihívásai és fenyegetései a légtérbıl, a légi támadó eszközök fejlesztésének az alkalmazott mőveletekre gyakorolt hatásai, a légvédelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények változásának tendenciái, valamint a légi harc fejlıdéstörténete. Témavezetık: Dr. Lükı Dénes egyetemi docens, CSc Dr. Ruttai László, tudományos fımunkatárs, CSc Dr. Berkovics Gábor, egyetemi docens, PhD 14. A nemzetbiztonság elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. Héjja István egyetemi docens, CSc 1. A nemzeti biztonsági stratégia célkitőzéseinek megvalósulása a nemzetbiztonsági szolgálatok munkájában. Témavezetık: Dr. Héjja István egyetemi docens, CSc 2. Információk feldolgozásának elmélete és gyakorlata. Témavezetık: Dr. Kis-Benedek József, PhD 3. A válságkezelı mőveletek felderítı és hírszerzı támogatása, a nemzetbiztonsági szolgálatok együttmőködésének és tevékenységének koordinálása. Témavezetık: Dr. Héjja István egyetemi docens, CSc 4. Katonadiplomácia és információszerzés. Témavezetık: Dr. Sallai Imre, CSc; Dr. Rácz Lajos, PhD 5. A nemzetbiztonsági szféra történeti kutatásai, stratégiai kérdései, a tevékenységi- és intézményrendszer fejlesztésének problémái, a szolgálatok személyi állományának kiválasztásával, általános és speciális felkészítésével, pályafutásával összefüggı kérdések kutatása. Témavezetı: Dr. Izsa Jenı egyetemi docens, PhD 6. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a közös európai kül- és biztonságpolitika támogatásában. Témavezetı: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD 13

15 7. A nemzetbiztonsági szolgálatok, helye, szerepe, feladatai a magyar biztonságpolitikai rendszerben és az új kihívások elleni harcban valamint a szolgálatok tevékenységét szabályozó törvényi, jogszabályi háttér fejlıdése, változása a rendszerváltástól napjainkig. Témavezetık: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD Dr. Sallai Imre, CSc 8. Az információszerzés leghatékonyabban alkalmazható módszerei felderítı, hírszerzı együttmőködés nemzetközi formációiban, az információszerzı közösség (nemzeti és nemzetközi) alakításának lehetısége az új kihívásoknak megfelelni képes európai önálló biztonság- és védelempolitikai rendszerben. Témavezetık: Dr. Botz László, PhD Dr. Rácz Lajos, PhD 15. Politikatudomány és honvédelem tudományszak Szakvezetı: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 1. A globális problémák (túlnépesedés, nemzetközi migráció, klímaváltozás, kisebbségi kérdés) hatása a biztonságra és a fenntartható fejlıdésre. Témavezetı: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 2. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.). Témavezetı: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 3. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból. Témavezetı: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 4. A magyar politikai intézményrendszer (Országgyőlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti kérdései. Témavezetı: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 5. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás-multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései. Témavezetı: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 6. A magyar rendszerváltozás politikaelméleti kérdései. Témavezetı: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 7. A fenntarthatóság és a biztonság összefüggései. Témavezetı: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 8. Az éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései. Témavezetı: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 16. Rendvédelem tudományszak Szakvezetı: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc 1. Az Európai Unió rendvédelmi stratégiája, a rendvédelmi szervek együttmőködése, határigazgatásának fejlesztése. A rendvédelmi szervek minıségügyi kérdései. Témavezetı: Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens, PhD 14

16 2. Az Európai Unió és hazánk belsı biztonsági-, védelmi-, valamint határigazgatási rendszere, a rendvédelmi szervek vezetési- és szakelméleti- és felkészítési kérdései. Témavezetık: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens, PhD 3. A rendvédelmi szervek fejlıdésének történelmi összefüggései. A magyar állam rendvédelmi testületei, a csapaterıs tevékenységei a magyar rendvédelem történetében. Témavezetık: Dr. Parádi József fıiskolai tanár, CSc 4. A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete. Témavezetık: Dr. Faggyas Zoltán címzetes egyetemi docens, PhD Dr. Zsigovits László címzetes egyetemi docens, PhD 5. A rendészeti elvek és eljárások. Idegenrendészeti és menekültügyi rendszer az Európai Unióban. Az EU határellenırzéshez kapcsolódó jogi intézményrendszere. A határforgalom ellenırzési- és vízum rendszer az Európai Unióban. Témavezetık: Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár, CSc Dr. Gubicza József egyetemi docens, PhD Dr. Varga János fıiskolai tanár, PhD 6. A rendvédelmi szervek minısített idıszaki feladatai. Rendészeti kötelékek alkalmazásának szakelmélete. Témavezetık: Dr. Horpácsi Ferenc egyetemi adjunktus, PhD Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD 7. Egyes rendvédelmi szervek (rendırség, büntetés végrehajtás, katasztrófavédelem) szakelméletének aktuális kérdései. Témavezetı: Dr. Bökönyi István, CSc 17. A szárazföldi csapatok mőveletei és vezetésük elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 1. A szárazföldi csapatok fejlıdésének irányai és tartalma a XXI. században. Témavezetık: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc Dr. Resperger István, PhD 2. A szárazföldi csapatok mőveletei, a reagáló erık és az összhaderınemi képesség. Témavezetık: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 3. A haderı irányítási, vezetési rendszerének elmélete és gyakorlata az alkotmány és a szövetségesi kötelezettségek tükrében. Témavezetı: Dr. Szigeti Lajos egyetemi docens, PhD 4. A nemzetközi szervezetek által vezetett mőveletek tapasztalatai. Témavezetık: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 5. A mőveletekre történı felkészülés és felkészítés elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezetı: Dr. Juhász József egyetemi docens, PhD 15

17 6. A struktúrák és a feladatok vizsgálata az MH és a NATO vonatkozásában, különbözı feladatok teljesítése esetén. Témavezetı: Dr. Resperger István, PhD 18. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete tudományszak Szakvezetı: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök. Témavezetı: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, DSc 2. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások). Témavezetı: Dr. Muha Lajos PhD 3. Kommunikációs rendszerek a katonai, illetve a védelmi szférában. Témavezetı: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 4. A NATO és egyéb nemzetközi kötelékekbe felajánlott erık híradásával szemben támasztott követelmények, e kötelékek híradása megszervezésének alapelvei és lehetséges eszközei. Témavezetı: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 5. Információs mőveletek elmélete. Témavezetı: Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, PhD 6. Az elektronikai hadviselés korszerő elvei, eszközei. Témavezetı: Dr. Ványa László egyetemi docens, PhD 7. A szárazföldi csapatok elektronikai védelmét biztosító eljárások. Témavezetı: Dr. Vass Sándor egyetemi docens, CSc 8. Speciális szárazföldi erık védelmét és képességeit növelı elektronikai eszközök alkalmazásának lehetıségei. Témavezetı: Dr. Vass Sándor egyetemi docens, CSc 9. Hadszíntér digitalizáció és vezeték nélküli információs rendszerek. Témavezetı: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 10. A Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetıségei az MH kommunikációs rendszerében. Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens, PhD 11. Tábori informatikai rendszerek hazai és külföldi tapasztalatai. Témavezetı: Dr. Négyesi Imre egyetemi docens, PhD 12. E-kormányzati és közigazgatási informatikai rendszerek hazai és külföldi tapasztalatai. Témavezetı: Dr. Négyesi Imre egyetemi docens, PhD 13. A honvédelmi szervezetek mőködéséhez szükséges adatkezelı képességek védelme. Témavezetı: Dr. Kassai Károly, PhD 16

18 2. számú melléklet A Katonai Mőszaki Doktori Iskola doktori témái 01. Katonai mőszaki infrastruktúra elmélete tudományszak Szakvezetı: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc. 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései. Témavezetı: Dr. Baráth Sándor, CSc. 2. Polgári és katonai repülıterek, valamint a légi közlekedést biztosító létesítmények létesítésének, építésének, fenntartásának és üzemeltetésének újszerő kérdései, figyelemmel az ICAO/EU szabályaira és a NATO elıírásaira, valamint a környezetvédelem kérdéseire. Témavezetı: Dr. Baráth Sándor, CSc. 3. Új generációs támadó fegyverek hatása a különbözı típusú, anyagú és funkciójú életvédelmi létesítményekre, azok többfunkciós alkalmazhatóságának vizsgálata a megnövekedett biztonsági követelmények figyelembe vételével. Témavezetı: Dr. Horváth Tibor, PhD. 4. A meglévı állandó és fél állandó állami és katonai rendeltetéső védett létesítmények további alkalmazhatóságának átértékelése, az új típusú támadó fegyverek paramétereinek és a megnövekedett biztonsági követelmények figyelembe vételével. Témavezetı: Dr. Horváth Tibor, PhD. 5. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, különös tekintettel a haderı átalakítására és a hivatásos haderıre történı áttérésbıl adódó követelményekre, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseire. Témavezetı: Dr. Kovács Ferenc, PhD. 6. A kritikus infrastruktúra fogalmi rendszere, veszélyeztetı tényezıi, hazai és nemzetközi szabályozása, valamint védelmi képességeik növelése. Témavezetı: Dr. Kovács Ferenc, PhD. 7. Védett létesítmények tervezésének, méretezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre valamint az állami alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetıségei. Témavezetı: Dr. Kovács Ferenc, PhD. 8. Védett létesítmények üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a NATO ajánlásokban szereplı alapelvekre. Témavezetı: Dr. Kovács Tibor, PhD. 9. Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerő értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó mőveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi elıírások betartására. Témavezetı: Prof. Dr. Lukács László, CSc. 17

19 10. Bőnös célú/terrorrobbantások és az ellenük való védekezés lehetıségei. Témavezetı: Prof. Dr. Lukács László, CSc. 11. A kritikus infrastruktúrák katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges formái, módszerei, a gyakorlati megvalósítás elvei és követelményrendszere. Témavezetı: Dr. Tóth Rudolf, PhD. 02. Haditechnika tudományszak Szakvezetı: Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, DSc 1. A fegyverzettechnikai fejlesztés, korszerősítés (FEKOR) filozófiája és stratégiája, valamint a hatékonyságfokozás katonai, mőszaki, gazdasági összefüggései. Témavezetı: Prof. Dr. Ungvár Gyula DSc. 2. A modern szabályozástechnika új jármődinamikai alkalmazásai. Témavezetı: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert PhD. 3. A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), mőszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése. Témavezetı: Dr. Turcsányi Károly DSc. 4. Minıségügy-katonai minıségügy, szabványosítás. Témavezetı: Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc. 5. A mőszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerősítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével. Témavezetı: Prof. Dr. Szabó Sándor CSc. 6. Az idegen hadseregek korszerő mőszaki technikai eszközei, harcanyagai és alkalmazásuk elvei. Témavezetı: Prof. Dr. Szabó Sándor CSc. 7. A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelı-, hídépítı gépek és eszközök alkalmazásának lehetıségei különleges viszonyok között. Témavezetı: Dr. Kovács Tibor PhD 8. A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata. Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO. Témavezetı: Prof. Dr. Kende György DSc. 9. Rezgéscsökkentı eljárások haditechnikai alkalmazásának kutatása különös tekintettel a forgórészek kiegyensúlyozatlanságának csökkentésére. Témavezetı: Dr. Sipos Jenı PhD. 10. Radar-informatikai K+F tevékenység Magyarországon. Témavezetı: Dr. Seres György DSc. 11. Az MH repülıcsapatai bázisszintő repülımőszaki biztosításának lehetıségei kiképzési idıszak és együttmőködési tevékenységek során. Témavezetı: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc. 12. Az MH repülıcsapatai és légi jármővei alkalmazásának repülımőszaki kérdései, különös tekintettel a nemzetközi harci és szállítási alkalmazások során. Témavezetı: Prof. Dr. Óvári Gyula CSc. 18

20 13. A NATO Földi Telepítéső Légvédelmi Szenzor és Vezetési Rendszer Eszközeinek, Elemeinek mőszaki technikai biztosítása. Témavezetı: Dr. Balajti István CSc 14. Reacting to New Air Defence Threats: Netcentric Approach of Long Range Survaillance Radars Augmented by VHF radars. Témavezetı: Dr. István Balajti CSc 15. Haditechnikai eszközök értékelésének, összehasonlító elemzésének valamint adott feladatra történı kiválasztásának módszerei és gyakorlata. Témavezetı: Dr. Gyarmati József PhD. 16. Pilóta nélküli repülıgépek biztonságtechnikai kérdéseinek vizsgálata. Témavezetı: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert PhD 17. Haditechnikai eszközök fejlıdése, harcászati-mőszaki elemzése és értékelése. Témavezetı: Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc. 18. A sakkjáték törvényszerőségeinek és informatikai hátterének lehetıségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsıoktatás területén. Studying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding battlefield operations, armaments development, decision making, military training and education. Témavezetı: Prof.Dr. Kende György DSc. 19. Modern Control Engineering and Robotics. Témavezetı: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert PhD 20. Bolyai János hadmérnök korszakalkotó életmőve és hatása a mőszaki és más tudományokra. Témavezetı: Dr. Ács Tibor DSc 21. Korszerő szenzorok illetve az azok által szolgáltatott információk feldolgozása, valamint ezek haditechnikai lehetısége. Témavezetı: Dr. Gyulai Gábor PhD 22. A mőszaki harcanyagok korszerősítésének lehetıségei. Témavezetı: Dr. Kovács Zoltán PhD 03. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció tudományszak Szakvezetı: Dr. habil. Haig Zsolt egyetemi docens, PhD 1. Együtt települt "VHF,"L" ("S") és "X" hullámtartományú radarokból álló, hálózat-centrikus légtérellenırzı radar rendszer, rendszer-elemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása. Network Centric (NC) aspects and requirements of the Collocated Multi-Band Radar System (CMBRS) Composed of "VHF,"L" ("S") and "X" Band Radars. Témavezetı: Dr. Balajti István nyá. alez. CSc 2. Korszerő technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner hálózataiban. Témavezetı: Dr. Fekete Károly, PhD 3. Az Internet Protokollon alapuló hálózatok vizsgálata a Magyar Honvédség vezeték nélküli híradásában. Témavezetı: Dr. Fekete Károly, PhD 4. Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme. Témavezetı: Dr. Haig Zsolt, PhD 19

21 5. Az információs mőveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások. Témavezetı: Dr. Haig Zsolt, PhD 6. Információs terrorizmus módszerei és eszközrendszere Témavezetı: Dr. Kovács László, PhD 7. Pilóta nélküli repülıgépek sárkány-, hajtómő-, fedélzeti elektronika-, hasznos teher- és földi irányító rendszereinek kutatása, Research of Unmanned Air Vehicles: airframe, propulsion, avionics, payload, ground control station. Témavezetı: Dr. Makkay Imre, CSc 8. Az informatikai rendszerek védelme. Témavezetı: Dr. Muha Lajos, PhD 9. A kritikus információs infrastruktúrák védelme. Témavezetı: Dr. Muha Lajos, PhD 10. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései. Témavezetı: Dr. Munk Sándor, DSc 11. Új generációs Internet-technológiákhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó védelmi (katonai) feladatok. Témavezetı: Dr. Munk Sándor, DSc 12. Informatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a rendırségi, katasztrófavédelmi szervezetekben. Témavezetı: Dr. Négyesi Imre, PhD 13. Alternatív kommunikációs megoldások a védelmi szférában. Témavezetı: Dr. Rajnai Zoltán, PhD 14. Az ország egységes távközlı hálózatának (OTH) igénybevétele katasztrófavédelemre. Témavezetı: Dr. Sándor Miklós PhD 15. Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsıoktatásban. Use of e-learning and distance learning in military higher education. Témavezetı: Dr. Seres György DSc 16. A katonai rendszerek modellezése. Modelling of military systems. Témavezetı: Dr. Seres György DSc 17. Szoftverek biztonsági megoldásainak kockázatelemzése, a különbözı biztonsági megoldások összehasonlító elemzése, biztonsági eljárások, minták kidolgozása. Témavezetı: Dr. Sipos Marianna PhD 18. Az adathozzáférés, -kiértékelés, -módosítás, -másolás, -továbbítás biztonsági korlátai és lehetıségei, Web2 alkalmazások biztonsági vizsgálata. Témavezetı: Dr. Sipos Marianna PhD 19. Az elektronikai védelem mőszaki eljárásainak és eszközeinek kutatása, fejlesztése. Témavezetı: Dr. Vass Sándor, CSc 20. Az infokommunikációs eszközök, rendszerek biztonságos üzemeltetésének kérdései Témavezetı: Dr. Vass Sándor, CSc 21. Irányított energiájú fegyverek és alkalmazásuk kérdései a 21. századi hadszíntéren. Témavezetı: Dr. Ványa László, PhD 20

22 22. Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határırizetben, és a katasztrófavédelemben. Témavezetı: Dr. Ványa László, PhD 23. Komplex villamos rendszerek vizsgálata. Témavezetı: Dr. Zsigmond Gyula, PhD 24. Teljesítményelektronikai berendezések hatása informatikai rendszerekre. Témavezetı: Dr. Zsigmond Gyula, PhD 04. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem tudományszak Szakvezetı: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 1. A kritikus infrastruktúra, különösen a veszélyes ipari létesítmények biztonságának növelését szolgáló eljárás- és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése. Témavezetı: Prof. Dr. Solymosi József DSc 2. A hazai- és az európai energiabiztonság növelését szolgáló eljárás- és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése. Témavezetı: Prof. Dr. Solymosi József DSc 3. Katasztrófavédelmi helyzetértékelés, a helyzetértékelés és megelızés kapcsolata. Új kihívások a katasztrófavédelmi helyzetértékelés elıtt. Témavezetı: Prof. Dr. Halász László DSc 4. ABV és természeti katasztrófák megelızésére és felszámolására hivatott szervezetek hatékonyságának vizsgálata. Témavezetı: Dr. habil. Grósz Zoltán PhD 5. A CBRN kockázatelemzés és értékelés nemzetközi és hazai módszereinek összehasonlító vizsgálata. Témavezetı: Dr. Pellérdi Rezsı PhD 6. Természeti és mesterséges katasztrófák, súlyos balesetek következményeinek leküzdése, különös tekintettel a modern mőszaki lehetıségek alkalmazására. Témavezetı: Dr. Földi László PhD 7. A globális klímaváltozás által jelentkezı kihívások a biztonságra és a környezetre valamint az ezekre adható válaszok. Témavezetı: Dr. Földi László PhD 8. Ivóvíz-, és élelmiszer-gazdálkodás környezetbiztonsági kockázatai. Témavezetı: Dr. Berek Tamás PhD 9. Nukleáris és radiológiai veszélyforrások kockázatelemzése, a védekezés eljárás- és eszközrendszerének kutatása. Témavezetı: Dr. habil. Vincze Árpád PhD 10. Remediációs eljárások környezetbiztonsági szemlélető fejlesztése molekuláris biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel. Témavezetı: Dr. Szoboszlay Sándor PhD 21

23 11. A környezetbiztonság- és katasztrófavédelem egészségügyi vonatkozásai. Témavezetı: Dr. Kóródi Gyula PhD 12. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés. Témavezetı: Dr. habil. Szakál Béla PhD 13. A tőzoltási taktikáinak, alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztési lehetıségei. Témavezetı: Dr. habil. Cziva Oszkár PhD 14. A tőzvédelmi törvény hatása a magyar tőzoltóság technikai eszköz fejlesztésére. Témavezetı: Dr. Nagy Lajos nyá. tü. mk. ezredes, PhD 15. A bioetika katonai alkalmazása nem halálos fegyverek (NLW) rendszerbe állításával kapcsolatban. Témavezetı: Dr. habil. Huszár András PhD 16. Új módszerek a személy azonosítására és a halál idıpontjának megállapítására kriminális cselekmények és tömeges katasztrófák esetén. Témavezetı: Dr. habil. Huszár András PhD 17. Az ABV fegyverek diagnosztikai, analitikai vonatkozásai. Témavezetı: Dr. habil. Főrész József CSc 18. A kritikus infrastruktúra katasztrófavédelmi biztonságát szolgáló eljárás- és eszközrendszer kutatása Témavezetı: Dr. habil. Bukovics István CSc 19. A globális klímaváltozás várható katasztrófavédelmi kérdéseinek vizsgálata Témavezetı: Dr. habil. Bukovics István CSc 20. Az ABV felderítés detektáló-, és azonosító eszközeinek kutatása, fejlesztése. Témavezetı: Dr. Gyulai Gábor PhD 21. A magyar tőzoltóságok határmenti együttmőködési lehetıségei a tőzvédelem és tőzoltás területén. Témavezetı: Dr. Komjáthy László PhD 22. A magyar tőzoltóság szervezeti, irányítási rendszerének, technikai eszközrendszerének fejlesztési lehetıségei. Témavezetı: Dr. Komjáthy László PhD 23. A Magyar Köztársaság védelemgazdasági stratégiája idıszerő változásainak kutatása. Témavezetı: Prof. Dr. Nógrádi György CSc 24. A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai támogatási rendszerének kutatása, a megvalósítás lehetséges formáinak, módszereinek, követelményrendszerének elemzése, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata. Témavezetı: Dr. Tóth Rudolf PhD 25. A katasztrófavédelmi igazgatás rendszerének vizsgálata. Témavezetı: Dr. Muhoray Árpád PhD pv. vezérırnagy 26. Nemzetközi kutatás-mentés katasztrófavédelmi vonatkozásai. Témavezetı: Dr. Muhoray Árpád PhD pv. vezérırnagy 27. Az önkormányzati ár-, és belvíz elleni védekezés feladatai korszerősítésének lehetıségei. Témavezetı: Dr. Muhoray Árpád PhD pv. vezérırnagy 22

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben

dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben címő doktori

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggı kihívások tudományos igényő megvitatása során nem kerülhetı meg a képzés sem. A tanulmány hipotézise,

Részletesebben

A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK...

A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A 2009/2010. TANÉV Fİ FELADATAI... 3 2 A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK... 6 2.1 AZ EGYETEM VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK HELYZETE. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK ÉS EGYÉB JOGI

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2007. február 2007. július DR. GRACZKA GYULA Tanácsos, tudományos és technológiai (TéT) attasé MOSZKVA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest 1 1. Oroszország tudományos

Részletesebben

Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről

Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről Solymosi József Gőcze István: Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2004. november 8-án a köztestületi tagok

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A Környezettudományi Intézet a már korábban bejelentett "Környezettudományi Felsőoktatási

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI Bevezetés A rendvédelmi szervek felépítését vizsgálva elmondható, hogy azok, tükrözve a konzervatív

Részletesebben

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet)

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet) MEZİGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS KÉPZÉS A JÁRMŐ-ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK ÚJ KÉPZÉSE Mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsıoktatási szakképzés (3+1 félév, nappali és levelezı

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzık képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, mőszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI TÖRVÉNY ELEMZÉSE

A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI TÖRVÉNY ELEMZÉSE A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI TÖRVÉNY ELEMZÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 2007. Készítette: Pántya Péter tőzoltó hadnagy I. évfolyamos védelmi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. HAJDÚ ISTVÁN ezredes 1 DR. SOMORÁCZ ANDRÁS alezredes 2 FODOR JÓZSEF alezredes 3 A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KAI SKOGSTROM AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK FELADATA BOSZNIA- HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉBEN. 1. Bevezetés

KAI SKOGSTROM AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK FELADATA BOSZNIA- HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉBEN. 1. Bevezetés KAI SKOGSTROM AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK FELADATA BOSZNIA- HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉBEN 1. Bevezetés Az Európai Unió Rendıri Missziójának (továbbiakban: misszió) felelıs vezetıjeként

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. Pécs, 2004 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. TANULMÁNYOK A MAGYAR HATÁRELLENİRZÉS EURÓPAI BIZTONSÁG CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Hautzinger Zoltán Pécs, 2004 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja:

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja: FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás hatályos: 2012.05.09 - Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN ELŐADÁSOK LADOCSI JENŐ A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN Ladocsi Jenő őrnagy, mint a Magyar Műszaki Kontingens összekötő

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. doktori képzésben való részvételre. 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. doktori képzésben való részvételre. 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Pályázati felhívás a Tudományfilozófia

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REPÜLÕTISZTI INTÉZET REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27.SZÁM 1999/2. REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 1999/2. A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI

Részletesebben

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8.

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. A szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:. Dr. DSc Székely Csaba egyetemi tanár, dékán 2. Dr. CSc Andrássy Adél egyetemi docens, dékánhelyettes 3. Dr. DSc

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

J E G Y ZŐ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről

J E G Y ZŐ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Hadtudományi Bizottság J E G Y ZŐ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık

Részletesebben

2010. évi I. törvény

2010. évi I. törvény 1. oldal 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 1 Az Országgyőlés annak érdekében, hogy - az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa a szolgáltató közigazgatás követelményét, - az anyakönyvi rendszer

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája A Doktori Iskola szerves része a Wesley János Lelkészképzı Fıiskolának, így annak szabályozó dokumentumai értelemszerően érvényesek

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

A Pécsi Diplomások Köre szabályzata 1[1]2. I. Fejezet. Általános rendelkezések

A Pécsi Diplomások Köre szabályzata 1[1]2. I. Fejezet. Általános rendelkezések A Pécsi Diplomások Köre szabályzata 1[1]2 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa megalapítja valamennyi jogelıd intézményében végzett hallgatóit

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2013. november 21. 10.00-16.00. A rendezvény helyszíne:

Részletesebben