Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)"

Átírás

1 Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi stratégia tükrében. A jelen és a belátható közeljövő bel- és külföldi biztonsági kockázatainak megfelelő arányok a fegyveres erők valamint az egyes rendvédelmi szervek között. Magyarország biztonságára elsősorban az euroatlanti régió biztonságának alakulása és a térségben végbemenő politikai-társadalmi-gazdasági folyamatok gyakorolnak hatást. A jelenkor és a közeljövő bel- és külföldi biztonsági kockázatai vonatkozásában jelentős arányeltolódás figyelhető meg. A katonai jellegű veszélyek helyét mindinkább a rendvédelmi szervek, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe tartozó biztonsági kockázatok veszik át. Növekvő kockázatot jelentenek az eltérő társadalmi fejlődésből fakadó átmeneti vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságok, az etnikai és vallási feszültségek, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció és a nagyfokú környezeti ártalmak. Fokozódó kihívást és veszélyt jelent a tömegpusztító fegyverek elterjedése, valamint az információs rendszerek elleni támadások lehetősége. Régiónkban sajátos veszélyforrásként jelentkezik az átalakulásból fakadó instabilitás és kiszámíthatatlanság. Biztonsági környezetünk sajátossága, hogy az új típusú és a hagyományos kihívások gyakran egyidejűleg és egymást erősítve jelennek meg. A nemzetközi és a hazai biztonsági kihívások nélkülözhetetlenné teszik a nemzetbiztonsági szolgálatok nyílt és titkos eszközök felhasználásával végzett munkáját. A nemzetbiztonsági törvény elfogadása konkrétan meghatározta például a Nemzetbiztonsági Hivatal fő tevékenységi területeit. Egységes alapon nyugszik a biztonsági ellenőrzések végrehajtása, az államigazgatási és országos hatáskörű szervek, valamint a rendvédelmi szolgálatok biztonságának védelme. Az NBH kiemelt figyelmet fordít a Magyarország integrációs tevékenységével összefüggő feladat-végrehajtásban közvetlenül érintett, illetve résztvevő szervezetek nemzetbiztonsági védelmére. Új feladata NATO követelményeinek megfelelő személyi biztonsági ellenőrzés, az iparbiztonsági kérdések kezelése. Újszerű feladat a külföldi országok és szervezetek Magyarország érdekeit sértő vagy veszélyeztető befolyásolási tevékenységét felderítő és gátoló titkosszolgálati ellenlépések megtétele. A munkában nagyobb szerepet kap a szélsőségesen nacionalista csoportok és a skinhead személyek nemzetközi kapcsolatrendszerének, tevékenységének átfogó felderítése és ellenőrzése. A nemzetbiztonsági szolgálatok kiemelt területként kezelik a szervezett bűnözés, ezen belül a pénzmosás, az illegális fegyver- és kábítószerkereskedelem valamint a proliferáció kérdéskörét. 2. A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom, a lakossági és céges kapcsolatok kialakításának módszerei valamint azok hasznosítása. A szolgálatok tevékenységének megismerését és társadalmi elfogadtatását segítő médiakapcsolatok kérdései. A nemzetbiztonsági szolgálatok a megalakulásuk óta eltelt időszakban a demokratikus intézményrendszer fontos részévé, a közigazgatás együttműködő partnereivé váltak. A társadalom - látva alkotmányos működésüket, és felismerve, hogy a szolgálatok célja az ország, az egyes emberek biztonságát fenyegető veszélyek megelőzése és elhárítása - már nem idegenkedik tevékenységüktől ban a kormány célkitűzése az volt, hogy az addig tapasztalható bizonytalanság után stabilitást, erkölcsi-anyagi megbecsülést biztosítson a szolgálatoknak. Párhuzamosan a szükséges szervezeti átalakítással szemléletváltásra került sor, amelynek köszönhetően fokozatosan oldódott a szolgálatokkal szembeni bizalmatlanság, társadalmi elfogadottságuk jelentősen javult. A szolgálatok - melyek tudatosan törekednek a társadalmi kapcsolatok bővítésére, mélyítésére és a tevékenységüket övező titokzatosság" megszüntetésére - mind az írott, mind az elektronikus médiával igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani. Különösen az NBH tesz jelentős lépéseket a nyilvánosság felé, mert feladatai - és a filozófiájában meghatározó jelentőségű megelőzési törekvés, illetve az érintettek reális veszélyérzetének és védekező reflexének kialakítása is - ezt indokolják. Fontosnak tartja, 1

2 hogy nemcsak a törvényes működés ellenőrzésére jogosultak, hanem a társadalom számára is átláthatóvá tegye tevékenységét. A főigazgató - amennyiben a Hivatal érdeke megkívánja - a sajtó képviselőinek rendelkezésére áll. Interjút ad, háttérbeszélgetést folytat, TV és rádiószereplést vállal. A média több munkatársa is elismerte, hogy az NBH sokat tesz a nyilvánosság tájékoztatása érdekében. Tevékenysége kedvező visszhangra talált. A szolgálatok megalakulásának 10. évfordulóján, március 1 jén tartott ünnepségen részt vett a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az együttműködő minisztériumok, országos hatáskörű szervek vezetői. Az ünnepségről tudósított az országos napilapok túlnyomó része, illetve a közszolgálati rádió és televízió. A 10. évfordulóra adta közre első ízben az NBH évkönyvét, melynek megjelenése annak egyik bizonyítéka, hogy a Hivatal fontosnak tartja a közvélemény tájékoztatását. A kiadványt megküldte a közélet szereplőinek, a média képviselőinek, illetve mindenki számára hozzáférhetővé tette Internet honlapján, amelyet 1998 óta működtet. A honlap látogatottsága 2000-ben meghaladta a 20 ezer főt, amely egyértelmű bizonyítéka a közvélemény Hivatal irányába megnyilvánuló érdeklődésének. Egyes médiumok ugyanakkor - visszatérően - sejtelmesen a titkos jelzővel illetik a nemzetbiztonsági szolgálatokat. Kétségtelen tény, hogy a Hivatal titkosszolgálati eszközöket és módszereket alkalmaz munkája során. Nem beszél konkrét ügyekről, nevekről, de teljesen nyíltan van jelen a kormányzati szervek körében és a társadalomban. A média egyes képviselői esetenként a szolgálatok körül felröppenő bármilyen jelentéktelen információt, függetlenül annak valóság tartalmától, ellenőrizetlenül a hírversenyben" próbálnak meg felhasználni. Megalapozatlanul a szolgálatokra vagy munkatársaikra hivatkozva fejtik ki véleményüket. Az ilyen megnyilvánulásokkal szemben a szolgálatok határozottan fellépnek a valótlan információk helyreigazítását kérve. 3. A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti valamint a fegyveres erőkkel és rendvédelmi szervekkel való együttműködésének fejlesztése, a veszélyforrások és kihívások szerkezetének változásaira is figyelemmel. A rendvédelmi szervek - köztük a nemzetbiztonsági szolgálatok - egyedül nem képesek reagálni a jelenkor és a közeljövő kihívásaira. A hatékony működés érdekében - törvényi szinten szabályozott - feladatmegosztás alakult ki. Kapcsolatrendszerüket, együttműködésük tartalmát és formáját ez a feladatmegosztás határozza meg. Az uniós csatlakozási tárgyalások alapján számos feladat hárul a rendvédelmi szervekre. További konkrét intézkedések szükségesek a társadalom biztonságérzetét befolyásoló szervezett bűnözés, a korrupció és a feketegazdaság visszaszorítására, mely feladatok végrehajtásában a nemzetbiztonsági szolgálatok aktívan kiveszik részüket. A rendvédelmi szervek feladatainak végrehajtását jelentősen segítik azok az információk, amelyeket a nemzetbiztonsági szervek szereznek meg. A nemzetbiztonsági szolgálatok előre léptek a rendvédelmi szervekkel és a fegyveres erőkkel folytatott együttműködés területén. Kétoldalú megállapodások alapján együttműködnek a minisztériumokkal, az országos hatáskörű szervekkel és a katonai társszolgálatokkal. A szervezett bűnözés térhódítása azonban a korábbinál összehangoltabb, hatékonyabb fellépést igényel a bűnüldözésben feladatot ellátó állami szervek részéről. Ezen felismerésből kiindulva, a rendvédelmi szervek közötti feladatok összehangolása érdekében került sor 2001 januárjában a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ létrehozására. A nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködnek abban is, hogy egyes nemzetközi konfliktusok - gyorsan és olcsón - megelőzhetők legyenek. A fenyegetések jellegének, konkrét megjelenési formájának előrejelzésével, pontosításával megteremtik annak lehetőségét, hogy a döntéshozók a tényleges fenyegetésre megfelelően felkészüljenek. A szolgálatok kül- és belföldön egyaránt probléma-érzékenységükkel, bejáratott információs csatornáikkal járulnak hozzá a korai előrejelzés sikeréhez. 4. A szolgálatok célszerűbb szervezése és működtetése, a szemérvi és dologi kiadások optimalizálása a feladataiknak megfelelően. A finanszírozás mértékének vizsgálata a GDP-hez viszonyítva. különös tekintettel a költségvetés védelmi célú tételein belűi az egyes védelmi szerrezeteket illető arányokra. 2

3 A magyar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létszáma és költségvetési helyzete nemzetközi összehasonlításban nem tekinthető túlzottnak. A demokratikus államokban hasonló vagy nagyobb erőket fordítanak nemzetbiztonsági célokra, míg az antidemokratikus országokban ez az erő arányaiban többszöröse a magyarországinak. Például a Nemzetbiztonsági Hivatal hatékony és átgondolt szigorú takarékossági szabályok folyamatos fenntartásával, a feladatok tudatos, az aktuális prioritásoknak megfelelő rangsorolásával, a kapacitások és a források szigorú figyelembe vételével biztosítja az Nbtvben meghatározott feladatok ellátását. Az új feladatok végrehajtását minden esetben a rendelkezésre álló humán és pénzügyi erőforrások átcsoportosításával oldotta és oldja meg. Az elmúlt három évben a költségvetési törvényben jóváhagyott összegen felül többletigényt nem nyújtott be a kormánynak. A évi feladatait tekintve többlettámogatást a NATO biztonsági beruházási programjából adódó feladatok ellátására tervezett és kapott. A központi költségvetésből évben a védelmi tevékenység 5,4 %-ot, a rendvédelem és közbiztonság kiadásai 6,5 %-ot képviselnek, amely a GDP-hez viszonyítva a védelem esetében 1,2 %, a rendvédelem és közbiztonság esetében 1,4 %. A rendvédelem és közbiztonság évi jóváhagyott kiadásaiból az NBSZ költségvetése 4,4413 %-ot, a NBHé 1,925 %-ot, az IH-é pedig 1,8111%-ot tesz ki. 5. A szolgálatok személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása, sajátos feladataik erkölcsi és anyagi elismerésének megfelelő szintre emelése, az ország más (gazdasági) területeihez is viszonyítva, a pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások ellensúlyozása valamint a kontraszelekció megesőzés érdekében ban a kormány alapvető célkitűzése az volt, hogy stabilitást, erkölcsi-anyagi megbecsülést biztosítson a szolgálatoknak - megteremtve ezzel a szakszerű és hatékony működés feltételeit. A szolgálatok irányításában generáció- és szemléletváltásra került sor. Megvalósult az új kihívásoknak megfelelő szervezeti átalakítás, a változásokhoz igazodva mindenütt megtörténtek a szükséges személycserék is. A szervezeti átalakítással a szolgálatokon belül létrejöttek az információk hatékony cseréjének, illetve a munkatársak időszakos átcsoportosíthatóságának a feltételei. A nemzetbiztonságra növekvő mértékben veszélyt jelentő személyek, csoportok és szervezetek új módszereket, technikai eszközöket alkalmaznak, ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának is magas szintű képességekkel, szakmai tudással kell rendelkezni. A szolgálatok alapvetően a polgári egyetemi képzettséggel, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel és - az ország NATO tagságából, az európai integrációs folyamatból adódó feladatok, illetve az idegen nyelvű információk feldolgozásának szükségessége miatt - idegennyelvtudással rendelkező fiatalok sorából válogatnak. A személyi állománynak egyedi, magas szintű követelményeknek kell megfelelni. A nemzetbiztonsági pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások" ellensúlyozása érdekében a szolgálatoknál befutható karrierív, elérhető életpálya egyes szintjeinek megfelelő feladatilletve célorientált teljesítményértékelési rendszerének kialakítása folyamatban van. A szolgálatok évi költségvetését jelentős mértékben megemelték, így lehetőség nyílt a bérszínvonal - szolgálati törvényben meghatározott %-os szintű beállítására, illetve technikai fejlesztésekre. A Ktv. és a Hsztv évi módosítása újabb pozitív változásokat eredményez a jövedelemszintet illetően, mely így versenyképessé vált a civil szférával. A pályaelhagyás megelőzése érdekében a munkatársak anyagi-erkölcsi megbecsülését, egzisztenciális helyzetét - az országos átlaghoz viszonyítva - arányaiban fenn kell tartani. A jövedelmek folyamatos növelése mellett meg kell vizsgálni az egzisztenciális helyzet, az életminőség és a munkakörülmények javításának további lehetőségeit is. A lakásépítési, lakásvásárlási támogatások továbbfejlesztése, az üdülési, kulturális, rekreációs lehetőségek bővítése szintén vonzóvá teheti a pályát, erősítheti az erkölcsi-anyagi megbecsültség érzését. A kontraszelekció megelőzése érdekében, az állománnyal szemben támasztott magasabb igényeknek megfelelően került bevezetésre a felvételi eljárás objektív mérési eszközöket alkalmazó rendszere. A felvételi követelményeket a pályatükör - azon pszichikus követelmények, amelyeket a foglalkozás támaszt az egyénnel szemben - alapján a továbbiakban is a Hivatal elvárásaihoz kell igazítani. 3

4 6. A nemzetbiztonsági szolgálatok (párt)politikai függetlensége. A szolgálatok irányításának, szervezésének működtetésének. személyi állományának függetlenítési lehetőségei, módszerei a különböző választási- és kormányciklusoktól; az ország biztonságivédelmi érdekeinek magasabb fokú stabilitása valamint a személyi állomány biztonságérzete céljából. A végrehajtó hatalom részét képező nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége politikailag meghatározott, hiszen a mindenkori állami irányító szervezet külföldre, illetve belföldre irányuló hírigényét elégíti ki. Munkájuk a hatékony kormányzati funkció eszköze, de működésük nem rendelhető alá aktuális pártpolitikai érdekeknek. A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatok állományát nem használhatja saját hatalma erőszakos megtartására és az ellenzék megbénítására. A feltételek érvényesülése érdekében a szolgálatok működését sokoldalú garanciarendszer segíti. Megfelelő biztosítékot jelent a parlamenti ellenőrzés, valamint az, hogy a választások alkalmával a Kormánytól ez a tevékenység is számon kérhető. A garanciarendszer részét képezi, hogy az Alkotmány 1989-es módosítása a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő kérdések szabályozásához 2/3-os törvényt, tehát széles körű politikai konszenzust ír elő. A szabályozás lehetővé teszi, hogy a szolgálatok működése megfeleljen a jogállamiság alapvető követelményeinek. A nemzetbiztonsági munka legfontosabb alapelveit tartalmazó évi CXXV. törvény meghatározza a szolgálatok feladatait, irányítási rendszerét és a nemzetbiztonsági tevékenység ellenőrizhetőségét. A nemzetbiztonsági törvény teljes mértékben illeszkedik az uniós normákhoz annak ellenére, hogy ebben a tekintetben nincs formakényszer, hiszen sem a NATO, sem az EU nem ír elő szervezeti modelleket. Egyetlen lényeges minősítési szempont létezik: a jogállamiságból, a demokratikus berendezkedésből fakadó alapelvek érvényesülése. Ez a kritériuma annak is, hogy a szolgálatokat nemzetközi szinten partnerként elfogadják. A nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter jogköre átfogja az országos hatáskörű szervekkel kapcsolatos államigazgatási és költségvetési irányítási jogok teljes körét. Jogszabályok vagy egyéb kormányzati döntések alapján határoz meg feladatot, illetve ad utasítást. A Kormány tagjaitól érkezett információs igények teljesítésére, valamint félévente az időszerű feladatokra vonatkozó utasítását eljuttatja a szervezet főigazgatójának. Utasításával a főigazgató hatáskörébe tartozó ügyet nem vonhat el, hatáskörének gyakorlását nem akadályozhatja. Ellenőrzi a szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű működését, feladataik végrehajtását. Az Nbtv-ben tételesen felsorolt feladatcsoportok mellett tehát nem zárható ki, hogy törvényi felhatalmazás alapján a Kormány vagy az irányító miniszter a nemzetbiztonsági szolgálatok részére további feladatokat is meghatározzon, ugyanakkor a végrehajtó hatalom korlátját jelenti, hogy az így kapott feladatokat a szolgálatok kizárólag e törvény keretei között végezhetik. A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű működésének, a politikai függetlenségnek alapvető garanciális eleme az Országgyűlésnek a Nemzetbiztonsági Bizottságon (továbbiakban: Bizottság) keresztül gyakorolt alkotmányos ellenőrzési joga. A Bizottság a minisztertől és a főigazgatóktól rendszeresen tájékoztatást kap a szolgálatok általános tevékenységéről. Az Nbtv. meghatároz általános, a hatékony ellenőrzést biztosító jogosítványokat a Bizottság számára. Ezen túlmenően a Bizottság megkapja a nemzet biztonsága szempontjából fontos értékelő jelentéseket, betekinthet a nem konkrét ügyekre vonatkozó jelentésekbe, és tájékoztatást kap a szolgálatokkal kapcsolatos kormánydöntésekről. Amennyiben a Bizottság a szolgálatok jogellenes vagy nem rendeltetésszerű tevékenységét feltételezi, vizsgálatra kérheti fel a minisztert, vagy saját maga is folytathat ténymegállapító vizsgálatot. A Bizottság ellenőrzési feladatainak ellátásához speciális szakmai felkészültség szükséges, ennek érdekében szakértőket kérhetnek fel. A szakértők bevonása az ellenőrzés folyamatába a politikamentesség egyik feltétele. A nemzetbiztonsági szolgálatok pártpolitikai érdekektől mentes, elfogulatlan és részrehajlás nélküli működésének egyik biztosítéka az Alkotmány rendelkezéseivel összefüggő azon szabály, hogy a hivatásos állományú munkatárs politikai párt tagja nem lehet, s politikai tevékenységet nem folytathat. A jelenleg hatályos Nbtv. adta jogi keret alapján a szolgálatok működése a pártokra szerveződő végrehajtó hatalom (Kormány) felelős döntéseitől nem függetleníthető. Az azonban a kormányzó és az ellenzéki pártok felelőssége, hogy a nemzetbiztonságot 4

5 védelmező intézményekkel kapcsolatos javaslataikat, döntéseiket felelősen, a szolgálatok működését megalapozó elvek figyelembevételével hozzák meg. 7. A szolgálatok hasznosításának erősítése a pénzügyi-gazdaságimüszaki-tudományoskörnyezetvédelmi-egészségügyi, stb területeken is. Az EU csatlakozás előtt álló Magyarországon - geopolitikai helyzetéből adódóan - olyan nemzetközi vállalatok is megjelenhetnek, amelyek mögött sanda érdekek húzódnak meg. Ezért olyan mechanizmusokat és kontrolling-rendszereket kell kiépíteni, melyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok tapasztalataikkal és speciális eszközrendszerükkel támogatni tudnak. A kutatásfejlesztés a szakmai fejlődésen túl azt is jelenti, hogy rendkívül megnő a védett információk mennyisége. Előtérbe kerül az információs- és számítógépes rendszerek, valamint a technológiai tudás birtokában lévő kutatók védelme, mivel a kiemelt kutatásokban, fejlesztésekben érintett szellemi műhelyek fontos célterületei lehetnek külföldi információszerző törekvéseknek. Az immár rendszeresen előforduló jelentős környezetszennyezések egyre kényszerítőbb társadalmi igényként vetik fel a megelőző intézkedések európai normáknak megfelelő kidolgozását és megvalósítását. Az ehhez kapcsolódó stratégiai kérdésekben feladat a negatív tendenciák figyelemmel kísérése, az illetékes szakhatóságok tevékenységének támogatása. Fontos feladat a pénzügyi szolgáltató szervezetek sérelmére a nemzetközi szervezett bűnöző csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni fellépés, ezen belül is a hamis pénz, értékpapír előállítása, forgalmazása, a biztosítási csalás, a bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosása és a számítástechnikai eszközök útján folytatott illegális pénzátutalások (kártya, csekk) felderítése. A bankcsődök és a pénzügyi szolgáltató cégeknél tapasztalható működési zavarok mögött nem egy esetben tudatos, a hatályos jogszabályokat súlyosan sértő leplezett törekvések állnak. Ezen információk gyűjtése és az illetékes rendőri szerveknek történő átadása kiemelt jelentőséggel bír az egész bankrendszer - ezáltal közvetetten az ország pénzügyi biztonsága, stabilitása szempontjából. A nemzetbiztonsági kihívások közül - földrajzi helyzete, demokratikus berendezkedése miatt - óriási nyomással nehezedik Magyarországra a globalizálódó szervezett bűnözés, amely belülről bomlasztja a gazdaságot és bejutva az állami intézményekbe, egyre nagyobb érdekérvényesítési lehetőséggel rendelkezik. Magyarország terrorveszélyeztetettségi szintje megnőtt. A minőségi változást egyrészt az alapozta meg, hogy az ország egy olyan nemzetközi katonai szövetség tagja lett, amelyet a legtöbb terrorszervezet ellenségként kezel. Belépésünk a szövetségbe magában hordozza a NATO -, de általában Nyugat- és Amerika-ellenes ideológiájú szervezetek Magyarország ellen irányuló támadásának potenciális veszélyét is. A számítástechnika robbanásszerű fejlődésével az Internet-hálózat hatalmas információtömege mindenki számára elérhetővé válik. Ez a látványos haladás a terroristák, a kémek és a bűnözők számára is hatékonyabb információszerzési lehetőségeket, határok nélküli, gyorsabb kapcsolattartást és sok esetben névtelenséget, azaz nehezebb felfedhetőséget biztosít. 8. A magyar szolgálatok nemzetközi kapcsolatainak jellege, súlyozása, a kölcsönösen előnyös érdekek figyelembe vételével is. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása során nemcsak a hazai rendvédelmi szervekkel osztják meg információikat, de egyenrangú együttműködést alakítottak ki minden, partnernek tekinthető külföldi szolgálattal is. A nemzetközi kapcsolattartás alapja az arányosság, az egyenlőség és a kölcsönösség. A magyar és az együttműködő külföldi partnerszolgálatok részéről is természetes igényként fogalmazódik meg a rendelkezésre álló adatok cseréje, a szakmai konzultáció és a kölcsönös érdekeltség alapján közös műveletek végrehajtása. Az NBH és az IH a kétoldalú kapcsolatok mellett több multilaterális fórum munkájában is tevékenyen részt vesz. Vezetőik és szakértőik rendszeresen találkoznak a NATO, illetve az Európai Unió tagországai hasonló 5

6 szervezeteinek illetékeseivel. A nemzetközi kapcsolatrendszer - a regionális veszélyek kezelése érdekében - kiterjed a szomszédos és más kelet-európai országok szolgálataira is. A NATO tagságból adódóan elsősorban a szövetséges országok biztonsági szolgálataival folytatott együttműködés kap elsőbbséget. Különösen fontosak a kapcsolatok azon szolgálatokkal, melyekkel konkrét, ügyszerű együttműködés alakítható ki. A koszovói válság idején először vizsgáztak a szolgálatok a NATO előtt. Éles helyzetben bizonyították, hogy Magyarország teljes jogú tagként - nemzetbiztonsági szolgálatai révén - képes ellátni a nemzetközi közösség és saját biztonsága érdekében szükséges feladatokat. Sikerült a válsággal összefüggő olyan információkat átadni a szövetségeseknek, amelyek számunkra is kedvezően befolyásolták az eseményeket. Természetes, hogy az egyes partnerszolgálatok eltérő érdekeket képviselnek, melyeket esetenként érzékelhetően igyekeznek érvényesíteni. A magyar szolgálatok tapasztalatai alapján e folyamatok jól nyomon követethetők, a nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó alapelvek következetes érvényesítésével nemzetbiztonsági érdekeink védelme maradéktalanul biztosítható. Az NBH és az IH nemzetközi megítélése jó, a partnerek bizalmát elnyerte. 6

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001.

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001. 9.2 Az MK Nemzetbiztonsági Stratégiájának vázlata (Várhalmi Miklós, 2001.) 9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós,

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL

VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL A Magyar Hadtudományi Társaság két szakosztálya a nemzetbiztonsági és a hírszerző közös rendezvényt tartott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A katasztrófavédelem szerepe napjainkban felértékelődött. Sohasem volt olyan központi fogalom a biztonság, mint napjainkban. A biztonság

Részletesebben

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT AZ EGYÜTT MÉDIAPOLITIKAI JAVASLATAI E javaslatcsomag az Együtt szakpolitikai sorozatának a részét képezi. Részben a Váradi András Alapítványban, részben az Együtt

Részletesebben

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet DR. BODÓ ATTILA PÁL (szerk.) Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Budapest, 2014 A tananyag az ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és 515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény

Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ irományszúm : T --+G/f Érkezett 2012 J Ú L 1 1 Képviselői önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény a nemzetbiztonsági

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi hatály... 3 1.4

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

6. melléklet. Az Önkormányzati jogok bírósági védelme

6. melléklet. Az Önkormányzati jogok bírósági védelme 6. melléklet Az Önkormányzati jogok bírósági védelme I. A helyi önkormányzatiság A rendszerváltás alapvető értékei közül az egyik legjelentősebb a helyi önkormányzatok kialakítása, amely a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2012. évi CXXVIII. törvény

2012. évi CXXVIII. törvény 1. oldal 2012. évi CXXVIII. törvény a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről 1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya kiterjed a) a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI, TITOKVÉDELMI SZABÁLYZATA OM-azonosító:

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Összehasonlító elemzés A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Főbb megállapítások Az egyes országok jogi szabályozásának különbségei ellenére megállapítható, hogy valamennyi

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

Szakdolgozat. Hrabovszki Tamás. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar. Pénzügyi Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros.

Szakdolgozat. Hrabovszki Tamás. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar. Pénzügyi Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Pénzügyi Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros Szakdolgozat A terv címe: Költségvetési szervek (Önkormányzatok) pénzügyi tervezésének bemutatása, Budapest Főváros

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME Briák Ottó 1 Mottó: A mocsár lecsapolásáról, nem a békák véleményét kell kikérni. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ

A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ JOGI ALAPISMERETEK Jegyzet A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ Készítette: Papp Orsolya r. alezredes 2015. Bevezetés Tisztelt leendő kollégák! Minden szakmának, hivatásnak megvan a saját fogalmi rendszere - alapfogalmak,

Részletesebben

14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE

14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE 14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE A 6. fejezetben a kompetenciafogalom pszichológiai szakfogalommá alakulását a szociális kompetencia alakuló fogalmával szemléltettem,

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 2663/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 2663/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 2663/2013. számú ügyben Előadók: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása, előzmények A Méltóképpen másképp elnevezésű fogyatékosügyi projekt

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.27. COM(2015) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az EU cselekvési

Részletesebben

A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk?

A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0020 projekt (száma). alprogram: (neve) A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? Dr. Isaszegi János vezérőrnagy rnagy c. egyetemi docens okl. szakmérnök-szakközgazdász

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 153/2015. (VIII. 10.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 153/2015. (VIII. 10.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2016/01. I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2016/01. I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2016/01. I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3 TARTALOM 2016/01 05 06 30 46 66 80 88 98 104 ELŐSZÓ Polt Péter TANULMÁNYOK Finszter Géza Bűnüldözés és a jogállam

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Előadó: dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea A vizsgálat megindítása Az Elek Városban működő Pszichiátriai Betegek Otthonában élő ellátottak

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben