SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET"

Átírás

1 SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik: - a fejlődő országok gazdasági mutatói, és azok öszehasonlítása a fejlet országokéval, - a fejlődő országok helye és szerepe a nemzetközi szervezetekben, - az olaj szerepe a világgazdaságban, - gazdasági integrációk a fejlődő országokban. Kurzus címe: A kicsi mint politikai modell. A kis országok speciális helyzete a föderatív Európai Unióban Kurzusvezető:Ódor László A kicsi mint társadalmi model az Európai Uniónak Maastricht utántól súlyponti fogalma. Vele együt erősödtek s teltek meg tartalommal olyan kategóriák, mint a szubszidiaritás és a föderalizmus, s nyertek teret a 20. században elhanyagolt vagy éppen lábbal tiport olyan kategóriák, mint az önrendelkezési jog, az autonómia vagy amit magyarul még kifejezni is nehéz: (németül) Mitbestimmungsrecht, Territorialitätsprinzip, Misstrauensvotum. Tisztázásra kerül a magyar közgondolkozásban összegubancolódott számos terminus és gondolati elem is, mint csak hogy két közkeletűt említsek a svájci gyökerű harmadik út és a német eredetű szociális piacgazdaság. Így nehezíti meg számos fogalmi tájékozatlanságunk a magyarság valódi európai beilleszkedését. Nemzetpolitikai fejlődésekben is s nemcsak a kis vagy középállamok esetében az integrációs folyamatok és szándékok a kicsi mint társadalmi és gazdaságpolitikai model csoportcím alá tagolódnak be, bár szívesen nyitnék külön fejezetet a nemzetközi civil kapcsolatoknak, testvértelepülési együtműködések feltárásának is. Az is eljöhet a szakszemináriumra, akiérti a szakszemináriumban alakot öltő szándékot, de nincs pontos képe a megvalósításról, s találunk majd együt megfelelő témát: Európa kis egységeinek társadalmi, politikai, gazdasági működéséről. Mert ez a szakszeminárium tématere. Kurzus címe: A nemzetközi közjog és az európai közösségi jog új kérdései Kurzusvezető: Kondorosi Ferenc A nemzetközi jogéletben számos új kérdés kerül napirendre. A szakszeminárium elsősorban a nukleáris biztonság, a nukleáris közfelelősség, a nemzetközi katasztrófavédelem, a bioetika, a nemzetközi büntetőjogi együtműködés, valamint a nemzetközi bíráskodás iránt érdeklődő halgatók tudományosszakmai fejlődését kívánja elősegíteni. Kurzus címe:a természeti tőke értékelésének kérdései Kurzusvezető: Kulcsár Dezső A természeti tőke fogalma, fajtái, szerepe a gazdasági struktúrában, a fejlődésben. A természeti tőke típusai (veszélyezetségi kategóriák, kritikus természeti tőkék). A természeti tőke számbavételének, gazdasági értékelésének, mérésének problémái. Egy-egy terület, régió (vagy kisrégió), település, tájegység természeti tőkéjének felmérése, becslése, a természeti tőkeindex meghatározása. 1

2 Egy-egy természeti tőkefajta (víz, talaj, ökoszisztéma) gazdasági értékelése, tőkeindexek meghatározása. A szakszeminárium konkrét számítási anyagok, szakdolgozat készítésével zárul. Kurzus címe: Az emberi jogok nemzetközi védelme Kurzusvezető: Kaponyi Erzsébet Az emberi jogok igen szoros kapcsolatban állnak a demokrácia és a jogállamiság fogalmával és alapvető jelentőségűek az álamok közöti kapcsolatok, a béke és biztonság szempontjából is. E szakszeminárium keretein belül a halgatóknak lehetőségük lesz ara, hogy: tanulmányozhassák az államok, nemzetközi szervezetek és az NGO-k szerepét az emberi jogok védelmében; megismerhesék az emberi jogokat (polgári, politikai, gazdasági szociális, kulturális jogokat) érintő - univerzális és regionális - nemzetközi egyezményeket; megvizsgálhasák az emberi jogok hatékonyságát, elősegítő módszereket, nemzetközi elenőrzési mechanizmusokat; elmélyülhessenek a helsinki folyamat (EBEÉ-EBESZ) emberi jogi dimenzióinak vizsgálatában; tájékozódhassanak az emberi jogok politikai szerepéről az EU közös kül-és biztonságpolitikáját iletően; kutathassák az egyes országok, beleértve a magyarországi demokrácia, külpolitika és az emberi jogok összefüggéseit. Előfeltétel: az elvárható érdeklődésen kívül, az angol és/vagy a francia nyelv ismerete is szükséges. Kurzus címe: Az ENSZ reformja Kurzusvezető: Lakatos István Magyarországon sajnálatos módon az ENSZ-szel kapcsolatos ismeretek egy szűk szakértői kört leszámítva viszonylag hiányosak és felszínesek. Az ENSZ reform egyetlen ismert területét a Biztonsági Tanács reformja jelenti, amellyel hazánkban is számos szakdolgozat foglalkozott az elmúlt évek során. Ezzel szemben viszont nem készült még érdemi értékelés az Emberi Jogok Bizottságát felváltó Emberi Jogi Tanácsról, vagy a szeptemberi ENSZ Csúcs eredményeként életre hívott BékeépítőBizottságról. Magyarország számára a közeljövőben radikálisan megemelkedőköltségvetési hozzájárulásunk okán egyre égetőbbé válik a világszervezet költségvetésének átalakítását célzó javaslatok figyelemmel kisérése, valamint a szervezet átláthatóságának, hitelességének növelését célzó menedzsment reform. Fontos és a nagyközönség előtt szinte teljesen ismeretlen, feldolgozásra váró területet jelent az ENSZ Közgyűlés és a Gazdasági és Szociális Tanács átalakítása, revitalizációjának folyamata. Napjaink kiemelten fontos kérdését jelenti a terrorizmus elleni harc és ennek keretében érdemes lenne megvizsgálni a világszervezet ezzel kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel a most elfogadott terrorizmus elleni stratégiára, valamint a kidolgozás alatt álló átfogó terrorizmus elleni egyezményre. Kurzus címe: Az európai integráció fejlődése Kurzusvezető: Gálik Zoltán A huszonöt tagú Európai Unió fejlődési pályája új fordulóponthoz ért. A szakszemináriumra olyan hallgatók jelentkezését várom, akik szakdolgozatukat az integráció fejlődéséhez kapcsolódó témákból írnák meg (integrációelméleti kérdések, az európai integráció fejlődésének modellezése, a közös politikaterületek bővülése, a közös külpolitika kialakítása, a közös költségvetés átalakításának kérdése). Kurzus címe: Az európai nemzetközi kapcsolatok fő kérdései a 20. században Kurzusvezető: Szávai Ferenc 2

3 A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik: - Közép-Európa és az első világháború, - a békerendszer következményei, - integrációs és dezintegrációs tendenciák, - a multinacionális államok felbomlása, annak következményei, - az Osztrák-Magyar Monarchia, a Török Birodalom, a Szovjetunió, Csehszlovákia, - a német egyesítés vagyonjogi következményei, - a nemzetközi szervezetek tevékenysége, szerepük a vitás kérdések rendezésében és megoldásában, - a gazdasági és politikai folyamatok szerepe a nemzetközi kapcsolatok alakulásában, - a kisebbségi kérdés, nemzetközi gyakorlat, - a németség szerepe a nemzetközi politikában, - az európai integráció gondolata és gyakorlata, - a föderáció elmélete és gyakorlata, történelmi mintái. Kurzus címe:az Európai Unió bővítése és reformja Kurzusvezető: Kaponyi Erzsébet Az Európai Unió bővítése és reformja egy olyan folyamat, amely, mind politikai, mind gazdasági szempontból jelentősen befolyásolja az európai álamok politikáit. A bővítés és reform kérdései részben történeti, részben aktuálpolitikai megközelítésben vizsgálhatók. Ez a szakszeminárium nem történeti szempontból kívánja a kérdéskört vizsgálni, hanem a jelenlegi folyamatokra kívánja helyezni a hangsúlyt. A halgatóknak lehetőségük nyílik ara, hogy: tanulmányozhasák az EU bővítésének és reformjának eddigi tapasztalatait; megismerhessék azokat a döntéseket, kompromisszumokat, amelyek a jelenlegi helyzet kialakulásához vezettek; megvizsgálhassák az eddigi kormányközi konferenciákat, az egyes tagállamok álláspontját; elmélyülhesenek a bővítés és a reformtörekvések egyes országokra gyakorolt hatásával; elemezhessék az alkotmányozás ratifikációjának folyamatát. Előfeltétel: az elvárható érdeklődésen kívül, az angol és/vagy a francia nyelv ismerete is szükséges. Kurzus címe: Az Európai Unió és a Mediterrán-térség országainak kapcsolatai Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik: - az EU kapcsolatainak alakulása a Mediterrán térség déli és keleti országaival, azok történelmi háttere és jelenlegi helyzete, - az EU kapcsolatai a Maghreb országokkal, - az EU kapcsolatai Törökországgal, Törökország tagságának aktuális helyzete, - Az EU kapcsolatai nem mediterrán közel-keleti országokkal. Kurzus címe: Az Európai Unió nyelvpolitikája Kurzusvezető: Bradean-Ebinger Nelu A szakszeminárium az alábbi témakörökkel foglalkozik: - az EU nyelvpolikájának alapelvei, - a többnyelvűség mint alapelv, - az angol mai szerepe, - a német helyzete az EU-ban, - a kis nyelvek helyzete az EU-ban. 3

4 Kurzus címe: Ázsia-tanulmányok Kurzusvezető: Csicsmann László Az ázsiai kontinens szerepe a világgazdasági és világpolitikai folyamatokban évről évre egyre nagyobb figyelmet kap a szakirodalomban. Egyes szakértők szerint az új évezred eleje Ázsia évszázada lesz. A szakszeminárium arra kívánja ösztönözni a hallgatókat, hogy feldolgozzák az ázsiai kontinens legfőbb dilemmáit akár elméleti, akár országtanulmány formájában. Pl.: A kínai modernizáció ellentmondásai; Energiahiány - és versengés az ázsiai kontinensen; Regionális együtműködés Ázsiában; A terrorizmus-ellenes háború Ázsiában; Az indiai-amerikai kapcsolatrendszer átalakulása az új évezredben stb. A szakszeminárium nem kíván foglalkozni a Közel-Kelettel (Nyugat-Ázsiával) és Oroszországgal sem. Kurzus címe: A Benelux országok Kurzusvezető: Kőváriné Ignáth Éva Belgium és Hollandia bel- és külpolitikája bővelkedik változásokban az utóbbi években. Belgium tekintetében az ország berendezkedése, a júniusi választások kimenetele, politikai külpolitikai lépései, a terrorizmus elleni harcban felvállalt szerepe, az EU életében való részvétele, vagy akár a migráció kihívására adott válasza vizsgálat témája lehet. Hollandia esetében ugyancsak fontos helyet foglal el a migráció kérdése, a békefenntartás problémája, vagy a multikulturális társadalom kérdése. Luxemburg annak dacára, hogy kis ország fontos szerepet játszik a nemzetközi életben, annak ellenére, hogy nem szolgáltat szalagcímként szereplő híreket. Emelet természetesen a három ország együtműködése a külpolitika különböző területein ugyancsak vizsgálat tárgyát képezheti a szakszeminárium során. Kurzus címe: Biztonságpolitika a 21. században Kurzusvezető: Gálik Zoltán A szakszeminárium keretében a globális és a regionális biztonsággal kapcsolatos témák kerülnek feldolgozásra. A szemináriumra olyan hallgatók jelentkezését várom, akik szakdolgozatukat a következő témákban szeretnék megírni: biztonságelméletek, az Európai Unió biztonságpolitikája (CFSP/ESDP), a NATO biztonságpolitikai szerepvállalása az új évezredben, fegyverkezés/fegyverzetkorlátozás (nukleáris non-proliferációval kapcsolatos kérdések, vegyi és biológiai fegyverek), valamint napjaink főbb nemzetközi konfliktusainak biztonságpolitikai vetülete. Kurzus címe: Diplomácia és hírszerzés Kurzusvezető: Kovács Károly A szakszeminárium célkitűzése:a hallgatók kapjanak általános és a vonatkozó törvények adta lehetőségeken belül konkrét ismereteket a titkoszolgálatok, elsősorban a hírszerzés működéséről, a diplomácia és a hírszerzés helyéről, szerepéről, azonoságaikról és különbözőségeikről, az álamigazgatás rendszerében és az álamszervezetekben játszot szerepükről, az együtműködés lehetséges területeiről és módszereiről. Azoknak a hallgatóknak, akik ebben a témában kívánják szakdolgozatukat elkészíteni, teljesíteniük kell a Diplomácia és hírszerzés c. alternatív tárgyat. Kurzus címe: Francia külpolitika Kurzusvezető: Csizmadia Sándor 4

5 Franciaország helye a világban (geopolitikai pozicionálás); az ország kül- és európai politikája; nyugat- és észak-afrikai politikája; viszonya az Egyesült Államokhoz; Nagy-Britanniához és Németországhoz; viszonya és szerepe a multilaterális diplomáciához és annak intézményeihez. Kurzus címe: Gazdaság és politika a két világháború közötti Magyarországon Kurzusvezető: Pogány Ágnes A két világháború közöti időszakban a gazdasági kérdések alapvető jelentőségűek voltak a magyar kormányok számára. Az ország súlyos gazdasági nehézségei (a trianoni békeszerződés gazdasági következményei, az infláció, a pénzügyi stabilizáció és az ezt követő drámai eladósodási folyamat), illetve a kor világgazdasági problémái szükségessé tették, hogy Magyarország exkluzív kapcsolatokat hozzon létre a Bank of England, a Népszövetség Pénzügyi Bizottsága, a Nemzetközi Fizetések Bankja vezetőivel, annak érdekében, hogy támogatást kapjanak a gazdasági nehézségek megoldásában. A kormányok mozgásterét belföldön is erőteljesen behatárolták a gazdasági kérdések, a költségvetés helyzete, az infláció, majd a világgazdasági válság által generált elosztási konfliktusok. A szakszeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a témával foglalkozó legfontosabb hazai és külföldi szakirodalommal és forrásokkal, és az irodalom közös feldolgozásával, valamint egyéni konzultációk segítségével jussanak el saját kérdéseik megfogalmazásához, majd a szakdolgozatban ezek megválaszolásához. Kurzus címe: Gazdasági antiszemitizmus Magyarországon Kurzusvezető: Pogány Ágnes Az első világháború után az egzisztenciális válságba került keresztény középosztály és a társadalomból korábban kirekesztett, a gazdasági válság hatására pedig súlyos nyomorba került alsóbb társadalmi csoportok, elsősorban az agrárproletariátus anyagi és szociális helyzetének álami eszközökkel való javítására különböző koncepciók születek. A gazdasági antiszemitizmus szelemében elkészítet tervek a szociális kérdések megoldásához és a gazdasági modernizációhoz a pénzügyi forrásokat a magyar zsidóság vagyonának terhére kívánták megszerezni, iletve a munkaerőpiaci feszültségeket a zsidóság rovására akarták megoldani (numerus clausus, zsidótörvények). A szakszeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a két világháború közötti társadalom problémáival, a gazdasági antiszemitizmus különböző programjaival és koncepcióival, iletve az ezek megvalósításának érdekében tett gyakorlati lépésekkel és ezek következményeivel. A szakszeminárium célja továbbá, hogy a hallgatók megismerkedjenek a témával foglalkozó legfontosabb hazai és külföldi szakirodalommal és forrásokkal, és az irodalom közös feldolgozásával, valamint az egyéni konzultációk segítségével jussanak el saját kérdéseik megfogalmazásához, majd a szakdolgozatban ezek megválaszolásához. Kurzus címe: Globalizáció és civilizáció(k) Kurzusvezető:Rostoványi Zsolt Az elmúlt évtizedekben felgyorsult globalizáció nem kis mértékben maga hívta életre mintegy ellenreakcióként a civilizációs-kulturális fragmentációt. Egyes teóriák (vö. Huntington) a civilizációs paradigmát vélik a hidegháború utáni nemzetközi rendszer meghatározó paradigmájának. A szakszeminárium a globalizáció folyamatának civilizációs-kulturális aspektusait, a nemzetközi rendszer civilizációs kulturális folyamatait kívánja középpontba állítani. A szakszeminárium keretében mindenekelőtt a következő témák (illetve ezekhez kapcsolódó konkrét esetek) vizsgálatára nyílik lehetőség: a nemzetközi rendszer civilizációs-kulturális indíttatású folyamatai (nacionalizmus, etnicitás, 5

6 multikulturalizmus, fundamentalizmus stb.), a globalizáció hatása a civilizáció(k)ra és a kultúrá(k)ra, a nyugati és a nem-nyugati civilizációs diskurzusok és a globalizáció. Kurzus címe: Hagyományos életmód és modern politika az arab világban Kurzusvezető: DévényiKinga Az iszlám világ egyöntetűségét hagyományosan maga az iszlám keret adta, míg a sokféleséget az egymás melet békésen élő, elfogadot irányzatokban lehetet megtalálni. Ez a helyzet az utóbbi időben változásonment keresztül, mivel a modern politika az egyöntetűséget akarja favorizálni. A szakszeminárium az alábbi témakörökben biztosít lehetőséget a fenti probléma vizsgálatára: 1. A mecset szerepe hagyomány és változás 2. A hagyományos család átalakulása 3. Az arab reneszánsz (reformkor) 4. Az európai kulturális, politikai jelenlétre adott válaszok 5. A hagyományos oktatási és vallási intézmények megváltozása 6. Az iszlám hagyományos formáinak és újabb alakulatainak összeütközése 7. A függetlenség utáni demokratizálódási folyamatok új szín Kurzus címe: Kisebbségek és identitás Kurzusvezető: Arday Lajos A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik: - vallások, egyházak szerepe a nemzetközi identitás kialakulásában és fenntartásában, - a (fundamentalista) valási meggyőződés és általában az ideológia szerepe a terorizmusban, - az (anyaországi) magyar (és a külhoni) magyar viszony fő problémái, - az 1990 utáni magyar kormányzati szerepvállalása mérlege, értékelése a szomszédos országokban, - a kisebbségek parlamenti képviseletének formái és lehetőségei, - régió-regionalizmus, regionalizáció, autonómia. Kurzus címe: Közel-keleti politikai rendszerek Kurzusvezető: Csicsmann László A szakértők szerint két ország (Törökország és Izrael) kivételével a Közel-Kelet és Észak- Afrika álamainak többsége a liberalizált autokráciák körébe tartozik. A hatalmukat féltve őrző autoriter vezetők a túlélés jegyében fokozatos politikai nyitásra kényszerültek az elmúlt évtizedben. Az 1990-es években a közel-keleti és észak-afrikai kormányzatok legfőbb elenzékét az iszlám fundamentalisták alkotják, amelyek vagy legális, vagy ilegális szereplői a politikai rendszernek. A közel-keleti országok az iszlamista veszély melet olyan kihívásokkal kel, hogy szembenézzenek, mint a demográfiai robbanás következményei, a gazdasági rendszer strukturális átalakítása, iletve a külső környezethez való igazodási kényszer (terrorizmus-ellenes háború) stb. A fenti tendenciák számos olyan dilemmát vetnek fel, amelyek szakdolgozati témák lehetnek: pl.: Az iszlám fundamentalisták integrálása a politikai hatalomba (lásd Algéria, Hezbollah, Hamasz); Az Egyesült Államok demokrácia-dominó koncepciójának lehetőségei és korlátai; A közel-keleti civil társadalmak, mint potenciális nyomásgyakorló eszközök; Kirakatdemokrácia a Közel-Keleten; A fegyveres erők politikai szerepe stb. Kurzus címe: Magyar külpolitika a 20. században Kurzusvezető: Szávai Ferenc 6

7 A szakszeminárium keretében többek közöt foglalkozunk a modernkori magyar külpolitika fejlődését és változását befolyásoló kormányzati és egyesületi tevékenységgel, döntési mechanizmussal, személyi karrier bemutatásával. A magyar külpolitika fejlődését kutatjuk a társnemzeti külpolitikai viszonyrendszertől az önáló külpolitikán át a rendszerváltás utáni magyar külpolitika legfontosabb eredményeinek és szerepvállalásának érzékeltetetésével bezárólag. Feldolgozzuk az egyes nemzetközi szervezetek munkájában való részvételt, fontosabb döntési mechanizmusokat. Figyelmet fordítunk a magyar külügyi irányítás, a diplomataképzés főbb eredményeinek érzékeltetésére, az egyes résztvevők életpályájának bemutatására. A magyar külpolitika szerepét állítjuk a kutatásaink középpontjába, elsősorban Magyarország közelmúltjának eseményeiben, kutatjuk napjaink feladatait és kihívásait. Figyelmet szentelünk a diplomácia szerepére és feladataira a szomszédsági és a regionális integrációban, bemutatjuk ennek eredményeit. Kutatjuk a diplomáciai testületek egykori és mai helyzetét, szerepét és feladatait. Kurzus címe: Magyarország és szomszédai a II. világháború óta Kurzusvezető: Jeszenszky Géza Trianon óta Magyarország és szomszédai közöt a viszony feszült. Ennek alapvető oka nem a történelmi ország jelentős területeinek elveszítésében rejlik, hanem a szomszédos országokhoz került magyar lakosság sérelmeiben. Ezért a kapcsolatnak két eleme van: a két állam viszonya, illetve a magyar közösség helyzete az adott országban. A szakszeminárium halgatói az első félében olvasmányok, előadások, beszélgetések révén behatóan megismerik a magyar külpolitikának ezt a kiemelt területét, a továbbiakban pedig kiválasztják szakdolgozatuk témáját, majd egyéni konzultációk és közös műhelyviták segítségével elkészítik a dolgozatot. Kurzus címe: Nagy-Britannia az atlantizmus és az európai integráció között Kurzusvezető:Rapcsák János A szakszeminárium folyamán röviden tárgyalásra kerül az Egyesült Királyság 20. századi története, elsősorban kül- és biztonságpolitikája. Részletesen elemzésre kerül a II. világháború utáni brit kül- és biztonságpolitika egyrészt az atlantizmus szempontjából ( különleges kapcsolat ), másrészt Európa változó percepciója egészen napjainkig. A szeminárium felvételének alapkritériuma a kimagaslóan jó angol nyelvtudás. Kurzus címe: Nemzetállam és integráció az EU-ban Kurzusvezető: Kiss J. László A szakszeminárium a nemzetközi politika elmélet bázisán az európai (uniós) és a nemzeti érdekek és politikák viszonyával foglalkozik. A foglalkozás főként azoknak a halgatóknak a számára ajánlatos, akik az integráció politikai-intézményi aspektusai, a tagálami külpolitikák fejlődése, valamint az EU nemzetközi szerepének értelmezésével, ill. a komparatív külpolitika-elemzés és annak elméleti kérdései iránt érdeklődnek. Kurzus címe: Nyugat-Balkán Kurzusvezető: Kemenszky Ágnes A délkelet-európai régió országai a kilencvenes évek fegyveres konfliktusait követő évtizedben a nemzetközi és a helyi aktorok tevékenysége nyomán igyekeznek a nemzetközi közösség teljes jogú tagjaivá válni. Ezt a különböző országokban eltérő adotságok mentén, sebeséggel és 7

8 elköteleződésel zajló integrációs folyamatot kívánja vizsgálni a szakszeminárium, kitekintve a befolyásoló tényezőkre mind lokális, mind pedig globális szinten; de lehetőség van a kurzus keretében arra is, hogy a félsziget vagy egyes országai múltbeli és jelenkori dilemmáinak vizsgálatára korlátozza a hallgató az elemzés kereteit. A szakszeminárium keretében csak a posztjugoszláv térség országaival foglalkozunk, s csakis azokkal az országokkal, amelyek még nem nyertek felvételt az Európai Unióba. Kurzus címe: Mediterrán külpolitikák Kurzusvezető: Horváth Jenő A Földközi-tenger három kontinens közötti tenger, térségében mindig több civilizáció találkozott, többször ezek központja volt. A mai Mediteráneumban levő negyedszáznál is több álam népei örökösei és folytatói a térségre mindig is jelemző gazdasági, társadalmi és kulturális gazdagságnak és sokszínűségnek, részben az egymás közöti intenzív kapcsolatoknak is.mindenesetre, mindegyik állam külpolitikájában fontos szerepet játszik a mediterrán dimenzió. A szakszeminárium olyan diplomamunkák előkészítét szolgálja, amelyekben olyan témák kerülnek megírásra, mint például (1) a térség egy-egy nem arab államának (az arab országokkal több más szakszemináriumok foglalkozik) külpolitikájában a mediterrán kapcsolat története és szerepe, (2) valamely nagyhatalom mediterrán politikája, (3) az EU mediterrán politikájának valamely eleme vagy egy szakasza, (4) az egész térséget vagy annak nagyobb részét érintő gazdasági, katonai, demográfia stb. problémák. Kurzus címe: Regionalitás és integráció Kurzusvezető: Korompai Attila A szakszemináriumon az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. Agazdasági térszerkezet változása és a területi egyenlőtlenségek perspektívái 2. Európai régiók 3. Az Európai Unió területi szerveződése és a megfelelő területi egységek kialakítása 4. Terület- és településfejlesztési stratégiák és fejlesztési programok készítése Kurzus címe: Sport, marketing, szponzorálás Kurzusvezető: Hoffmann Istvánné Alapirodalom a szemináriumvezető Sport, marketing, szponzorálás c. könyve, amely az elméleti és gyakorlati ismeretek mellett akutatási témaválasztást segíti és a szemináriumokon feldolgozásra kerülő kérdések részbeni megválaszolását is szolgálja. A szakdolgozat témáját a halgató saját érdeklődése szerint választhatja meg, de könyvtári források kutatása már a szemináriumi közös munkában is feladat. A szakdolgozat egyéni célkutatásra épül, amelyhez a szemináriumvezető minden halgatónak egyéni konzultációs lehetőséget kínál. Az oktatás célja: a hallgatók sportmarketing-menedzsment, szponzorálás, hazai és nemzetközi sportesemények és szervezetek irányítási ismereteinek gyarapítása, és a sport iránti érdeklődés elmélyítése. Kurzus címe: Szovjet-orosz tanulmányok Kurzusvezető:Sz. Bíró Zoltán A szakszeminárium a FÁK-térség és a Baltikum politikai, társadalmi és gazdasági problémáival foglalkozó diplomázóknak kíván segítséget nyújtani. Nincsenek ugyan szigorú időbeli határok, de mindenekelőt olyan kérdések feldolgozását próbálja megkönnyíteni, amelyek az elmúlt év 8

9 fejleményeihez, illetve változásaihoz kapcsolódnak. Nem feltétel ugyan az orosz nyelvtudás, ám túljelentkezése esetén a kiválasztás egyik meghatározó szempontja e képesség lesz. Kurzus címe: Újkori/kora-újkori történelem, gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet, oktatáspolitika Kurzusvezető:Szántay Antal A szakszeminárium címében megadott témakörökben a hallgatók érdeklődése, igénye szerint kerül kialakításra a részletes tematika. A szakszeminárium célja, hogy a hallgatókat messzemenően segítse a szakdolgozat részletes tematikájának kialakításában, a szükséges kutatások elvégzésében és a dolgozat megírásában. Az ehhez szükséges egyéni konzultációk mellett a több témában is hasznosítható módszertani és szakmai ismeretek átadására, valamint a készülő szakdolgozatokkal kapcsolatban felmerülőkérdések megvitatására is sor kerül. Kurzus címe: Válságok és konfliktusok a Közel-Keleten és az iszlám világban Kurzusvezető:Rostoványi Zsolt A szakszemináriumot választó hallgatók szakdolgozatot a közel-és közép-keleti régió, illetve az iszlám világ valamelyik konfliktusáról, háborújáról, válságáról írhatnak. A választható témák köre meglehetősen széles: a palesztin izraeli konfliktus, Irak, Libanon, Irán, Afganisztán, Szudán, az iszlám fundamentalizmus, a szunnita-síita megosztottság, a modernizációs válság, az iszlám terorizmus és a terorizmus eleni háború, az iszlám vs, Nyugat szembenálás, a nagyhatalmak Közel-Kelet- illetve iszlám-politikája, az iszlám világ Amerika- illetve Nyugat-ellenessége, továbbá az európai muszlim kisebbségek helyzete. Nem javasoltak a már sokak által feldolgozott és alaposan körüljárt témák, mint például az arab izraeli háborúk eseménytörténete kivéve a 2006-os libanoni háborút. Kurzus címe: Veszély- és konfliktuskezelés, biztonságpolitika elmélete Kurzusvezető: Deák Péter A szeminárium során elemezni kívánjuk a globalizáció korszakára jelemző új veszélyek, kihívások tudományos hitelességét, realitásait és a prioritásokat. A súlyt a prevencióra, a válságok és konfliktusok kezelési lehetőségeire fektetjük. Természetesen átekintjük, egyes esetekben elemezzük az aktuális, a múltban precedensértékű, valamint a prognosztikusan bekövetkezhető konkrét eseteket, jelenségeket. Kiemelt szerepet szánunk az úgynevezet kemény kihívásoknak, amelyek katasztrófa szituációkban, illetve nemzetközi feszültségekben manifesztálódnak. Foglalkozni kívánunk a nemzetközi politikai előrejelzési metodikákal, az elemzési bázisok kiválasztásával, a hipotézis verifikációval, esetleges scenárió felvázolással, valamint az igen fontos hatáselemzéssel. Központi figyelmet szánunk az EU válságkezelő szerepének, a NATO identitás problémáinak, figyelmet szentelünk a sajátos válságtérségeknek, és a szuverenitás biztonság intervenció dilemmáinak. 9

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Csicsmann László 1098 Budapest, Távíró utca 25.

Csicsmann László 1098 Budapest, Távíró utca 25. Csicsmann László 1098 Budapest, Távíró utca 25. Nemzetközi Tanulmányok Intézete Témavezető: Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Csicsmann László 2 Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

TUNÉZIA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KAPCSOLATA

TUNÉZIA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KAPCSOLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány TUNÉZIA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KAPCSOLATA Budapest, 2003 Készítette: PolgárAttila

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Deák András György. 1025 Felsőzöldmáli út 88/b

Deák András György. 1025 Felsőzöldmáli út 88/b Deák András György 1025 Felsőzöldmáli út 88/b Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Témavezető: dr. Rostoványi Zsolt 2002 Deák András Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Az államoknak a nemzetközi válságokban tanúsíto magatartása az egyik legfontosabb

Az államoknak a nemzetközi válságokban tanúsíto magatartása az egyik legfontosabb Német külpolitika és az iraki válság változás a folytonosság útján? Kiss J. László Az államoknak a nemzetközi válságokban tanúsíto magatartása az egyik legfontosabb empirikus adatforrás. A válság fénykéveként

Részletesebben

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.013. Doktori (PhD) értekezés

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.013. Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Tari Tamás 2012 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Tari Tamás: A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 2. szám 2004. június FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi kommunikáció szak Üzleti EU szakirány Levelező tagozat Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájakülönös tekintettel Magyarország

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

MÁRCIUS 10, SZERDA. ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök

MÁRCIUS 10, SZERDA. ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök 1 MÁRCIUS 10, SZERDA ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök 1. Az ülés megnyitása 2. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet 3. Európa 2020 - A 2010.

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM AZ EURÓPAI PARLAMENT POLITIKAALAKÍTÓ SZEREPE, AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZATALÁN BELÜL ELFOGLALT HELYE AZ EGYÜTTDÖNTÉSI ELJÁRÁS VIZSGÁLATA ALAPJÁN

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA KÉRDÉSEI A NEMZETKÖZI MŰVELETEK TÁMOGATÁSÁBAN QUESTIONS OF THE CULTURAL ANTHROPOLOGY IN THE SUPPORT OF INTERNATIONAL MILITARY OPERATION A kulturális antropológia katonai alkalmazása

Részletesebben

KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK

KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK Maróth Miklós, Rostoványi Zsolt, Vásáry István Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete, Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE)

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben

Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben NÉV: Szőke Angéla Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Csantavériné Botgál Tünde Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc OTDK DOLGOZAT Jakab Melinda Msc 2013 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÉMETORSZÁG- AUSZTRIA ÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRÁN CROSS-BORBER COOPERATIONS ON THE BORDER OF GERMANY-AUSTRIA AND AUSTRIA-HUNGARY

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A felsőoktatás szerepe a fiatalok Európai Uniós integrálódásának megvalósításában

KUTATÁS KÖZBEN. A felsőoktatás szerepe a fiatalok Európai Uniós integrálódásának megvalósításában KUTATÁS KÖZBEN A felsőoktatás szerepe a fiatalok Európai Uniós integrálódásának megvalósításában Az Amerikai Egyesült Államok maga mögött hagyta Európát az első és a második világháború rombolásai és tömegmészárlásai

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa:

Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: 1 Juhász József, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: A koszovói konfliktus magyar szemmel (Az előadás 2007. december 14-én hangzott el az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága

Részletesebben

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Gyõri Enikõ Az Országgyûlésben 1 a 2002. decemberi alkotmánymódosítás 2 értelmében 2003 õszén kezdõdtek meg

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

A végzetes egyetértés

A végzetes egyetértés A végzetes egyetértés Szuezi-válság és az Ikerkonfliktus - CZÉH TAMÁS; Bevezető Okozhat-e egy pillangó szárnycsapása Brazíliában tornádót Texasban? Edward Lorenz Bár furcsának tűnhet gondolatindító kérdésem

Részletesebben

POLYÁK GÁBOR MÉDIASZABÁLYOZÁS, MÉDIAPOLITIKA

POLYÁK GÁBOR MÉDIASZABÁLYOZÁS, MÉDIAPOLITIKA A SOROZAT LEGÚJABB KÖTETEI: Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája Frazon Zsófa: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei Bódi Jenő Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten.

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés Magyarország Ezt az utólagos értékelést az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága kezdeményezte és egy magánkonzorcium végezte el. A Konzorcium teljes

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Varga Gergely

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Varga Gergely Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Alprogram TÉZISGYŰJTEMÉNY Varga Gergely Az Egyesült Államok tágabb közel-keleti stratégiája és a transzatlanti kapcsolat a 2001.

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK. Lányiné dr. Garai Katalin témavezetõ. A Bíráló Bizottság tagjai: Copyright: Gyõri Enikõ All right reserved

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK. Lányiné dr. Garai Katalin témavezetõ. A Bíráló Bizottság tagjai: Copyright: Gyõri Enikõ All right reserved NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK Lányiné dr. Garai Katalin témavezetõ A Bíráló Bizottság tagjai: Copyright: Gyõri Enikõ All right reserved 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Részletesebben

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés GAZDASÁG Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés Tárgyszavak: gazdaság; munkaidő; munkanélküliség; munkaügy; Németország. A munkaidő 25 éven át tartó szinte folyamatos csökkenése után

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001.

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001. 9.2 Az MK Nemzetbiztonsági Stratégiájának vázlata (Várhalmi Miklós, 2001.) 9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós,

Részletesebben

DEnzero 2013/9. Debrecen 2013. január 1. 2014. december 31.

DEnzero 2013/9. Debrecen 2013. január 1. 2014. december 31. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával (DEnzero) TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 DEnzero 2013/9. Debrecen 2013. január 1. 2014. december 31. A világ első passzív

Részletesebben

A magyar EU-elnökségi várakozásokról

A magyar EU-elnökségi várakozásokról 3 Gazdag Ferenc A magyar EU-elnökségi várakozásokról Minden európai uniós elnökség két dologról szól: az integráció fejlõdésének közvetlen irányairól és az elnöklõ ország aspirációiról. A két elem értelemszerûen

Részletesebben

Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 4: 213-234 KÖNYVJELZ Ő

Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 4: 213-234 KÖNYVJELZ Ő Tér és Társadalom 21. évf. 2007/4. 213-220. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 4: 213-234 KÖNYVJELZ Ő JAMES WESLEY SCOTT (ED.): EU ENLARGEMENT, REGION BUILDING AND SHIFTING BORDERS OF INCLUSION AND EXCLUSION

Részletesebben

ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus

ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus ELTE ÁJK Politológiai Doktori Iskola 2000 2001 és 2002 2003 tanév Politikai kommunikáció politikai diskurzus 1. Információs társadalom, diszkurzív politológia

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS KISTÉRSÉGI SZINTEN

CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS KISTÉRSÉGI SZINTEN TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS KISTÉRSÉGI SZINTEN EGY MEGYEI SZINTŰ HELYZETFELTÁRÓ KUTATÁS TANULSÁGAI Bevezető Kinyik Margit Jelen tanulmány az önkormányzati és civil szektor kapcsolatára

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Ócsa Város Önkormányzat 2364 Ócsa Bajcsy Zsilinszky út 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1927 ÓCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Kovács János vezető elemző Talán úgy definiálhatnánk megfelelő módon az európai identitás fogalmát, hogy az nem

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai és jogi helyzete

A határon túli magyarság demográfiai és jogi helyzete A határon túli magyarság demográfiai és jogi helyzete A magyar nemzet és Magyarország határai nem esnek egybe Okai: trianoni békeszerződés, politikai üldözöttség, jobb élet miatti elvándorlás A trianoni

Részletesebben

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései Szenes Zoltán A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései A NATO mûveleteinek bemutatása elõtt három elõzetes megjegyzést kell tenni. Az elsõ, hogy az ISAF-mûvelet ahogy nevében

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

Az előterjesztés szöveges része

Az előterjesztés szöveges része Az előterjesztés szöveges része A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével kidolgozta és 2006 márciusában szakmai vitára bocsátotta a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ, az ENSZ és különösen

A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ, az ENSZ és különösen Gabriel Toggenburg EGY KÉNYES KAPCSOLATRENDSZER: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KISEBBSÉGI JOGOK Tényezõ-e a kisebbségvédelem az európai integrációs folyamatban? A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ,

Részletesebben

Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon

Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon Készült a Táncsics Alapítvány támogatásával Generáció 2020 Think Tank: Közpolitikai Elemzések III. Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2005

munkaerőpiaci tükör 2005 munkaerőpiaci tükör 2005 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdaságtörténet TÁVOKTATÁS Tanév: 2015/2016. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdaságtörténet Tanszék:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1

SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1 SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT TŐZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A VILÁGBANK ÉS A SZOCIÁLIS FEJLŐDÉS Budapest,

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

La géopolitique des premières missions

La géopolitique des premières missions recenzió La géopolitique des premières missions de l Union européenne en Afrique Benkes Mihály Az euroafrikai kapcsolatokat az európai gyarmatosítás évszázadok óta megterheli. A dekolonizáció folyamatában

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben