9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001."

Átírás

1 9.2 Az MK Nemzetbiztonsági Stratégiájának vázlata (Várhalmi Miklós, 2001.) 9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001.) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi stratégia tükrében. A jelen és a belátható közeljövõ bel- és külföldi biztonsági kockázatainak megfelelõ arányok a fegyveres erõk valamint az egyes rendvédelmi szervek között. Magyarország biztonságára elsõsorban az euroatlanti régió biztonságának alakulása és a térségben végbemenõ politikai-társadalmi-gazdasági folyamatok gyakorolnak hatást. A jelenkor és a közeljövõ bel- és külföldi biztonsági kockázatai vonatkozásában jelentõs arányeltolódás figyelhetõ meg. A katonai jellegû veszélyek helyét mindinkább a rendvédelmi szervek, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe tartozó biztonsági kockázatok veszik át. Növekvõ kockázatot jelentenek az eltérõ társadalmi fejlõdésbõl fakadó átmeneti vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságok, az etnikai és vallási feszültségek, a terrorizmus, a szervezett bûnözés, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció és a nagyfokú környezeti ártalmak. Fokozódó kihívást és veszélyt jelent a tömegpusztító fegyverek elterjedése, valamint az információs rendszerek elleni támadások lehetõsége. Régiónkban sajátos veszélyforrásként jelentkezik az átalakulásból fakadó instabilitás és kiszámíthatatlanság. Biztonsági környezetünk sajátossága, hogy az új típusú és a hagyományos kihívások gyakran egyidejûleg és egymást erõsítve jelennek meg. A nemzetközi és a hazai biztonsági kihívások nélkülözhetetlenné teszik a nemzetbiztonsági szolgálatok nyílt és titkos eszközök felhasználásával végzett munkáját. A nemzetbiztonsági törvény elfogadása konkrétan meghatározta például a Nemzetbiztonsági Hivatal fõ tevékenységi területeit. Egységes alapon nyugszik a biztonsági ellenõrzések végrehajtása, az államigazgatási és országos hatáskörû szervek, valamint a rendvédelmi szolgálatok biztonságának védelme. Az NBH kiemelt figyelmet fordít a Magyarország integrációs tevékenységével összefüggõ feladat-végrehajtásban közvetlenül érintett, illetve résztvevõ szervezetek nemzetbiztonsági védelmére. Új feladata NATO követelményeinek megfelelõ személyi biztonsági ellenõrzés, az iparbiztonsági kérdések kezelése. Újszerû feladat a külföldi országok és szervezetek Magyarország érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ befolyásolási tevékenységét felderítõ és gátoló titkosszolgálati ellenlépések megtétele. A munkában nagyobb szerepet kap a szélsõségesen nacionalista csoportok és a skinhead személyek nemzetközi kapcsolatrendszerének, tevékenységének átfogó felderítése és ellenõrzése. A nemzetbiztonsági szolgálatok kiemelt területként kezelik a szervezett bûnözés, ezen belül a pénzmosás, az illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelem valamint a proliferáció kérdéskörét. 2. A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom, a lakossági és céges kapcsolatok kialakításának módszerei, valamint azok hasznosítása. A szolgálatok tevékenységének megismerését és társadalmi elfogadtatását segítõ médiakapcsolatok kérdései. A nemzetbiztonsági szolgálatok a megalakulásuk óta eltelt idõszakban a de- 328

2 mokratikus intézményrendszer fontos részévé, a közigazgatás együttmûködõ partnereivé váltak. A társadalom látva alkotmányos mûködésüket, és felismerve, hogy a szolgálatok célja az ország, az egyes emberek biztonságát fenyegetõ veszélyek megelõzése és elhárítása már nem idegenkedik tevékenységüktõl. A szolgálatok melyek tudatosan törekednek a társadalmi kapcsolatok bõvítésére, mélyítésére és a tevékenységüket övezõ titokzatosság megszüntetésére mind az írott, mind az elektronikus médiával igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani. Különösen az NBH tesz jelentõs lépéseket a nyilvánosság felé, mert feladatai és a filozófiájában meghatározó jelentõségû megelõzési törekvés, illetve az érintettek reális veszélyérzetének és védekezõ reflexének kialakítása is ezt indokolják. Fontosnak tartja, hogy nemcsak a törvényes mûködés ellenõrzésére jogosultak, hanem a társadalom számára is átláthatóvá tegye tevékenységét. A fõigazgató amennyiben a Hivatal érdeke megkívánta a sajtó képviselõinek rendelkezésére állt, interjút adott, háttérbeszélgetést folytatott, TV és rádiószereplést vállalt. A média több munkatársa is elismerte, hogy az NBH sokat tesz a nyilvánosság tájékoztatása érdekében. Tevékenysége kedvezõ visszhangra talált. A szolgálatok megalakulásának 10. évfordulóján, március 1-én tartott ünnepségen részt vett a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az együttmûködõ minisztériumok, országos hatáskörû szervek vezetõi. Az ünnepségrõl tudósított az országos napilapok túlnyomó része, illetve a közszolgálati rádió és televízió. A 10. évfordulóra adta közre elsõ ízben az NBH évkönyvét, melynek megjelenése annak egyik bizonyítéka, hogy a Hivatal fontosnak tartja a közvélemény tájékoztatását. A kiadványt megküldte a közélet szereplõinek, a média képviselõinek, illetve mindenki számára hozzáférhetõvé tette Internet honlapján, amelyet 1998 óta mûködtet. A honlap látogatottsága 2000-ben meghaladta a 20 ezer fõt, amely egyértelmû bizonyítéka a közvélemény Hivatal irányába megnyilvánuló érdeklõdésének. Egyes médiumok ugyanakkor visszatérõen sejtelmesen a titkos jelzõvel illetik a nemzetbiztonsági szolgálatokat. Kétségtelen tény, hogy a Hivatal titkosszolgálati eszközöket és módszereket alkalmaz munkája során. Nem beszél konkrét ügyekrõl, nevekrõl, de teljesen nyíltan van jelen a kormányzati szervek körében és a társadalomban. A média egyes képviselõi esetenként a szolgálatok körül felröppenõ bármilyen jelentéktelen információt, függetlenül annak valóság tartalmától, ellenõrizetlenül a hírversenyben próbálnak meg felhasználni. Megalapozatlanul a szolgálatokra vagy munkatársaikra hivatkozva fejtik ki véleményüket. Az ilyen megnyilvánulásokkal szemben a szolgálatok határozottan fellépnek a valótlan információk helyreigazítását kérve. 3. A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti, valamint a fegyveres erõkkel és rendvédelmi szervekkel való együttmûködésének fejlesztése, a veszélyforrások és kihívások szerkezetének változásaira is figyelemmel. A rendvédelmi szervek köztük a nemzetbiztonsági szolgálatok egyedül nem képesek reagálni a jelenkor és a közeljövõ kihívásaira. A hatékony mûködés érdekében törvényi szinten szabályozott feladatmegosztás alakult ki. Kapcsolatrendszerüket, együttmûködésük tartalmát és formáját ez a feladatmegosztás határozza meg. 329

3 Az uniós csatlakozási tárgyalások alapján számos feladat hárul a rendvédelmi szervekre. További konkrét intézkedések szükségesek a társadalom biztonságérzetét befolyásoló szervezett bûnözés, a korrupció és a feketegazdaság visszaszorítására, mely feladatok végrehajtásában a nemzetbiztonsági szolgálatok aktívan kiveszik részüket. A rendvédelmi szervek feladatainak végrehajtását jelentõsen segítik azok az információk, amelyeket a nemzetbiztonsági szervek szereznek meg. A nemzetbiztonsági szolgálatok elõre léptek a rendvédelmi szervekkel és a fegyveres erõkkel folytatott együttmûködés területén. Kétoldalú megállapodások alapján együttmûködnek a minisztériumokkal, az országos hatáskörû szervekkel és a katonai társszolgálatokkal. A szervezett bûnözés térhódítása azonban a korábbinál összehangoltabb, hatékonyabb fellépést igényel a bûnüldözésben feladatot ellátó állami szervek részérõl. Ezen felismerésbõl kiindulva, a rendvédelmi szervek közötti feladatok összehangolása érdekében került sor 2001 januárjában a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ létrehozására. A nemzetbiztonsági szolgálatok közremûködnek abban is, hogy egyes nemzetközi konfliktusok gyorsan és olcsón megelõzhetõk legyenek. A fenyegetések jellegének, konkrét megjelenési formájának elõrejelzésével, pontosításával megteremtik annak lehetõségét, hogy a döntéshozók a tényleges fenyegetésre megfelelõen felkészüljenek. A szolgálatok bel- és külföldön egyaránt probléma-érzékenységükkel, bejáratott információs csatornáikkal járulnak hozzá a korai elõrejelzés sikeréhez. 4. A szolgálatok célszerûbb szervezése és mûködtetése, a személyi és dologi kiadások optimalizálása a feladataiknak megfelelõen. A finanszírozás mértékének vizsgálata a GDP-hez viszonyítva. különös tekintettel a költségvetés védelmi célú tételein belül az egyes védelmi szervezeteket illetõ arányokra. A magyar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létszáma és költségvetési helyzete nemzetközi összehasonlításban nem tekinthetõ túlzottnak. A demokratikus államokban hasonló vagy nagyobb erõket fordítanak nemzetbiztonsági célokra, míg az antidemokratikus országokban ez az erõ arányaiban többszöröse a magyarországinak. Például a Nemzetbiztonsági Hivatal hatékony és átgondolt szigorú takarékossági szabályok folyamatos fenntartásával, a feladatok tudatos, az aktuális prioritásoknak megfelelõ rangsorolásával, a kapacitások és a források szigorú figyelembe vételével biztosítja az Nbtv-ben meghatározott feladatok ellátását. Az új feladatok végrehajtását minden esetben a rendelkezésre álló humán és pénzügyi erõforrások átcsoportosításával oldotta meg. Az elmúlt három évben a költségvetési törvényben jóváhagyott összegen felül többletigényt nem nyújtott be a kormánynak. A évi feladatait tekintve többlettámogatást a NATO biztonsági beruházási programjából adódó feladatok ellátására tervezett és kapott. A központi költségvetésbõl évben a védelmi tevékenység 5,4%-ot, a rendvédelem és közbiztonság kiadásai 6,5%-ot képviselnek, amely a GDP-hez viszonyítva a védelem esetében 1,2%, a rendvédelem és közbiztonság esetében 1,4%. A rendvédelem és közbiztonság évi jóváhagyott kiadásaiból az NBSZ költségvetése 4,4413%-ot, a NBH-é 1,925%-ot, az IH-é pedig 1,811%-ot tesz ki. 330

4 5. A szolgálatok személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása, sajátos feladataik erkölcsi és anyagi elismerésének megfelelõ szintre emelése, az ország más (gazdasági) területeihez is viszonyítva, a pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások ellensúlyozása valamint a kontraszelekció megelõzés érdekében. Az as gazdasági stabilizációs idõszak után a személyi, dologi és beruházási költségvetési keretek jelentõsen megnõttek, ami a szolgálatok megnövekedett feladatainak magasabb színvonalú ellátásban jelentõs elõrelépést jelentett. A szolgálatok irányításában generáció- és szemléletváltásra került sor. Megvalósult az új kihívásoknak megfelelõ szervezeti átalakítás, a változásokhoz igazodva mindenütt megtörténtek a szükséges személycserék is. A szervezeti átalakítással a szolgálatokon belül létrejöttek az információk hatékony cseréjének, illetve a munkatársak idõszakos átcsoportosíthatóságának a feltételei. A nemzetbiztonságra növekvõ mértékben veszélyt jelentõ személyek, csoportok és szervezetek új módszereket, technikai eszközöket alkalmaznak, ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának is magas szintû képességekkel, szakmai tudással kell rendelkezni. A szolgálatok alapvetõen a polgári egyetemi képzettséggel, felhasználói szintû számítástechnikai ismeretekkel és az ország NATO tagságából, az európai integrációs folyamatból adódó feladatok, illetve az idegen nyelvû információk feldolgozásának szükségessége miatt idegennyelvtudással rendelkezõ fiatalok sorából válogatnak. A személyi állománynak egyedi, magas szintû követelményeknek kell megfelelni. A nemzetbiztonsági pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások ellensúlyozása érdekében a szolgálatoknál befutható karrierív, elérhetõ életpálya egyes szintjeinek megfelelõ feladat, illetve célorientált teljesítményértékelési rendszerének kialakítása folyamatban van. A szolgálatok évi költségvetését jelentõs mértékben megemelték, így lehetõség nyílt a bérszínvonal szolgálati törvényben meghatározott 100%- os szintû beállítására, illetve technikai fejlesztésekre. A Ktv. és a Hszt évi módosítása újabb pozitív változásokat eredményez a jövedelemszintet illetõen, mely így versenyképessé vált a civil szférával. A pályaelhagyás megelõzése érdekében a munkatársak anyagi-erkölcsi megbecsülését, egzisztenciális helyzetét az országos átlaghoz viszonyítva arányaiban fenn kell tartani. A jövedelmek folyamatos növelése mellett meg kell vizsgálni az egzisztenciális helyzet, az életminõség és a munkakörülmények javításának további lehetõségeit is. A lakásépítési, lakásvásárlási támogatások továbbfejlesztése, az üdülési, kulturális, rekreációs lehetõségek bõvítése szintén vonzóvá teheti a pályát, erõsítheti az erkölcsi-anyagi megbecsültség érzését. A kontraszelekció megelõzése érdekében, az állománnyal szemben támasztott magasabb igényeknek megfelelõen került bevezetésre a felvételi eljárás objektív mérési eszközöket alkalmazó rendszere. A felvételi követelményeket a pályatükör azon pszichikus követelmények, amelyeket a foglalkozás támaszt az egyénnel szemben alapján a továbbiakban is a Hivatal elvárásaihoz kell igazítani. 331

5 6. A nemzetbiztonsági szolgálatok (párt)politikai függetlensége. A szolgálatok irányítása, szervezése mûködtetése. A személyi állomány függetlenítésének lehetõségei a különbözõ választási- és kormányciklusoktól, az ország biztonságvédelmi érdekeinek magasabb fokú stabilitása, valamint a személyi állomány biztonságérzete céljából. A végrehajtó hatalom részét képezõ nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége politikailag meghatározott, hiszen a mindenkori állami irányító szervezet külföldre, illetve belföldre irányuló hírigényét elégíti ki. Munkájuk a hatékony kormányzati funkció eszköze, de mûködésük nem rendelhetõ alá aktuális pártpolitikai érdekeknek. A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatok állományát nem használhatja saját hatalma erõszakos megtartására és az ellenzék megbénítására. A feltételek érvényesülése érdekében a szolgálatok mûködését sokoldalú garanciarendszer segíti. Megfelelõ biztosítékot jelent a parlamenti ellenõrzés, valamint az, hogy a választások alkalmával a Kormánytól ez a tevékenység is számon kérhetõ. A garanciarendszer részét képezi, hogy az Alkotmány 1989-es módosítása a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggõ kérdések szabályozásához 2/3-os törvényt, tehát széles körû politikai konszenzust ír elõ. A szabályozás lehetõvé teszi, hogy a szolgálatok mûködése megfeleljen a jogállamiság alapvetõ követelményeinek. A nemzetbiztonsági munka legfontosabb alapelveit tartalmazó évi CXXV. törvény meghatározza a szolgálatok feladatait, irányítási rendszerét és a nemzetbiztonsági tevékenység ellenõrizhetõségét. A nemzetbiztonsági törvény teljes mértékben illeszkedik az uniós normákhoz, annak ellenére, hogy ebben a tekintetben nincs formakényszer, hiszen sem a NATO, sem az EU nem ír elõ szervezeti modelleket. Egyetlen lényeges minõsítési szempont létezik: a jogállamiságból, a demokratikus berendezkedésbõl fakadó alapelvek érvényesülése. Ez a kritériuma annak is, hogy a szolgálatokat nemzetközi szinten partnerként elfogadják. A nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter jogköre átfogja az országos hatáskörû szervekkel kapcsolatos államigazgatási és költségvetési irányítási jogok teljes körét. Jogszabályok vagy egyéb kormányzati döntések alapján határoz meg feladatot, illetve ad utasítást. A Kormány tagjaitól érkezett információs igények teljesítésére, valamint félévente az idõszerû feladatokra vonatkozó utasítását eljuttatja a szervezet fõigazgatójának. Utasításával a fõigazgató hatáskörébe tartozó ügyet nem vonhat el, hatáskörének gyakorlását nem akadályozhatja. Ellenõrzi a szolgálatok törvényes és rendeltetésszerû mûködését, feladataik végrehajtását. Az Nbtv-ben tételesen felsorolt feladatcsoportok mellett tehát nem zárható ki, hogy törvényi felhatalmazás alapján a Kormány, vagy az irányító miniszter a nemzetbiztonsági szolgálatok részére további feladatokat is meghatározzon, ugyanakkor a végrehajtó hatalom korlátját jelenti, hogy az így kapott feladatokat a szolgálatok kizárólag e törvény keretei között végezhetik. A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényes és rendeltetésszerû mûködésének, a politikai függetlenségnek alapvetõ garanciális eleme az Országgyûlésnek a Nemzetbiztonsági Bizottságon (továbbiakban: Bizottság) keresztül gyakorolt alkotmányos ellenõrzési joga. A Bizottság a minisztertõl és a fõigazgatóktól rendszeresen tájékoztatást kap a szolgálatok általános tevékenységérõl. Az Nbtv. meghatároz általános, a hatékony ellenõrzést biztosító jogosítványokat a Bizottság számára. Ezen túlmenõen a Bizottság megkapja a nemzet biztonsága szempontjából fontos 332

6 értékelõ jelentéseket, betekinthet a nem konkrét ügyekre vonatkozó jelentésekbe, és tájékoztatást kap a szolgálatokkal kapcsolatos kormánydöntésekrõl. Amennyiben a Bizottság a szolgálatok jogellenes vagy nem rendeltetésszerû tevékenységét feltételezi, vizsgálatra kérheti fel a minisztert, vagy saját maga is folytathat ténymegállapító vizsgálatot. A Bizottság ellenõrzési feladatainak ellátásához speciális szakmai felkészültség szükséges, ennek érdekében szakértõket kérhetnek fel. A szakértõk bevonása az ellenõrzés folyamatába a politikamentesség egyik feltétele. A nemzetbiztonsági szolgálatok pártpolitikai érdekektõl mentes, elfogulatlan és részrehajlás nélküli mûködésének egyik biztosítéka az Alkotmány rendelkezéseivel összefüggõ azon szabály, hogy a hivatásos állományú munkatárs politikai párt tagja nem lehet, s politikai tevékenységet nem folytathat. A jelenleg hatályos Nbtv. adta jogi keret alapján a szolgálatok mûködése a pártokra szervezõdõ végrehajtó hatalom (Kormány) felelõs döntéseitõl nem függetleníthetõ. Az azonban a kormányzó és az ellenzéki pártok felelõssége, hogy a nemzetbiztonságot védelmezõ intézményekkel kapcsolatos javaslataikat, döntéseiket felelõsen, a szolgálatok mûködését megalapozó elvek figyelembevételével hozzák meg. 7. A szolgálatok hasznosításának erõsítése a pénzügyi-gazdasági-müszakitudományos-környezetvédelmi-egészségügyi, stb. területeken is. Az EU csatlakozás elõtt álló Magyarországon geopolitikai helyzetébõl adódóan olyan nemzetközi vállalatok is megjelenhetnek, amelyek mögött sanda érdekek húzódnak meg. Ezért olyan mechanizmusokat és kontrolling-rendszereket kell kiépíteni, melyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok tapasztalataikkal és speciális eszközrendszerükkel támogatni tudnak. A kutatásfejlesztés a szakmai fejlõdésen túl azt is jelenti, hogy rendkívül megnõ a védett információk mennyisége. Elõtérbe kerül az információs- és számítógépes rendszerek, valamint a technológiai tudás birtokában lévõ kutatók védelme, mivel a kiemelt kutatásokban, fejlesztésekben érintett szellemi mûhelyek fontos célterületei lehetnek külföldi információszerzõ törekvéseknek. Az immár rendszeresen elõforduló jelentõs környezetszennyezések egyre kényszerítõbb társadalmi igényként vetik fel a megelõzõ intézkedések európai normáknak megfelelõ kidolgozását és megvalósítását. Az ehhez kapcsolódó stratégiai kérdésekben feladat a negatív tendenciák figyelemmel kísérése, az illetékes szakhatóságok tevékenységének támogatása. Fontos feladat a pénzügyi szolgáltató szervezetek sérelmére a nemzetközi szervezett bûnözõ csoportok által elkövetett bûncselekmények elleni fellépés, ezen belül is a hamis pénz, értékpapír elõállítása, forgalmazása, a biztosítási csalás, a bûncselekményekbõl származó pénzek tisztára mosása és a számítástechnikai eszközök útján folytatott illegális pénzátutalások (kártya, csekk) felderítése. A bankcsõdök és a pénzügyi szolgáltató cégeknél tapasztalható mûködési zavarok mögött nem egy esetben tudatos, a hatályos jogszabályokat súlyosan sértõ leplezett törekvések állnak. Ezen információk gyûjtése és az illetékes rendõri szerveknek történõ átadása kiemelt jelentõséggel bír az egész bankrendszer ezáltal közvetetten az ország pénzügyi biztonsága, stabilitása szempontjából. 333

7 A nemzetbiztonsági kihívások közül földrajzi helyzete, demokratikus berendezkedése miatt óriási nyomással nehezedik Magyarországra a globalizálódó szervezett bûnözés, amely belülrõl bomlasztja a gazdaságot és bejutva az állami intézményekbe, egyre nagyobb érdekérvényesítési lehetõséggel rendelkezik. Magyarország terrorveszélyeztetettségi szintje megnõtt. A minõségi változást egyrészt az alapozta meg, hogy az ország egy olyan nemzetközi katonai szövetség tagja lett, amelyet a legtöbb terrorszervezet ellenségként kezel. Belépésünk a szövetségbe magában hordozza a NATO, de általában Nyugat- és Amerika-ellenes ideológiájú szervezetek Magyarország ellen irányuló támadásának potenciális veszélyét is. A számítástechnika robbanásszerû fejlõdésével az Internet-hálózat hatalmas információtömege mindenki számára elérhetõvé válik. Ez a látványos haladás a terroristák, a kémek és a bûnözõk számára is hatékonyabb információszerzési lehetõségeket, határok nélküli, gyorsabb kapcsolattartást és sok esetben névtelenséget, azaz nehezebb felfedhetõséget biztosít. 8. A magyar szolgálatok nemzetközi kapcsolatainak jellege, súlyozása, a kölcsönösen elõnyös érdekek figyelembe vételével is. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása során nemcsak a hazai rendvédelmi szervekkel osztják meg információikat, de egyenrangú együttmûködést alakítottak ki minden, partnernek tekinthetõ külföldi szolgálattal is. A nemzetközi kapcsolattartás alapja az arányosság, az egyenlõség és a kölcsönösség. A magyar és az együttmûködõ külföldi partnerszolgálatok részérõl is természetes igényként fogalmazódik meg a rendelkezésre álló adatok cseréje, a szakmai konzultáció és a kölcsönös érdekeltség alapján közös mûveletek végrehajtása. Az NBH és az IH a kétoldalú kapcsolatok mellett több multilaterális fórum munkájában is tevékenyen részt vesz. Vezetõik és szakértõik rendszeresen találkoznak a NATO, illetve az Európai Unió tagországai hasonló szervezeteinek illetékeseivel. A nemzetközi kapcsolatrendszer a regionális veszélyek kezelése érdekében kiterjed a szomszédos és más kelet-európai országok szolgálataira is. A NATO tagságból adódóan elsõsorban a szövetséges országok biztonsági szolgálataival folytatott együttmûködés kap elsõbbséget. Különösen fontosak a kapcsolatok azon szolgálatokkal, melyekkel konkrét, ügyszerû együttmûködés alakítható ki. A koszovói válság idején elõször vizsgáztak a szolgálatok a NATO elõtt. Éles helyzetben bizonyították, hogy Magyarország teljes jogú tagként nemzetbiztonsági szolgálatai révén képes ellátni a nemzetközi közösség és saját biztonsága érdekében szükséges feladatokat. Sikerült a válsággal összefüggõ olyan információkat átadni a szövetségeseknek, amelyek számunkra is kedvezõen befolyásolták az eseményeket. Természetes, hogy az egyes partnerszolgálatok eltérõ érdekeket képviselnek, melyeket esetenként érzékelhetõen igyekeznek érvényesíteni. A magyar szolgálatok tapasztalatai alapján e folyamatok jól nyomon követethetõk, a nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó alapelvek következetes érvényesítésével nemzetbiztonsági érdekeink védelme maradéktalanul biztosítható. Az NBH és az IH nemzetközi megítélése jó, a partnerek bizalmát elnyerte. 334

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl*

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 89. szám 25637 II. Tör vé nyek 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* Az Országgyûlés

Részletesebben

VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL

VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL A Magyar Hadtudományi Társaság két szakosztálya a nemzetbiztonsági és a hírszerző közös rendezvényt tartott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet DR. BODÓ ATTILA PÁL (szerk.) Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Budapest, 2014 A tananyag az ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

Románia nemzeti védelmi stratégiája

Románia nemzeti védelmi stratégiája 38 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. FEBRUÁR Tóth Sándor Románia nemzeti védelmi stratégiája Jelen írásában a szerzõ Románia nemzeti védelmi stratégiáját ismerteti és elemzi, illetve helyezi el a román stratégiaalkotási

Részletesebben

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A katasztrófavédelem szerepe napjainkban felértékelődött. Sohasem volt olyan központi fogalom a biztonság, mint napjainkban. A biztonság

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény

Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ irományszúm : T --+G/f Érkezett 2012 J Ú L 1 1 Képviselői önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény a nemzetbiztonsági

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT AZ EGYÜTT MÉDIAPOLITIKAI JAVASLATAI E javaslatcsomag az Együtt szakpolitikai sorozatának a részét képezi. Részben a Váradi András Alapítványban, részben az Együtt

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc A NEMZETI PARLAMENTEK SZEREPE A KÉZI- ÉS KÖNNYŐFEGYVER VALAMINT EZEK LİSZEREIVEL VALÓ KERESKEDELEM ELLENİRZÉSÉNEK

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

A KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS HATÁSA A KISEBBSÉGI MAGYAR PÁRTOK ÖNKORMÁNYZATI POLITIKÁJÁRA

A KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS HATÁSA A KISEBBSÉGI MAGYAR PÁRTOK ÖNKORMÁNYZATI POLITIKÁJÁRA A KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS HATÁSA A KISEBBSÉGI MAGYAR PÁRTOK ÖNKORMÁNYZATI POLITIKÁJÁRA Szarka László A kisebbségi avagy a nemzetközi szakirodalomban bevett fogalmakat használva, etnikai, etnikai-regionális

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

HSZT módosítása 2009. December 10.

HSZT módosítása 2009. December 10. HSZT módosítása 2009. December 10. 190 igen,156 nem, 2 tartózkodás mellett a Parlament 2009. december 07.-én elfogadta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Etika 2015. Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége Az alábbi helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2016/01. I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2016/01. I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2016/01. I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3 TARTALOM 2016/01 05 06 30 46 66 80 88 98 104 ELŐSZÓ Polt Péter TANULMÁNYOK Finszter Géza Bűnüldözés és a jogállam

Részletesebben

Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban?

Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? Nagy Csongor István Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? I. Bevezetés Aligha találunk olyan törvényt a rendszerváltozás utáni magyar jogtörténetben, amely akkora

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi hatály... 3 1.4

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 66. szám 5219 p) az, aki a tárgyévben megkezdi legalább 6 hónap időtartamra tervezett illetmény nélküli szabadságát, q) a Hszt. 77. (1) bekezdés b) vagy e) k) pontja

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 7., hétfő Tartalomjegyzék 376/2015. (XII. 7.) Korm. rendelet A SURJÁNY-HUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

Szakmai felelõsségbiztosítás Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek részére

Szakmai felelõsségbiztosítás Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek részére felcím Szakmai felelõsségbiztosítás Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek részére ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/6 Tisztelt leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája

Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája Strasbourg, 2010. július 9. 15 CEMAT (2010) Final 6E Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája CEMAT/ET Moszkva, Orosz Föderáció 2010. július 8-9. AZ EURÓPA

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Esélyegyenl ségi Szabályzat A jelen Szabályzatot a Szenátus 2008. április 4-én hagyta jóvá. 1. Áttekintés

Esélyegyenl ségi Szabályzat A jelen Szabályzatot a Szenátus 2008. április 4-én hagyta jóvá. 1. Áttekintés Esélyegyenlségi Szabályzat A jelen Szabályzatot a Szenátus 2008. április 4-én hagyta jóvá. 1. Áttekintés A Közép-európai Egyetem (melynek székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 9. sz., felsoktatási intézményi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

6. melléklet. Az Önkormányzati jogok bírósági védelme

6. melléklet. Az Önkormányzati jogok bírósági védelme 6. melléklet Az Önkormányzati jogok bírósági védelme I. A helyi önkormányzatiság A rendszerváltás alapvető értékei közül az egyik legjelentősebb a helyi önkormányzatok kialakítása, amely a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1 1. oldal 1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1 A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

A közoktatási intézmények ellenőrzése. Ellenőrzési Szabályzat

A közoktatási intézmények ellenőrzése. Ellenőrzési Szabályzat 1. sz. melléklet A közoktatási intézmények ellenőrzése Ellenőrzési Szabályzat Az ellenőrzések alkalmával mindig a legcélravezetőbb megoldást kell alkalmazni úgy, hogy az a legkisebb mértékben zavarja az

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 47. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 2012. évi XXXVI. törvény Az Országgyûlésrõl 8364

MAGYAR KÖZLÖNY. 47. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 2012. évi XXXVI. törvény Az Országgyûlésrõl 8364 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 19., csütörtök 47. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXVI. törvény Az Országgyûlésrõl 8364 36/2012. (IV. 19.) OGY határozat A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Petrovics Zoltán Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás (A jogi szabályozás munkacsoport zárótanulmánya) ISBN 978-615-5269-60-8 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó Egyezmény a Gyermekek Jogairól Előszó A gyermek jogairól szóló egyezményt az ENSZ Közgyûlése 1989. november 20.-án fogadta el : a Magyar Köztársaság képviselõje pedig 1990. március 14.- én írta alá. Az

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

PRAEAMBULUM. Alapvető rendelkezések

PRAEAMBULUM. Alapvető rendelkezések 1 a. Az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés, mint a nemzet képviseletére hivatott testület. Az alkotmány Magyarország legfontosabb jogforrása, a jogrend alapja ugyanakkor nem csak jogszabály, hanem olyan

Részletesebben

Abudapesti kormányzatok 1918 óta a nemzetközi, valamint

Abudapesti kormányzatok 1918 óta a nemzetközi, valamint A STÁTUSTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA ÉS A MAGYAR KISEBBSÉGPOLITIKÁK A kedvezménytörvény mint támogatáspolitikai lehetõség: segélyezés vagy építkezés? * Problémafelvetés BÁRDI NÁNDOR Abudapesti kormányzatok 1918

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

Összefoglaló 2010-től új drogstratégia kialakítása vált Magyarország számára aktuálissá. Ennek oka, hogy az első hazai dokumentum, melyet az Országgyűlés 2000-ben konszenzussal fogadott el, ez évben lejár.

Részletesebben

Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen

Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen Mi, az Oktatói Hálózat, a Hálózat a Tanszabadságért és a Hívatlanul Csoport tagjai, tanítók, tanárok, oktatók, diákok és szülők, mérlegre tettük a 2010 óta regnáló

Részletesebben

Általános ügyféltájékoztató

Általános ügyféltájékoztató 1 Általános ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk

Részletesebben

Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban

Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban 15 Csiki Tamás Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban A Huszein-rezsim 2003-as megdöntése alapvetõen formálta át Irakot, és korábban nem látott lehetõségeket teremtett az ország kurd lakossága

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben