Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai"

Átírás

1 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól eltérő konkrét történeti alakzatokban jelent meg. A gazdaság és a politika szétválasztottsága, közvetítéses vagy közvetítés nélküli összekapcsolódása, továbbá dominanciakapcsolata alapján a következőképpen jellemezhetjük és csoportosíthatjuk az egyes társadalmi formációkat. 1. A GAZDASÁG ÉS A POLITIKA SZÉTVÁLASZTÁS NÉLKÜL a. ősközösség (még nem alakult ki elkülönült politikai szféra) b. ázsiai államdespotizmus (a politikai szféra relatíve elkülönül, de a politika közvetlenül termelési funkciót tölt be) 2. A GAZDASÁG ÉS A POLITIKA ELVÁLÁSA ÉS KÖZVETÍTÉSEK NÉLKÜLI KAPCSOLATUK a. a politikai létszféra első történelmi leválása és viszonylagos önállósulása, a politikai szféra gyenge dominanciája a görög és római rabszolgatartó társadalmak fejlődésének bizonyos szakaszában valósult meg b. germán forma, feudális út (a magán- és közszféra egymásba csúszik, a gazdaság dominanciája fokozatosan fejlődik ki) 3. A GAZDASÁG ÉS A POLITIKA ELVÁLÁSA ÉS KÖZVETÍTÉSEKEN KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ KAPCSOLATUK a. a gazdaság dominanciája egyirányú közvetítéssel a klasszikus kapitalizmus kora b. a politika erős dominanciája egyirányú közvetítésekkel hadikommunizmus c. a gazdaság dominanciája kétirányú közvetítő mechanizmusok mellett legfejlettebb kapitalista társadalmak d. a politika dominanciája, fokozatosan kifejlődő kétirányú közvetítő mechanizmusokkal a gazdaság és a politika között ez az átmenet időszakára jellemző az 1990-es évek elején 1

2 2.A társadalom érdekviszonyai és a politikai rendszer a. a társadalom gazdasági-termelési viszonyai és a politikai-hatalmi viszonyok között rendkívül szoros a kapcsolat b. a politikai viszonyokat gazdasági érdektörekvések hatják át, ugyanakkor a gazdasági viszonyokat érdekkötött politikai döntések alakítják c. a politikai vezetés konkrét érdekeket elfogadva, azokat döntési akarattá változtatva próbálja meg alakítani a társadalom érdekviszonyait és azokon keresztül magát a társadalmat d. fontos, hogy a hatalmi rendszer felépítése egy megszüntethetetlen és normális létében érdektagolt társadalomból és az érdekviszonyokra épülő politikai tagoltságból induljon ki e. a társadalomban meglévő érdekek valóságos társadalmi súlyuknak megfelelő rangsorolását a nyilvánosan működő és ellenőrizhető, érdek-képviseleti mechanizmus biztosíthatja f. a demokratikus hatalmi rendszerek lényege az érdektörekvések nyilvános becsatornázása a politikai rendszerbe, az érdektörekvések egymást pontosító, ütköztető nyilvános rangsorolása s újrarangsorolása g. Összegezve, a politikai vezetés a társadalom irányítása során a társadalom érdekviszonyaira kíván hatni, a társadalom érdekviszonyait meghatározott irányba kívánja befolyásolni, mert csak így képes társadalompolitikai céljainak eléréséhez a társadalom tagjait megnyerni. 2

3 3.Az érdektranszformáció folyamata és szakaszai Abból indulunk ki, hogy a társadalom gazdasági viszonyai érdekviszonyokon keresztül csatolódnak be a politikai rendszerbe, a társadalom alapvetően érdekviszonyok mentén szerveződik. Az érdektörekvéseknek meghatározott transzformációs mechanizmuson kell keresztülmenniük ahhoz, hogy a politikai megítélés során figyelembe lehessen őket venni, világossá és kezelhetővé váljanak az érdekkonfliktusok, és egyáltalán legyen esély érdekkompromisszumok megkötésére. Az érdekek transzformációs mechanizmusának három szakaszát különböztetjük meg. a. Az első szakaszban az érdekek a legegyszerűbb gazdasági törekvések formájában, gazdasági szolidaritásérzésként nyilvánulnak meg. b. A második szakaszban az egyéni gazdasági szolidaritásérzések csoportérdekké integrálódnak. Az érdekek kifejeződésének e szakaszában az érdekek még a gazdasági viszonyokon belül vannak ugyan, de mivel már csoport- és rétegérdekként fogalmazódnak meg, ezáltal már közösségi, politikai viszonyokat is érintenek, elemi politikai töltéssel bírnak. c. Az érdektranszformálódás harmadik szakaszában az egyéni és csoportérdektörekvések az általánosítás olyan szintjére emelkednek, amelyen kifejezett politikai akarattá integrálódnak, s politikai követelések formájában jelennek meg. Ez az a szakasz, amelyben a politikai akaratként megfogalmazott érdektörekvések a politikai rendszerbe átmennek. Ezen a szinten az érdektörekvések már ideológiai burokban jelennek meg. Az érdektranszformáció előbb elemzett három szakaszát politikai szervezetek és intézmények, politikai garanciák, normatív jogosultságok és kötelezettségek biztosítják. 3

4 4.Az érdekérvényesítés típusai Az érdekérvényesítésnek sokféle spontán, kollektív, szervezeti, nyilvános és nem nyilvános formája van, s szinte mindegyik előfordul minden politikai rendszerben. a. Spontán, burkolt, nem szabályozott érdekérvényesítés: az érdekérvényesítés leghétköznapibb formája, erősen érzelmekkel telített, gyakori formája a munkalassítás. Gyakran alkalmazták ezt az érdekérvényesítő eszközt a sztrájkot tiltó diktatúrákban, így a diktatórikus szocializmusokban is. b. Tárgyalásos érdekképviselet és érdekérvényesítés: nem szervezeti, de előkészített csoportos érdekérvényesítő akció és eszköz. Többnyire nagy tömegek, csoportok által alkalmazott eszköz. Az érdekeit érvényesíteni kívánó csoport tisztában van a vele szemben ható, érdekeit sértő intézkedéssel, változtatással, és ezekkel szemben pontokba szedett, egyértelmű és egymás között egyeztetett követeléseket fogalmaz meg. Az érintett csoportok a hasonló helyzetben lévők létszámának az emelésével próbálják meg növelni érdekérvényesítő képességeiket. c. Szervezeti érdekérvényesítés: a szakszervezetek, szakmai szövetségek, korporációk széles tömegekre támaszkodó érdekérvényesítő eszköze. Többnyire hivatásos politikusok, választott vezetők tárgyalásain zajlanak, intézményesített kompromisszumkereső formákban. Az érdekmeghatározott követeléseket és álláspontokat előzetesen megvitatták, szakértők érveivel, adataival támasztották alá. Ez a demokrácia tipikus érdekegyeztető és érvényesítő eljárása. d. Érdeklobbizás: az USA-ból elterjedt és átvett intézményes és nyilvános érdekképviselet egy-egy konkrét készülő döntés kacsán. Ma már professzionálisan működő és bejegyzett lobbik szakszerűen előkészítik és felmérik egy-egy érdek érvényesítésének az esélyeit. Felkészült szakértők elemzéseire támaszkodva vállalják a döntések befolyásolását. 4

5 e. Informális érdekkijárás, érdeklobbizás: befolyásos, egy adott döntés kacsán erős hatalmi pozícióban lévő személyt, vezetőt, döntés-előkészítőt, döntéshozó testületek tagjait keresik meg, kérik támogatásukat. f. Állami (parlamenti és önkormányzati) érdekképviselet: az érdekképviselet közvetett, nyilvános, integrált, testületi fórumokon megvalósuló formája és eszköze. Ez az érdekképviselet a pártok által közvetített érdektagoltságot jeleníti meg, artikulálja a parlamenti és a helyi önkormányzati testületekben. 5. A politikai döntések: közvetítők a politikai és gazdasági rendszer között a. a társadalom gazdasági viszonyai leginkább érdekek képében, míg a társadalom politikai-hatalmi rendszere és viszonyai leginkább döntések formájában fejeződnek ki b. a politikai döntések a hatalmi mechanizmus legszembetűnőbb és legjellemzőbb megnyilvánulásai tükrözik a hatalmi erőviszonyokat, a hatalom jellegét és bizonyos értelemben a hatalom minőségét is c. a politikai döntések érdek-, hatalmi és szervezeti viszonyokba ágyazottan születnek d. elég széles körben elfogadott állítás, hogy a hatalom: a döntések tényleges birtoklása az érdekek érvényesítése céljából e. a politikai döntések esetében különbséget kell tenni a döntési variánsok és a döntési alternatívák között: i. Döntési variáns: egy tágabb vagy távlati politikai döntéshez képest eszköz jellegű döntési megoldási mód, amelyet a döntés-előkészítő hivatásos apparátus tár a döntéshozó elé. ii. Döntési alternatíva: stratégiai jellegű és jelentőségű, melyet eltérő csoportérdekek alapján elkülönülő politikai erőcsoportok vázolnak fel. f. a politikai döntések és döntési folyamatok optimalizálása az egyik legnehezebb gyakorlati feladat g. a politikai döntések optimalizálásának, egyúttal a hatalom minőségének is a legjobb biztosítéka a hatalom demokratizálódása mégpedig azért, mert a demokratikusan meghozott, végrehajtott és ellenőrzött döntések képesek a legtöbbféle értékelési 5

6 követelményhez igazodni, a legkülönfélébb stratégiai, eszköz-, szakmai, ideológiai követelményeknek, a hatalmi erőviszonyoknak és az érdektörekvéseknek a leginkább megfelelni h. a politikai döntésmechanizmus demokratizmusának legfőbb biztosítékai: i. a többség elvének biztosítása a döntések meghozatalakor ii. a kisebbségi vélemények védelme iii. a döntési alternatíva (nem csak a döntési variáns) állításának szabadsága iv. a döntési folyamatok nyilvánosságának biztosítása v. a döntéshez szükséges információs források alternativitása vi. a döntések utólagos korrekciójának intézményes lehetősége i. a politikai döntések rendszere mint közvetítő mechanizmus funkcionál a politikai rendszer és a többi társadalmi alrendszer között 6.A politika szó etimológiája (polis, polites, politikon polity, politcs, policy) A politika szó eredetileg az ókori görög világ történelméből származott, jelentése bővült, szűkült, változott. a. polis, polites, politikon: a politika szó a görög nyelvben megjelent polis szóból ered, amely eredetileg várat, erődöt jelenthetett. Később háromféle értelemben használták a polis szót: város, a városállam területe, a városállam politikai közössége. A városállam polgárát politesnek vagy politikonnak nevezték. b. polity, politcs, policy: az angol nyelvben a politizálásra, a politika tartalmára, a kormányzati tevékenységre három eltérő formájú és jelentésű szót használnak a politikatudományban. Az angol polity kifejezés a kormányzati tevékenység megnevezése. A politics a politizálást jelenti. A policy kifejezés a politizálás tartalmára (programok, célok, elvek) utal. 6

7 7.Platón és Arisztotelész a politika fogalmáról Platón a. két helyes, ideális államformát különböztetett meg b. az egyik a monarchia, amelyben egy ember birtokolja a hatalmat és a közjó érdekében gyakorolja azt c. a másik az arisztokrácia, amelyben az állam vezetéséhez legfontosabb tudással rendelkező bölcsek gyakorolják a hatalmat a kiválóknak kötelező vállalni az uralkodást d. helytelen kormányzati rendszerek: türannia, timokrácia, demokrácia, oligarchia e. türrania az, amelyben a maga önző, egyéni érdekeit érvényesítő uralkodó gyakorolja a hatalmat f. timokrácia az, amelyben a katonák uralkodnak g. a demokrácia a vagyontalan többség uralma h. az oligarchia a vagyonos, pénzimádó gazdagok uralma Arisztotelész a. a politika lényege szerinte: a városállami közösségi életben való részvétel az erény és a jog előírásai szerint b. három helyes, ideális államformát különböztetett meg: monarchia, arisztokrácia, politea c. a politea esetében a többség, azaz a vagyonnal rendelkező középréteg uralkodik d. helytelen kormányzati rendszerek: türannia, oligarchia, demokrácia e. az erényen alapuló és törvényeknek megfelelő politika tárgyalására elsősorban a Politika, továbbá a Nikomakhoszi etika című művében tér ki Arisztotelész 7

8 8.Machiavelli a politikáról a. ő az első, aki A fejedelem (1513) című művében egyértelműen és határozottan a hatalmat állítja a politika középpontjába b. Machiavelli a politikát a hatalom megszerzésével, sikeres működtetésével és megőrzésével azonosítja c. a normativista szemlélet helyett szigorú, a dolgokat a nevén nevező realizmus és a kíméletlen őszinteség jellemezte műveit d. Machiavelli az első, aki hangsúlyozza, hogy a politika világának, a hatalomért folytatott harcnak és a hatalom működtetésének sajátlagos (sui generis) törvényszerűségei, racionalitásai, mércéi és módszerei vannak, amelyek nem az erkölcsre, a vallásra, az erényekre épülnek e. a hatalmat megtestesítő fejedelem legfőbb erénye a virtú a virtú a politikai cselekvést tápláló erő/akarat, amely nélkülözhetetlen a fejedelem számára ahhoz, hogy céljait előmozdítsa, a várost megvédje, a rendet fenntartsa f. a politikai cselekvés mércéje a politikai hasznosság, ami nem más, mint a köz jólétének előmozdítása g. a hatalom megtartása és működtetése nélkülözi az erkölcsi jelleget h. bár Machiavelli művében nincs szó szerint leírva A cél szentesíti az eszközt! mondat, de ebben a formában terjedt el Machiavelli nézeteinek lényege 1. mindazonáltal Machiavelli nem egyszerűen a személyes hatalom bármi áron való megőrzését tekintette a fejedelem céljának, hanem azt, hogy a fejedelem a virtú birtokában a közjó gyarapítására kell hogy törekedjen 8

9 9.A politika mint konfliktusos viszony, tartalom és tevékenység a. a politika világa a konfliktusok világa különböző történelmi korszakokban, társadalmi körülmények között eltérő konfliktustartalmak uralták, határozták meg az emberi társadalmak életét b. a politika világát meghatározó főbb ellentétek, konfliktustartalmak: i. a törzsi, nemzetségi konfliktusok ii. az államilag szervezett társadalmak, birodalmak közötti államkonfliktusok iii. a vallások és a vallási irányzatok közötti konfliktusok iv. az osztályok, rétegek és csoportok közötti konfliktusok v. a nemzetek, a nemzeti közösségek között kialakult konfliktusok vi. a fajok, a népcsoportok között kialakult konfliktusok vii. az ideológiák, politikai értékek közötti konfliktusok viii. a politikai ellenfelek és riválisok között kialakult konfliktusok c. a politika világát megosztó konfliktusokat illetően legalább három szemléleti módot, felfogást különböztethetünk meg a politikatudományi irodalomban: i. a politika osztályharcos elmélete szerint a politika lényege az osztálykonfliktus és a forradalmi harc: a marxizmus és a lenini bolsevizmus a gazdaság a politika világát egyaránt a tőkések és munkások osztálya között kialakult, a tőkeviszonyokból eredő kibékíthetetlen (antagonisztikus) osztályellentéttel magyarázta. Az osztályharc központi kérdése és feladata a kizsákmányoló osztály érdekeit érvényesítő államhatalom szétzúzása. A forradalmi osztályharc győzelme majd átvezet az osztálykonfliktusok nélküli társadalomhoz, a kommunizmushoz. ii. Carl Schmitt felfogása szerint a politika lényege a barát és ellenség felismerése és megkülönböztetése: amíg egy nép a politika szférájában létezik, addig e népnek magának kell meghatároznia a barát és ellenség megkülönböztetését, ebben rejlik a politika létezésének lényege. Ha már nem rendelkezik e megkülönböztetésre irányuló 9

10 képességgel, akkor politikailag megszűnik létezni. Ha eltűri egy idegentől, hogy az írja elő számára, ki az ellensége, akkor már nem politikailag szabad nép, alárendelődik egy másik politikai rendszernek. iii. A harmadik magyarázat szerint a politika szabályozott versengés, amelynek alapja a politikai megosztottság és a konszenzusteremtés: a csoportérdekek folyamatos képviselete, az érdekkonfliktusok artikulálása a civil szervezetekben és a kormányzati döntéshozatali folyamatokban aktivizálja a társadalom tagjait, egyúttal bevonja őket a konszenzusteremtés folyamatába. Ezek a folyamatok létrehozzák és fenntartják a demokratikus társadalom létéhez szükséges konszenzusokat. (Tocqueville) 10.A politika mint érdekek és ideológiák által meghatározott tevékenység a. a politika érdekmeghatározott, célokat kitűző (teleologikus), akaratlagos (voluntarista) tevékenység, amely hatalomra tör b. a politikai cselekvések belső meghatározó elemei: i. a szükségletek, vagyis anyagi és nem anyagi jellegű igények kielégítésére irányuló vágyak, erős motivációk ii. az érdekek, amelyek olyan tudatosított szükségletek, amelyek kielégítése csakis mások érdekeinek a háttérbe szorításával, elnyomásával elégíthetők ki iii. a politikai értékek mint szabadság, egyenlőség, demokrácia, szolidaritás, humanizmus, béke, jogállam, jogbiztonság iv. célkitűzések, amelyek irányt szabnak a politikai magatartásoknak v. a szükségletek és az érdekek által meghatározott akaratok vi. a politikai közösségek által felerősített kollektív érzelmek, szimpátiák, gyűlölködések vii. a politika világával kapcsolatos ismeretek, nézetek, ideológiák 10

11 11.A politika alanyai a. a politikai rendszer hordozói, fenntartói, működtetői a politika alanyai b. a modern politikai rendszerekben a politikai élet alanyait a részvétel szempontjából többféle csoportba sorolhatjuk: i. politikai névtelenek: a társadalomnak azok a tagjai és csoportjai, akik saját alapvető érdekeik felismerésére és megfogalmazására sem képesek, így a politikai életben mint érdekhordozó és valamilyen célt akaró polgárok meg sem jelennek. ii. politikától elforduló passzívak: ide tartoznak a politikától tudatosan távol maradó csalódottak, a közömbös-passzívak és a hedonista passzívak. A politika örömtelen, sikertelen és idegen világ számukra, s mindaddig, amíg saját tevékenységi szférájukat valamilyen politikai beavatkozás nem érinti, közömbösek és politikailag aktivizálhatatlanok. iii. politikailag aktívak: az aktív közéleti politikai cselekvőket erős közéleti elkötelezettség, határozott célképzet, egyértelmű politikai világkép jellemzi. iv. hivatásos politikusok: az egyének, a politikusok jelenítik meg a politikai szervezetek tevékenységét, akaratát, érdekeit, de a főszerelők a pártok, az állami szervezetek. c. a politikai élet alanyait természetesen sokféle más szempont szerint is csoportosíthatjuk, ez a csoportosítás a politikai életben való részvételükön és bekacsolódásukon alapult. 11

12 12.A politika megjelenési formái: tevékenység, viszony és tartalom a. a politika sajátos tevékenység, amelyben az érdekmeghatározottság, az akarati tartalom és a hatalomra irányultság három mozzanata egymástól elválaszthatatlanul jelenik meg és hat egymásra b. a politika cselekvésekben mutatkozik meg, egyének, csoportok, rétegek vagy akár tömegek cselekvésében c. a politika világát politikai magatartások, tevékenységek formájában észleljük leginkább d. a politikai tevékenység során sajátos tartalmú viszonyok jönnek létre a politika alanyai, a politikai tevékenységet kifejtők között e. a politikai viszonyok leírhatatlanul sokrétű és bonyolult hálózatai a politikai rendszernek részben interperszonális, részben intézmények, szervezetek, államok közötti viszonyok f. a politika ugyanakkor sajátos tartalom is, amelyet gyakran politikumnak nevezünk, utalva arra, hogy ez a sajátos politikai tartalom nem politikai tartalmú tevékenységeket és viszonyokat átpolitizálhat, politikai tartalommal tölthet meg 13.A politikai rendszer társadalmi funkciói A politikai rendszer társadalmi funkciói, amelyeket az egész társadalom felé ellát: a. a társadalmi újratermelési folyamatok irányítása politikai döntések meghozatala és végrehajtása révén (társadalomirányító funkció) b. a politikailag releváns érdektörekvések, politikai vélemények és akaratok összegyűjtése, becsatornázása az intézményesült eljárásokon, szervezeteken keresztül (érdekartikulációs funkció) c. a politikai szocializációs folyamatok irányítása, a politikai kultúra intézményes átadása (szocializációs funkció) 12

13 d. a társadalom politikai integrációjának megvalósítása és a politikai rendszer legitimációja (integrációs funkció) Ennek eszközei: a legális erőszak alkalmazása, az uralkodó politikai rezsim és politikai elit iránti lojalitás megszerzése, a politikai életben való részvétel biztosítása, a jogbiztonság érvényesülése, a civil biztonság garantálása, a szociális biztonság megteremtése és garantálása. e. a politikai rendszer bekapcsolása a nemzetközi politikai rendszerbe az állami külképviseletek fenntartásával, nemzetközi szervezetekben való részvétellel (nemzetközi funkció) 14.A politikai rendszer belső funkciói A politikai rendszer belső funkciói, amelyek önmaga fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódnak: a. a politikai rendszer felé közvetített és a politikai rendszerbe becsatornázott érdektörekvések politikai integrálása, csoportosítása és döntési javaslatokká, kezelhető politikai követelésekké alakítása b. a politikailag releváns információk begyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és továbbítása a politikai rendszer egésze felé c. az állampolgárok politikai szerepekre toborzása és kiképzése d. a politikai tradíciók, szimbólumok ápolása, fenntartása, működtetése, politikai és történelmi jelképek őrzése és megjelenítése e. a társadalom egészének és a politikai rendszer stabilitásának a biztosítása f. a politikai rendszer infrastruktúrájának a fenntartása és működtetése 13

14 15.A politikai rendszer szakpolitikai funkciói A legfontosabb szakpolitikai funkciók: a. gazdaságpolitika (pénzügyi politika, hitelpolitika, beruházáspolitika, munkahelyek teremtése, vállalkozások támogatása, stb ) b. oktatáspolitika (a köz- és felsőoktatás rendszerének működtetése, tandíj- és ösztöndíj-politika, stb ) c. egészségpolitika (az egészségügy irányítása, az egészségügyi ellátórendszer irányítása, finanszírozása, stb ) d. szociálpolitika (a munkanélküliek ellátása, a szociális segélyezés rendszerének működtetése, a gyermekgondozási rendszer fenntartása, a családpolitika, a nyugdíjrendszer fenntartása és működtetése, stb ) e. környezetvédelmi politika (az egészséges környezet védelme, a környezetszennyezés csökkentése, természetvédelem, stb ) f. biztonságpolitika (a hadsereg fenntartása, nemzetközi katonai szervezetekhez csatlakozás vagy távolmaradás, a terrorizmus elleni harc, stb ) g. jogpolitika (a törvény- és jogszabályalkotás tartalmának meghatározása, nemzetközi jogi egyezményekhez csatlakozás, kiadatás, menekültügyi szabályozás, büntetőjogpolitika, stb ) 14

A POLITIKAI RENDSZER FOGALMA, FUNKCIÓI ÉS ELEMEI

A POLITIKAI RENDSZER FOGALMA, FUNKCIÓI ÉS ELEMEI A POLITIKAI RENDSZER FOGALMA, FUNKCIÓI ÉS ELEMEI dr. Antal Attila ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet tanársegéd http://antalattila.blogspot.com/ Témakörök 2 I. Bevezetés II. A politikai rendszer funkcionális

Részletesebben

államok történetileg kialakult sokfélesége és összetettsége és az ebből adódó

államok történetileg kialakult sokfélesége és összetettsége és az ebből adódó 2011.12.14. AZ ÁLLAMOK RENDSZEREZÉSE 1/18 AZ ÁLLAMOK RENDSZEREZÉSE 1. Az államok rendszerezése mint tudományos probléma. Az államformatan. Az államok rendszerezésének (csoportosításának, osztályozásának)

Részletesebben

Segédanyag levelezős jogász hallgatók részére a Bevezetés a politikatudományba című tárgyhoz. I. félév. Tóth-Matolcsi László

Segédanyag levelezős jogász hallgatók részére a Bevezetés a politikatudományba című tárgyhoz. I. félév. Tóth-Matolcsi László ELŐADÁSVÁZLATOK Segédanyag levelezős jogász hallgatók részére a Bevezetés a politikatudományba című tárgyhoz I. félév Tóth-Matolcsi László 1. A politikatudomány elméleti alapjai. A tudományág kialakulásának

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga.

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. 1/ A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. Áttekintő vázlat I: A felelősség mint társadalmi

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT AZ EGYÜTT MÉDIAPOLITIKAI JAVASLATAI E javaslatcsomag az Együtt szakpolitikai sorozatának a részét képezi. Részben a Váradi András Alapítványban, részben az Együtt

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

KÖNYVEKRŐL. A spanyol konszenzusos átmenetről

KÖNYVEKRŐL. A spanyol konszenzusos átmenetről KÖNYVEKRŐL SZABÓ TIBOR A spanyol konszenzusos átmenetről Mind a hazai, mind a külföldi trahzitológiai szakirodalomban kiemelkedő helyet kap két európai régió. Egyrészt a kelet-közép-eurőpai térség, aholl989

Részletesebben

Dr. Kacziba Antal nyá. r. altábornagy: Az önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai Tézisek

Dr. Kacziba Antal nyá. r. altábornagy: Az önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai Tézisek Dr. Kacziba Antal nyá. r. altábornagy: Az önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai Tézisek 1. Társadalmi szempontból az önkormányzati rendészet legfőbb lehetősége a helyi közérdeknek megfelelő közrend

Részletesebben

A négy szervezet elvárja az on-line újságírásban tevékenykedő újságíróktól, hogy ezt a mivoltukat közleményeiknél tüntessék fel.

A négy szervezet elvárja az on-line újságírásban tevékenykedő újságíróktól, hogy ezt a mivoltukat közleményeiknél tüntessék fel. I. Bevezető 1.. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, valamint a Sajtószakszervezet a magyar újságírás erkölcsösségének fenntartása

Részletesebben

Petrétei József, egyetemi tanár PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék

Petrétei József, egyetemi tanár PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék 5 Petrétei József, egyetemi tanár PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék A magyar Országgyűlésre vonatkozó szabályozás alaptörvényi, törvényi és határozati házszabályi szinten 1 Bevezetés Bár Magyarországon az

Részletesebben

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Manuel Mireanu Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Háttérelemzés Sorozat Tanulmány Az Athena Intézet összes kutatása ingyenesen letölthető az Intézet honlapjáról. Az ezen tanulmánnyal

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

Közigazgatási alapfogalmak

Közigazgatási alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Közigazgatási alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet (ideiglenes) dr. Bednay Dezső 2011 január Tartalomjegyzék I. Rész: A közigazgatás az állami szervek rendszerében

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) A negatív kampa nyok sikeresse ge ro l e s buktato iro l Kovács János vezető elemző Negatív kampányról akkor beszélhetünk a politikában, ha egy politikus vagy politikai párt egy másik politikus vagy politikai

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2005. Budapest Főváros Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálati dokumentációját készítette a Fővárosi

Részletesebben

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

ÜZEMI TANÁCSOK, SZAKSZERVEZETEK ÉS MUNKÁLTATÓK

ÜZEMI TANÁCSOK, SZAKSZERVEZETEK ÉS MUNKÁLTATÓK ÜZEMI TANÁCSOK, SZAKSZERVEZETEK ÉS MUNKÁLTATÓK Írta TÓTH ANDRÁS RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET Tóth András tudományos munkatárs MTA Politikai Tudományok Intézete 224 Üzemi tanácsok, szakszervezetek és munkáltatók

Részletesebben

Gyene Pál Politológia című jegyzetének feldolgozása Király Gábor óravázlata alapján 2010 BGF-KKK-MÉ Vida Melinda

Gyene Pál Politológia című jegyzetének feldolgozása Király Gábor óravázlata alapján 2010 BGF-KKK-MÉ Vida Melinda I) A politológia elmélettörténete 1 A politikatudomány előzményei az antikvitás, a reneszánsz és a felvilágosodás társadalomfilozófiájában Ókori Hellászban: politika = a közösség (polisz) ügyeivel való

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád Az ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád Tartalomjegyzék A szerkesztõ ajánlása............................................... 9 I. rész Az ellenõrzésrõl általában........................................

Részletesebben

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG A Méltányosság Politikaelemző Központ új típusú, sokirányú- és műfajú elemzésekkel igyekszik befolyásolni a döntéshozatalt, próbálja erősíteni a politika intellektuális alapú művelésének tekintélyét. Az

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Rendszerellenesség és protesztpártok (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

Rendszerellenesség és protesztpártok (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) 2016. március 17. Kovács János vezető elemző A Jobbikot és az LMP-t (tehát az ún. XXI. századi pártokat) bizonyos nézőpontból közös platformra helyező elemzések kezdetben elsősorban az anti-establishment

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

RENDSZER. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

RENDSZER. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport Megjelent: Komlóssy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejlesztés. A 42. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged, 2005. 5-21. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK*

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK* Budapest, 2010. február 15. Ára: 3970 Ft 2. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK*

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ

A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ JOGI ALAPISMERETEK Jegyzet A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ Készítette: Papp Orsolya r. alezredes 2015. Bevezetés Tisztelt leendő kollégák! Minden szakmának, hivatásnak megvan a saját fogalmi rendszere - alapfogalmak,

Részletesebben

Kiadja a: Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége (DMISZ) Felelős kiadók: Kovács Péter és Borboly Csaba

Kiadja a: Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége (DMISZ) Felelős kiadók: Kovács Péter és Borboly Csaba Kiadja a: Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége (DMISZ) Felelős kiadók: Kovács Péter és Borboly Csaba Szerkesztette: Olti Ágoston Nyomda: Exodus Kft, Csíkszereda Készült 400

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

A lap megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a megadott email címen.

A lap megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a megadott email címen. Szerkesztőség Szepessy Péter (főszerkesztő) Urbán Anna Graholy Éva (szerkesztőségi titkár) Szabó-Tóth Kinga (felelős szerkesztő) Kiadó Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet Felelős

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001.

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001. 9.2 Az MK Nemzetbiztonsági Stratégiájának vázlata (Várhalmi Miklós, 2001.) 9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós,

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET 9 ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET A demokratikus társadalom

Részletesebben

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz.

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz. 1 Szervezet előkészítő javaslat I. Bevezetés helyzetértékeléssel A rendszerváltás viharos gyorsaságú gazdasági átalakulást eredményezett, de a kialakulóban lévő új politikai rétegben nem jött létre közmegegyezés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A társadalmi kirekesztõdés elleni küzdelem az EU új tagállamaiban 1

A társadalmi kirekesztõdés elleni küzdelem az EU új tagállamaiban 1 JUHÁSZ GÁBOR TALLER ÁGNES A társadalmi kirekesztõdés elleni küzdelem az EU új tagállamaiban 1 A tanulmány nyolc új kelet-közép-európai EU-tagállam társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési tervein

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi büntetőjog ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló

Fogyasztóvédelmi büntetőjog ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló Fogyasztóvédelmi büntetőjog ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló Tartalom I. AZ ELVÉGZETT KUTATÁS... 1 II. MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 III. EREDMÉNYEK... 2 A. ÁLTALÁBAN... 2 B. KÜLÖNÖSEN... 2 1. [A rossz minőségű

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLLAMIGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Államigazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött: Dr.

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN. Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI

A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN. Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI Az Alaptörvény elfogadása után az alkotmányos rendszer változásait elemző szakirodalomi diskurzusban

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CIVIL CSELEKVÉSI TERVE

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CIVIL CSELEKVÉSI TERVE GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CIVIL CSELEKVÉSI TERVE ÁROP-1.A.6-2013-2013-0001 2014. AUGUSZTUS 15. 1 megbízásából az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében, részeként készítette a Color

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A civil társadalom megvalósulásának akadályai Magyarországon Hankiss Elemér, szociológus elmélete alapján

A civil társadalom megvalósulásának akadályai Magyarországon Hankiss Elemér, szociológus elmélete alapján A civil társadalom megvalósulásának akadályai Magyarországon Hankiss Elemér, szociológus elmélete alapján Jaya Deva Sun, 2009-07-26 15:12 Az 1989-90-es rendszerváltozást követően, ugyan történt elitcsere,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Politikai kérdések doktrínája

Politikai kérdések doktrínája Antal Attila Politikai kérdések doktrínája There is broader reason for a relatively uncritical approach to constitutional courts within the postcommunist world. While these courts are esentially political

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Tartalom Pedagógiai alapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök és eljárások... 3 Bevezetés... 3 Erkölcsi (morális, etikai)

Részletesebben

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: dr. Juhász Gábor Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi

Részletesebben

A városi övezetrendszer Szegeden

A városi övezetrendszer Szegeden SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A városi övezetrendszer Szegeden TARTALOM BEVEZETÉS ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS HUMÁN ÖKOLÓGIAI ELMÉLETEK SZOCIOLÓGIAI VETÜLETE A LAKÁSSZEKTOR JELLEGZETESSÉGEI

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben