V I L Á G F Ö L D R A J Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V I L Á G F Ö L D R A J Z"

Átírás

1 V I L Á G F Ö L D R A J Z

2 A K A D É M I A I K É Z I K Ö N Y V E K M A G Y A R I R O D A L O M Fôszerkesztô Gintli Tibor M A T E M A T I K A Fôszerkesztô Gerôcs László Vancsó Ödön F I Z I K A Fôszerkesztô Holics László S P O R T, É L E T M Ó D, E G É S Z S É G Fôszerkesztô Szatmári Zoltán F I L O Z Ó F I A Fôszerkesztô Boros Gábor M A G Y A R O R S Z Á G T Ö R T É N E T E Fôszerkesztô Romsics Ignác V I L Á G T Ö R T É N E T Fôszerkesztô Salamon Konrád M A G Y A R N Y E L V Fôszerkesztô Kiefer Ferenc K É M I A Fôszerkesztô Náray-Szabó Gábor

3 V I L Á G F Ö L D R A J Z Fôszerkesztô Tóth József A k a d é m i a i A K i a d ó

4 A kötet megjelenését az ITK Holding Zrt. támogatta Írták Aubert Antal, Becsei József, Benovics Gábor, Bokor László, Czigány Szabolcs, Csapó János, Csapó Tamás, Dombrádi Endre, Dövényi Zoltán, Egedy Tamás, Ekéné Zamárdi Ilona, Erdősi Ferenc, Fodor István, Gábris Gyula, Gálosi-Kovács Bernadett, Geresdi István, Golobics Pál, Hajdú Zoltán, Horváth Ferenc, Horváth Gergely, Jónás-Berki Mónika, Kelecsényi Sugárka, Kocsis Károly, Kovács Zoltán, Kőszegfalvi György, Kubassek János, Lóczy Dénes, Marton Gergely, Merza Péter, Molnár Gábor, Nagy Balázs, Nagyváradi László, Pál Viktor, Pap Norbert, Perczel György, Rudl József, Schweitzer Ferenc, Szabó József, Szabó Pál, Szelesi Tamás, Szónoky Miklós, Tóth József, Trócsányi András, Wilhelm Zoltán, Zagyi Nándor Lektorálták Kôszegfalvi György, Szederkényi Tibor Technikai szerkesztôk Bokor László, Marton Gergely, Szelesi Tamás A térképi ábrákat szerkesztette Szelesi Tamás ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsô magyar nyelvû kiadás: 2010 Akadémiai Kiadó, 2010 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

5 Tartalom Elôszó Általános és ágazati földrajz 1 Világföldrajz a magyarok szerepe a világ megismerésében (Kubassek János) Középkori utazók Magyar utazók a XVI XVIII. században Magyar eredmények az Ázsia-kutatásban Afrika magyar feltárói Magyar utazók Amerikában Hazánkfiai Ausztráliában, Óceániában és a sarkvidékeken Irodalom A geográfia alapkérdései (Tóth József) Bevezetés A földrajztudomány tárgya és szemlélete Sztereotípiák A földrajztudomány tárgya Szemléleti kérdések A földrajztudomány belsô struktúrája Irodalom A Föld mint égitest (Nagyváradi László) Galaxisok A Tejútrendszer A galaxisokat felépítô csillagok A Naprendszer Csillagunk, a Nap A Nap bolygói

6 Merkúr Vénusz A Föld A Hold Mars Kisbolygók Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Plútó Üstökösök Irodalom A Föld és az élet története (Szónoky Miklós) Bolygónk és az élôvilág fejlôdésének kapcsolata A földtörténeti korbeosztás és a kortáblázat A biosztratigráfia és a relatív kormeghatározás Prekambrium A kezdetek A kémiai evolúciótól a biológiai evolúcióig Élôvilág Az Ediacara-fauna Földtörténeti ókor (paleozoikum) Ôsföldrajz Éghajlat Növényvilág Gerinctelen állatvilág Gerinces állatvilág Kihalás a paleozoikum és a mezozoikum határán Földtörténeti középkor (mezozoikum) Ôsföldrajz Éghajlat Növényvilág Gerinctelen állatvilág Gerinces állatvilág Ôshüllôk a Kárpát-medencében Kainozoikum vagy földtörténeti újkor Ôsföldrajz Éghajlat

7 Növényvilág Gerinctelen állatvilág Gerinces állatvilág A negyedidôszak vagy kvarter Irodalom A Föld belsô szerkezete és a lemeztektonikai elmélet (Horváth Ferenc Dombrádi Endre) A lemeztektonikai elmélet alapjai A Föld szerkezete és anyagi összetétele A héjasan homogén földmodell Eltérések a héjas homogén földmodelltôl: a szeizmikus tomográfia eredményei Termikus konvekció a köpenyben Leáramlás: szubdukció a felszíntôl a köpeny-mag határig Feláramlás: forró foltok, köpenyoszlopok és szuperfelboltozódások Az új szintézis körvonalai Irodalom Nyersanyagok, energiahordozók (Perczel György) A nyersanyagokról, az energiahordozókról A nyersanyagok Energiahordozók Irodalom A légkör (Geresdi István) A légkör összetétele és vertikális rétegzôdése A Föld-légkör rendszer sugárzásienergia-egyenlege A légköri áramlások Felhôképzôdés, csapadék A trópusi ciklon A mérsékelt öv idôjárását meghatározó folyamatok Megfigyelések Közvetlen megfigyelések Távérzékelés Mûholdas megfigyelési rendszerek Idôjárási radarok Az idôjárás elôrejelzése Irodalom

8 8 A hidroszféra (vízburok) (Szabó József) Származása Vízkészlet Vízháztartás A világtenger Mérete, tagolódása A tengerek vize Anyagforgalom Energiaforgalom A tenger mozgásai A hullámzás Tengeráramlások Tengerjárás (árapály) A tavak A tavak keletkezése Tópusztulás A tavak vize Folyóvizek A szárazföldi jég Víz a felszín alatt Irodalom Az emberi tevékenység hatása a légkörre és a hidroszférára (Fodor István Kelecsényi Sugárka Schweitzer Ferenc) A Föld éghajlatának törékenysége A lokálistól a globális problémáig A víz az élet nélkülözhetetlen eleme Irodalom Glaciológia (Czigány Szabolcs Lóczy Dénes) A krioszféra A firnesedés folyamata Szárazföldi és tengeri jégtakarók A jégárak típusai A jégárak sebessége A morénák fô típusai A jég felszínalakító munkája A kárformák

9 10.9. Glaciális eredetû tavak A jégkorszak öröksége Irodalom Zonalitás, környezeti problémák (Fodor István Gálosi-Kovács Bernadett) Sarkvidéki területek környezeti veszélyforrásai Az ózonréteg elvékonyodása Az ózonlyuk Vizek kizsákmányolása, szennyezôdések A hômérséklet emelkedése a sarkvidékeken Tundraterületek környezeti veszélyforrásai Metán-klatrátok Tajgaterületek környezeti veszélyforrásai Kontinentális területek környezeti veszélyforrásai Savas terhelés A globális hômérséklet-emelkedés hatásai Sivatagosodás Szélsôséges idôjárás Környezetterhelô hatások A vízkészlet mennyiségi és minôségi problémái Levegôszennyezôdés Az óceáni éghajlat környezeti veszélyforrásai Szubtrópusi területek környezeti veszélyforrásai Monszun Mediterrán területek környezeti veszélyforrásai A sivatagi éghajlat környezeti problémái A szavannaéghajlat környezeti veszélyforrásai Sivatagosodás, a Száhel-öv problémája Az egyenlítôi éghajlat környezeti veszélyforrásai Az egyensúly felbomlása a trópusokon korallkifehéredés Az Amazonas-medence Az éghajlatváltozás mint globális méretû változás Megjelenési formák, okok, bizonyítékok Üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése A tengerszint emelkedése Olvadó gleccserek Az észak-atlanti áramlat megváltozása Broecker-conveyor

10 El Niño Vízellátási problémák Szélsôséges idôjárás Irodalom A Föld népessége (Becsei József) A világ népességének alakulása A természetes szaporodás alakulása A népesség kor szerinti összetétele A Föld népességének térbeli rendje (a népsûrûség alakulása) Hol élnek a legtöbben? Irodalom Etnikai és vallásföldrajz (Kocsis Károly) A népesség jelenlegi megoszlása emberfajták szerint A népesség jelenlegi nyelvi megoszlása A népesség jelenlegi etnikai megoszlása A népesség jelenlegi vallási megoszlása Irodalom Településföldrajz (Tóth József) Fogalmi kérdések A település fogalma Az urbanizáció fogalma, az urbanizációs folyamat ismérvei A települések fejlôdésének néhány történelmi vonatkozása A városodás és a nagyvárosfejlôdés kontinentális különbségei A mai kép és a várható jövô A település funkciói A települések nagyság szerinti csoportosítása A települések funkciók szerinti csoportosítása (tipizálás) A települések hierarchiája A vonzáskörzetek A településrendszer jellemzése A településpolitika Irodalom A városok szerkezete, funkcionális tagolódása (Csapó Tamás) Szociológiai kutatások és városszerkezeti modellek A chicagói szociálökológiai iskola

11 Kör (Ring) modell Szektormodell Több központ modell Kritikai modellek Több központú nagyvárosi modell Vándorlási mobilitáson alapuló modell Faktorökológiai modell A tér szubjektív képzetén alapuló modellek Építészeti kutatások, a városok szerkezete a területhasználat alapján Település-földrajzi kutatások Az európai (német) nagyvárosok funkcionális szerkezete napjainkban Centrum Lakóterületek Ipari területek Városi zöld- és szabadidô-területek A latin-amerikai városok szerkezete Az angolszász városok szerkezete Az iszlám (keleti) városok funkcionális tagozódása Irodalom Migráció és mobilitás (Ekéné Zamárdi Ilona Dövényi Zoltán) A fogalmak magyarázata A vándorlások hatása és következményei A nemzetközi vándormozgalom Elméleti alapvetés A korábbi idôszakok jelentôs migrációs áramlatai Rabszolga-kereskedelem Kivándorlás a tengerentúlra Európából Vendégmunkások Nyugat-Európában A vándorlást kiváltó okok és a munkaerô származási országai A vendégmunkások földrajzi elhelyezkedése Társadalmi hatás a fogadó és küldô országokban A globalizálódó világ nemzetközi vándorlási folyamatai A nemzetközi migráció nagysága és típusai A magasan képzettek vándorlása A szegények nemzetközi migrációja A kontinensek közötti vándorlási mérlegek A nemzetközi migráció regionális megoszlása

12 A menekültek vándorlása A belsô vándorlások szerepe a regionális különbségek kiegyenlítésében Irodalom A modern többpólusú világgazdaság (Golobics Pál Merza Péter) A világgazdaság fôbb elméleti kérdései A világgazdaság elôtörténete a klasszikus világgazdaság kialakulása A monopolkapitalizmus kora, imperialista gyarmatosítás átalakuló világgazdaság A második világháború utáni fejlôdés, a multipoláris világgazdaság megalapozása Napjaink világgazdasága: akciócentrumok-térségek és periferiális terek Növekedési pólusok Világkereskedelem az új világgazdasági szerkezetben A nemzetközi tôkeáramlás A nemzetközi gazdasági integrációk A nemzetközi regionális integráció értelmezése és tartalmi kérdései A nemzetközi integráció okai, tényezôi és következményei A nemzetközi integrációk formái és integrációelméleti irányzatok A centrum-periféria viszony az ezredfordulón Irodalom Infrastruktúra (Kôszegfalvi György) Az infrastruktúra fogalma, a fogalom megjelenése Az infrastruktúra csoportosítása Az infrastruktúra történelmi vetületben Néhány általános érvényû megállapítás Hazánk infrastruktúrája, infrastrukturális ellátottsági viszonyai A települések infrastrukturális ellátottsági viszonyainak sajátosságai Az infrastruktúrafejlesztés szerepe a területfejlesztésben

13 18.8. Az infrastruktúrafejlesztés cél-, eszköz- és intézményrendszere Az infrastruktúra nemzetközi kitekintésben Irodalom A távközlés és infokommunikáció földrajza (Erdôsi Ferenc) Szolgálóból irányító (A távközlés és közlekedés viszonya) A fôbb távközlési/infokommunikációs technológiák és szolgáltatások elterjedettsége Az internet A mobiltelefon A távközlés fejlettségének regionális jellemzôi a komplex mutatók alapján Globális hálózatok és csomópontok Az óceánokat is legyôzô távközlés infrastruktúrái Mûholdas átvitel fénykábelverseny Világrészek közötti távbeszélô- és internetforgalom A kiemelkedô internet hub-városok A távközlés/infokommunikáció területi hatásai A földrajzi távolság, illetve az egyenes jelentôségvesztése (degradálódása) a tér-idô összeomlásának struktúrái A zónaidô-különbségben manifesztálódó földrajzi távolság értékelôjelének pozitívvá változása a távmunka elterjedésével Távközlés és globalizáció regionális fejlôdés Irodalom Közlekedésföldrajz (Erdôsi Ferenc) A közlekedés fejlôdése, alágazati és viszonylatszerkezete A belvízi közlekedés A természetes és mesterséges vízi utak hajózási technológiák Szolgáltatások forgalom A világ gazdaságilag legjelentôsebb víziút-rendszerei Tengerhajózás Az óceánok bevonása a világkereskedelembe Környezeti vonatkozások A hajók nagyságát és fajtáját befolyásoló tényezôk A világ kereskedelmi hajóparkja Tengeri kikötôk A korunkbeli tengeri szolgáltatások és forgalom

14 20.4. A vasúti közlekedés A vasúti közlekedés rendszertulajdonságai Politikai-katonai tényezôk szerepe a hálózat kialakításában A vasutak nagytérségi jellemzôi A vasúthálózatok és a forgalom megoszlása világrészenként A világrészek közötti és a kontinenseken végigvonuló globális/szemiglobális jelentôségû vasútrendszerek, korridorok Interkontinentális vasúti összeköttetések Transzkontinentális vasutak korridorok Az összefüggô nemzetközi hálózati területi rendszerek/országtömbök A vasút reneszánszát ígérô, különleges teljesítményû új technológiák Különlegesen nagy teljesítményû nehéz tehervasutak A nagy sebességû személyszállító vasutak A közúti közlekedés Az úthálózat fejlôdése Az úthálózat fôbb jellemzôi A gépkocsiállomány növekedése, összetétele, az ellátottság alakulása Forgalom Légi közlekedés Légi jármûvek Forgalomszervezés légitársaságok A forgalom alakulása Személyforgalom Légiáru-szállítás A repülôtéri és repülôterek (nagyvárosok) közötti forgalom Irodalom Egészségföldrajz (Pál Viktor) Az egészségföldrajz általános kérdései Az egészségi állapot és a betegségek földrajza Az egészségügyi rendszer és az egészségügyi ellátás földrajza Az emberiség egészét érintô, globális egészségügyi problémák. 616 Irodalom

15 22 A kultúrgeográfia alapjai (Trócsányi András) Bevezetés A kulturális földrajz fogalma, tárgya és iskolái A kulturális földrajz alapfogalmai A kultúra elemei Kultúrrégió Kultúrterületek Kultúraterjedés Kultúrökológia Kulturális integráció Kulturális táj A kultúra alrendszerei A kulturális földrajz alkalmazhatósága Irodalom A globális turizmus jellemzôi és trendjei geográfiai megközelítésben (Aubert Antal) A világ turizmusának társadalmi-gazdasági jelentôsége A társadalmi-gazdasági fejlettség és a turizmus térbeli terjedése A világ turizmusának helyzete 2008-ban A globalizáció és a turizmus kapcsolatrendszere Fogalmi összefüggések A turisztikai kínálat globalizálódása Globalizáció a turisztikai utazások piacán A CRS (számítógépes helyfoglalási rendszerek) A hotelláncok A közvetítô szektor a turizmusban A desztinációk kínálatának globalizálódása A turisztikai kereslet globalizálódása A fô küldô térségek A minôségi elvárások homogenizálódása A regionális kontra globális kínálatok A világ turizmusának trendjei Keresleti trendek A kínálati oldalon tapasztalható trendek A turisztikai terek változásának trendjei Irodalom

16 24 Politikai földrajz. Államföldrajzi változások a Föld politikai térképén (Hajdú Zoltán) Bevezetés A politikai tér átrendezôdésének történeti-politikai földrajzi sajátosságai A politikai tér átrendezôdésének fô elemei az egypólusú világ idôszakában A szocialista világrendszer önfelszámolása jelentette a korszak legnagyobb területi átrendezôdését Az USA viszonya a területi átrendezôdéshez Az Európai Unió Az államosodási folyamat folytatódik? Összegzés Irodalom Globális problémák és trendek (Tóth József) A globalitás értelmezése Idôbeni aspektus Területi aspektus Ágazati aspektus A lokalitás értelmezése Idôbeni aspektus Területi aspektus Ágazati aspektus Locus-típusok Röviden a világmodellekrôl Néhány globális világprobléma rövid áttekintése A demográfiai robbanás Élelmezési problémák Az urbanizáció problematikája Energetikai kérdések Nyersanyagproblémák Környezeti problémák Katonai ügyek A Kelet-Nyugat dichotómia Az Észak-Dél dichotómia Az új erôk Az eladósodás problémái Egyéb problémák Megatrendek

17 25.6. Néhány kiemelt kérdés Törvények és törvényszerûségek Metodika Az idôk A probléma-újratermelôdés A globalitás kihívásai és lehetôségei A geográfia és a döntési szféra Irodalom Regionális földrajz 26 Európa Nyugat-Európa A Brit-szigetek államai (Kovács Zoltán) Nagy-Britannia Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Írország Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Franciaország (Kovács Zoltán) Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Monaco Benelux államok (Jónás-Berki Mónika Marton Gergely) Történelmi fejlôdés Demográfiai jellemzôk Gazdaság Az Alpok országai (Kovács Zoltán) Svájc Természeti viszonyok

18 Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Liechtenstein Ausztria Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdasági Régiók és városok Németország (Egedy Tamás) Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók, tartományok, városok Kelet-Közép-Európa (Aubert Antal Csapó János) Lengyelország Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Csehország Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Szlovákia Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Magyarország Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet

19 Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Románia Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok A Baltikum országai Észtország Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Lettország Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Litvánia Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Észak-Európa (Kovács Zoltán) Svédország Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településfödlrajz Gazdaság Régiók és városok Dánia Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz

20 Gazdaság Régiók és városok Norvégia Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Finnország Természeti viszonyok Történelmi fejlôdés és politikai földrajzi helyzet Népesség- és településföldrajz Gazdaság Régiók és városok Izland Dél-Európa (Pap Norbert) Az Ibériai-félsziget és államai Andorra Portugália Spanyolország Az Appennini-félsziget és államai Olaszország San Marino Köztársaság Vatikán Állam A Balkán-félsziget és államai Görögország Bulgária Albánia A volt Jugoszlávia Szerbia Bosznia-Hercegovina Horvátország Szlovénia FYROM Macedónia Montenegró Koszovó/1244 Kosovo Mediterrán szigetállamok Ciprus Málta Irodalom

21 27 A Szovjetunió utódállamai (Rudl József Szelesi Tamás) Oroszország Ukrajna Fehéroroszország (Belorusszia) Moldávia Kaukázuson túli köztársaságok Grúzia Örményország Azerbajdzsán Közép-Ázsia országai Türkmenisztán Üzbegisztán Tádzsikisztán Kirgizisztán Kazahsztán Irodalom Ázsia Belsô- és Kelet-Ázsia (Horváth Gergely Szabó Pál Wilhelm Zoltán) Természetföldrajzi viszonyok, tájak Belsô-Ázsia tájai Kelet-Ázsia tájai Társadalomföldrajz Japán Bezárkózás és nagyhatalmi álmok Idôsödô társadalom, óriási népességkoncentrációk A gazdasági csodától a recesszióig Az élelmiszer-önellátás fokozatosan csökken Szerény természeti erôforrások, világhírû ipar Fejlett szolgáltató szektor Kína Természet és társadalom Hadd gazdagodjanak elôbb meg egyesek! Szocializmus és piacgazdaság? Az ország erôs, a nép gazdag Az ember legyôzi a természetet? A Koreai-félsziget földrajza (Szelesi Tamás) Fekvése, helyzete, geológiája Éghajlati sajátosságok

22 A félsziget történelme Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Koreai Köztársaság Mongólia (Bokor László) Földrajzi elhelyezkedés Természeti földrajzi adottságok Éghajlat Vízrajz Növény- és állatvilág Népesség Gazdaság Dél-Ázsia (Wilhelm Zoltán) Dél-Ázsia természetföldrajza Dél-Ázsia társadalomföldrajza India Pakisztán Banglades Srí Lanka Nepál Bhután Maldív-szigetek Délnyugat-Ázsia (Wilhelm Zoltán Zagyi Nándor) Elhelyezkedése és határai Természetföldrajz Történeti földrajzi és geopolitikai jellemvonások Népesség- és település-földrajzi alapvonások Gazdaságföldrajzi tények Törökország Az Iráni-medencevidék államai Irán Afganisztán Az Arab-félsziget államai Szaúd-Arábia Jemen Arab Emírségek Omán Kuvait Katar Bahrein A Termékeny Félhold (Mashreq) országai

23 Irak Szíria Izrael Jordánia Libanon A Palesztin Hatóság területe Délkelet-Ázsia Brunei (Negara Brunei Darussalam) Fülöp-szigetek Indonézia Kambodzsa (Benovics Gábor Wilhelm Zoltán) Kelet-Timor Laosz Malajzia Mianmar Pápua Új-Guinea Szingapúr Thaiföld Vietnam Irodalom Amerika (Rudl József Szelesi Tamás) Fekvése, helyzete, határai Természeti adottságok Amerika felfedezése Amerikai Egyesült Államok Természeti földrajzi adottságok Társadalmi-gazdasági fejlôdése Népesség Bányászat Ipar Mezôgazdaság Közlekedés Külkereskedelem Gazdasági körzetek Északi körzet Közép-atlanti vidék Nagy-tavak vidéke Közép-nyugat Déli körzet

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

XII. sz. melléklet Díjszabás

XII. sz. melléklet Díjszabás 1. Forgalmi díjak XII. sz. melléklet Díjszabás Hívás típusa Díjazási időszak Ft/perc Kapcsolási díj Ft/db 0 Ft Hálózaton belül Hálózaton belül helyi nappali 0 Ft Hálózaton belül helyi kedvezményes 0 Ft

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI

FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI É V F O L Y A M V I Z S G A 2 0 1 0. m á j u s 6. FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI 10. évfolyam 2010. május 6. 12.20 óra II. rész Idõtartam: 100 perc Földrajz - II. Évfolamvizsga írásbeli 2010. május 6.

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése EURÓPAI TURIZMUS 2014-BEN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése 2015. február 16. 2014-ben a turizmus szilárd növekedést mutatott Európában: a European Travel Commission (ETC) megállapítja,

Részletesebben

100 gazdaságilag aktívra jutó inaktív (2002)

100 gazdaságilag aktívra jutó inaktív (2002) A NÉPESSN PESSÉG GAZDASÁGI GI AKTIVITÁSA A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint Gazdaságilag aktív népesség Foglalkoztatottak ( aktív keresõk ) Munkanélküliek Gazdaságilag inaktív népesség

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

Hallgatók külföldön 1

Hallgatók külföldön 1 Polónyi István Hallgatók külföldön 1 Ebben a tanulmányban a hazánktól távol tanuló felsőoktatási hallgatók számának és összetételének nemzetközi alakulását és annak néhány sajátosságát vizsgáljuk, azzal

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése 2013. november 25. EURÓPAI TURIZMUS 2013-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése Az európai turizmus az enyhülı, de még mindig fennálló gazdasági nehézségek ellenére gyorsuló növekedést

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az én Európám. Készítette: Majláth Norbert

Az én Európám. Készítette: Majláth Norbert Az én Európám Készítette: Majláth Norbert Európa Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jegestenger, keleten az Urál hegység, az Urál folyó és a Kaszpi-tenger,

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van (KÉ 2012. évi 129. szám, 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Program. Pécs, 2014. október 3-4. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs Ifjúság u. 6.

Program. Pécs, 2014. október 3-4. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs Ifjúság u. 6. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs Ifjúság u. 6. SZERVEZŐK PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszéke, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, Magyar Tudományos

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után Magyarország 2007. december 21.-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is

Részletesebben

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza Az én Európám Európa föld és vízrajza -Európa - A név eredete, Európa történelme - Európa fekvése - Európa vallási térképe - Európai unió története - Európai unió mai földrajza - Európai unió tagállamai

Részletesebben

Fosszilis energiahordozók. Nemzetközi gazdaságtan 10.

Fosszilis energiahordozók. Nemzetközi gazdaságtan 10. Nemzetközi gazdaságtan 10. A kıolaj a világgazdaságban, KÖZEL-KELET és Észak-Afrika Fosszilis energiahordozók Kimerülı, nem megújítható Kıolaj, földgáz Készletek: 70 évre, 3200 mrd hordó (évi 2 % fogyasztásnövekedéssel)

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

MI AZ EURÓPA TANÁCS? AZ EURÓPA TANÁCS TAGÁLLAMAI

MI AZ EURÓPA TANÁCS? AZ EURÓPA TANÁCS TAGÁLLAMAI www.coe.int MI AZ EURÓPA TANÁCS? Az 1949-ben létrehozott Európa Tanács politikai szervezet, amelynek célja a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság védelme mind a 47 tagállamában. A Franciaországban,

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás)

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) 2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7.-8. OSZTÁLY 2008 FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Célok és feladatok: A Földünk-környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03.

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. MELLÉKLETEK Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...21 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ...1 1. Bevezetés...1

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 végleges adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (581,7; +2,7%) Afrika (55,8; +2,6%) Amerika

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! TITOK 2007 HERMAN OTTÓ VERSENY 7. OSZTÁLY 1. FORDULÓ Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! 1. Hol található a Föld legnagyobb trópusi sivatagja? (A) Ázsiában (B) Ausztráliában (C)

Részletesebben

MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében

MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében 2013. május 27. 9 óra Gazdaság- és Társadalomföldrajz Kisterem Bizottság: Dr. Kovács Zoltán, Dr. Csatári Bálint,

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztési együttmködés. Hazai NEFE. 2005/06. szi félév. Magyarország nemzetközi segélypolitikájának története

Nemzetközi fejlesztési együttmködés. Hazai NEFE. 2005/06. szi félév. Magyarország nemzetközi segélypolitikájának története Nemzetközi fejlesztési együttmködés 2005/06. szi félév 2005. november 7. Hazai NEFE Magyarország nemzetközi segélypolitikájának története 1960-1990 között Az 1990-es években 2003-tl elkészítési, tervezési,

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

SSANGYONG MOTOR HUNGARY

SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS Tel.: (+36)-1-458-44-95 Kérjük, figyelmesen olvassa el az Assistance használatáról szóló tájékoztató füzetünket - mielôtt szolgáltatásainkat igénybe

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra. www.seat.hu

Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra. www.seat.hu Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra www.seat.hu Tisztelt Vásárlónk! Örülünk, hogy SEAT gépkocsiját eddig is megelégedéssel használta. Meggyôzôdésünk, hogy jól választott, és ôszintén

Részletesebben

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...9 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNKBŐL

TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNKBŐL 9. évfolyam belker tagozat (2012/13.tanév) I. TÉRKÉPÉSZET ÉS CSILLAGÁSZAT 1 A térképi ábrázolás 2. Mérések a térképen 3. Naprendszer helye, a Nap 4. Naprendszer bolygói 5. Föld mint égitest, a Föld mozgásai

Részletesebben

Hatályos: 2013.12.01. 1/16

Hatályos: 2013.12.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2013. december 1. napjától

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR WWW.EUB.HU UTASBIZTOSÍTÁS (EUB2014-35ONU) Érvényes 2014. június 15-tôl visszavonásig Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest,

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz Bidló Bidló András: András: A Kárpát-medence természeti földrajza Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz A világegyetem

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 1. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben