Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az intézmény adatai Helyzetleírás Az iskola rövid története AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA Az iskolánk jövıképe Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata A fenntartói elvárásokra épülı intézményi célok Intézményi minıségcélok FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A vezetés elkötelezettsége és felelıssége A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben Jogszerő mőködés Számítógépen történı tárolás, kezelés Tervezés Stratégiai tervezés Operatív tervezés A vezetıi ellenırzés A vezetıi értékelés A minıségirányítási rendszer feltételeinek biztosítása A minıségirányítási rendszer mőködése A partnerközpontú mőködés Humán erıforrás fejlesztése A munkatársak továbbképzése A munkatársak bevonása a programba Pedagógiai tevékenység Helyi program kínálat tervezése, értékelése

3 Az oktatási nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Az adott csoport elırehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A pedagógusok együttmőködése Folyamatok azonosítása, szabályozása A dokumentumok kezelésének rendje AZ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZERINT MŐKÖDTETETT ELLENİRZÉSI, MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER Az ellenırzés, mérés és értékelés alapelvei, célrendszere, hasznosítása, vonatkozási területe Alapelvek Célrendszer Hasznosítás Vonatkozási terület Az ellenırzési, mérési és értékelési rendszer területei Az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének értékelése Vezetık teljesítményértékelése a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok Pedagógusok teljesítményértékelése a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok Partneri igény és elégedettség mérés a. Vonatkozási terület b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok A tanulók országos mérése és értékelése eredményeinek figyelembe vétele a. Vonatkozási terület

4 b. Módszer c. Eljárásrend d. Szempontok A külsı mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok Az intézményi minıségirányítási program végrehajtásának nevelıtestületi értékelése A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok A teljes körő intézményi önértékelés A Vonatkozási terület B Módszer C Eljárásrend D Szempontok Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése Eredményvizsgálat, visszacsatolás A mérési-értékelési rendszer, panaszkezelés rendje Folyamatok azonosítása, szabályozása FÜGGELÉKEK ZÁRADÉK MELLÉKLETEK

5 Bevezetés Az intézményi minıségirányítási program elkészítését az évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. -a írja elı: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségirányítási program az intézmény stratégiai dokumentuma. 1 Az intézmény bemutatása 1.1 Az intézmény adatai Intézmény neve: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Intézmény címe: 1028 Budapest, Szabadság utca 23. Intézmény elérhetısége: Tel.: Fax.: Alapítás éve: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, Az intézmény fenntartója: BUDAPEST Fıváros II. kerületi Önkormányzat Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény alaptevékenysége: általános iskolai képzés 1-8. évfolyamon gimnáziumi képzés a 9-13 évfolyamon Német nemzetiségi nyelvoktatás Emelt óraszámú testnevelés Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program szerint 1-8 évfolyamon Sajátos nevelési igényő tanulók inkluzív nevelése 1-8. évfolyamon 1.2 Helyzetleírás A Szabadság Úti Általános Iskola 1963 ıszén nyitotta meg kapuját. 8 tanteremmel és 4 szaktanteremmel várta a diákokat. Az elsı tanévben a tanulók létszáma 737 fı volt, mely létszám hamarosan 800 fölé emelkedett. A tanítás hosszú évekig váltott mőszakban folyt. Tíz év múlva megépült az iskolával összekapcsolódó, a Fıvárosi Szabó Ervin könyvtár által mőködtetett, kötetet tartalmazó könyvtár, melynek épületét és kötetét

6 augusztus 4-én átadták az iskolának. Késıbb emeletráépítéssel, majd egy új szárny megépítésével bıvült az iskola épülete, s így 1988 és 1990 között megszőnt a váltakozó tanítás. A nagyobb befogadó képesség elsısorban nem a létszám növelését, hanem az oktatás színvonalának emelését tette lehetıvé. 1992/93-as tanévben elıször indult német nemzetiségi osztály az elsı évfolyamon. Ugyanebben az évben kezdte meg mőködését az iskolában a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program. Különösen fontos eseményre tekinthetünk vissza 1992-ben, mikor az iskola felvette Klebelsberg Kuno kultuszminiszter nevét, aki több szállal kötıdött Pesthidegkút történelméhez. Az intézményben 1993 óta folyik gimnáziumi oktatás. A nemzetközi elıírások alapján készült sportcsarnokot 1994-ben adták át. Ennek köszönhetıen elsı osztálytól kezdve emelt szintő testnevelés oktatást biztosíthatunk az iskolánkba járó gyerekeknek. Az intézmény épületében a 13 évfolyam jól elkülöníthetıen helyezkedik el. Elsı osztályos tanítóink a Meixner Ildikó dyslexia-prevenciós olvasástanítási módszerét alkalmazzák késleltetett írástanulással. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Az iskolában dolgozó fejlesztı pedagógus és pszichológus segítségével a különbözı tanulási nehézségekkel, magatartás zavarral küzdı diákok szőrését, fejlesztését, felzárkóztatását tudjuk elvégezni. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program az es tanév óta mőködik, az elsı tanévben az I. ker. Batthyány Lajos Általános Iskolában, óta a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium keretei között. A program létrejöttében a tanítók gyakorlati tapasztalatai mellett jelentıs szerepet játszott a századelejei reformpedagógiai irányzatok megjelenése Magyarországon. A Gyermekek Háza program kidolgozói és tanítói ezen irányzatok lényeges elemeit abból a szempontból vizsgálták, melyek azok, amelyek optimálisan átültethetık a magyar pedagógiai gyakorlat talajára. Az alapozó oktatás megújítására irányuló törekvések elméleti összefoglalását az 1989-ben, 1990-ben a Közoktatási Alap Titkárságához benyújtott "6-12 éves korú gyermekeket nevelı új alapozó iskola programjának kidolgozása, kísérleti kipróbálása" címő pályázat tartalmazza. A gimnázium a 2004/2005-ös tanévtıl öt osztályosra bıvül. A 9. évfolyamon nyelvi elıkészítı osztály indul, ahol a tanulók 11 órában intenzív angol nyelvi, heti 4 órában pedig informatikai képzésben részesülnek. Heti 1 órában tanulás-módszertani képzés is indul, ahol a figyelem összpontosítás képességét, a dinamikus olvasás eszközeit, az emlékezet fejlesztésére szolgáló gyakorlatokat ismerhetik meg a diákok. Az iskola iránt érdeklıdıknek ısszel és tavasszal 1-1 hétre nyílt hetet szervezünk, az órák szabad látogatására. Kulturális rendezvényünk a Német Nemzetiségi Karácsony, illetve a Tavaszi Fesztivál, ahol osztályok és egyéni nevezık egyaránt bemutatkozhatnak. A gimnázium gólyatábora várja az új diákokat. A gólya- és szalagavató bál pedig alkalmat ad a közös kultúrált szórakozásra. A karácsonyi és húsvéti vásár iskolánk nagy érdeklıdésre számot tartó hagyományos rendezvénye. Az utolsó tanítási napon az osztályok diákjai és a szülık összemérhetik szakácstudományukat a kerti bográcsos fızıversenyen. 6

7 1.3 Az iskola rövid története Megépül a Kossuth Lajos utcai iskola A Községház u. 10. sz. alatt polgári iskola létesül Elkezdıdik a Szabadság úti Általános Iskola építése szeptember Megnyílik az új iskola 8 tanteremmel és 4 szaktanteremmel. Hamarosan a tanulólétszám 800 fı fölé emelkedik, s így szükség van a váltott mőszakú tanításra. Használatba kerülnek a 20-as ill. a 30-as években épült régi iskolaépületek is. A Kossuth utcai épületben alsós osztályok tanulnak, a Községház utcában napközi mőködik Az iskolával összekapcsolódó kötetes Szabó Ervin könyvtár épül as évek közepe Olyan magas az iskola tanulólétszáma, hogy az udvari nyári tábor részére rendszeresített téliesített faházakban is folyik tanítás. 1986/87. Emeletráépítés történik, mely építkezés kapcsán az iskola 4 tanteremmel és fizika elıadóval bıvül. 1987/88. Új szárny építése kezdıdik, s 8 új tanterem kerül átadásra A Községház utcai épület a Waldorf Iskola Egyesület birtokába kerül, a Kossuth utcai épületet pedig az Ökumenikus Egyház kapja meg. 1988/89. Munkakapcsolat létesül az iskola és a Hidegkúti Német Nemzetiségi Egyesület között, s ennek révén testvérkapcsolat jön létre a németországi Moschbach városával Megszőnik a váltott mőszakos tanítás Az iskola felveszi Klebelsberg Kuno egykori kultuszminiszter nevét. 1992/93. Elıször indul német nemzetiségi osztály, s ekkor kezdi meg mőködését iskolánkban a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program. 1993/94. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program a Budapesti Tanítóképzı Fıiskolával és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskolával közösen részt vett az Európai Gazdasági Közös ség által meghirdetett oktatási TEMPUS programban. Ezzel egy idıben kezdte meg a sajátos nevelési igényő tanulók szakszerő, gyógypedagógiai háttérrel megvalósuló integrált nevelését Gimnáziumi oktatás indul Nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas korszerő sportcsarnok épül. 1995/96 A Gyermekek Háza Pedagógiai Program kidolgozásának kezdete Megjelent a program tanítói által alkotott differenciált tananyag feldolgozások egy része.(a tankönyvek a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium /1-7/1996. XI. számú engedélye alapján az oktatásban használhatóak.) A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program Pedagógiai Programját Trencsényi László közoktatási szakértı pozitív véleményezése alapján a fenntartó jóváhagyta. A Gyermekek Háza tanterve - 7

8 Magyarországon elsıként megvalósította az integrált oktatás tartalmi szabályozását. 1998/99. A Gyermekek Háza - személyiségközpontú pedagógiájának elismerése ként - a Soros alapítvány modellintézménye lett Az UNESCO megjelentetett egy kiadványt, amely a világban folyó integrált neveléssel, oktatással foglalkozik. Ebben a kiadványban Magyarországot a Gyermekek Háza képviseli A Gyermekek Háza tankönyvcsalád újbóli kiadása során a könyveket az Oktatási Miniszter tankönyvvé nyilvánította (T /1999.). 2001/2002. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program igazodva a Kerettantervi szakaszoláshoz - nyolc évfolyamossá bıvült, felmenı rendszerben A Gyermekek Háza rész vett az illetékes minisztériumok által támogatott ún. Speciális Nevelés Holland - Magyar felsıoktatási Projectben A Gyermekek Háza program szakmai gyakorlatára épülve Differenciálás a gyakolatban, avagy hatékony iskolát mindenkinek" címmel, az oktatási miniszter által akkreditált pedagógustovábbképzési programot mőködtetett. 2004/2005. A gimnázium öt osztályosra bıvül, 9. nyelvi elıkészítı osztály indul Integrált nevelés a gyakorlatban, avagy hatékony iskolát mindenkinek" címmel a Gyermekek Háza új továbbképzést mőködtetett, melynek indítója az Educatio kht. (elıdje Sulinova) Szociális Minisztérium elismerı oklevéllel jutalmazta a program esély teremtı munkáját A Fıvárosi Önkormányzat Budapestért Díjat adományozott a Gyermekek Háza pedagógus közösségének. Iskolánk igazgatói: Dr. Széni Béla Detári Dezsı Lehmann László Lempel Magdolna megbízott igazgató Jákóiné Szirota Ilona megbízott igazgató Sajóhelyi Gábor Dr. Veszelka Elemérné megbízott igazgató 2002-tıl Rósa Viktor 8

9 2 Az intézmény minıségpolitikája 2.1 Az iskolánk jövıképe Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket akarok. Mert csak játékos, eleven magyar gyermekbıl lehet derős, dolgos magyar férfi Klebelsberg Kuno Iskolánk Pesthidegkút és a II. kerület közoktatási palettájának egyik meghatározó szellemi mőhelye, ezért gyorsan és rugalmasan törekszik kielégíteni a korszerő oktatásra vonatkozó társadalmi igényeket. Intézményi feladatait szakmai igényességgel végzi, melynek zálogát a folyamatos önfejlesztésben látja. Demokratikus légkörben személyes példamutatással toleranciára, az emberi értékek megbecsülésére, törvényességre nevel. Kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást, a széles látókörő, ismereteit hasznosítani tudó fiatalok képzését, akik képessé válnak egyéni életük és közösségük tudatos jobbítására. Célunk, hogy elfogadva és hatékonyan kezelve a tanulók közti különbségeket, megvalósítsuk az esélyteremtı iskolai gyakorlatot. Egyéni sajátosságokhoz igazodó tanulási környezet biztosításával lehetıvé tegyük a hatékony együttnevelést. Továbbra is célunk, hogy az egyéni különbségek figyelembevételével biztos alapkészségeket és alapmőveltséget nyújtsunk, kulcskompetenciákat fejlesszünk, és magas szintő, igényes, a XXI. századnak megfelelı EU-konform oktatással biztosítsuk tanulóink számára a képességeiknek megfelelı fejlıdést és továbbhaladást. E dokumentumot a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium nevelıtestülete én megtartott értekezletén fogadta el. 2.2 Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata Intézményünk dolgozói kinyilvánítják, hogy iskolánk törvényes, eredményes és hatékony mőködésének alapja a minıség. A minıség az iskolai feladatok komplex ellátását biztosító tervezési, szervezési, mérési, értékelési, döntési rendszerekben, eljárásokban, intézményi folyamatokban megjelenı jellemzık összessége. Törekszünk arra, hogy iskolánkba járó gyermekek és családjaik felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk, minıségpolitikánkat érvényesítjük valamennyi eljárásunkban, döntésünkben. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola mőködésében a törvényesség és szakszerőség mellett gyermekközpontú, humánus és kreatív legyen. Az iskola dolgozóitól elvárjuk, hogy munkájukat a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze. Intézményünk elkötelezi magát minden belsı és külsı tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintı kihívásokhoz. Partnereink érdekében rendszeresen vizsgáljuk elégedettségüket, elégedetlenségüket és ezt figyelembe véve formáljuk tevékenységünket. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi, hogy céljaink megvalósítása során feltárjuk és megoldjuk a minıséget befolyásoló problémákat. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlıdésük elısegítését, támogatását; egyidejőleg a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felzárkóztatását. Minıségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. 9

10 Felelısek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, ezért részükre a tılünk telhetı legoptimálisabb szociális és pedagógiai környezet biztosítjuk. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít az intézményi szervezeti struktúra hatékony kiépítésére és mőködtetésére, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztésére, az infrastruktúra, a környezetvédelem, a versenyképesség, a humánerıforrás fejlesztésére; a civil kapcsolatok fejlesztésére, a nemzetiségi kapcsolatok ápolására, az iskola pedagógiai munkájának fejlesztésére. Intézményvezetésünk elkötelezett a minıségirányítási rendszer mőködtetésében, és biztosítja a hatékony mőködéshez szükséges feltételeket. Szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége. Nálunk a minıségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belsı és külsı képzése, a minıségirányítási rendszer mőködtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a minıség munkánk jellemzıje, egyben szemléletmód is az iskola mőködésében. A Gyermekek Házában óta integrált nevelés, oktatás folyik. E programban érintett osztályainkban az ép, gyakran kiemelkedı képességő gyerekekkel együtt 2-3 sajátos nevelési szükséglető, fogyatékos kisiskolás tanul. Hisszük, hogy ezzel segítjük a sérült emberek elfogadását, esélyegyenlıségük megteremtését, a társadalmi integrációt. Az eredményes együttnevelés komoly szakmai kihívást jelent a pedagógusok számára. Úgy kell tanítási blokkjainkat szerveznünk és irányítanunk, hogy azok az osztályban együtt tanuló, eltérı szükséglető gyerekek számára hatékonyak legyenek. Ez másféle, differenciált tanulásirányítást igényel. Törekszünk a kulcskompetenciák kialakítására. Tanulóink számára biztosítjuk a tevékenységközpontú, az együttmőködést fejlesztı kooperatív munkaformákban való tanulás lehetıségét. Az egyéni fejlesztéssel összefüggésben fontos kérdés a tananyag elrendezés is. A jelenlegi tankönyvi kínálat nehezen teszi lehetıvé az eltérı képességekhez való igazodást, mert általában egy szinten tartalmazza a tananyagot. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy más-más hosszúságú, bonyolultságú tananyag feldolgozására képes egy tehetséges vagy egy enyhe értelmi sérült kisiskolás. 2.3 A fenntartói elvárásokra épülı intézményi célok Biztosítjuk az intézmény törvényes, az adott feltételek mellett lehetı legszakszerőbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátását. Törekszünk a partnerközpontú mőködés megvalósítására, azaz a partnerek gyermek, tanuló, szülı, pedagógus, fenntartó, társintézmények, stb. által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenırizhetı kielégítésére. Folyamatosan, célszerően és tervezetten fejlesztjük humán erıforrásainkat. Felkutatjuk a különbözı helyi, térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehetıségeket a rendelkezésre álló források bıvítése, a feladatellátás színvonalának emelése érdekében. Az intézményvezetı a minıségirányítás rendszerének kiépítése és folyamatos mőködtetése iránt elkötelezett. A fenntartó által meghatározott beiskolázási keretek között biztosítjuk a mőködési körzetbıl érkezı gyermekek, tanulók felvételét, illetve elhelyezését, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelı nevelésüket és oktatásukat, tankötelezettségük teljesítését. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az intézmény területén esetlegesen bekövetkezı tanulói baleseteket elıidézı okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket. 10

11 Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek, tanulók testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a pedagógusok és tanulók, valamint a tanulók és tanulók kapcsolataiban minél bensıségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt. Kiemelt figyelmet fordítunk az osztálytermek, illetve az iskolai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatására, illetve a tehetséggondozásra, az e célokat elısegítı programok minél hatásosabb végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igénybıl eredı hátrányok csökkentését szolgáló, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztı programok minél hatásosabb megvalósítására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényő tanulók eredményes együttnevelésére, szakszerő fejlesztésére (habilitáció, rehabilitáció). Tervezetten, rendszeresen és ellenırizhetıen tájékoztatjuk a gyermekek, tanulók szüleit részletes és érdemi módon a gyermek, tanuló fejlıdésérıl, magaviseletérıl, tanulmányi elımenetelérıl, tanácsokat adunk, illetve segítséget nyújtunk a gyermek, tanuló neveléséhez. Rendszeres kapcsolatot tartunk az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal, az SNI tanulókat vizsgáló szakértıi bizottságokkal a gyermekek, tanulók érdekeit veszélyeztetı problémák megoldása érdekében. Figyelemmel kísérjük a tanulók számára szervezett versenyeket, vetélkedıket, s lehetıségeink maximális kihasználásával részt veszünk ezen programokon. Figyelemmel kísérjük a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára szervezett versenyeket, vetélkedıket, s lehetıségeink maximális kihasználásával részt veszünk e programokon. Lehetıségeink kiaknázásával iskolai tanulmányi versenyeket, kulturális és sportvetélkedıket szervezünk a tanulók számára, tanévenként legalább egy alkalommal. Széleskörő információkat és pedagógiai segítséget nyújtunk az iskola utolsó évfolyamain tanulók és szüleik számára a megalapozott pályaválasztási, iskolaválasztási döntés meghozatalához. El kívánjuk érni, hogy az iskola végzıs tanulói birtokában legyenek saját ellátásuk képességének, illetve eséllyel induljanak a további tanulásra. Igyekszünk elérni, hogy az iskola végzıs tanulói birtokában legyenek a továbbtanulás igényének és képességének, illetve minél jobb eséllyel indulhassanak a középfokú, illetve felsıfokú továbbtanulás útján. 2.4 Intézményi minıségcélok A minıségirányítási programunkat a pedagógiai programunk megvalósítását szolgáló eszközrendszernek tekintjük. Kiépítésével, mőködtetésével szeretnénk biztosítani a pedagógiai programunkban megfogalmazottak teljesítését. Ennek érdekében a minıségirányítási munkacsoport javaslatára a nevelıtestület (szükség szerint az alkalmazotti közösség) az éves munkaterv összeállításához minıségcélokat fogad el, melyek elérését, mérését, értékelését éves tervében rögzíti. 1. számú melléklet: Szervezeti minıségcélok 11

12 2. számú melléklet: Pedagógiai minıségcélok 3. számú melléklet: Minıségparaméterek, minıségcélok 4. számú melléklet: Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhetı minıségcélok 3 Fenntartói minıségpolitika Célok, minıségcélok és elvárások az iskolákra vonatkozóan A pedagógiai tevékenységrendszer egyes folyamatai és fıbb elemei - Az ÖMIP-ben meghatározott minıségcélok 100%-ban koherensen jelenjenek meg az IMIP-ben - A pedagógiai program (továbbiakban: PP) és az IMIP célrendszere 100%-ban koherens legyen - Az éves munkaterv tételesen beazonosítható módon a pedagógiai programra és az IMIP célrendszerére épüljön. - A pedagógiai módszerek, innovációk sorát a vállalt többletfeladat mérhetıen jelenjen meg az intézmény eredményeiben, a munkatársak legalább 30%-a vegyen részt benne. - A helyi tanterv és a tanítási-tanulási napi tevékenységrendszer tartalmilag feleljen meg egymásnak, legyen legalább 75%-os koherencia a tervezés és a megvalósítás között. A tervtıl való esetleges eltérés minden esetben szakszerően indokolható legyen. - A tehetséggondozás, emelt szintő képzések mőködése terén a készség és képesség fejlesztés mérhetı eredményességet mutasson a jogszabályi elıírások, az intézmény lehetıségei és a tervekben vállalt feladatokhoz viszonyítva. - A felzárkóztatás, és az esélyegyenlıséget segítı oktatási, nevelési formák alkalmazása terén a készség és képesség fejlesztése mérhetı eredményességet mutasson a jogszabályi elıírások, az intézmény lehetıségei és a tervekben vállalt feladatokhoz viszonyítva. - A szabadidıs tevékenységek, a tanórán kívüli tevékenységek, kiemelt nevelési területek a partnerekkel egyeztetett színes kínálat szerint valósuljanak meg, törekedjenek a hagyományok ápolására, a partneri elégedettség érje el a 75%-ot. Az intézményi szervezet mőködése, az oktató-nevelı munka feltételei - A tantestület kompetenciái 100%-ban illeszkedjenek a vállalt feladatokhoz. A továbbképzési tervben szereplı prioritások legyenek összhangban az ÖMIP-IMIP-PP-mal - Az oktató, nevelımunka szervezettsége, komfortja szakszerőséget és a partnerek legalább 75%-os elégedettségét mutató állapotban legyen. 12

13 - A tanév megtervezése, a szakmai közösségek intézményi szinten is összehangoltak legyenek, a belsı munkamegosztás az oktató, nevelımunka folyamatában szakszerő legyen. - Az intézményen belüli információáramlás legyen szabályozott, a rendszer zavar nélkül mőködjön. - Az intézmény alkalmazotti, szülıi, tanulói közösségei, tevékenységük (ön) szabályozottsága az SZMSZ-ben rögzítettek szerint valósuljon meg, a mőködés legyen szabályozott, és demokratikus. - Az intézmény alkalmazotti, szülıi, tanulói közösségeinek kapcsolatrendszere legyen együttmőködı. - Hatékonyan, SZMSZ szerint mőködtessék a szociális jelzırendszert, a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszert. - Legyenek élı kapcsolataik, és szabályozott együttmőködésük a legfontosabb partnereikkel. - Valósuljon meg az intézményi pedagógiai munka mérése, értékelése, elemzése, minısítése az év végi beszámoló, a mérési eredmények értékelése az IMIP-ben megfogalmazott sikerkritériumok alapján. - Legyen mőködtetett partneri igény- és elégedettségmérési operatív rendszer. - Legyen mőködtethetı komplex mérési rendszer. BUDAPEST Fıváros II. kerületi Önkormányzat közoktatási minıségirányítási rendszere A Budapest Fıváros II. kerületi Önkormányzat Képviselıtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII.1.) önkormányzati rendelete magában foglalja a fenntartói jogok gyakorlásának, és a döntések meghozatalának hivatalos szabályozását. A fenntartói és az intézményi minıségirányítási rendszer kialakításánál figyelembe vesszük az önkormányzatnál mőködı ISO 9001: 2000 minıségügyi szabvány oktatási ágazatra vonatkozó irányelveit. 13

14 A közoktatási intézményrendszer mőködésének ellenırzése, értékelése Intézményi beszámoló A pedagógiai munka értékelése Az elsı és a második félév (a szorgalmi idı utolsó napja) lezárását követı tizenöt napon belül az intézményeknek nevelıtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelıtestületi értekezletrıl készített jegyzıkönyvet meg kell küldeni tájékoztatás céljából az iskolaszéknek és a fenntartónak. Az év végi beszámoló fenntartó felé megküldendı kivonatát az ÖMIP alapján kell elkészíteni. Az intézményi minıségirányítási program végrehajtásának értékelése A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését a javasolt intézkedéseket az ÖMIP alapján meg kell küldeni a fenntartónak. Az intézményekkel kapcsolatos általános minıségcélok Feladatok Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK A kerettantervek Tanügyigazgatás felhasználásával Tudatos tervezés készített pedagógiai tantárgyi programok jogszabályszerinti beveze- való megfelelés követelményeknek tése, késıbbi beválásának folyamatos figyelemmel kisérése ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Tervezéséves lebontásban; Ellenırzés, Értékelés Igazgató, Igazgatóhelyettes, Munkaközösség vezetık, Szaktanárok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanév kezdése elıtt 14

15 Feladatok Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelı szintő alkalmazása ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Innovációs programok, Idegennyelvi órák, Informatikai, mővészeti foglalkozások Tanulási módszerek tanítása; Csoportbontásban történı oktatás, Munkaközösségek Szaktanárok, Tanítók Tanítók, Napközis nevelık, Szaktanárok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan Folyamatosan Tehetségekkel, sajátos nevelési igényő és a hátrányos helyzetőekkel való egyenrangú törıdés Egyéni tanulási út biztosított Versenyeken eredményes szereplés Differenciált, egyéni személyiség és készségfejlesztés Tanórán és tanórán kívül Szakkörök, Önképzıkörök Egyéni fejlesztési tervek alapján (Gy.H) Osztályfınökök, tanítók Szaktanárok, Napközis nevelık Gyógypedagógusok (Gyermekek Háza) Év közben folyamatosan, Nyáron alkotótáborban Az esélyegyenlıséget, esélyteremtést segítı, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása Egyéni bánásmód elvének érvényesítése Nevelıtestületi egységes elv érvényesülése Motivációs jellegő felzárkóztató foglalkozások Rehabilitációs foglalkozások (Gyermekek Háza) Pedagógus közösség Gyógypedagógusok Tanév folyamán Tankötelezettség teljesítése Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított A gyengébb képességőek egyéni fejlesztése Igazgató Folyamatosan Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Egésznapos nevelés (Gy. H. alsó tagozat) Tanulószoba Nincsenek csellengı Együttmőködés a gyermekek, a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés közmővelıdési intézmény munkatársaival: a szabadidı hasznos eltöltése érdekében Napközis nevelık, Osztályfınökök, tanítók Szabadidıszervezı, Könyvtáros tanár Tanév folyamán, napközis táborokban 15

16 Feladatok Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint Sikerkritériumok várható EREDMÉNYEK Tanulók, szülık naprakész információkat kapnak a lehetıségekrıl az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggı továbbtanulási döntéshez Egészséges életmód, Közösségi tanulói tevékenységek, Szociális érzékenység, Magatartás és viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá válik. ÁLTALÁNOS ISKOLA Módszerek, Felelısök, eljárások közremőködık Intézmények együttmőködése Pályaválasztási tanácsadó; Önismereti tesztek, Iskolalátogatások Továbbtanulási orvosi vizsgálat Mindennapos testmozgás, Osztálykirándulások, Diákönkormányzati tevékenységek; Iskola-egészségügyi ellátás megszervezése Közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában Osztályfınökök, Iskolai pályaválasztási felelıs Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan, 5-8-ig minden évfolyamon Igazgató, Folyamatosan Nevelıtestület, Szülıi munkaközösség, Patronálói közösség, Védınık Feladatok A kerettantervek felhasználásával kiegészített pedagógiai program felülvizsgálata Minıségirányítási rendszer stratégiai tervének évenkénti lebontása Sikerkritériumok, várható eredmények A kitőzött célokhoz közelít a mindennapi nevelı-oktató munka. Problémás, fejlesztendı területek adottak. Partnerközpontú mőködés GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Ellenırlés, értékelés, az eredményesség, hatékonyság vizsgálata. Tantárgyi értékelések felülvizsgálata. Minıségfejlesztés, értékelés, Elégedettségmérési kérdıívek Felelısök, közremőködık Intézményvezetı és Programkészítı Pedagógusok Igazgató, Igazgató helyettes, Minıségi körök vezetıi tagjai Pedagógusok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı szeptember 10. A minıségirányítási rendszer elfogadását követıen 16

17 Feladatok Tehetségekkel, a hátrányos helyzetőekkel való foglalkozás Sikerkritériumok, várható eredmények Nyelvvizsga szorgalmazása; Tanulmányi versenyek Csökken a lemorzsolódás, biztosított az esélyegyenlıség GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Felkészítés a nyelvvizsgára, tanulmányi versenyekre; Differenciált személyiség - és képességfejlesztés felzárkóztató foglalkozások Felelısök, közremőködık Szaktanárok, Gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs, Diákönkormányzat vezetı, Osztályfınökök Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Folyamatosan Az élethosszig tartó tanulásra valófelkészítés Eredményes oktatás, amely buzdít a folyamatos ismeretszerzésre A tanulás-tudás elismerése, távlatok megmutatása az ismeretszerzésben, az életpályákon Szaktanárok, Pályaválasztást segítı pedagógus, Osztályfınökök Folyamatosan, lehetıség szerint minden tanórán és órán kívüli foglalkozáson Készségek, épességek magas szintő fejlesztése, továbbfejlesztése Az oktatás tartalmi színvonalának, az ismeretek átadásának fejlesztése A beiskolázás tudatos tervezése Sikeres érettségi vizsga Önálló ismeretszerzési képességgel való rendelkezés Kiterjedt gimnáziumi oktatás, presztízserısítés Felkészítés különbözı vizsgákra Jó színvonalú beiskolázás (kellı számú tanuló) Kommunikációs, értelmi, szociális, önismereti, önfejlesztı, információszerzı, tároló, elıhívó képességek fejlesztése Innovációs tanítási programok, változatos tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, Ismeretszerzési módok, Kapcsolatok a könyvtárral, mővelıdési házzal. Második idegen nyelv Nyílt napok, Iskolaismertetık, Szülıi értekezletek Szaktanárok, Osztályfınökök, szabadidı-szervezı, Könyvtáros-tanár Szaktanárok, Könyvtáros-tanár, Igazgató Pályaválasztási felelıs Tanórán és a választható foglalkozásokon, önképzıkörökben a tanév során Folyamatosan a tanév folyamán Minden év novemberében, februárban, márciusban Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése Felsıoktatási intézménybe sikeres felvételi; Az érettségi utáni szakképzésbe való bekapcsolódás; munkábaállás. Személyiségfejlesztı, önismereti tréning; Pályaválasztási szaktanácsadás, Tájékozódás a felsıfokú felvételikkel kapcsolatban Osztályfınökök, Folyamatosan Szaktanárok, Pályaválasztási felelıs 17

18 Feladatok Taneszköz ellátottság fejlesztése A humán erıforrás újabb bosszútávú tervének elkészítése Költség-hatékony gazdálkodás Sikerkritériumok, várható eredmények Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Pedagógusok kompetenciájának növelése Optimális férıhelykihasználtság, Törvény szerinti osztálylétszámok GIMNÁZIUM Módszerek, eljárások Taneszköz ellátottság áttekintése; Igények, szükségletek felmérése; Pályázatírással bıvítése Továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése a jelentkezések és elfogadások figyelembevételével Statisztikai adatok, Elırejelzések elemzése Pályázatírás Felelısök, közremőködık Igazgató, Gazdasági ügyintézı, Munkaközösségvezetık Intézményvezetı, Munkaközösségvezetık, Szaktanárok Igazgató, Gazdasági ügyintézı, Igazgató helyettes Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanév kezdése elıtt 277/1997 (XII.22) Kormányrendelet szerint Évenkénti felülvizsgálat A folyamatos, évenként tervezett belsı ellenırzés, Mérés-értékelés Pontos ismeret az eredményességrıl, haladási irányokról, a pedagógusok munkájáról A fenntartó ellenırzési, értékelési rendszere Szaktárgyi és attitődmérések, értékelése; Tanórai munkák, választható foglalkozások ellenırzése, értékelése Igazgató ellenırzési tervének megfelelıen; Munkaközösség-vezetık, Osztályfınökök Bemenet, folyamat, kimenet mérése a megfelelı idıszakban Ellenırzés, értékelés tárgya Idıszaka Végzıje Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelıse Intézmények értesítésének módja Törvényességi Vezetıi ciklusonként legalább egyszer, illetve jogszabályváltozásoknak megfelelıen Szakmai Pénzügyi (normatív és Vezetıi ciklusonként legalább egyszer (lehetıleg a ciklus negyedik évében) Vezetıi ciklusonként legalább egyszer A Ml által megbízott tanügy igazgatási elıadó, szakértı Szakértı A Ml által megbízott Minden tanév szept. 15-ig Minden tanév szept. 15-ig Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje A MI vezetıje A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Tájékoztatás igazgatói érte- 18

19 Ellenırzés, értékelés tárgya Idıszaka Végzıje Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelıse Intézmények értesítésének módja kötött támogatások igénylése és felhasználása, költségvetés teljesítése, munkaügyi döntések költségkihatása, támogatásokkal való elszámolás, intézményi pénzügyi tervezéssel kapcsolatos feladatok) gazdasági elıadó, szakértı Hivatal belsı ellenıre Minden tanév február. 15-ig Jegyzı kezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása. Írásban Az intézményvezetı értékelése Vezetıi ciklusonként legalább egyszer (lehetıleg a ciklus harmadik évében) Az intézményvezetı írásbeli beszámolója, valamint interjú Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása. AZ IMIP értékelés jóváhagyása Évente Egyéb szabályzók szerint Minden tanév szept. 15-ig Célvizsgálatok Az intézményi mőködés egyes elemeinek célirányos elemzése, értékelése tantárgyfelosztás, óraterv, statisztika, munkaerıgazdálkodási terv, beiskolázási terv, pénzügyi beszámolók, jegyzıkönyvek, munkatervek Évente, elıre meghatározott rend szerint, melyet a Ml munkaterve tartalmaz A Ml által megbízott tanügy igazgatási és gazdasági elıadó Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetıje Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, minden intézmény írásbeli tájékoztatása. 19

20 A mérést végzi A tanulók mérés alapú értékelésének elemei Évfolyam Nagycsoport OKÉV PSZK DIFER bemenet DIFER kontroll DIFER bemenet DIFER kontroll olvasás szövegértés kompetencia (terv) Matematikai kompetencia (terv) - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia - olvasás szövegértés kompetencia - matematikai kompetencia angolnémet angolnémet angolnémet A tanulói mérések folyamata ütemezése Szakasz Feladat Tevékenység/Ellenırzés Idıpont/Határidı I. A mérések tervezése II.A mérések végrehajtása A tárgyi és a személyi erıforrások biztosítása Kerületi DIFER mérés EREDMÉNY A felelısök kijelölése V. aug. utolsó hete Felelıslista A résztvevık kijelölése F. aug. utolsó hete A résztvevık listája A mérıeszközök beszerzése aug. utolsó hete Mérıeszközök, tesz- F. V. tek Felkészítés a mérések lebonyolítására szeptember 1-5. kö- Jelenléti ív, írásos F. zött tájékoztatók A mérés lebonyolítása F. szeptember elsı két Adatlapok, fejlıdési hete mutatók Adatbevitel F. október második hetéig Adatbázis Adatelemzés, kerületi november elsı hetéig Írásos összegzés elemzés elkészítése F. V. Iskolai elemzések elkészítése, tájékoztató elıadás az eredményekrıl F. V. İszi Szakmai Napok mérési napján Kontroll mérés elıkészítése április végéig F. Kontroll mérés lebonyolítása F. május elsı két hete Adatbevitel F. június második hetéig Adatbázis Írásos összegzések, az elıadáson készült jegyzıkönyv, jelenléti ív Jelenléti ív, írásos tájékoztatók Adatlapok, fejlıdési mutatók 20

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI TERV A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA E fejlesztési terv a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete valamint a Keszthely

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola A minıségirányítási rendszer elemeinek vizsgálata és harmonizálása a szervezetfejlesztés eredményességének biztosítása érdekében 2010. Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Telefon, fax: 06-27/532-115; 532-116 OM azonosító: 032351 MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010-2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MINİSÉGPOLITIKÁJA... 4 1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT CÉLJAI,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SOMOGYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H-8600 Siófok, Bakony u. 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SOMOGYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H-8600 Siófok, Bakony u. 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SOMOGYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H-8600 Siófok, Bakony u. 2. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLJA

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 1.1 Az intézmény rövid bemutatása 1.2 Fogalomértelmezések 1.2.1 A MIP és a PP 1.2.2 A MIP és az 1.2.3. A MIP felépítése 1.3. Intézményi jövıkép 1.4 Az Önkormányzati MIP

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Elfogadás idıpontja: 2004. május 20. Elfogadással egyetértett: DÖK és Szülıi képviselet A bevezetés idıpontja: 2004. szeptember 1. A dokumentum érvényessége:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Minıségirányítási Program. Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

Minıségirányítási Program. Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Minıségirányítási Program Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Orosháza 2009 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosháza Város Általános Iskolája

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz)

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) 2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) Szempont Terület Aspektus 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése

Részletesebben