SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény nevelési programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A szabályzat hatálya: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Az SZMSZ és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok (vezetıi utasítások) betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra, szülıkre, gyermekekre. Az SZMSZ az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el, - a Szülıi Közösség egyetértési jogának gyakorlása mellett. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SZMSZ. Az intézmény alaptípusa tevékenysége jellege és alapján: Az intézmény közszolgáltató közintézmény. Alaptevékenysége: a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés. (851011) Integráltan nevelkedı enyhe fokban értelmi fogyatékos, nagyothalló, mozgássérült, beszédfogyatékos, sajátos nevelési igényő, valamint tanulási, beilleszkedési, viselkedési zavarral küzdı gyermekek különleges óvodai ellátása. (851012) Logopédiai ellátás, fejlesztıpedagógiai feladatok. Halmozottan hátrányos helyzető, valamint hátrányos helyzető gyermekek integrált nevelése. Kiegészítı tevékenysége: Óvodai étkeztetés (562912) Munkahelyi étkeztetés (562917) Kisegítı tevékenysége: Ingatlan bérbeadása. Az intézmény alapdokumentumai: Az intézmény jogszerő mőködését a 97/2000.(VI.20.)Kt. számú határozata, i keltezéső alapító okirat, és az ezzel való nyilvántartásba vétel biztosítja. Szentendre Város Önkormányzat Képviselı testületének 208/2009 (VII.16) Kt. sz. határozata módosította az alapító okiratot. Az intézmény tartalmi mőködését a nevelési program határozza meg, amely az Országos Óvodai Nevelési Programhoz kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait.

3 3 Programunk: "Nyolcforrás" óvodai nevelési program, mely tükrözi a tagóvodák egyéni arculatát Tartalmazza: az óvodai nevelés célját és feladatait / kiemelten a környezeti nevelést/ Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az idıpontok és határidık kitőzésével, - valamint a felelısök megjelölésével. A munkatervet a nevelıtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti. Szentendre Város Óvodai intézménye részben önállóan gazdálkodó. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint Önállóan mőködı költségvetési szerv. Az intézmény költségvetési elıirányzatainak teljesítése során jelentkezı bevételeket és kiadásokat az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó számú számlán kell kezelni. A bankszámlán kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot a bankhoz történt bejelentés szerint a GESZ gyakorolja. A Gazdasági Ellátó Szervezet és Szentendre Város Óvodai Intézménye között MEGÁLLAPPODÁS jött létre a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. /1.sz.melléklet/ Munkaerı és bérgazdálkodás Az intézmény dolgozóit az intézményvezetı nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört. A kinevezéssel, az átsorolással a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos elıkészítı munkálatok (kinevezés, munkaszerzıdés, átsorolás, munkaviszony megszüntetı határozat stb. elkészítése) az óvodatitkár feladata, aki biztosítja, mint jelentı-felelıs a Magyar Államkincstári Területi Igazgatóságával /MÁK/ a folyamatos munkakapcsolatot is. A felelıs továbbítja a MÁK-hoz mindazokat a rendelkezéseket, jelentéseket, okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó nyilvántartásokat naprakészen vezeti.

4 4 A közoktatási intézmény mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. (Ktv. 40. (1) bek.) Általános szabályozási felhatalmazás I. Mőködési rend, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) és a vezetıknek az intézményben való benntartózkodásának rendje. Az intézmény szervezeti egységei és vezetıi szintjei A szervezeti egységek és a vezetıi szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi elıírásoknak és tartalmi követelményeknek megfelelıen magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos mőködtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. Szentendre Város Óvodai Intézménye 8 tagóvodából áll. Élén óvodavezetı áll. A tagóvodákban a tagóvodavezetık látják el a középvezetıi feladatokat. Közülük egy fı, az általános óvodavezetı-helyettes Az intézmény nyitva tartása A nyitvatartási idı, napi maximum12 óra lehet. A nyitva tartás felülvizsgálata évente szükséges, a szülık munkaidejéhez igazodik. A gyermekeket reggel és délután összevont csoportban óvónı fogadja, s a csoportok óvónıi felügyelettel mőködnek. Munkaidı védelme: az értekezletek megszervezésének idıpontja, az adminisztráció, a felkészülés, a kirándulások, egyéb programok megszervezése az óvónık kötelezı óraszámán felül történhetnek. A gyermekek lehetıleg napi nyolc óránál többet ne töltsenek távol családjuktól. A gyermekek fogadása, felügyelete. 138/1992 (X.8). Korm.rend. 7. Az óvoda hétfıtıl péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan mőködik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ez idı alatt történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A városban szokásos gyakorlat szerint június1 hete és július3 hete, illetve július 1 hete és augusztus 3 hete. A szülık az óvoda zárva tartásáról január hónapban értesülnek. A szünet ideje alatt a szülık gondoskodnak gyermekük elhelyezésérıl, illetve szükséges esetben kérhetik másik óvodában történı elhelyezését maximum 2 hétre. Az elhelyezésre vonatkozó igényeket a tag-óvodavezetınek kell jelezni, a szünet elıtt egy

5 5 héttel. Nyári idıszak alatt veszik ki a dolgozók a szabadságuk nagy részét, ezért a csoportok összevonására kerül sor. Emiatt a munkaviszonnyal nem rendelkezı, a GYEDen, GYES-en lévı szülık, hivatásos anyák gyermekeinek óvodába járása szünetel. Az óvoda a tanév folyamán 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe. / 11/1984.(VI.8) MKM. rendelete 2. (4.) / A Karácsony és Szilveszter közötti idıpontra felmérést végzünk és az igényeknek megfelelıen ügyeletet tartunk. Általában a családi ünnepek miatt, nincs szülıi igény, az óvodára. 7 óvoda zárva tart.1 ügyeletet tart. A szünetek alatt - szükség esetén - az óvodának gondoskodni kell a gyermekek felügyeletérıl. A nevelés nélküli munkanapról a szülıt legalább hét nappal a zárva tartást megelızıen értesíteni kell. A vezetık, tag-óvodavezetık intézményben tartózkodásának rendje 11/1994 (VI.8.) MKM rend.4.,11. A tagintézmény hivatalos munkaidejében felelıs vezetınek kell tartózkodnia a tagóvodákban. Ezért a tagintézmény vezetı látja el a vezetı feladatait. A tag-óvodavezetı akadályoztatása esetén a kijelölt, általában a legmagasabb szolgálati idıvel rendelkezı pedagógus látja el a feladatokat. Óvodai napirend Az óvodai csoportok napi életének részletes szabályozása a napirendben található. A napirendet a csoportos óvónık alakítják ki, egyeztetve a nevelıtestülettel. A napirend betartása a nevelési program céljainak megvalósítása érdekében szükséges. A gyerek érkezése, elvitele mindig a napirendhez igazodjon, hogy ne zavarja a többi gyereket sem a foglalatosságokban, és ı maga is részt tudjon venni mindenben. Igyekezzenek legkésıbb 9 óráig behozni a gyerekeket. Az intézményi munkarend megállapítására vonatkozó szabályok 11/1994 (VI).8.) MKM. rend.2. A vezetık, tag-óvodavezetık intézményben tartózkodásának rendje A tagintézmény hivatalos munkaidejében felelıs vezetınek kell tartózkodnia a tagóvodákban. Ezért a tagintézmény vezetı látja el a vezetı feladatait. A tag-óvodavezetı akadályoztatása esetén a kijelölt, általában a legmagasabb szolgálati idıvel rendelkezı pedagógus látja el a feladatokat. A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok napi munkarendjét, a helyettesítési rendet a tag-óvodavezetık állapítják meg, az óvodavezetı jóváhagyásával. A közalkalmazottak a munkából való távolmaradását elızetesen jelentenie kell, hogy helyettesítésrıl gondoskodni lehessen. A rendkívüli távolmaradást a munkaidı elıtt negyed órával jelezni kell a tagóvodavezetınek.

6 6 A pedagógusok munkarendje A pedagógusok számára - a kötelezı óraszámon felüli - feladat ellátására az óvodavezetı, - hiányában a tag-óvodavezetı ad megbízást, vagy kijelölést. A gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatos feladatok. Kt , Az óvodavezetı és a tag-óvodavezetı feladata: A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történı nevelés érdekében a meglévı feltételrendszer vizsgálata, és a feltételek állandó javítása. Az óvodapedagógusok feladata: A rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez szükséges ismereteket átadja / életkoruknak megfelelıen/ és ezek elsajátításáról meggyızıdjön. Balesetveszély észlelésénél, illetve, ha a baleset már megtörtént a szükséges intézkedéseket megtegye. Ennek érdekében: Az intézmény csak megfelelı minıségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a játék használata során, a játékon feltüntetett, - vagy a mellékelt - tájékoztatót, használati útmutatót gondosan tanulmányozni és a játékszert az elıírásnak megfelelıen használni. Baleset esetén a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsısegélynyújtás, baleseti veszélyforrás észlelése esetén a munkavédelmi felelıs és a tag-óvodavezetı figyelmét haladéktalanul köteles felhívni. Az intézmény technikai dolgozói Balesetveszély észlelésénél azonnali jelzés a tag-óvodavezetı felé, baleset esetén segítségnyújtás. Körültekintı munkavégzés /forró leves, éles eszközök, elektromosság, vegyszerek stb./ A gyermekbalesetekrıl nyilvántartást kell vezetni, jelentési kötelezettség teljesítése a tagóvodavezetı feladata. A jegyzıkönyvet 3 példányban 24 órán belül az óvodavezetınek kell továbbítani.

7 7 II. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje. Szakmai önállóságot deklaráló rendelkezés Kt. 39. Az intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és mőködésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A belsı ellenırzés rendje, az ellenırzést végzı jogállása és feladatai: A belsı ellenırzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység eredményességének mérése. Az ellenırzési tervet az óvodavezetı készíti el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. Az éves munkaterv tartalmazza az ellenırzési tervet és abban az ellenırzés célját, területeit, módszerét és ütemezését szabályozzuk. Az ellenırzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenırzési tervben nem szereplı, rendkívüli ellenırzésrıl az óvodavezetı dönt. Rendkívüli ellenırzést kezdeményezhet még: óvodavezetı helyettes tag-óvodavezetı szülık közössége Az ellenırzést végzı személyek feladatai és jogállása: Az óvodavezetı ellenırzi a munkaközösségi, gyermekvédelmi terveket, a szülıi értekezletek megtartását, az óvoda-iskola kapcsolattartását, a HOP alkalmazását, szakmai napok elıkészítését. Az óvodavezetı-helyettes ellenırzi a gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos teendıket és a munkafegyelmet. A tagóvoda-vezetık ellenırzik a kiscsoportosok fogadását, a pedagógiai dokumentációkat, a csoportmunkát, az iskolaérettség megfigyelését, az ünnepek lebonyolítását, a munkafegyelmet, a szülıi értekezletek megtartását. A gazdasági felelıs ellenırzi az étkezéssel kapcsolatos teendıket, adminisztrációt és a gazdasági feladatokat. Az óvodatitkár a hó végi jelentéseket ellenırzi, a szabadságolási terveket, és a munkaruha felhasználást. Az óvodavezetı a tag-óvodavezetı bevonásával minden óvodapedagógus munkáját értékeli a minıségi programban meghatározott ütemezés alapján. Az egyes nevelési területek ellenırzésébe bevonhatja a vezetı helyettest, a tag-óvodavezetıt. Az ellenırzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének eredményeit, illetıleg az ellenırzés általánosítható tapasztalatait a nevelési év, záró értekezletén értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket

8 8 Hospitálás: Pályakezdı pedagógusok számára biztosítani kell a minél több csoportlátogatás lehetıségét. A gyakorló pedagógusok közötti hospitálás, lehetıség szerint minél gyakrabban és elızetes bejelentés alapján történjen Szakmai munkaközösségek jogosítványai és kapcsolattartása Kt. 58. a pedagógiai program kidolgozásában való részvétel továbbképzésre való javaslattétel jutalmazásra való javaslattétel a határozott idıre kinevezett pedagógusok véleményezése, segítése, ellenırzése, visszajelzés a nevelıtestület és a vezetıség felé. Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal. A munkaközösségek célja Az azonos mőveltségi területen tevékenykedı pedagógusok munkaközösséget hozhatnak létre a minıségi és szakmai munka javítására. A munkaközösségek feladatai - fejleszti a módszertani munkát - szervezi a pedagógus továbbképzéseket - támogatja a pályakezdıket - segíti a vezetıi ellenırzéseket, felméri és értékeli a csoportokban folyó munkát - segíti az óvodai nevelési program megvalósulását A munkaközösség-vezetık feladatai és jogai - képviseli és irányítja a munkaközösséget - bemutatókat szervez /hagyományırzés/ - segíti a szakmai munkát - összeállítja a munkaközösség éves munkatervét - beszámol a nevelıtestületnek Az intézmény szakmai munkaközössége -Hagyományırzés, hagyományápolás, és környezetismereti munkaközösség. A munkaközösségek kapcsolattartása: - A vezetıi értekezleten havi rendszerességgel. - A munkaközösség tagjaival folyamatosan, szervezetten havonta egy alkalommal. A pedagógus jogairól szóló jogszabályi normák Kt. 19. A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelıi tevékenységét értékeljék és elismerjék

9 9 Próbaidı, gyakornoki idı Kjt.21, 22. Próbaidı A kinevezésben, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidı megállapítása kötelezı., kivétel áthelyezésnél, vagy meghatározott munka elvégzésére szóló határozott idejő kinevezésnél. A próbaidı alatt a közalkalmazotti jogviszonyt, bármelyik fél, azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszüntetheti. Gyakornoki idı Az E-H fizetési osztályba sorolt munkakörben kötelezı a gyakornoki idı kikötése, (E fokozatban 2, F-H fokozatban 3 év), amennyiben a közalkalmazott nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal. A gyakornoki idıt kinevezéskor kell elıírni, s szakmai vezetıt személyét is ekkor kell a gyakornokkal közölni. A gyakornoki idı végén a gyakornokot 1 hónapon belül minısíteni kell, mely lehet megfelelt és nem megfelelt minısítés. A gyakornoki idıt a Gyakornoki Szabályzatban rögzítettek alapján kell alkalmazni. Az intézményvezetı felelısségi köre Kt. 54. A vezetı személye Az intézmény vezetıje csak a közoktatási törvény által elıírt feltételeknek megfelelı személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetıi megbízás legfontosabb követelménye az intézmény típusának megfelelı felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejő alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetıt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése elıtt azonban be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének és a Szülıi Közösségnek a véleményét. Az óvodavezetı-helyettes, magasabb-vezetı, kiválasztása pályázat útján történik határozott idıre.. A pályázat meghirdetése és a kiválasztás a vezetı feladata. A tagóvodavezetıt, az intézményvezetı nevezi ki. - a 138/1992. évi Végrehajtási rendelet alapján megbízása határozott idıre szól, mely többször meghosszabbítható, maximum az intézményvezetı megbízásáig tart. Az intézményvezetı felelıssége Az intézményvezetı - a közoktatási törvénynek megfelelıen - egyszemélyi felelıs az alábbiakért: - a szakszerő, törvényes mőködésért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, - a különleges ellátást igénylı gyermekekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért, - a nevelı és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a gyermekbalesetek megelızéséért,

10 10 - a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak megtartásáért. Az intézményvezetı feladatköre Kt. 55. Az intézményvezetı feladat, és jogköre Az intézményvezetı feladatait, jogkörét, felelısségét a közoktatási törvény, valamint a fenntartó határozza meg. Az intézményvezetı kiemelt feladatai: - a nevelımunka irányítása és ellenırzése, - a nevelıtestület vezetése, - a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése, ellenırzése, - az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján, - a munkáltatói, valamint kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, - a közoktatási intézmény képviselete, - együttmőködés biztosítása a szülıi közösséggel, érdekképviseleti szervekkel, - a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése, - a gyermekvédelmi munka, valamint a gyermekbalesetek megelızésének irányítása, - a döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat, nem utal más hatáskörbe, - a felnıttoktatás igény szerinti megszervezése. Figyelmeztetés Kjt.39. A figyelmeztetés joga a munkáltatót megilleti. A munkáltató az utasítási jogából eredıen bármikor felhívhatja a munkavállaló figyelmét olyan, általa helytelennek tartott magatartásra, ami kötelezettségszegésnek minısül. A figyelmeztetésnek tartalmilag helytállónak kell lennie, s azt írásba kell foglalni. Az a közalkalmazott, aki figyelmeztetésben részesül, a figyelmeztetéstıl számított egy éven belül, semmilyen jutalomban, kereset-kiegészítésben nem részesülhet. III. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. Kt. 33., 39.. Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelıen lehet használni. Idegenek, csak az óvodavezetı engedélyével tartózkodhatnak az óvoda területén.

11 11 Vállalkozási feladatok és tevékenységek meghatározása, feladatmutatók megnevezése és köre: Az óvodában, vállalkozás formájában olyan foglakozásokat engedélyezünk, melyek a gyermekek fejlıdését szolgálják a szülıi igények szerint. / sport, tánc, gimnasztika, nyelv, sakk, madarász-ovi, stb../ Az óvodai nevelésen felül folyó foglalkozásokhoz, valamint a fakultatív hit-, és vallásoktatáshoz a kijelölt csoportszobák állnak rendelkezésre, melyek a délutáni összevonás után megüresedtek, illetve a fejlesztı szobákban, ha azt az óvoda fejlesztıi, logopédusa nem használja. A fakultatív hit- és vallásoktatásnál olyan megoldást kell találni, amelyik megfelel azoknak, akik részt kívánnak ezen venni, és azoknak is, akik nem. Ugyanakkor biztosítani kell az óvodában folyó nevelımunka zavartalanságát. A csoportszoba használatáért, a gyermekek felügyeletéért, biztonságáért a foglalkozást tartó szakember felel. A tagóvoda által szervezett - az óvodavezetı által jóváhagyott - rendezvények, melyeken a szülık is részt vesznek, és egyéb ünnepségek alkalmával a tagóvodavezetı állapítja meg a használat rendjét. A hivatalos ügyintézés az óvodavezetı, ill. a tag-óvodavezetı irodájában történik. A feladatok forrásai: A hitoktatáson kívül a szülık finanszírozzák a kért foglalkozásokat. IV. A tagintézmények közötti kapcsolattartás rendje, az alkalmazottak közössége, jogaik. A tagóvodák kapcsolattartási rendje Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttmőködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenımentes legyen. A szervezeti egységek - tagóvodák - a munkájukat összehangolják, a tag-óvodavezetıkön, a közalkalmazotti képviselıkön és a szakszervezeti tisztségviselıkön és a szakmai munkaközösségeken keresztül. Intézményünk szervezeti egységeinek élén felelıs középvezetık állnak. Közalkalmazottak Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része pedagógus, a többi dolgozó a nevelı-oktató munkát közvetlenül, vagy közvetetten segítı más közalkalmazott. A pedagógusok alkotják az intézmény nevelıtestületét. A nevelıtestület, határozza meg alapvetıen az intézmény tartalmi munkáját. Az alkalmazotti közösségek jogai Az alkalmazotti közösséget és azok képviselıit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét a Kjt-ben rögzített esetekben összehívott megbeszélésekre, értekezletekre, s ezekre meghívót kapnak.

12 12 Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés elıkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkezı személy számára kizárólagos jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelısséggel, egy személyben, a testületi jogkör esetében a testület abszolút többsége (50% + 1 fı) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje Az intézmény közösségeinek tevékenységét az intézményvezetı fogja össze. A kapcsolattartásnak különbözı formái vannak, melyek közül azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelıbben szolgálja az együttmőködést. A kapcsolattartás formái: különbözı értekezletek, megbeszélések, fórumok. A kapcsolattartás formáit a munkaterv tartalmazza. A teljes alkalmazotti közösség győlését az intézményvezetı akkor hívhatja össze, amikor ezt a jogszabály elıírja, vagy ha az intézmény egészét érintı kérdések tárgyalására kerül sor. Az értekezletekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A nevelıtestület A nevelıtestület az intézmény pedagógusainak közössége, a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai: minden közalkalmazott pedagógus, valamint a nevelımunkát segítı felsıfokú végzettségő alkalmazott. A nevelıtestület feladatai és jogai Legfontosabb feladata a nevelési program létrehozása és egységes megvalósítása. A nevelıtestület véleményezı és javaslattevı jogkörrel rendelkezik, minden intézményt érintı ügyben. A nevelıtestület döntési jogköre: - a nevelési program elfogadása - az SZMSZ és a házirend elfogadása - a tanév munkatervének jóváhagyása - a gyermekek iskolába lépésének megállapítása - az intézményvezetıi programok szakmai véleményezése - a nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása A nevelıtestület értekezletei Az értekezletek egy részét a munkaterv tartalmazza. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: - tanévnyitó értekezlet - félévi értekezlet

13 13 - tanévzáró értekezlet Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelıtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény vezetıje szükségesnek látja. A nevelıtestület döntései és határozatai A nevelıtestület döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás a jogszabályban meghatározott esetekben Az értekezletekrıl jegyzıkönyv készül, melyet a jegyzıkönyv-vezetı és az óvodavezetı hitelesít, majd az irattárba kerül. V. A vezetık és a tagóvodák közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetık közötti feladatmegosztás, a tagóvodák kapcsolattartási rendje. Kt. 54. A vezetık kapcsolattartási rendje A kapcsolattartás folyamatos, a szükségesnek megfelelı rendszerességgel tartanak vezetı megbeszéléseket. A vezetıség havonta vezetıi értekezleteket tart, melyrıl írásban emlékeztetı feljegyzés készül. Rendkívüli vezetıi értekezletet az intézményvezetı bármikor összehívhat. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık Az intézményvezetı feladatait a vezetı-helyettes és a tag-óvodavezetık közremőködésével látja el. A tag-óvodavezetıi megbízást a nevelıtestületi véleményezési jogkör megtartásával - az intézményvezetı adja határozatlan idıre a közalkalmazottaknak. A megbízás visszavonásig érvényes. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık a törvényben meghatározott felsıfokúvégzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezı személy. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık felelıssége: A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık munkájukat a munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett végzik. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörükre. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletében találhatók. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık felelıssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, a túlmenıen személyes felelısséggel tartoznak az intézményvezetınek. Beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény egész

14 14 mőködésére és pedagógiai munkájára, a belsı ellenırzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintı megoldandó problémák jelzésére. A tag-óvodavezetık benntartózkodási rendjét a munkarend tartalmazza. A vezetıség Az intézmény vezetısége az óvodavezetıbıl és az úgynevezett közép-vezetıkbıl áll. A középvezetık az egyes szervezeti egységek munkáját irányítják, tervezik, szervezik, értékelik. A középvezetı ellenırzéseirıl, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetıjének. A vezetıség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelıtestületnek. Az intézmény vezetısége, konzultatív testület: véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik, dönt mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezetı saját jogkörébıl ezt szükségesnek látja. A vezetıség tagjai: az intézményvezetı, a vezetı-helyettes, a tag-óvodavezetık, a szakmai munkaközösségek vezetıi, az intézmény közalkalmazottainak választott képviselıje. A vezetı és a közép vezetık a vezetıi értekezleteken - havi egy alkalommal - beszámolnak; a tagóvodák mőködésérıl, a kiemelkedı teljesítményekrıl, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. VI. Az intézményvezetı, vagy intézményvezetı-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 138/1992 (X.8.) Korm.rend /1994 (VI.8.) MKM rend. 11. Az intézmény vezetıje, köteles gondoskodni arról, hogy ı vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetı, vezetı-helyettesi feladatokat ellássák. Ha az intézmény, vezetıje, és a helyettese a szükséges intézkedéseket nem tudja megtenni, a vezetıi feladatokat a legtöbb szolgálati idıvel rendelkezı tag-óvodavezetı látja el. Az intézményvezetı helyettesítése: Az intézményvezetı szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén általános helyettese helyettesíti. Az intézményvezetı tartós távolléte esetén / 1 hónap a teljes vezetıi jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. A vezetı-helyettes helyettesítése: Az írásban kijelölt tag-óvodavezetık egyike látja el a vezetıi feladatokat. A helyettesítı közalkalmazott felelısségének, intézkedési jogkörének terjedelme A pedagógus a kizárólag az intézményben ellátható feladatok végzéséhez szükséges idıtartamon túlmenıen nem köteles az intézményben tartózkodni.

15 15 Az intézményben biztosítani kell a vezetıi feladatok ellátását az alatt az idı alatt, amelyben a gyermekek az intézményben tartózkodnak, a következık szerint: Az intézmény vezetıje és helyettese közül az egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia. Ha az intézményben a vezetıi megbízással rendelkezık létszáma, illetve a vezetık betegsége, vagy más okból való távolléte nem teszi lehetıvé a vezetıi feladatok ellátását a kijelölt közalkalmazott / többnyire tag-óvodavezetı/ felel az intézmény biztonságos mőködéséért. A kijelölt közalkalmazott felelıssége, intézkedési jogköre az intézmény mőködésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggı azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki. VII. A vezetık valamint a szülıi közösség közötti kapcsolattartás formája. Kt. 61., 40., 4., 81., 86., / , 8., 61. A szülıi közösség A közoktatási törvény alapján a szülık meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülıi közösséget hozhatnak létre. A szülıi szervezet dönt saját képviselıjük megválasztásáról./k.t.14..(1).f./ A szülıi közösséggel való kapcsolattartás A tagóvodai szintő szülıi közösségek vezetıivel az óvodavezetı és a tag-óvodavezetı, a csoportszintő ügyekben a csoport szülıi közösségének képviselıivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben a tag-óvodavezetı tart kapcsolatot. A tagóvodák szülıi képviselıinek vezetıit meg kell hívni a nevelıtestületi értekezletek azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az óvoda SZMSZ-e a szülıi szervezet részére véleményezési jogot biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. A tag-óvodavezetı legalább félévente tájékoztatja a tagóvodában folyó munkáról és a gyermekeket érintı kérdésekrıl a szülıi közösség vezetıjét. Az óvodapedagógus a csoport szülıi közösség képviselıjének szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal ad tájékoztatást.

16 16 VIII. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. Kt. 57., 121. Az egyes feladat- és jogkörök átruházása A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott idıre, vagy alkalmilag - egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségekre. Az átruházott jogkör gyakorlói beszámolási kötelezettséggel tartoznak nevelıtestületnek, évente egy alkalommal az évzáró értekezleten. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglakozási, illetve a nevelési program, továbbá a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásánál. IX. A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. Kt , 104.,4. 11/1994. MKM 2. ő1997.évi XXXI. Tv. 40. Intézményünk a feladatok elvégzése érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart más intézményekkel. A kapcsolattartás formái és módja: - közös értekezletek - szakmai elıadások, megbeszélések - módszertani bemutatók - intézményi rendezvények látogatása - hivatalos ügyintézés levélben, vagy telefonon Rendszeres külsı kapcsolatok Az óvodavezetı kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel. A gyermekek fejlesztésének, logopédiai ellátásának, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában a szükség szerint közremőködı nevelési tanácsadóval az óvodavezetı állapodik meg az együttmőködés formáiban. Az óvodavezetı kapcsolatot tart a város bölcsıdéjével és iskoláival, a gyermekek zökkenımentes beilleszkedése érdekében. A tag-óvodavezetık kapcsolatot tartanak a tagóvodák gyermekorvosával és védınıjével. Az óvoda gyermekvédelmi felelıse kapcsolatot tart a családsegítı és gyermekjóléti szolgálattal, a népjóléti irodával, koordinálja az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját. Az óvodát szakmai szervezetekben az óvodavezetı képviseli. Az egyházak képviselıivel az óvodavezetı-helyettes tart kapcsolatot.

17 17 X. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. Kt. 5. Nemzeti Ünnepek méltó megemlékezés a gyermekek életkorának megfelelıen Ünnepek Karácsony Anyák napja Évzáró A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodákban: Mikulás-nap Farsang Húsvét Gyermeknap Megünneplésüket a munkaterv tartalmazza, lehet nyilvános és zártkörő, errıl a Szülık Közössége és a Tagóvoda nevelıtestülete dönt, figyelembe véve a helyi sajátosságokat és hagyományokat. Csoporton belül a gyermekek közös születésnapi, névnapi köszöntése Népi hagyományok ápolása Jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése Egyéb ünnepek a tagóvodákban kialakult hagyományok szerint XI. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. Kt. 11., 41., 11/1994 MKM 6.0, 20. Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó gyermekorvos és védını látja el. A fenntartó Önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján. Az orvos és a védını az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint látogatja az óvodákat. Szükség esetén azonnal. A tag-óvodavezetı biztosítja a vizsgálatok nyugodt feltételeit, gondoskodik az óvónıi felügyeletrıl, a gyermekek vizsgálatra történı felkészítésérıl. Betegségre gyanús, lázas gyermeket az óvodába bevenni nem szabad. Napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. A szülık értesítésérıl gondoskodni kell Krónikus betegségben szenvedı óvodába járó gyermek gyógyszerezésén kívül gyógyszer, vagy egyéb készítmény az óvodában nem adható be. Kivétel: lázcsillapító.

18 18 Az óvoda dolgozóinak egészségügyi könyvvel rendelkeznie kell. Évente kötelezı a tüdıszőrés, az igazolólapot a tag-óvodavezetınek adják a dolgozók. Az összegyőjtött igazolásokat az óvoda munkahelyi orvosának átadják. A munkahelyi orvos évente két alkalommal vizsgálja a dolgozókat az általa kiírt vizsgálatokra a dolgozó köteles elmenni. A dolgozó hosszabb betegsége, vagy egyéb hiányzása után az óvodavezetı kötelezheti újbóli teljes kivizsgálásra. A dohányzás az óvodában csak a gyermekektıl elkülönített, e célra kijelölt helyen lehetséges. XII. Az intézményi védı-óvó elıírások Kt. 40., 11/1994. MKM 6. Az intézményben dolgozó közalkalmazottak kötelesek minden évben a munka- és balesetvédelmi, valamint tőzvédelmi oktatáson részt venni, s az ott hallottakat alkalmazni, illetve betartani. Balesetveszély esetén azonnal jelezni kell a tag-óvodavezetı felé a felmerült problémát. Az éves munka- és balesetvédelmi szemlén felmerült hibák megoldásában lehetıségükhöz mérten aktívan vegyenek részt, a megoldható problémákat igyekezzenek megoldani. A munka- és védıruha, valamint egyéb munkavédelmi eszközök használata mindenki számára kötelezı. XIII. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendık 11/1994 MKM rendelet A rendırséget azonnal értesíteni kell, valamint a fenntartót és az intézmény vezetıjét. Bombariadó esetén az óvodavezetı, illetve a tag-óvodavezetı intézkedhet. Hiányzásuk esetén a helyettesítési rend alapján kell eljárni. Intézmény kiürítése A bombariadóról és a hozott intézkedésekrıl az óvodavezetı rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. Az intézmény zökkenımentes kiürítése érdekében évente tőzriadó gyakorlatot kell végezni a gyermekekkel. Ennek felelıse a tag-óvodavezetı. Az errıl készült jegyzıkönyvet az óvodavezetınek kell eljuttatni. Katasztrófavédelem, tőzvédelem, polgári védelem szervezeti és végrehajtási rendje. Amikor intézményben katasztrófa, tőz és egyéb védelmet igénylı esemény történik, az intézmények kiürítése a tőzriadó terv / menekülési útvonal/ szerint történik, melyek a tagóvodák jól látható helyein vannak kihelyezve. Az épületek kiürítésének idıtartamáról, a gyermekek elhelyezésérıl az intézkedést vezetı hatóságok információja alapján az óvodavezetı, illetve a tag-óvodavezetı, vagy az intézkedéssel megbízott személy dönt. /Tőzriadó terv melléklet/

19 19 XIV. Azok az ügyek, melyben az SZMSZ a szülıi közösséget véleményezési és egyetértési joggal ruházza fel. A szülıi közösség véleményezési, és egyetértési jogot gyakorol az SZMSZ gyermekeket érintı részeivel, valamint a házirenddel kapcsolatban. A szülık az óvoda nevelési programjáról az évnyitó szülıi értekezleteken tájékoztatást kapnak. A minıségirányítási program végrehajtását a nevelıtestület és a szülıi szervezet évente értékeli. /2004. évi CXXXV. Tv. 91. (5.bek). Ktv.40. (11) bek./ Az óvodában a szülıi közösség véleményét ki kell kérni azon szabályozási területeknél, amelyeknél a nevelési és oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKMrendelet 30/A -a értelmében egyetértési jogot biztosít. A dokumentumokról történı tájékoztatással kapcsolatos szabályozáshoz a R.(8. -a) biztosít egyetértési jogot. A törvény 2.sz.melléklete az SZMSZ-hez tartozó adatkezelési szabályzat elkészítésekor a szülıi szervezet részére ad egyetértési jogot. A gyermekbalesetek kivizsgálásában a R.2 sz melléklet egyetértési jogot biztosít. A munkatervben a gyermekeket érintı programokat illetıen a szülıket egyetértési jog illeti meg. A szülıi szervezet számára további jogok megállapítása / K.t. 59. (5) bek./ Az óvodai szülıi közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelıtestülete és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetıjétıl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein. A házirendben meg kell határozni, mit kell érteni a gyermekek nagyobb csoportján. XV. Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály írja elı, továbbá a mőködéssel összefüggı minden olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. Reklámtevékenység szabályai az intézményben Kt Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi és közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. Alapító okirat 208/2009. (VII.16.) Kt.sz. határozata mellékletként csatolva

20 20 Nevelési program, az SZMSZ a Minıségirányítási Program és a Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályozásának eljárásrendje Kt.40., 11/1994 MKM rendelet 8.. Az óvoda szervezeti és mőködési szabályzata, a nevelési program, a minıségirányítási program, valamint a házirend azok a dokumentumok, melyek az intézmény mőködését, jogi normáit meghatározzák. Minden tagintézmény tag-óvodavezetıi irodájában kerül elhelyezésre az óvodavezetı által hitelesített másolati példány a fenti dokumentumokból. A házirendet a szülık a beiratkozásnál megkapják. A fenti dokumentumokat a szülık bármikor elkérhetik a tag-óvodavezetıktıl. Szóbeli tájékoztatást is kaphatnak a dokumentumokról, a tag-óvodavezetıvel elıre egyeztetett idıpontban. Az óvodák hirdetıtábláján jelezve van a dokumentumok elhelyezésének helye. A Minıségirányítási Program végrehajtásáról szóló évenkénti értékelést meg kell küldeni a fenntartónak, és nyilvánosságra kell hozni a szokásos módon. / Ktv. 40. (11) bek./ XVI. Egyebek A kiemelt munka után járó kereset-kiegészítés, valamint a jutalmazás feltételei /Ktv.118. (10) bek./ Folyamatosan magas szintő pedagógiai munkát végez Példamutató a közösségi magatartása, a pedagógusetikát betartja. Figyelemmel kíséri a szakirodalmat és az onnan szerzett információkat munkájába beépíti. Továbbképzésen, tanfolyamon részt vesz, önmagát képezi, a tanultakat hasznosítja a gyakorlatban és továbbadja a kollégáknak. Figyelemmel kíséri és rendszeresen ír pályázatokat. Szakmai továbbképzéseket, kirándulásokat szervez, felnıtteknek és gyermekeknek egyaránt. A differenciált nevelést minden gyermeknek megadja. A családokkal folyamatos és szoros a kapcsolattartása. A szociálisan hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket figyelemmel kíséri és segíti ıket. Odafigyel az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek hiányzásának csökkentésére, valamint segíti ıket minden téren. Az óvoda esztétikus környezetének kialakításában, gondozásában részt vesz. Az óvoda tárgyi eszközeinek és értékeinek védelmére nevel és azoknak a javítására történı szülıi segítséget megszervezi.

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu Tartalomjegyzék Bevezetı... 4 1. Intézményi

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sajószentpéter, 2010. 10. 20. Székelyné Drahos Mária óvodavezetı Elfogadva: 217/2010. (X. 28.) KT. határozattal A Szervezeti

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Debrecen, 2009. május 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. Fogalmak meghatározása...... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya.... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben