A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek"

Átírás

1 BALI BARBARA A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek Kutat{som célja az volt, hogy két gener{ció tükrében vizsg{ljam meg és t{rjam fel a különbségeket a holokausztról és annak feldolgoz{s{ról való gondolkod{sban. Kív{ncsi voltam, vajon a fiataloknak vagy nagyszüleiknek van jobban kialakult véleménye a történelemnek erről a fejezetéről, melyikük hogyan részesedik a kollektív emlékezetből, vajon szerintük a film és kifejezetten a t{rgyalt film alkalmas-e arra, hogy form{lja a holokausztról való emlékeinket. Kutat{som sor{n két gener{ció, nyugdíjasok és huszonévesek csoportj{t vizsg{ltam fókuszcsoportos beszélgetéseken keresztül, melyek sor{n a holokausztról és az előzőleg megtekintett, a Roberto Benigni rendezte Az élet szép című filmről beszélgettek ir{nyított kérdések segítségével és különböző feladatok alapj{n. Valamint egy előzetes kérdőívet is kitöltettem velük, aminek segítségével az egyéni emlékeket is vizsg{lni tudtam. Az emlékezetre gyakorolt hat{st teh{t a Benigni filmjén keresztül vizsg{ltam, ami megjelenésekor saj{t haz{j{ban is kétes fogadtat{sra tal{lt újszerű {br{zol{smódja miatt, ugyanis a holokausztot nem a végtelen szenvedés, hanem a túlélni akar{s szemszögéből mutatja be, és a film ink{bb vígj{ték, mint dr{ma, teli mesés elemekkel. A film lényege pedig az, hogy az apa megvédje fi{t a kialakult őrült vil{g borzalmaitól és azt hazudja neki, mikor deport{lj{k őket, hogy ez csak egy j{ték. A főszereplő/rendező pedig végigj{tssza azt, amibe előtte sz{zezrek haltak bele. A rendező maga így vélekedik filmjéről: a néző a film nézése közben nevet, de szíve sz{z darabra törik. 201

2 A kollektív emlékezet, kultur{lis emlékezet fogalm{t sok kutató sokféle módon közelíti meg, de legjobban úgy lehetne defini{lni, hogy minden, amit a t{rsadalom minden korszakban a maga mindenkori vonatkoztat{si keretei közt rekonstru{lni képes. 1 A kollektív emlékezet Murai szerint meglehetősen radik{lis és totaliz{ló kifejezés. 2 Ezért sok szakértő vélekedik úgy, hogy a kollektív emlékezet helyett valami kevésbé radik{lis kifejezést kellene haszn{lni. Maurice Halbwachs a kollektív memória (mémoire collective) fogalm{t részesíti előnyben, mert véleménye szerint b{rmilyen közösség, mint egység bír emlékezettel. Jan Assmann ezzel szemben a kultur{lis emlékezet fogalm{t haszn{lja, míg Young az összegyűjtött emlékezet kifejezéssel él. Susan Sontag szerint: Amit kollektív emlékezetnek neveznek, az nem emlékezet, hanem meg{llapod{s. 3 Ennél a mondatn{l érdemes egy kicsit elidőzni. Hiszen, ha belegondolunk nyilv{nvaló, hogy az egyén emlékezettel bír, amit ha lehetősége van r{, képes kivetíteni a t{rsadalom többi tagj{ra is. Gondolhatunk itt a holokauszt magyar vonatkoz{s{ban Kertész Imrére, aki megannyi művén keresztül adta {t a nem csak a magyar t{rsadalomnak az emlékeit a l{gerben töltött évekről. Emellett megemlíthetjük azokat, akik a tragikus múlt megőrzését hivat{sukként v{llalt{k, mint Primo Levi vagy a Nobel-békedíjas író és emberi jogi aktivista Elie Wiesel, akik szintén szükségét érezték annak, hogy emlékeiket valamilyen form{ban megőrizzék és tov{bbadj{k. 4 Az ő emlékezetük pedig 1 Assmann, Jan: A kultur{lis emlékezet. Ír{s, emlékezés és politikai identit{s a korai magaskultúr{kban. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, p. 2 Murai, Andr{s: Film és kollektív emlékezet, Savaria University Press, Szombathely, p. 3 Uo p. 4 Braun, Róbert: A Bitburg-ügy : emlékezet és történelem hat{r{n in: Holocaust, elbeszélés, történelem. Osiris Kiadó, Budapest, p. 202

3 kivetül a t{rsadalom többi tagj{ra és azt mindannyian különböző módon fogadj{k be. Így a t{rsadalomnak, azaz a kollektív{nak lehet emlékezete valamiről, de az majdnem biztos, hogy egyénenként eltérő. Teh{t, ha kollektív emlékezetről beszélünk, akkor az egyfajta kompromisszumot is mag{ban kell, hogy hordozzon. A t{rsadalom tagjai egyéni emlékezetüket hozz{ igazítj{k a kollektíva emlékezetéhez. Ez az, amit Sontag meg{llapod{s -nak hív. Az elmúlt két évtizedben pedig különösen sürgetővé v{lt az emlékezet és az emlékezés kutat{sa 5 a holokauszt terén, hiszen lassan kihal az a gener{ció, amelyiknek közvetlen, empirikus élményei lehetnek a m{sodik vil{gh{borúval és a holokauszttal kapcsolatban, így nemsok{ra m{r csak különböző közvetítő közegeken keresztül form{lhatjuk a t{rgyalt korról kialakult képünket. Ezek a közvetítő közegek pedig a legkülönfélébbek lehetnek, a múzeumok t{gas termeitől kezdve, az emléknapokon keresztül a mozi v{szonj{ig. Jean Améry holokauszt-túlélő filozófus szerint mindazok, akik szembesültek a koncentr{ciós t{borok vil{g{val, örökké * + magukban hordozz{k a hal{lt, ami egyben azt is jelenti, hogy közöttük s azok között, akik e tapasztalattól megkíméltettek, aligha lehetséges a kommunik{ció. 6 A holokauszt ezért egyedi, ezért nehéz {br{zolni, elmondani, vagyis ink{bb mindezeket helyesen tenni. Ezek 5 Murai, Andr{s: Film és i.m., 11.p. 6 Fehéri, György: Lehetetlen, de musz{j teh{t lehetséges A holokauszt {br{zol{sainak problém{i in: Gantner, B. Eszter - Réti Péter: Az eltűnt hi{ny nyom{ban - Az emlékezés form{i, Nyitott Könyvműhely, Budapest p. 203

4 szerint hi{ba írj{k le, mesélik el a kamer{k előtt, mutatj{k be archív felvételeken, nekünk, akik sosem éreztük a szelet, ami égő {ldozatok utolsó leheletét fújta, sosem lesznek a holokausztról teljesen elsaj{tított emlékeink, b{rmennyire is szeretnénk tudni és érteni mi történt. A holokauszt esetében teh{t élesen vetődik fel a kérdés, hogy lehet-e {br{zolni azt a borzalmat, amit elképzelni sem lehet, és ha igen, akkor hogyan. A XX. sz{zad kevés eseményét dokument{lt{k ennyire alaposan vagy dolgozt{k fel ilyen sok form{ban, és tették így azt a kultur{lis emlékezetünk szerves részévé, mint a holokausztot. A feldolgozók között sz{mos olyan embert tal{lunk, akik maguk is {télték a t{borok borzalmait. Magyarorsz{gon Kertész Imre tett tanús{got az {télt szörnyűségekről - többek között - legismertebb, Sorstalans{g című könyvében, amit később Koltai Lajos moziv{szonra is adapt{lt. Heller Ágnes így vélekedik Auschwitz újrafelfedezéséről : nem Auschwitzra emlékeznek, hanem Auschwitz fikciój{ra. Erről az Auschwitzról filmet lehet forgatni, könyveket és emlékiratokat kiadni, tisztelegni lehet előtte, beszédet tartani róla, könnyet ejteni érte, helyszíneit turistaként fölkeresni s ott emlékművet {llítani. 7 Kérdés teh{t, hogy eléri-e a célj{t egy filmmű, képes-e közvetíteni a közvetíthetetlent. A filmek, melyek közelebb hozz{k a ma emberéhez a múlt történeteit, alapvető fontoss{ggal bírnak az ún. kollektív 7 Heller Ágnes: Auschwitz és Gul{g, Múlt és jövő Kiadó, Budapest, p. 204

5 emlékezet kialakul{s{ban és a kultur{lis emlékezet fenntart{s{ban. A film és kollektív emlékezet teh{t ma m{r elv{laszthatatlanok egym{stól, hiszen a film ma a legnépszerűbb közvetítő közeg, megelőzve a könyvet is. Teh{t a holokauszt-film és a holokausztról való kollektív emlékezet szorosan összekapcsolódik. Több sz{z, a holokauszttal foglalkozó film készült az ötvenes évektől kezdve. Az első tömegfilm a tém{ban pedig 1994-ben l{tott napvil{got. Ez volt Spielberg Schindler list{ja című filmje. A tém{val kapcsolatos m{sik mérföldkőnek sz{mító film az amerikai NBC csatorn{n bemutatott 1978-as Holocaust című filmsorozat volt. Ez ut{n kezdődött el a holokauszt-filmek tömeges gy{rt{sa szerte a vil{gon. A felelősségteljes {br{zol{smód feltétele mellett Tzvetan Todorov bolg{r filozófus kihangsúlyozza, hogy ha szentté avatjuk a holokausztot vagy mítoszt teremtünk belőle, és azt mondjuk, hogy nem lehet megérteni, nem lehet {br{zolni, nem lehet kimondani, valój{ban azt értjük alatta, hogy nem szabad. Ez pedig csak nehezíti az emlékezetben való fennmarad{st és nem könnyíti meg az utódok életét, illetve azt, hogy a következő gener{ciók tanuls{got tudjanak belőle levonni vagy képesek legyenek megérteni azt, amit úgy hívunk: holokauszt. 8 A kérdésre, hogy {br{zolható-e az {br{zolhatatlan Fehéri György azt v{laszolja: Lehetetlen, de musz{j teh{t lehetséges 9 Ezek ut{n az a kérdés maradt, hogy milyen nyelv segítségével {br{zoljunk: dokumentumok, archív felvételek és fotók segítségével vagy j{tékfilmeken keresztül. Persze 8 Todorov, Tzvetan: Az emlékezet felhaszn{l{sa in: Todorov, Tzvetan: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Mérlegen a XX. sz{zad. Napvil{g Kiadó, Budapest, p. 9 Fehéri, György: Lehetetlen i.m., 10.p. 205

6 felmerül, hogy hiszünk-e annak, amit l{tunk, a fényképeknek, hiszünk-e abban, aki filmre vitte a történteket és bízunk-e benne, hogy azt {br{zolta, ami valóban történt. Ha filmeken {br{zolj{k a holokausztot, akkor milyen legyen az {br{zol{s, hogy lehet elérni, hogy nézői megértsék azt? 10 A holokauszt tematik{jú * + alkot{sok szemléletmódja kialakított egyfajta elv{r{s rendszert, * + egyfajta holokauszt-k{nont. 11 Hogy mit takar ez a k{non? Assmann felfog{s{ban a»k{non«fogalm{n a tradíciónak azt a form{j{t értjük, amely tartalmilag a legnagyobb fokú kötelező erővel, formailag pedig a legnagyobb mérvű rögzítettséggel bír. És ami a legfontosabb, hogy v{ltoztatni semmi esetre sem szabad rajta. A kollektív emlékezet emlék fenntartó szerepe mellett fontos mítoszteremtő funkciója is. Ebből a k{nonból való kitörést jelentette a holokausztról szóló j{tékfilmek megjelenése, amelyek nem vették komolyan a mítosz és a k{non kereteinek előír{sait, így Az élet szép című film is. A film első fele a főhős gondtalan életét mutatja be, tal{lkoz{s{t élete szerelmével, mesei elemekkel teletűzdelve. A fordulópont gyerekük születésekor és a vil{gh{borús helyzet fokozód{s{val jön el. A kisfiú elkezd cseperedni és kív{ncsi lesz. Apja pedig mint védőburok óvja a fiút a rideg vil{gtól. De deport{lj{k őket és a feladat egyre nehezebb lesz, az apa viszont nem csügged és tov{bbra is cipeli mag{val a nevetés rettentő erejét. Az utat, melyeken ezrek haltak meg előtte, ő nevetve masírozva teszi meg, tov{bbra is óvva fi{t. A film a m{r felnőtt gyermek 10 Uo p. 11 Kisantal, Tam{s: A holokauszt és a kultúra, avagy a szakad{s történetisége in: Kisantal, Tam{s: Túlélő történetek Ábr{zol{s és történetiség a holokauszt művészetében, Kij{rat, Budapest p. 206

7 visszatekintéséből mutatja be a l{ger életét, azt l{ttatva amit ő érzett és élt {t a t{borban. Az élet szép-ben csak gondosan leplezett utal{sokkal tal{lkozunk, amik az őrült vil{g borzalmaira utalnak, a t{borban j{tszódó jelenetek sor{n sem alkalmaznak naturalista {br{zol{smódot. A film végén az apa meghal, miközben fia egy szekrényben rejtőzködik, ezért a nézők - ahogy a fiú is - csak a puska ropog{s{t hallj{k, ahogy kioltj{k a főhős életét. Lehetséges, hogy eljött az idő, amikor m{r nem csak megengedett, hanem szükségszerű is a k{non hat{rainak feszegetése vagy az abból való teljes kitörés, hiszen annyi alkot{s készült m{r bemutatva a végtelen gyötrelmet és szenvedést, amiből megtudhattuk, hogy mi történt valój{ban. Ma fel kell szabadítanunk az {br{zol{s korl{tait és ezzel magunkat is a teher alól és elmondani: volt, aki túlélte, volt, aki nevetve j{tszott a végső pillanatig, voltak, akik deport{lt{k magukat, hogy nehogy deport{lj{k őket (Radu Mihălileanu: Életvonat) vagy legal{bbis kellett volna, hogy legyen. Benigni pont erre a kellett voln{ -ra épít: Guido a kisfia kérdéseire mindig ésszerű logik{val v{laszol, amit pedig {ltal{ban hitetlen nevetés kísér, ami az ugyan m{r, hiszen ilyen nem létezik! gondolat{t takarja. Ez a gondolat {ll a film fókusz{ban, hogy teljesen irre{lis volt, ami történt, mégis megtörtént és rengetegen voltak, akik ahogy a főszereplő is belehaltak ebbe az irrealit{sba. Kutat{som sor{n teh{t két gener{ció, nyugdíjasok és huszonévesek csoportj{t vizsg{ltam, fókuszcsoportos beszélgetéseken keresztül. A gener{ciók képviselői mind azt mondt{k, hogy a film alkalmas arra, hogy a holokauszt emlékét közvetítse, még azoknak is, akik nem tudj{k, mit értünk ez alatt. Ugyanúgy tetszett nekik és ugyanolyan értékesnek tal{lta a művet mindkét csoport. Mindezek ellenére volt ellentét a két csoport véleménye között. A vizsg{lt csoportok között nagy eltérés mutatkozott a kultur{lis emlékezetből való részesedés tekintetében. A 207

8 kutat{s végén nem v{rt eredményeket kaptam, előzetes hipotézisemmel ellentétben a nyugdíjasok elfogadóbbnak mutatkoztak a holokauszt ilyen módon való feldolgoz{s{val szemben, mint a fiatalok. Bebizonyosodott az a feltevésem is, miszerint az idősebbek lényegesen kevesebb filmélménnyel rendelkeznek, mint a huszonévesek. A két gener{ciónak m{r a tém{hoz való hozz{{ll{s{ban is lényeges különbséget lehetett felfedezni. A fiatalok mag{tól értetődően, szenvtelenül beszélgettek a tém{ról, míg az idősek minden igyekezetük ellenére visszafogottabbak voltak, és volt résztvevő, aki ki is mondta: Erről azért még mindig nem szeretünk beszélni! Ez pedig maga ut{n vonta az érzelmeket is, míg a fiatalok majdnem teljesen érzelemmentesek és objektívak maradtak végig a beszélgetés sor{n, addig a m{sik csoport tagjain l{tható volt, hogy megérinti őket a téma és nem tudnak érzelemmentesen hozz{{llni a holokauszthoz, amit persze nem is kellett, hogy tegyenek. Ez azt eredményezi, hogy b{r a fiatalabbak szerte{gazóbb ismerettel rendelkeznek a holokausztról, az idősebbek viszont - akik tal{n épp azért, mert a t{rgyalt kor gyermekei - sokkal közelebbinek érzik magukhoz a történelemnek eme sötét foltj{t. Által{ban kliséket vetettek papírra a holokausztról, mindannyian azt fogalmazt{k meg, hogy emlékeznünk kell a holokausztra, hogy ne történhessen meg még egyszer. A t{jékozotts{g mértékében megmutatkozó különbségek betudhatók annak is, hogy az időseknek nem tanított{k ezt az iskol{ban, a kommunizmus buk{s{ig a holokauszt nem lehetett téma. Amennyi tapasztalatuk erről van, azt elbeszélések alapj{n szerezhették, ami jóval csekélyebb és kevésbé analitikus, mint amit ma a fiatalok a holokausztról szerezhetnek. Jól péld{zta ezt a legfiatalabb résztvevő a fiatalok csoportj{ban, aki bevall{sa szerint csak a tanór{k anyag{ból szerzett tud{s{ra, illetve az interneten szerzett ismeretekre t{maszkodik, mégis több és jobb megnyilatkoz{sai voltak, mint sokaknak a nyugdíjasok csoportj{ból. 208

9 A fiatalok teh{t jól t{jékozottnak bizonyultak és kimerítő v{laszokat adtak kérdéseimre. Volt olyan résztvevő is közöttük, akinek zsidó vall{sú dédnagyapja és annak csal{dj{nak nagy része a m{sodik vil{gh{ború alatt vesztette életét. Az élet furcsa fintora pedig, hogy a l{ny külföldi tanulm{nyai sor{n szerzett legjobb bar{tja dédnagyapja pedig n{ci katonaként szolg{lt, de ez sosem jelentette sz{mukra konfliktusok forr{s{t. A jog{szhallgató szerint pontosan ezt kell, hogy tanítsa nekünk a holokauszt, hogy mindezen borzalmak ellenére ma együtt tudjunk élni békében és együttműködésben, egy emberi jogokat tisztelő demokr{ci{ban, ahol az emberek különböző sz{rmaz{sa csak sokszínűbbé és tulajdonképpen teljessé teszi a t{rsadalmat. Valamint ő volt az, aki a legtöbb filmet l{tta és a legtöbb könyvet olvasta a tém{ban. Esetében valószínűleg a személyes érintettség az oka ennek a nagyfokú érdeklődésnek, a tém{ban való az {tlagosn{l alaposabb elmélyedésnek. Ez teh{t nagyban meghat{rozhatja a kultur{lis emlékezetből való részesedés mértékét. Az idősebbek csoportja a beszélgetés sor{n unok{ik gener{ciój{ra fókusz{lt, szerintük a holokausztnak az effajta {br{zol{sa a legtökéletesebb sz{mukra, mint drogot csepegteti az emlékeket beléjük és valószínűleg eléri azt a film - lévén, hogy nem mindenre kiterjedően alapos holokauszt bemutat{sról van szó - hogy megtekintése ut{n ut{nanézzenek és elmélyedjenek a tém{ban. Véleményük szerint ma m{r a felnövekvő gener{cióra kell gondolniuk a filmkészítőknek, akik így lassan sz{z év t{vlat{ban lehet, hogy azt fogj{k mondani, hogy mindez, ennyi borzalom meg sem történhetett. Ha viszont dokumentumfilm-szerűen mutatj{k be az eseményeket, akkor a nézők megrettenhetnek, és azt mondhatj{k, hogy ez teljes képtelenség. Így tal{n, ha furcs{n hangzik is, hitelesebbnek élhetik meg a befogadók, ha nem a 209

10 nyers valós{got {br{zolj{k, ami persze nem a történelem elferdítését jelenti. Emellett viszont ott van a m{sik oldal, mely szerint, ha így mutatj{k be, mint Benigni, akkor fenn{ll a veszélye annak, hogy elbagatelliz{lódik a téma, a nézők azt mondj{k, hogy ó, hiszen csak nyaralni mentek oda, ahogy akkoriban mondt{k is nyilatkozott az egyik nyugdíjas csoporttag. Teh{t a két {br{zol{smód egyensúly{t kell megteremteni, ak{rmilyen alkot{sról beszélünk. A két csoport alapvetően egyetértett abban, hogy a holokauszt kultur{lis emlékezetben való fennmarad{sa főleg azért fontos, hogy tanuls{gokat tudjunk levonni belőle, és ilyen hib{t ne engedjünk újra elkövetni. Abban is egyetértettek a fiatalok az idősebbekkel, hogy a t{rgyalt film megfelelő a kollektív emlékezet form{l{s{ra, de ők nem teljesen fogadt{k el azt. Szerintük, ha csak ilyen alkot{sok l{tn{nak napvil{got, akkor az emlékezet egy idő ut{n teljesen elferdülne és több évtized t{vlat{ban m{r nem arra emlékeznénk, ami valóban történt. Éppen ezért van nagy szükség a dokumentum- vagy dokumentumfilm-szerű filmekre és a leplezetlen valós{g bemutat{s{ra is. A fiatalok feladat megold{saiból kivil{glott, hogy a holokauszt emlékezetben tart{s{ra a filmalkot{sok szempontj{ból legalkalmasabbnak a fekete-fehér, szenvedést, a puszta valós{got bemutató archív felvételeket alkalmazó filmeket vélik. Szerintük a kultur{lis emlékezetre a legjobban ható erő a filmek terén teh{t a dokumentumfilmek ereje lehet. A kultur{lis emlékezetnek ma a holokauszt szerves része, az viszont egyértelmű, hogy az egyes emberek nem azonos mértékben részesednek belőle, ellenben az is megmutatkozott, hogy a csoport tagjai - külön az idősek és külön a fiatalok csoportj{nak résztvevői - meglehetősen nagy hasonlós{got mutatnak az abból való részesedés tekintetében. Ugyan jelen kutat{som esetében nem vonhatok le az egész t{rsadalomra jellemző következtetéseket, ennek ellenére 210

11 úgy tűnik, hogy a ma gener{ciója sokkal könnyebben jut inform{ciókhoz a tém{ban - ha nem is elsősorban írott dokumentumokon, mint ink{bb a médi{n, az interneten, a moziv{sznon keresztül -, analitikusabb tud{ssal rendelkezik róla, mint azok, akik a vil{gh{ború alatt vagy rögtön ut{na születtek. Így főleg a volt szocialista orsz{gokban a kultur{lis emlékezetből való részesedés tekintetében szakadék t{tonghat a gener{ciók között. Akik {télték a borzalmakat és csal{djaik jól tudj{k mit jelent a holokauszt, de akiknek nem volt, ki {tadja ezt a tapasztalatot, akik Magyarorsz{gon a R{kosi és K{d{r-rendszer alatt éltek és nőttek fel, jóval kevesebb inform{cióhoz juthattak hozz{. Ezt kellett vagy lehetett bepótolniuk a rendszerv{lt{s ut{n, ha tették. Viszont akik a nyolcvanas évek végén születtek, azok sz{m{ra m{r minden inform{ció szabadon rendelkezésre {llt és azok csak egy karnyújt{snyira voltak és vannak tőlük. A holokausztról való tanul{s is természetes ma m{r, van iskola, ahol a Légy jó mindhal{lig mellett Anne Frank naplója és a Sorstalans{g is kötelező olvasm{ny. Hamarosan pedig, ahogy erről m{r szó volt, nem lesz, akinek közvetlen tapasztalatai lennének a l{ger létről, így a mai fiatalokra fog nehezedni az emlékezetben tart{s terhe, az ő feladatuk lesz, hogy tov{bbéljen az emlék, hogy ne történhessen meg újra. A két csoport véleménye teh{t ellentmondott egym{snak, viszont a jelen kutat{sn{l {tfogóbb felméréssel fényt lehetne deríteni arra, hogy valój{ban mi lenne a legmegfelelőbb mód arra, hogy a felnövekvő gener{ciók hűen emlékezhessenek elődeink szenvedéseire. De tal{n nem is kellene végleges megold{st keresnünk, hiszen a filmiparnak, az irodalomnak, a múzeumoknak és a megemlékezéseknek olyan egyre növekvő lehetőségei vannak, ahol békében megfér egym{s mellett a valós{g hű {br{zol{sa és 211

12 annak tökéletes elferdítése, ak{r a fikció is. A felelősség viszont akkor m{r a befogadóké lesz, r{juk h{rul a v{laszt{s, az alapos t{jékozód{s és a helyes értelmezés terhe, valamint az, hogy a modern feldolgoz{sokat múlt hamisít{sként, vagy a művészi szabads{g lehetőségeként fogj{k-e majd értelmezni. Irodalom: ASSMANN, Jan: A kultur{lis emlékezet. Ír{s, emlékezés és politikai identit{s a korai magaskultúr{kban. Atlantisz Könyvkiadó Budapest, BRAUN Róbert: A Bitburg-ügy : emlékezet és történelem hat{r{n in: Holocaust, elbeszélés, történelem. Osiris Kiadó Budapest, FEHÉRI György: Lehetetlen, de musz{j teh{t lehetséges A holokauszt {br{zol{sainak problém{i in: Gantner, B. Eszter - RÉTI Péter: Az eltűnt hi{ny nyom{ban - Az emlékezés form{i Nyitott Könyvműhely Budapest HELLER Ágnes: Auschwitz és Gul{g Múlt és jövő Kiadó Budapest, KISANTAL Tam{s: A holokauszt és a kultúra, avagy a szakad{s történetisége in: Kisantal Tam{s: Túlélő történetek Ábr{zol{s és történetiség a holokauszt művészetében Kij{rat Budapest MURAI Andr{s: Film és kollektív emlékezet Savaria University Press Szombathely, TODOROV, Tzvetan: Az emlékezet felhaszn{l{sa in: Todorov, TZVETAN: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Mérlegen a XX. sz{zad Napvil{g Kiadó Budapest,

Effi Briest könyvben és filmben

Effi Briest könyvben és filmben JURONICS KATALIN Effi Briest könyvben és filmben /témavezető: dr. Tak{cs Dóra/ Tém{m Theodor Fontane 1896-ben keletkezett Effi Briest című regényének és Hermine Huntgeburth 2009-ben ugyanezzel a címmel

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

Thomas Bernhard dr{mai műveinek magyarorsz{gi recepciója a kritika tükrében

Thomas Bernhard dr{mai műveinek magyarorsz{gi recepciója a kritika tükrében HORV[TH DI[NA Thomas Bernhard dr{mai műveinek magyarorsz{gi recepciója a kritika tükrében /témavezető: dr. Tak{cs Dóra/ Thomas Bernhard osztr{k író, 1931 és 1989 között élt, a 20. sz{zad m{sodik felének

Részletesebben

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 DOKTORI DISSZERT[CIÓ TÉZISEI KLESTENITZ TIBOR ISTV[N A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 EÖTVÖS LOR[ND TUDOM[NYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOM[NYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOM[NYOK DOKTORI ISKOLA BUDAPEST,

Részletesebben

Hana bőröndje III. Programcsomag: Az én dimenziói

Hana bőröndje III. Programcsomag: Az én dimenziói Hana bőröndje III. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Az én dimenziói A modul szerzője: Szekszárdi Júlia Címlapkép: szkc106_09_00 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

November. hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. December

November. hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. December November hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasrnap 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30 December hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc.

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. 128 SZEMLE Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. Takács Mária új dokumentumfilmje a melegeket kirekesztő,

Részletesebben

ö ú ő ó í ö í ő í ó ő í ó ó ő ö ú ó ü Í ó ü ó ö ö ő í ö ú í ó ö ö ö ő ü ö í ó ö ő ü ö ó ü ö ó ő ö ú ő ő ú ő ö ö ú ó ó ó ö ó ö ö í ő í ö ú ő í ű ö í ő í ó ú í ü ő ő ó í ő ó ó í ú ó ó ő ó ű ő ú í ő ó í ö

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban

Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban Mellearn Intenzív Szakmai Szemin{rium Tempus, 2016. dec. 7. Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban Dr. Kov{cs Zsuzsa ELTE PPK Doktorandusz kutat{s 2015*: Kutat{si

Részletesebben

PANNON-PALATINUS. Geogr{fia és élettudom{ny. Beszélgetés. Moln{r Róbert. Vil{gutazóval

PANNON-PALATINUS. Geogr{fia és élettudom{ny. Beszélgetés. Moln{r Róbert. Vil{gutazóval PANNON-PALATINUS Geogr{fia és élettudom{ny Beszélgetés Moln{r Róbert Vil{gutazóval Az hogy valakiről azt lehessen mondani, hogy vil{gutazó ahhoz az is kell, hogy valaki m{r több éve orsz{gokat és kontinenseket

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése FÓRIKA LÁSZLÓ Az asszimilációról A kisebbségi nevelés-oktat{s különös súly{t, kivételes jelentőségét a kisebbségi közösségek lassú felboml{sa és gyors nyelvvesztése

Részletesebben

NAGY G[BOR. A nemzeti önismeret megőrzése és újraépítése a magyar költészetben az 1960-as évektől az ezredfordulóig

NAGY G[BOR. A nemzeti önismeret megőrzése és újraépítése a magyar költészetben az 1960-as évektől az ezredfordulóig NAGY G[BOR A nemzeti önismeret megőrzése és újraépítése a magyar költészetben az 1960-as évektől az ezredfordulóig Bevezetés Az irodalmi folyamatok nem a Művészet vagy Irodalom feliratú légmentes kísérleti

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

2008. évi Közhasznús{gi jelentése

2008. évi Közhasznús{gi jelentése INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2008. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2009. m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA

Részletesebben

A NYELV szerepe Viktor Pelevin Empire V című regényében

A NYELV szerepe Viktor Pelevin Empire V című regényében SIM[NDI CSABA A NYELV szerepe Viktor Pelevin Empire V című regényében Viktor Pelevin napjaink egyik legnépszerűbb orosz írója, a kritika az orosz irodalom fenegyerekének is nevezi. Empire V című műve v{mpírregény,

Részletesebben

Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet

Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet Osztr{k alkotm{nyfejlődés 17-20. sz{zad Ausztria az Ausztria elnevezés eredetileg egy tartom{nyra vonatkozott, később pedig tartom{nycsoportokra; végül az össz{llamra

Részletesebben

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei Az elmúlt időszakokban bekövetkezett v{ltoz{sok azt mutatj{k, hogy bolygónk arculata

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Készítette: ESZA Kht. 2009. janu{r 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. A segédlet célja, szerkezete... 3 1.2. Jogszab{lyi h{ttér...

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Rómainak lenni, görögnek maradni A között-lét és a görög identitás megőrzésének módszerei

Rómainak lenni, görögnek maradni A között-lét és a görög identitás megőrzésének módszerei VARGA RICH[RD Rómainak lenni, görögnek maradni A között-lét és a görög identitás megőrzésének módszerei A történetír{s atyja, Hérodotosz szerint a történelem nem m{s, mint {llandóan ismétlődő események

Részletesebben

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535 kutatás közben 535 rán tanulmányozunk. Gyarmati Gyöngyi egy tanulmányában Barbara W. Sommer-Mary Kay Quinlandet idézi. Az amerikai szerzőpáros véleménye szerint a szóbeli közléssel járó kifejezőeszközök

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

A hetedik elem - mikrobiológia és arzén

A hetedik elem - mikrobiológia és arzén PANNON PALATINUS Hírek - Események A természet és a tudom{nyok vil{g{ból Kivonatok, ismertetések, értelmezés A hetedik elem - mikrobiológia és arzén Szacsky Mih{ly Ismét amerikai szenz{ciós NASA tudom{nyos

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalkotó elj{r{s. infravörös tartom{nyban

Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalkotó elj{r{s. infravörös tartom{nyban 14th WABT Annual General Conference - 4th WABT Outdoor General Conference Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalkotó elj{r{s infravörös tartom{nyban Keszthelyi-Pimper-Szacsky 2010-12-10 Az orvostudom{ny

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

PANNON-PALATINUS Tudom{ny

PANNON-PALATINUS Tudom{ny PR/B11WG0125T0010TT007 PANNON-PALATINUS Tudom{ny A KÉSŐ RENESZ[NSZ ERŐDÉPÍTÉSZET, A GYŐRI PÉLDA DR WINKLER GUSZT[V Az 1530-as években It{li{ban, Franciaorsz{gban és Magyarorsz{gon elterjedt, úgynevezett

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (1) bekezdése kijelenti: Magyarorsz{gon az e törvényben meghat{rozottak szerint minden gyermek

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Szövegből identit{st?

Szövegből identit{st? SZABÓ RENÁTA Szövegből identit{st? A következő tanulm{nyban Grecsó Kriszti{n 2011-ben megjelent Mellettem elférsz című harmadik regényében vizsg{lom a narratív identit{skeresés lehetőségét. Azt, hogy lehetséges-e

Részletesebben

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl 128 KOVÁCS M. MÁRIA A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl Írásom címében a numerus clausus és a zsidótörvények voltaképpen egy állítás fogalmazódik meg. Éspedig az, hogy az 1920-ban bevezetett

Részletesebben

Szükség törvényt bont. szeretteimnek

Szükség törvényt bont. szeretteimnek Szükség törvényt bont szeretteimnek Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne v{ltoztasd! 2.5 Magyarorsz{g Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhaszn{lható. Tartalomjegyzék Brém{ban

Részletesebben

Fotózó kamaszok, avagy a 14 18 éves korosztály fotózási szokásai az információs társadalomban 9

Fotózó kamaszok, avagy a 14 18 éves korosztály fotózási szokásai az információs társadalomban 9 Ifjúság, ízlés, identitás 97 Fotózó kamaszok, avagy a 14 18 éves korosztály fotózási szokásai az információs társadalomban 9 Információs csatornák és ifjúsági kultúra az iskola falain innen és túl Diplomázó

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az ipari terméktervező mérnöki mesterszak (MSc) 2012/2013. tanév 1. félévében beiratkozott hallgatói részére Szakfelelős:

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

A holokauszttéma filmekben

A holokauszttéma filmekben A holokauszttéma filmekben I. A HOLOKAUSZT A görög eredetű szó (ὁλοκαύτωμα, ejtsd: holokautóma) eredetileg Istennek ajánlott, teljesen elégő tűzáldozatot jelent. Tágabb értelemben, az Európában 1933 és

Részletesebben

Esettanulmány ny 1. Feladat. Hatékony marketingkommunikáció?

Esettanulmány ny 1. Feladat. Hatékony marketingkommunikáció? + Feladat Esettanulmny ny 1. Készítette: Tóth Éva Tanrsegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar 1. A cég rövid bemutatsa, kialakulsnak története 2. A cég székhelye, nemzetközi környezete (hny orszgban van jelen)

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Nyolcvan éves az Oscar-díj

Nyolcvan éves az Oscar-díj A siker neve OSCAR A siker neve OSCAR Nyolcvan éves az Oscar-díj B o k o r Pá l Atlantic Press B U D A P E S T, 2 0 0 7 A siker neve Oscar Nyolcvan éves az Oscar-díj Bokor Pál 2007 Felelős kiadó: az Atlantic

Részletesebben

HA CSAK A HUZAT HIBÁDZIK FARKAS FERENC KÁRPITOS

HA CSAK A HUZAT HIBÁDZIK FARKAS FERENC KÁRPITOS pám körbevitt a mûhelyekbe, bemutatott a szomszédos üzletekben. Ma maximum akkor jön be valaki új, ha kell neki egy csavarhúzó vagy fogó. De akkor sem biztos, hogy bemutatkozik H CSK HUZT HIBÁDZIK KS NC

Részletesebben

Korszakv{lt{sok, normav{lt{sok és a nevetéskultúra dinamik{ja

Korszakv{lt{sok, normav{lt{sok és a nevetéskultúra dinamik{ja RISZOVANNIJ MIHÁLY Korszakv{lt{sok, normav{lt{sok és a nevetéskultúra dinamik{ja Dolgozatomban a komikus hat{sokat kiv{ltó norma-szegések dinamik{j{t elemzem, különös tekintettel a nemi szerepek rendjében

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Mondd el, hogy tudjuk

Új Magyarország Fejlesztési Terv Mondd el, hogy tudjuk Új Magyarország Fejlesztési Terv Mondd el, hogy tudjuk Segédanyagok a kompetencia alapú, problémaorientált történelemoktatás elmélete és gyakorlata és az Elbeszélt történelem az oral history módszerének

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza A projektmenedzsment alapjai Sz{madó Róza A menedzsment definíciója A menedzsment az ellenőrzés, ir{nyít{s, tervezés készsége és gyakorlata; meghat{rozott céllal történő ir{nyít{si, vezetési tevékenység.

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve Syllabus: Közeledik

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve Syllabus: Közeledik Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve Syllabus: Közeledik Gyulay Lajos 1867-es naplókötetei Hír a sebre A H néma (Tandori Dezső) A csal{dtörténet, a csal{dtagokra való emlékezés és az emlék{llít{s sz{ndéka

Részletesebben

Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez

Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez 2. RÉSZ: Alsó tagozatból felső tagozatba és általános iskolából középiskolába 2 Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Ungarndeutsches

Részletesebben

Marketing alapjai (németül) helyi programja

Marketing alapjai (németül) helyi programja Marketing alapjai (németül) tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. 1 A tant{rgy tanít{s{nak célja A Marketing alapjai tant{rgy oktat{s{nak célja, hogy közvetítse és

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 2. 2013. 14. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2013. (VI. 20.) AB határozat a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 269/C.

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék. Kedves Olvasó!

Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék. Kedves Olvasó! Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék Kedves Olvasó! Ha olvasod a levelem, akkor máris jól kezdődik a 2012-es év: - mert túlélted a tavalyit, - mert jól vagy és van időd levelemet

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az energetikai mérnöki alapszak (BSc) 2012/2013. tanévben beiratkozott hallgatói részére Össze{llította: Dr. Bihari

Részletesebben

A kompetenciamérés értékelése: évi kompetenciamérés

A kompetenciamérés értékelése: évi kompetenciamérés A kompetenciamérés értékelése: 2015. évi kompetenciamérés 2008 óta van lehetőség arra, hogy az iskol{k a kompetenciamérések eredményeit saj{t kor{bbi eredményeikkel, illetve m{s iskol{k eredményeivel összehasonlíts{k.

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Szubjektív Értékek Alapítv{ny 1013 Budapest, Alagút u évi Közhasznús{gi jelentése

Szubjektív Értékek Alapítv{ny 1013 Budapest, Alagút u évi Közhasznús{gi jelentése Szubjektív Értékek Alapítv{ny 1013 Budapest, Alagút u. 1. 2010. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2011. m{jus 31. Lőrincz Marcell elnök A Szubjektív Értékek Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentése a 2010-as

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Bevezető A nyolcvanas évek elején egyik megjelent tanulmányában J. Pahl az angol családok pénzkezelési szokásairól írt. A szerző hipotézise

Részletesebben

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja A Kossuth Kiadói Csoport tagja ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2010 1 2 KÁNTOR LAJOS Barátom a malomban SINKÓ ERVIN Optimisták Négykezes Csiki Lászlóval 316 oldal, kartonált; ára: 2590 Ft ISBN 978-963-99960-4-5 Volt egyszer

Részletesebben

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm doktori disszertáció tézisei Dr. Szekfü András Ph.D. 2010 Témavezető:

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Read also: György Dalos What does it mean, disclosure? Samuel Abrahám A trace of metaphysics? On the allegations against Milan Kundera

Read also: György Dalos What does it mean, disclosure? Samuel Abrahám A trace of metaphysics? On the allegations against Milan Kundera Miroslav Balastík Kundera és a bársonyos forradalom lezárulása (Prága) A történelem hihetetlen fintora: egy író, aki megpróbált eltűnni a művei mögött, hogy saját biográfiája ne zavarja meg a szereplői

Részletesebben

ANGELO PAGANO. Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában

ANGELO PAGANO. Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában ANGELO PAGANO Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában Az 1933-ban N{polyban született népzenei szakértő, szính{zi rendező és zeneszerző Roberto De Simone, aki a klasszikus zene területén is alapos

Részletesebben

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM KÁNTÁS BALÁZS A történelem mögöttes tartományai akkor és most? Értelmező bekezdések Bíró József PAX VOBIS PAX VOBISCUM című verséhez BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM - az 1956os forradalom és szabadságharc

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Valódi, iszonyú krimi

Valódi, iszonyú krimi Valódi, iszonyú krimi Hálátlan dögök - Megyesi Zoltán Itt valami nagyon nem stimmel, de nem igazán lehet tudni, hogy mivel. Sőt, olybá tűnik, hogy Dr. Gát Gyula és környezete életében alapállapot a probléma

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Elektronikus levelek szociolingvisztikai vizsg{lata /témavezető: Vörös Ferenc/

Elektronikus levelek szociolingvisztikai vizsg{lata /témavezető: Vörös Ferenc/ WALDINGER DÓRA Elektronikus levelek szociolingvisztikai vizsg{lata /témavezető: Vörös Ferenc/ A téma indokl{sa: A szociolingvisztika a nyelvhaszn{lat t{rsadalmi vonatkoz{sait, kölcsönhat{sait vizsg{lja.

Részletesebben

A munkavédelmi kultúra gyors ütemű átalakítása egy globális vállalatnál

A munkavédelmi kultúra gyors ütemű átalakítása egy globális vállalatnál MUNKAVÉDELEM 1.1 A munkavédelmi kultúra gyors ütemű átalakítása egy globális vállalatnál Tárgyszavak: munkavédelem; vállalati kultúra; vállalatirányítás; munkaszervezés; munkabiztonság. A General Electric

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Tehetséggondozás a munkahelyen

Tehetséggondozás a munkahelyen Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat

Részletesebben

Pannon Egyetem. Kis Ádám. Doktori (phd) értekezés

Pannon Egyetem. Kis Ádám. Doktori (phd) értekezés Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola Nyelvtudományi Program, pszicholingvisztikai alprogram Vezető: dr. Lengyel Zsolt Kis Ádám Szöveg a digitális térben Doktori (phd) értekezés

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra

Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra ELIISA PITKÄSALO Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra A tanulm{nyom tém{ja egy frissen készült regényfordít{s, Risto Isomäki

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Hogyan v{ltoztatta meg a finn design a vil{got?

Hogyan v{ltoztatta meg a finn design a vil{got? TAK[CS JUDIT Hogyan v{ltoztatta meg a finn design a vil{got? Miért a finnek? Ír{som ötlete Karen Bartlett (How Finnish design changed the world 1 ) cikke nyom{n született. A szerző címv{laszt{sa sokak

Részletesebben