Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az intézmény adatai Helyzetleírás Az iskola rövid története AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA Az iskolánk jövıképe Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata A fenntartói elvárásokra épülı intézményi célok Intézményi minıségcélok FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A vezetés elkötelezettsége és felelıssége A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben Jogszerő mőködés Számítógépen történı tárolás, kezelés Tervezés Stratégiai tervezés Operatív tervezés A vezetıi ellenırzés A vezetıi értékelés A minıségirányítási rendszer feltételeinek biztosítása A minıségirányítási rendszer mőködése A partnerközpontú mőködés Humán erıforrás fejlesztése A munkatársak továbbképzése A munkatársak bevonása a programba Pedagógiai tevékenység Helyi program kínálat tervezése, értékelése

3 Az oktatási nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A pedagógusok együttmőködése Folyamatok azonosítása, szabályozása A dokumentumok kezelésének rendje AZ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZERINT MŐKÖDTETETT ELLENİRZÉSI, MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER Az ellenırzés, mérés és értékelés alapelvei, célrendszere, hasznosítása, vonatkozási területe Alapelvek Célrendszer Hasznosítás Vonatkozási terület Az ellenırzési, mérési és értékelési rendszer területei Az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének értékelése Vezetık teljesítményértékelése a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok Pedagógusok teljesítményértékelése a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok Partneri igény és elégedettség mérés a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok A tanulók országos mérése és értékelése eredményeinek figyelembe vétele a. Vonatkozási terület

4 b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok A külsı mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok Az intézményi minıségirányítási program végrehajtásának nevelıtestületi értékelése A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok A teljes körő intézményi önértékelés A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése Eredményvizsgálat, visszacsatolás A mérési-értékelési rendszer, panaszkezelés rendje Folyamatok azonosítása, szabályozása FÜGGELÉKEK ZÁRADÉK MELLÉKLETEK

5 Bevezetés Az intézményi minıségirányítási program elkészítését az évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. -a írja elı: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségirányítási program az intézmény stratégiai dokumentuma. 1 Az intézmény bemutatása 1.1 Az intézmény adatai Intézmény neve: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Intézmény címe: 1028 Budapest, Szabadság utca 23. Intézmény elérhetısége: Tel.: Fax.: Alapítás éve: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, Az intézmény fenntartója: BUDAPEST Fıváros II. kerületi Önkormányzat Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény alaptevékenysége: általános iskolai képzés 1-8. évfolyamon gimnáziumi képzés a 9-13 évfolyamon Német nemzetiségi nyelvoktatás Emelt óraszámú testnevelés Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program szerint 1-8 évfolyamon Sajátos nevelési igényő tanulók inkluzív nevelése 1-8. évfolyamon 1.2 Helyzetleírás A Szabadság Úti Általános Iskola 1963 ıszén nyitotta meg kapuját. 8 tanteremmel és 4 szaktanteremmel várta a diákokat. Az elsı tanévben a tanulók létszáma 737 fı volt, mely létszám hamarosan 800 fölé emelkedett. A tanítás hosszú évekig váltott mőszakban folyt. Tíz év múlva megépült az iskolával összekapcsolódó, a Fıvárosi Szabó Ervin könyvtár által mőködtetett, kötetet tartalmazó könyvtár, melynek épületét és kötetét

6 augusztus 4-én átadták az iskolának. Késıbb emeletráépítéssel, majd egy új szárny megépítésével bıvült az iskola épülete, s így 1988 és 1990 között megszőnt a váltakozó tanítás. A nagyobb befogadó képesség elsısorban nem a létszám növelését, hanem az oktatás színvonalának emelését tette lehetıvé. 1992/93-as tanévben elıször indult német nemzetiségi osztály az elsı évfolyamon. Ugyanebben az évben kezdte meg mőködését az iskolában a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program. Különösen fontos eseményre tekinthetünk vissza 1992-ben, mikor az iskola felvette Klebelsberg Kuno kultuszminiszter nevét, aki több szállal kötıdött Pesthidegkút történelméhez. Az intézményben 1993 óta folyik gimnáziumi oktatás. A nemzetközi elıírások alapján készült sportcsarnokot 1994-ben adták át. Ennek köszönhetıen elsı osztálytól kezdve emelt szintő testnevelés oktatást biztosíthatunk az iskolánkba járó gyerekeknek. Az intézmény épületében a 13 évfolyam jól elkülöníthetıen helyezkedik el. Elsı osztályos tanítóink a Meixner Ildikó dyslexia-prevenciós olvasástanítási módszerét alkalmazzák késleltetett írástanulással. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Az iskolában dolgozó fejlesztı pedagógus és pszichológus segítségével a különbözı tanulási nehézségekkel, magatartás zavarral küzdı diákok szőrését, fejlesztését, felzárkóztatását tudjuk elvégezni. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program az es tanév óta mőködik, az elsı tanévben az I. ker. Batthyány Lajos Általános Iskolában, óta a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium keretei között. A program létrejöttében a tanítók gyakorlati tapasztalatai mellett jelentıs szerepet játszott a századelejei reformpedagógiai irányzatok megjelenése Magyarországon. A Gyermekek Háza program kidolgozói és tanítói ezen irányzatok lényeges elemeit abból a szempontból vizsgálták, melyek azok, amelyek optimálisan átültethetık a magyar pedagógiai gyakorlat talajára. Az alapozó oktatás megújítására irányuló törekvések elméleti összefoglalását az 1989-ben, 1990-ben a Közoktatási Alap Titkárságához benyújtott "6-12 éves korú gyermekeket nevelı új alapozó iskola programjának kidolgozása, kísérleti kipróbálása" címő pályázat tartalmazza. A gimnázium a 2004/2005-ös tanévtıl öt osztályosra bıvül. A 9. évfolyamon nyelvi elıkészítı osztály indul, ahol a tanulók 11 órában intenzív angol nyelvi, heti 4 órában pedig informatikai képzésben részesülnek. Heti 1 órában tanulás-módszertani képzés is indul, ahol a figyelem összpontosítás képességét, a dinamikus olvasás eszközeit, az emlékezet fejlesztésére szolgáló gyakorlatokat ismerhetik meg a diákok. Az iskola iránt érdeklıdıknek ısszel és tavasszal 1-1 hétre nyílt hetet szervezünk, az órák szabad látogatására. Kulturális rendezvényünk a Német Nemzetiségi Karácsony, illetve a Tavaszi Fesztivál, ahol osztályok és egyéni nevezık egyaránt bemutatkozhatnak. A gimnázium gólyatábora várja az új diákokat. A gólya- és szalagavató bál pedig alkalmat ad a közös kultúrált szórakozásra. A karácsonyi és húsvéti vásár iskolánk nagy érdeklıdésre számot tartó hagyományos rendezvénye. Az utolsó tanítási napon az osztályok diákjai és a szülık összemérhetik szakácstudományukat a kerti bográcsos fızıversenyen. 6

7 1.3 Az iskola rövid története Megépül a Kossuth Lajos utcai iskola A Községház u. 10. sz. alatt polgári iskola létesül Elkezdıdik a Szabadság úti Általános Iskola építése szeptember Megnyílik az új iskola 8 tanteremmel és 4 szaktanteremmel. Hamarosan a tanulólétszám 800 fı fölé emelkedik, s így szükség van a váltott mőszakú tanításra. Használatba kerülnek a 20-as ill. a 30-as években épült régi iskolaépületek is. A Kossuth utcai épületben alsós osztályok tanulnak, a Községház utcában napközi mőködik Az iskolával összekapcsolódó kötetes Szabó Ervin könyvtár épül as évek közepe Olyan magas az iskola tanulólétszáma, hogy az udvari nyári tábor részére rendszeresített téliesített faházakban is folyik tanítás. 1986/87. Emeletráépítés történik, mely építkezés kapcsán az iskola 4 tanteremmel és fizika elıadóval bıvül. 1987/88. Új szárny építése kezdıdik, s 8 új tanterem kerül átadásra A Községház utcai épület a Waldorf Iskola Egyesület birtokába kerül, a Kossuth utcai épületet pedig az Ökumenikus Egyház kapja meg. 1988/89. Munkakapcsolat létesül az iskola és a Hidegkúti Német Nemzetiségi Egyesület között, s ennek révén testvérkapcsolat jön létre a németországi Moschbach városával Megszőnik a váltott mőszakos tanítás Az iskola felveszi Klebelsberg Kuno egykori kultuszminiszter nevét. 1992/93. Elıször indul német nemzetiségi osztály, s ekkor kezdi meg mőködését iskolánkban a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program. 1993/94. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program a Budapesti Tanítóképzı Fıiskolával és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskolával közösen részt vett az Európai Gazdasági Közös ség által meghirdetett oktatási TEMPUS programban. Ezzel egy idıben kezdte meg a sajátos nevelési igényő tanulók szakszerő, gyógypedagógiai háttérrel megvalósuló integrált nevelését Gimnáziumi oktatás indul Nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas korszerő sportcsarnok épül. 1995/96 A Gyermekek Háza Pedagógiai Program kidolgozásának kezdete Megjelent a program tanítói által alkotott differenciált tananyag feldolgozások egy része.(a tankönyvek a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium /1-7/1996. XI. számú engedélye alapján az oktatásban használhatóak.) A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program Pedagógiai Programját Trencsényi László közoktatási szakértı pozitív véleményezése alapján a fenntartó jóváhagyta. A Gyermekek Háza tanterve - 7

8 Magyarországon elsıként megvalósította az integrált oktatás tartalmi szabályozását. 1998/99. A Gyermekek Háza - személyiségközpontú pedagógiájának elismerése ként - a Soros alapítvány modellintézménye lett Az UNESCO megjelentetett egy kiadványt, amely a világban folyó integrált neveléssel, oktatással foglalkozik. Ebben a kiadványban Magyarországot a Gyermekek Háza képviseli A Gyermekek Háza tankönyvcsalád újbóli kiadása során a könyveket az Oktatási Miniszter tankönyvvé nyilvánította (T /1999.). 2001/2002. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program igazodva a Kerettantervi szakaszoláshoz - nyolc évfolyamossá bıvült, felmenı rendszerben A Gyermekek Háza rész vett az illetékes minisztériumok által támogatott ún. Speciális Nevelés Holland - Magyar felsıoktatási Projectben A Gyermekek Háza program szakmai gyakorlatára épülve Differenciálás a gyakolatban, avagy hatékony iskolát mindenkinek" címmel, az oktatási miniszter által akkreditált pedagógustovábbképzési programot mőködtetett. 2004/2005. A gimnázium öt osztályosra bıvül, 9. nyelvi elıkészítı osztály indul Integrált nevelés a gyakorlatban, avagy hatékony iskolát mindenkinek" címmel a Gyermekek Háza új továbbképzést mőködtetett, melynek indítója az Educatio kht. (elıdje Sulinova) Szociális Minisztérium elismerı oklevéllel jutalmazta a program esély teremtı munkáját A Fıvárosi Önkormányzat Budapestért Díjat adományozott a Gyermekek Háza pedagógus közösségének. Iskolánk igazgatói: Dr. Széni Béla Detári Dezsı Lehmann László Lempel Magdolna megbízott igazgató Jákóiné Szirota Ilona megbízott igazgató Sajóhelyi Gábor Dr. Veszelka Elemérné megbízott igazgató 2002-tıl Rósa Viktor 8

9 2 Az intézmény minıségpolitikája 2.1 Az iskolánk jövıképe Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket akarok. Mert csak játékos, eleven magyar gyermekbıl lehet derős, dolgos magyar férfi Klebelsberg Kuno Iskolánk Pesthidegkút és a II. kerület közoktatási palettájának egyik meghatározó szellemi mőhelye, ezért gyorsan és rugalmasan törekszik kielégíteni a korszerő oktatásra vonatkozó társadalmi igényeket. Intézményi feladatait szakmai igényességgel végzi, melynek zálogát a folyamatos önfejlesztésben látja. Demokratikus légkörben személyes példamutatással toleranciára, az emberi értékek megbecsülésére, törvényességre nevel. Kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást, a széles látókörő, ismereteit hasznosítani tudó fiatalok képzését, akik képessé válnak egyéni életük és közösségük tudatos jobbítására. Célunk, hogy elfogadva és hatékonyan kezelve a tanulók közti különbségeket, megvalósítsuk az esélyteremtı iskolai gyakorlatot. Egyéni sajátosságokhoz igazodó tanulási környezet biztosításával lehetıvé tegyük a hatékony együttnevelést. Továbbra is célunk, hogy az egyéni különbségek figyelembevételével biztos alapkészségeket és alapmőveltséget nyújtsunk, kulcskompetenciákat fejlesszünk, és magas szintő, igényes, a XXI. századnak megfelelı EU-konform oktatással biztosítsuk tanulóink számára a képességeiknek megfelelı fejlıdést és továbbhaladást. E dokumentumot a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium nevelıtestülete én megtartott értekezletén fogadta el. 2.2 Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata Intézményünk dolgozói kinyilvánítják, hogy iskolánk törvényes, eredményes és hatékony mőködésének alapja a minıség. A minıség az iskolai feladatok komplex ellátását biztosító tervezési, szervezési, mérési, értékelési, döntési rendszerekben, eljárásokban, intézményi folyamatokban megjelenı jellemzık összessége. Törekszünk arra, hogy iskolánkba járó gyermekek és családjaik felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk, minıségpolitikánkat érvényesítjük valamennyi eljárásunkban, döntésünkben. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola mőködésében a törvényesség és szakszerőség mellett gyermekközpontú, humánus és kreatív legyen. Az iskola dolgozóitól elvárjuk, hogy munkájukat a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze. Intézményünk elkötelezi magát minden belsı és külsı tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintı kihívásokhoz. Partnereink érdekében rendszeresen vizsgáljuk elégedettségüket, elégedetlenségüket és ezt figyelembe véve formáljuk tevékenységünket. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi, hogy céljaink megvalósítása során feltárjuk és megoldjuk a minıséget befolyásoló problémákat. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlıdésük elısegítését, támogatását; egyidejőleg a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felzárkóztatását. Minıségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. 9

10 Felelısek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, ezért részükre a tılünk telhetı legoptimálisabb szociális és pedagógiai környezet biztosítjuk. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít az intézményi szervezeti struktúra hatékony kiépítésére és mőködtetésére, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztésére, az infrastruktúra, a környezetvédelem, a versenyképesség, a humánerıforrás fejlesztésére; a civil kapcsolatok fejlesztésére, a nemzetiségi kapcsolatok ápolására, az iskola pedagógiai munkájának fejlesztésére. Intézményvezetésünk elkötelezett a minıségirányítási rendszer mőködtetésében, és biztosítja a hatékony mőködéshez szükséges feltételeket. Szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége. Nálunk a minıségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belsı és külsı képzése, a minıségirányítási rendszer mőködtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a minıség munkánk jellemzıje, egyben szemléletmód is az iskola mőködésében. A Gyermekek Házában óta integrált nevelés, oktatás folyik. E programban érintett osztályainkban az ép, gyakran kiemelkedı képességő gyerekekkel együtt 2-3 sajátos nevelési szükséglető, fogyatékos kisiskolás tanul. Hisszük, hogy ezzel segítjük a sérült emberek elfogadását, esélyegyenlıségük megteremtését, a társadalmi integrációt. Az eredményes együttnevelés komoly szakmai kihívást jelent a pedagógusok számára. Úgy kell tanítási blokkjainkat szerveznünk és irányítanunk, hogy azok az osztályban együtt tanuló, eltérı szükséglető gyerekek számára hatékonyak legyenek. Ez másféle, differenciált tanulásirányítást igényel. Törekszünk a kulcskompetenciák kialakítására. Tanulóink számára biztosítjuk a tevékenységközpontú, az együttmőködést fejlesztı kooperatív munkaformákban való tanulás lehetıségét. Az egyéni fejlesztéssel összefüggésben fontos kérdés a tananyag elrendezés is. A jelenlegi tankönyvi kínálat nehezen teszi lehetıvé az eltérı képességekhez való igazodást, mert általában egy szinten tartalmazza a tananyagot. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy más-más hosszúságú, bonyolultságú tananyag feldolgozására képes egy tehetséges vagy egy enyhe értelmi sérült kisiskolás. 2.3 A fenntartói elvárásokra épülı intézményi célok Biztosítjuk az intézmény törvényes, az adott feltételek mellett lehetı legszakszerőbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátását. Törekszünk a partnerközpontú mőködés megvalósítására, azaz a partnerek gyermek, tanuló, szülı, pedagógus, fenntartó, társintézmények, stb. által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenırizhetı kielégítésére. Folyamatosan, célszerően és tervezetten fejlesztjük humán erıforrásainkat. Felkutatjuk a különbözı helyi, térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehetıségeket a rendelkezésre álló források bıvítése, a feladatellátás színvonalának emelése érdekében. Az intézményvezetı a minıségirányítás rendszerének kiépítése és folyamatos mőködtetése iránt elkötelezett. A fenntartó által meghatározott beiskolázási keretek között biztosítjuk a mőködési körzetbıl érkezı gyermekek, tanulók felvételét, illetve elhelyezését, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelı nevelésüket és oktatásukat, tankötelezettségük teljesítését. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az intézmény területén esetlegesen bekövetkezı tanulói baleseteket elıidézı okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket. 10

11 Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek, tanulók testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a pedagógusok és tanulók, valamint a tanulók és tanulók kapcsolataiban minél bensıségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt. Kiemelt figyelmet fordítunk az osztálytermek, illetve az iskolai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatására, illetve a tehetséggondozásra, az e célokat elısegítı programok minél hatásosabb végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igénybıl eredı hátrányok csökkentését szolgáló, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztı programok minél hatásosabb megvalósítására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényő tanulók eredményes együttnevelésére, szakszerő fejlesztésére (habilitáció, rehabilitáció). Tervezetten, rendszeresen és ellenırizhetıen tájékoztatjuk a gyermekek, tanulók szüleit részletes és érdemi módon a gyermek, tanuló fejlıdésérıl, magaviseletérıl, tanulmányi elımenetelérıl, tanácsokat adunk, illetve segítséget nyújtunk a gyermek, tanuló neveléséhez. Rendszeres kapcsolatot tartunk az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal, az SNI tanulókat vizsgáló szakértıi bizottságokkal a gyermekek, tanulók érdekeit veszélyeztetı problémák megoldása érdekében. Figyelemmel kísérjük a tanulók számára szervezett versenyeket, vetélkedıket, s lehetıségeink maximális kihasználásával részt veszünk ezen programokon. Figyelemmel kísérjük a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára szervezett versenyeket, vetélkedıket, s lehetıségeink maximális kihasználásával részt veszünk e programokon. Lehetıségeink kiaknázásával iskolai tanulmányi versenyeket, kulturális és sportvetélkedıket szervezünk a tanulók számára, tanévenként legalább egy alkalommal. Széleskörő információkat és pedagógiai segítséget nyújtunk az iskola utolsó évfolyamain tanulók és szüleik számára a megalapozott pályaválasztási, iskolaválasztási döntés meghozatalához. El kívánjuk érni, hogy az iskola végzıs tanulói birtokában legyenek saját ellátásuk képességének, illetve eséllyel induljanak a további tanulásra. Igyekszünk elérni, hogy az iskola végzıs tanulói birtokában legyenek a továbbtanulás igényének és képességének, illetve minél jobb eséllyel indulhassanak a középfokú, illetve felsıfokú továbbtanulás útján. 2.4 Intézményi minıségcélok A minıségirányítási programunkat a pedagógiai programunk megvalósítását szolgáló eszközrendszernek tekintjük. Kiépítésével, mőködtetésével szeretnénk biztosítani a pedagógiai programunkban megfogalmazottak teljesítését. Ennek érdekében a minıségirányítási munkacsoport javaslatára a nevelıtestület (szükség szerint az alkalmazotti közösség) az éves munkaterv összeállításához minıségcélokat fogad el, melyek elérését, mérését, értékelését éves tervében rögzíti. 1. számú melléklet: Szervezeti minıségcélok 11

12 2. számú melléklet: Pedagógiai minıségcélok 3. számú melléklet: Minıségparaméterek, minıségcélok 4. számú melléklet: Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhetı minıségcélok 3 Fenntartói minıségpolitika Célok, minıségcélok és elvárások az iskolákra vonatkozóan A pedagógiai tevékenységrendszer egyes folyamatai és fıbb elemei - Az ÖMIP-ben meghatározott minıségcélok 100%-ban koherensen jelenjenek meg az IMIP-ben - A pedagógiai program (továbbiakban: PP) és az IMIP célrendszere 100%-ban koherens legyen - Az éves munkaterv tételesen beazonosítható módon a pedagógiai programra és az IMIP célrendszerére épüljön. - A pedagógiai módszerek, innovációk sorát a vállalt többletfeladat mérhetıen jelenjen meg az intézmény eredményeiben, a munkatársak legalább 30%-a vegyen részt benne. - A helyi tanterv és a tanítási-tanulási napi tevékenységrendszer tartalmilag feleljen meg egymásnak, legyen legalább 75%-os koherencia a tervezés és a megvalósítás között. A tervtıl való esetleges eltérés minden esetben szakszerően indokolható legyen. - A tehetséggondozás, emelt szintő képzések mőködése terén a készség és képesség fejlesztés mérhetı eredményességet mutasson a jogszabályi elıírások, az intézmény lehetıségei és a tervekben vállalt feladatokhoz viszonyítva. - A felzárkóztatás, és az esélyegyenlıséget segítı oktatási, nevelési formák alkalmazása terén a készség és képesség fejlesztése mérhetı eredményességet mutasson a jogszabályi elıírások, az intézmény lehetıségei és a tervekben vállalt feladatokhoz viszonyítva. - A szabadidıs tevékenységek, a tanórán kívüli tevékenységek, kiemelt nevelési területek a partnerekkel egyeztetett színes kínálat szerint valósuljanak meg, törekedjenek a hagyományok ápolására, a partneri elégedettség érje el a 75%-ot. Az intézményi szervezet mőködése, az oktató-nevelı munka feltételei - A tantestület kompetenciái 100%-ban illeszkedjenek a vállalt feladatokhoz. A továbbképzési tervben szereplı prioritások legyenek összhangban az ÖMIP-IMIP-PP-mal - Az oktató, nevelımunka szervezettsége, komfortja szakszerőséget és a partnerek legalább 75%-os elégedettségét mutató állapotban legyen. 12

13 - A tanév megtervezése, a szakmai közösségek intézményi szinten is összehangoltak legyenek, a belsı munkamegosztás az oktató, nevelımunka folyamatában szakszerő legyen. - Az intézményen belüli információáramlás legyen szabályozott, a rendszer zavar nélkül mőködjön. - Az intézmény alkalmazotti, szülıi, tanulói közösségei, tevékenységük (ön) szabályozottsága az SZMSZ-ben rögzítettek szerint valósuljon meg, a mőködés legyen szabályozott, és demokratikus. - Az intézmény alkalmazotti, szülıi, tanulói közösségeinek kapcsolatrendszere legyen együttmőködı. - Hatékonyan, SZMSZ szerint mőködtessék a szociális jelzırendszert, a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszert. - Legyenek élı kapcsolataik, és szabályozott együttmőködésük a legfontosabb partnereikkel. - Valósuljon meg az intézményi pedagógiai munka mérése, értékelése, elemzése, minısítése az év végi beszámoló, a mérési eredmények értékelése az IMIP-ben megfogalmazott sikerkritériumok alapján. - Legyen mőködtetett partneri igény- és elégedettségmérési operatív rendszer. - Legyen mőködtethetı komplex mérési rendszer. BUDAPEST Fıváros II. kerületi Önkormányzat közoktatási minıségirányítási rendszere A Budapest Fıváros II. kerületi Önkormányzat Képviselıtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII.1.) önkormányzati rendelete magában foglalja a fenntartói jogok gyakorlásának, és a döntések meghozatalának hivatalos szabályozását. A fenntartói és az intézményi minıségirányítási rendszer kialakításánál figyelembe vesszük az önkormányzatnál mőködı ISO 9001: 2000 minıségügyi szabvány oktatási ágazatra vonatkozó irányelveit. 13

14 A közoktatási intézményrendszer mőködésének ellenırzése, értékelése Intézményi beszámoló A pedagógiai munka értékelése Az elsı és a második félév (a szorgalmi idı utolsó napja) lezárását követı tizenöt napon belül az intézményeknek nevelıtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelıtestületi értekezletrıl készített jegyzıkönyvet meg kell küldeni tájékoztatás céljából az iskolaszéknek és a fenntartónak. Az év végi beszámoló fenntartó felé megküldendı kivonatát az ÖMIP alapján kell elkészíteni. Az intézményi minıségirányítási program végrehajtásának értékelése A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését a javasolt intézkedéseket az ÖMIP alapján meg kell küldeni a fenntartónak. Az intézményekkel kapcsolatos általános minıségcélok Feladatok Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK A kerettantervek Tanügyigazgatás felhasználásával Tudatos tervezés készített pedagógiai tantárgyi programok jogszabályszerinti beveze- való megfelelés követelményeknek tése, késıbbi beválásának folyamatos figyelemmel kisérése ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Tervezéséves lebontásban; Ellenırzés, Értékelés Igazgató, Igazgatóhelyettes, Munkaközösség vezetık, Szaktanárok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanév kezdése elıtt 14

15 Feladatok Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelı szintő alkalmazása ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Innovációs programok, Idegennyelvi órák, Informatikai, mővészeti foglalkozások Tanulási módszerek tanítása; Csoportbontásban történı oktatás, Munkaközösségek Szaktanárok, Tanítók Tanítók, Napközis nevelık, Szaktanárok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan Folyamatosan Tehetségekkel, sajátos nevelési igényő és a hátrányos helyzetőekkel való egyenrangú törıdés Egyéni tanulási út biztosított Versenyeken eredményes szereplés Differenciált, egyéni személyiség és készségfejlesztés Tanórán és tanórán kívül Szakkörök, Önképzıkörök Egyéni fejlesztési tervek alapján (Gy.H) Osztályfınökök, tanítók Szaktanárok, Napközis nevelık Gyógypedagógusok (Gyermekek Háza) Év közben folyamatosan, Nyáron alkotótáborban Az esélyegyenlıséget, esélyteremtést segítı, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása Egyéni bánásmód elvének érvényesítése Nevelıtestületi egységes elv érvényesülése Motivációs jellegő felzárkóztató foglalkozások Rehabilitációs foglalkozások (Gyermekek Háza) Pedagógus közösség Gyógypedagógusok Tanév folyamán Tankötelezettség teljesítése Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított A gyengébb képességőek egyéni fejlesztése Igazgató Folyamatosan Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Egésznapos nevelés (Gy. H. alsó tagozat) Tanulószoba Nincsenek csellengı Együttmőködés a gyermekek, a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés közmővelıdési intézmény munkatársaival: a szabadidı hasznos eltöltése érdekében Napközis nevelık, Osztályfınökök, tanítók Szabadidıszervezı, Könyvtáros tanár Tanév folyamán, napközis táborokban 15

16 Feladatok Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK Tanulók, szülık naprakész információkat kapnak a lehetıségekrıl az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggı továbbtanulási döntéshez Egészséges életmód, Közösségi tanulói tevékenységek, Szociális érzékenység, Magatartás és viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá válik. ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Intézmények együttmőködése Pályaválasztási tanácsadó; Önismereti tesztek, Iskolalátogatások Továbbtanulási orvosi vizsgálat Mindennapos testmozgás, Osztálykirándulások, Diákönkormányzati tevékenységek; Iskola-egészségügyi ellátás megszervezése Közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában Osztályfınökök, Iskolai pályaválasztási felelıs Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan, 5-8-ig minden évfolyamon Igazgató, Folyamatosan Nevelıtestület, Szülıi munkaközösség, Patronálói közösség, Védınık Feladatok A kerettantervek felhasználásával kiegészített pedagógiai program felülvizsgálata Minıségirányítási rendszer stratégiai tervének évenkénti lebontása Sikerkritériumok, várható eredmények A kitőzött célokhoz közelít a mindennapi nevelı-oktató munka. Problémás, fejlesztendı területek adottak. Partnerközpontú mőködés GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Ellenırlés, értékelés, az eredményesség, hatékonyság vizsgálata. Tantárgyi értékelések felülvizsgálata. Minıségfejlesztés, értékelés, Elégedettségmérési kérdıívek Felelısök, közremőködık Intézményvezetı és Programkészítı Pedagógusok Igazgató, Igazgató helyettes, Minıségi körök vezetıi tagjai Pedagógusok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı szeptember 10. A minıségirányítási rendszer elfogadását követıen 16

17 Feladatok Tehetségekkel, a hátrányos helyzetőekkel való foglalkozás Sikerkritériumok, várható eredmények Nyelvvizsga szorgalmazása; Tanulmányi versenyek Csökken a lemorzsolódás, biztosított az esélyegyenlıség GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Felkészítés a nyelvvizsgára, tanulmányi versenyekre; Differenciált személyiség - és képességfejlesztés felzárkóztató foglalkozások Felelısök, közremőködık Szaktanárok, Gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs, Diákönkormányzat vezetı, Osztályfınökök Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan Az élethosszig tartó tanulásra valófelkészítés Eredményes oktatás, amely buzdít a folyamatos ismeretszerzésre A tanulás-tudás elismerése, távlatok megmutatása az ismeretszerzésben, az életpályákon Szaktanárok, Pályaválasztást segítı pedagógus, Osztályfınökök Folyamatosan, lehetıség szerint minden tanórán és órán kívüli foglalkozáson Készségek, épességek magas szintő fejlesztése, továbbfejlesztése Az oktatás tartalmi színvonalának, az ismeretek átadásának fejlesztése A beiskolázás tudatos tervezése Sikeres érettségi vizsga Önálló ismeretszerzési képességgel való rendelkezés Kiterjedt gimnáziumi oktatás, presztízserısítés Felkészítés különbözı vizsgákra Jó színvonalú beiskolázás (kellı számú tanuló) Kommunikációs, értelmi, szociális, önismereti, önfejlesztı, információszerzı, tároló, elıhívó képességek fejlesztése Innovációs tanítási programok, változatos tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, Ismeretszerzési módok, Kapcsolatok a könyvtárral, mővelıdési házzal. Második idegen nyelv Nyílt napok, Iskolaismertetık, Szülıi értekezletek Szaktanárok, Osztályfınökök, szabadidı-szervezı, Könyvtáros-tanár Szaktanárok, Könyvtáros-tanár, Igazgató Pályaválasztási felelıs Tanórán és a választható foglalkozásokon, önképzıkörökben a tanév során Folyamatosan a tanév folyamán Minden év novemberében, februárban, márciusban Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése Felsıoktatási intézménybe sikeres felvételi; Az érettségi utáni szakképzésbe való bekapcsolódás; munkábaállás. Személyiségfejlesztı, önismereti tréning; Pályaválasztási szaktanácsadás, Tájékozódás a felsıfokú felvételikkel kapcsolatban Osztályfınökök, Folyamatosan Szaktanárok, Pályaválasztási felelıs 17

18 Feladatok Taneszköz ellátottság fejlesztése A humán erıforrás újabb bosszútávú tervének elkészítése Költség-hatékony gazdálkodás Sikerkritériumok, várható eredmények Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Pedagógusok kompetenciájának növelése Optimális férıhelykihasználtság, Törvény szerinti osztálylétszámok GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Taneszköz ellátottság áttekintése; Igények, szükségletek felmérése; Pályázatírással bıvítése Továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése a jelentkezések és elfogadások figyelembevételével Statisztikai adatok, Elırejelzések elemzése Pályázatírás Felelısök, közremőködık Igazgató, Gazdasági ügyintézı, Munkaközösségvezetık Intézményvezetı, Munkaközösségvezetık, Szaktanárok Igazgató, Gazdasági ügyintézı, Igazgató helyettes Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanév kezdése elıtt 277/1997 (XII.22) Kormányrendelet szerint Évenkénti felülvizsgálat A folyamatos, évenként tervezett belsı ellenırzés, Mérés-értékelés Pontos ismeret az eredményességrıl, haladási irányokról, a pedagógusok munkájáról A fenntartó ellenırzési, értékelési rendszere Szaktárgyi és attitődmérések, értékelése; Tanórai munkák, választható foglalkozások ellenırzése, értékelése Igazgató ellenırzési tervének megfelelıen; Munkaközösség-vezetık, Osztályfınökök Bemenet, folyamat, kimenet mérése a megfelelı idıszakban Ellenırzés, értékelés tárgya Idıszaka Végzıje Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelıse Intézmények értesítésének módja Törvényességi Vezetıi ciklusonként legalább egyszer, illetve jogszabályváltozásoknak megfelelıen Szakmai Pénzügyi (normatív és Vezetıi ciklusonként legalább egyszer (lehetıleg a ciklus negyedik évében) Vezetıi ciklusonként legalább egyszer A Ml által megbízott tanügy igazgatási elıadó, szakértı Szakértı A Ml által megbízott Minden tanév szept. 15-ig Minden tanév szept. 15-ig Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje A MI vezetıje A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Tájékoztatás igazgatói érte- 18

19 Ellenırzés, értékelés tárgya Idıszaka Végzıje Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelıse Intézmények értesítésének módja kötött támogatások igénylése és felhasználása, költségvetés teljesítése, munkaügyi döntések költségkihatása, támogatásokkal való elszámolás, intézményi pénzügyi tervezéssel kapcsolatos feladatok) gazdasági elıadó, szakértı Hivatal belsı ellenıre Minden tanév február. 15-ig Jegyzı kezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása. Írásban Az intézményvezetı értékelése Vezetıi ciklusonként legalább egyszer (lehetıleg a ciklus harmadik évében) Az intézményvezetı írásbeli beszámolója, valamint interjú Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása. AZ IMIP értékelés jóváhagyása Évente Egyéb szabályzók szerint Minden tanév szept. 15-ig Célvizsgálatok Az intézményi mőködés egyes elemeinek célirányos elemzése, értékelése tantárgyfelosztás, óraterv, statisztika, munkaerıgazdálkodási terv, beiskolázási terv, pénzügyi beszámolók, jegyzıkönyvek, munkatervek Évente, elıre meghatározott rend szerint, melyet a Ml munkaterve tartalmaz A Ml által megbízott tanügy igazgatási és gazdasági elıadó Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, minden intézmény írásbeli tájékoztatása. 19

20 A mérést végzi A tanulók mérés alapú értékelésének elemei Évfolyam Nagycsoport OKÉV PSZK DIFER bemenet DIFER kontroll DIFER bemenet DIFER kontroll olvasás szövegértés kompetencia (terv) Matematikai kompetencia (terv) - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia angolnémet angolnémet angolnémet A tanulói mérések folyamata ütemezése Szakasz Feladat Tevékenység/Ellenırzés Idıpont/Határidı I. A mérések tervezése II.A mérések végrehajtása A tárgyi és a személyi erıforrások biztosítása Kerületi DIFER mérés EREDMÉNY A felelısök kijelölése V. aug. utolsó hete Felelıslista A résztvevık kijelölése F. aug. utolsó hete A résztvevık listája A mérıeszközök beszerzése aug. utolsó hete Mérıeszközök, tesz- F. V. tek Felkészítés a mérések lebonyolítására szeptember 1-5. kö- Jelenléti ív, írásos F. zött tájékoztatók A mérés lebonyolítása F. szeptember elsı két Adatlapok, fejlıdési hete mutatók Adatbevitel F. október második hetéig Adatbázis Adatelemzés, kerületi november elsı hetéig Írásos összegzés elemzés elkészítése F. V. Iskolai elemzések elkészítése, tájékoztató elıadás az eredményekrıl F. V. İszi Szakmai Napok mérési napján Kontroll mérés elıkészítése április végéig F. Kontroll mérés lebonyolítása F. május elsı két hete Adatbevitel F. június második hetéig Adatbázis Írásos összegzések, az elıadáson készült jegyzıkönyv, jelenléti ív Jelenléti ív, írásos tájékoztatók Adatlapok, fejlıdési mutatók 20

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben