A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN"

Átírás

1 A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. HAJDÚ ISTVÁN ezredes 1 DR. SOMORÁCZ ANDRÁS alezredes 2 FODOR JÓZSEF alezredes 3 A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A nemzetközi biztonságot, veszélyeztető tényezőket elemezve, a szakértők többsége általában egyetért abban, hogy a XXI. század elején nem számolhatunk egy, a földrészekre kiterjedő nagy háborúval vagy világháborúval. A kutatók általánosságban csak regionális konfliktusok keletkezését feltételezik, amelyek nem fenyegetik a NATO tagállamok és Európa nemzeteinek létét. Legfőbb veszélyforrásnak a gazdasági instabilitást, a demokrácia elleni fellépést, a túlnépesedést, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedését tekintik. Egyre nagyobb szerepet szentelnek az olyan új típusú veszélyeknek, mint a nemzetközi terrorizmus, a kábítószer kereskedelem, a tömeges méretű illegális migráció vagy a természeti és civilizációs katasztrófák bekövetkezése. Ugyanakkor egyes biztonságpolitikai szakértők (pl. Samuel P. Huntington, a Harvard Egyetem professzora) úgy vélik, hogy a nagyméretű konfliktusok ideje, sem járt le. Elképzelhetők vallások (iszlám, keresztény) vagy civilizációk (kultúrák) közötti, illetve a népek demográfiai dinamizmusából (túlnépesedés, migráció) eredő heves konfliktusok. Ezen kívül Kína is konfliktus forrása lehet. 4 Ezek a veszélyek elsősorban keletről fenyegetik Európát. A történelem ismételheti magát, Magyarország ált már a muzulmán terjeszkedés útjába. Az utóbbi évtizedben bekövetkezett korszakos változásokkal párhuzamosan, illetve azt követően mind Keleten, mind Nyugaton megkezdődött és még napjainkban is intenzíven folyik a fegyveres erők helyének, szerepének meghatározása. A haderők átalakításának célja mindenütt a Magyar Köztársaságban is egy kisebb, finanszírozható, rugalmasan alkalmazható, korszerűen felszerelt, katonai erő létrehozása, amely jobban megfelel a XXI. század elején prognosztizálható kihívásoknak. 1 ZMNE Hadműveleti-harcászati tanszék, tanszékvezető egyetemi docens, PhD. 2 ZMNE Hadműveleti-harcászati tanszék egyetemi adjunktus, dr. univ. tanszékvezető-helyettes. 3 ZMNE Hadműveleti-harcászati tanszék egyetemi adjunktus, szakcsoportvezető. 4 Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest,

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A célok meghatározását, a döntések előkészítését, a haderő kialakítását általában jelentős elméleti kutatás előzi meg. A kutatások folyamatosan nyomon követik a technikai, haditechnikai eszközök fejlődését, illetve ezek várható hatását, feltárják a változásokat, azok okait, illetve kidolgozzák a jövő fejlődési irányait, meghatározzák a szervezeti módosulásokat, illetve javaslatot tesznek a módszerek korrekciójára, új módszerek, eljárások bevezetésére. A NATO tagságunkat követően előtérbe került a szövetségben alkalmazott elvek átvétele. Az elvek átvétele a kérdéssel foglalkozó szakemberek, kutatók többsége szerint nem szolgai másolás, nem tükörfordítás, hanem a haladó magyar hagyományok megőrzése, a hadtudomány általános elvi és gyakorlati kérdéseinek figyelembe vétele alkotó módon történő beillesztése. A NATO különböző okmányai nem zárják ki ezeket a törekvéseket. Meg kell érteni, és el kell fogadni, hogy bármely ország szárazföldi csapatokra vonatkozó doktrínája meghaladhatja az ATP 35/B/-t és túlmutathat azon. Mindazon által nem szabad, hogy ez az adott szárazföldi csapatok képességének csökkenéséhez vezessen, nevezetesen, hogy csökkenjen hatékony együttműködésük. Hasonlóképpen el kell fogadni, hogy a közös doktrína végrehajtását célzó nemzeti eljárási módszerek jelentős mértékben különbözhetnek. 5 A fentiek szellemében a konferencia célja a Magyar Honvédségen belül a harcászat elméleti alapjainak időszerű kérdéseivel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek véleményének ütköztetése, és egy egységes állásfoglalás kialakítása, a további kérdések szilárd alapjainak meghatározása. A konferencián két fő kérdéssel kívánunk foglalkozni. Az első a csapatok tevékenységének felosztása; a másik a támogató tevékenységek, ezen belül a harci támogatás fogalma, célja, feladatai. Napjainkban a szárazföldi csapatok tevékenységének felosztása tekintetében a Magyar Honvédségen belül nincs egységes álláspont. Többféle nézet, elmélet, elv keveredik, nehezítve az egymás gondolatainak, elképzeléseinek megértését, az egységes szemlélet kialakulását, elfogadását. A szerzők véleménye, hogy majdnem minden egy meghatározott logikai rend szerint felépített rendszer jó, alkalmazható csak legyen mindenki által elfogadott, ami elősegíti az egymás gondolatainak megértését, az egységes tervezést, szervezést és végrehajtást. A 90-es évek elején a Magyar Larousse Enciklopédikus szótár kiadását a következő szlogennel reklámozták: Ami nincs benne a Larousse-be, az nincs is! Az elmélet meghatározza a gyakorlatot. Ha egy kérdéskör, egy probléma nincs kikutatva, elméletileg nincs kimunkálva, akkor azt az adott ország fegyveres erői a gyakorlatban nem is képesek végrehajtani. Az elmélet fontosságára, bizonyítására egy példa a második világháborúból, Franciaországból. 5 Szárazföldi csapatok harcászati doktrínája. ATP 35/B/ (harmadik előzetes tervezet) 8. pont. 34

3 A KONFERENCIA VITAANYAGA A első világháborút követően Franciaországban: A hadsereg nagy erőfeszítéseket tett, hogy levonja tanulságait; tragédiája az lett, hogy helytelen következtetésekre jutott. Az 1921-es Instruction provisoire sur l'emploi tactique des grandes unités-ben (Ideiglenes utasítás a magasabbegységek harcászati alkalmazására) foglalt hivatalos nézet szerint a tüzérség a meghatározó fegyvernem: a tüzérség semlegesíti az ellenséget, a gyalogság pedig, harckocsik és légierő támogatásával, megszállja a területet. A harckocsikat csupán»a gyalogsági fegyvernem egyik alágazatának«tekintették, amelynek a feladata, hogy»megkönynyítse a gyalogság előrenyomulását«. 6 Az első világháborúban megjelenő harckocsik lehetővé tették új eljárások, módszerek alkalmazását. A német hadvezetés ezt felismerte és ki is használta. De Gaulle szerint Franciaországban: A hadseregben az első világháború régi elképzelései uralkodtak. 7 Vagyis a rendelkezésre álló erők és eszközök lehetővé tették a modern, új elvek, eljárások bevezetését, de a francia hadvezetés az elavult első világháborús elvek alapján történő alkalmazása mellett döntött, és ez volt a vereség legfőbb oka. A franciáknak volt még tévedésük. Nevezetesen: 1929-ben kezdtek a Maginot-vonal építéséhez; ez az erődépítmény-rendszer 8 végighúzódott a francia-német határon, egészen az Ardennekig. Erről a hegységről azt tartották, jelentősebb haderő nem kelhet át rajta, s különben is Belgium Franciaország szövetségese. 9 Az Ardennekből előretörő harckocsik meglepték az angolfrancia hadvezetést, amely képtelen volt megfelelő ellenintézkedéseket tenni. 10 A technikai eszközök hatással vannak a harctevékenységek módjára, formáira, eljárásaira. Az erők és eszközök váratlan alkalmazása pedig elősegíti a sikeres tevékenységet, hiszen a kezdeményezés a meglepést kihasználó kezében van. A NATO katonai terminológia átvétele is jelentős gondokat okoz. Vegyünk néhány példát. A magyar katonai terminológiában korábban támogatásról és biztosításról beszéltünk, ma minden támogatás. A support = támogatás. A szerzők megítélése, hogy a NATO terminológia helyes alkalmazása fordítás technikai fogás. Véleményünk szerint a folyamat (a NATO katonai terminológia átvétele, meghonosodása) akár egy-másfél évtizedig is elhúzódhat. Az átvétel reményeink szerint nem a talán több száz éves múltra visszate- 6 A háborúk világtörténete. Corvina, Budapest, 1992, 168. o. 7 Ölvedi Száva: A második világháború képei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1970, 58. o. 8 A második világháborút követően a franciák Vietnámban is építettek erődöket. A Dien Bien Phu mellett felépített 49 objektumból álló erődrendszer ostroma március 13-tól május 7-ig tartott. Lásd: Salgó László: Viszontlátásra, Tábornokom! A Dien Bien Phu-i csata. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983, 81. o. Lásd még: A háborúk világtörténete. Id. m o. 9 A háborúk világtörténete. Id. m o. 10 Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig o. 35

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK kintő magyar hadtudomány, a magyar tisztképzés elsorvadásával, megszűnésével, és ami rosszabb, tudatos megszüntetésével jár. A továbbiakban közzé tesszük a vitaindítónak szánt elképzeléseinket. Az a- nyag tükrözi a NATO haderőiben elfogadott nézeteket, ugyanakkor megtartja a sok szakember szerint logikusnak, célszerűnek tartott eddigi felosztás pozitív elemeit. Az egyetemes hadtudomány fejlődése független egy adott országban alkalmazott hadtudomány fejlődésétől. A történelemben számos példa bizonyítja az állítás helyességét. Franciaországban a második világháború elején, a hadvezetés fittyet hányva az európai fejlődés főbb tendenciáinak a védelemben, az állásharcban látta a következő háború megoldásának kulcsát. A hadtudomány fejlődését alapvetően három dolog határozza meg. Az egyik a haditechnikai eszközök fejlettsége azok mennyisége, minősége, a másik az eszközök működtetésére létrehozott katonai szervezetek, a harmadik a katonai szervezetek által alkalmazott harceljárások, módszerek, elvek. A három meghatározó tényező egyaránt fontos, kölcsönösen hatnak egymásra, meghatározzák egymást. Mindhárom tényezőre nagy hatással van maga az ember. Az ember a fizikai és szellemi képességeivel, megszerzett ismereteivel. A technikai eszközök mennyisége és elsősorban minősége meghatározza a létrehozható katonai szervezeteket és a két oldal, meghatározza az általuk alkalmazható eljárásokat, módszereket. A világ fejlett hadseregeivel rendelkező államokban alkalmazott eljárások, módszerek, csak az általuk rendszeresített vagy ezekkel hasonló elveken működő modern technikai eszközökre adaptálhatóak. Az eszköz megmondja, hogy mivel, a szervezet, hogy kivel, az alkalmazott harceljárások, módszerek megmondják, hogy hogyan. A katonai vezetés meghatározza, hogy mikor és hol. Az ország vagy szövetség, amely az öt kérdés közül mindegyikre vagy többségére helyes, időben meghozott választ ad, nagy valószínűséggel a győztes oldalán találja magát. A csapatok tevékenységének felosztása a hogyan alapjait teremti meg és biztosítja a katonai vezetők számára az eligazodást a tevékenységek bonyolult és sokrétű erdejében. A Magyar Honvédség szárazföldi csapatainál bekövetkezett jelentős változások szükségessé, egyben elengedhetetlenné teszik a csapatok tevékenységének tudományos igényű vizsgálatát, illetve a NATO tagországok által elfogadott elveknek, eljárásoknak megfelelő alapokra helyezését. A vitaindító a szárazföldi csapatok tevékenységeit, alapfogalmait dolgozza fel, a Szárazföldi csapatok harcászati doktrínája (ATP 35/B/), valamint a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem doktrínája (második tervezet), illetve a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája októberében kiadott tervezet, és más, a szerzők által fontosnak talált dokumentumok alapján. 36

5 A KONFERENCIA VITAANYAGA Az olvasó a tanulmányozás során több olyan kategóriával találkozik, ami meglepetést kelthet. Például: a haditengerészeti támogatás, nem halálos fegyverek alkalmazása, ezek a fogalmak és kategóriák nem véletlenül szerepelnek az anyagban. Az egyik ok, hogy a NATO alárendeltségébe felajánlott kötelékek az ország területén kívül történő alkalmazás esetén találkozhatnak ezekkel a kategóriákkal. A másik, hogy főiskolát, egyetemet végzett, képzett, a nyilvánosság előtt is megjelenni képes tiszteknek kitekintésüknek kell lenniük az egyetemes hadtudomány eredményeire, valamint a szövetségesek által alkalmazott elvekre, eljárásokra. A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELOSZTÁSA Az elmúlt évek kihívásai azt is megmutatták, hogy a katonai erő (a csapatok) alkalmazására sor kerülhet az államok fegyveres összeütközésén (a háborún) kívül is. A kialakult különböző stratégiai helyzetben megoldásra váró kérdéseket, rendszeres változást előidéző, esetleg azt okozó tevékenységek sorozatával lehet megoldani. A szerzők, lehet hogy önkényesen megválasztott, bár általunk logikusnak tartott szempontrendszer szerint már évekkel korábban elvégezték a szárazföldi csapatok tevékenységeinek rendszerezését. A októberben megjelent Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína ettől csak némiképp eltérően dolgozza fel a fenti témát. A csapatok tevékenységének felosztását vizsgálhatjuk: a stratégiai környezet állapotához viszonyítva; a tevékenység célja alapján; a harcmező szerkezetének (a harcterület, a hadműveleti terület felosztása alapján) megfelelően. A harci tevékenységek felosztásánál figyelembe vehetjük a harc célját és azokat a közös és eltérő ismertető jegyeket, amelyek jellemzik, azaz fajtává teszik azokat. A harci tevékenységek alapvetően különböznek céljukban, fajtáikban, az ellenség tevékenységéhez viszonyított helyzetükben, formáikban, az előkészítés mélységében, terjedelmében és feltételeikben. A csapatok tevékenységének felosztása a stratégiai környezet állapotához viszonyítva A stratégiai környezet állapota jelentős eltéréseket mutathat. A környezetben lehet béke, háború, kialakulhatnak különböző válság-, illetve konfliktus helyzetek. A napjainkban jelentkező új kihívások (jelenségek) a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, a válságok nyomán kialakuló migráció, pusztító természeti 37

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK katasztrófák békében is szükségessé tehetik a szervezett katonai erő alkalmazását. A válság- és konfliktus helyzetek kialakulása azok katonai feladatainak megoldása a konfliktusok kezelése korábban nem, vagy csak ritkán alkalmazott tevékenységek sorozatával oldható meg. Ebben a katonai erő alkalmazása számtalan új kérdést vet fel. A békés környezeti állapotból válság-, konfliktus helyzeten keresztül amennyiben nem sikerül azt hatékonyan kezelni kialakulhat a társadalom sajátos, háborús állapota. Ugyanakkor a fegyveres konfliktusokat, a háborúkat követő béke igényelheti, szükségessé teheti a csapatok alkalmazását béketámogatásra. A csapatok alkalmazhatóak az ENSZ által hozott határozatok betartása, betartatása, kikényszerítése érdekében a békekikényszerítés feladatainak végrehajtására is. A fentiek alapján a csapatok tevékenységét a stratégiai környezet állapotához viszonyítva feloszthatjuk: 1. Békében, (katonai műveletek békében vagy békeműveletek) amelyek lehetnek: nem harci kiürítés; fegyverzet ellenőrzés; hazai polgári hatóságok támogatása; humanitárius segítségnyújtás és katasztrófa elhárítás; nemzeti támogatás; terrorizmus elleni tevékenység; béketámogató műveletek; kábítószer elleni tevékenység. 2. Konfliktus (válság) helyzetben, (katonai műveletek konfliktus helyzetben) amelyek közé tartoznak: konfliktus megelőzés; béketeremtés; békefenntartás; békekikényszerítés; béke-megerősítés; humanitárius műveletek. 3. A katonai műveletek konfliktus helyzetben mindazon ellenséges környezetben folytatott a katonai erő alkalmazását is igénylő tevékenységek, amelyeket a konfliktus (válság) helyzet megoldása, a háborútól való elrettentés céljából folytatnak. A fentiekhez hasonlóan, de megnevezésében eltérő módon csoportosítja a katonai műveleteket A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája októberében kiadott tervezet. A hivatkozott dokumentum a katonai műveleteket két nagy csoportra osztja: a háborús katonai műveletekre, és a válságreagáló műveletekre. A háborús katonai műveletek céljaként határozza meg a győzelem kivívását fegyveres küzdelem révén. A háborús katonai műveletek megvívása döntően harci tevékenységeket feltételez, de a válságreagáló műveletek egy részénél is sor kerülhet harctevékenységek megvívására. 11 A doktrína tervezet a műveletekkel kapcsolatban rögzíti a fegyveres küzdelem, a háború meghatározását. A fegyveres küzdelem a szemben álló felek közötti ellentét azon formája, ahol meghatározott érdekek megvalósítása, a szemben álló fél pusztítása és akaratának megtörése révén, katonai szervezetek 11 A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája, Tervezet MH DSZOFT kód: Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar, Hadműveleti Csoportfőnökség október. 38

7 A KONFERENCIA VITAANYAGA és haditechnikai eszközök bevetésével, azok alkalmazásra készített tervek a- lapján valósul meg. 12 A háború: a politika folytatása más, erőszakos eszközökkel (Clausewitz). A háború jogi fogalmát a nemzetközi szerződések nem tartalmazzák, de azt igen, hogy az államok egymás közötti kapcsolatában csak egyetlen törvényes állapot létezhet: a béke állapota. Ebből következik, hogy a nemzetközi jog ma a háború helyett a fegyveres összeütközés kifejezést használja. 13 A háború a politika folytatása más, erőszakos eszközökkel, a politikai akaratnak a szemben álló félre való kényszerítése céljából. A fegyveres erő alkalmazása a politikai célkitűzések megvalósulása érdekében történik. 14 A válságreagáló műveletek olyan tevékenységek, amelyek során a katonai képességeket a harci műveletektől eltérő céllal alkalmazzák olyan helyzetben, amikor a békés körülményeket egy lehetséges összecsapás vagy konfliktus veszélye fenyegeti. A válságreagáló műveletek két csoportba sorolhatók. a. csoport: A fegyveres erő részvétele a háborús küszöb alatti tevékenységek kezelésében: felfegyverzett állami légi járművek szándékos légtérsértése; kisebb fegyveres csoportok véletlenszerű átsodródása; az ország területének manőver céljából történő igénybevétele; provokatív jellegű, szervezett, csoportosan végrehajtott határsértés; diverziós elemek megjelenése a mélységben; terrorista akciók. b. csoport: Különböző veszélyhelyzetű szituációkban, ipari és természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában, humanitárius segítségnyújtásban való részvétel és az azokkal járó egyéb feladatok végrehajtása. 15 Az Összhaderőnemi Doktrína tervezet egy későbbi fejezetében a válságkezelő műveletek részletezése során használja a béketámogató műveletek fogalmat, amellyel kapcsolatban a következőket rögzíti. Béketámogató műveleteket részrehajlás nélkül, rendszerint egy nemzetközi szervezet mint például az ENSZ, vagy EBESZ támogatására a katonai erőket, diplomáciai és humanitárius erőket bevonva hajtják végre. Magukba foglalják a békefenntartást, a békekikényszerítést éppúgy, mint a konfliktus megelőzést, béketeremtést, békeépítést és a humanitárius segítségnyújtást. 16 A hivatkozott felosztás alapján nem eléggé egyértelmű és világos a viszony a válságreagáló és a béketeremtő műveletek között. 12 A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája, 19. o. 13 Hadtudományi Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 1995, 427. o. 14 A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája, 19. o. 15 Uo. 21. o. 16 Uo o. 39

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A szerzők véleménye szerint korábbi kutatási eredményekre alapozva, célszerűbb lenne a katonai műveleteket három csoportba felosztani. Nevezetesen: katonai műveletek békében vagy béketámogató műveletek; katonai műveletek válság vagy konfliktus helyzetben, az úgynevezett válságreagáló műveletek; és a háborús katonai műveletek (haditevékenységek). A doktrínában leírtakkal megegyezően a béketeremtő és a válságreagáló műveletek körébe sorolhatók mindazon tevékenységek amelyek nem tartoznak az V. cikkely szerinti kollektív fogalom körébe. 17 Megítélésünk szerint a háborúban, fegyveres összeütközésben végrehajtott katonai műveleteket, a háborús katonai műveleteket a magyar katonai terminológiában meghonosodott kifejezéssel haditevékenységeknek célszerű nevezni. A környezet sajátos állapota a háború, amely felfegyverzett, rendszerint reguláris ellenséggel szembeni erő alkalmazását követeli meg térben és időben változó méretű és intenzitású hadjáratokban; hadászati műveletekben; hadműveletekben; ütközetekben; és harcokban nyilvánul meg. A stratégiai környezet állapotának megfelelően megtörténhet, hogy a haderőnek egy időben több feladatnak, kihívásnak kell megfelelnie, és egyszerre kell mindhárom környezetben tevékenykednie. A csapatok tevékenységének felosztása, a kitűzött célokhoz viszonyítva A csapatok háborúban végrehajtott tevékenységeinek felosztásánál alapvető kérdésként merül fel, hogy milyen irányultságú lesz, azaz mi lesz a célja. A tevékenységek célja lehet az ellenség megsemmisítése, harcképtelenné tétele vagy olyan feltételek létrehozása, amelyek biztosítják a saját csapatok megóvását, védelmét, kiszolgálását, ellátását, harcképességük fenntartását vagy helyreállítását. A vezetési szinteknek megfelelően a tevékenységek lehetnek: hadászatiak, hadműveletiek és harcászatiak. A harcászati szintű tevékenységek lehetnek a támadás, a védelem és a késleltetés. Hadműveleti szintű tevékenység a támadás és a védelem. Más megközelítésben a háborús katonai műveleteket vagy haditevékenységeket a csapatok elé kitűzött célok alapján egy változatban feloszthatjuk harci-, támogató-, a biztonságot szolgáló, kiegészítő, illetve különleges tevékenységekre. A vitaindítóban szereplő felosztást és elnevezéseket sok vita előzte meg, az elnevezések közel sem nevezhetők véglegesnek. A ZMNE Hadműveletiharcászati tanszék által kidolgozott rendszer nem tökéletes. A tanszék oktatói sem mindenben értettek egyet, mégis a tevékenységek felosztása modern, NATO kompatíbilis, magában hordozza a fejlesztés lehetőségét. Az egyes 17 Uo o. 40

9 A KONFERENCIA VITAANYAGA elemek helye, szerepe változhat ez jelentős hatással lehet az adott tevékenységre, de a rendszer tartalmazza azokat az elemeket, amelyek napjainkban meghatározzák a katonai tevékenységeket. A megnevezések módosulása elképzelhető, hiszen a tükörfordítás nem mindig veszi figyelembe hagyományainkat, nem felel meg az alkalmazott katonai terminológiának. Bizonyos névváltozások nem mindig indokolhatók. A szerzők véleménye sem egységes, ezért egyesek olyan kifejezéseket használnak, ahol a tartalommal ugyan egyet értenek, de a megnevezéssel nem. A továbbiakban a különböző tevékenységeknél érintjük a megnevezéssel, fogalmakkal kapcsolatos a hivatalostól 18 eltérő, különvéleményeket is. A csapatok azon tevékenységeit, amelyek az ellenség közvetlen megsemmisítésére irányulnak, és azt eredményezik összefoglaló néven harci tevékenységeknek nevezzük. A harci tevékenységet végrehajtó kötelékek szervezetükből adódóan nem képesek minden tevékenység végrehajtására. A harctevékenységek során a harcoló csapatok (harci csapatok) más kötelékek segítségére, védelmére, a tevékenység teljessé tételére szorulnak. Ezeket a tevékenységeket összességében támogató tevékenységnek nevezzük. Az Összhaderőnemi Doktrínában rögzítettektől eltérően a szerzők a támogató tevékenységek három fő körét tartják célszerűnek megkülönböztetni, ezek: a harci támogató tevékenységek; a vezetéstámogató tevékenységek; a harci kiszolgáló támogató tevékenységek. A csapatok tevékenységének harmadik nagy köre a biztonságra irányuló, azt célzó, vagy azt biztosító tevékenységek. A kiegészítő (vagy egyéb) tevékenységek gyűjtőnevet kapták azok a cselekmények, amelyek az előző két tevékenység kedvező feltételeinek megteremtésére irányulnak, és azt eredményezik. A korábban harccal kapcsolatos tevékenységként ismert fogalom tartalma harcból való kivonást leszámítva mit sem változott. A hadviselésről, illetve a csapatok tevékenységéről kialakult jelenlegi elvek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a harci támogató tevékenységeknek. A XXI. század, tehát a jövő hadviselésével kapcsolatos elképzelések kiemelkedő szerepet szánnak a harci támogató (elektronikai hadviselés, vegyi támogatás), illetve vele párhuzamosan a kiegészítő vagy egyéb (lélektani hadviselés) tevékenységeknek. Olyan új fogalmakkal, kategóriákkal kell a közeljövőben megismerkednünk, mint az információs hadviselés, vagy mint a nem halálos fegyverek. A kategóriákkal, fogalmakkal együtt megjelennek az új eszközök, az eszközök alkalmazására létrehozott új szervezetek, illetve a szervezetek által alkalmazott eljárások. A csapatok tevékenységének felosztását a szerzők véleménye szerint úgy célszerű végrehajtani, hogy megfeleljen a jövő kihívásainak is. A kitűzött célok 18 A kidolgozás pillanatában a hivatalos vélemények is jelentő eltérést mutatnak. (A szerzők.) 41

10 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK alapján a csapatok tevékenységei feloszthatók: a harci tevékenységekre; a támogató tevékenységekre; a műveletek biztonságát szolgáló tevékenységekre; a kiegészítő (vagy egyéb) tevékenységekre; illetve a különleges tevékenységekre. Mindegyik esetben más célok, körülmények, elvek, eljárások, fogások és módszerek jellemzik a csapatok tevékenységét. A harci tevékenységek A HARC fn 1. Fegyveres erők összecsapása. Légi harc; folynak a harcok. vál Személyes torzsalkodás. 2. Ellentétes erők, törekvések stb. küzdelme. Politikai harc; (késhegyig menő) harcot vív valakivel, valamivel vagy valaki, valami ellen. 3. Valaminek a leküzdése, illetve valamely cél elérésére irányuló kitartó tevékenység. Harc a bürokrácia ellen. 4. Sportnyelvi is Ellenfelek heves vetélkedése. A két együttes harca. ( harcol) 19 A HARC a fegyveres küzdelem alapvető formája, a szemben álló felek harci erőinek szervezett összecsapása az ellenség csoportosításának harcképtelenné tétele, fontos területek, objektumok megtartása vagy birtokba vétele érdekében. Szerves része a manőver, a tűz, a csapatok csapásai és a vezetés. 20 A harc célja: az ellenség megsemmisítése vagy fogságba ejtése, harcképességének csökkentése, csoportosításának szétzúzása, továbbá fontos körletek, körzetek (objektumok, terepszakaszok) birtokba vétele, illetve megtartása. A harc célja, a célkitűzések is jelentős változáson mehetnek keresztül. A XXI. század hadviselését kutatók által feltárt elméletek (halott nélküli háború, lövés nélküli győzelem, üres hadműveleti tér stb.) abba az irányba mutatnak, hogy a tevékenységek célja egyre inkább a harcképesség (ember, technika stb.) csökkentése mintsem a személyi állomány fizikai megsemmisítése. Az új eszközök, módszerek, a nem halálos fegyverek alkalmazásával a cél az ellenség erőire, eszközeire, objektumaira a csapatok tevékenységével térben és időben, valamint a feladatok rendszerével összehangoltan mért csapások összessége, melyek az élőerő cselekvési képességének rendszerint időleges korlátozására, akadályozására, a különböző eszközök, berendezések, rendszerek és objektumok működő képességének csökkentésére, akadályozására végső soron időleges vagy végleges megszüntetésére szolgálnak. Itt már egyre nagyobb teret kapnak az információs műveletek, az informatikai műveletek, az elektronikai hadviselés, a lélektani műveletek, a katonai tömegtájékoztatás, a saját erők, eszközök megóvása és a nem halálos fegyverek alkalmazása. A terület birtokba vétele, a területellenőrzés korszerű, nagy hatásfokú, túlélőképes mozgékony erőt követel, ami elősegíti a manőverező hadviselés magasabb szinten történő megvalósítását. 19 Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémia Kiadó, Budapest, 1992, 516. o. 20 A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája, 20. o. 42

11 A KONFERENCIA VITAANYAGA A katonai teoretikusok között felerősödött az a korábban is meglévő elmélet, hogy nem az ellenség megsemmisítése, hanem a terület ellenőrzése a cél. A történelem során korábban is voltak nézetek, amelyek a terület elfoglalását tartották fontosnak. A területek elfoglalásával (ipari körzetek [kohászat, gépgyártás], ásványanyag-lelőhelyek [olaj, vas, szén stb.], élelmiszertermelő körzetek [gabona, rizs], közlekedési csomópontok [kikötők, repülőterek] stb.), olyan helyzetbe kívánták hozni az ellenséget, hogy a harc feladására kényszerüljön. Ezeknek a feltételezéseknek vannak történelmi alapjai 21, de az elfoglalásra kijelölt területeket általában nagyobb katonai csoportosítás védte, tehát ezek megsemmisítése szükséges, ami csak az ellenség szétzúzásával lehetséges. Ezen kívül az ellenség a még meglévő (elégséges) erőkkel, eszközökkel alapvetően politikai, esetleg katonai szempontok alapján tovább folytathatja a már kilátástalannak ítélt tevékenységet, ami az ellenség további pusztítását teszi szükségessé. Az ellenség szétzúzása, megsemmisítése nélkül nincs győzelem, és általában ennek függvényében válik lehetővé a terület elfoglalása, ellenőrzése. A harc céljának teljesítése érdekében a csapatok bonyolult körülmények között, változatos, sokrétű tevékenységet folytatnak. A HARCI mn Harccal kapcsolatos, harcra irányuló. Harci kedv. Harcban használt. Harci gép. Harccal járó. Harci zaj. HARCIAS mn A harci tevékenységek a harcoló csapatok 23 (harci manőverező erő) fegyveres összecsapása a kijelölt harcterületen, harcmezőn, amelyet az ellenség élőerejének, hadi- és más technikai eszközeinek, anyagi készleteinek, objektumainak, megsemmisítése, illetve tevékenységének akadályozása, késleltetése érdekében folytatnak. A csapatok minden olyan tevékenysége, amelynek során megsemmisítik, harcképtelenné teszik az ellenséget, elfoglalják (visszafoglalják) az általa birtokolt területet, illetve elhárítják az ellenség csapásait, megtartják az elfoglalt területet. A harci tevékenységek sokrétűségük mellett, lényeges ismertetőjegyeik alapján rendszerbe foglalhatók, csoportosíthatók, feloszthatók. A felosztáskor, mindig figyelembe veszik a harc célját és azokat a közös és eltérő ismertető jegyeket, amelyek azokat jellemzik. A harci tevékenységek közös és lényeges ismertetőjegyeik szerint fajtákat 24 alkotnak. 21 A második világháborúban a németek az ukrán búzatermő területek elfoglalásával, majd a bakui olajmezők elfoglalásával kívánták kikényszeríteni a kapitulációt. A szovjetvezetés a romániai, majd a magyar olajlelőhelyek elfoglalásával kívánta rövidebb idő alatt befejezni a háborút. A szövetségesek Afrikában kikötők elfoglalásával kívánták Rommelt megadásra kényszeríteni. Az Öböl háborúban a védő csapatok szárnyát és hátát támadó, a mögöttes területre kijutott csapatok a terület ellenőrzésével dezorganizálták az iraki csapatokat. (A szerzők.) 22 Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémia Kiadó, Budapest, 1992, 516. o. 23 Harci csapatok (combat forces) vagy manőverező csapatok: a gépesített lövész, a gépesített, a gépesített gyalog, a gyalog, a könnyű gyalog, a könnyű gépesített, a harckocsi, a páncélos csapatok. 24 Rendszerelméleti szempontból a faj (fajai) szó felelne meg leginkább a követelményeknek, de történelmi hagyományok miatt megmaradunk a harci tevékenységek fajtái megnevezésnél. (A szerző.) 43

12 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A FAJTA ( ) 3. Azonos jellegű dolgoknak, jelenségeknek a többitől járulékos vonásaiban különböző osztálya, csoportja. A bor fajtái. ( ) 25 A FAJ ( ) 4. Legfőbb vonásaikban megegyező dolgoknak, jelenségeknek elkülönülő csoportja, osztálya. A dráma fajai. 26 A fenti megállapítások alapján a harci tevékenységek feloszthatók: célok, fajták, az ellenség tevékenységéhez viszonyított helyzet, (formák), az előkészítés (tervezés) mélysége, terjedelme, valamint körülményeik és feltételeik szerint. A harc általános célján túl, meghatározható a konkrét cél is. A konkrét cél lehet: az ellenség megsemmisítése, harcképtelenné tétele; fontos körleteinek (terepszakaszainak, objektumainak) birtokba vétele (az ország területére betört ellenség szétverése, az eredeti helyzet viszszaállítása); az erőfölényben lévő ellenség támadásának meghiúsítása (megállítása, szétzúzása, felmorzsolása, visszaverése), jelentős veszteségokozás, valamint a meghatározott, fontos területek (körletek, terepszakaszok, objektumok) megtartása; a csapatok cselekvőképességének megőrzése és ezekkel a támadásba való átmenethez szükséges kedvező feltételek megteremtése. A konkrét (meghatározott) célok elérése érdekében a csapatok a harci tevékenységek során különböző harceljárásokat, módszereket, fogásokat alkalmaznak. Az ellenség ellenálló képességének csökkentése, erőinek eszközeinek szétzúzása, megsemmisítése vagy semlegesítése, fontos körletek, terepszakaszok, objektumok elfoglalása támadással valósítható meg. A túlerőben lévő ellenség támadásának megállítása, jelentős veszteségokozás, az ellenség erőinek és eszközeinek megsemmisítése, elgondolása megvalósításának megakadályozása, a terep fontos körleteinek, objektumainak megtartása, a saját erők és eszközök megőrzése, kedvező feltételek a kezdeményezés megragadásához, a támadásba való átmenet feltételeinek megteremtéséhez, az eredeti helyzet visszaállításához VÉDELEMMEL érhető el. Harcászati szinten a túlerőben lévő ellenség támadásának lassítása, az ellenség fő erőkifejtésének meghatározása, veszteségokozás, az ellenség erőinek és eszközeinek pusztítása, elgondolása megvalósításának akadályozása, a kijelölt terület (harcterület) meghatározott ideig történő megtartása KÉSLELTE- TÉSSEl érhető el. A célok alapján tehát egyfelől meghatározható a harci tevékenységek különbözősége, másrészt a célok meghatározzák a harci tevékenységek fajták szerinti felosztását is. 25 Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémia Kiadó, Budapest, 1992, 352. o. 26 Uo o. 44

13 A KONFERENCIA VITAANYAGA A harctevékenységek felosztása, rendszerezése fajták alapján a csapatok által a célok elérése érdekében alkalmazott különböző tevékenységek lényeges és közös ismertetőjegyei alapján történik. A csapatok a harc során a tevékenységek különböző és sokrétű formái és módjai, eljárásai közül mindig azokat alkalmazzák, amelyek legjobban megfelelnek a konkrét célnak, biztosítják annak teljesítését. Ennél fogva az ellenség szétzúzását, megsemmisítését az általa birtokolt terület elfoglalását biztosító támadó tevékenységek jellemzői, megvívásának módjai, formái és eljárásai lényegében azonosak. Az ellenség pusztítását, az elfoglalt terület megtartását, a kezdeményezés megragadása feltételeinek megteremtését biztosító védelmi tevékenységek jellemzői, megvívásának módjai is közös tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ellenség támadásának lassítását, az ellenség főerőkifejtésének, főcsapásának meghatározását, az ellenség erőinek és eszközeinek pusztítását, az elgondolás megvalósításának akadályozását, a kijelölt terület (harcterület) meghatározott ideig történő megtartását biztosító késleltető tevékenységek jellemzői bár harcászati szinten mutatnak eltérő jegyeket, hadműveleti szinten közös tulajdonságokkal rendelkeznek. A támogató tevékenységek A támogatás a NATO elveknek megfelelő értelmezésben a 90-es évek elején, közepén megjelenő fogalom, meghatározása nem tekinthető véglegesnek. A téma további vizsgálatánál vegyük figyelembe, hogy a kidolgozás időszakában a szövetségben megjelent doktrínák nem tartalmazzák a támogatással kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdéseket, azok kidolgozását későbbre halasztották. A TÁMOGAT ts ige Anyagilag segít, pártfogol. Katonailag segít. Erkölcsileg pártfogol. TÁMOGATÁS fn Az a tény, hogy valakit valamit támogatnak. Anyagi, erkölcsi, illetve katonai segítség. A támogatás összege; tüzérségi támogatás. 27 Az 1995-ben kiadott Hadtudományi Lexikon a támogatást szűkebb értelmezésben tárgyalja. A támogatás: olyan tevékenység, amelynek során az elöljáró parancsnok a rendelkezésre álló erőivel és eszközeivel (repülőkkel, tüzérséggel, páncélelhárító tartalékokkal, műszaki tartalékokkal, mozgó záróosztagokkal stb.) segíti az alárendelt csapatokat harcfeladataik tejesítésében, anélkül, hogy ezeket az erőit és eszközeit akárcsak ideiglenesen is alárendelné nekik. 28 A szövetségbe történő belépésünk, felvételünk előtt, illetve azt követően jelentős változás következett be a támogatás értelmezését illetően. Konkrétan a támogatás az a folyamat (tevékenység és eseménysorozat a támogatási képességekkel rendelkező csoportosításnál) amely ráhatásaival védi, 27 Uo o. 28 Hadtudományi Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 1995, o. 45

14 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK kiegészíti, segíti és fenntartja a másik (harci, logisztikai, békeműveleti) csoportosítást. Tehát a támogatás (megvalósulás) a dinamikus oldalt, míg a támogató (mint funkció) a statikus oldalt képviseli a támogatási gondolkodásban. 29 Napjainkban a szövetség elveivel összhangban a kutatók véleménye szerint a támogatás tartalmazza a harci támogatást, a vezetéstámogatást, valamint a harci kiszolgáló támogatást. Más megközelítésben a támogatás (a tágabb értelemben vett támogatás) minden olyan tevékenységet tartalmaz, amelyet bármely más erő érdekében folytatnak. Ezt az értelmezést részben a szövetség különböző dokumentumaiban előforduló pontatlanságok, megfogalmazások, értelmezések és ellentmondások is elősegíti. A támogatás 30 valamely erőnek olyan tevékenysége, amellyel segít, véd, kiegészít és fenntart egy másik erőt SUPPORT = TÁMOGATÁS Egy erő vagy annak egy része által végrehajtott, bármilyen más erő megsegítésére, védelmére, kiegészítésére vagy fenntartására irányuló tevékenység. > Lásd még a close support (közvetlen támogatás); mutual support (kölcsönös támogatás) címszavak alatt. / / 32 A szövetség értelmezésében azok a tevékenységek, amelyeket egyik katonai szervezet nyújt a másiknak támogatásnak minősül. Ugyanakkor a különböző doktrínák többek között az ATP 35/B/ nem következetesek. Az elektronikai hadviselés megjelenik, mint a biztonság és védelem része, illetve mint önálló tevékenység. 33 A támogatás alapvetően valamely (katonai) szervezet vagy annak részei által a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel végrehajtott tevékenységek, műveletek sorozata, amelyek során elősegítik (védik, kiegészítik, fenntartják) a saját vagy az alárendelt erők sikerét. A harci támogatás tartalma a harci erők támogatása, ami a támogatott harci egység feladata végrehajtásának felderítési adatokkal illetve tűzzel való támogatását, manővere végrehajtásának szabadságát és az ellenség mozgásának korlátozását, a szárazföldi erő légvédelmét, a tömegpusztító fegyverek elleni védelmet, az 29 Vasvári Nagy Vilmos: A támogatás hadtudományi alapjai. Egyetemi jegyzet, ZMNE, Budapest, 2000, 52. o. 30 Támogatás = support. 31 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína (első munkapéldány) MH DSZOFT kód 11313, Budapest, (Nyt. szám: 251/5/2001). 23. o. Ugyan így fogalmaz a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája, Tervezet MH DSZOFT kód: Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar, Hadműveleti Csoportfőnökség október. 27. o. 32 NATO szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye. AAP 6(U) 2. módosított változat. Budapest, Honvéd Vezérkar, Védelmi Tervezési Csoportfőnökség, Nyt. szám: 56/ o. 33 Szárazföldi csapatok harcászati doktrínája. ATP 35/B/, Harmadik előzetes tervezet, Honvéd Vezérkar, Budapest, 1998, 136. o. illetve 149. o. 46

15 A KONFERENCIA VITAANYAGA elektronikai-, információs-, a vezetési-irányítási-, a lélektani hadviselést, valamint a polgári-katonai együttműködést és a tömegtájékoztatást foglalja magába. A harci kiszolgáló támogatás tartalma a logisztikai támogatás és a harci erőket támogató egészségügyi feladatok összes válfaja. 34 A támogatás különböző fajtáival és formáival találkozhatunk a harctevékenységek (támadás, védelem, késleltetés), a kiegészítő tevékenységek során is. A támogatás fontos része a válságreagáló (az V. cikkely alá nem tartozó) műveleteknek is. A szerzők a doktrína tervezetben található felosztást, tagolást elfogadják, de a pillanatnyi talán kissé komplikált helyzetet oldaná a hármas tagolás, nevezetesen a támogatás fajtái a szerzők felosztása szerint a harci támogatás, a vezetéstámogatás és a harci kiszolgáló támogatás. A harci támogatás A harci támogatás alapvetően fegyvernemi és szakcsapatok (harci támogató csapatok) 35 által a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel végrehajtott az ellenség objektumai, céljai felderítését, megsemmisítését, rombolását, vezetési és más tevékenységének akadályozását, lassítását, hatékonyságának korlátozását célozó tevékenységek, műveletek sorozata, amelyek során elősegítik (védik, kiegészítik) a saját vagy az alárendelt manőverező (harcoló) és más erők sikerét. A harci támogató tevékenységgel kapcsolatban utalunk a harcászati, hadműveleti célok (feladatok) összhangjára, a csapatok harci lehetőségeivel, a- mely a normandiai partraszállás során a következő elképzeléssel óhajtották megteremteni: Csoportunknak az volt a véleménye, hogy a hadművelet tervét a következő feltételezések alapján kell kidolgozni: Légierőnknek a támadás körzetében fölényben kell lenni, a német légierőt jóformán le kell söpörni az égről. Bombázógépeink a támadás térségét elszigetelik a gyors utánpótlástól. Tengeralattjáró-elhárításunknak olyan hatékonynak kell lenni, hogy konvojaink viszonylag kockázat nélkül át kellhessenek az Atlanti-óceánon. Támogató hadihajóink feladata az lesz, hogy lerombolják a partvédelmet. Különleges partraszálló járművekből olyan mennyiségre lesz szükség, hogy egy keskeny folyosón keresztül nagy hadsereget tudjanak partra szállítani. Ezek mellett a feltételek mellett az Atlanti Fal elleni támadás nemcsak végrehajtható lesz, hanem Németország teljes vereségét okozza. Úgy éreztük, hogy egy új elvvel gyarapítjuk a hadászati gondolkodást, amely a légi és a szárazföldi hadműveletek tökéletes összehangolása révén egy földi-légi együttest teremt, mindkettő hatékonyságát megsokszorozva A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája. Tervezet, 28. o. 35 Harci támogató csapatok = combat support forces. 36 Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982, 48. o. 47

16 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A harci támogató tevékenységek feloszthatók: tűztámogatásra; légvédelemre; műszaki támogatásra; elektronikai hadviselésre, vegyi támogatásra. A tűztámogatás A tűztámogatás: a tűzelőkészítést követő, a tüzérségi támogatást és légi támogatást is magában foglaló széles körű tűztevékenység. 37 A tűztámogatás 90-es évek utáni értelmezése szerint a tűzelőkészítést is magába foglaló tevékenység. A tűztámogatás nem más, mint a szárazföldi csapatok hadsereg repülői és a tüzér csapatok (fegyvernem) által alapvetően a manőverező erők (harci erő, összfegyvernemi csapatok) sikeres tevékenysége érdekében végrehajtott velük feladat, tér, hely és idő szerint összehangolt csapások és manőverek összessége A szárazföldi csapatok tűztámogatásában részt vehetnek a légierő és haditengerészet haderőnem csapatai is. 38 A tűztámogatás a cél felderítésének, a harcászati repülőeszközöknek, a megosztott irányzású tűzfegyvereknek és a harcászati-, hadműveleti tervek más támogatási módjainak együttes és szervezett alkalmazása. A tűztámogatás magába foglalja: a tábori tüzérség eszközei, a páncéltörő tüzérség eszközei, a harcászati légierő repülőgépei, a harci helikopterek és más pusztító és nem pusztító erők és eszközök összehangolt alkalmazását a harcászati-, hadműveleti elgondolások végrehajtása érdekében. 39 A tűztámogatás egy hadászati, hadműveleti és harcászati szinten egyaránt megvalósuló tervezési, szervezési és végrehajtási szakaszból álló, pusztító és nem pusztító eszközök célszerű összpontosítását és alkalmazását biztosító koordinációs folyamat, melynek rendszerszemléletű hatékony megvalósítása az összfegyvernemi erők, (harcoló erők) eredményes, sikeres hadászati, hadműveleti, illetve harcászati tevékenységének egyik alapvető feltétele. 40 Napjainkban a tűztámogatás ennél tágabb fogalom. A tűztámogatás alapvetően a manőverező erők (harci erő, összfegyvernemi csapatok) sikeres tevékenysége érdekében velük feladat, tér, hely és idő szerint összehangolt pusztító és nem pusztító eszközökkel végrehajtott ráhatások (csapások és manőverek) összessége február án. Székesfehérváron ismertették a tűztámogatás pusztító és nem pusztító elemeit, eszközeit. A parancsnoki foglalkozáson el- 37 Hadtudományi Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 1995, o. 38 Dr. Somorácz Fodor: A szárazföldi csapatok tevékenységeinek osztályozása, csoportosítása. Új Honvédségi Szemle, Budapest, 1999/5. sz., o. 39 Dr. Bognár Gyula: Harc-, hadműveleti támogatás és biztosítás. Egyetemi jegyzet, ZMNE, Budapest, Nyt. szám: 952/ o. 40 Részlet: Horváth Sándor alezredes (kiem. Hdm. támogató főtiszt) MH Szárazföldi Parancsnokság, parancsnok parancsnoki foglalkozása február foglalkozáson, Székesfehérváron megtartott előadásából. 48

17 A KONFERENCIA VITAANYAGA hangzottak szerint néhány harci támogató tevékenység a tűztámogatásnál lett megemlítve. Természetesen nem megkérdőjelezve az ott elhangzottakat, de azért el kell dönteni, hogy a nem pusztító elemek (világítás, ködösítés, elektronikai zavarás) a tűztámogatás vagy a harci támogatás részét képezik-e. A robbanó műszaki zárakat általában a műszaki csapatok telepítik, de a telepítést végrehajthatják repülőgépek, helikopterek, tüzérségi eszközök, illetve a haditengerészet eszközei is. A ködképző és világító anyagokat általában a tüzérség juttatja ki, de kijutathatja más is. Az elektronikai harceszközöket is többféle módon lehet alkalmazni. A felsorolt problémák felvetik a tűzkoordinátor szerepét. A koordinátor már az elektronikai hadviselés, a vegyi és a nem halálos eszközök alkalmazásával kapcsolatban is koordinál, már ami a kijuttatás módját, idejét, illeti. Adott esetben javaslatot tehet, dönthet lélektani hadviseléssel kapcsolatos kérdésekben is. Tehát nem csak tüzérségi kérdésekben koordinál, de erre a későbbiek során visszatérünk. A tűztámogatás lehet: légi támogatás és tüzérségi támogatás; valamint más tengerrel, tengerparttal rendelkező országok esetében haditengerészeti támogatás. A tűztámogatás elemeinek részletes vizsgálatát meghagyjuk a kérdést részletesen ismerő szakembereknek. A harci támogatás, a tűztámogatás oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései A Magyar Köztársaság három éve tagja a NATO-nak. A tagság sok változást hozott a hadművelet elmélet és a harcászat elméleti és gyakorlati kérdéseiben. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a katonai felső vezetés által megfogalmazott követelményeknek megfelelően 1996-ban kezdte meg a NATO doktrínák oktatását. Az oktatás két alapvető formában történt, az egyik a tanfolyami, a másik az alap- és a kiegészítő képzés keretében megvalósított ismeretbővítés volt. A követelményeknek való megfelelés érdekében a NATO doktrínák valamint a Honvéd Vezérkar, Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport által biztosított okmányok alapján számos tankönyvet, jegyzetet, tansegédletet, előadás vázlatot, illetve gyakorlati feladatot dolgoztunk ki. A Honvéd Vezérkar valamint a haderőnemi parancsokságok által kidolgozott és kiadott doktrínák megjelenésével párhuzamosan, tananyagainkat folyamatosan korszerűsítettük, átdolgoztuk. Napjainkban a hadműveleti, harcászati kérdésekkel kapcsolatban az egyetem valamennyi karán és szakán, minden képzési formában NATO kompatíbilis elméleti és gyakorlati képzés folyik. Az egyetem rendelkezik a korszerű ismereteket közvetítő elméleti tananyagbázissal és gyakorlati feladatokkal. Az egyetemi oktatásban tapintható nehézséget okoz, hogy hiányoznak azok a cölöpökként szolgáló végleges dokumentumok (doktrí- 49

18 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK nák, szabályzók), amelyek meghatározóak a Magyar Honvédség hadműveleti, harcászati alkalmazásában. Az egyetem nehezen tudja teljesíteni a megrendelő igényeit, ha a követelmények teljesítéséhez szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre, illetve a meglévőkhöz nehézkes a hozzáférés. Az egyetem továbbra is készen áll a doktrínák véglegesítésében való részvételre, azok véleményezésére, hatálybaléptetésük elősegítésére. A katonai vezetőképzésben bekövetkezett változások érintették többek között az elméleti és gyakorlati kérdések megítélését, fontosságát, prioritását. Ezek egységes értelmezése már egyáltalán nem vagy nem megfelelő módon változott. Bizonyos kérdések viszont jó irányba módosultak és napjainkban úgy néz ki, hogy a tűztámogatás kérdése is a megérdemelt helyére kerül. A doktrínák hiánya már az első kérdés vizsgálata során is megmutatkozik. Ma hazánkban néhányan a tűztámogatást azonosítják a tüzérségi támogatással. Nem. A tűztámogatás több mint a tüzérségi támogatás. A tűztámogatás elemei a légi támogatás, a tüzérségi támogatás és a haditengerészeti támogatás. Itt álljunk meg! A NATO elvekben a légi támogatás elsősége vitathatatlan. A légi támogatás a legfontosabb. A légi fölény és a megfelelő felderítési adatok megteremtik a légi támogatás megvalósulásának optimális feltételeit. A légi támogatás végrehajtása, pedig biztosítja a szárazföldi csapatok sikeres tevékenységét, a magas támadási ütemet, a veszteségek minimalizálását. Nálunk még mindig a tüzérségé a főszerep. Természetesen nem véletlenül. Eszközeink nem teszik lehetővé a légi támogatás elsődlegességét. Ha a gyakorlatban nem is, legalább az elméletben így járjunk el, mert külföldi gyakorlatok, és főleg haditevékenységek esetén a veszteségek csökkenthetők. Ha így cselekszünk, azonnal kiderül, hogy a tűz koordinátor nem azonos a tüzérségi koordinátorral. Nagy valószínűséggel ezt a munkát a G 3 törzsben egy összfegyvernemi szakmai számú lehet, hogy egyetemet végzett tisztre kell bízni. Nem NATO kompatibilis a tűztámogatás csak tüzérséggel történő végrehajtása A különböző kötelékeknek, illetve parancsnokaiknak sem mindegy, hogy az általuk igényelt, kért csapást ki váltja ki (repülők, tüzérség, haditengerészet), már csak az együttműködés szempontjából sem. A másik probléma tehát a tűzkoordinátor együttműködési (adatátviteli, adatfeldolgozási, információvédelmi stb.) képessége. A különböző NATO alárendeltségben végrehajtott tevékenységek során mindent eldöntő kérdés lehet, hogy kivel, mikor, hol, hogyan és mi módon kell együttműködni a feladatok sikeres teljesítése érdekében. A vezetőképzés problematikája a különböző ismeretek biztosítása, az ismeretek minél jobb elsajátításának segítése. A kiegészítő egyetemi képzés száraz- 50

19 A KONFERENCIA VITAANYAGA földi szakirány hallgatóinál igen nagy probléma, hogy a különböző fegyvernemek és szakcsapatok szervezetét és rendszeresített eszközeit általában még megfelelően ismerik, de a képességek és lehetőségek terén már nagy hiányosságok mutatkoznak. A napjainkban meglévő problémák közül csak néhányat emeltem ki. A konferencia célja, hogy közösen vázoljuk fel a helyzetet, tárjuk fel a meglévő problémákat és keressük meg az általunk helyesnek vélt kivezető utat. Napjainkra úgy tűnik a biztonsági tényezők közül a katonai elem (erő) háttérbe szorul. A biztonságpolitikai szakértők szerint egyre kisebb a valószínűsége a földrészekre kiterjedő, a hadseregek tömegeit érintő fegyveres konfliktusnak, de nem zárható ki. Ugyanakkor a katonai erő szerepe a konfliktusok, válságok megelőzésében, kezelésében mint a válságkezelés egyik eleme felértékelődött. Az elmúlt évek eseményei arról győztek meg bennünket, hogy a szervezett katonai erő a csapatok mással nem pótolható szerepet töltöttek be a biztonság megteremtésében, garantálásában. A fentiek ellenére sem engedhető meg, hogy a katonai szakemberek ne legyenek tisztában a hadművészet elvi és gyakorlati kérdéseivel, a harcászat, a hadművelet elmélet, elméletével és gyakorlatával. A szerzők által kidolgozott csoportosítás nem tekinthető sem elfogadottnak, sem véglegesnek, sem lezártnak, de kellő alapot biztosíthat a téma további kutatásához, a fejlesztés irányainak meghatározásához. A szerzők ban dolgozták ki azt a rendszert, amit a legújabb doktrína 41 tervezet sem cáfol. A doktrína bizonyos elemeket máshol szerepeltet, ez a szerző vagy szerzők elképzelését tükrözi, és mivel mindkét rendszer tartalmazza az összes elemet csak más felosztásban mindkét rendszer elfogadható. A szerzők a saját rendszerüket bizonyos szempontból áttekinthetőbbnek, letisztultabbnak tartják. A csapatok tevékenységének rendszere, az elkészült felosztás kompatíbilis, tükrözi a NATO haderőiben elfogadott nézeteket, ugyanakkor megtartja a sok szakember szerint logikusnak, célszerűnek tartott eddigi felosztás pozitív elemeit. A csapatok tevékenységeinek vázolt rendszere feltárja azokat a fehér foltokat, amelyeket a korábbi magyar szabályzatok egyáltalán nem dolgoztak fel. A felosztás választott szempontjai az egyes tevékenységek mélyrehatóbb, részletesebb elemzését teszik lehetővé. Harci tevékenységek négy szempont szerinti csoportosítása helyett biztosít a formák, a tervezés, az előkészítés terjedelme szerinti vizsgálathoz. Az elemzéshez természetesen további szempontok is választhatók. A tűztámogatással kapcsolatos kutatások nem zárhatók le, a technika, az emberi tudás fejlődésével folyamatosan változnak, fejlődnek. Az, aki felismeri a helyes irányt, jelentős lépést tesz a siker, a győzelem irányába. 41 A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája, Tervezet MH DSZOFT kód: Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar, Hadműveleti Csoportfőnökség október. 51

20 1. sz. táblázat A tevékenységek felosztása HARCI TÁMOGATÓ A MŰVELETEK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ KÜLÖNLEGES TÁMADÁS HARCI TÁMOGATÓ ATOM-, BIOLÓGIAI- ÉS VEGYI VÉDELEM A CSAPATOK NYUGVÁSA LÉLEKTANI HADVISELÉS Támadó hadművelet (-harc) Találkozó ütközet (-harc) Tűztámogatás Álcázás, megtévesztés A csapatmozgások Légi támogatás Fedező-biztosítás A menet Polgári-katonai együttműködés Fogadó nemzeti támogatás Üldözés Tüzérségi támogatás Területbiztosítás, őrzés-védelem A szállítás Tömegtájékoztatás (a nyilvánosság tájékoztatása) Bekerítésből való kitörés Haditengerészeti támogatás Titokvédelem Kombinált csapatmozgás Bekerítés Légvédelem Katonai biztonsági tevékenység Váltás Műszaki támogatás Átcsoportosítás Elektronikai hadviselés Vegyi támogatás

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Bera József Témavezető: Pokorádi László CSc. Biztonságtudományi Doktori

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL Dr. Kovács Zoltán mk. őrnagy (PhD) REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL A NATO műszaki doktrínája alapján a manőver a harc sikeres megvívásának lényeges eleme. Ugyanannyira szükséges az ellenséges csapatok

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI c. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉSHEZ Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézet

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Palik Mátyás őrnagy PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Tóth András toth.andras@regiment.hu Farkas Tibor farkas.tibor@zmne.hu Pándi Erik pandi.erik@zmne.hu A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI

Részletesebben

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY A Magyar Honvédség új típusú feladatai

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI HADITECHNIKA ÉS MINŐSÉGÜGY A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI Zubkó Tibor-Labancz Sándor 1 Az átalakulóban lévő Magyar Honvédség javítókapacitása

Részletesebben

Doktori PhD értekezés

Doktori PhD értekezés Doktori PhD értekezés Békési Bertold 2006 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Békési Bertold okl. mk. őrnagy A KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉNEK,

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK TÉMAJEGYZÉK a Katasztrófavédelmi Intézet diplomamunkáinak, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak elkészítéséhez KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK 1. A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Fenntarthatósági Stratégia

Fenntarthatósági Stratégia Fenntarthatósági Stratégia 2016 Tartalomjegyzék 1. Vezetői Összefoglaló... 3 2. Bevezetés... 4 2.1 Fenntartható fejlődés fogalma... 4 2.2 A fenntartható fejlődés főbb területei... 4 2.3 Fenntartható fejlődés

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Fürjes János Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem furjes.janos@chello.hu KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN Absztrakt Az új biztonságpolitikai

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Manuel Mireanu Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Háttérelemzés Sorozat Tanulmány Az Athena Intézet összes kutatása ingyenesen letölthető az Intézet honlapjáról. Az ezen tanulmánnyal

Részletesebben

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN HADTUDOMÁNY BENCE BALÁZS DR. DEÁK JÁNOS DR. SZTERNÁK GYÖRGY GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN Biztonságpolitikai elemzők véleménye

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Dr Hoffmann Imre A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Az Európai Uniós tagsággal a feladataink továbbiakkal egészültek ki. Eleget kell tennünk a korábbi

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

(K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig. Dr. Seres György DSc. 2003

(K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig. Dr. Seres György DSc. 2003 Haditechnikai kutatás és fejlesztés (K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig Dr. Seres György DSc. 2003 Mi a különbség az emberi és az állati lét között? Mi a különbség az emberi és az állati lét között?

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. május 20. (24.05) (OR. en) 10384/11 SAN 99 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER Vincze Gyula 1 A Bundeswehr szakmai folyóirata a Strategie und Technik 2007. májusi számában bemutattak egy új, mikroméretű, távirányítású felderítő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó Egyezmény a Gyermekek Jogairól Előszó A gyermek jogairól szóló egyezményt az ENSZ Közgyûlése 1989. november 20.-án fogadta el : a Magyar Köztársaság képviselõje pedig 1990. március 14.- én írta alá. Az

Részletesebben

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Terület visszacsatolások 1938-41 Az 1939-ben a Kárpátalja visszatértével szinte azonnal megkezdődött

Részletesebben