Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának."

Átírás

1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! A tervezet előterjesztője

2 ELŐTERJESZTÉS egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló /2011. (...) KIM rendelet Budapest, december

3 1 A közigazgatási és igazságügyi miniszter /2011. (...) KIM rendelete egyes büntető tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosítása A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet 127. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével, és a tekintetében a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény 604. (2) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása 1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 7. b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A fogvatartott a fogvatartásával kapcsolatos ügyében a 6. -ban foglalt jogorvoslati lehetőségek mellett közvetlenül fordulhat) b) a fogvatartás alatt gyakorolható alapvető jogainak a sérelme esetén az alapvető jogok biztosához; c) személyes adatainak kezelésével vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával összefüggő jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 2. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a következő 19/C. -sal egészül ki:

4 2 19/C. (1) Az elítéltnek a Bv. tvr. 44. (5) bekezdése szerinti munkahelyen történő munkavégzésre kijelölése érdekében az elítéltnek a befogadáskor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e külső gazdálkodó szervezetnél történő munkáltatásához. (2) Annak érdekében, hogy a Bv. tvr. 47. (2) bekezdése alapján megállapítható legyen, hogy a büntetés-végrehajtási intézet átvállalja-e az elítélt részére szükség esetén juttatandó gyógyszer és gyógyászati segédeszköz térítési díját, az elítéltnek a befogadáskor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel vagy más pénzbeli juttatással, és ha igen milyen összegben. 3. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 39. (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: (Az elhelyezés során) f) a dohányzókat a nem dohányzóktól (el kell különíteni.). 4. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 91. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A csomag súlya az öt kg-ot nem haladhatja meg. Ha a csomag ruhaneműt, tisztasági szereket vagy gyógyászati segédeszközt tartalmaz, továbbá más indokolt esetben öt kg-ot meghaladó súlyú csomag átadása is engedélyezhető. 5. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: 101. (1) Munkáltatásnak minősül az elítélt szervezett foglalkoztatásának az a formája, amikor a munkavégzés rendszeresen, díjazás ellenében történik. (2) E rendelet alkalmazásában munkáltató alatt az elítéltet munkával foglalkoztató intézetet vagy az e célra alapított gazdálkodó szervezetet kell érteni. (3) Az elítéltnek a Bv. tvr. 44. (5) bekezdése szerinti más gazdálkodó szervezetnél (továbbiakban más gazdálkodó szervezet) történő munkáltatása esetén az elítélt hozzájárulását akár szóban, akár írásban visszavonhatja. Ha az elítélt nyilatkozatát szóban teszi meg, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. A felmondási időt a nyilatkozatnak az elítéltet fogva tartó intézettel való közlés napjától kell számítani. (4) Az elítélt más gazdálkodó szervezetnél nem végezhet munkát, ha

5 3 a) ott a szabadságvesztés megkezdése előtt vezető tisztségviselő vagy tulajdonos volt, üzletrésszel rendelkezett, illetve e körülmények bármelyike a szabadságvesztés végrehajtása alatt is fennáll; b) olyan munkakörben foglalkoztatnák, amelyet jogszabály rendelkezése szerint csak büntetlen előéletű személy tölthet be; c) közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont] kerülne alá-fölérendeltségi vagy elszámolási viszonyba. 6. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 104. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az elítélt munkába állításáról az elítélt 19/C. -a szerinti nyilatkozatára figyelemmel - a munkakör és a munkáltató megjelölésével - a befogadási bizottság dönt. A munkaköri alkalmasság megállapításáig az elítélt nem állítható munkába. Ha az elítélt munkáltatása más gazdálkodó szervezetnél történik az elítéltet fogva tartó intézet köteles meggyőződni arról, hogy az elítélt munkaköri alkalmassági vizsgálatát elvégezték. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 7. (4) Ha a Bv. tvr 44. (1a) bekezdés b) vagy e) pontja szerinti feltétel bekövetkezik a fogvatartott nőt, illetve a nyugdíj korhatárt betöltött elítéltet tájékoztatni kell arról, hogy a továbbiakban munkavégzési kötelezettség nem terheli, és ezzel egyidejűleg írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy a munkáltatásban továbbra is részt kíván-e venni. Igenlő nyilatkozat esetén az intézet lehetőségeihez képest kell munkával foglalkoztatni a munkavégzésre nem köteles elítéltet. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az intézet nem kezdeményezheti az enyhébb végrehajtási fokozat kijelölését a Bv. tvr. 28/A. -ának (3) bekezdésében felsorolt esetekben. (2) Az intézet a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának a megváltoztatására vonatkozó előterjesztésben tájékoztatja a bv. bírót a végrehajtott és a végrehajtásra váró szabadságvesztés(ek)ről. (3) Ha a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása iránti kérelmet az elítélt vagy védője az intézetnél terjesztette elő és az értékelő vélemény mellőzhető [Bv. tvr. 7. (2) bek.], a kérelmet nyolc napon belül kell a bv. bíróhoz továbbítani. Az (2) bekezdés rendelkezése ebben az esetben is megfelelően alkalmazandó.

6 4 (4) Az elítélttel közölni kell a szabadságvesztés végrehajtási fokozata megváltoztatásának kezdeményezését, és tájékoztatni kell az ezzel járó változásokról. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 9. a) 6. (3) és (6) bekezdésében, valamint 134. (2) bekezdésében az az igazságügyi és rendészeti miniszter szövegrész helyébe az a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter szövegrész, b) 10. f) pontjában és 16/A. -ában az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szövegrész helyébe az igazságügyért felelős miniszter szövegrész, c) 104. (2) bekezdésében a Mentesül szövegrész helyébe az A Bv. tvr. 44. (1a) bekezdésében felsorolt eseteken túlmenően mentesül szövegrész, d) 167. (1) bekezdésében a Bv. tvr. 28/A. -ának szövegrész helyébe a Bv. tvr. 28/B. - ának szövegrész, e) 168. (1) bekezdésében a Bv. tvr. 28/A. -a szövegrész helyébe a Bv. tvr. 28/B. szövegrész, f) 168. (3) bekezdésében a Bv. tvr. 28/A. -ában szövegrész helyébe a Bv. tvr. 28/B. -ában szövegrész, g) 178. (2) bekezdésében az az igazságügyi és rendészeti miniszter szövegrész helyébe az a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter szövegrész, továbbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba szövegrész helyébe az a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterhez szövegrész, h) 182. (1) bekezdés b) pontjában az igazságügyi és rendészeti miniszternek szövegrész helyébe az igazságügyért felelős miniszternek szövegrész, i) 182. (2) bekezdésében az igazságügyi és rendészeti miniszter szövegrész helyébe az igazságügyért felelős miniszter szövegrész, j) 228. (1) bekezdésében az igazságügyi és rendészeti miniszterhez szövegrész helyébe az igazságügyért felelős miniszterhez szövegrész, k) 261. (2) bekezdésében és ában az igazságügyi és rendészeti miniszter szövegrész helyébe az igazságügyért felelős miniszter szövegrész, l) 1. számú melléklet 3. pontjában a merülő forraló szövegrész helyébe vízforraló (túlmelegedés elleni védelemmel) szövegrész

7 5 lép. 2. A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet módosítása 10. A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet [a továbbiakban:13/1996. (XII. 23.) IM rendelet] 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet a fogvatartott által a büntetés-végrehajtási szervnek (a továbbiakban: bv. szerv), valamint a bv. szerv szerződése alapján a fogvatartotti munkáltatást végző más gazdálkodó szervnek (továbbiakban: más gazdálkodó szerv), illetve a bv. szerv, továbbá a más gazdálkodó szerv által a fogvatartottnak okozott kár megtérítésére vonatkozó eljárást szabályozza. 11. A 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kártérítési eljárást az a bv. szerv folytatja le, ahol a kár bekövetkezett, a más gazdálkodó szervezetnél munkát végző fogvatartott esetén pedig a gazdálkodó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló bv. szerv. Ha a fogvatartott a kártérítési igényét más bv. szervnél jelentette be, ez a szerv a kártérítési igényt tartalmazó iratot haladéktalanul megküldi az eljárás lefolytatására jogosult bv. szervnek. 12. A 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 14. (1) Ha a fogvatartott a szabadulásakor forintot meg nem haladó összeggel tartozik, azt felhívásra önként nem fizeti meg és a tartozás összegének a keresményből való levonására nincs lehetőség, a bv. szerv vezetője a fogvatartott tartozását elengedi. (2) Ha a fogvatartott szabadulásakor a költségvetésről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott kis összegű követelést meg nem haladó összeggel tartozik, azt felhívásra önként nem fizeti meg és a tartozás összegének a levonására nincs lehetőség, a bv. szerv vezetője a fogvatartott tartozását részben vagy egészben elengedheti. (3) A 13. (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt okok fennállása esetén az (2) bekezdés nem alkalmazható.

8 6 3. A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosítása 13. A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet [a továbbiakban: 5/1998. (III. 6.) IM rendelet] 9. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A fogvatartott munkaképtelenségét a bv. orvos állapíthatja meg, legfeljebb egy évig terjedő időtartamra. (2) A fogvatartott munkaképtelenségének az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb időtartamra, illetve véglegesen történő megállapítását a Központi Kórház Felülvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) végzi. 14. Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 14. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A fogvatartottnak a Bv. tvr. 44. (5) bekezdése szerinti munkáltatása esetén a fogva tartó bv. intézet a szerződés alapján szükség szerint közreműködik abban, hogy a fogvatartott munkaköri alkalmassági vizsgálata elvégezhető legyen. 15. Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 15. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A gyógyászati segédeszköz térítési díjának átvállalásáról való döntés előtt vizsgálni kell a Bv. trv. 47. (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését. Azt, hogy a fogvatartott munkavégző képességének megőrzéséhez vagy helyreállításhoz szükséges-e az, hogy gyógyászati segédeszközt kapjon a bv. orvos állapítja meg. A térítési díj átvállalását a bv. intézet parancsnoka egy évet meghaladó fogvatartás esetén egy évre kiterjedően engedélyezi. A fiatalkorú fogvatartott, a fogvatartott várandós nő és az anya gyermek részlegen elhelyezett gyermek gyógyászati segédeszközzel való térítésmentes ellátását az orvos utasítása alapján a bv. intézet biztosítja. 16. Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 22. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A fogvatartott nőt, ha a várandósság hatodik hónapját követően kérelmére továbbra is részt vett a munkavégzésben a szülés várható időpontja előtt 28 nappal a munkavégzés alól fel kell menteni. A felmentést a bv. orvos a szülési szabadsággal megegyező időtartamra engedélyezi, kivéve azt az esetet, ha a szülő nő a Bv. tvr. 44. (1a) bekezdés c) pontja alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

9 7 17. Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 36. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 36. A fiatalkorú fogvatartott, a fogvatartott várandós nő és az anya gyermek részlegen elhelyezett gyermek térítésmentes gyógyszerellátását az orvos utasítása alapján a bv. intézet biztosítja. Térítésmentes gyógyszerellátást orvosi javaslatra, méltányosságból a bv. intézet parancsnoka engedélyezi. Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 18. a) 19. (1) bekezdésében az igazságügyi és rendészeti miniszter szövegrész helyébe az igazságügyért felelős miniszter szövegrész, b) a 19. (2) bekezdésében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot szövegrész helyébe az igazságügyért felelős minisztert szövegrész, c) 40. -ában és 41. (1) bekezdésben az Egészségügyi Igazgatóság szövegrész helyébe a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi szakterületének vezetője szövegrész lép. 4. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet módosítása 19. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet [a továbbiakban: 2/1999. (II. 11.) IM rendelet] 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. E rendeletet kell alkalmazni a büntetés-végrehajtási szervezeten (a továbbiakban: bv. szervezet) belül működő minden büntetés-végrehajtási szervnél (a továbbiakban: bv. szerv) foglalkoztatott fogvatartott szervezett munkavégzésére és szervezett tevékenységére. 20. A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 6. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

10 8 (4) A bv. szervek állományába tartozó munkavállalóknak a fogvatartottakkal kapcsolatos munkavédelmi feladatait és ellenőrzési kötelezettségeit a munkaköri leírásban is meg kell határozni. 21. A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. Az Mvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4. -ának alkalmazásában a bv. szerv létszámánál a büntetés-végrehajtási szervek állományába tartozó munkavállalók és a foglalkoztatott fogvatartottak összlétszámát kell figyelembe venni. 22. A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Azoknak a fogvatartottaknak, akik saját vagy mások testi épségét veszélyeztető munkakörben dolgoznak, az Mvt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettség teljesítése érdekében, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló./2011. (.) BM rendelet 5. (1) bekezdés h) pontja szerinti munkavédelmi vizsgabizottság előtt munkavédelmi vizsgát kell tenni. 23. Hatályát veszti a 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 2. e) pontja, a a, a 6. (5) bekezdése, a 7. -a, a 8. (1) és (3) bekezdése, a a, a 11. -t megelőző alcíme, a 15. utolsó mondata és a 18. -a. 5. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása 24. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet] 1. (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: (2) Ebben a rendeletben helyi bíróságon a városi és a kerületi bíróságot is érteni kell. 25. A 9/2002. ( IV. 9.) IM rendelet 14. -át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

11 9 A törvényszék, az ítélőtábla, illetve a Kúria előtt jogerőre emelkedett ítélet 26. A 9/2002. ( IV. 9.) IM rendelet 93/A. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Amennyiben a bíróság az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi dolgozót egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, illetve akár a szabadságvesztés mellett, akár önállóan az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítélte, a bíróság jogerős határozatáról a terhelt működési nyilvántartásból, illetve a kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékből való törlése végett két példányban értesítőlapot állít ki, és egy-egy példány megküldésével értesíti az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szervet, valamint az illetékes egészségügyi szakmai kamarát. A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 27. a) 4. (6) és (10) bekezdésében, 15. (1) bekezdésében, 22. (5) bekezdésében, 59. (1)-(3) bekezdésében, 76. -ában és 122. (2) bekezdésében a Legfelsőbb Bíróság szövegrész helyébe a Kúria szöveg, b) 82. (1) bekezdésében, 83. (4) bekezdésében és 85. (4) bekezdésében a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtói iroda szövegrész helyébe a törvényszéki bírósági végrehajtói iroda szövegrész, c) 4. (9) bekezdésében, 73. (6) bekezdésében, 79. (1) bekezdésében, 83. (3) bekezdésében, 85. (3) bekezdésében és 92. (1) bekezdésében a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtói irodát szövegrész helyébe a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát szövegrész, d) 83. (5) bekezdésében és 92. (2) bekezdésében és a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtói irodának szövegrész helyébe a törvényszéki bírósági végrehajtói irodának szövegrész, e) 5. (1)-(2) és (4) bekezdésében, 6. (3) bekezdésében, 7. (1) bekezdésében és 77. (3) bekezdésében a megyei bíróság elnöke szövegrész helyébe a törvényszék elnöke szövegrész, f) 5. (2) és (3) bekezdéseiben és az 58. -t megelőző címben a megyei bíróságon szövegrész helyébe a törvényszéken szövegrész, g) 8. (1)-(2) bekezdésében, 14. (1) bekezdésében, 22. (4) bekezdésében, 25. (6) bekezdésében, 27. (1) bekezdésében, 46. (2) bekezdésében, 56. -ában, valamint az azt megelőző alcímben, 57. (1) bekezdésében, 58. (1)-(2) és (4) bekezdéseiben és 62. (1) bekezdésében a megyei bíróság szövegrész helyébe a törvényszék szövegrész,

12 10 h) 16. -ában a a megyei bíróság, az ítélőtábla, illetve a Legfelsőbb Bíróság hozta szövegrész helyébe a a törvényszék, az ítélőtábla, illetve a Kúria hozta szövegrész, i) 55. (6) bekezdésében, 57. (3) bekezdésében és 58. (6) bekezdésében a megyei bíróságot szövegrész helyébe a törvényszéket szövegrész, j) 58. (3) bekezdésében a megyei bíróságtól szövegrész helyébe a törvényszéktől szövegrész, k). 62. (2) bekezdésében a más megyei bíróság, az ítélőtábla, vagy a Legfelsőbb Bíróság szövegrész helyébe a más törvényszék, az ítélőtábla, vagy a Kúria szövegrész, l) 145. (2) bekezdésében a megyei gyámhivatalt szövegrész helyébe a szociális és gyámhivatalt szövegrész, m) 128. (3) bekezdésében a megyei gyámhivatalnak szövegrész helyébe a szociális és gyámhivatalnak szövegrész, lép. 28. A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 6. Záró rendelkezések 29. E rendelet január 1-jén lép hatályba és január 2-án a hatályát veszti. Egyetértek: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

13 11 Melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../... szám 1. melléklet a /2011. (..) KIM rendelethez ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről A(z)... [Btk.... (...) bekezdés] miatt -... ellen indított ügyben értesítem, hogy a. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria... terhelt... állampolgár (aki...-n, napján született... anyja neve:...,... lakos) előzetes letartóztatását a év... hó... napján kelt... /20.../... számú, illetőleg a(z)... Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a év... hó... napján kelt... /20.../... számú végzésével - elrendelte - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el - óvadék megfizetése mellett megszüntette. a napján kelt... számú határozatával felülvizsgálta (Be ). A vádlott előzetes letartóztatását - meghosszabbította - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el. Az előzetes letartóztatás - az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, - a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, - a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat. A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső - fiatalkorú. A bűncselekmény büntetési tétele:.. A bíróság a terheltet a év... hó... napján kelt.../20.../... számú ítéletével, illetve a... Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a év... hó... napján kelt.../20.../... számú ítéletével... miatt nem jogerősen... büntetésre ítélte, amelybe a terhelt által... év... hó... napjától... év... hó... napjáig és az... év... hó... napjától... év... hó... napjáig előzetes fogvatartásban, illetőleg a... év... hó... napjától... év... hó... napjáig... év... hó... napjától... év... hó... napjáig házi őrizetben töltött időt oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, beszámította. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata:... [Btk.... (...) bekezdés] A terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk.... (...) bekezdés]. A terhelt a szabadságvesztés büntetés... részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra [Btk... (...) bekezdés pont]. Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be (2) bekezdés].

14 12 A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását - javítóintézetben; - büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. Az óvadék megállapításáról... (bíróság megnevezése) határozott jogerősen. Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól való eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 136. ] Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - korlátozni szükséges, annak módja: - szóban érintkezhet / nem érintkezhet, - személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet, - írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet, - hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. (3) bek. b) pont]. Az előzetesen letartóztatott más személlyel - szóban érintkezhet / nem érintkezhet, - személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet, - írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet, - kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. (3) bek. b) pont]. Megjegyzés: Ügyészi szám:... Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át. A terhelt a... (bíróság megnevezése) előtt folyamatban volt - levő... számú büntetőügyben előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van - szabadságvesztést tölt. A házi őrizetet a... rendőrkapitányság foganatosítja. Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! a rendőrkapitányság vezetője! a javítóintézet igazgatója! az előzetes letartóztatás foganatosítása! a terhelt szabadlábra helyezése végett!..., évi... hó... napján... a tanács elnöke - bíró 203. Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

15 13 ÉRTESÍTÉS lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről A terhelt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Foglalkozás Munkahelye A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:... város... irányítószám,... utca (tér)... házszám. Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../... számú végzése évi... hó... nap... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../... számú végzése mint másodfokú bíróság évi... hó... nap A lakhelyelhagyási tilalom - a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, - az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig, - a másodfokú eljárás befejezéséig, - az eljárás jogerős befejezéséig tarthat. Ha a bíróság a Be ának (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az év... hónap... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat. A terhelt hetenként/havonta a... rendőrségen köteles jelentkezni. A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a.../20.../... számra hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma:......, évi... hó... napján.... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző... Rendőrkapitányság Vezetőjének 206. Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

16 ... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 14 ÉRTESÍTÉS házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről A terhelt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Foglalkozás Munkahelye A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:... város... irányítószám,... utca (tér)... házszám. Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:... Bíróság /Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../... számú végzése évi... hó... nap... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../... számú végzése mint másodfokú bíróság évi... hó... nap - A bíróság a terhelt házi őrizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a... alatt lévő lakást, kizárólag... céljából... időben... távolságra, úticélra. - A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja - A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti A házi őrizet - a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, - az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb - a Btk a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, - a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, - a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat. Ha a bíróság házi őrizet fenntartásáról határoz [Be (3) bek.], az év... hónap... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat. A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze. A házi őrizet megszegéséről a... /20.../... számra hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság megnevezése és telefonszáma:......, évi... hó... napján.

17 15... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző... Rendőrkapitányság Vezetőjének 206/a. Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

18 16... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../...szám ÉRTESÍTÉS ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről... miatt... ellen indított büntetőügyben a Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a évi... hó... napján kelt.../.../sz. végzésével.../...-n, évi... hó... napján született, anyja neve: lakóhelye:.../ ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el. Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig/az eljárás jogerős befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. Ha a bíróság a Be ának (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja, az év... hónap... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat. Lássa...főigazgató főorvosa Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre - szüntesse meg...., évi... hó... napján. P. H. Megjegyzés:... a tanács elnöke - bíró A terhelt évi... hó... napja óta ideiglenes kényszergyógykezelésben van. A bíróság a vádlottat a évi... hó... napján kelt.../.../...számú nem jogerős ítéletével felmentette, végzésével az előzetes letartóztatását/házi őrizetét megszüntette...., évi... hó... napján.... a tanács elnöke bíró 289. Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról és megszüntetéséről.

19 17 ÉRTESÍTÉS kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről Az elítélt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Lakóhelye (tartózkodási helye postai irányítószámmal) Az ügyben eljárt bíróság megnevezése... bíróság Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:... törvényszék A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:... törvényszék... Ítélőtábla Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte.../20.../... sz. ítélete - végzése évi... hó... nap évi... hó... nap.../20.../... sz. ítélete - végzése évi... hó... nap évi... hó... nap Kúria.../20.../... sz. ítélete - végzése évi... hó... nap... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria évi... hó... napján jogerőre emelkedett.../20.../... számú határozatával rendelte el a kényszergyógykezelést. A cselekmény Btk. szerinti megnevezése és büntetési tételének felső határa A cselekmény elkövetésének helye és ideje Lássa... főigazgató főorvosa Az ítélet - végzés - jogerős és végrehajtható. A kényszergyógykezelést hajtsa végre - a kényszergyógykezelést szüntesse meg!..., évi... hó... nap A beteg évi... hó... napjától ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll. A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését évi... hó... napjáig elhalasztotta...., 20...évi...hó...nap P. H. P. H.... a tanács elnöke - bíró... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 290. Értesítés kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről.

20 18... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla ÉRTESÍTÉS előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról Az elítélt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Lakóhelye letartóztatása előtt Az ügyben eljárt, de az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:... Bíróság... Törvényszék Kúria... Bíróság... Ítélőtábla Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításánál érintett büntetés: évi... hó... napján kelt.../20.../... sz. ítélete évi... hó... napján kelt.../20.../... sz. ítélete évi... hó... napján kelt.../20.../... sz. ítélete.... szabadságvesztés... közérdekű munka... pénzbüntetés Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításáról rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte, száma és a beszámítás mérve:... Bíróság... Törvényszék... Törvényszék... Ítélőtábla évi... hó... napján kelt.../20.../... sz. végzése évi... hó... napján kelt.../20.../... sz. végzése évi... hó... nap */A bíróság az... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig és az... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig és az... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig és az... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időt - eltöltött időre figyelemmel: 1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek vette 2. A kiszabott közérdekű munkából - munkát... órát kitöltöttnek vett - teljes egészében kitöltöttnek vette A bíróság a házi őrizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjedő házi őrizetben töltött idő felel meg. 3. A kiszabott pénzbüntetést..., azaz... Ft erejéig - teljes egészében lerovottnak nyilvánította...., évi... hó... napján

21 19 A */jel után a nem kívánt szövegrész törlendő!... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző Az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása jogerős és végrehajtható...., évi... hó... napján Megjegyzés... a tanács elnöke - bíró 309. Értesítés előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról.

22 20... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../...szám ÉRTESÍTÉS közérdekű munka jogerős kiszabásáról Az elítélt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Lakóhelye (postai irányítószámmal) Iskolai végzettsége Szakképzettség A közérdekű munka jellege: Az ügyben eljárt bíróság megnevezése... Bíróság... Bíróság Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett Törvényszék Ítélőtábla Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett: Kúria Megnevezése és minősítése A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel): Büntetések: Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte... sz. ítélete évi... hó... nap évi... hó... nap... határozata évi... hó... nap BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) évi... hó... nap... sz. határozata évi... hó... nap Helye és ideje Intézkedések: Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a évi... hó... napjától; évi... hó... napjáig évi... hó... napjától; évi... hó... napjáig évi... hó... napjától; évi... hó... napjáig előzetes fogvatartásban, illetőleg a évi... hó... napjától; évi... hó... napjáig évi... hó... napjától; évi... hó... napjáig évi... hó... napjától; évi... hó... napjáig házi őrizetben eltöltött időt beszámította.

23 21 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri! Tartózkodási helye:..., évi... hó... nap.... a tanács elnöke - bírósági ügyintéző Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére évi... hó... napjáig halasztást kapott...., évi... hó... nap.... bíró - bírósági ügyintéző Megjegyzés: 313/c. Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról.

24 22 ÉRTESÍTÉS a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról... elítéltet, aki...-n, évi... hó... napján született, anyja neve:... lakóhelye:... a... Bíróság/Törvényszék a évi... hó... napján kelt.../20.../... számú, illetve a... Törvényszék/Ítélőtábla/, mint másodfokú bíróság a 20...évi...hó...napján kelt.../20.../... számú ítéletével - végzésével, illetve az Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság évi... hó... napján kelt.../20.../... számú ítéletével - végzésével... miatt jogerősen.../.../ napi tétel, összesen... Ft pénzbüntetésre ítélte. A pénzbüntetést a... BGH Pb.../20... tételszám alatt előírta. Az elítélt a pénzbüntetést - nem - csak részben - fizette meg. A jogerős határozat a pénzbüntetés egynapi tételének összegét.../... forintban állapította meg. Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép. Ezért a bíróság a évi... hó... napján kelt.../20.../... számú végzésével a meg nem fizetett pénzbüntetést.../... nap fogházban/börtönben/fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre változtatta át. A bíróság az előzetes fogvatartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idővel... napi tételt figyelembe vett...., évi... hó... napján. Lássa:... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! Az átváltoztató végzés végrehajtandó. A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre! A szabadságvesztésből az időközben történt... forint befizetésre figyelemmel... napot hajtson végre...., évi... hó... napján.... a tanács elnöke - bíró 320. Értesítés a pénzbüntetés átváltoztatásáról.

25 23... Törvényszék/Ítélőtábla.../20.../...szám ÉRTESÍTÉS A(z)... bűntette (vétsége) miatt... ellen a... Rendőr(fő)kapitányságon... szám alatt indított bűnügyben értesítem, hogy a.. Törvényszék... terhelt,... állampolgár (aki...-n, évi... hó... napján született, anyja neve:....sz. alatti lakos) előzetes letartóztatását a évi... hó... napján kelt.../20.../... számú, illetőleg a... Törvényszék/Ítélőtábla a évi... hó... napján kelt.../20.../... számú végzésével - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb... év... hó... napjáig - elrendelte, - meghosszabbította. A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását javítóintézetben - büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be (2) bek.] Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - korlátozni szükséges, annak módja: - szóban érintkezhet / nem érintkezhet - személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet - írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet - hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. (3) bek. b) pont]. Az előzetesen letartóztatott más személlyel - szóban érintkezhet / nem érintkezhet - személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet - írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet - kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. (3) bek. b) pont]. Megjegyzés: Ügyészi szám:......, évi... hó... napján. Rendőrkapitányság vezetőjének! Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának! Javítóintézet igazgatójának! Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett.... bíró

26 905. Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt. 24

27 25... Törvényszék/Ítélőtábla.../20.../...szám ÉRTESÍTÉS az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt A... miatt... ellen a... Rendőr(fő)kapitányságon... szám alatt indított büntetőügyben értesítem, hogy a. Törvényszék a... gyanúsítottal szemben, aki... született, anyja neve:... lakóhelye:... Őrizetbe vétel napja:... a év... hó... napján kelt.../20.../... számú, illetve a... Törvényszék/Ítélőtábla a év... hó... napján kelt.../20.../... számú végzésével az... év... hó... napján elrendelt és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését. előzetes letartóztatását megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette Ügyészi szám:... Lássa rendőrkapitányság vezetője/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka/ a javítóintézet igazgatója! A szabadlábra helyezést foganatosítsa...., évi... hó... napján.... a tanács elnöke - bíró Az óvadék megállapításáról a.....(bíróság megnevezése) határozott jogerősen. 905/a. Értesítés előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt.

28 ... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla.../20.../... szám 26 ÉRTESÍTÉS elmeállapot megfigyeléséről a vádirat benyújtása előtt... miatt... ellen indított büntetőügyben a bíróság értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a év... hó... napján kelt.../20.../... számú végzésével... - aki született, anyja neve: szám alatti lakos... bv. intézetben/rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő, gyanúsított elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi időtartamra elrendelte/további egy hónappal meghosszabbította. Ügyészi szám:... Lássa Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Főigazgató Főorvosa! Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre...., évi... hó... napján.... bíró - bírósági ügyintéző 905/b. Értesítés elmeállapot megfigyeléséről.

29 27 ÉRTESÍTÉS szabadságvesztés jogerős kiszabásáról Az elítélt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Foglalkozása letartóztatása előtt Lakóhelye (postai irányítószámmal) Az ügyben eljárt bíróság megnevezése... Bíróság Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:... Törvényszék... Törvényszék... Ítélőtábla Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte.../20.../... számú ítélete évi... hó... nap évi... hó... nap.../20.../... számú határozata évi... hó... nap A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: évi... hó... nap Kúria.../20.../... számú határozata évi... hó... nap A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) Megnevezése Helye és és minősítése ideje A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel): A szabadságvesztés végrehajtási fokozata (A törvényhely pontos megjelölésével): A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének tartama (számmal és betűvel): A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezése k Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra. Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra. Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra. Az elítélt a büntetés fele részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra. Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részéből nem bocsátható feltételes szabadságra a Btk. 90. (3) bekezdése alapján Büntetések: Mellékbüntetések: Intézkedések: Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe ideértve a részben felfüggesztett szabadságvesztést is az... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig

30 28... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig előzetes fogvatartásban, illetőleg a évi... hó... napjától évi... hó... napjáig évi... hó... napjától évi... hó... napjáig évi... hó... napjától évi... hó... napjáig házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel meg beszámította. A bíróság megállapította, hogy az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idő beszámításával a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét kitöltötte: igen/nem Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: , évi... hó... napján.... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére Az ítélet jogerős és a fel nem függesztett részében végrehajtható. A szabadságvesztést hajtsa végre...., év... hó... nap P. H. P. H.... a tanács elnöke - bíró A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor került: Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: Megjegyzés: év... hó... napjáig halasztást kapott. A bíróság év... hó... napjáig a halasztást meghosszabbította...., év... hó... nap... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző Csak a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részének elrendelése esetén töltendő ki! A felfüggesztett rész végrehajtását elrendelő bíróság Az elrendelő bíróság határozatának száma és kelte... Bíróság... Törvényszék.../20.../... számú ítélete évi... hó... nap Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett: évi... hó... nap... Törvényszék A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: Kúria... Ítélőtábla.../20.../... számú határozata évi... hó... nap évi... hó... nap.../20.../... számú határozata évi... hó... nap

31 29 Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét a(z) (intézetben) töltötte. Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére Az ítélet jogerős és végrehajtható. A szabadságvesztés hátralévő részét hajtsa végre év... hó... napjáig halasztást kapott. A bíróság év... hó... napjáig a halasztást meghosszabbította...., év... hó... nap..., 20...év...hó...nap P. H. P. H.... a tanács elnöke - bíró 332. Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

32 30 FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! ÉRTESÍTÉS szabadságvesztés jogerős kiszabásáról Az elítélt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Foglalkozása letartóztatása előtt Lakóhelye (postai irányítószámmal) Az ügyben eljárt bíróság megnevezése... Bíróság... Törvényszék Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett: Törvényszék Ítélőtábla A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: Kúria Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte.../20.../... számú ítélete évi... hó... nap évi... hó... nap.../20.../... számú határozata évi... hó... nap évi... hó... nap.../20.../... számú határozata évi... hó... nap BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) megnevezése helye és és minősítése ideje A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel): A szabadságvesztés végrehajtási fokozata (a törvényhely pontos megjelölésével): A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés: Büntetések: Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.... A törvényhely pontos megjelölése:... Mellékbüntetések: Intézkedések: Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az... évi...hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi...hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi...hó... napjától... évi... hó... napjáig előzetes fogvatartásban, illetőleg a... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig

33 31... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, beszámította. Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: , évi... hó... napján.... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére Az ítélet jogerős és végrehajtható. A szabadságvesztést hajtsa végre év... hó... napjáig halasztást kapott. A bíróság év... hó... napjáig a halasztást meghosszabbította...., év... hó... nap..., 20...év...hó...nap P. H. P. H.... a tanács elnöke - bíró... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került: Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: Megjegyzés: 333. Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt.

34 32 ÉRTESÍTÉS javítóintézeti nevelés jogerős kiszabásáról Az elítélt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Foglalkozása letartóztatása előtt Lakóhelye (postai irányítószámmal) Az ügyben eljárt bíróság megnevezése... Bíróság Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett: Törvényszék Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte.../20.../... számú ítélete évi... hó... nap évi... hó... nap... Törvényszék... Ítélőtábla megnevezés e és minősítése A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel):.../20.../... számú határozata évi... hó... nap A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: évi... hó... nap Kúria.../20.../... számú határozata évi... hó... nap BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) helye és ideje Intézkedések: A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig... évi... hó... napjától... évi... hó... napjáig előzetes fogvatartásban eltöltött időt beszámította. Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: , évi... hó... napján.... a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző Lássa a javítónevelő intézet igazgatója! Az elítélt a javítóintézeti nevelés megkezdésére

35 33 Az ítélet jogerős és végrehajtható év... hó... napjáig A javítóintézeti nevelést hajtsa végre. halasztást kapott...., év... hó... nap..., év... hó... nap P. H. P. H bíró tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző Megjegyzés: 333/a. Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről.

36 34 ÉRTESÍTÉS összbüntetés jogerős megállapításáról Az elítélt családi és utóneve (születési családi és utónév is) Születési helye és ideje Anyja neve Foglalkozása letartóztatása előtt Lakóhelye (postai irányítószámmal) Az ügyben eljárt bíróság megnevezése... Bíróság... Törvényszék Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett: Törvényszék Ítélőtábla A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: Kúria Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés (számmal és betűvel) A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés (a törvényhely pontos megjelölésével) Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra. A feltételes Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása szabadságra után bocsátható feltételes szabadságra. vonatkozó rendelkezés Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra. Az elítélt a büntetés fele részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte.../20.../... számú ítélete évi... hó... nap évi... hó... nap.../20.../... számú határozata évi... hó... nap évi... hó... nap.../20.../... számú határozata évi... hó... nap Az elítélt visszaeső különös visszaeső többszörös visszaeső erőszakos többszörös visszaeső Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, valamint az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti. Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül a vagyonelkobzás mellett csak a kell végrehajtani. Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító ítélet összbüntetésbe foglalta Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte... Bíróság/Törvényszék... évi... hó... napján kelt A bűncselekmény (bűntett, vétség) megnevezése A kiszabott büntetés Szabadságvesztés:... év... hó... nap Büntetések:

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9554. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13096. számú törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási jog

Büntetés-végrehajtási jog Büntetés-végrehajtási jog Lajtár István Szűcs András Büntetésvégrehajtási jog Jogi szakvizsga felkészítő kötet Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám Rövidítések jegyzéke...7 1. A büntetés

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26.

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26. Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26. 1998. évi XIX. törvényből lesz a vizsga. Kifejezetten nehéz jogszabály. Két vezérelv irányítja a válogatást:

Részletesebben

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről *

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * ÁLTALÁNOS RÉSZ Alapvető rendelkezések 1. (1) Büntetés vagy intézkedés csak olyan cselekmény miatt alkalmazható, amelyre a törvény az elkövetése idején büntetés

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben

19. A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET MAGATARTÁSI SZABÁLYAI ÉS ANNAK

19. A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET MAGATARTÁSI SZABÁLYAI ÉS ANNAK 19. A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET MAGATARTÁSI SZABÁLYAI ÉS ANNAK MEGVÁLTOZTATÁSA. A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET MEGSZÜNTETÉSE. FIATALKORÚAK PÁRTFOGÓ FELÜGYELETE. A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET VÉGREHAJTÁSA A VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSA

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. számú melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. október 1-jén

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

T/11112. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról

T/11112. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11112. számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013. évi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

ALAPFOKÚ SZAKISMERETI KÉPZÉS

ALAPFOKÚ SZAKISMERETI KÉPZÉS Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis.uk@bv.gov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. I. Általános rendelkezések (1) Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Táncművészeti Főiskolával, mint felsőoktatási intézménnyel hallgatói

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok,

H A T Á R O Z A T. helyt adok, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/943- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

FÓRUM. Egy kényszerintézkedés múltja és jelene

FÓRUM. Egy kényszerintézkedés múltja és jelene FÓRUM Egy kényszerintézkedés múltja és jelene Röviden az előzményekről A szigorított őrizet relatíve határozatlan tartamú szabadságvesztés jellegű kényszerintézkedés, melyet a határozott tartamú szabadságvesztés-büntetés

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. Országos Rendőrfőkapitány Papp Károly r. altábornagy Szám: 29000/105/794-18/2014. P. Tárgy: alapjogot érintő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Szám: 29000/105-1107- /2013. RP. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105-1107- /2013. RP. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Telefon: (06-1) 443-5573 / 33-104 Telefax: (06-1) 443-5733 / 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105-1107-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályok 10. A tankötelezettség

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1007 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben A Legfőbb Ügyészség 1997 első félévében megvizsgálta a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásának törvényességét ai, Igazságügyi

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

A Kormány 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 78. szám 14. Tájékoztatás a tagokat terhelő fizetési kötelezettségekről, díjakról, azok mértékéről, összegéről, felszámítási szabályairól, ezen belül különösen

Részletesebben

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás. a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról

14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás. a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról 14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TANULÓI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TANULÓI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: 0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Érvényes: 2015. december 1-jétől Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

T/4656. számú törvényjavaslat. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

T/4656. számú törvényjavaslat. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4656. számú törvényjavaslat Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről *

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * JeMa 2011/1 Büntetőjog Szabolcsi László A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés törvényi tényállása tárgyi

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

SZAKMAI INDOKOLÁS. 2. Tartalmi összefoglaló

SZAKMAI INDOKOLÁS. 2. Tartalmi összefoglaló SZAKMAI INDOKOLÁS 1. Az előterjesztés célja Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló, jelenleg egyeztetés alatt álló

Részletesebben

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/411- /2014.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA 1 AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2003. január 1. 2003. december

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER FELHÍVÁS A nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretében folytatott

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

A Kormány../2007. ( ) Korm. rendelete. egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány../2007. ( ) Korm. rendelete. egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról TERVEZET 1. számú melléklet a 6591/2007. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány./2007. ( ) Korm. rendelete egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Egyes foglalkozás-egészségügyi feladatok

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 1. kiadás 2. módosítás 2 (34). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 53-2014/2015. (2015.03.17.) számú határozattal elfogadva Hatályos: 2015.03.18. napjától 1.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi szeptember hó 12. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény

Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ irományszúm : T --+G/f Érkezett 2012 J Ú L 1 1 Képviselői önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény a nemzetbiztonsági

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak. A

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről ... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../...szám 1. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 1. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

MŰHELY. Törvényes bánásmód. a fogvatartottak elhelyezésének, anyagi és egészségügyi ellátásának

MŰHELY. Törvényes bánásmód. a fogvatartottak elhelyezésének, anyagi és egészségügyi ellátásának Törvényes bánásmód A fogvatartottak elhelyezése, anyagi és egészségügyi ellátása Az emberi és állampolgári jogok biztosítása iránti igény fokozottan jelentkezik a büntetőjogszabályok végrehajtása során.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. J A N U Á R NEMZETI

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben