Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot. HU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot. HU 1"

Átírás

1 használja a Kezdőlap lapot. HU 1 A MAGYAR BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG A magyar büntetőeljárás hagyományosan a francia eredetű, ún. kontinentális rendszerű büntetőeljárás felépítését követi, ezért az eljárás bírósági szakaszát megelőzi egy nem nyilvános (titkos) szakasz a vizsgálat", vagy ahogy nálunk a törvény nevezi: nyomozás" amelyben az erre kijelölt hatóság felderíti és összegyűjti a vád számára a bizonyítékokat, ezeket megvizsgálja, majd átadja a vádhatóságnak, az pedig a maga részéről eldönti, hogy a bizonyítékok elegendőnek ígérkeznek-e egy bűnösséget kimondó ítélet kieszközléséhez. Ha nem, megszünteti az eljárást, ha igen, vádat emel. Ezt követi vádemelés esetén a bírósági szakasz. Az Emberi jogok és alapvető szabadságok európai egyességokmányához ( Konvenció ) hazánk 1989-ben csatlakozott. jogunk így összhangban van az emberi jogoknak az Európai Konvencióban adott értelmezésével és az Alkotmánnyal. Jogrendszerünkben a bűncselekmények nagy részét közvád alapján üldözik; vádat általában az Ügyészség emel; csak néhány általában kevésbé súlyos esetben alkalmazzuk azt a megoldást, hogy a károsult magánvádas eljárást kezdeményez; vádat emel (feljelentést tesz) a bíróságnál és azt maga képviseli. A következőkben azon eljárás szabályait mutatjuk be, amelyet közvád alapján üldözendő bűncselekmények miatt kezdeményeznek, mivel ezek számítanak jellemzőnek. 1. Hatóságok: 1.1. A nyomozó hatóságok: A rendőrség, amely általános nyomozó hatóság, mert minden bűncselekmény miatt eljárhat, amelyet jogszabály nem utal más nyomozó hatóság hatáskörébe A nyomozó ügyészségek, amelyek az összes bűnügyben nyomozhatnak és bizonyos esetekben kizárólagos nyomozati joguk van (pl. a parlamenti képviselők, bírák, ügyészek, rendőrök bűnügyeiben hivatali tevékenységük alatt vagy más törvényben szabályozott ügyekben) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a törvényben meghatározott bűncselekmények miatt indított ügyekben végezhet nyomozást A Katonai Ügyészség végzi maga, vagy az illetékes parancsnokok közbejöttével a fegyveres erők tagjai által elkövetett, továbbá az egyes fegyveres testületek (pl. a rendőrség) tagjai által elkövetett katonai bűncselekmények nyomozását A külföldön lévő magyar kereskedelmi hajó vagy polgári légi jármű parancsnoka jogosult nyomozó hatóságként fellépni.

2 használja a Kezdőlap lapot. HU Az ügyészség bármely ügyben maga is nyomozhat, emellett irányítja és felügyeli a többi nyomozó hatóságok eljárását is, különösen törvényességi szempontból. Ezt leginkább az általuk készített iratok alapján végzi, de jelen lehet nyomozási cselekményeknél, valamint a nyomozást saját hatáskörébe vonhatja. A nyomozás befejezése után az ügyész a vádhatóság, s mint ilyen, vádat emel és képviseli a bíróság előtt a vádat; rendelkezhet a vád felett (kiterjesztheti, megváltoztathatja, elejtheti) A bíróság az a hatóság, amely dönt a vádlott büntetőjogi felelősségéről. 2. A nyomozás A magyar büntetőeljárásban a kontinentális (vegyes) rendszernek megfelelően az első szakasz a nem nyilvános, sőt, egyes esetekben kifejezetten titkos nyomozás, amit az ügyész(ség) vagy rendelkezése szerint irányítása és felügyelete mellett a különböző nyomozó hatóságok végeznek. A nyomozás a magyar jog szerint bűncselekmény gyanúja" esetén indítható; nem meghatározott személy ellen tehát, hanem ügyben", vagyis egy olyan már lezajlott történés miatt, amely valószínűleg büntetőjogilag tiltott tettet foglal magában, és tekintet nélkül arra, hogy egy vagy több személy követte-e el, továbbá, hogy e személyek kiléte ismert-e vagy sem. A bűncselekmény gyanúját a hatóság nem puszta spekulációra, hanem külsődleges forrásból származó és így bizonyíthatónak ígérkező értesülésekre építheti. Ilyen külsődleges forrás a feljelentés, amely a büntető eljárások többségének kiváltó oka. Nyomozás indítható bejelentés alapján is. A bejelentés ugyancsak írásbeli vagy szóbeli közlés, amelyben valaki olyan tényekről számol be, melyeket nem közvetlenül tapasztalt, vagy amelyeket gyanúsnak talál ugyan, de jogi megítélésüket illetően bizonytalan, tehát nem állítja róluk, hogy bűncselekményt képeznek, s a hatóságra bízza, hogy az információval mit kezd. Feljelentést, bejelentést bárki tehet. A büntető törvény néhány bűncselekményre feljelentési kötelezettséget ír elő és ennek megszegése büntetendő. A hatóságok és a hivatalos személyek azonban a hivatalos eljárásuk során megtudott bűncselekményeket kötelesek feljelenteni; e kötelezettség megszegése hivatali kötelességszegés, és mint ilyen, a körülményektől függően fegyelmi vétség vagy bűncselekmény. Nyomozás indítható végül a nyomozó hatóság saját észlelése alapján is. A nyomozó hatóságként is funkcionáló szervezeteket a rájuk vonatkozó törvények feljogosítják arra is, hogy a bűnözés elleni általános küzdelem keretében értesüléseket gyűjtsenek a bűnelkövetési lehetőségekről, alkalmakról, a szokatlan vagy kétes eseményeket regisztrálják, fejleményeiket figyelemmel kísérjék, az így nyert értesüléseket rendszerezzék, értékeljék, és így a bűnügyi operatív helyzetet, s annak változásait számon tartsák, továbbá, ha gyanús tevékenységet észlelnek, céltudatos adatgyűjtést folytassanak annak kiderítésére, hogy nem történt-e bűncselekmény.

3 használja a Kezdőlap lapot. HU 3 Ez az adatgyűjtés amelynek természetesen szabályozott rendje van titkos; célja a bűnelkövetés megtörténtének valószínűvé tétele vagy kizárása. Módszerei: az információ-vásárlás, a bizalmi személyek, informátorok alkalmazása, a nem magánterületen végzett megfigyelés és az észleltek technikai eszközökkel történő rögzítése, különféle csapdák állítása, fedővállalkozások létesítése és fedőokiratok készítése útján mindezen műveletek leplezése, továbbá ügyészi engedéllyel más hatóságok adattáraiból való adatkérés, fedett nyomozó bevezetése, minta-, bizalmi- és álvásárlás, végül meghatározott, főként a (nemzetközi) szervezett bűnözés körébe eső bűncselekmények felderítése végett bírói engedéllyel jogosultak magánterületre behatolva technikai eszközökkel az ott történő eseményeket is megfigyelni és rögzíteni, leveleket és más távközleményeket kézbesítés előtt felbontani és tartalmukat megismerni és rögzíteni, távbeszélőn folytatott beszélgetéseket titokban lehallgatni és technikai úton rögzíteni, valamint magánhelyiségeket titokban átkutatni. Miután a nyomozó hatóság megkapta a feljelentést (bejelentést) vagy a bűnügyi felderítő és hírszerző részlegétől a titkos információgyűjtés (pozitív) eredményét összefoglaló anyagot, 3 napon belül dönteni köteles, hogy a feljelentést elutasítja, vagy a nyomozást elrendeli. A feljelentés elutasításához megalapozott írásbeli indoklásra van szükség, a nyomozás elrendeléséhez elegendő a bejegyzés az ügyiraton. Vannak természetesen halasztást nem tűrő esetek; tettenéréskor a tettest bárki elfoghatja, hogy menekülését megakadályozza, a nyomozó hatóság őrizetbe veheti, valamint a bizonyítékok biztosítása érdekében azonnal megkezdheti a szemle, a házkutatás, a személy átvizsgálásának végrehajtását, a tárgyi bizonyítékokat lefoglalhatja. A nyomozás célja és rendeltetése a magyar büntetőeljárási törvény szerint a tényállás mielőbbi megállapítása annak érdekében, hogy a vádló a vádemelésről dönteni tudjon. Ennek a tevékenységnek az időbeli kereteit a törvény 2 hónapban szabja meg. Ha az ügy bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály miatt a nyomozás időben nem fejezhető be, az illetékes ügyész, illetőleg annak felettese jogosult a határidőt meghosszabbítani. A nyomozás egy későbbi szakasza, amikor a hatóság a megszerzett és feljegyzett adatok alapján a logikai valószínűség szintjén hivatalosan is meg tudja állapítani, hogy a nyomozott bűntettnek ki a tettese. Ilyenkor ezt az előírt formalitásokat betartva közli az illetővel, és ettől kezdve az eljárás már nem csak a cselekmény miatt, hanem az egyénileg azonosított személy vagy személyek ellen is folyik. Meghatározott személy ellen azonban két évnél hosszabb ideig nyomozás nem folytatható. A nyomozás ura az ügyészség, amely jogosult és köteles a nyomozás törvényességét felügyelni. Ha nem az ügyészség, hanem a nyomozó hatóság rendeli el a nyomozást, arról haladéktalanul értesítenie kell az illetékes ügyészt (ügyészséget). Az ügyész jogosult arra, hogy az eset iratait bármikor bekérje, vagy hogy ezekbe betekintést nyerjen a nyomozó hatóságnál, a nyomozás állását, menetét illetően, valamint hogy utasításokat adjon a nyomozás irányára,

4 használja a Kezdőlap lapot. HU 4 bizonyos nyomozati cselekmények végrehajtására és a végrehajtás módjára vonatkozóan. Az érintettek panasszal élhetnek az ügyésznél a nyomozó hatóság döntései, intézkedései, illetőleg intézkedéseinek elmaradása miatt, azaz az ügyészség a jogorvoslati fórum a nyomozóhatósággal szemben. Bírói feladat a nyomozás idején a személyi szabadságot korlátozó és bizonyos más kényszerintézkedések felől, valamint egyes esetekben a házkutatásról és lefoglalásról való döntés, kompetenciái közé tartoznak bizonyos a rendőrségi információszerzésnél és felderítésnél már említett titkos információgyűjtési módszerek, amennyiben ezeket a nyomozás keretei között kell alkalmazni. A bíróság a tanúvédelemmel kapcsolatos feladatokat is ellát. Mindebből látható, hogy a nyomozás a magyar jogrendszerben vizsgálat" jellegű, vagyis a nyomozó hatóság végső soron nem kizárólag a vádhatóság számára készíti elő a büntető pert, mint az angolszász rendszerben, hanem közvetve a bíróság számára is, mint a francia vagy az osztrák rendszerben a vizsgálóbíró. Ha a nyomozás eredményeként beszerzett adatok valószínűvé teszik azt, hogy tényleg bűncselekmény történt, s hogy ki volt annak az elkövetője vagyis meghatározott egyénnel szemben a bűnelkövetés gyanúja megalapozottá válik a nyomozó hatóság jogosult és köteles az illetővel hivatalosan is közölni, hogy milyen tényeket lát a terhére megállapíthatónak (minek az elkövetésével gyanúsítja); mi a törvény szerint a kérdéses cselekmény, mint bűncselekmény megnevezése és minősítése; köteles őt jogaira kioktatni és módot adni neki arra, hogy a gyanúsítással szemben a védekezését előadja. A gyanúsítottat megilleti a hallgatás joga; erre is ki kell oktatni. Joga van védőhöz; joga van ahhoz is, hogy védő kirendelését kérje, ha anyagi lehetőségei folytán nem tud ügyvédet megbízni a védelem ellátásával, ha pedig a törvény értelmében védő közreműködése kötelező, a hatóságnak még a terhelt akarata ellenére is ki kell rendelnie védőt. A védekezését a bizonyítékok tükrében kell vizsgálni. Ha a terhelt kihallgatása és a védekezése által szükségessé tett egyéb nyomozási cselekmények végrehajtása megtörtént, a nyomozás véget ér. A hatóságnak ilyenkor értékelnie kell az összegyűjtött adatokat, és el kell döntenie, hogy mi legyen az ügy további sorsa. Bizonyos esetekben maga a nyomozó hatóság is jogosult arra, hogy az eljárást megszüntesse vagy felfüggessze; egyébként az iratokat a megfelelő javaslatokkal együtt továbbítania kell az ügyészséghez. A nyomozás idején s egyáltalán: a büntetőeljárásban sokszor komoly erők lépnek működésbe az eljárás sikerének megakadályozása érdekében, s ezek ellen a hatóságnak kényszert kell alkalmaznia avégett, hogy a szükséges személyek és dolgok a kellő időben és a kellő helyen jelen legyenek. Őrizetbe vételt a nyomozó hatóság jogosult elrendelni; leghosszabb időtartama kivételes esetektől eltekintve 72 óra. Az előzetes letartóztatás kérdésében rendszerint a nyomozó hatóság kezdeményezésére tett ügyészi indítvány

5 használja a Kezdőlap lapot. HU 5 alapján a terhelt (és a védő) személyes meghallgatása után a nyomozási bíró dönt. Ha elrendeli az előzetes fogva tartást, úgy az egy hónapig tart, de ez az időtartam szükség esetén többször is ám egy éven túl csak a Legfelsőbb Bíróság részéről meghosszabbítható. Ideiglenes kényszergyógykezelés rendelhető el kóros elmeállapotú személyek esetében. A házi őrizet és lakóhely elhagyásának tilalma az előzetes letartóztatást is lehetővé tevő okok fennállása esetén alkalmazható, illetőleg (készpénzzel is leróható) óvadék fejében szabadon bocsátás is elrendelhető. A tulajdonjogot a lefoglalás, zár alá vétel, valamint biztonsági intézkedés (a zálogként igénybe vehető vagyonrészek és dolgok átmeneti lefoglalása, illetőleg zárolása sürgős esetekben arra az időre, amíg a zár alá vétel alakszerűen végrehajtható) jogcímén, a házjogot valamint a személyiségi jogokat a házkutatás és a motozás jogcímén korlátozni lehet. Informatikai rendszer üzemeltetője kötelezhető arra, hogy meghatározott adatokat az eljárás érdekében megőrizzen. Kivételesen, halaszthatatlan sürgősség esetén (pl. bűntettes nyomon üldözése és elfogása) a házkutatás, motozás és lefoglalás írásbeli határozat nélkül is foganatosítható. Miután a tárgyi bizonyító eszköz megtalálása maga is fontos és megismételhetetlen tény, ennek hiteles igazolása érdekében a törvény a házkutatáshoz, motozáshoz és lefoglaláshoz hatósági tanúk vagyis elfogulatlan kívülálló személyek közreműködését az érdekeltek kérésére kötelezővé teszi, egyébként megengedi. Ugyanez a kívánalom a szemlénél, a felismerésre bemutatásnál és a bizonyítási kísérletnél is. A tanúbizonyítás világszerte a legelterjedtebb bizonyítási módszer; ugyanakkor világszerte terjedő jelenség a tanúk megfélemlítése, amit leginkább a bűnöző szervezetek alkalmaznak az igazságszolgáltatás megbénítására. Ezért a tanúk védelmét szolgáló intézmények meghonosítását általában úgy szokás kezelni, mint elsősorban a szervezett bűnözés elleni eszköztár egyik fontos összetevőjét. A tanúk megvédését szolgáló intézkedéseket három csoportba szokás sorolni: fizikai védelem eljárásjogi védelem a bűnszervezetek olyan volt tagjainak védelme, akik az igazságszolgáltatással való együttműködést vállalják. A fizikai védelem alapvetően közbiztonsági feladat. A magyar jogrendszerben is így jelenik meg: külön jogszabály szól arról, hogy a rendőrség köteles a büntető eljárás résztvevőit a szükséges esetekben megfelelő védelemben részesíteni. Az eljárásjogi védelem a büntetőeljárás szabályainak rendes alkalmazásával szembeni kivételes bánásmódra ad lehetőséget az olyan tanúk javára, akik ezt a hatóság megítélése szerint is indokoltan, kellő okkal kérik. Így mód van arra, hogy a tanú általában a terhelt számára is hozzáférhető személyi adatait (neve, születési helye, anyja neve, lakóhelye, foglalkozása, személyi száma) a

6 használja a Kezdőlap lapot. HU 6 neve kivételével a hatóság zártan kezelje, vagyis a terhelt számára tegye megismerhetetlenné. A tanú írásos vallomástétele is lehetséges. Az a tanú, akit a bíróság az ügyész kérelme alapján a nyomozás alatt különösen védetté nyilvánít, a nyomozás alatt nem a nyomozó hatóság előtt, hanem az arra kijelölt bíró előtt, az ügyész jelenlétében teszi meg vallomását. Erről jegyzőkönyv készül. A programszerű védelmet egy különleges szabályozás alapján hajtják vére. A bűnszervezeteknek az igazságszolgáltatással való együttműködésre kész tagjai (az ú. n. pentito -k) számára a magyar jog a programszerű védelem mellett a különösen védett tanú" szerepkörét ajánlja. A programszerű védelemben részesült személyek a pentitók, a családtagjaik, ill. a különösen védett tanúk és családtagjaik az egyszerű fizikai védelmen túl támaszkodhatnak akár nemzetközi együttműködés keretében végrehajtott - biztonságos helyre való költözés, fedődokumentumok, és a személyiségük ideiglenes vagy végeleges megváltoztatásának lehetőségére. A szervezett bűnözés elleni fellépés eszköztárába is besorolható két további eljárásjogi intézmény: - A nyomozó hatóság és a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személy között jogunk bizonyos határok között egyezkedést" enged. Ha a bűnelkövető vállalkozik arra, hogy a nyomozó hatósággal együttműködik (pl. információkat szolgáltat vagy akár, mint különösen védett tanú, vallomást tesz), s az ehhez fűződő bűnüldözési (vagy nemzetbiztonsági) érdek jelentősebb, mint amilyen az állam vele szemben fennálló büntetőigénye, amit az ügyész véleményez, a hatóság az erre feljogosított ügyész előzetes engedélyével a vele szembeni feljelentést elutasíthatja vagy a már megindított nyomozást megszüntetheti. - A bűnügyi hírszerzés és felderítés érdekében előzetes ügyészi engedéllyel fedett nyomozók, azaz a nyomozó hatóság olyan tagjai is alkalmazhatók, akik e minőségüket leplezik. A fedett nyomozó e szolgálati feladatának teljesítése során kerülhet olyan helyzetbe, hogy a siker vagy a lelepleződés elkerülése érdeke a büntető törvény által egyébként tiltott cselekményt kényszerül elkövetni. Ha a szolgálni kívánt bűnüldözési érdek jelentősebb, mint az, amely a fedett nyomozó elleni büntető igény érvényesítése mellett szól, az ügyész jogosult a fedett nyomozó elleni feljelentést elutasítani, vagy a már megindult nyomozást megszüntetni. Nem mellőzhető a büntetőjogi felelősségre vonás olyan cselekmény miatt, amely az emberi élet szándékos kioltásával járt. 3. A büntetőeljárás ügyészi és bírósági szakasza A nyomozó hatóságtól megkapott iratokat az ügyész megvizsgálja és ha úgy találja, hogy a tett elkövetését és a terhelt büntetőjogi felelősségét sikeresen lehet bizonyítani a bíróság előtt, vádat emel. A vádemelés a bűncselekmény súlyosságától és bonyolultságától függően különböző módokon történhet:

7 használja a Kezdőlap lapot. HU 7 a) A vádemelés rendes" módja a vádirat, melyben az ügyész közli a vádlott személyi azonosító adatait, leírja azt a bűncselekményt megvalósító tényállást, melyet be kíván bizonyítani és megjelöli annak a büntető törvénykönyv szerinti szabatos minősítését, valamint előterjeszti indítványait. b) Ha a törvény az eljárás tárgyául szolgáló bűncselekményre legfeljebb 8 évi szabadságvesztés-büntetést ír elő és a terheltet tetten érték vagy beismerő vallomást tett, az eset ténybeli és jogi megítélése egyszerű és a bizonyítékok rendelkezésre állnak, az gyanúsítás közlésétől számított 30 napon belül az ügyész a terheltet vádirat nélkül a bíróság elé állíthatja. Ilyenkor neki kell gondoskodnia arról is, hogy a védő, valamint a tanúk, szakértők, stb. megjelenjenek és az egyéb szükséges bizonyítékok is ott legyenek. A vádat szóban kell előadni, egyébként a tárgyalás a szokásos módon történik. c) Ha az eljárás tárgyául szolgáló bűncselekményre a törvény legfeljebb 8 évi szabadságvesztés-büntetést ír elő, a terhelt a nyomozás során beismerő vallomást tett vagy a bíróság előtt hajlandó beismerő vallomást tenni, illetőleg lemond a tárgyalásról, valamint az ügyész a tett elkövetésének körülményeire való tekintettel megelégszik három évig terjedő szabadságvesztés kiszabásával, a bíróság elfogadhatja azt. Ilyenkor a bíróság meghallgatja a vádlottat, s ha az olyan beismerő vallomást tesz, amelyet a bíróság is hitelérdemlőnek talál, minden további bizonyítási eljárás nélkül elítélik. d) Kevésbé súlyos esetekben az ügyész javasolhatja, hogy a bíróság az indítványozott pénz-, vagy legfeljebb felfüggesztett szabadságvesztés büntetést tárgyalás nélkül, írásban szabja ki. A vádlott ilyenkor a bírósági határozat kézhezvétele után kérheti tárgyalás tartását, s ilyenkor tárgyalást kell a rendes szabályok szerint tartani.

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések Dr. Nyitrai Endre* A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések I. Bevezetés A hagyományos nyomozati eszközök és módszerek a kiemelt ügyek felderítésekor illetve

Részletesebben

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi- és Büntetés- végrehajtási Jogi Tanszék Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása Szerző: Károlyi László Konzulens:

Részletesebben

A 2014. januári és a 2011. januári lezárású Büntetőeljás kiadványok közötti eltérés.

A 2014. januári és a 2011. januári lezárású Büntetőeljás kiadványok közötti eltérés. 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL ELSŐ RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos,

Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos, Nánási László * A SZERVEZETT BÛNÖZÉS KÉRDÉSEI A MAGYAR ANYAGI ÉS ELJÁRÁSI BÜNTETÕJOGBAN ** (Egy precedensügy tapasztalai) Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos, foglalkozásként űzött, hivatásos,

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2016. április 18. 2016. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3073/2016. (IV. 18.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról... 442 3074/2016. (IV.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A bizonyítás a büntető eljárásban. Be. VII. fejezet, I.-VIII. cím

A bizonyítás a büntető eljárásban. Be. VII. fejezet, I.-VIII. cím A bizonyítás a büntető eljárásban Be. VII. fejezet, I.-VIII. cím Az áttekintés vázlata 1. Néhány adalék a bizonyítás kezdeteiről 2. A bizonyítás fogalma, célja 3. A bizonyítási rendszerek 4. A bizonyítás

Részletesebben

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9554. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest,

Részletesebben

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26.

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26. Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26. 1998. évi XIX. törvényből lesz a vizsga. Kifejezetten nehéz jogszabály. Két vezérelv irányítja a válogatást:

Részletesebben

A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra. III. rész

A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra. III. rész Busch Béla A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra III. rész A cikksorozat I. része a személyiség jogi védelmének általános elvi

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvények összevetése különös tekintettel

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Elnökének 3/2015. számú közleménye az egyezségi kísérletről

A Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Elnökének 3/2015. számú közleménye az egyezségi kísérletről A Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Elnökének 3/2015. számú közleménye az egyezségi kísérletről I. Bevezetés 1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

A titkos információgyűjtés és adatszerzés alkalmazása és eredményének. felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések

A titkos információgyűjtés és adatszerzés alkalmazása és eredményének. felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések A titkos információgyűjtés és adatszerzés alkalmazása és eredményének felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések a bírósági gyakorlat tükrében Szerző: dr. Kenese Attila 2013. március Bevezető

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 1. kiadás 2. módosítás 2 (34). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 53-2014/2015. (2015.03.17.) számú határozattal elfogadva Hatályos: 2015.03.18. napjától 1.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.8. COM(2011) 326 végleges 2011/0154 (COD) C7-0157/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Büntetőjogi ismeretek és gyűlölet-bűncselekmények

Büntetőjogi ismeretek és gyűlölet-bűncselekmények Büntetőjogi ismeretek és gyűlölet-bűncselekmények Legfontosabb tudnivalók arra az esetre, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz, vagy bűncselekményről tudomást szerez Feljelentés Ha valaki úgy érzi, hogy

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Írásszakértő. a büntetőeljárásban

Írásszakértő. a büntetőeljárásban 1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi ügyintéző szak Levelező tagozat Írásszakértő a büntetőeljárásban Konzulens: Dr. Herke Csongor egyetemi docens Készítette: Pásztor Magdolna

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ

SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ Dr. Kardos Andrea dr. Szilágyi Dorottya SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ 2. Büntetéskiszabás Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) kriminálstatisztikai elemzése és gyakorlati tapasztalataink

Részletesebben

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást A nyári iskolaszünetben egyre több diák vállal rövidebb-hosszabb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs, Jakabhegyi út 27.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI, TITOKVÉDELMI SZABÁLYZATA OM-azonosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA 1 AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2003. január 1. 2003. december

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Reckitt

Részletesebben

3. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

3. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 3. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés KTV hozzáférési szolgáltatásra Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata Bevezetés 3. - A büntetőeljárás menete: 1. A NYOMOZÁS 164. (1) A büntetőeljárás - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyomozással kezdődik. (2) A nyomozás során fel kell deríteni a bűncselekményt,

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 2013 ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 8 I.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 8 I.3. A

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás akadályozásának büntetőjogi megítélése Szerző: dr. Fülöp Judit bírósági titkár Komárom, 2014. június 30. I. Bevezetés: Ha a különélő szülők

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás

A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás 2013. 2. szám 87 Mihóné dr. Leitner Judit KECSKEMÉTI VÁROSI BÍRÓSÁG TITKÁRA (KECSKEMÉT) A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás 1. Bevezetés Kezdetben csak bizonyos deliktumokra korlátozódott

Részletesebben

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT MAGYAR GYORSULÁSI SZÖVETSÉG 7100. Szekszárd Keselysi út 3. Nyilv.sz: 64071. IHRA tagsz.: 42862. SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT 2012. Február 18. (v1.2) A MAGYAR GYORSULÁSI SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről *

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * ÁLTALÁNOS RÉSZ Alapvető rendelkezések 1. (1) Büntetés vagy intézkedés csak olyan cselekmény miatt alkalmazható, amelyre a törvény az elkövetése idején büntetés

Részletesebben

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik Házasság Partnerkapcsolatok körében a legvédettebb Alaptörvény védelme, Ptk védelme Házasság megkötése Házasság érvénytelensége Házasság felbontása házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított Sportról

Részletesebben

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA. A XXI. téli OLIMPIAI JÁTÉKOKRA. 2010 Vancouver. ***a legfontosabb tudnivalók kivonata***

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA. A XXI. téli OLIMPIAI JÁTÉKOKRA. 2010 Vancouver. ***a legfontosabb tudnivalók kivonata*** *Jelölések: az eredeti szöveg fordításától eltérő megjegyzések *** *** jelek között olvasható. Amennyiben az eredeti szöveg paragrafusa nem teljes hosszában került idézésre, azt jel mutatja. ***Jelen Szabályzat

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái

Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái Szerző: dr. Gedeon Sándor okl. villamosmérnök, okl. mérnök-közgazdász, jogász, szabadalmi ügyvivő 2014. augusztus A magyar szabadalmi rendszer hatékonyságát

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/14. kötet 71 31992L0119 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 62/69 A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában

A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában 1 dr. Czeglédy Csaba A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában A joggyakorlat alapján a kötelező védelem esetén a védő kirendelésének elmulasztása a terhelt jogainak

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG Az ügyész közérdekvédelmi feladatai Magyarország Alaptörvénye 29. cikkének (1) bekezdése szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Az adatok kezelésével összefüggésben a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket (továbbiakban: Felhasználó) a

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

AZ ÚJ BTK. - 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY - MÓDOSULÁSAI

AZ ÚJ BTK. - 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY - MÓDOSULÁSAI AZ ÚJ BTK. - 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY - MÓDOSULÁSAI (HATÁLYBA LÉPÉSEKOR, ÉS AZT KÖVETŐEN) A 2012. VII. 13. ÉS 2015. SZEPTEMBER 15. KÖZÖTT KIHIRDETETT JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. VASKUTI ANDRÁS

Részletesebben