A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek"

Átírás

1 BALI BARBARA A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek Kutat{som célja az volt, hogy két gener{ció tükrében vizsg{ljam meg és t{rjam fel a különbségeket a holokausztról és annak feldolgoz{s{ról való gondolkod{sban. Kív{ncsi voltam, vajon a fiataloknak vagy nagyszüleiknek van jobban kialakult véleménye a történelemnek erről a fejezetéről, melyikük hogyan részesedik a kollektív emlékezetből, vajon szerintük a film és kifejezetten a t{rgyalt film alkalmas-e arra, hogy form{lja a holokausztról való emlékeinket. Kutat{som sor{n két gener{ció, nyugdíjasok és huszonévesek csoportj{t vizsg{ltam fókuszcsoportos beszélgetéseken keresztül, melyek sor{n a holokausztról és az előzőleg megtekintett, a Roberto Benigni rendezte Az élet szép című filmről beszélgettek ir{nyított kérdések segítségével és különböző feladatok alapj{n. Valamint egy előzetes kérdőívet is kitöltettem velük, aminek segítségével az egyéni emlékeket is vizsg{lni tudtam. Az emlékezetre gyakorolt hat{st teh{t a Benigni filmjén keresztül vizsg{ltam, ami megjelenésekor saj{t haz{j{ban is kétes fogadtat{sra tal{lt újszerű {br{zol{smódja miatt, ugyanis a holokausztot nem a végtelen szenvedés, hanem a túlélni akar{s szemszögéből mutatja be, és a film ink{bb vígj{ték, mint dr{ma, teli mesés elemekkel. A film lényege pedig az, hogy az apa megvédje fi{t a kialakult őrült vil{g borzalmaitól és azt hazudja neki, mikor deport{lj{k őket, hogy ez csak egy j{ték. A főszereplő/rendező pedig végigj{tssza azt, amibe előtte sz{zezrek haltak bele. A rendező maga így vélekedik filmjéről: a néző a film nézése közben nevet, de szíve sz{z darabra törik. 201

2 A kollektív emlékezet, kultur{lis emlékezet fogalm{t sok kutató sokféle módon közelíti meg, de legjobban úgy lehetne defini{lni, hogy minden, amit a t{rsadalom minden korszakban a maga mindenkori vonatkoztat{si keretei közt rekonstru{lni képes. 1 A kollektív emlékezet Murai szerint meglehetősen radik{lis és totaliz{ló kifejezés. 2 Ezért sok szakértő vélekedik úgy, hogy a kollektív emlékezet helyett valami kevésbé radik{lis kifejezést kellene haszn{lni. Maurice Halbwachs a kollektív memória (mémoire collective) fogalm{t részesíti előnyben, mert véleménye szerint b{rmilyen közösség, mint egység bír emlékezettel. Jan Assmann ezzel szemben a kultur{lis emlékezet fogalm{t haszn{lja, míg Young az összegyűjtött emlékezet kifejezéssel él. Susan Sontag szerint: Amit kollektív emlékezetnek neveznek, az nem emlékezet, hanem meg{llapod{s. 3 Ennél a mondatn{l érdemes egy kicsit elidőzni. Hiszen, ha belegondolunk nyilv{nvaló, hogy az egyén emlékezettel bír, amit ha lehetősége van r{, képes kivetíteni a t{rsadalom többi tagj{ra is. Gondolhatunk itt a holokauszt magyar vonatkoz{s{ban Kertész Imrére, aki megannyi művén keresztül adta {t a nem csak a magyar t{rsadalomnak az emlékeit a l{gerben töltött évekről. Emellett megemlíthetjük azokat, akik a tragikus múlt megőrzését hivat{sukként v{llalt{k, mint Primo Levi vagy a Nobel-békedíjas író és emberi jogi aktivista Elie Wiesel, akik szintén szükségét érezték annak, hogy emlékeiket valamilyen form{ban megőrizzék és tov{bbadj{k. 4 Az ő emlékezetük pedig 1 Assmann, Jan: A kultur{lis emlékezet. Ír{s, emlékezés és politikai identit{s a korai magaskultúr{kban. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, p. 2 Murai, Andr{s: Film és kollektív emlékezet, Savaria University Press, Szombathely, p. 3 Uo p. 4 Braun, Róbert: A Bitburg-ügy : emlékezet és történelem hat{r{n in: Holocaust, elbeszélés, történelem. Osiris Kiadó, Budapest, p. 202

3 kivetül a t{rsadalom többi tagj{ra és azt mindannyian különböző módon fogadj{k be. Így a t{rsadalomnak, azaz a kollektív{nak lehet emlékezete valamiről, de az majdnem biztos, hogy egyénenként eltérő. Teh{t, ha kollektív emlékezetről beszélünk, akkor az egyfajta kompromisszumot is mag{ban kell, hogy hordozzon. A t{rsadalom tagjai egyéni emlékezetüket hozz{ igazítj{k a kollektíva emlékezetéhez. Ez az, amit Sontag meg{llapod{s -nak hív. Az elmúlt két évtizedben pedig különösen sürgetővé v{lt az emlékezet és az emlékezés kutat{sa 5 a holokauszt terén, hiszen lassan kihal az a gener{ció, amelyiknek közvetlen, empirikus élményei lehetnek a m{sodik vil{gh{borúval és a holokauszttal kapcsolatban, így nemsok{ra m{r csak különböző közvetítő közegeken keresztül form{lhatjuk a t{rgyalt korról kialakult képünket. Ezek a közvetítő közegek pedig a legkülönfélébbek lehetnek, a múzeumok t{gas termeitől kezdve, az emléknapokon keresztül a mozi v{szonj{ig. Jean Améry holokauszt-túlélő filozófus szerint mindazok, akik szembesültek a koncentr{ciós t{borok vil{g{val, örökké * + magukban hordozz{k a hal{lt, ami egyben azt is jelenti, hogy közöttük s azok között, akik e tapasztalattól megkíméltettek, aligha lehetséges a kommunik{ció. 6 A holokauszt ezért egyedi, ezért nehéz {br{zolni, elmondani, vagyis ink{bb mindezeket helyesen tenni. Ezek 5 Murai, Andr{s: Film és i.m., 11.p. 6 Fehéri, György: Lehetetlen, de musz{j teh{t lehetséges A holokauszt {br{zol{sainak problém{i in: Gantner, B. Eszter - Réti Péter: Az eltűnt hi{ny nyom{ban - Az emlékezés form{i, Nyitott Könyvműhely, Budapest p. 203

4 szerint hi{ba írj{k le, mesélik el a kamer{k előtt, mutatj{k be archív felvételeken, nekünk, akik sosem éreztük a szelet, ami égő {ldozatok utolsó leheletét fújta, sosem lesznek a holokausztról teljesen elsaj{tított emlékeink, b{rmennyire is szeretnénk tudni és érteni mi történt. A holokauszt esetében teh{t élesen vetődik fel a kérdés, hogy lehet-e {br{zolni azt a borzalmat, amit elképzelni sem lehet, és ha igen, akkor hogyan. A XX. sz{zad kevés eseményét dokument{lt{k ennyire alaposan vagy dolgozt{k fel ilyen sok form{ban, és tették így azt a kultur{lis emlékezetünk szerves részévé, mint a holokausztot. A feldolgozók között sz{mos olyan embert tal{lunk, akik maguk is {télték a t{borok borzalmait. Magyarorsz{gon Kertész Imre tett tanús{got az {télt szörnyűségekről - többek között - legismertebb, Sorstalans{g című könyvében, amit később Koltai Lajos moziv{szonra is adapt{lt. Heller Ágnes így vélekedik Auschwitz újrafelfedezéséről : nem Auschwitzra emlékeznek, hanem Auschwitz fikciój{ra. Erről az Auschwitzról filmet lehet forgatni, könyveket és emlékiratokat kiadni, tisztelegni lehet előtte, beszédet tartani róla, könnyet ejteni érte, helyszíneit turistaként fölkeresni s ott emlékművet {llítani. 7 Kérdés teh{t, hogy eléri-e a célj{t egy filmmű, képes-e közvetíteni a közvetíthetetlent. A filmek, melyek közelebb hozz{k a ma emberéhez a múlt történeteit, alapvető fontoss{ggal bírnak az ún. kollektív 7 Heller Ágnes: Auschwitz és Gul{g, Múlt és jövő Kiadó, Budapest, p. 204

5 emlékezet kialakul{s{ban és a kultur{lis emlékezet fenntart{s{ban. A film és kollektív emlékezet teh{t ma m{r elv{laszthatatlanok egym{stól, hiszen a film ma a legnépszerűbb közvetítő közeg, megelőzve a könyvet is. Teh{t a holokauszt-film és a holokausztról való kollektív emlékezet szorosan összekapcsolódik. Több sz{z, a holokauszttal foglalkozó film készült az ötvenes évektől kezdve. Az első tömegfilm a tém{ban pedig 1994-ben l{tott napvil{got. Ez volt Spielberg Schindler list{ja című filmje. A tém{val kapcsolatos m{sik mérföldkőnek sz{mító film az amerikai NBC csatorn{n bemutatott 1978-as Holocaust című filmsorozat volt. Ez ut{n kezdődött el a holokauszt-filmek tömeges gy{rt{sa szerte a vil{gon. A felelősségteljes {br{zol{smód feltétele mellett Tzvetan Todorov bolg{r filozófus kihangsúlyozza, hogy ha szentté avatjuk a holokausztot vagy mítoszt teremtünk belőle, és azt mondjuk, hogy nem lehet megérteni, nem lehet {br{zolni, nem lehet kimondani, valój{ban azt értjük alatta, hogy nem szabad. Ez pedig csak nehezíti az emlékezetben való fennmarad{st és nem könnyíti meg az utódok életét, illetve azt, hogy a következő gener{ciók tanuls{got tudjanak belőle levonni vagy képesek legyenek megérteni azt, amit úgy hívunk: holokauszt. 8 A kérdésre, hogy {br{zolható-e az {br{zolhatatlan Fehéri György azt v{laszolja: Lehetetlen, de musz{j teh{t lehetséges 9 Ezek ut{n az a kérdés maradt, hogy milyen nyelv segítségével {br{zoljunk: dokumentumok, archív felvételek és fotók segítségével vagy j{tékfilmeken keresztül. Persze 8 Todorov, Tzvetan: Az emlékezet felhaszn{l{sa in: Todorov, Tzvetan: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Mérlegen a XX. sz{zad. Napvil{g Kiadó, Budapest, p. 9 Fehéri, György: Lehetetlen i.m., 10.p. 205

6 felmerül, hogy hiszünk-e annak, amit l{tunk, a fényképeknek, hiszünk-e abban, aki filmre vitte a történteket és bízunk-e benne, hogy azt {br{zolta, ami valóban történt. Ha filmeken {br{zolj{k a holokausztot, akkor milyen legyen az {br{zol{s, hogy lehet elérni, hogy nézői megértsék azt? 10 A holokauszt tematik{jú * + alkot{sok szemléletmódja kialakított egyfajta elv{r{s rendszert, * + egyfajta holokauszt-k{nont. 11 Hogy mit takar ez a k{non? Assmann felfog{s{ban a»k{non«fogalm{n a tradíciónak azt a form{j{t értjük, amely tartalmilag a legnagyobb fokú kötelező erővel, formailag pedig a legnagyobb mérvű rögzítettséggel bír. És ami a legfontosabb, hogy v{ltoztatni semmi esetre sem szabad rajta. A kollektív emlékezet emlék fenntartó szerepe mellett fontos mítoszteremtő funkciója is. Ebből a k{nonból való kitörést jelentette a holokausztról szóló j{tékfilmek megjelenése, amelyek nem vették komolyan a mítosz és a k{non kereteinek előír{sait, így Az élet szép című film is. A film első fele a főhős gondtalan életét mutatja be, tal{lkoz{s{t élete szerelmével, mesei elemekkel teletűzdelve. A fordulópont gyerekük születésekor és a vil{gh{borús helyzet fokozód{s{val jön el. A kisfiú elkezd cseperedni és kív{ncsi lesz. Apja pedig mint védőburok óvja a fiút a rideg vil{gtól. De deport{lj{k őket és a feladat egyre nehezebb lesz, az apa viszont nem csügged és tov{bbra is cipeli mag{val a nevetés rettentő erejét. Az utat, melyeken ezrek haltak meg előtte, ő nevetve masírozva teszi meg, tov{bbra is óvva fi{t. A film a m{r felnőtt gyermek 10 Uo p. 11 Kisantal, Tam{s: A holokauszt és a kultúra, avagy a szakad{s történetisége in: Kisantal, Tam{s: Túlélő történetek Ábr{zol{s és történetiség a holokauszt művészetében, Kij{rat, Budapest p. 206

7 visszatekintéséből mutatja be a l{ger életét, azt l{ttatva amit ő érzett és élt {t a t{borban. Az élet szép-ben csak gondosan leplezett utal{sokkal tal{lkozunk, amik az őrült vil{g borzalmaira utalnak, a t{borban j{tszódó jelenetek sor{n sem alkalmaznak naturalista {br{zol{smódot. A film végén az apa meghal, miközben fia egy szekrényben rejtőzködik, ezért a nézők - ahogy a fiú is - csak a puska ropog{s{t hallj{k, ahogy kioltj{k a főhős életét. Lehetséges, hogy eljött az idő, amikor m{r nem csak megengedett, hanem szükségszerű is a k{non hat{rainak feszegetése vagy az abból való teljes kitörés, hiszen annyi alkot{s készült m{r bemutatva a végtelen gyötrelmet és szenvedést, amiből megtudhattuk, hogy mi történt valój{ban. Ma fel kell szabadítanunk az {br{zol{s korl{tait és ezzel magunkat is a teher alól és elmondani: volt, aki túlélte, volt, aki nevetve j{tszott a végső pillanatig, voltak, akik deport{lt{k magukat, hogy nehogy deport{lj{k őket (Radu Mihălileanu: Életvonat) vagy legal{bbis kellett volna, hogy legyen. Benigni pont erre a kellett voln{ -ra épít: Guido a kisfia kérdéseire mindig ésszerű logik{val v{laszol, amit pedig {ltal{ban hitetlen nevetés kísér, ami az ugyan m{r, hiszen ilyen nem létezik! gondolat{t takarja. Ez a gondolat {ll a film fókusz{ban, hogy teljesen irre{lis volt, ami történt, mégis megtörtént és rengetegen voltak, akik ahogy a főszereplő is belehaltak ebbe az irrealit{sba. Kutat{som sor{n teh{t két gener{ció, nyugdíjasok és huszonévesek csoportj{t vizsg{ltam, fókuszcsoportos beszélgetéseken keresztül. A gener{ciók képviselői mind azt mondt{k, hogy a film alkalmas arra, hogy a holokauszt emlékét közvetítse, még azoknak is, akik nem tudj{k, mit értünk ez alatt. Ugyanúgy tetszett nekik és ugyanolyan értékesnek tal{lta a művet mindkét csoport. Mindezek ellenére volt ellentét a két csoport véleménye között. A vizsg{lt csoportok között nagy eltérés mutatkozott a kultur{lis emlékezetből való részesedés tekintetében. A 207

8 kutat{s végén nem v{rt eredményeket kaptam, előzetes hipotézisemmel ellentétben a nyugdíjasok elfogadóbbnak mutatkoztak a holokauszt ilyen módon való feldolgoz{s{val szemben, mint a fiatalok. Bebizonyosodott az a feltevésem is, miszerint az idősebbek lényegesen kevesebb filmélménnyel rendelkeznek, mint a huszonévesek. A két gener{ciónak m{r a tém{hoz való hozz{{ll{s{ban is lényeges különbséget lehetett felfedezni. A fiatalok mag{tól értetődően, szenvtelenül beszélgettek a tém{ról, míg az idősek minden igyekezetük ellenére visszafogottabbak voltak, és volt résztvevő, aki ki is mondta: Erről azért még mindig nem szeretünk beszélni! Ez pedig maga ut{n vonta az érzelmeket is, míg a fiatalok majdnem teljesen érzelemmentesek és objektívak maradtak végig a beszélgetés sor{n, addig a m{sik csoport tagjain l{tható volt, hogy megérinti őket a téma és nem tudnak érzelemmentesen hozz{{llni a holokauszthoz, amit persze nem is kellett, hogy tegyenek. Ez azt eredményezi, hogy b{r a fiatalabbak szerte{gazóbb ismerettel rendelkeznek a holokausztról, az idősebbek viszont - akik tal{n épp azért, mert a t{rgyalt kor gyermekei - sokkal közelebbinek érzik magukhoz a történelemnek eme sötét foltj{t. Által{ban kliséket vetettek papírra a holokausztról, mindannyian azt fogalmazt{k meg, hogy emlékeznünk kell a holokausztra, hogy ne történhessen meg még egyszer. A t{jékozotts{g mértékében megmutatkozó különbségek betudhatók annak is, hogy az időseknek nem tanított{k ezt az iskol{ban, a kommunizmus buk{s{ig a holokauszt nem lehetett téma. Amennyi tapasztalatuk erről van, azt elbeszélések alapj{n szerezhették, ami jóval csekélyebb és kevésbé analitikus, mint amit ma a fiatalok a holokausztról szerezhetnek. Jól péld{zta ezt a legfiatalabb résztvevő a fiatalok csoportj{ban, aki bevall{sa szerint csak a tanór{k anyag{ból szerzett tud{s{ra, illetve az interneten szerzett ismeretekre t{maszkodik, mégis több és jobb megnyilatkoz{sai voltak, mint sokaknak a nyugdíjasok csoportj{ból. 208

9 A fiatalok teh{t jól t{jékozottnak bizonyultak és kimerítő v{laszokat adtak kérdéseimre. Volt olyan résztvevő is közöttük, akinek zsidó vall{sú dédnagyapja és annak csal{dj{nak nagy része a m{sodik vil{gh{ború alatt vesztette életét. Az élet furcsa fintora pedig, hogy a l{ny külföldi tanulm{nyai sor{n szerzett legjobb bar{tja dédnagyapja pedig n{ci katonaként szolg{lt, de ez sosem jelentette sz{mukra konfliktusok forr{s{t. A jog{szhallgató szerint pontosan ezt kell, hogy tanítsa nekünk a holokauszt, hogy mindezen borzalmak ellenére ma együtt tudjunk élni békében és együttműködésben, egy emberi jogokat tisztelő demokr{ci{ban, ahol az emberek különböző sz{rmaz{sa csak sokszínűbbé és tulajdonképpen teljessé teszi a t{rsadalmat. Valamint ő volt az, aki a legtöbb filmet l{tta és a legtöbb könyvet olvasta a tém{ban. Esetében valószínűleg a személyes érintettség az oka ennek a nagyfokú érdeklődésnek, a tém{ban való az {tlagosn{l alaposabb elmélyedésnek. Ez teh{t nagyban meghat{rozhatja a kultur{lis emlékezetből való részesedés mértékét. Az idősebbek csoportja a beszélgetés sor{n unok{ik gener{ciój{ra fókusz{lt, szerintük a holokausztnak az effajta {br{zol{sa a legtökéletesebb sz{mukra, mint drogot csepegteti az emlékeket beléjük és valószínűleg eléri azt a film - lévén, hogy nem mindenre kiterjedően alapos holokauszt bemutat{sról van szó - hogy megtekintése ut{n ut{nanézzenek és elmélyedjenek a tém{ban. Véleményük szerint ma m{r a felnövekvő gener{cióra kell gondolniuk a filmkészítőknek, akik így lassan sz{z év t{vlat{ban lehet, hogy azt fogj{k mondani, hogy mindez, ennyi borzalom meg sem történhetett. Ha viszont dokumentumfilm-szerűen mutatj{k be az eseményeket, akkor a nézők megrettenhetnek, és azt mondhatj{k, hogy ez teljes képtelenség. Így tal{n, ha furcs{n hangzik is, hitelesebbnek élhetik meg a befogadók, ha nem a 209

10 nyers valós{got {br{zolj{k, ami persze nem a történelem elferdítését jelenti. Emellett viszont ott van a m{sik oldal, mely szerint, ha így mutatj{k be, mint Benigni, akkor fenn{ll a veszélye annak, hogy elbagatelliz{lódik a téma, a nézők azt mondj{k, hogy ó, hiszen csak nyaralni mentek oda, ahogy akkoriban mondt{k is nyilatkozott az egyik nyugdíjas csoporttag. Teh{t a két {br{zol{smód egyensúly{t kell megteremteni, ak{rmilyen alkot{sról beszélünk. A két csoport alapvetően egyetértett abban, hogy a holokauszt kultur{lis emlékezetben való fennmarad{sa főleg azért fontos, hogy tanuls{gokat tudjunk levonni belőle, és ilyen hib{t ne engedjünk újra elkövetni. Abban is egyetértettek a fiatalok az idősebbekkel, hogy a t{rgyalt film megfelelő a kollektív emlékezet form{l{s{ra, de ők nem teljesen fogadt{k el azt. Szerintük, ha csak ilyen alkot{sok l{tn{nak napvil{got, akkor az emlékezet egy idő ut{n teljesen elferdülne és több évtized t{vlat{ban m{r nem arra emlékeznénk, ami valóban történt. Éppen ezért van nagy szükség a dokumentum- vagy dokumentumfilm-szerű filmekre és a leplezetlen valós{g bemutat{s{ra is. A fiatalok feladat megold{saiból kivil{glott, hogy a holokauszt emlékezetben tart{s{ra a filmalkot{sok szempontj{ból legalkalmasabbnak a fekete-fehér, szenvedést, a puszta valós{got bemutató archív felvételeket alkalmazó filmeket vélik. Szerintük a kultur{lis emlékezetre a legjobban ható erő a filmek terén teh{t a dokumentumfilmek ereje lehet. A kultur{lis emlékezetnek ma a holokauszt szerves része, az viszont egyértelmű, hogy az egyes emberek nem azonos mértékben részesednek belőle, ellenben az is megmutatkozott, hogy a csoport tagjai - külön az idősek és külön a fiatalok csoportj{nak résztvevői - meglehetősen nagy hasonlós{got mutatnak az abból való részesedés tekintetében. Ugyan jelen kutat{som esetében nem vonhatok le az egész t{rsadalomra jellemző következtetéseket, ennek ellenére 210

11 úgy tűnik, hogy a ma gener{ciója sokkal könnyebben jut inform{ciókhoz a tém{ban - ha nem is elsősorban írott dokumentumokon, mint ink{bb a médi{n, az interneten, a moziv{sznon keresztül -, analitikusabb tud{ssal rendelkezik róla, mint azok, akik a vil{gh{ború alatt vagy rögtön ut{na születtek. Így főleg a volt szocialista orsz{gokban a kultur{lis emlékezetből való részesedés tekintetében szakadék t{tonghat a gener{ciók között. Akik {télték a borzalmakat és csal{djaik jól tudj{k mit jelent a holokauszt, de akiknek nem volt, ki {tadja ezt a tapasztalatot, akik Magyarorsz{gon a R{kosi és K{d{r-rendszer alatt éltek és nőttek fel, jóval kevesebb inform{cióhoz juthattak hozz{. Ezt kellett vagy lehetett bepótolniuk a rendszerv{lt{s ut{n, ha tették. Viszont akik a nyolcvanas évek végén születtek, azok sz{m{ra m{r minden inform{ció szabadon rendelkezésre {llt és azok csak egy karnyújt{snyira voltak és vannak tőlük. A holokausztról való tanul{s is természetes ma m{r, van iskola, ahol a Légy jó mindhal{lig mellett Anne Frank naplója és a Sorstalans{g is kötelező olvasm{ny. Hamarosan pedig, ahogy erről m{r szó volt, nem lesz, akinek közvetlen tapasztalatai lennének a l{ger létről, így a mai fiatalokra fog nehezedni az emlékezetben tart{s terhe, az ő feladatuk lesz, hogy tov{bbéljen az emlék, hogy ne történhessen meg újra. A két csoport véleménye teh{t ellentmondott egym{snak, viszont a jelen kutat{sn{l {tfogóbb felméréssel fényt lehetne deríteni arra, hogy valój{ban mi lenne a legmegfelelőbb mód arra, hogy a felnövekvő gener{ciók hűen emlékezhessenek elődeink szenvedéseire. De tal{n nem is kellene végleges megold{st keresnünk, hiszen a filmiparnak, az irodalomnak, a múzeumoknak és a megemlékezéseknek olyan egyre növekvő lehetőségei vannak, ahol békében megfér egym{s mellett a valós{g hű {br{zol{sa és 211

12 annak tökéletes elferdítése, ak{r a fikció is. A felelősség viszont akkor m{r a befogadóké lesz, r{juk h{rul a v{laszt{s, az alapos t{jékozód{s és a helyes értelmezés terhe, valamint az, hogy a modern feldolgoz{sokat múlt hamisít{sként, vagy a művészi szabads{g lehetőségeként fogj{k-e majd értelmezni. Irodalom: ASSMANN, Jan: A kultur{lis emlékezet. Ír{s, emlékezés és politikai identit{s a korai magaskultúr{kban. Atlantisz Könyvkiadó Budapest, BRAUN Róbert: A Bitburg-ügy : emlékezet és történelem hat{r{n in: Holocaust, elbeszélés, történelem. Osiris Kiadó Budapest, FEHÉRI György: Lehetetlen, de musz{j teh{t lehetséges A holokauszt {br{zol{sainak problém{i in: Gantner, B. Eszter - RÉTI Péter: Az eltűnt hi{ny nyom{ban - Az emlékezés form{i Nyitott Könyvműhely Budapest HELLER Ágnes: Auschwitz és Gul{g Múlt és jövő Kiadó Budapest, KISANTAL Tam{s: A holokauszt és a kultúra, avagy a szakad{s történetisége in: Kisantal Tam{s: Túlélő történetek Ábr{zol{s és történetiség a holokauszt művészetében Kij{rat Budapest MURAI Andr{s: Film és kollektív emlékezet Savaria University Press Szombathely, TODOROV, Tzvetan: Az emlékezet felhaszn{l{sa in: Todorov, TZVETAN: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Mérlegen a XX. sz{zad Napvil{g Kiadó Budapest,

Helyreállított Európa

Helyreállított Európa Mezei Géza Helyreállított Európa GROTIUS E-KÖNYVT[R 2010 1 Sorozatszerkesztő Horv{th Jenő Mezei Géza 2 Mezei Géza Helyre{llított Európa Egy önsorsrontó kontinens gazdas{gi és politikai felépülése a Marshall-tervtől

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

MÛHELY A TERÁPIÁS HATÁS MINT MELLÉKTERMÉK. Vajda Júlia

MÛHELY A TERÁPIÁS HATÁS MINT MELLÉKTERMÉK. Vajda Júlia Thalassa (17) 2006, 1: 123 136 MÛHELY A TERÁPIÁS HATÁS MINT MELLÉKTERMÉK Vajda Júlia A narratív interjús technika a magyar szociológiában nehezen tud megkapaszkodni sok kimondatlan ellenérzés övezi, talán

Részletesebben

A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában. Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében.

A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában. Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében. A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében Jelige: Notte A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában Film

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Váradi Luca 2013. Augusztus A Projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult

Részletesebben

milyen mély a múltnak kútja?

milyen mély a múltnak kútja? kálmán c, györgy milyen mély a múltnak kútja? A régmúlt idők emlékezete és a zsidóság (Mentegetőzés) Ez az írás eredetileg kommentár akart lenni Halasi Zoltán kötetéhez, 1 de egyetlen problémára összepontosítottam,

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Aszódra a Javítóintézetbe olyan 14-19 éves bűnelkövető fiúk kerülnek, akiknek a bíróság 1-3 évig terjedő javítónevelő intézkedést rendelt

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

Elképesztôen becsapták az embereket, és ôk elképesztôen vágyták a becsapást Pódiumbeszélgetés a Fény-képek gyermekeinknek címû dokumentumfilmrõl

Elképesztôen becsapták az embereket, és ôk elképesztôen vágyták a becsapást Pódiumbeszélgetés a Fény-képek gyermekeinknek címû dokumentumfilmrõl 7 XV. évf. 4. szám Elképesztôen becsapták az embereket, és ôk elképesztôen vágyták a becsapást Pódiumbeszélgetés a Fény-képek gyermekeinknek címû dokumentumfilmrõl A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN

A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN GŐZSY ZOLT[N VARGA SZABOLCS A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN A 18. sz{zad a Magyar Kir{lys{g és a magyar katolikus egyh{z egyik legvirulensebb korszaka volt.

Részletesebben

Kiválasztottság és információ

Kiválasztottság és információ Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 79-94. o. Kiválasztottság és információ Kuba Péter 1 A

Részletesebben

Kétnyelvűek között Németországban

Kétnyelvűek között Németországban Kétnyelvűek között Németországban Tizenöt éve Németországban élek. A családi, rokoni, ismerősi körben számos kétnyelvű gyereket volt alkalmam megfigyelni. Nem vagyok nyelvész, de pszichológusként is mindig

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

Kegyes ég, kötözd le A sok gonosz gondolatot, amely Az álmokba furakszik! WILLIAM SHAKESPEARE

Kegyes ég, kötözd le A sok gonosz gondolatot, amely Az álmokba furakszik! WILLIAM SHAKESPEARE Kegyes ég, kötözd le A sok gonosz gondolatot, amely Az álmokba furakszik! WILLIAM SHAKESPEARE I. VALÓSÁG Voltak olyan élményeim, amikor abszolút azt hittem, a valóságban vagyok, aztán egyszer csak felébredtem.

Részletesebben

A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter

A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter Kovács Krisztián és Scherer Péter a 6. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle díjkiosztóján A nemrégiben alakult Nézőművészeti Kft.

Részletesebben