Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az intézmény adatai Helyzetleírás Az iskola rövid története AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA Az iskolánk jövıképe Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata A fenntartói elvárásokra épülı intézményi célok Intézményi minıségcélok FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A vezetés elkötelezettsége és felelıssége A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben Jogszerő mőködés Számítógépen történı tárolás, kezelés Tervezés Stratégiai tervezés Operatív tervezés A vezetıi ellenırzés A vezetıi értékelés A minıségirányítási rendszer feltételeinek biztosítása A minıségirányítási rendszer mőködése A partnerközpontú mőködés Humán erıforrás fejlesztése A munkatársak továbbképzése A munkatársak bevonása a programba Pedagógiai tevékenység Helyi program kínálat tervezése, értékelése

3 Az oktatási nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A pedagógusok együttmőködése Folyamatok azonosítása, szabályozása A dokumentumok kezelésének rendje AZ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZERINT MŐKÖDTETETT ELLENİRZÉSI, MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER Az ellenırzés, mérés és értékelés alapelvei, célrendszere, hasznosítása, vonatkozási területe Alapelvek Célrendszer Hasznosítás Vonatkozási terület Az ellenırzési, mérési és értékelési rendszer területei Az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének értékelése Vezetık teljesítményértékelése a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok Pedagógusok teljesítményértékelése a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok Partneri igény és elégedettség mérés a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok A tanulók országos mérése és értékelése eredményeinek figyelembe vétele a. Vonatkozási terület

4 b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok A külsı mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok Az intézményi minıségirányítási program végrehajtásának nevelıtestületi értékelése A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok A teljes körő intézményi önértékelés A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése Eredményvizsgálat, visszacsatolás A mérési-értékelési rendszer, panaszkezelés rendje Folyamatok azonosítása, szabályozása FÜGGELÉKEK ZÁRADÉK MELLÉKLETEK

5 Bevezetés Az intézményi minıségirányítási program elkészítését az évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. -a írja elı: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségirányítási program az intézmény stratégiai dokumentuma. 1 Az intézmény bemutatása 1.1 Az intézmény adatai Intézmény neve: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Intézmény címe: 1028 Budapest, Szabadság utca 23. Intézmény elérhetısége: Tel.: Fax.: Alapítás éve: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, Az intézmény fenntartója: BUDAPEST Fıváros II. kerületi Önkormányzat Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény alaptevékenysége: általános iskolai képzés 1-8. évfolyamon gimnáziumi képzés a 9-13 évfolyamon Német nemzetiségi nyelvoktatás Emelt óraszámú testnevelés Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program szerint 1-8 évfolyamon Sajátos nevelési igényő tanulók inkluzív nevelése 1-8. évfolyamon 1.2 Helyzetleírás A Szabadság Úti Általános Iskola 1963 ıszén nyitotta meg kapuját. 8 tanteremmel és 4 szaktanteremmel várta a diákokat. Az elsı tanévben a tanulók létszáma 737 fı volt, mely létszám hamarosan 800 fölé emelkedett. A tanítás hosszú évekig váltott mőszakban folyt. Tíz év múlva megépült az iskolával összekapcsolódó, a Fıvárosi Szabó Ervin könyvtár által mőködtetett, kötetet tartalmazó könyvtár, melynek épületét és kötetét

6 augusztus 4-én átadták az iskolának. Késıbb emeletráépítéssel, majd egy új szárny megépítésével bıvült az iskola épülete, s így 1988 és 1990 között megszőnt a váltakozó tanítás. A nagyobb befogadó képesség elsısorban nem a létszám növelését, hanem az oktatás színvonalának emelését tette lehetıvé. 1992/93-as tanévben elıször indult német nemzetiségi osztály az elsı évfolyamon. Ugyanebben az évben kezdte meg mőködését az iskolában a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program. Különösen fontos eseményre tekinthetünk vissza 1992-ben, mikor az iskola felvette Klebelsberg Kuno kultuszminiszter nevét, aki több szállal kötıdött Pesthidegkút történelméhez. Az intézményben 1993 óta folyik gimnáziumi oktatás. A nemzetközi elıírások alapján készült sportcsarnokot 1994-ben adták át. Ennek köszönhetıen elsı osztálytól kezdve emelt szintő testnevelés oktatást biztosíthatunk az iskolánkba járó gyerekeknek. Az intézmény épületében a 13 évfolyam jól elkülöníthetıen helyezkedik el. Elsı osztályos tanítóink a Meixner Ildikó dyslexia-prevenciós olvasástanítási módszerét alkalmazzák késleltetett írástanulással. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Az iskolában dolgozó fejlesztı pedagógus és pszichológus segítségével a különbözı tanulási nehézségekkel, magatartás zavarral küzdı diákok szőrését, fejlesztését, felzárkóztatását tudjuk elvégezni. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program az es tanév óta mőködik, az elsı tanévben az I. ker. Batthyány Lajos Általános Iskolában, óta a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium keretei között. A program létrejöttében a tanítók gyakorlati tapasztalatai mellett jelentıs szerepet játszott a századelejei reformpedagógiai irányzatok megjelenése Magyarországon. A Gyermekek Háza program kidolgozói és tanítói ezen irányzatok lényeges elemeit abból a szempontból vizsgálták, melyek azok, amelyek optimálisan átültethetık a magyar pedagógiai gyakorlat talajára. Az alapozó oktatás megújítására irányuló törekvések elméleti összefoglalását az 1989-ben, 1990-ben a Közoktatási Alap Titkárságához benyújtott "6-12 éves korú gyermekeket nevelı új alapozó iskola programjának kidolgozása, kísérleti kipróbálása" címő pályázat tartalmazza. A gimnázium a 2004/2005-ös tanévtıl öt osztályosra bıvül. A 9. évfolyamon nyelvi elıkészítı osztály indul, ahol a tanulók 11 órában intenzív angol nyelvi, heti 4 órában pedig informatikai képzésben részesülnek. Heti 1 órában tanulás-módszertani képzés is indul, ahol a figyelem összpontosítás képességét, a dinamikus olvasás eszközeit, az emlékezet fejlesztésére szolgáló gyakorlatokat ismerhetik meg a diákok. Az iskola iránt érdeklıdıknek ısszel és tavasszal 1-1 hétre nyílt hetet szervezünk, az órák szabad látogatására. Kulturális rendezvényünk a Német Nemzetiségi Karácsony, illetve a Tavaszi Fesztivál, ahol osztályok és egyéni nevezık egyaránt bemutatkozhatnak. A gimnázium gólyatábora várja az új diákokat. A gólya- és szalagavató bál pedig alkalmat ad a közös kultúrált szórakozásra. A karácsonyi és húsvéti vásár iskolánk nagy érdeklıdésre számot tartó hagyományos rendezvénye. Az utolsó tanítási napon az osztályok diákjai és a szülık összemérhetik szakácstudományukat a kerti bográcsos fızıversenyen. 6

7 1.3 Az iskola rövid története Megépül a Kossuth Lajos utcai iskola A Községház u. 10. sz. alatt polgári iskola létesül Elkezdıdik a Szabadság úti Általános Iskola építése szeptember Megnyílik az új iskola 8 tanteremmel és 4 szaktanteremmel. Hamarosan a tanulólétszám 800 fı fölé emelkedik, s így szükség van a váltott mőszakú tanításra. Használatba kerülnek a 20-as ill. a 30-as években épült régi iskolaépületek is. A Kossuth utcai épületben alsós osztályok tanulnak, a Községház utcában napközi mőködik Az iskolával összekapcsolódó kötetes Szabó Ervin könyvtár épül as évek közepe Olyan magas az iskola tanulólétszáma, hogy az udvari nyári tábor részére rendszeresített téliesített faházakban is folyik tanítás. 1986/87. Emeletráépítés történik, mely építkezés kapcsán az iskola 4 tanteremmel és fizika elıadóval bıvül. 1987/88. Új szárny építése kezdıdik, s 8 új tanterem kerül átadásra A Községház utcai épület a Waldorf Iskola Egyesület birtokába kerül, a Kossuth utcai épületet pedig az Ökumenikus Egyház kapja meg. 1988/89. Munkakapcsolat létesül az iskola és a Hidegkúti Német Nemzetiségi Egyesület között, s ennek révén testvérkapcsolat jön létre a németországi Moschbach városával Megszőnik a váltott mőszakos tanítás Az iskola felveszi Klebelsberg Kuno egykori kultuszminiszter nevét. 1992/93. Elıször indul német nemzetiségi osztály, s ekkor kezdi meg mőködését iskolánkban a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program. 1993/94. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program a Budapesti Tanítóképzı Fıiskolával és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskolával közösen részt vett az Európai Gazdasági Közös ség által meghirdetett oktatási TEMPUS programban. Ezzel egy idıben kezdte meg a sajátos nevelési igényő tanulók szakszerő, gyógypedagógiai háttérrel megvalósuló integrált nevelését Gimnáziumi oktatás indul Nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas korszerő sportcsarnok épül. 1995/96 A Gyermekek Háza Pedagógiai Program kidolgozásának kezdete Megjelent a program tanítói által alkotott differenciált tananyag feldolgozások egy része.(a tankönyvek a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium /1-7/1996. XI. számú engedélye alapján az oktatásban használhatóak.) A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program Pedagógiai Programját Trencsényi László közoktatási szakértı pozitív véleményezése alapján a fenntartó jóváhagyta. A Gyermekek Háza tanterve - 7

8 Magyarországon elsıként megvalósította az integrált oktatás tartalmi szabályozását. 1998/99. A Gyermekek Háza - személyiségközpontú pedagógiájának elismerése ként - a Soros alapítvány modellintézménye lett Az UNESCO megjelentetett egy kiadványt, amely a világban folyó integrált neveléssel, oktatással foglalkozik. Ebben a kiadványban Magyarországot a Gyermekek Háza képviseli A Gyermekek Háza tankönyvcsalád újbóli kiadása során a könyveket az Oktatási Miniszter tankönyvvé nyilvánította (T /1999.). 2001/2002. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program igazodva a Kerettantervi szakaszoláshoz - nyolc évfolyamossá bıvült, felmenı rendszerben A Gyermekek Háza rész vett az illetékes minisztériumok által támogatott ún. Speciális Nevelés Holland - Magyar felsıoktatási Projectben A Gyermekek Háza program szakmai gyakorlatára épülve Differenciálás a gyakolatban, avagy hatékony iskolát mindenkinek" címmel, az oktatási miniszter által akkreditált pedagógustovábbképzési programot mőködtetett. 2004/2005. A gimnázium öt osztályosra bıvül, 9. nyelvi elıkészítı osztály indul Integrált nevelés a gyakorlatban, avagy hatékony iskolát mindenkinek" címmel a Gyermekek Háza új továbbképzést mőködtetett, melynek indítója az Educatio kht. (elıdje Sulinova) Szociális Minisztérium elismerı oklevéllel jutalmazta a program esély teremtı munkáját A Fıvárosi Önkormányzat Budapestért Díjat adományozott a Gyermekek Háza pedagógus közösségének. Iskolánk igazgatói: Dr. Széni Béla Detári Dezsı Lehmann László Lempel Magdolna megbízott igazgató Jákóiné Szirota Ilona megbízott igazgató Sajóhelyi Gábor Dr. Veszelka Elemérné megbízott igazgató 2002-tıl Rósa Viktor 8

9 2 Az intézmény minıségpolitikája 2.1 Az iskolánk jövıképe Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket akarok. Mert csak játékos, eleven magyar gyermekbıl lehet derős, dolgos magyar férfi Klebelsberg Kuno Iskolánk Pesthidegkút és a II. kerület közoktatási palettájának egyik meghatározó szellemi mőhelye, ezért gyorsan és rugalmasan törekszik kielégíteni a korszerő oktatásra vonatkozó társadalmi igényeket. Intézményi feladatait szakmai igényességgel végzi, melynek zálogát a folyamatos önfejlesztésben látja. Demokratikus légkörben személyes példamutatással toleranciára, az emberi értékek megbecsülésére, törvényességre nevel. Kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást, a széles látókörő, ismereteit hasznosítani tudó fiatalok képzését, akik képessé válnak egyéni életük és közösségük tudatos jobbítására. Célunk, hogy elfogadva és hatékonyan kezelve a tanulók közti különbségeket, megvalósítsuk az esélyteremtı iskolai gyakorlatot. Egyéni sajátosságokhoz igazodó tanulási környezet biztosításával lehetıvé tegyük a hatékony együttnevelést. Továbbra is célunk, hogy az egyéni különbségek figyelembevételével biztos alapkészségeket és alapmőveltséget nyújtsunk, kulcskompetenciákat fejlesszünk, és magas szintő, igényes, a XXI. századnak megfelelı EU-konform oktatással biztosítsuk tanulóink számára a képességeiknek megfelelı fejlıdést és továbbhaladást. E dokumentumot a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium nevelıtestülete én megtartott értekezletén fogadta el. 2.2 Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata Intézményünk dolgozói kinyilvánítják, hogy iskolánk törvényes, eredményes és hatékony mőködésének alapja a minıség. A minıség az iskolai feladatok komplex ellátását biztosító tervezési, szervezési, mérési, értékelési, döntési rendszerekben, eljárásokban, intézményi folyamatokban megjelenı jellemzık összessége. Törekszünk arra, hogy iskolánkba járó gyermekek és családjaik felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk, minıségpolitikánkat érvényesítjük valamennyi eljárásunkban, döntésünkben. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola mőködésében a törvényesség és szakszerőség mellett gyermekközpontú, humánus és kreatív legyen. Az iskola dolgozóitól elvárjuk, hogy munkájukat a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze. Intézményünk elkötelezi magát minden belsı és külsı tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintı kihívásokhoz. Partnereink érdekében rendszeresen vizsgáljuk elégedettségüket, elégedetlenségüket és ezt figyelembe véve formáljuk tevékenységünket. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi, hogy céljaink megvalósítása során feltárjuk és megoldjuk a minıséget befolyásoló problémákat. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlıdésük elısegítését, támogatását; egyidejőleg a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felzárkóztatását. Minıségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. 9

10 Felelısek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, ezért részükre a tılünk telhetı legoptimálisabb szociális és pedagógiai környezet biztosítjuk. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít az intézményi szervezeti struktúra hatékony kiépítésére és mőködtetésére, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztésére, az infrastruktúra, a környezetvédelem, a versenyképesség, a humánerıforrás fejlesztésére; a civil kapcsolatok fejlesztésére, a nemzetiségi kapcsolatok ápolására, az iskola pedagógiai munkájának fejlesztésére. Intézményvezetésünk elkötelezett a minıségirányítási rendszer mőködtetésében, és biztosítja a hatékony mőködéshez szükséges feltételeket. Szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége. Nálunk a minıségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belsı és külsı képzése, a minıségirányítási rendszer mőködtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a minıség munkánk jellemzıje, egyben szemléletmód is az iskola mőködésében. A Gyermekek Házában óta integrált nevelés, oktatás folyik. E programban érintett osztályainkban az ép, gyakran kiemelkedı képességő gyerekekkel együtt 2-3 sajátos nevelési szükséglető, fogyatékos kisiskolás tanul. Hisszük, hogy ezzel segítjük a sérült emberek elfogadását, esélyegyenlıségük megteremtését, a társadalmi integrációt. Az eredményes együttnevelés komoly szakmai kihívást jelent a pedagógusok számára. Úgy kell tanítási blokkjainkat szerveznünk és irányítanunk, hogy azok az osztályban együtt tanuló, eltérı szükséglető gyerekek számára hatékonyak legyenek. Ez másféle, differenciált tanulásirányítást igényel. Törekszünk a kulcskompetenciák kialakítására. Tanulóink számára biztosítjuk a tevékenységközpontú, az együttmőködést fejlesztı kooperatív munkaformákban való tanulás lehetıségét. Az egyéni fejlesztéssel összefüggésben fontos kérdés a tananyag elrendezés is. A jelenlegi tankönyvi kínálat nehezen teszi lehetıvé az eltérı képességekhez való igazodást, mert általában egy szinten tartalmazza a tananyagot. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy más-más hosszúságú, bonyolultságú tananyag feldolgozására képes egy tehetséges vagy egy enyhe értelmi sérült kisiskolás. 2.3 A fenntartói elvárásokra épülı intézményi célok Biztosítjuk az intézmény törvényes, az adott feltételek mellett lehetı legszakszerőbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátását. Törekszünk a partnerközpontú mőködés megvalósítására, azaz a partnerek gyermek, tanuló, szülı, pedagógus, fenntartó, társintézmények, stb. által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenırizhetı kielégítésére. Folyamatosan, célszerően és tervezetten fejlesztjük humán erıforrásainkat. Felkutatjuk a különbözı helyi, térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehetıségeket a rendelkezésre álló források bıvítése, a feladatellátás színvonalának emelése érdekében. Az intézményvezetı a minıségirányítás rendszerének kiépítése és folyamatos mőködtetése iránt elkötelezett. A fenntartó által meghatározott beiskolázási keretek között biztosítjuk a mőködési körzetbıl érkezı gyermekek, tanulók felvételét, illetve elhelyezését, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelı nevelésüket és oktatásukat, tankötelezettségük teljesítését. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az intézmény területén esetlegesen bekövetkezı tanulói baleseteket elıidézı okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket. 10

11 Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek, tanulók testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a pedagógusok és tanulók, valamint a tanulók és tanulók kapcsolataiban minél bensıségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt. Kiemelt figyelmet fordítunk az osztálytermek, illetve az iskolai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatására, illetve a tehetséggondozásra, az e célokat elısegítı programok minél hatásosabb végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igénybıl eredı hátrányok csökkentését szolgáló, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztı programok minél hatásosabb megvalósítására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényő tanulók eredményes együttnevelésére, szakszerő fejlesztésére (habilitáció, rehabilitáció). Tervezetten, rendszeresen és ellenırizhetıen tájékoztatjuk a gyermekek, tanulók szüleit részletes és érdemi módon a gyermek, tanuló fejlıdésérıl, magaviseletérıl, tanulmányi elımenetelérıl, tanácsokat adunk, illetve segítséget nyújtunk a gyermek, tanuló neveléséhez. Rendszeres kapcsolatot tartunk az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal, az SNI tanulókat vizsgáló szakértıi bizottságokkal a gyermekek, tanulók érdekeit veszélyeztetı problémák megoldása érdekében. Figyelemmel kísérjük a tanulók számára szervezett versenyeket, vetélkedıket, s lehetıségeink maximális kihasználásával részt veszünk ezen programokon. Figyelemmel kísérjük a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára szervezett versenyeket, vetélkedıket, s lehetıségeink maximális kihasználásával részt veszünk e programokon. Lehetıségeink kiaknázásával iskolai tanulmányi versenyeket, kulturális és sportvetélkedıket szervezünk a tanulók számára, tanévenként legalább egy alkalommal. Széleskörő információkat és pedagógiai segítséget nyújtunk az iskola utolsó évfolyamain tanulók és szüleik számára a megalapozott pályaválasztási, iskolaválasztási döntés meghozatalához. El kívánjuk érni, hogy az iskola végzıs tanulói birtokában legyenek saját ellátásuk képességének, illetve eséllyel induljanak a további tanulásra. Igyekszünk elérni, hogy az iskola végzıs tanulói birtokában legyenek a továbbtanulás igényének és képességének, illetve minél jobb eséllyel indulhassanak a középfokú, illetve felsıfokú továbbtanulás útján. 2.4 Intézményi minıségcélok A minıségirányítási programunkat a pedagógiai programunk megvalósítását szolgáló eszközrendszernek tekintjük. Kiépítésével, mőködtetésével szeretnénk biztosítani a pedagógiai programunkban megfogalmazottak teljesítését. Ennek érdekében a minıségirányítási munkacsoport javaslatára a nevelıtestület (szükség szerint az alkalmazotti közösség) az éves munkaterv összeállításához minıségcélokat fogad el, melyek elérését, mérését, értékelését éves tervében rögzíti. 1. számú melléklet: Szervezeti minıségcélok 11

12 2. számú melléklet: Pedagógiai minıségcélok 3. számú melléklet: Minıségparaméterek, minıségcélok 4. számú melléklet: Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhetı minıségcélok 3 Fenntartói minıségpolitika Célok, minıségcélok és elvárások az iskolákra vonatkozóan A pedagógiai tevékenységrendszer egyes folyamatai és fıbb elemei - Az ÖMIP-ben meghatározott minıségcélok 100%-ban koherensen jelenjenek meg az IMIP-ben - A pedagógiai program (továbbiakban: PP) és az IMIP célrendszere 100%-ban koherens legyen - Az éves munkaterv tételesen beazonosítható módon a pedagógiai programra és az IMIP célrendszerére épüljön. - A pedagógiai módszerek, innovációk sorát a vállalt többletfeladat mérhetıen jelenjen meg az intézmény eredményeiben, a munkatársak legalább 30%-a vegyen részt benne. - A helyi tanterv és a tanítási-tanulási napi tevékenységrendszer tartalmilag feleljen meg egymásnak, legyen legalább 75%-os koherencia a tervezés és a megvalósítás között. A tervtıl való esetleges eltérés minden esetben szakszerően indokolható legyen. - A tehetséggondozás, emelt szintő képzések mőködése terén a készség és képesség fejlesztés mérhetı eredményességet mutasson a jogszabályi elıírások, az intézmény lehetıségei és a tervekben vállalt feladatokhoz viszonyítva. - A felzárkóztatás, és az esélyegyenlıséget segítı oktatási, nevelési formák alkalmazása terén a készség és képesség fejlesztése mérhetı eredményességet mutasson a jogszabályi elıírások, az intézmény lehetıségei és a tervekben vállalt feladatokhoz viszonyítva. - A szabadidıs tevékenységek, a tanórán kívüli tevékenységek, kiemelt nevelési területek a partnerekkel egyeztetett színes kínálat szerint valósuljanak meg, törekedjenek a hagyományok ápolására, a partneri elégedettség érje el a 75%-ot. Az intézményi szervezet mőködése, az oktató-nevelı munka feltételei - A tantestület kompetenciái 100%-ban illeszkedjenek a vállalt feladatokhoz. A továbbképzési tervben szereplı prioritások legyenek összhangban az ÖMIP-IMIP-PP-mal - Az oktató, nevelımunka szervezettsége, komfortja szakszerőséget és a partnerek legalább 75%-os elégedettségét mutató állapotban legyen. 12

13 - A tanév megtervezése, a szakmai közösségek intézményi szinten is összehangoltak legyenek, a belsı munkamegosztás az oktató, nevelımunka folyamatában szakszerő legyen. - Az intézményen belüli információáramlás legyen szabályozott, a rendszer zavar nélkül mőködjön. - Az intézmény alkalmazotti, szülıi, tanulói közösségei, tevékenységük (ön) szabályozottsága az SZMSZ-ben rögzítettek szerint valósuljon meg, a mőködés legyen szabályozott, és demokratikus. - Az intézmény alkalmazotti, szülıi, tanulói közösségeinek kapcsolatrendszere legyen együttmőködı. - Hatékonyan, SZMSZ szerint mőködtessék a szociális jelzırendszert, a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszert. - Legyenek élı kapcsolataik, és szabályozott együttmőködésük a legfontosabb partnereikkel. - Valósuljon meg az intézményi pedagógiai munka mérése, értékelése, elemzése, minısítése az év végi beszámoló, a mérési eredmények értékelése az IMIP-ben megfogalmazott sikerkritériumok alapján. - Legyen mőködtetett partneri igény- és elégedettségmérési operatív rendszer. - Legyen mőködtethetı komplex mérési rendszer. BUDAPEST Fıváros II. kerületi Önkormányzat közoktatási minıségirányítási rendszere A Budapest Fıváros II. kerületi Önkormányzat Képviselıtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII.1.) önkormányzati rendelete magában foglalja a fenntartói jogok gyakorlásának, és a döntések meghozatalának hivatalos szabályozását. A fenntartói és az intézményi minıségirányítási rendszer kialakításánál figyelembe vesszük az önkormányzatnál mőködı ISO 9001: 2000 minıségügyi szabvány oktatási ágazatra vonatkozó irányelveit. 13

14 A közoktatási intézményrendszer mőködésének ellenırzése, értékelése Intézményi beszámoló A pedagógiai munka értékelése Az elsı és a második félév (a szorgalmi idı utolsó napja) lezárását követı tizenöt napon belül az intézményeknek nevelıtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelıtestületi értekezletrıl készített jegyzıkönyvet meg kell küldeni tájékoztatás céljából az iskolaszéknek és a fenntartónak. Az év végi beszámoló fenntartó felé megküldendı kivonatát az ÖMIP alapján kell elkészíteni. Az intézményi minıségirányítási program végrehajtásának értékelése A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését a javasolt intézkedéseket az ÖMIP alapján meg kell küldeni a fenntartónak. Az intézményekkel kapcsolatos általános minıségcélok Feladatok Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK A kerettantervek Tanügyigazgatás felhasználásával Tudatos tervezés készített pedagógiai tantárgyi programok jogszabályszerinti beveze- való megfelelés követelményeknek tése, késıbbi beválásának folyamatos figyelemmel kisérése ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Tervezéséves lebontásban; Ellenırzés, Értékelés Igazgató, Igazgatóhelyettes, Munkaközösség vezetık, Szaktanárok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanév kezdése elıtt 14

15 Feladatok Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelı szintő alkalmazása ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Innovációs programok, Idegennyelvi órák, Informatikai, mővészeti foglalkozások Tanulási módszerek tanítása; Csoportbontásban történı oktatás, Munkaközösségek Szaktanárok, Tanítók Tanítók, Napközis nevelık, Szaktanárok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan Folyamatosan Tehetségekkel, sajátos nevelési igényő és a hátrányos helyzetőekkel való egyenrangú törıdés Egyéni tanulási út biztosított Versenyeken eredményes szereplés Differenciált, egyéni személyiség és készségfejlesztés Tanórán és tanórán kívül Szakkörök, Önképzıkörök Egyéni fejlesztési tervek alapján (Gy.H) Osztályfınökök, tanítók Szaktanárok, Napközis nevelık Gyógypedagógusok (Gyermekek Háza) Év közben folyamatosan, Nyáron alkotótáborban Az esélyegyenlıséget, esélyteremtést segítı, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása Egyéni bánásmód elvének érvényesítése Nevelıtestületi egységes elv érvényesülése Motivációs jellegő felzárkóztató foglalkozások Rehabilitációs foglalkozások (Gyermekek Háza) Pedagógus közösség Gyógypedagógusok Tanév folyamán Tankötelezettség teljesítése Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított A gyengébb képességőek egyéni fejlesztése Igazgató Folyamatosan Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Egésznapos nevelés (Gy. H. alsó tagozat) Tanulószoba Nincsenek csellengı Együttmőködés a gyermekek, a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés közmővelıdési intézmény munkatársaival: a szabadidı hasznos eltöltése érdekében Napközis nevelık, Osztályfınökök, tanítók Szabadidıszervezı, Könyvtáros tanár Tanév folyamán, napközis táborokban 15

16 Feladatok Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK Tanulók, szülık naprakész információkat kapnak a lehetıségekrıl az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggı továbbtanulási döntéshez Egészséges életmód, Közösségi tanulói tevékenységek, Szociális érzékenység, Magatartás és viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá válik. ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Intézmények együttmőködése Pályaválasztási tanácsadó; Önismereti tesztek, Iskolalátogatások Továbbtanulási orvosi vizsgálat Mindennapos testmozgás, Osztálykirándulások, Diákönkormányzati tevékenységek; Iskola-egészségügyi ellátás megszervezése Közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában Osztályfınökök, Iskolai pályaválasztási felelıs Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan, 5-8-ig minden évfolyamon Igazgató, Folyamatosan Nevelıtestület, Szülıi munkaközösség, Patronálói közösség, Védınık Feladatok A kerettantervek felhasználásával kiegészített pedagógiai program felülvizsgálata Minıségirányítási rendszer stratégiai tervének évenkénti lebontása Sikerkritériumok, várható eredmények A kitőzött célokhoz közelít a mindennapi nevelı-oktató munka. Problémás, fejlesztendı területek adottak. Partnerközpontú mőködés GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Ellenırlés, értékelés, az eredményesség, hatékonyság vizsgálata. Tantárgyi értékelések felülvizsgálata. Minıségfejlesztés, értékelés, Elégedettségmérési kérdıívek Felelısök, közremőködık Intézményvezetı és Programkészítı Pedagógusok Igazgató, Igazgató helyettes, Minıségi körök vezetıi tagjai Pedagógusok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı szeptember 10. A minıségirányítási rendszer elfogadását követıen 16

17 Feladatok Tehetségekkel, a hátrányos helyzetőekkel való foglalkozás Sikerkritériumok, várható eredmények Nyelvvizsga szorgalmazása; Tanulmányi versenyek Csökken a lemorzsolódás, biztosított az esélyegyenlıség GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Felkészítés a nyelvvizsgára, tanulmányi versenyekre; Differenciált személyiség - és képességfejlesztés felzárkóztató foglalkozások Felelısök, közremőködık Szaktanárok, Gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs, Diákönkormányzat vezetı, Osztályfınökök Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan Az élethosszig tartó tanulásra valófelkészítés Eredményes oktatás, amely buzdít a folyamatos ismeretszerzésre A tanulás-tudás elismerése, távlatok megmutatása az ismeretszerzésben, az életpályákon Szaktanárok, Pályaválasztást segítı pedagógus, Osztályfınökök Folyamatosan, lehetıség szerint minden tanórán és órán kívüli foglalkozáson Készségek, épességek magas szintő fejlesztése, továbbfejlesztése Az oktatás tartalmi színvonalának, az ismeretek átadásának fejlesztése A beiskolázás tudatos tervezése Sikeres érettségi vizsga Önálló ismeretszerzési képességgel való rendelkezés Kiterjedt gimnáziumi oktatás, presztízserısítés Felkészítés különbözı vizsgákra Jó színvonalú beiskolázás (kellı számú tanuló) Kommunikációs, értelmi, szociális, önismereti, önfejlesztı, információszerzı, tároló, elıhívó képességek fejlesztése Innovációs tanítási programok, változatos tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, Ismeretszerzési módok, Kapcsolatok a könyvtárral, mővelıdési házzal. Második idegen nyelv Nyílt napok, Iskolaismertetık, Szülıi értekezletek Szaktanárok, Osztályfınökök, szabadidı-szervezı, Könyvtáros-tanár Szaktanárok, Könyvtáros-tanár, Igazgató Pályaválasztási felelıs Tanórán és a választható foglalkozásokon, önképzıkörökben a tanév során Folyamatosan a tanév folyamán Minden év novemberében, februárban, márciusban Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése Felsıoktatási intézménybe sikeres felvételi; Az érettségi utáni szakképzésbe való bekapcsolódás; munkábaállás. Személyiségfejlesztı, önismereti tréning; Pályaválasztási szaktanácsadás, Tájékozódás a felsıfokú felvételikkel kapcsolatban Osztályfınökök, Folyamatosan Szaktanárok, Pályaválasztási felelıs 17

18 Feladatok Taneszköz ellátottság fejlesztése A humán erıforrás újabb bosszútávú tervének elkészítése Költség-hatékony gazdálkodás Sikerkritériumok, várható eredmények Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Pedagógusok kompetenciájának növelése Optimális férıhelykihasználtság, Törvény szerinti osztálylétszámok GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Taneszköz ellátottság áttekintése; Igények, szükségletek felmérése; Pályázatírással bıvítése Továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése a jelentkezések és elfogadások figyelembevételével Statisztikai adatok, Elırejelzések elemzése Pályázatírás Felelısök, közremőködık Igazgató, Gazdasági ügyintézı, Munkaközösségvezetık Intézményvezetı, Munkaközösségvezetık, Szaktanárok Igazgató, Gazdasági ügyintézı, Igazgató helyettes Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanév kezdése elıtt 277/1997 (XII.22) Kormányrendelet szerint Évenkénti felülvizsgálat A folyamatos, évenként tervezett belsı ellenırzés, Mérés-értékelés Pontos ismeret az eredményességrıl, haladási irányokról, a pedagógusok munkájáról A fenntartó ellenırzési, értékelési rendszere Szaktárgyi és attitődmérések, értékelése; Tanórai munkák, választható foglalkozások ellenırzése, értékelése Igazgató ellenırzési tervének megfelelıen; Munkaközösség-vezetık, Osztályfınökök Bemenet, folyamat, kimenet mérése a megfelelı idıszakban Ellenırzés, értékelés tárgya Idıszaka Végzıje Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelıse Intézmények értesítésének módja Törvényességi Vezetıi ciklusonként legalább egyszer, illetve jogszabályváltozásoknak megfelelıen Szakmai Pénzügyi (normatív és Vezetıi ciklusonként legalább egyszer (lehetıleg a ciklus negyedik évében) Vezetıi ciklusonként legalább egyszer A Ml által megbízott tanügy igazgatási elıadó, szakértı Szakértı A Ml által megbízott Minden tanév szept. 15-ig Minden tanév szept. 15-ig Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje A MI vezetıje A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Tájékoztatás igazgatói érte- 18

19 Ellenırzés, értékelés tárgya Idıszaka Végzıje Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelıse Intézmények értesítésének módja kötött támogatások igénylése és felhasználása, költségvetés teljesítése, munkaügyi döntések költségkihatása, támogatásokkal való elszámolás, intézményi pénzügyi tervezéssel kapcsolatos feladatok) gazdasági elıadó, szakértı Hivatal belsı ellenıre Minden tanév február. 15-ig Jegyzı kezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása. Írásban Az intézményvezetı értékelése Vezetıi ciklusonként legalább egyszer (lehetıleg a ciklus harmadik évében) Az intézményvezetı írásbeli beszámolója, valamint interjú Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása. AZ IMIP értékelés jóváhagyása Évente Egyéb szabályzók szerint Minden tanév szept. 15-ig Célvizsgálatok Az intézményi mőködés egyes elemeinek célirányos elemzése, értékelése tantárgyfelosztás, óraterv, statisztika, munkaerıgazdálkodási terv, beiskolázási terv, pénzügyi beszámolók, jegyzıkönyvek, munkatervek Évente, elıre meghatározott rend szerint, melyet a Ml munkaterve tartalmaz A Ml által megbízott tanügy igazgatási és gazdasági elıadó Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, minden intézmény írásbeli tájékoztatása. 19

20 A mérést végzi A tanulók mérés alapú értékelésének elemei Évfolyam Nagycsoport OKÉV PSZK DIFER bemenet DIFER kontroll DIFER bemenet DIFER kontroll olvasás szövegértés kompetencia (terv) Matematikai kompetencia (terv) - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia angolnémet angolnémet angolnémet A tanulói mérések folyamata ütemezése Szakasz Feladat Tevékenység/Ellenırzés Idıpont/Határidı I. A mérések tervezése II.A mérések végrehajtása A tárgyi és a személyi erıforrások biztosítása Kerületi DIFER mérés EREDMÉNY A felelısök kijelölése V. aug. utolsó hete Felelıslista A résztvevık kijelölése F. aug. utolsó hete A résztvevık listája A mérıeszközök beszerzése aug. utolsó hete Mérıeszközök, tesz- F. V. tek Felkészítés a mérések lebonyolítására szeptember 1-5. kö- Jelenléti ív, írásos F. zött tájékoztatók A mérés lebonyolítása F. szeptember elsı két Adatlapok, fejlıdési hete mutatók Adatbevitel F. október második hetéig Adatbázis Adatelemzés, kerületi november elsı hetéig Írásos összegzés elemzés elkészítése F. V. Iskolai elemzések elkészítése, tájékoztató elıadás az eredményekrıl F. V. İszi Szakmai Napok mérési napján Kontroll mérés elıkészítése április végéig F. Kontroll mérés lebonyolítása F. május elsı két hete Adatbevitel F. június második hetéig Adatbázis Írásos összegzések, az elıadáson készült jegyzıkönyv, jelenléti ív Jelenléti ív, írásos tájékoztatók Adatlapok, fejlıdési mutatók 20

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Helyzetleírás

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének r) pontjában

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

1... normatívára való jogosultság felülvizsgálata 2... az érintett községek jegyzıitık a szükséges papírok beszerzése

1... normatívára való jogosultság felülvizsgálata 2... az érintett községek jegyzıitık a szükséges papírok beszerzése Helyzetelemzésbıl adódó fejlesztendı terület Cél Szükséges intézkedés Felelıs Határidı Az intézkedés eredményessé gét mérı indikátor rövid távon (1 év) Az intézkedés eredményességét mérı indikátor közép

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben