A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI"

Átírás

1 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a területellenőrzésben (terület megtartásban) résztvevő manővererők tüzérségi tűztámogatásának afganisztáni és iraki tapasztalatait elemzem és ennek alapján a Magyar Honvédség tüzérségének további fejlesztési irányaival kapcsolatos javaslatokat fogalmazok meg. A területellenőrzés időtartama háborús műveletekben néhány napot, esetleg heteket, de békeműveletekben akár több hónapot is felölelhet. A területellenőrzésre kijelölt manővererők egy része helyhez kötötten, általában a teljes ellenőrzött terület mélységében, a stratégiailag fontos objektumokra alapozva tevékenykedik. Műszakilag megerődített, stacioner állásokban objektumbiztosító, ügyeleti- és komendáns valamint egyéb feladatokat látnak el. Közeltámadás, illetve tüzérségi tűzhatás ellen ezeket az erőket az ugyancsak stacioner tüzelőállásokban lévő tüzérség tudja a leghatékonyabban támogatni. Az erők másik része a terület mélyégében, különböző irányokban mobil tevékenységet folytat, elsősorban járőrözést, illetve a terület átfésülését, az ellenőrzött területen megjelenő ellenséges erők felszámolását hajtja végre. Ezeket a kötelékeket mozgékony, a manővererők folyamatos tűztámogatását biztosító tüzéralegységek (részlegek) támogatják. A könnyű fegyverzetű alegységek tűztámogató kötelékeinek kettős követelmény rendszernek kell megfelelniük. Egyrészt a támogató kötelékekben jelen kell lenniük azoknak a kis és közepes lőtávolságú eszközöknek, amelyek a kisebb kötelékek harcfeladat ellátását tüzükkel közvetlenül támogatni tudják, másrészt rendelkezniük kell olyan, nagy lőtávolságú és lehetőleg körtüzeléssel rendelkező tűzeszközökkel is, amelyek általában tüzelőállás-körletekből támogatni tudják az ellenőrzött terület mélységében tevékenykedő manővererőket. A könnyű fegyverzetű manővererők a harcok (hadműveletek) során az ellenség páncéltörő, tüzérségi eszközei ellen jóval védtelenebbek, mint a gépesített lövész (harckocsi) kötelékek. Harcukat a páncélozott eszközök fedélzeti fegyvereinek hiányában más eszközöknek kell támogatniuk. Éppen ezért a nyugati szövetségesek ezen erőket a pusztító képességük megőrzése érdekében már szakasz szinten is tüzérségi (aknavető és páncéltörő) eszközökkel támogatják. 95

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A területellenőrzés mindig a manővererők alegységeinek megosztásával jár együtt. Mivel ez szakasz-és részleg erejű alegységek önálló alkalmazását feltételezi, éppen ezért a század tűztámogató és tűzmegfigyelő részlegek mennyiségét mindenképpen növelni kell, illetve a tüzérségi tűzkérésére és megfigyelésébe a manővererők és a felderítő kötelékek parancsnokait is be kell vonni. Úgy vélem, hogy részletesebben meg kell ismernünk a területellenőrzés során más fegyveres erők által már több mint 40 éve alkalmazott, de a Magyar Honvédségben ez idáig kevésbé ismert tüzérségi tűztámogatási módszert is. Az említett módszert a én szervezett, A magyar tüzérség képességeinek fejlesztése a jövő kihívásainak tükrében című nemzetközi tudományos-szakmai konferencián vázoltam. Most részletesebben ismertetem ezen feladatokat és követelményeket. A hadműveletek, illetve a békeműveletek folyamán megoldandó területellenőrzés és megtartás esetén a tüzérütegek és tűzszakaszok tűztámogató bázisok 1 rendszerében is alkalmazhatók. Ennek keretében az ütegeket (tűzszakaszokat) olyan szélességi és mélységi tagoltsággal helyezik el, hogy az ellenőrzendő terület nagy részét tűz alatt lehessen tartani. Az ütegek (tűzszakaszok) tüzükkel támogatják a blokkírozásban, járőrözésben és az objektumok őrzés-védelmében résztvevő alegységeket. Az ütegek tüzelési szektorait (ha nem rendelkeznek körkörös tüzelési lehetőséggel) úgy alakítják ki, hogy egymást tűzzel is képesek legyenek biztosítani. Az uralgó magaslatokon elhelyezett szakaszokhoz (rajokhoz) beosztott tüzérfigyelők (század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoportok) felderítik az ellenőrzött területre beszivárgó csoportokat, a kijelölt tűzszakaszok (tüzérütegek) tüzet nyitnak a felderített célokra. Az osztály tűzvezető pont általában a mélységben elhelyezkedő üteg, vagy valamelyik manőverkötelék közelében helyezkedik el. A tűz vezetése általában decentralizált. A tűz azonnali megnyitását a 6, 12 órás váltásban lévő ügyeletes tűzalegység, általában tűzszakasz, esetleg lövegpár biztosítja. Amennyiben a tervezett harcfeladat századszintű kötelékek tevékenységét igényli, illetve az ellenség nagyobb aktivitású tevékenységével számolhatunk, ügyeletes ütegek kijelölése célszerű. Korábban a tüzéralegységek ilyen célú alkalmazását az amerikaiak a vietnami háborúban, a szovjet csapatok Afganisztánban alkalmazták. A bemutatott bázisüteg rendszer alapvetően a manőverdandárok tüzérosztályainál alkalmazható. A tűztámogató bázisütegek elhelyezkedésének elvét, a kölcsönös tűztámogatás lehetőségeit Az ütegek az közötti 1. sz. ábra távolság szemlélteti. az adott tűzeszköz lőtávolságától, a támogatandó manővererők harcterületének (az ellenőrzendő területnek) a méretétől függ. Az 1. sz. ábra egy változatban, egy manőverdandár közvetlen tűztámogató 1 M. I. Karatuev vörgy. V. A. Dreccsinszki ezds.: A tüzérség harci alkalmazása a helyi háborúkban és fegyveres konfliktusokban. Voennaja Müszl 1996/2. sz. Ford: Szabó Tibor őrnagy. 96

3 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA tüzérosztály (háromüteges) ütegeinek elhelyezkedését mutatja be területellenőrzés során. 1. sz. ábra. A manőverdandár közvetlen tűztámogató tüzérosztály ütegeinek elhelyezkedése területellenőrzés során (változat) 2 Jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy a fent említett tüzérségi tűztámogatási módszer ellentmond a 90-es évek elején meghonosodott alkalmazási gyakorlatnak. Az Öböl-háborút követően, annak tapasztalatai alapján a tüzérségi lövegek fejlesztésekor valóban a gyors manőverezőképesség, a páncélvédettség és a túlélőképesség dominált. Ezen fejlesztési irányt napjainkban az amerikai M109A6 Paladin, a német PzH 2000, a francia AUF2, az orosz 2Sz19 és a brit AS90 képviseli. Ugyanakkor napjaink békeműveleteiben a vontatott, vagy tehergépkocsik rakfelületére szerelt lövegek és aknavetők alkalmazása kap prioritást. Miért mondanak le napjainkban a katonai szakemberek a tűzeszkö- 2 A rajz a Field Artillery Journal március júniusi számának 46. oldalán közölt vázlat átdolgozásával készült. 97

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK zök túlélőképességét jelentősen megnövelő páncélozott önjáró lövegek és aknavetők alkalmazásáról, miért szorul háttérbe a tüzelőállás-körleteken belüli manőver szerepe? A felmerülő kérdésre a következő válaszok adhatók: A békeműveletek során kicsi a valószínűsége hogy a szembenálló fél tüzérsége éppen a tüzérség műszakilag jól előkészített tüzelőállásaira mér csapást. A félkatonai szervezetek az esetek túlnyomó részében nem rendelkeznek a célok nagy pontosságú meghatározását, a tüzérségi tűz pontos előkészítését és megfigyelését, esetleg a hatástűz javítását biztosító katonai szervezetekkel és műszerzettel. Ezek a kötelékek alapvetően csak a tűzeszköz tájolására, irányzására alkalmas eszközzel rendelkeznek. A pusztítandó célok kiválasztását elsősorban a terror szemlélet, tehát a pszichikai ráhatás vezérli, a tűzcsapásokat a településekre, nagyobb kiterjedésű ipari, közigazgatási, vagy katonai objektumokra mérik. Ezeknek a céloknak az eltalálásához (tehát nem a megsemmisítéséhez) a lőelemek rövidített, esetleg becslő előkészítéssel is megállapíthatók. A tüzérség leterheltsége lényegesen kisebb, mint a magas intenzitású katonai műveletek során. Egy harci napon jóval kevesebb célt kell pusztítaniuk, ugyanakkor az ellenség válaszcsapásának lehetősége is korlátozott. A tűzfeladatok általában tűzszakasznyi erő tűképességét igénylik. Tehát a tűzalegységeket nem a magas intenzitású háborúkban (konfliktusokban) megkövetelt állandó manőverezési készség, hanem inkább az állandó tűzmegnyitási készség jellemzi. A katonai szakembereket a tűzeszközök kiválasztásakor, azoknak gyors áttelepítési (elsősorban légi szállítással) elve determinálja. Ezért a könnyű tömegű vontatott, vagy tehergépkocsik rakfelületére szerelt lövegek és aknavetők alkalmazása kap prioritást. A korszerű, terepjáró tehergépkocsi rakfelületére szerelt lövegek (holland MOBAT, a jugoszláv M56 A1) 52 kaliberes csőhosszúságú, 155 mm-es űrméretű (a dél-afrikai T 5 Condor, a francia CAESAR, a jugoszláv B 52 NORA és az izraeli ATMOS 2000) 105 mm-es űrméretű lövegekkel rendelkeznek. Az említett 155 mm-es tűzeszközök javított ballisztikai tulajdonságú és gázgenerátorral szerelt lövedékekkel km-es lőtávolsággal rendelkeznek. Ugyanakkor vízszintes irányzási szögtartományuk fok, tehát körkörös tüzelésre nem, de szektortüzelésre alkalmasak. Mint fentebb említettem, a területellenőrzésben résztvevő tüzérkötelékeket a tűzfeladat végrehajtására való állandó készenlét kell, hogy jellemezze. Előfordulhat, hogy több óra (esetleg nap) is eltelik a tűzfeladatok végrehajtása között. Amennyiben viszont az ellenőrzendő terület bármely pontjáról tűzigény érkezik, a tüzet azonnal meg kell nyitni. Ezért nagy szerepe van a tűzvezető rendszereknek, illetve a gyors tűzmegnyitási képességnek. A békeműveletekben résztvevő erők számára, éppen azért, hogy a gyors tűzmegnyitási ké- 98

5 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA pességnek megfeleljenek, autonóm helymeghatározó és irányzó-berendezések szükségesek. A brit és az amerikai hadsereg egyre szélesebb körben kívánja alkalmazni a brit BEA Systems vállalat által kifejlesztett autonóm navigációs és irányzó berendezéssel (Laser Inertial Automatic Pointing System LINAPS) ellátott vontatott és önjáró lövegeket. Az 1. sz. képen a brit 105 mmes, L118 típusjelű vontatott lövegre szerelt LINAPS berendezés látható. 1. sz. kép. LINAPS rendszerrel ellátott 105 mm-es löveg A területellenőrzés során ki kell emelni a különböző típusú lokátorok alkalmazásának szükségességét is. Ezen belül is az ellenség megosztott irányzású tüzéreszközeit felderíteni képes röppályafelderítő-lokátorok alkalmazását kell aprólékosan megtervezni. Ezen felderítő eszközök mennyiségét, mivel azokat a konfliktushelyzetben akár többnapos (hetes) ügyeleti szolgálatban, váltással kell működtetni mindenképpen növelni szükséges. AZ AFGANISZTÁNI ANAKONDA HADMŰVELET TAPASZTALATAI Az afganisztáni Anakonda hadművelet a következőkkel jellemezhető: alapvetően könnyű fegyverzetű, légi szállítású alakulatok tevékenykednek; a századok, zászlóaljak nagy kiterjedésű területeket ellenőriznek; 99

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK a zászlóaljak egymástól jelentős távolságra ( km) tevékenykednek; szegényes infrastruktúra, hegyi viszonyok; korlátozott mozgás és manőver lehetőségek. Az amerikai haderő afganisztáni műveleteit néhány, a tűztámogatás további elveire is kiható változás is jellemezte. Az afganisztáni Anakonda hadműveletben a tűztámogató erők az erdős hegyes terep adta sajátosság miatt több, a szovjet csapatok afganisztáni inváziója során is felvetődött problémával szembesültek. Ezek a következők voltak: a magas hegységek és a hosszú, mély völgyek miatt a hangfelderítő alegységek a visszhanghatás következtében nem mindenhol alkalmazhatók; a lövészet és a tűzvezetés során az átlőhetőséget (lőhetőséget) minden egyes tűzfeladat során meg kell határozni; a mozgócél felderítő lokátorok technikai lehetőségeit a nagy magasságkülönbségek következtében nem mindig lehetett kihasználni; az alapvetően síkvidéki viszonyokra vonatkozó belövési és hatástűz lövési elvek a hegyi viszonyok között csak megfelelő változtatások mellett használhatók; az időjárásjelző állomások időjárás-jelentéseit a nagy távolság következtében nem minden tüzérkötelék tudta felhasználni; a páncélos kötelékek ellen hatékonyan alkalmazható korszerűsített lőszereket (harckocsi elleni aknákat tartalmazó kazettás, kettőshatású harci elemeket tartalmazó kazettás lövedékek, SADARM lövedékek) az afganisztáni műveletek során nem igazán lehetett alkalmazni; mivel a 81 mm-es, a 120 mm-es aknavetők és a 105 mm-es lövegek nem rendelkeztek betonromboló gránátokkal, a tartós védelmi építmények, barlangbejáratok rombolása többször nehézségbe ütközött. a tüzéralegységek alkalmazása következtében a hagyományos lőelem megállapítási módok kerültek előtérbe. Az Anakonda hadművelet során a tűztámogató bázisok új értelmezést kaptak. Az amerikaiak a tűztámogató bázis kifejezés alatt már nem elsősorban a tüzelőállásokban lévő tűzalegységeket, hanem az ütegek, tűzszakaszok vezetését és logisztikai támogatását biztosító tüzérosztály, tüzérezred szintű harcvezető központok települési helyeit értik. Mivel a manővererők egymástól jelentős távolságra tevékenykedtek, a tűztámogató bázisok szerepe a tűztámogatás megszervezésén kívül elsősorban a logisztikai támogatás megszervezésére és végrehajtására, és a tűzalegységek állományának pihentetésére koncentrálódott. Mivel a harcoló zászlóaljak egymástól jelentős (néhány száz kilométer) távolságra tevékenykedtek, a híradás megszervezése és biztosítása jelentős problémát jelentett. Az önálló irányokban tevékenykedő zászlóaljak 120 mm-es aknavető ütegei nem mindig tudtak megfelelő tüzérségi tűztámogatást nyújta- 100

7 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA ni. A tálib erők háromlábú állványra szerelt, egycsöves változatú 107 és 122 mm-es sorozatvetőit 7200, illetve m-es lőtávolságuk miatt nem mindig tudták tüzükkel elérni. Az amerikaiak ezért 120 mm-es aknavetőkből és 105 mm-es lövegekből álló vegyes tüzérosztályokat állítottak fel. 3 A 105 mm-es lövegek a tűzfeladatok jelentős részét a maximális lőtávolságot biztosító hetes tölteten, rakéta póthajtásos (RAP) gránátok alkalmazásával hajtották végre. Az önirányított, különösen a félaktív önirányítású lövedékek hiánya a lakott településeken vívott harc során került előtérbe. 4 A lakott településeken hagyományos lövedékkel végrehajtott tűzfeladatok során több polgári objektum is megsemmisült. Az Anakonda hadművelet során a tüzérséget többször is érte közeltámadás. Ezért igen fontos követelmény, hogy a tüzérség legyen képes önvédelmi feladatokat is végrehajtani, illetve a manővererőknek a tüzérség tüzelőállásait megfelelő közelbiztosító erőkkel kell védeni. AZ IRAKI SZABADSÁG HADMŰVELET TAPASZTALATAI A 2003 márciusában kezdődő Iraki Szabadság hadművelet feladatát, jellegét tekintve jelentősen eltért az Anakonda művelettől. Az iraki hadműveletek első szakaszát a nagymélységű manőverek (átkarolások, bekerítések), tehát a magas intenzitású műveletek jellemezték. Az iraki erők feltételezett fő ellenállási irányaiban alapvetően gépesített és páncélos kötelékek tevékenykedtek, melyek harcát önjáró tüzérség támogatta. Az amerikai tüzérség szerepét a következő adatok jelzik. Az amerikai szárazföldi haderő és a tengerészgyalogság tüzérsége az Iraki Szabadság hadműveletben db 105 és 155 mm-es lövedéket lőtt ki. 5 A kilőtt 155 mm-es tüzérségi lövedékek többsége hagyományos repeszromboló gránát, amelyek zömét a rakéta póthajtásos (M549A1) lövedékek tették ki. A kettőshatású harci elemmel szerelt kazettás lőszereket (M864) és sorozatvető rakétákat (M26) csak olyan területcélok ellen alkalmazták, amelyek nem lakott települések közelében helyezkedtek el, 3 Joshua D. Mitchell: A case for howitzers in Afghanistan. FA Journal, november decemberi szám, 6 9. o. 4 Dennis D. Tewksbury Joel E. Hamby: Decentralized fires in Afghanistan. Field Artillery (FA) Journal, november decemberi szám, o. 5 Ruppert Pengelley: US field artillery demonstrates flexible fires in Iraq. JIDR, augusztusi szám, 4. o. 101

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK helyezkedtek el, illetve nem estek a szövetséges csapatok előremozgási útvonalába. 6 Az MLRS sorozatvetők összesen 450 db ATACMS (Hadsereg Harcászati Rakéta-rendszer) rakétát lőttek ki, amelyből 126 db-ot az első öt napban indítottak az ellenséges célokra. A páncélozott célok ellen bevetették a SADARM típusú végfázisban önirányított tüzérségi lövedékeket is. A lövészet célja a lövedék harctéri tesztelése volt, az esetleges további fejlesztések folytatása céljából. Az Iraki Szabadság hadműveletben sikeresen debütáltak az M109A6 Paladinok is. A Paladin ütegek mintegy 675 tűzfeladat végrehajtása során db lövedéket lőttek ki. Igen fontos tény, hogy a tűztámogatás során a Paladin ütegek, ellentétben az 1991-es háborúban hadrendben lévő M109A2/A3 önjáró lövegekkel szerelt ütegekkel együtt tudtak mozogni a manővererőkkel. Az iraki hadműveletben az 1. brit páncélos hadosztály kötelékében három manőverdandár és egy logisztikai dandár vett részt. A hadosztály harcát két 105 mm-es és egy 155 mm-es tüzérosztály támogatta. Az egyik 105 mm-es tüzérosztály 18 db, a másik tüzérosztály 16 db L118 típusjelű löveggel rendelkezett. A 155 mm-es tüzérosztály állományába 32 db AS90 önjáró löveg tartozott. A brit tüzérség a 17 napig tartó harcok során megközelítőleg db lövedéket lőtt ki az ellenséges célokra. A 9500 db 155 mm-es lövedék nagy részét (6000 db) a hagyományos RRo gránát alkotta. A megnövelt lőtávolságú kettős hatású harci elemet tartalmazó kazettás lőszerből kb db-ot lőttek el. Jelentős volt a világítólövedék (700 db) felhasználás, a ködlövedék (200 db) mennyisége viszont jelentéktelennek tekinthető. A 105 mm-es lövegek a harcok során megközelítőleg db lövedéket lőttek el. 7 A TPQ 37 típusú röppálya felderítő lokátorok által felderített, a mélységben elhelyezkedő célok adatai a korszerűsített automatikus tűzvezető rendszernek (AFATDS) köszönhetően azok pontos koordinátáinak megállapítását követően, 4-5 másodperc múlva megjelentek a sorozatvető ütegek tűzvezető központjainak monitorain. A szövetségesek több célt a korszerűsített, megnövelt lőtávolságú (70 km), GMLRS típusjelű irányított sorozatvető lövedékkel pusztítottak. A könnyű fegyverzettel ellátott amerikai erők a támadás mellékirányaiban, illetve a bekerített iraki erők felszámolásában vettek részt. A támadó hadműveletet nagy mélységű manőverek végrehajtása jellemezte. Az amerikai tenge- 6 Az amerikai kettőshatású harci elemek első generációja ellentétben a német, francia, izraeli típusokkal nem rendelkeznek önmegsemmisítő szerkezettel, így a fel nem robbant harci elemek veszélyeztetik a célterületre lépő saját gyalogságot. 7 Andrew R. Gregory dd. tbk.: 1 st (UK) Armoured Division in Iraq. Field Artillery Journal, január februári szám, o. 102

9 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA részgyalogság és a támogató tüzérség néhány nap alatt több száz kilométert is menetelt. A fő problémát az ellenség azonosítása jelentette. A reguláris iraki erők állásait időben sikerült felderíteni, a problémát a félkatonai erők azonosítása jelentette. Jelentős erőket kötött le a hadtáp utánpótlási útvonalak biztosítása is, melyet elsősorban félkatonai erők támadtak. Az amerikai tengerészgyalogos ezredek (dandárok) közvetlen támogató tüzérségének löveganyagát a 120 mm-es aknavetők és a 105 mm-es lövegek, az általános támogató tüzérség tűeszközeit az M198, az M777 típusjelű 155 mm-es tarackok és az MLRS sorozatvetők képezték. A hadműveleteket megelőzően az amerikai szakemberek egy része az M198 típusjelű vontatott ütegeket túl nehézkesnek tartotta, és úgy ítélték meg, hogy nem lesznek képesek a gyors manővereket végrehajtó tengerészgyalogos erők folyamatos tűztámogatására. A hadműveletek során bebizonyosodott, hogy az állásváltások helyes tervezésével a nehézkesebbnek tartott M198 ütegek is folyamatosan tudták támogatni a manővererőket. Az ellenség hadműveleti felépítése és az alkalmazott harci technika befolyásolja a felhasználásra tervezett lőszerek mennyiségét és összetételét. Mivel az amerikaiak és a britek nem találkoztak mélyen lépcsőzött, összefüggő védelemmel és páncélosaikat is csak egyes irányokban alkalmazták a tervezett és a valóságban felhasznált lőszerek típusa között jelentős eltérés mutatható ki. A 10. tengerészgyalogos tüzérezred 1. osztályának tervezett (2. sz. ábra) és a hadműveletben valóban felhasznált (3. sz. ábra) lőszerösszetétele is ezt támasztja alá. 8 Smk 7% RAP 15% ILA 4% HE 30% BBDPICM 6% RAP 4% Smk 1% ILA 1% BBDPICM 19% DPICM 25% 2. sz. ábra. Az 1/10. tüzérosztálynak a hadműveletre tervezett lőszerösszetétele DPICM 33% HE 55% 3. sz. ábra. Az 1/10. tüzérosztálynak a hadműveletekben felhasznált lőszerösszetétele A rövidítések magyarázata: DPICM Kettőshatású harci elemeket tartalmazó kazettás 8 Walker M.: Marine Artillery in the battle of an Nasiriyah. Field Artillery Journal, november decemberi szám, 30. o. 103

10 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BBDPICM Base Bleed gázgenerátorral szerelt, kettőshatású harci elemeket tartalmazó kazettás lövedék RAP Rakéta póthajtásos lövedék ILA Világító lövedék HE Hagyományos RRO gránát SMK Ködlövedék Összegezés A hadműveletek egyik legfontosabb tapasztalatát képezte, hogy az önálló irányokban tevékenykedő erők támogató tüzérségét el kell látni az önálló alkalmazást lehetővé tevő technikai eszközökkel. Ennek keretében az amerikaiak a könnyű és a nehéz dandárok közvetlen tűztámogató osztályainak törzsütegében rendszeresíteni kívánják a mozgó célfelderítő lokátorokat, a röppálya felderítő lokátorokat és a meteorológiai állomásokat (4. sz. ábra). Az általános tűztámogató osztály törzsütegének célfelderítő szakaszába 1 db Q 36 röppálya-felderítő lokátor, 4 db könnyű, aknavető röppálya-felderítő lokátor, 2 irány-meghatározó részleg, és 1 időjárásjelző-állomás lesz rendszeresítve. A mélységben elhelyezkedő célok felderítését 4 db pilótanélküli felderítőeszköz biztosítja. 104

11 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA 4. sz. ábra. Amerikai könnyű vontatott tüzérosztály törzsütegének tervezett felépítése A műveletek során az is bebizonyosodott, hogy a területellenőrzés során ezred (dandár) szinten csak a km-es, hadosztály szinten km-es lőtávolsággal és körtüzelési lehetőséggel rendelkező tűzeszközök tudnak hatásos tűztámogató feladatokat végrehajtani. A kisűrméretű aknavetők egyrészt a stacioner elemek tűztámogatására, másrészt a korlátozott manővereket végrehajtó szakasz, századszintű kötelékek közvetlen tűztámogatására alkalmasak. Megállapítható tehát, hogy a területellenőrzésbe bevont nagy lőtávolságú, körkörös irányzási lehetőséggel rendelkező, automatikus tűzvezető rendszerben működtetett, gyors tűzmegnyitási készenléttel rendelkező, korszerű felderítő eszközökkel támogatott tüzérség olyan elrettentő erővel rendelkezik, amely mellett az ellenség csak igen ritkán, és nagyon rövid időre kockáztatja meg a tűzmegnyitást. A MAGYAR HONVÉDSÉG TÜZÉRSÉGÉNEK TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az elmúlt másfél évtizedben a többszakaszos haderő-átszervezéseket a már meglévő technikai eszközök bázisán hajtották végre. Az átalakítások során sem a tüzérség, mint rendszer, sem annak alrendszerei nem jártak együtt a tüzérség, mint rendszerszemléletű technikai fejlesztésével. 2. A tüzér szakemberek egyöntetű véleménye, hogy a Magyar Honvédség tüzérségének rendszerében nem a löveganyag és a lőszerek a leggyengébb láncszem. Bár a 2Sz1 önjáró tarack, a D 20-as ágyú-tarack és a BM 21-es sorozatvető lőtávolságánál fogva nem felel meg teljesen a közvetlen támogató, illetve az általános tűztámogató eszközökkel szemben támasztott követelményeknek, azonban szórás paramétereit tekintve nem maradnak el a korszerű nyugati tűzeszközöktől. A jövőben bármilyen korszerű rendszert és lőszereket is szerezzünk be, amennyiben az nem jár együtt a tüzérségi rendszer alrendszereinek korszerűsítésével (célfelderítő, irány-meghatározó és bemérő, meteorológiai eszközök), akkor a korszerű, nagy lőtávolságú tűzeszközök adta előnyök a lőelemek megállapítási hibájának következtében nem használhatkó ki. Állításom igazolására az 1. sz. táblázat szolgál. 1. sz. táblázat A lőelemek megállapítási hibája teljes előkészítés esetén 105

12 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK Lőtávolság Lőirányú hiba (m) Oldalirányú hiba (m) (km) 1E T 2E T 3E T 4E T 1E O 2E O 3E O 4E O A teljes előkészítés közepes hibájának átlagértékét figyelembe véve (a lőtávolság 0,8%-a, oldalban 0-04 vonás), nagy lőtávolságokon történő lövészeten ezt a lőelem meghatározási módot az táblázatban látható hibák jellemzik. 3. A fenti megállapításból adódóan a korszerűsítés első lépésében a kisebb költségvonzatú vezetéstechnikai, felderítő, bemérő, meteorológiai eszközöket kell beszerezni, majd csak ezt követően a korszerű tűzeszközöket. 4. Egy esetleges területellenőrzési feladat során a koalíciós erők keretében résztvevő magyar, könnyű fegyverzetű zászlóaljat, megfelelő saját tüzérségi rendszer hiányában (lövegek, felderítő eszközök, vezetési eszközök stb.) csak a koalíciós erők tűztámogató eszközei önmagukban nem képesek megvédeni. Az egyes kötelékek közötti jelentős távolságok következtében a koalíciós kötelékek biztosította időjárás-jelentéseket, információs adatokat nem minden esetben tudjuk felhasználni. 5. A békeműveletekre tervezett zászlóaljszintű kontingenseket, éppen a túlélőképességük biztosítása érdekében tüzérfelderítő, bemérő és a meteorológiai előkészítés végrehajtását biztosító alegységekkel (részlegekkel) kell megerősíteni. Ugyanakkor fenn kell tartani, illetve létre kell hozni a dandárszintű általános tűztámogatás és megerősítés szervezeti elemeit is. 6. A tüzéralegységek reakcióidejének csökkentése érdekében az osztályszintű tűzvezető rendszereket kiegészítve, és ahhoz csatlakozva tűzszakasz és tüzérüteg szinten egységesített, a lövészet és tűzvezetés előkészítésével, a lőelemek meghatározásával, a hatástűz javításával, a manőverekkel kapcsolatos adatokat kezelni képes szoftverrel ellátott, kisméretű célszámítógépekkel célszerű ellátni. 106

MAGYAR GERGELY DR. SZABÓ TIBOR. A gépjármű rakfelületére szerelt lövegek, mint az önjáró lövegek legújabb generációja

MAGYAR GERGELY DR. SZABÓ TIBOR. A gépjármű rakfelületére szerelt lövegek, mint az önjáró lövegek legújabb generációja MAGYAR GERGELY DR. SZABÓ TIBOR A gépjármű rakfelületére szerelt lövegek, mint az önjáró lövegek legújabb generációja Track mounted howitzers as the recent generation of the howitzers Absztrakt Napjainkra

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL Dr. Kovács Zoltán mk. őrnagy (PhD) REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL A NATO műszaki doktrínája alapján a manőver a harc sikeres megvívásának lényeges eleme. Ugyanannyira szükséges az ellenséges csapatok

Részletesebben

AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA

AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA BARD FROSTAD őrnagy 1 THOR PALMGREN 2 AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA KONFLIKTUSOS TERÜLETEKEN, BEVETÉS KÖZBEN SZERZETT TAPASZTALATOK Az első sorozatban

Részletesebben

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK ÖMI Tüzér Tanszékének III. és IV. évfolyamos tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) a 2010/2011. tanulmányi

Részletesebben

A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató

A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Bevezetés Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató Vélhetőleg sokan vagyunk olyanok, akik különböző harcászati (hadászati),

Részletesebben

A LÉGIDESZANT ÉS A LÉGI SZÁLLÍTÁSÚ CSAPATOK FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA A MAI ELGONDOLÁSOK TÜKRÉBEN BEVEZETŐ GONDOLATOK

A LÉGIDESZANT ÉS A LÉGI SZÁLLÍTÁSÚ CSAPATOK FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA A MAI ELGONDOLÁSOK TÜKRÉBEN BEVEZETŐ GONDOLATOK Hegedűs Ernő Dr. Turcsányi Károly A LÉGIDESZANT ÉS A LÉGI SZÁLLÍTÁSÚ CSAPATOK FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA A MAI ELGONDOLÁSOK TÜKRÉBEN BEVEZETŐ GONDOLATOK A légideszant és légi szállítású csapatok haditechnikai

Részletesebben

IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN

IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN Réti Tamás 1 NATO csatlakozásunk óta, a megnövekedett nemzetközi katonai szerepvállalásunkkal összefüggésben,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE Dr. Csutorás Gábor REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE A NATO csatlakozás után a szabványosítási egyezményeket figyelembe véve újrafogalmazásra kerültek a katonai repülőtéri tűzoltó alegységek

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

Dr. SZILVÁSSY LÁSZLÓ 1

Dr. SZILVÁSSY LÁSZLÓ 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. Dr. SZILVÁSSY LÁSZLÓ 1 HARCI HELIKOPTEREK MODERNIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN A múlt században bekövetkezett geopolitikai változások következtében

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL Dr. Gáspár Tibor gaspartibor@upcmail.hu FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL IV. rész Absztrakt Az elmúlt években sokat foglalkoztam a f egyver- és lőszerbiztosítás történetével.

Részletesebben

XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám

XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám Dr. Kovács Tibor A KATONAI TÁBOROK BIZTONSÁGI RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ROBBANTÁSOS MERÉNYLETEK MEGELŐZÉSÉRE, AZOK HATÁSAI CSÖKKENTÉSÉRE II. A katonai

Részletesebben

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. HAJDÚ ISTVÁN ezredes 1 DR. SOMORÁCZ ANDRÁS alezredes 2 FODOR JÓZSEF alezredes 3 A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER Vincze Gyula 1 A Bundeswehr szakmai folyóirata a Strategie und Technik 2007. májusi számában bemutattak egy új, mikroméretű, távirányítású felderítő

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

AZ A129 (T129) HARCI HELIKOPTER AZ A129 TÖRTÉNETE ÉS VÁLTOZATAI

AZ A129 (T129) HARCI HELIKOPTER AZ A129 TÖRTÉNETE ÉS VÁLTOZATAI Dr. Szilvássy László 1 AZ A129 (T129) HARCI HELIKOPTER A doktori dolgozatomban részletesen foglalkoztam a harci helikopter modernizációval. Kutatásom során számos harci helikopter fedélzeti fegyverrendszerét

Részletesebben

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Terület visszacsatolások 1938-41 Az 1939-ben a Kárpátalja visszatértével szinte azonnal megkezdődött

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A BEVETÉSI IRÁNY 2007 GYAKORLAT TAPASZTALATAI LOGISZTIKAI ASPEKTUSBÓL Balogh Róbert Erdődi Zsolt 1 A BEVETÉSI IRÁNY 2007 gyakorlat az év legkiemelkedőbb felkészítési

Részletesebben

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Fürjes János Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem furjes.janos@chello.hu KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN Absztrakt Az új biztonságpolitikai

Részletesebben

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Palik Mátyás őrnagy PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

1. Az APP-6 által alkalmazott katonai jelek alkalmazhatók:

1. Az APP-6 által alkalmazott katonai jelek alkalmazhatók: 1. FEJEZET Alapinformációk 0101. Cél mely 1. Az APP-6 helyettesíti a STANAG 2019 (2. kiadás) Katonai Jelek kiadványt, a kézi térkép rajzoláshoz került megalkotásra. Az APP- 6 egy olyan egyedülálló katonai

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Doktori PhD értekezés

Doktori PhD értekezés Doktori PhD értekezés Békési Bertold 2006 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Békési Bertold okl. mk. őrnagy A KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉNEK,

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY RAJNAI ZOLTÁN A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI Nem, szükséges tudományos igényességű előrelátás vagy bármilyen látnoki

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1./ kapcsolatos

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja Tantárgy Tartalom Óraelosztás kontakt önképzés összesen Eligazítás 1 - - Konzultáció/Önképzés 12 81 93 A titokvédelem törvényi szabályozása, az állam- - 4 4 és szolgálati titok fogalma. Az irat fogalma,

Részletesebben

A DIGITÁLIS HADSZÍNTÉR HATÁRAI

A DIGITÁLIS HADSZÍNTÉR HATÁRAI Dr. Seres György A DIGITÁLIS HADSZÍNTÉR HATÁRAI előadás a ROBOTHADVISELÉS 1 konferencián 2001 Amikor megkaptam a meghívót erre a konferenciára, és megláttam a Digitális hadszíntér szekciót, előkerestem

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban

Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban A honvédelemnek nemzeti ügynek kell lennie Nem lesz olcsó játék a drónelhárítás Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban Tükröm, tükröm, mondd meg, milyen a magánbiztonság társadalmi

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő

ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő A speciális anyagok áruforgalmának magyar szabályozása és az Európai Unió követelményeihez

Részletesebben

Vizi Sándor: A grúz-orosz háború 2008

Vizi Sándor: A grúz-orosz háború 2008 Vizi Sándor: A grúz-orosz háború 2008 A hosszú előzmények után a 2008-ban kitört grúz-orosz háború jelentős változásokat hozott a kétpólusú világrend felbomlását követő időszakban kialakult nemzetközi

Részletesebben

MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL

MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL Bimbó István bimbo.istvan@hm.gov.hu MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL Absztrakt A tanulmány a mesterlövész fegyverek beszerzése kapcsán felmerülhető döntéshozatali

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

IZRAELI HÍRLEVÉL. Hamasz természetesen más indokkal ugyancsak elutasított.

IZRAELI HÍRLEVÉL. Hamasz természetesen más indokkal ugyancsak elutasított. IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo 2009. január 9, péntek A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól,

Részletesebben

Tüzér honvédtiszt-jelöltek éleslövészete a várpalotai lőtéren

Tüzér honvédtiszt-jelöltek éleslövészete a várpalotai lőtéren Tüzér honvédtiszt-jelöltek éleslövészete a várpalotai lőtéren A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Támogató Tanszék III. és IV. éves tüzér honvédtiszt-jelöltjei

Részletesebben

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. . sz. példán MAGAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZ A honvédelmi miniszter /2010. ( ) HM rendelete a Magar Honvédség eges beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelménekről szóló 20/2002. (IV.

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN ELŐADÁSOK LADOCSI JENŐ A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN Ladocsi Jenő őrnagy, mint a Magyar Műszaki Kontingens összekötő

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

erő/nyomaték további kapcsolások, terhelések első kapcsolás, terhelés oldás, leterhelés deformáció

erő/nyomaték további kapcsolások, terhelések első kapcsolás, terhelés oldás, leterhelés deformáció 00/3 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS QUALITY ASSURANCE R&R VIZSGÁLATOK FEJLESZTÉSE TRENDES JELLEMZŐ MÉRÉSI RENDSZERÉRE DEVELOPMENT OF R&R STUDIES ON THE MEASURING SYSTEM OF TREND CHARACTERISTIC GREGÁSZ TIBOR PATAKI

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

OLAJ- ÉS VEGYIPARI TŰZOLTÓSÁGOK 5. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA 2009. november 17-18.

OLAJ- ÉS VEGYIPARI TŰZOLTÓSÁGOK 5. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA 2009. november 17-18. Boris Cavrak INA Horvátország Boris Cavrak egy 18 évvel ezelőtti esemény azóta azonban első prezentációjával jelentkezett. Az eset 1991 utolsó negyedévében történt, amikor az előadó az INA polgári védelemért,

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján

Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján MKI-elemzések E-2012/15 péczeli anna Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján MKI-ELEMZÉSEK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Felelős szerkesztő és tördelő:

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A csapatvezetési rendszerek automatizálásának első eredményei az USA fegyveres erőinél I. DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.139

A csapatvezetési rendszerek automatizálásának első eredményei az USA fegyveres erőinél I. DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.139 Négyesi Imre A csapatvezetési rendszerek automatizálásának első eredményei az USA fegyveres erőinél I. DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.139 Rezümé: Ez a cikk egy hosszú időre tervezett kutatás részeredménye.

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

FORRÓ János A Kádár-rendszer rendvédelmi szervezetei a BM Karhatalom és a Készenléti Rendőri Ezred

FORRÓ János A Kádár-rendszer rendvédelmi szervezetei a BM Karhatalom és a Készenléti Rendőri Ezred Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XX. évf. (2011) 23. sz. FORRÓ János A KÁDÁR-rendszer 1957. évi tavaszi konszolidációja és az ellenséggel szembeni taktikája

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL A FELDERÍTÉS PROBLÉMÁJA ÉS A LEHETSÉGES MEGOLDÁS

VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL A FELDERÍTÉS PROBLÉMÁJA ÉS A LEHETSÉGES MEGOLDÁS Restás Ágoston VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL Magyarország területének viszonylag kis részét borítja erdőség. Megóvásuk az egész ország érdeke. Nemzeti

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola A volt Jugoszlávia turizmusának elemzése, különös tekintettel a délszláv válságok hatásainak összefüggésében Készítette: Játékos Edit Témavezető:

Részletesebben