A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk?"

Átírás

1 TÁMOP / projekt (száma). alprogram: (neve) A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? Dr. Isaszegi János vezérőrnagy rnagy c. egyetemi docens okl. szakmérnök-szakközgazdász Sopron, NYME, március 19.

2 2

3 3

4 Válságkezelés, értékmegóvás, a természet és s az emberiség g viszonya A témavt maválasztás s indoklása 1.) A nemzetközi zi közössk sségek válsv lságkezelő tevékenys kenysége 2.) A 21. század zad globális lis biztonsági környezet k változv ltozásai, trendek, következmk vetkezmények Az értékeink megóvásával, val, a hatékony válsv lságkezeléssel kapcsolatos következtetk vetkeztetések és s javaslatok 3.) Az 4

5 Válság, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa - fogalomrendszer meghatároz rozása A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere. A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis), jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges. Mai átvitt értelemben a válság negatív folyamatok összességét jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a meghatározóak. E negatív folyamatok természeti (Japánt ért márciusi földrengés, cunami, majd ehhez kapcsolódó nukleáris balesetek) és ipari katasztrófák (szomorú aktualitással mutat erre példát a októberi vörös iszap katasztrófa Kolontár Devecser térségében) következtében, külső és belső társadalmi politikai gazdasági különbözőségek miatt, negatív gazdasági folyamatok eredményeként alakulhatnak ki: súlyos zavart, veszélyes és nehezen megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok konfliktusokban csúcsosodhatnak ki. 5

6 Válság, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa - fogalomrendszer meghatároz rozása Megóvandó értékek: emberi méltóság; személyi, szólási, vallásgyakorlási szabadság; demokrácia; egyenlőség; függetlenség; önrendelkezés; jogállamiság; kisebbségi jogok; vállalkozási szabadság; kulturális, etnikai hagyományok; ökológiai egyensúly és a környezet; természeti kincsek; létrehozott áruk és vagyontárgyak; ingó és ingatlan tulajdonok; kritikus infrastruktúra; fenntartható fejlődés; közösségi vívmányok;. 6

7 A megóvand vandó értékeink biztonsága! Az emberek, s a velünk lévől élővilág; A természeti javak; Létrehozott vagyontárgyak, a köz-k és s magántulajdon ntulajdon; A közös k értékek, kek, úgy mint a demokrácia, az emberi jogok és s a törvt rvényesség alapján n az igazságos gos és s tartós s békés b s rend, valamint a béke, b a biztonság és s a stabilitás s megőrz rzése; Az ún. kritikus infrastruktúrák (részletezése se a következk vetkező lapon), amelyek működésük m k során 3 lényeges l funkciót látnak el: - a nélkn lkülözhetetlen javak (a létfenntartl tfenntartáshoz szüks kséges javak) biztosítását, t, - az összeköttetés és s együttm ttműködés s képessk pességének biztosítását, t, - a közbiztonsk zbiztonság és s a külsk lső támadás s elleni védelemhez v való hozzájárul rulást. 7

8 Az ún. kritikus infrastruktúrák (fő infrastruktúra ra-csoportok) Az energiatermelő, -tároló és -szállító infrastruktúra (különb nböző tüzelési módúm és természeti forrásokat hasznosító erőművek, energia kitermelő-átalak talakító vállalatok, bányák, távvezett vvezetékek); A banki, tőzsdei t és s pénzp nzügyi infrastruktúra (banki hálózatok, h kereskedelmi központok, tőzsdt zsdék, stb.); A vízellv zellátó és s csatornarendszerek; A távkt vközlési és s számítógép-hálózati zati rendszerek: a számítógépek és s távkt vközlési eszközök, k, hálózatok, h zatok, szoftverek, stb., A száll llítói i infrastruktúra: ra: a légitl gitársaság, a repülőterek, a közúti k személy ly- és teherszáll llító vállalatok, az út- és s autópálya lya-hálózatok, zatok, a vasúti társast rsaságok, a vasúth thálózatok, a vízi v száll llítóeszközök, k, stb., A biztonsági, vészhelyzeti v és s katasztrófav favédelmi infrastruktúra: ra: a mentőszolg szolgálatok, latok, a rendőrs rség, a tűzoltt zoltóság, az egészs szségügyi gyi intézetek, a katasztrófav favédelmi szolgálatok, latok, stb., a miniszteriális, kormányzati, önkormányzati nyzati és s más m s közigazgatk zigazgatási intézm zmények, szervek, stb. 8

9 1. A nemzetközi zi közössk sségek válsv lságkezelő tevékenys kenysége Az ENSZ, az EBESZ, a NATO, az EU, az AU és s a nemzetközi zi közösség g (IC) békemisszib kemissziói, i, az együttműködésük Kiemelt válsv lságövezetek, személyes tapasztalatok: Európa pa,, az ismétl tlődő balkáni válsv lságokkal Közel-Kelet,, Irakkal és s környezetk rnyezetével Közép-Ázsia,, Afganisztánnal nnal és s szomszédjaival Afrika,, a kizsákm kmányoltságával és s mai háborh borúival 9

10 Békemissziók generációs csoportosítása sa Az ENSZ hagyományos, klasszikus békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége I. generáci ciós 13 misszió,, 1988-ig (B-B B G főtitkf titkár); (lásd: jegyzet 1.p.) Az ENSZ békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége a 1988-tól II. generáci ciós missziók, ; 1995; sokkal aktívabb, a válsv lságkezelésben nagyobb feladatot kapó ENSZ! (pl. irak-ir iráni rendezés, a SZU afg.-i kivonulásának nak segítése, se, ) 1992/1993, Boutros-Ghali főtitkár, Békeprogram B c. jelentés, meghatároz rozások!!! (lásd: jegyzet 2.p.) Nemzetközi zi válsv lságreagáló műveletek a 90-es évek második m felében III. generáci ciós missziók, ENSZ-EU EU-NATO-, ; Válságreagálás, stabilizáci ciós s műveletek m a XXI. század zad elején IV. generáci ciós missziók, Irak, Afganisztán, n, Szudán, ; A következk vetkező évtizedek várhatv rható békemissziói V. generáci ciós missziók, új j kihívások (élett( lettér-háborúk, ) 10

11 2. A 21. század zad globális lis biztonsági környezet k változv ltozásai, trendek, következmények A természeti és a humán eredetű, halmozottan jelentkező válságok komplex értékelése: 2.1. Természeti eredetű kihívások, veszélyek, válsv lságok 2.2. A humán n eredetű,, tartósan megoldatlan válsv lságok kihívásai 2.3. A 21. századi zadi biztonsági környezet k halmozott változv ltozásainak komplex elemzése, négy n kiemelt térst rség g viszonylatában A hadviselés jelentős átalakulása, a geofizikai hadviselés növekvő realitásai; Az értékeink fokozódó veszélyeztetése, rombolása, Terrorizmus, mint a szervezett erőszak formája, Globalizáció, nyitottság, sebezhetőség, illetve az élettér szándékos befolyásolása ; Globális klímaváltozás; Környezeti katasztrófák, és a társadalmi biztonság. 11

12 Nemzetközi zi trendek 1. Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség, mint az új globális gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypontáthelyeződés a hidegháború vége óta); A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi a világot (ezáltal sebezhetőbbé is!), és összekapcsolja részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a közlekedés területén; Súlyosbodó klímaváltozás, amelynek hatásai még erősebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredetű válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettérerőforrások csökkenése) halmozottan jelentkeznek; 12

13 Nemzetközi trendek 2. Növekvő egyenlőtlenségek a világ sok részén, amikor a gazdasági fejlődés eltérő helyzete okán új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki (lásd pl. Afrika zajló eseményei nyeit!); A hadviselés rohamos sebességű átalakulása, új kihívásai a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs, terror-elhárításai, geofizikai hadviselés, felkelők elleni műveletek, modern kalózkodás, ); A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat okoz: - egyes államok nukleáris programjai ellenőrizetlenek, - a terrorista csoportok érdeklődése fokozódik a vegyi, biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett 13

14 Nemzetközi KKF Kihívások: Élettér-csökkenés, Egyenlőtlenségek, Ökológiai változások, Természeti erőforrások kimerülése, Környezet-szennyezés, Gazdasági visszaesés, Demográfiai robbanás, Kockázatok: Diktatúrák, autokrata rendszerek, Nacionalizmus, extrémizmus, fundamentalizmus, Fegyverkereskedelem, Migráció, Proliferáció, Pénzmosás, Fenyegetések: Erőszak-radikalizmus; Terrorizmus; Vallási szélsőségesek; Geofizikai hadviselés, Szervezett bűnözés; Kábítószer terjesztés, 14

15 2.1. Természeti eredetű kihívások, veszélyek, válsv lságok A globális felmelegedés és a globális lehűlés problémái A földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódó mindsúlyosabb földrengések, szökőárak/cunamik, árvizek, tűzhányó kitörések fenyegetései A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhető és Földünket fenyegető egyes tevékenységei (növekvő erejű és hatású rezgések, a földi mágneses pólusok prognosztizált váltásából, azaz feltételezett felcserélődéséből, valamint a Föld drámaian gyengülő mágneses teréből adódó kihívások) A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a világűrből érkező sugárzások és különböző változó hatások, például a Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris rezonanciák (a Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap befolyása, többek között a napszél, napkitörés, napfolttevékenység) bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei 15

16 2. 2. A humán eredetű, tartósan megoldatlan válságok kihívásai A prognosztizálható biztonsági kihívások dezintegráció; gazdasági visszaesés; környezet-szennyezés; humán (technikai és mentális) eredetű ökológiai változások; demográfiai robbanás; élettér-csökkenés; elszegényedés, az erőforrások következmények felmérése nélküli, rövidtávú kimerítése; A válságokat sejtető kockázatok fegyver-, kábítószer-, ember-, emberi szerv kereskedelem; tömeges migráció; proliferáció; pénzmosás terjedése; a tolerancia növekvő hiánya; az extrémizmus, a radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése; diktatúrák és diktátorok létezése; a joghézagokat kihasználóknak és a szervezett bűnözés szereplőinek állami hatalmi ágakba beférkőzése; megfelelő vezetők hiánya; Az értékeket fenyegető veszélyek a szervezett bűnözés erősödése; fekete gazdaság és korrupció léte és erősödése; az erőszak-radikalizmus; vallási szélsőségesek erősödése; a geofizikai hadviselés realitásai; a terrorizmus; a kábítószer-használat fokozott és legalizált terjedése; 16

17 A hadviselés átalakulása 1. A 21. századi zadi hadviselés s célpontjaic mind b mind békében, ben, mind minősített időszakban jellegzetesen eltérhetnek a klasszikus szárazföldi és s légil gi hadviselés katonai célpontjaitc lpontjaitól; l; A geofizikai hadviselés s realitása: a F a Föld légkl gkörének igénybev nybevétele a meteorológiai események térségi befolyásol solásához; a geofizikai fegyverek bevetése a Föld F (és( s régir giói) i) védelme v érdekében, illetve előnyszerz nyszerzés s céljc ljából; l; Az ún. kritikus infrastruktúrák k elleni támadt madások sok ipari, gazdasági, gi, infrastrukturális, telekommunikáci ciós, adminisztratív-politikai területeken fejthetnek ki hatást akár r globális, lis, akár r regionális vagy országos méretekben. m Azok súlyos s zavarával val kapcsolatos békeidejb keidejű tapasztalatok érz rzékeltetik számunkra, milyen súlyos s károkat k okozhatna megtámad madásuk a háborh borúban, ban, vagy egy korlátozott méretm retű-idejű konfliktusban, avagy terrorcselekmények esetén. 17

18 A hadviselés átalakulása 2. Az informáci ciós s hadviselés - modern k Az modern környezetben - alapvetően en azon műveleteket öleli fel, amelyek a számítógépekben és s azok hálózath zatában lévől informáci ciók k megsemmisítésére, áramlásuknak megakadályoz lyozására vagy megtörésére, re, illetve tartalmuk megváltoztat ltoztatásra irányulnak; számítógép-hálózati zati hadviselés, mint A sz, mint új j típust pusú hadviselési si forma a célját t tekintve a számítógépes rendszerek működéskm sképtelenné tételét, t, illetve ezzel ellentétesen, tesen, a saját t rendszerek működőképessm pességének biztosítását szolgálja. lja. A háborúk privatizálása sa : komplex jelenség, melynek számos oka figyelhető meg, többek t között k a mai intelligens hadviselés jellegéből l adódó harcosok/civilek közötti k arányok változv ltozása, a sorozott tömeghadseregek t visszaszorulása, sa, a hadseregek létszl tszámcsökkenése és s professzionális jellegének fokozódása, a harcoló/harct /harctámogató/harcbiztosító/kiszolgáló elemek közötti k arányok változv ltozásai; 18

19 A hadviselés átalakulása 3. A modern hadviselés és s a környezetszennyezk rnyezetszennyezés problémája: a) békehelyb kehelyőrségben: fokozott környezetvk rnyezetvédelmi előírások csökkentik a károkat; k kiképz pzéskor és s befogadó nemzeti támogatt mogatáskor egyaránt; b) békemisszib kemissziós s helyszíneken: tetten érhető a lábnyom-effektus ;; de nemzetközi zi előírások rögzr gzítik az ahogy átvetted a tábort t úgy is add vissza! elvet, s betartását a misszió szakosodott szervei ellenőrzik; [ellenőrz rzött száll llítás s a hajón, repülőn, vonaton, illetve szennyezett anyag hazaszállítási kényszerek nyszere áll fenn]; c) háborh ború/hadműveletek térst rségében: nem elsődleges szempont a környezet k óvása, sem pedig a régir gió élővilágának, egészs szségének védelme v ; így kerülhetett sor példp ldául a Balkánon ( ) 1999) többek t között k a gyengített urániumot tartalmazó lövedékek (DUA) bevetésére: a nagyon hatásos sos alkalmazásukkor sukkor-becsapódásukkor, sukkor, a lövedl vedék k páncp ncélburkolatának megnyílásakor sajnos radioaktív v anyag kerül l a légtl gtérbe, ami por formájában rátelepszik mindenre, amihez hozzáé áérve jut be az élővilág g szervezetébe a betegséget get okozó anyag, ; 19

20 A geofizikai hadviselés kihívásai 1. Geofizikai hadviselés/h s/háború [a Föld, F mint fegyver], Geophysical Warfare, or Earth as weapon ; A Föld F geofizikai folyamataiba törtt rténő szánd ndékos beavatkozást jelenti, háborh borús vagy általános katonai célokra c (de mindig mögötte m értendő az adott ország gazdasági gi-társadalmi érdeke!); A Geofizikai fegyverkezés s tilalmáról l szóló évi Egyezményt, amely csak 20 évre szólt, s így 1996-ban lejárt, több t mint 60 állam írta alá; 2002, Oroszország, a Duma kezdeményez nyezése: Memorandum a Geofizikai fegyverek tilalmának ajánl nlására. Sorozatos nemzetközi zi kezdeményez nyezések, eredmény nélkn lkül! l! A geofizikai és s a klimatikus-tektonikus tektonikus fegyverek hatásmechanizmusai; 20

21 A geofizikai hadviselés kihívásai 2. Atomfegyverek, a Földet F gázfelhg zfelhővé változtatva; Biológiai fegyverek, amelyek csak az életet pusztítj tják k el; Geofizikai fegyverek, az élő szervezetek szánd ndékos pusztítására; Kémiai fegyverek; Ideggáz z fegyverek; Látszólagos természeti katasztrófák,, a légkl gkör r manipulálásával. 21

22 A geofizikai hadviselés kihívásai 3. A geofizikai hadviselés s lehetséges célkitc lkitűzései: az éghajlat mesterséges változv ltozásai nagy térst rségben; hosszantartó esőzések sek előid idézése; szárazs razság g előid idézése; hőmérséklet eloszlás s változv ltozásainak előid idézése; az ózonréteg destrukciója; a ciklonok iránya és s erőss ssége változv ltozásainak előid idézése; a légkl gkör elektro-mágneses arány nyának nak változv ltozásai; a légkl gkör r toxikusságának változv ltozása a légkl gköri oxigén n változv ltozása alapján n az ózonrétegben; a tengerek, óceánok fizikai viszonyainak változv ltozásai, a tengeralattjárók k megbénítása céljából; l; vizek radioaktív v szennyezése, se, a partmenti területek és s a kikötők k mesterséges hullámokkal törtt rténő eláraszt rasztása; 22

23 A geofizikai hadviselés kihívásai 4. A geofizikai hadviselés s lehetséges célkitc lkitűzései (folytatás): a földfelszf ldfelszín n mesterséges eláraszt rasztása; mesterségesen előid idézett földrengf ldrengés és s vulkánikus robbanások, aktív v tektonikus rétegek r alkalmazásával; szorosok tönkrett nkretétele, tele, a folyók áramlatának megváltoztat ltoztatása; nagykiterjedésű szánd ndékos tüzek t létrehozl trehozása; az aszteroidák k röppr ppályájának módosm dosítása, sa, hogy egy adott területre csapódjanak be; a permafrost (örökké fagyott föld) f felmelegítése, objektumok rombolása érdekében. Tektonikus fegyverek: a földkf ldkérget mozgatják. Éghajlati fegyverek, lásd HAARP-jelleg jellegű rendszereket; klímav maváltozás, a troposzféra ra melegítésével. Űrfegyverkezés, 23

24 2. 3. A 21. századi zadi biztonsági környezet k halmozott változv ltozásainak komplex elemzése, négy n kiemelt térst rség g viszonylatában Európa, az ismétlődő balkáni válságokkal Közel-Kelet, a babilóniai Irakkal és környezetével Közép-Ázsia, a mesés Afganisztánnal és szomszédjaival Afrika, a kizsákmányolt múltjával és mai háborúival 24

25 A biztonságot fenyegető erőszakos cselekmények (A biztonság g tartalma, az azt veszélyeztet lyeztető kihívások köre, k az ezek közötti k arányok radikálisan megváltoztak! A kifejezetten katonai veszélyforr lyforrások hátth ttérbeszorultak, új j erőszakform szakformák, k, újszerű és tart sek jelentek meg!) s tartós fenyegetések Mára összetetté váltak a biztonsági kockázatok és s kihívások! (lásd: jegyzet) Fenyegetések okai: az eltérő társadalmi fejlődésb sből l fakadó, átmeneti vagy tartós s ellentétek; tek; a gazdasági, gi, pénzp nzügyi és s társadalmi t válsv lságok; a működéskm sképtelen államok; az etnikai és s vallási feszülts ltségek; a rasszista, idegengyűlölő erők; a nemzetközi zi terrorizmus; a szervezett bűnözés; b az extrém, radikális utcai anarchizmus; az illegális lis kábítószerk szer- és s fegyverkereskedelem; a demográfiai feszülts ltségek; gek; az éghajlatváltozás s közvetlen k hatásai; Az illegális lis és s tömeges t migráci ció; ; civilizáci ciós s katasztrófák; k; a nagyfokú környezeti ártalmak; új j járvj rványok terjedése; a tömegpusztt megpusztító fegyverek elterjedése, 25

26 Azon növekvő veszélyek lyek,, amelyek fokozatosan avagy katasztrófa fa-szerűen en hatnak a világ g lakosságára ra: Instabil régir giók, működéskm sképtelen államok; Természeti, civilizáci ciós és s egészs szségügyi gyi veszélyforr lyforrások; Széls lsőségek, radikálisok, terrorizmus, szervezett bűnözés; b Társadalmi-szociális ellentmondások, feketegazdaság és s korrupció; Nemzeti, etnikai, kisebbségi és s vallási problémák; 26

27 Azon növekvő veszélyek lyek,, amelyek fokozatosan avagy katasztrófa fa-szerűen en hatnak a világ g lakosságára ra: Kábítószer növekvn vekvő terjedése, fokozott függf ggőség g legalizálása; Irán és Észak-Korea növekvn vekvő nukleáris proliferáci ciója és s fenyegetése, tovább bbá a nukleáris terrorizmus kihívásai; A hagyományos és s a nukle leáris terrorizmus valós s akciói; i; A Cyber-terrorizmus veszélyei, az informáci ciós s társadalom t kihívásai; Az ún. elveszett nukle leáris töltetek veszélyei lyei. 27

28 A jövőformáló stratégiai trendek: Az erősödő klímav maváltozás és s a környezet-átalakulás hat következő lapon! A jelentőssz sszámú népesség-elvándorlás hatásai; A növekvn vekvő ivóvízk zkészlet-hiány hatásai; Az energia-forr források birtoklásának válságai; A tengeri száll llítás s biztonsági növekvő kockázatai; A fundamentalizmus (pl. iszlám m radikalizmus) erősödése; se; A hagyományos értékrendek és s szövets vetségek felbomlása. hatásai; Lásd. 28

29 A környezet-átalakulás és s a klímav maváltozás főbb kihatásai Az iható vízhez való hozzáférés s csökken kkenése; Az élelmiszer gyárt rtás, -bírtoklás torzulása, mint az alábbiak következménye - növekvő felmelegedés, illetve a növekvn vekvő lehűlés s (!), - elsivatagosodás, - vízhiány, - megművelhet velhető földterület let csökken kkenése, - növekvő árvizek, természeti csapások sok, - az iható vízhez jutás s beszűkülése se vagy teljes hiánya, - a tengeri halászat gyengülése, halhiány. Népesség-vándorlás s növekedn vekedése, élettér-válságok és s háborh borúk; Egyéb, a környezetk rnyezet-átalakulásra és s a klímav maváltozásra visszavezethető tényezők k hatásai sai! 29

30 A globális lis klímav maváltozás kumulatív v hatásai A leginkább sebezhető térségek: Afrika, Latin-Amerika, Dél-EurD Európa, Ázsia; A kumulatív v hatás jelensége: amikor a globális lis klímav maváltozás s hátrh trányos regionális és s társadalmi t helyzetekben jelenik meg, s ez tovább növeli n a társadalmi t problémákat, megnehezíti a védekezv dekezést és s az esetleges alkalmazkodást! Az élet- és s munkakörülm lményeket, megélhet lhetést érintő globális lis klímav maváltozás, a kedvezőtlen éghajlati hatások, avagy a váratlan v időjárási katasztrófák egy adott ország g esetében ben (így( persze Magyarország g is) komoly biztonsági problémákat okozhatnak: - a regionális egyenlőtlens tlenségek miatt új j társadalmi t mobilitási irányokkal, esetleges menekült ltáradatokkal kell számolni; - egyes régir giók, országok, térst rségek önállóan nem rendelkeznek az alkalmazkodáshoz, sem a védekezv dekezéshez, sem a kárkompenzk rkompenzációhoz szüks kséges elegendő erőforr forrásokkal (lásd: pakisztáni árvíz z 2010-ben, avagy a kelet-magyarorsz magyarországi gi árvíz-belvíz z 2010/2011); - felerősödik a vidéki mezőgazdas gazdasági gi lakosság g gazdasági gi függf ggősége; ge; - az amúgy is periférikus rikus helyzetben élők életfeltételei telei jelentősen romlanak, ennek egyik következménye lehet az erőszakos szerzés gyakoriságának növekedn vekedése. 30

31 Afrika, a gyarmatosító hatalmak távozt vozása után Konfliktusok lehetséges okai, többek t között: k - a legelők k használat latával kapcsolatosan kialakuló elfajuló véres viták, háborh borúk; a tovább fokozódó sivatagosodás, s, élettér-szűkülés s miatt; - a klasszikus pásztorkodp sztorkodó és s földmf ldművelő népcsoportok egyre gyakoribb összecsapásai; sai; - a vízmegosztv zmegosztással ssal kapcsolatos kérdk rdések; iható víz z csökken kkenése; - fokozódó szegénys nység, alulmúlhatatlan lhatatlan életfeltételek; telek; - gyakori egészs szségügyi gyi válsv lságok, járvj rványok; - ember-,, fegyver-,, drog-,, gyógyszer gyszer-, élelmiszer csempészet! szet! Afrika konfliktusaira is kimondható: A békefenntartb kefenntartás, békekikb kekikényszerítés s még m g csak fél f l megoldásnak sem tekinthető, ha a konfliktusok alapproblémáját t (lásd fentebb) nem segítenek megoldani a nemzetközi zi szervezetek! Élettér-háborúk k 2011: Szudán, Nigéria, Szomália, Kongó, (élelmiszer-víz a tényleges ok, nem a vallási különbözőségek!) 31

32 3. Az értékeink megóvásával, a hatékony válságkezeléssel kapcsolatos következtetések és javaslatok 3.1.) A halmozottan jelentkező válságokra javasolt cselekvési programok felvázolása, a következő 30 év viszonylatában 3.2.) A természeti és a humán eredetű válságok halmozott jellegének tudatosítása, az emberiség jövőformáló felelőssége! 32

33 3.1. A halmozottan jelentkező válságokra javasolt cselekvési programok felvázolása, a következő 30 év viszonylatában A nemzetközi közösség és -szervezetek szerepének újragondolása, újra-meghatározása, elfogadtatása, érvényesíttetése; A nemzetközi releváns szerződések tudatos érvényesíttetése; Széleskörű, lobbiérdek-mentes globális kommunikáció kiépítése; A nemzetközi hatékony jogszervezetek és hatóságok működtetése; A természeti és a humán eredetű válságok, katasztrófák okozóinak teljeskörű nemzeti és nemzetközi szankcionálása; Valós válságkezelési és katasztrófa-megelőzési (-elhárítási), rekultivációs képességek és kompetenciák kialakítása. 33

34 3.2. A természeti és a humán (azaz mesterséges: szándékos vagy vétlen) eredetű válságok halmozott jellegének tudatosítása, az emberiség jövőformáló felelőssége! A biztonsági környezetben bekövetkező kihívások, kockázatok, veszélyek és fenyegetések egy adott térségben, egyidejűleg jelentkező halmozott jellege időben történő felismerésének fontossága, ennek tudatosítása (önpusztítás elkerülése érdekében!); Az emberiség története elmúlt 2 évszázada környezet- (és klíma) átalakító tevékenységének valós értékelése, a tudatos jövőmentés (-óvás) felelősségének drasztikus bemutatása, a nemzetközi és nemzeti hatóságok ember- és környezet óvó jogkörének érvényesíttetése, a halmozott válsággal fenyegetett térségek időbeni mentesítése!!!! [Lobbi-érdekek, mint például a nagy 5 (energiaipar-olaj/gáz, egészségügy-gyógyszeripar, pénzügy-bankok, gépjárműipar, ingatlanszerzés-kereskedelem) jogerős kontrolljának megteremtése!] 34

35 A tenni akarás személyes ars poeticája Aki csinálni akar valamit, talál l rár eszközt. zt. Aki nem akar csinálni semmit, talál l rár mentséget. get. - cseh mondás 35

36 36

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. dr. univ. Isaszegi János

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. dr. univ. Isaszegi János DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS dr. univ. Isaszegi János Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Földhasznosítási,

Részletesebben

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

La géopolitique des premières missions

La géopolitique des premières missions recenzió La géopolitique des premières missions de l Union européenne en Afrique Benkes Mihály Az euroafrikai kapcsolatokat az európai gyarmatosítás évszázadok óta megterheli. A dekolonizáció folyamatában

Részletesebben

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m Tématerületei: 1. Egészség, demográfiai változások és jólét A szilárd tudományos bizonyítékokon alapuló, hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

Dr. Varga Imre Kertész László

Dr. Varga Imre Kertész László Dr. Varga Imre Kertész László A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE Az Európai Bizottság

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

zlekedésben Dr.-habil egyetemi tanár PTE MIK

zlekedésben Dr.-habil egyetemi tanár PTE MIK Intelligens járművek / esafety rendszerek a közúti közlekedk zlekedésben Dr.-habil habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár PTE MIK 2015. október AZ INTELLIGENS JÁRMJ RMŰ esafety rendszerek 2 Az intelligens

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A katasztrófavédelem szerepe napjainkban felértékelődött. Sohasem volt olyan központi fogalom a biztonság, mint napjainkban. A biztonság

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős A MEGELŐZÉS ÉS KEZELÉS SZINTJEI 1. minden gyermeknek és családnak járó ellátás - univerzalitás 2. speciális ellátás gyerekeknek,

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

Gyöngyös, 2011.03.23. Lovas Attila igazgató KÖTI-KÖVIZIG Tisza-Konferencia Szolnok, 2011. május 20.

Gyöngyös, 2011.03.23. Lovas Attila igazgató KÖTI-KÖVIZIG Tisza-Konferencia Szolnok, 2011. május 20. Gyöngyös, 2011.03.23 Lovas Attila igazgató KÖTI-KÖVIZIG Tisza-Konferencia Szolnok, 2011. május 20. Lehet az ember alultápl plált, lt, lehet híján h n az informatikai cikkeknek, hordhatja ugyanazt a ruhát

Részletesebben

ERDÉSZETI ISMERETEK. Az erdő és s a vad kapcsolata. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet

ERDÉSZETI ISMERETEK. Az erdő és s a vad kapcsolata. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet ERDÉSZETI ISMERETEK Az erdő és s a vad kapcsolata Román József, TAEG Zrt. vadgazdálkodási igazgató Bevezető Az erdő a legmagasabb

Részletesebben

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Manuel Mireanu Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Háttérelemzés Sorozat Tanulmány Az Athena Intézet összes kutatása ingyenesen letölthető az Intézet honlapjáról. Az ezen tanulmánnyal

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

Az időskor egészségszociológiája: tények és trendek

Az időskor egészségszociológiája: tények és trendek 4. fejezet Az időskor egészségszociológiája: tények és trendek Füzesi Zsuzsanna, Törőcsik Mária, Lampek Kinga Bevezetés A modern társadalom embere fél az örege- zióban a korábbi szemlélet, mely szerint

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG

TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG Zán Krisztina Horpácsi Ferenc TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG A világ valamennyi állama, államszövetsége igyekszik megfogalmazni az o- kat a kockázati tényezoket, veszélyeket, melyek biztonságát fenyegetik.

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK TÉMAJEGYZÉK a Katasztrófavédelmi Intézet diplomamunkáinak, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak elkészítéséhez KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK 1. A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan működő Részvénytársaság

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan működő Részvénytársaság ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt. 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. Telefon: /06-1/ 368-2002 Fax: /06-1/ 436-9589 www.ormester.hu Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan működő Részvénytársaság 2010. éves jelentése.

Részletesebben

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna 1 TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna A nemzetközileg regisztrált vegyi anyagok száma az 1990-es évekre elérte a 10 milliót, amiből 50-75 ezer anyag kerül be közvetlenül a környezetbe. Ezek száma országonként

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ*

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* BESZÉLGETÉS KOVÁCS GÉZÁVAL, A MAGYAR TUDOMÁNYOS JÖVŐKUTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉVEL AKADÉMIA KORPA: Egy idézettel kezdeném a beszélgetést: A jövő kritikus elágazási pontjai"

Részletesebben

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001.

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001. 9.2 Az MK Nemzetbiztonsági Stratégiájának vázlata (Várhalmi Miklós, 2001.) 9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK Az alábbi témajegyzékek nem minden esetben címlistát jelölnek, hanem olyan témaköröket, amelyekhez kapcsolódóan kell a választott konzulens egyetértésével a szakdolgozat konkrét címét meghatározni! BEVÁNDORLÁSI

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1874-06/1 A gyermek megismerésének és képességei kibontakoztatásának lehetőségeiről - előre elkészített

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája

Az Európai Unió regionális politikája Az Európai Unió regionális politikája Dr. Csapó János Az életszínvonal alakulása (regionális különbségek) az EU-ban A regionális politika céljainak c meghatároz rozása A regionális politika célja c egy

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

GROTIUS KÖZLEMÉNYEK Szentes Tamás A huszadik század öröksége az ezredforduló világgazdaságában

GROTIUS KÖZLEMÉNYEK Szentes Tamás A huszadik század öröksége az ezredforduló világgazdaságában Szentes Tamás A huszadik század öröksége az ezredforduló világgazdaságában A huszadik század legsúlyosabb örökségként a következő évezred számára magának az egész emberiségnek a fennmaradására és jövőjére,

Részletesebben

Paletta Ügyféltájékoztató

Paletta Ügyféltájékoztató CSOPORTOS ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Paletta Ügyféltájékoztató Groupama Biztosító Részvénytársaság Székhely: H-1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telefon: (06-1) 279-4000 Telefax: (06-1) 361-0091 Telephely és ügyfélszolgálat:

Részletesebben

KÖLCSEY FÜZETEK. Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK. Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002. Kölcsey Intézet

KÖLCSEY FÜZETEK. Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK. Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002. Kölcsey Intézet KÖLCSEY FÜZETEK Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002 Kölcsey Intézet 1 A kiadvány a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Kultúrökológiai

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

és s felszín n alatti vizek

és s felszín n alatti vizek A Mura tervezési alegységre gre javasolt intézked zkedések Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása A VízgyV zgyűjtő-gazdálkodás s Tervezés társadalmi bevonásának nak tematikus

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó K Ö R N Y E Z E T G A Z D Á L K O D Á S I K I E M E L T P R O G R A M J Á N A K A K T U A L I Z Á L T V Á L T O Z A T A ÉS B U D A P E S T I A G G L O M E R Á

Részletesebben

VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL

VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL A Magyar Hadtudományi Társaság két szakosztálya a nemzetbiztonsági és a hírszerző közös rendezvényt tartott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás. a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás. a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 Szám: 4/2014. A Rendőrség a nemzeti és nemzetközi jogon alapuló kábítószer kínálat- és keresletcsökkentési kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év PSYCHOLUCIA Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B., I/4. Statisztikai számjel: 22315766-7220-571-01 Adószám: 22315766-2-41 Cégjegyzékszám: 01-14-000173 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696

VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696 VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696 Szám: 02/79-33/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 3. 2004. április 26.

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 3. 2004. április 26. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A TURIZMUS FINANSZROZÁSI RENDSZERE... 77 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: HELYZETELEMZÉS TELJES VÁLTOZAT... 79 1 BEVEZETÉS... 79 1.1 IGAZODÁSI PONTOK, GAZDASÁGPOLITIKAI KERETEK... 79 1.2 ÉRTÉKKÖZPONTÚ

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Bevezetés A mind gyorsabb ütemben zajló, ma már a nemzetközi tudomány által is elismert éghajlatváltozás kezelése egyre sürgetőbb probléma, hiszen

Részletesebben

VÁM ÉS E-MENEDZSMENT

VÁM ÉS E-MENEDZSMENT Pónusz Mónika *, Katona Brigitta ** VÁM ÉS E-MENEDZSMENT A tanulmány célja bemutatni a vám gyakorlati vonatkozásait, a 2008. november 14-én 27 tagállamra bõvült Európai Vámunió jelentõségét a világkereskedelemben,

Részletesebben

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA. Absztrakt

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA. Absztrakt Dr. Várhegyi István nyá. ezredes - Dr. Vass Sándor alezredes drvarhegyi@mail.tvnet.hu vass.sandor@zmne.hu HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA Absztrakt Napjainkban a haditechnikai

Részletesebben

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091 I. Helyzetelemzés: I.1.Alapelvek Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A NAT-ban megfogalmazott

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA

AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI PA RANCS NOK SÁG FO LYÓ IRA TA Megjelenik negyedévente XIII. évfolyam, 4. szám, 2015. október december Fe le lős ki adó Fucsku Sándor

Részletesebben

Az előterjesztés szöveges része

Az előterjesztés szöveges része Az előterjesztés szöveges része A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével kidolgozta és 2006 márciusában szakmai vitára bocsátotta a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog

Részletesebben

Felügyelt és biztonságos kutatás

Felügyelt és biztonságos kutatás Felügyelt és biztonságos kutatás Sugár Mihály szenior szakértő 1 A kutatás háttere, célja, módszertana A kvalitatív kutatás fő céljai A kutatás célja a T-Systems magyarországi ügyfeleinek IT-biztonsági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

si reform várhatv orvosi laboratóriumi riumi diagnosztikai ellátásra Hetyésy Katalin Medilab,, Szakmai nap Budapest, 2007. december 6.

si reform várhatv orvosi laboratóriumi riumi diagnosztikai ellátásra Hetyésy Katalin Medilab,, Szakmai nap Budapest, 2007. december 6. Az egészs szségbiztosítási si reform várhatv rható hatásai az orvosi laboratóriumi riumi diagnosztikai ellátásra Hetyésy Katalin Medilab,, Szakmai nap Budapest, 2007. december 6. Hogyan érzi magát t az

Részletesebben

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ?

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? 1. Bevezetés A szakmai közélet képviselőinek gondolatai között évek óta érlelődik az elképzelés, mely szerint az Európai Unió bővülésével

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Fenntarthatósági Stratégia

Fenntarthatósági Stratégia Fenntarthatósági Stratégia 2016 Tartalomjegyzék 1. Vezetői Összefoglaló... 3 2. Bevezetés... 4 2.1 Fenntartható fejlődés fogalma... 4 2.2 A fenntartható fejlődés főbb területei... 4 2.3 Fenntartható fejlődés

Részletesebben