Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)"

Átírás

1 Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi stratégia tükrében. A jelen és a belátható közeljövő bel- és külföldi biztonsági kockázatainak megfelelő arányok a fegyveres erők valamint az egyes rendvédelmi szervek között. Magyarország biztonságára elsősorban az euroatlanti régió biztonságának alakulása és a térségben végbemenő politikai-társadalmi-gazdasági folyamatok gyakorolnak hatást. A jelenkor és a közeljövő bel- és külföldi biztonsági kockázatai vonatkozásában jelentős arányeltolódás figyelhető meg. A katonai jellegű veszélyek helyét mindinkább a rendvédelmi szervek, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe tartozó biztonsági kockázatok veszik át. Növekvő kockázatot jelentenek az eltérő társadalmi fejlődésből fakadó átmeneti vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságok, az etnikai és vallási feszültségek, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció és a nagyfokú környezeti ártalmak. Fokozódó kihívást és veszélyt jelent a tömegpusztító fegyverek elterjedése, valamint az információs rendszerek elleni támadások lehetősége. Régiónkban sajátos veszélyforrásként jelentkezik az átalakulásból fakadó instabilitás és kiszámíthatatlanság. Biztonsági környezetünk sajátossága, hogy az új típusú és a hagyományos kihívások gyakran egyidejűleg és egymást erősítve jelennek meg. A nemzetközi és a hazai biztonsági kihívások nélkülözhetetlenné teszik a nemzetbiztonsági szolgálatok nyílt és titkos eszközök felhasználásával végzett munkáját. A nemzetbiztonsági törvény elfogadása konkrétan meghatározta például a Nemzetbiztonsági Hivatal fő tevékenységi területeit. Egységes alapon nyugszik a biztonsági ellenőrzések végrehajtása, az államigazgatási és országos hatáskörű szervek, valamint a rendvédelmi szolgálatok biztonságának védelme. Az NBH kiemelt figyelmet fordít a Magyarország integrációs tevékenységével összefüggő feladat-végrehajtásban közvetlenül érintett, illetve résztvevő szervezetek nemzetbiztonsági védelmére. Új feladata NATO követelményeinek megfelelő személyi biztonsági ellenőrzés, az iparbiztonsági kérdések kezelése. Újszerű feladat a külföldi országok és szervezetek Magyarország érdekeit sértő vagy veszélyeztető befolyásolási tevékenységét felderítő és gátoló titkosszolgálati ellenlépések megtétele. A munkában nagyobb szerepet kap a szélsőségesen nacionalista csoportok és a skinhead személyek nemzetközi kapcsolatrendszerének, tevékenységének átfogó felderítése és ellenőrzése. A nemzetbiztonsági szolgálatok kiemelt területként kezelik a szervezett bűnözés, ezen belül a pénzmosás, az illegális fegyver- és kábítószerkereskedelem valamint a proliferáció kérdéskörét. 2. A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom, a lakossági és céges kapcsolatok kialakításának módszerei valamint azok hasznosítása. A szolgálatok tevékenységének megismerését és társadalmi elfogadtatását segítő médiakapcsolatok kérdései. A nemzetbiztonsági szolgálatok a megalakulásuk óta eltelt időszakban a demokratikus intézményrendszer fontos részévé, a közigazgatás együttműködő partnereivé váltak. A társadalom - látva alkotmányos működésüket, és felismerve, hogy a szolgálatok célja az ország, az egyes emberek biztonságát fenyegető veszélyek megelőzése és elhárítása - már nem idegenkedik tevékenységüktől ban a kormány célkitűzése az volt, hogy az addig tapasztalható bizonytalanság után stabilitást, erkölcsi-anyagi megbecsülést biztosítson a szolgálatoknak. Párhuzamosan a szükséges szervezeti átalakítással szemléletváltásra került sor, amelynek köszönhetően fokozatosan oldódott a szolgálatokkal szembeni bizalmatlanság, társadalmi elfogadottságuk jelentősen javult. A szolgálatok - melyek tudatosan törekednek a társadalmi kapcsolatok bővítésére, mélyítésére és a tevékenységüket övező titokzatosság" megszüntetésére - mind az írott, mind az elektronikus médiával igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani. Különösen az NBH tesz jelentős lépéseket a nyilvánosság felé, mert feladatai - és a filozófiájában meghatározó jelentőségű megelőzési törekvés, illetve az érintettek reális veszélyérzetének és védekező reflexének kialakítása is - ezt indokolják. Fontosnak tartja, 1

2 hogy nemcsak a törvényes működés ellenőrzésére jogosultak, hanem a társadalom számára is átláthatóvá tegye tevékenységét. A főigazgató - amennyiben a Hivatal érdeke megkívánja - a sajtó képviselőinek rendelkezésére áll. Interjút ad, háttérbeszélgetést folytat, TV és rádiószereplést vállal. A média több munkatársa is elismerte, hogy az NBH sokat tesz a nyilvánosság tájékoztatása érdekében. Tevékenysége kedvező visszhangra talált. A szolgálatok megalakulásának 10. évfordulóján, március 1 jén tartott ünnepségen részt vett a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az együttműködő minisztériumok, országos hatáskörű szervek vezetői. Az ünnepségről tudósított az országos napilapok túlnyomó része, illetve a közszolgálati rádió és televízió. A 10. évfordulóra adta közre első ízben az NBH évkönyvét, melynek megjelenése annak egyik bizonyítéka, hogy a Hivatal fontosnak tartja a közvélemény tájékoztatását. A kiadványt megküldte a közélet szereplőinek, a média képviselőinek, illetve mindenki számára hozzáférhetővé tette Internet honlapján, amelyet 1998 óta működtet. A honlap látogatottsága 2000-ben meghaladta a 20 ezer főt, amely egyértelmű bizonyítéka a közvélemény Hivatal irányába megnyilvánuló érdeklődésének. Egyes médiumok ugyanakkor - visszatérően - sejtelmesen a titkos jelzővel illetik a nemzetbiztonsági szolgálatokat. Kétségtelen tény, hogy a Hivatal titkosszolgálati eszközöket és módszereket alkalmaz munkája során. Nem beszél konkrét ügyekről, nevekről, de teljesen nyíltan van jelen a kormányzati szervek körében és a társadalomban. A média egyes képviselői esetenként a szolgálatok körül felröppenő bármilyen jelentéktelen információt, függetlenül annak valóság tartalmától, ellenőrizetlenül a hírversenyben" próbálnak meg felhasználni. Megalapozatlanul a szolgálatokra vagy munkatársaikra hivatkozva fejtik ki véleményüket. Az ilyen megnyilvánulásokkal szemben a szolgálatok határozottan fellépnek a valótlan információk helyreigazítását kérve. 3. A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti valamint a fegyveres erőkkel és rendvédelmi szervekkel való együttműködésének fejlesztése, a veszélyforrások és kihívások szerkezetének változásaira is figyelemmel. A rendvédelmi szervek - köztük a nemzetbiztonsági szolgálatok - egyedül nem képesek reagálni a jelenkor és a közeljövő kihívásaira. A hatékony működés érdekében - törvényi szinten szabályozott - feladatmegosztás alakult ki. Kapcsolatrendszerüket, együttműködésük tartalmát és formáját ez a feladatmegosztás határozza meg. Az uniós csatlakozási tárgyalások alapján számos feladat hárul a rendvédelmi szervekre. További konkrét intézkedések szükségesek a társadalom biztonságérzetét befolyásoló szervezett bűnözés, a korrupció és a feketegazdaság visszaszorítására, mely feladatok végrehajtásában a nemzetbiztonsági szolgálatok aktívan kiveszik részüket. A rendvédelmi szervek feladatainak végrehajtását jelentősen segítik azok az információk, amelyeket a nemzetbiztonsági szervek szereznek meg. A nemzetbiztonsági szolgálatok előre léptek a rendvédelmi szervekkel és a fegyveres erőkkel folytatott együttműködés területén. Kétoldalú megállapodások alapján együttműködnek a minisztériumokkal, az országos hatáskörű szervekkel és a katonai társszolgálatokkal. A szervezett bűnözés térhódítása azonban a korábbinál összehangoltabb, hatékonyabb fellépést igényel a bűnüldözésben feladatot ellátó állami szervek részéről. Ezen felismerésből kiindulva, a rendvédelmi szervek közötti feladatok összehangolása érdekében került sor 2001 januárjában a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ létrehozására. A nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködnek abban is, hogy egyes nemzetközi konfliktusok - gyorsan és olcsón - megelőzhetők legyenek. A fenyegetések jellegének, konkrét megjelenési formájának előrejelzésével, pontosításával megteremtik annak lehetőségét, hogy a döntéshozók a tényleges fenyegetésre megfelelően felkészüljenek. A szolgálatok kül- és belföldön egyaránt probléma-érzékenységükkel, bejáratott információs csatornáikkal járulnak hozzá a korai előrejelzés sikeréhez. 4. A szolgálatok célszerűbb szervezése és működtetése, a szemérvi és dologi kiadások optimalizálása a feladataiknak megfelelően. A finanszírozás mértékének vizsgálata a GDP-hez viszonyítva. különös tekintettel a költségvetés védelmi célú tételein belűi az egyes védelmi szerrezeteket illető arányokra. 2

3 A magyar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létszáma és költségvetési helyzete nemzetközi összehasonlításban nem tekinthető túlzottnak. A demokratikus államokban hasonló vagy nagyobb erőket fordítanak nemzetbiztonsági célokra, míg az antidemokratikus országokban ez az erő arányaiban többszöröse a magyarországinak. Például a Nemzetbiztonsági Hivatal hatékony és átgondolt szigorú takarékossági szabályok folyamatos fenntartásával, a feladatok tudatos, az aktuális prioritásoknak megfelelő rangsorolásával, a kapacitások és a források szigorú figyelembe vételével biztosítja az Nbtvben meghatározott feladatok ellátását. Az új feladatok végrehajtását minden esetben a rendelkezésre álló humán és pénzügyi erőforrások átcsoportosításával oldotta és oldja meg. Az elmúlt három évben a költségvetési törvényben jóváhagyott összegen felül többletigényt nem nyújtott be a kormánynak. A évi feladatait tekintve többlettámogatást a NATO biztonsági beruházási programjából adódó feladatok ellátására tervezett és kapott. A központi költségvetésből évben a védelmi tevékenység 5,4 %-ot, a rendvédelem és közbiztonság kiadásai 6,5 %-ot képviselnek, amely a GDP-hez viszonyítva a védelem esetében 1,2 %, a rendvédelem és közbiztonság esetében 1,4 %. A rendvédelem és közbiztonság évi jóváhagyott kiadásaiból az NBSZ költségvetése 4,4413 %-ot, a NBHé 1,925 %-ot, az IH-é pedig 1,8111%-ot tesz ki. 5. A szolgálatok személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása, sajátos feladataik erkölcsi és anyagi elismerésének megfelelő szintre emelése, az ország más (gazdasági) területeihez is viszonyítva, a pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások ellensúlyozása valamint a kontraszelekció megesőzés érdekében ban a kormány alapvető célkitűzése az volt, hogy stabilitást, erkölcsi-anyagi megbecsülést biztosítson a szolgálatoknak - megteremtve ezzel a szakszerű és hatékony működés feltételeit. A szolgálatok irányításában generáció- és szemléletváltásra került sor. Megvalósult az új kihívásoknak megfelelő szervezeti átalakítás, a változásokhoz igazodva mindenütt megtörténtek a szükséges személycserék is. A szervezeti átalakítással a szolgálatokon belül létrejöttek az információk hatékony cseréjének, illetve a munkatársak időszakos átcsoportosíthatóságának a feltételei. A nemzetbiztonságra növekvő mértékben veszélyt jelentő személyek, csoportok és szervezetek új módszereket, technikai eszközöket alkalmaznak, ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának is magas szintű képességekkel, szakmai tudással kell rendelkezni. A szolgálatok alapvetően a polgári egyetemi képzettséggel, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel és - az ország NATO tagságából, az európai integrációs folyamatból adódó feladatok, illetve az idegen nyelvű információk feldolgozásának szükségessége miatt - idegennyelvtudással rendelkező fiatalok sorából válogatnak. A személyi állománynak egyedi, magas szintű követelményeknek kell megfelelni. A nemzetbiztonsági pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások" ellensúlyozása érdekében a szolgálatoknál befutható karrierív, elérhető életpálya egyes szintjeinek megfelelő feladatilletve célorientált teljesítményértékelési rendszerének kialakítása folyamatban van. A szolgálatok évi költségvetését jelentős mértékben megemelték, így lehetőség nyílt a bérszínvonal - szolgálati törvényben meghatározott %-os szintű beállítására, illetve technikai fejlesztésekre. A Ktv. és a Hsztv évi módosítása újabb pozitív változásokat eredményez a jövedelemszintet illetően, mely így versenyképessé vált a civil szférával. A pályaelhagyás megelőzése érdekében a munkatársak anyagi-erkölcsi megbecsülését, egzisztenciális helyzetét - az országos átlaghoz viszonyítva - arányaiban fenn kell tartani. A jövedelmek folyamatos növelése mellett meg kell vizsgálni az egzisztenciális helyzet, az életminőség és a munkakörülmények javításának további lehetőségeit is. A lakásépítési, lakásvásárlási támogatások továbbfejlesztése, az üdülési, kulturális, rekreációs lehetőségek bővítése szintén vonzóvá teheti a pályát, erősítheti az erkölcsi-anyagi megbecsültség érzését. A kontraszelekció megelőzése érdekében, az állománnyal szemben támasztott magasabb igényeknek megfelelően került bevezetésre a felvételi eljárás objektív mérési eszközöket alkalmazó rendszere. A felvételi követelményeket a pályatükör - azon pszichikus követelmények, amelyeket a foglalkozás támaszt az egyénnel szemben - alapján a továbbiakban is a Hivatal elvárásaihoz kell igazítani. 3

4 6. A nemzetbiztonsági szolgálatok (párt)politikai függetlensége. A szolgálatok irányításának, szervezésének működtetésének. személyi állományának függetlenítési lehetőségei, módszerei a különböző választási- és kormányciklusoktól; az ország biztonságivédelmi érdekeinek magasabb fokú stabilitása valamint a személyi állomány biztonságérzete céljából. A végrehajtó hatalom részét képező nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége politikailag meghatározott, hiszen a mindenkori állami irányító szervezet külföldre, illetve belföldre irányuló hírigényét elégíti ki. Munkájuk a hatékony kormányzati funkció eszköze, de működésük nem rendelhető alá aktuális pártpolitikai érdekeknek. A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatok állományát nem használhatja saját hatalma erőszakos megtartására és az ellenzék megbénítására. A feltételek érvényesülése érdekében a szolgálatok működését sokoldalú garanciarendszer segíti. Megfelelő biztosítékot jelent a parlamenti ellenőrzés, valamint az, hogy a választások alkalmával a Kormánytól ez a tevékenység is számon kérhető. A garanciarendszer részét képezi, hogy az Alkotmány 1989-es módosítása a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő kérdések szabályozásához 2/3-os törvényt, tehát széles körű politikai konszenzust ír elő. A szabályozás lehetővé teszi, hogy a szolgálatok működése megfeleljen a jogállamiság alapvető követelményeinek. A nemzetbiztonsági munka legfontosabb alapelveit tartalmazó évi CXXV. törvény meghatározza a szolgálatok feladatait, irányítási rendszerét és a nemzetbiztonsági tevékenység ellenőrizhetőségét. A nemzetbiztonsági törvény teljes mértékben illeszkedik az uniós normákhoz annak ellenére, hogy ebben a tekintetben nincs formakényszer, hiszen sem a NATO, sem az EU nem ír elő szervezeti modelleket. Egyetlen lényeges minősítési szempont létezik: a jogállamiságból, a demokratikus berendezkedésből fakadó alapelvek érvényesülése. Ez a kritériuma annak is, hogy a szolgálatokat nemzetközi szinten partnerként elfogadják. A nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter jogköre átfogja az országos hatáskörű szervekkel kapcsolatos államigazgatási és költségvetési irányítási jogok teljes körét. Jogszabályok vagy egyéb kormányzati döntések alapján határoz meg feladatot, illetve ad utasítást. A Kormány tagjaitól érkezett információs igények teljesítésére, valamint félévente az időszerű feladatokra vonatkozó utasítását eljuttatja a szervezet főigazgatójának. Utasításával a főigazgató hatáskörébe tartozó ügyet nem vonhat el, hatáskörének gyakorlását nem akadályozhatja. Ellenőrzi a szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű működését, feladataik végrehajtását. Az Nbtv-ben tételesen felsorolt feladatcsoportok mellett tehát nem zárható ki, hogy törvényi felhatalmazás alapján a Kormány vagy az irányító miniszter a nemzetbiztonsági szolgálatok részére további feladatokat is meghatározzon, ugyanakkor a végrehajtó hatalom korlátját jelenti, hogy az így kapott feladatokat a szolgálatok kizárólag e törvény keretei között végezhetik. A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű működésének, a politikai függetlenségnek alapvető garanciális eleme az Országgyűlésnek a Nemzetbiztonsági Bizottságon (továbbiakban: Bizottság) keresztül gyakorolt alkotmányos ellenőrzési joga. A Bizottság a minisztertől és a főigazgatóktól rendszeresen tájékoztatást kap a szolgálatok általános tevékenységéről. Az Nbtv. meghatároz általános, a hatékony ellenőrzést biztosító jogosítványokat a Bizottság számára. Ezen túlmenően a Bizottság megkapja a nemzet biztonsága szempontjából fontos értékelő jelentéseket, betekinthet a nem konkrét ügyekre vonatkozó jelentésekbe, és tájékoztatást kap a szolgálatokkal kapcsolatos kormánydöntésekről. Amennyiben a Bizottság a szolgálatok jogellenes vagy nem rendeltetésszerű tevékenységét feltételezi, vizsgálatra kérheti fel a minisztert, vagy saját maga is folytathat ténymegállapító vizsgálatot. A Bizottság ellenőrzési feladatainak ellátásához speciális szakmai felkészültség szükséges, ennek érdekében szakértőket kérhetnek fel. A szakértők bevonása az ellenőrzés folyamatába a politikamentesség egyik feltétele. A nemzetbiztonsági szolgálatok pártpolitikai érdekektől mentes, elfogulatlan és részrehajlás nélküli működésének egyik biztosítéka az Alkotmány rendelkezéseivel összefüggő azon szabály, hogy a hivatásos állományú munkatárs politikai párt tagja nem lehet, s politikai tevékenységet nem folytathat. A jelenleg hatályos Nbtv. adta jogi keret alapján a szolgálatok működése a pártokra szerveződő végrehajtó hatalom (Kormány) felelős döntéseitől nem függetleníthető. Az azonban a kormányzó és az ellenzéki pártok felelőssége, hogy a nemzetbiztonságot 4

5 védelmező intézményekkel kapcsolatos javaslataikat, döntéseiket felelősen, a szolgálatok működését megalapozó elvek figyelembevételével hozzák meg. 7. A szolgálatok hasznosításának erősítése a pénzügyi-gazdaságimüszaki-tudományoskörnyezetvédelmi-egészségügyi, stb területeken is. Az EU csatlakozás előtt álló Magyarországon - geopolitikai helyzetéből adódóan - olyan nemzetközi vállalatok is megjelenhetnek, amelyek mögött sanda érdekek húzódnak meg. Ezért olyan mechanizmusokat és kontrolling-rendszereket kell kiépíteni, melyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok tapasztalataikkal és speciális eszközrendszerükkel támogatni tudnak. A kutatásfejlesztés a szakmai fejlődésen túl azt is jelenti, hogy rendkívül megnő a védett információk mennyisége. Előtérbe kerül az információs- és számítógépes rendszerek, valamint a technológiai tudás birtokában lévő kutatók védelme, mivel a kiemelt kutatásokban, fejlesztésekben érintett szellemi műhelyek fontos célterületei lehetnek külföldi információszerző törekvéseknek. Az immár rendszeresen előforduló jelentős környezetszennyezések egyre kényszerítőbb társadalmi igényként vetik fel a megelőző intézkedések európai normáknak megfelelő kidolgozását és megvalósítását. Az ehhez kapcsolódó stratégiai kérdésekben feladat a negatív tendenciák figyelemmel kísérése, az illetékes szakhatóságok tevékenységének támogatása. Fontos feladat a pénzügyi szolgáltató szervezetek sérelmére a nemzetközi szervezett bűnöző csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni fellépés, ezen belül is a hamis pénz, értékpapír előállítása, forgalmazása, a biztosítási csalás, a bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosása és a számítástechnikai eszközök útján folytatott illegális pénzátutalások (kártya, csekk) felderítése. A bankcsődök és a pénzügyi szolgáltató cégeknél tapasztalható működési zavarok mögött nem egy esetben tudatos, a hatályos jogszabályokat súlyosan sértő leplezett törekvések állnak. Ezen információk gyűjtése és az illetékes rendőri szerveknek történő átadása kiemelt jelentőséggel bír az egész bankrendszer - ezáltal közvetetten az ország pénzügyi biztonsága, stabilitása szempontjából. A nemzetbiztonsági kihívások közül - földrajzi helyzete, demokratikus berendezkedése miatt - óriási nyomással nehezedik Magyarországra a globalizálódó szervezett bűnözés, amely belülről bomlasztja a gazdaságot és bejutva az állami intézményekbe, egyre nagyobb érdekérvényesítési lehetőséggel rendelkezik. Magyarország terrorveszélyeztetettségi szintje megnőtt. A minőségi változást egyrészt az alapozta meg, hogy az ország egy olyan nemzetközi katonai szövetség tagja lett, amelyet a legtöbb terrorszervezet ellenségként kezel. Belépésünk a szövetségbe magában hordozza a NATO -, de általában Nyugat- és Amerika-ellenes ideológiájú szervezetek Magyarország ellen irányuló támadásának potenciális veszélyét is. A számítástechnika robbanásszerű fejlődésével az Internet-hálózat hatalmas információtömege mindenki számára elérhetővé válik. Ez a látványos haladás a terroristák, a kémek és a bűnözők számára is hatékonyabb információszerzési lehetőségeket, határok nélküli, gyorsabb kapcsolattartást és sok esetben névtelenséget, azaz nehezebb felfedhetőséget biztosít. 8. A magyar szolgálatok nemzetközi kapcsolatainak jellege, súlyozása, a kölcsönösen előnyös érdekek figyelembe vételével is. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása során nemcsak a hazai rendvédelmi szervekkel osztják meg információikat, de egyenrangú együttműködést alakítottak ki minden, partnernek tekinthető külföldi szolgálattal is. A nemzetközi kapcsolattartás alapja az arányosság, az egyenlőség és a kölcsönösség. A magyar és az együttműködő külföldi partnerszolgálatok részéről is természetes igényként fogalmazódik meg a rendelkezésre álló adatok cseréje, a szakmai konzultáció és a kölcsönös érdekeltség alapján közös műveletek végrehajtása. Az NBH és az IH a kétoldalú kapcsolatok mellett több multilaterális fórum munkájában is tevékenyen részt vesz. Vezetőik és szakértőik rendszeresen találkoznak a NATO, illetve az Európai Unió tagországai hasonló 5

6 szervezeteinek illetékeseivel. A nemzetközi kapcsolatrendszer - a regionális veszélyek kezelése érdekében - kiterjed a szomszédos és más kelet-európai országok szolgálataira is. A NATO tagságból adódóan elsősorban a szövetséges országok biztonsági szolgálataival folytatott együttműködés kap elsőbbséget. Különösen fontosak a kapcsolatok azon szolgálatokkal, melyekkel konkrét, ügyszerű együttműködés alakítható ki. A koszovói válság idején először vizsgáztak a szolgálatok a NATO előtt. Éles helyzetben bizonyították, hogy Magyarország teljes jogú tagként - nemzetbiztonsági szolgálatai révén - képes ellátni a nemzetközi közösség és saját biztonsága érdekében szükséges feladatokat. Sikerült a válsággal összefüggő olyan információkat átadni a szövetségeseknek, amelyek számunkra is kedvezően befolyásolták az eseményeket. Természetes, hogy az egyes partnerszolgálatok eltérő érdekeket képviselnek, melyeket esetenként érzékelhetően igyekeznek érvényesíteni. A magyar szolgálatok tapasztalatai alapján e folyamatok jól nyomon követethetők, a nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó alapelvek következetes érvényesítésével nemzetbiztonsági érdekeink védelme maradéktalanul biztosítható. Az NBH és az IH nemzetközi megítélése jó, a partnerek bizalmát elnyerte. 6

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be.

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be. 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként négy országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

A belügyminiszter. /2012. (.) BM rendelete. a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról

A belügyminiszter. /2012. (.) BM rendelete. a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról A belügyminiszter /2012. (.) BM rendelete a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében

A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

Előbbi intézmények felett a fejezeti felügyeleti jogokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el.

Előbbi intézmények felett a fejezeti felügyeleti jogokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el. 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezeten belül a cím alcímként három országos hatáskörű központi szerv (Nemzetbiztonsági Hivatal, Információs Hivatal és Nemzetbiztonsági

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 22 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok kerülnek ismertetésre és elemzésre.

Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok kerülnek ismertetésre és elemzésre. 2000/augusztus (28. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Nem aktualizált számviteli kérdések

Nem aktualizált számviteli kérdések Nem aktualizált számviteli kérdések 2009. év 67/2009. Számviteli kérdés 62/2009. Számviteli kérdés 51/2009. Számviteli kérdés 28/2009. Számviteli kérdés 14/2009. Számviteli kérdés 2/2009. Számviteli kérdés

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete Melléklet a BM/13590/2014. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

2012. október 1-7. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2. tanácsadás. (14-17 h) Közösségi Tér

2012. október 1-7. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2. tanácsadás. (14-17 h) Közösségi Tér 1 2012. október 1-7. 2 3 4 5 7 Konfliktuskezelságépíti Tudatos- Online termzet- (14-17 h) tudományi verseny Ifjúsági Információs jelentkezi 6 "Erdőrzlet" betonfalfest Jelentkez: Báta, Fő utca 306. Gólya

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD Típusok és a demokrácia problémája TÓTH CSABA, PhD Kiindulópontok: science fiction és politika kapcsolatának tanulmányozása Irányok: Mint irodalmi alkotások a jelenről, a korszellemről szólnak Science

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 92 92 Rácz András NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁRCIUS Az Orosz Föderáció új katonai doktrínája Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február 5-én hagyta jóvá az Orosz Föderáció

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

12.2 Dr. Katona Béla országgyûlési képviselõ hozzászólása (OGY napló, 1995.)

12.2 Dr. Katona Béla országgyûlési képviselõ hozzászólása (OGY napló, 1995.) 12.2. Katona Béla múltbeli országgyûlési képviselõ hozzászólása a nemzetbiztonsági törvény tárgyalásához (http:/www.mkogy.hu/naplo/059/0590025.htm, 1995.) DR. KATONA BÉLA tárca nélküli miniszter: Elnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 2012. október 3-i közalkalmazotti értekezletéről

JEGYZŐKÖNYV A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 2012. október 3-i közalkalmazotti értekezletéről CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET Ikt.sz: 699/2012/S JEGYZŐKÖNYV A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 2012. október 3-i közalkalmazotti értekezletéről Készült:

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Tisztelt Kazincbarcikai Lakosok!

Tisztelt Kazincbarcikai Lakosok! Tisztelt Kazincbarcikai Lakosok! Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-én tárgyalta a helyi adókról szóló rendeleteket. Iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója,

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány Tippek 1 Kérdések Válaszok Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány A kiadvány megjelenését a Munkaerőpiaci Alap terhére az Nemzeti

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A nemzetbiztonsági ellenőrzésről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A nemzetbiztonsági ellenőrzésről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A nemzetbiztonsági ellenőrzésről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban

Részletesebben

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 186. szám 26113 2014. évi CIX. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség V. Leadership Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Április 30 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási tanszék

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

1. Ágoston András levele a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének

1. Ágoston András levele a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének A VMDK Kezdeményezõ Bizottságának dokumentumai Ágoston András a VMDK 11 tagú Kezdeményezõ Bizottsága nevében 1989. XII. 18-án átadta a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének a Vajdasági Magyarok Demokratikus

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban

Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Gyermeki jogok A gyermekeket

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

dr. Tóth Júlia Jogtanácsos Felelősségbiztosítási jogi referens

dr. Tóth Júlia Jogtanácsos Felelősségbiztosítási jogi referens dr. Tóth Júlia Jogtanácsos Felelősségbiztosítási jogi referens Az új magyar Polgári Törvénykönyv: A vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás (D&O) átfogó fedezetet nyújt a menedzserek és a vezető állású

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei Illés Attila ezredes HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei XXIII. Magyar

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

A KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TERMŐFÖLD SZERZÉSÉT OLCSÓBBÍTÓ ASZÁLYKÁRVÉDELMI ENSZ FAO/WHO CSALÁS

A KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TERMŐFÖLD SZERZÉSÉT OLCSÓBBÍTÓ ASZÁLYKÁRVÉDELMI ENSZ FAO/WHO CSALÁS Tejfalussy András okl. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215), Ptk. 484-487. szerinti közérdekű bejelentésekkel és közérdekű javaslatokkal kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről A Kormány a

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

A kerékpárút fenntartás szervezeti modellje Magyarországon.

A kerékpárút fenntartás szervezeti modellje Magyarországon. A kerékpárút fenntartás szervezeti modellje Magyarországon. Országosan alkalmazható, rugalmas, helyi adottságokhoz illeszthető, de a központi felügyeletet és áttekintést biztosító modell. FELADATOK FENNTARTÁS

Részletesebben

A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése

A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése Dr. Cserháti Péter miniszteri biztos EMMI tájékoztató 2014. március 5. Tartalom 1. A rehabilitációs medicinát érintő

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY ( A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐ LEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET ) A NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐ ALPÁR 3.) 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben