Tanévindító tanácskozás Salgótarján Mocsári Zoltánné szaktanácsadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanévindító tanácskozás Salgótarján 2014. 09. 22. Mocsári Zoltánné szaktanácsadó"

Átírás

1 Az oktatató-nevelő munka megújulása Az új helyi tantervek megvalósításának gyakorlati tapasztalatai, a feladatok újraértelmezése, hatékony tanórai tevékenységek Tanévindító tanácskozás Salgótarján Mocsári Zoltánné szaktanácsadó

2 Ajándékot kapni jó, de adni még jobb!

3 Ajándék Osztály: 2 8. Óratípus: tanévindító, összefoglaló, gyakorló óra, tanórán kívüli foglalkozás (hátránykompenzáció, tehetséggondozás) Cél: - a tanulók megismerése - a tanult nyelvtani jelenségek, szerkezetek ismétlése, gyakorlása (pl. felszólító módú igék, tulajdonnevek vagy összetett mondatok) Fázis: RÁHANGOLÁS (RJR-modell)

4 MOTIVÁCIÓ Tanulási stílusok, stratégiák

5 Fiziológiai jellemzők alapján: 1. Vizuális 2. Auditív 3. Taktilis - kinesztétikus 4. Vegyes Nevelési kölcsönhatás alapján: 1. Rigid - gátlásos 2. Fegyelmezetlen 3. Elvárás-szorongó 4. Kreatív Társas jellemzők alapján: 1. Egyéni 2. Társas Tanulási stratégiák: 1. Mélyreható 2. Szervezett 3. Reprodukáló (mechanikus) Tanulási motiváció: 1. Teljesítménymotiváció (énkép, önértékelés, önbizalom) 2. Kognitív motiváció (kíváncsiság, tudásvágy, kutatás, felfedezés) 3. Szociális motiváció (dicséret, elismerés, érzelmi stabilitás) 4. Presszióérzés (kiegészítés!) MOTIVÁCIÓ Tanulási stílusok, stratégiák

6 Vizuális: - ábrák - logikus vázlat - kulcsfogalmak (pl. mind map) - füzet oldalai Auditív: - tanulói megbeszélés - részösszefoglalás - a beszéd kulcsszerepe (pl. hangos leckefelmondás) - mások meghallgatása Társas: - csoport - segítségadás - segítségnyújtás - barátságosság - munkazaj Reproduktív: - memória (rövid távú) - fogalmak (szó szerint) - hamar felejt - ismétlés - saját gondolatmenet Mélyreható: - megértés - többféle logika - magyarázat (tanári és tanulói) - ábrák - lényegkiemelés - mások megsegítése - összefüggések megértése Egyéni: - saját ütem - utánajárás - tanári segítség - egyéni feladatok (pl. kiselőadás) - versenyek - interakciók hiánya - csend Tanulási stílusok, stratégiák (a leggyakrabban előforduló)

7 Irodalomjegyzék TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK Balogh László: Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Debrecen, 1993, KLTE (internetről letölthető). Borbély Anikó Botos Réka Turcsik Katalin: Tanulásmódszertan ) Buczkóné Pásztor Melinda: A tanulási stílus ) Cserné Adermann Gizella: Tanulási stílusok és képzési stratégiák. In Andragógiai ismeretek(szerk.: Benedek András, Koltai Dénes, Szekeres Tamás, Vass László). Budapest, 2008, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Tanár-továbbképzési Füzetek III. Gömöry Kornélia: Az általános intellektuális képesség, a motiváció, a tanulási stratégia és a szorongás közötti összefüggések. Új Pedagógiai Szemle.2011/ Gyarmathy Éva: Tanulási stílus és tehetség ) Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Pécs, 2002, Comenius BT. Mező Ferenc: A tanulás stratégiája. Debrecen, 2002, Pedellus Kiadó. Napravszky Noémi Tánczos Judit Mónos Katalin: Diszlexiás és nem diszlexiás általános iskolai tanulók nyelvtanulási stílusainak és stratégiáinak összehasonlító vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle január. Ollé János: Tanítási-tanulási stratégiák az oktatási folyamatban. Budapest, 2010, Magánkiadás. Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológiai füzetek2. Buda-pest, 1987, ELTE. Tóth László: Pszichológia a tanításban. Debrecen, 2000, Pedellus Kiadó. Kathyné Mogyoróssy Anita: Tanulási stílus, stratégia, módszerek és motiváció (letöltés: )

8 MOTIVÁCIÓ ÉS KÉRDÉSTECHNIKA

9 KÉRDÉS: 1. zárt vagy eldöntendő 2. nyitott 3. fókuszáló 4. irányított 5. nem irányított 6. összpontosító 7. hipotézist tesztelő 8. folyamatot megszakító 9. kérdésbe ágyazott ajánlás A JÓ KÉRDÉS: pontos világos rövid egyértelmű a válaszra elég időt hagyó a tárgyhoz tartozó gondolkodtató jellegű rávezető előzetes ismeretekre épülő KÉRDÉSTECHNIKA

10 Direkt tanulásszervezés ADAPTÍV TANULÁS- SZERVEZÉS Indirekt tanulásszervezés Tapasztalati tanulás Interaktív tanulásszervezés Önálló tanulás

11 Adaptív tanulásszervezés 1. Direkt: magyarázat szemléltetés kérdve kifejtés összehasonlítás gyakorlás

12 Adaptív tanulásszervezés 2. Indirekt: megbeszélés értő olvasás fogalomalkotás problémamegoldás kutatás esettanulmány

13 Adaptív tanulásszervezés 3. Interaktív: ötletroham kooperatív technika vita interjú szerepjáték

14 Adaptív tanulásszervezés 4. Tapasztalati: kísérlet játék szimuláció megfigyelés mérés modellezés kirándulás

15 Adaptív tanulásszervezés 5. Önálló: személyre szóló feladat beszámoló esszé házi feladat mestermunka kutatás számítógéppel segített tanulás

16 Adaptív tanulásszervezés 6. (letöltés: ) segedanyagok/diff.pdf (letöltés: ) (letöltés: )

17 Michael Scriven Nagy József 1990-es évek Báthory Zoltán Vidákovich Tibor Bognár Mária Csapó Benő FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS T-kártya Megbeszélés csoportban Megbeszélés egyénenként Közösen kialakított szempontrendszer alapján egymás munkájának az értékelése

18 a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, interaktív értékelése célja: a tanulási folyamat és a tanuló segítése, fejlesztése a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz való igazítása nem a minősítés, hanem a tanulási hibák és nehézségek feltárása a javítási lehetőségek végiggondolása nem a tudás egészét, hanem részfolyamatokat, a tudás bizonyos elemeit értékeli a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és gyengeségeiről, fejlődéséről a tanulást támogatja a tanuló fejlődését, egyéni haladását értékeli a kudarcait, illetve az elért sikereket mutatja az értékelés lényege maga a fejlesztés, hiszen a diákok önfejlesztésére, énképére, önértékelésére is hat. FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS

19 Hasznos linkek Fejleszto &file=abstract-vidakovicht.pdf _a_kooperatv_tanulsi_folyamatban.html FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS

20 Oktatásirányítási eszközök Törvényi szabályozás (Nemzeti köznevelési törvény) Folyamatszabályozás - tartalmi szabályozási dokumentumok (NAT, Kerettantervek) Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Hazai és nemzetközi tanulói teljesítménymérések rendszere Kutatás visszajelzés korrekció Kimeneti szabályozás (érettségi vizsga)

21 A hazai tantervi szabályozás szintjei KT NAT KT Kormányrendelet május 16. Miniszteri rendelet, Kerettantervek szeptember folyamán HT HT HT Pedagógiai program/ Helyi tanterv szept.-dec.

22 A NAT helye a tantervi szabályozásban NAT a fejlesztési követelményeket és a minimális tartalmi követelményeket meghatározó központi alaptanterv Kerettantervek részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv Helyi tantervek: a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv

23 Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési területek a Nemzeti alaptantervben FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása KULCSKOMPETENCIÁK Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás

24 Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika 4. Ember és társadalom (Erkölcstan, etika, történelem, honismeret, filozófia) 5. Ember és természet 6. Földünk környezetünk 7. Művészetek (Ének-zene, vizuális kultúra, dráma és néptánc, mozgókép és média) 8. Informatika 9. Életvitel és gyakorlat - TÉGY 10. Testnevelés és sport

25 Műveltségi területek általános jellemzői kiemelten foglalkoznak az információk gyűjtésével és kritikai értelmezésével az egyes iskolai fokozatokon ismétlődő szempontok szerint spirálisan bővülő ismereteket tartalmaznak nem lezárt rendszerként jelennek meg nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és szintezését jelenítik meg hangsúlyozzák a tudás örömének, a beleélésnek, a személyes véleményalkotásnak és a társas tanulás különböző formáinak tanulásban betöltött fontos szerepét.

26 Műveltségi területek kiemelt közös céljai a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel, kísérlet, megfigyelés) középpontba állítása az informatika alkalmazása a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek az egészséges életmód kialakítása az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása a médiumok alkotó használata.

27 A magyar nyelv és irodalom tanításának és tanulásának alapvető céljai: a szövegértési képesség továbbfejlesztése szövegalkotási képesség továbbfejlesztése az írástechnika továbbfejlesztése az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése a hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztése a problémamegoldó, a kritikus és a fogalmi gondolkodás fejlesztése.

28 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez folyamatos pozitív verbális és nonverbális szóbeli és írásbeli szöveges és érdemjeggyel történő fókuszban az anyanyelvi kulcskompetencia

29 Hasznos linkek

30 A pedagógusok ellenőrzésének eszközei Dokumentumelemzés (pl. önértékelés, tervezési, értékelési dokumentumok, portfólió) Óra-/foglalkozáslátogatás (legalább 2 óra) Interjúk (a pedagógussal és a vezetővel) Kerettanterv Helyi tanterv Tanmenet Napló bejegyzéseinek megegyezése/összhangja!

31 Szakmai önéletrajz A nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább 6 tanóra/foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai Önálló alkotói, művészeti munkák bemutatása, annak dokumentumai A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása A szakmai életút értékelése A portfólió tartalmi elemei

32 Felkészülés Jelentkezés E-portfólió feltöltése Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólió védésére Az e-portfólió védése Magasabb fokozatba lépés a minősítést követő év január 1-jén. A pedagógus feladatai a minősítési eljárásban

33 PEDAGÓGUS I. Önállóan dolgozó pedagógus. Lehet osztályfőnök, vizsgáztató tanár. Az életpályaszakasz hossza: 6-9 év. Jellemző életkor: év. Alapos szakmai ismeretek, gazdag módszertani eszköztár, jellegzetes szakmai arculat, kiforrott pálya- és jövőkép jellemzik. Aktív tagja a tantestületnek. Nyitott, empatikus a kollégáival, a diákokkal és a szülőkkel. Lelkes és elhivatott; érdeklik a szakmai kihívások, kész a megújulásra, a folyamatos fejlődésre.

34 PEDAGÓGUS II. Tapasztalt pedagógus. Lehet intézményvezető, munkaközösség-vezető, érettségi elnök. Az életpályaszakasz hossza: akár a pálya végéig is eltarthat. Jellemző életkor: 34 év felett. Elmélyült ismeretekkel, sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkezik. Reális elvárások, stabil énkép, fejlett önismeret jellemzik. Igényli a folyamatos fejlődést, a szakmai megújulást. Hatékony csapattag, támogató kolléga, aki átlátja az intézményi folyamatokat. Ebben az időszakban a pedagógus figyelme a napi pedagógiai munka mellett már intézményi szinten végzett pedagógiai fejlesztésekre, innovációra irányul. Oktató-nevelő munkája tudatos, reflektív. Folyamatos jobbítás, fejlesztés, vizsgálódás jellemzi. Tevékenységeiben kiemelt hangsúlyt kap a tudásmegosztás. A szervezetnek tudatos tagja. Törekszik intézményi szinten az együttműködésre, kölcsönös segítségnyújtásra, tapasztalatainak megosztására. A stratégiaalkotásban, a szervezeti kultúra fejlesztésével kapcsolatban önállóan végez munkát. Erős a kitekintésre való hajlandósága, a saját munkája, az intézményi működés, az oktatáspolitika és a társadalmi folyamatok összefüggéseinek megértésére való képessége. Az időszak végére professzionális pedagógussá válik, akinek magas szintű mesterségbeli tudása jó gyakorlatokban jelenik meg. Tapasztalatai és komplex szakmai tudása alkalmassá teszik a többi pedagógus és gyógypedagógus szakmai támogatására, illetve szakértői munkára.

35 MESTERPEDAGÓGUS Professzionális pedagógus. Lehet szakértő, szaktanácsadó, vezetőtanár, mentortanár. Nem kötelező pályaszakasz. Feltétele a pedagógus szakvizsga és a második minősítés megszerzése. Jellemző életkor: 37 év felett. Biztos szaktudással, sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkező, példamutató, elhivatott pedagógus, aki szervezetének meghatározó tagja. Empatikus, együttműködő, támogató. Egy vagy több szakterület specialistája, fejlett mentori, tanácsadói kompetenciák jellemzik. Ebben az időszakban munkája a pedagógiai folyamatok eredményességét célzó fejlesztésekre, szervezetfejlesztésre, felnőtt közösségek vezetésére, támogatására, valamint tudásának megosztására irányul. Magas szintű mesterségbeli tudása pedagógiai jó gyakorlat -ban jelenik meg. Jó gyakorlatát publikálja, szakmai közösségekben bemutatja. Vezető szerepet vállal a szervezeti közös tudás létrehozásában; pedagógiai, módszertani fejlesztésekben. Közreműködik a pedagógusok fejlesztésében, a pedagógus tehetségek támogatásában. Szakmai professzionalizmusa alkalmassá teszi arra, hogy saját és más intézmények pedagógusai szakmai tevékenységét támogassa. Látóköre kiszélesedett, a pedagógiai folyamatokat társadalmi, oktatáspolitikai kontextusban is tudja értelmezni. Szervezetfejlesztésben együttműködő. Szakmai kapcsolatai stabilak, szakmailag képviseli az intézményt a külső partnereknél.

36 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tanulási stílus, stratégia, módszerek és motiváció

Tanulási stílus, stratégia, módszerek és motiváció Kathyné Mogyoróssy Anita Kathyné Mogyoróssy Anita, stratégia, módszerek és motiváció Gyermekeink, tanítványaink tanítása, nevelése csak akkor lehet hatékony, ha megismerjük őket minél több aspektusból.

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013. Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek:... 3 1.2. Az iskola alapvető céljai... 3 1.3. Az iskola legfontosabb feladatai... 3 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai...

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció 3. sz. melléklet Kerettanterv HÍD 2. program, képzés --C variáció Célok, feladatok z EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási formaként jelenik

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára alkotószerkesztő: Dobos Orsolya Andóné Nagy Katalin Csirmaz Erzsébet Esztergomi Katalin

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA)

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) 1 A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumok számára készült kémia-kerettanterv kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben