SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény nevelési programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A szabályzat hatálya: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Az SZMSZ és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok (vezetıi utasítások) betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra, szülıkre, gyermekekre. Az SZMSZ az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el, - a Szülıi Közösség egyetértési jogának gyakorlása mellett. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SZMSZ. Az intézmény alaptípusa tevékenysége jellege és alapján: Az intézmény közszolgáltató közintézmény. Alaptevékenysége: a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés. (851011) Integráltan nevelkedı enyhe fokban értelmi fogyatékos, nagyothalló, mozgássérült, beszédfogyatékos, sajátos nevelési igényő, valamint tanulási, beilleszkedési, viselkedési zavarral küzdı gyermekek különleges óvodai ellátása. (851012) Logopédiai ellátás, fejlesztıpedagógiai feladatok. Halmozottan hátrányos helyzető, valamint hátrányos helyzető gyermekek integrált nevelése. Kiegészítı tevékenysége: Óvodai étkeztetés (562912) Munkahelyi étkeztetés (562917) Kisegítı tevékenysége: Ingatlan bérbeadása. Az intézmény alapdokumentumai: Az intézmény jogszerő mőködését a 97/2000.(VI.20.)Kt. számú határozata, i keltezéső alapító okirat, és az ezzel való nyilvántartásba vétel biztosítja. Szentendre Város Önkormányzat Képviselı testületének 208/2009 (VII.16) Kt. sz. határozata módosította az alapító okiratot. Az intézmény tartalmi mőködését a nevelési program határozza meg, amely az Országos Óvodai Nevelési Programhoz kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait.

3 3 Programunk: "Nyolcforrás" óvodai nevelési program, mely tükrözi a tagóvodák egyéni arculatát Tartalmazza: az óvodai nevelés célját és feladatait / kiemelten a környezeti nevelést/ Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az idıpontok és határidık kitőzésével, - valamint a felelısök megjelölésével. A munkatervet a nevelıtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti. Szentendre Város Óvodai intézménye részben önállóan gazdálkodó. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint Önállóan mőködı költségvetési szerv. Az intézmény költségvetési elıirányzatainak teljesítése során jelentkezı bevételeket és kiadásokat az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó számú számlán kell kezelni. A bankszámlán kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot a bankhoz történt bejelentés szerint a GESZ gyakorolja. A Gazdasági Ellátó Szervezet és Szentendre Város Óvodai Intézménye között MEGÁLLAPPODÁS jött létre a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. /1.sz.melléklet/ Munkaerı és bérgazdálkodás Az intézmény dolgozóit az intézményvezetı nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört. A kinevezéssel, az átsorolással a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos elıkészítı munkálatok (kinevezés, munkaszerzıdés, átsorolás, munkaviszony megszüntetı határozat stb. elkészítése) az óvodatitkár feladata, aki biztosítja, mint jelentı-felelıs a Magyar Államkincstári Területi Igazgatóságával /MÁK/ a folyamatos munkakapcsolatot is. A felelıs továbbítja a MÁK-hoz mindazokat a rendelkezéseket, jelentéseket, okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó nyilvántartásokat naprakészen vezeti.

4 4 A közoktatási intézmény mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. (Ktv. 40. (1) bek.) Általános szabályozási felhatalmazás I. Mőködési rend, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) és a vezetıknek az intézményben való benntartózkodásának rendje. Az intézmény szervezeti egységei és vezetıi szintjei A szervezeti egységek és a vezetıi szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi elıírásoknak és tartalmi követelményeknek megfelelıen magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos mőködtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. Szentendre Város Óvodai Intézménye 8 tagóvodából áll. Élén óvodavezetı áll. A tagóvodákban a tagóvodavezetık látják el a középvezetıi feladatokat. Közülük egy fı, az általános óvodavezetı-helyettes Az intézmény nyitva tartása A nyitvatartási idı, napi maximum12 óra lehet. A nyitva tartás felülvizsgálata évente szükséges, a szülık munkaidejéhez igazodik. A gyermekeket reggel és délután összevont csoportban óvónı fogadja, s a csoportok óvónıi felügyelettel mőködnek. Munkaidı védelme: az értekezletek megszervezésének idıpontja, az adminisztráció, a felkészülés, a kirándulások, egyéb programok megszervezése az óvónık kötelezı óraszámán felül történhetnek. A gyermekek lehetıleg napi nyolc óránál többet ne töltsenek távol családjuktól. A gyermekek fogadása, felügyelete. 138/1992 (X.8). Korm.rend. 7. Az óvoda hétfıtıl péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan mőködik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ez idı alatt történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A városban szokásos gyakorlat szerint június1 hete és július3 hete, illetve július 1 hete és augusztus 3 hete. A szülık az óvoda zárva tartásáról január hónapban értesülnek. A szünet ideje alatt a szülık gondoskodnak gyermekük elhelyezésérıl, illetve szükséges esetben kérhetik másik óvodában történı elhelyezését maximum 2 hétre. Az elhelyezésre vonatkozó igényeket a tag-óvodavezetınek kell jelezni, a szünet elıtt egy

5 5 héttel. Nyári idıszak alatt veszik ki a dolgozók a szabadságuk nagy részét, ezért a csoportok összevonására kerül sor. Emiatt a munkaviszonnyal nem rendelkezı, a GYEDen, GYES-en lévı szülık, hivatásos anyák gyermekeinek óvodába járása szünetel. Az óvoda a tanév folyamán 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe. / 11/1984.(VI.8) MKM. rendelete 2. (4.) / A Karácsony és Szilveszter közötti idıpontra felmérést végzünk és az igényeknek megfelelıen ügyeletet tartunk. Általában a családi ünnepek miatt, nincs szülıi igény, az óvodára. 7 óvoda zárva tart.1 ügyeletet tart. A szünetek alatt - szükség esetén - az óvodának gondoskodni kell a gyermekek felügyeletérıl. A nevelés nélküli munkanapról a szülıt legalább hét nappal a zárva tartást megelızıen értesíteni kell. A vezetık, tag-óvodavezetık intézményben tartózkodásának rendje 11/1994 (VI.8.) MKM rend.4.,11. A tagintézmény hivatalos munkaidejében felelıs vezetınek kell tartózkodnia a tagóvodákban. Ezért a tagintézmény vezetı látja el a vezetı feladatait. A tag-óvodavezetı akadályoztatása esetén a kijelölt, általában a legmagasabb szolgálati idıvel rendelkezı pedagógus látja el a feladatokat. Óvodai napirend Az óvodai csoportok napi életének részletes szabályozása a napirendben található. A napirendet a csoportos óvónık alakítják ki, egyeztetve a nevelıtestülettel. A napirend betartása a nevelési program céljainak megvalósítása érdekében szükséges. A gyerek érkezése, elvitele mindig a napirendhez igazodjon, hogy ne zavarja a többi gyereket sem a foglalatosságokban, és ı maga is részt tudjon venni mindenben. Igyekezzenek legkésıbb 9 óráig behozni a gyerekeket. Az intézményi munkarend megállapítására vonatkozó szabályok 11/1994 (VI).8.) MKM. rend.2. A vezetık, tag-óvodavezetık intézményben tartózkodásának rendje A tagintézmény hivatalos munkaidejében felelıs vezetınek kell tartózkodnia a tagóvodákban. Ezért a tagintézmény vezetı látja el a vezetı feladatait. A tag-óvodavezetı akadályoztatása esetén a kijelölt, általában a legmagasabb szolgálati idıvel rendelkezı pedagógus látja el a feladatokat. A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok napi munkarendjét, a helyettesítési rendet a tag-óvodavezetık állapítják meg, az óvodavezetı jóváhagyásával. A közalkalmazottak a munkából való távolmaradását elızetesen jelentenie kell, hogy helyettesítésrıl gondoskodni lehessen. A rendkívüli távolmaradást a munkaidı elıtt negyed órával jelezni kell a tagóvodavezetınek.

6 6 A pedagógusok munkarendje A pedagógusok számára - a kötelezı óraszámon felüli - feladat ellátására az óvodavezetı, - hiányában a tag-óvodavezetı ad megbízást, vagy kijelölést. A gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatos feladatok. Kt , Az óvodavezetı és a tag-óvodavezetı feladata: A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történı nevelés érdekében a meglévı feltételrendszer vizsgálata, és a feltételek állandó javítása. Az óvodapedagógusok feladata: A rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez szükséges ismereteket átadja / életkoruknak megfelelıen/ és ezek elsajátításáról meggyızıdjön. Balesetveszély észlelésénél, illetve, ha a baleset már megtörtént a szükséges intézkedéseket megtegye. Ennek érdekében: Az intézmény csak megfelelı minıségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a játék használata során, a játékon feltüntetett, - vagy a mellékelt - tájékoztatót, használati útmutatót gondosan tanulmányozni és a játékszert az elıírásnak megfelelıen használni. Baleset esetén a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsısegélynyújtás, baleseti veszélyforrás észlelése esetén a munkavédelmi felelıs és a tag-óvodavezetı figyelmét haladéktalanul köteles felhívni. Az intézmény technikai dolgozói Balesetveszély észlelésénél azonnali jelzés a tag-óvodavezetı felé, baleset esetén segítségnyújtás. Körültekintı munkavégzés /forró leves, éles eszközök, elektromosság, vegyszerek stb./ A gyermekbalesetekrıl nyilvántartást kell vezetni, jelentési kötelezettség teljesítése a tagóvodavezetı feladata. A jegyzıkönyvet 3 példányban 24 órán belül az óvodavezetınek kell továbbítani.

7 7 II. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje. Szakmai önállóságot deklaráló rendelkezés Kt. 39. Az intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és mőködésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A belsı ellenırzés rendje, az ellenırzést végzı jogállása és feladatai: A belsı ellenırzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység eredményességének mérése. Az ellenırzési tervet az óvodavezetı készíti el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. Az éves munkaterv tartalmazza az ellenırzési tervet és abban az ellenırzés célját, területeit, módszerét és ütemezését szabályozzuk. Az ellenırzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenırzési tervben nem szereplı, rendkívüli ellenırzésrıl az óvodavezetı dönt. Rendkívüli ellenırzést kezdeményezhet még: óvodavezetı helyettes tag-óvodavezetı szülık közössége Az ellenırzést végzı személyek feladatai és jogállása: Az óvodavezetı ellenırzi a munkaközösségi, gyermekvédelmi terveket, a szülıi értekezletek megtartását, az óvoda-iskola kapcsolattartását, a HOP alkalmazását, szakmai napok elıkészítését. Az óvodavezetı-helyettes ellenırzi a gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos teendıket és a munkafegyelmet. A tagóvoda-vezetık ellenırzik a kiscsoportosok fogadását, a pedagógiai dokumentációkat, a csoportmunkát, az iskolaérettség megfigyelését, az ünnepek lebonyolítását, a munkafegyelmet, a szülıi értekezletek megtartását. A gazdasági felelıs ellenırzi az étkezéssel kapcsolatos teendıket, adminisztrációt és a gazdasági feladatokat. Az óvodatitkár a hó végi jelentéseket ellenırzi, a szabadságolási terveket, és a munkaruha felhasználást. Az óvodavezetı a tag-óvodavezetı bevonásával minden óvodapedagógus munkáját értékeli a minıségi programban meghatározott ütemezés alapján. Az egyes nevelési területek ellenırzésébe bevonhatja a vezetı helyettest, a tag-óvodavezetıt. Az ellenırzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének eredményeit, illetıleg az ellenırzés általánosítható tapasztalatait a nevelési év, záró értekezletén értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket

8 8 Hospitálás: Pályakezdı pedagógusok számára biztosítani kell a minél több csoportlátogatás lehetıségét. A gyakorló pedagógusok közötti hospitálás, lehetıség szerint minél gyakrabban és elızetes bejelentés alapján történjen Szakmai munkaközösségek jogosítványai és kapcsolattartása Kt. 58. a pedagógiai program kidolgozásában való részvétel továbbképzésre való javaslattétel jutalmazásra való javaslattétel a határozott idıre kinevezett pedagógusok véleményezése, segítése, ellenırzése, visszajelzés a nevelıtestület és a vezetıség felé. Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal. A munkaközösségek célja Az azonos mőveltségi területen tevékenykedı pedagógusok munkaközösséget hozhatnak létre a minıségi és szakmai munka javítására. A munkaközösségek feladatai - fejleszti a módszertani munkát - szervezi a pedagógus továbbképzéseket - támogatja a pályakezdıket - segíti a vezetıi ellenırzéseket, felméri és értékeli a csoportokban folyó munkát - segíti az óvodai nevelési program megvalósulását A munkaközösség-vezetık feladatai és jogai - képviseli és irányítja a munkaközösséget - bemutatókat szervez /hagyományırzés/ - segíti a szakmai munkát - összeállítja a munkaközösség éves munkatervét - beszámol a nevelıtestületnek Az intézmény szakmai munkaközössége -Hagyományırzés, hagyományápolás, és környezetismereti munkaközösség. A munkaközösségek kapcsolattartása: - A vezetıi értekezleten havi rendszerességgel. - A munkaközösség tagjaival folyamatosan, szervezetten havonta egy alkalommal. A pedagógus jogairól szóló jogszabályi normák Kt. 19. A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelıi tevékenységét értékeljék és elismerjék

9 9 Próbaidı, gyakornoki idı Kjt.21, 22. Próbaidı A kinevezésben, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidı megállapítása kötelezı., kivétel áthelyezésnél, vagy meghatározott munka elvégzésére szóló határozott idejő kinevezésnél. A próbaidı alatt a közalkalmazotti jogviszonyt, bármelyik fél, azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszüntetheti. Gyakornoki idı Az E-H fizetési osztályba sorolt munkakörben kötelezı a gyakornoki idı kikötése, (E fokozatban 2, F-H fokozatban 3 év), amennyiben a közalkalmazott nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal. A gyakornoki idıt kinevezéskor kell elıírni, s szakmai vezetıt személyét is ekkor kell a gyakornokkal közölni. A gyakornoki idı végén a gyakornokot 1 hónapon belül minısíteni kell, mely lehet megfelelt és nem megfelelt minısítés. A gyakornoki idıt a Gyakornoki Szabályzatban rögzítettek alapján kell alkalmazni. Az intézményvezetı felelısségi köre Kt. 54. A vezetı személye Az intézmény vezetıje csak a közoktatási törvény által elıírt feltételeknek megfelelı személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetıi megbízás legfontosabb követelménye az intézmény típusának megfelelı felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejő alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetıt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése elıtt azonban be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének és a Szülıi Közösségnek a véleményét. Az óvodavezetı-helyettes, magasabb-vezetı, kiválasztása pályázat útján történik határozott idıre.. A pályázat meghirdetése és a kiválasztás a vezetı feladata. A tagóvodavezetıt, az intézményvezetı nevezi ki. - a 138/1992. évi Végrehajtási rendelet alapján megbízása határozott idıre szól, mely többször meghosszabbítható, maximum az intézményvezetı megbízásáig tart. Az intézményvezetı felelıssége Az intézményvezetı - a közoktatási törvénynek megfelelıen - egyszemélyi felelıs az alábbiakért: - a szakszerő, törvényes mőködésért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, - a különleges ellátást igénylı gyermekekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért, - a nevelı és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a gyermekbalesetek megelızéséért,

10 10 - a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak megtartásáért. Az intézményvezetı feladatköre Kt. 55. Az intézményvezetı feladat, és jogköre Az intézményvezetı feladatait, jogkörét, felelısségét a közoktatási törvény, valamint a fenntartó határozza meg. Az intézményvezetı kiemelt feladatai: - a nevelımunka irányítása és ellenırzése, - a nevelıtestület vezetése, - a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése, ellenırzése, - az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján, - a munkáltatói, valamint kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, - a közoktatási intézmény képviselete, - együttmőködés biztosítása a szülıi közösséggel, érdekképviseleti szervekkel, - a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése, - a gyermekvédelmi munka, valamint a gyermekbalesetek megelızésének irányítása, - a döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat, nem utal más hatáskörbe, - a felnıttoktatás igény szerinti megszervezése. Figyelmeztetés Kjt.39. A figyelmeztetés joga a munkáltatót megilleti. A munkáltató az utasítási jogából eredıen bármikor felhívhatja a munkavállaló figyelmét olyan, általa helytelennek tartott magatartásra, ami kötelezettségszegésnek minısül. A figyelmeztetésnek tartalmilag helytállónak kell lennie, s azt írásba kell foglalni. Az a közalkalmazott, aki figyelmeztetésben részesül, a figyelmeztetéstıl számított egy éven belül, semmilyen jutalomban, kereset-kiegészítésben nem részesülhet. III. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. Kt. 33., 39.. Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelıen lehet használni. Idegenek, csak az óvodavezetı engedélyével tartózkodhatnak az óvoda területén.

11 11 Vállalkozási feladatok és tevékenységek meghatározása, feladatmutatók megnevezése és köre: Az óvodában, vállalkozás formájában olyan foglakozásokat engedélyezünk, melyek a gyermekek fejlıdését szolgálják a szülıi igények szerint. / sport, tánc, gimnasztika, nyelv, sakk, madarász-ovi, stb../ Az óvodai nevelésen felül folyó foglalkozásokhoz, valamint a fakultatív hit-, és vallásoktatáshoz a kijelölt csoportszobák állnak rendelkezésre, melyek a délutáni összevonás után megüresedtek, illetve a fejlesztı szobákban, ha azt az óvoda fejlesztıi, logopédusa nem használja. A fakultatív hit- és vallásoktatásnál olyan megoldást kell találni, amelyik megfelel azoknak, akik részt kívánnak ezen venni, és azoknak is, akik nem. Ugyanakkor biztosítani kell az óvodában folyó nevelımunka zavartalanságát. A csoportszoba használatáért, a gyermekek felügyeletéért, biztonságáért a foglalkozást tartó szakember felel. A tagóvoda által szervezett - az óvodavezetı által jóváhagyott - rendezvények, melyeken a szülık is részt vesznek, és egyéb ünnepségek alkalmával a tagóvodavezetı állapítja meg a használat rendjét. A hivatalos ügyintézés az óvodavezetı, ill. a tag-óvodavezetı irodájában történik. A feladatok forrásai: A hitoktatáson kívül a szülık finanszírozzák a kért foglalkozásokat. IV. A tagintézmények közötti kapcsolattartás rendje, az alkalmazottak közössége, jogaik. A tagóvodák kapcsolattartási rendje Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttmőködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenımentes legyen. A szervezeti egységek - tagóvodák - a munkájukat összehangolják, a tag-óvodavezetıkön, a közalkalmazotti képviselıkön és a szakszervezeti tisztségviselıkön és a szakmai munkaközösségeken keresztül. Intézményünk szervezeti egységeinek élén felelıs középvezetık állnak. Közalkalmazottak Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része pedagógus, a többi dolgozó a nevelı-oktató munkát közvetlenül, vagy közvetetten segítı más közalkalmazott. A pedagógusok alkotják az intézmény nevelıtestületét. A nevelıtestület, határozza meg alapvetıen az intézmény tartalmi munkáját. Az alkalmazotti közösségek jogai Az alkalmazotti közösséget és azok képviselıit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét a Kjt-ben rögzített esetekben összehívott megbeszélésekre, értekezletekre, s ezekre meghívót kapnak.

12 12 Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés elıkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkezı személy számára kizárólagos jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelısséggel, egy személyben, a testületi jogkör esetében a testület abszolút többsége (50% + 1 fı) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje Az intézmény közösségeinek tevékenységét az intézményvezetı fogja össze. A kapcsolattartásnak különbözı formái vannak, melyek közül azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelıbben szolgálja az együttmőködést. A kapcsolattartás formái: különbözı értekezletek, megbeszélések, fórumok. A kapcsolattartás formáit a munkaterv tartalmazza. A teljes alkalmazotti közösség győlését az intézményvezetı akkor hívhatja össze, amikor ezt a jogszabály elıírja, vagy ha az intézmény egészét érintı kérdések tárgyalására kerül sor. Az értekezletekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A nevelıtestület A nevelıtestület az intézmény pedagógusainak közössége, a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai: minden közalkalmazott pedagógus, valamint a nevelımunkát segítı felsıfokú végzettségő alkalmazott. A nevelıtestület feladatai és jogai Legfontosabb feladata a nevelési program létrehozása és egységes megvalósítása. A nevelıtestület véleményezı és javaslattevı jogkörrel rendelkezik, minden intézményt érintı ügyben. A nevelıtestület döntési jogköre: - a nevelési program elfogadása - az SZMSZ és a házirend elfogadása - a tanév munkatervének jóváhagyása - a gyermekek iskolába lépésének megállapítása - az intézményvezetıi programok szakmai véleményezése - a nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása A nevelıtestület értekezletei Az értekezletek egy részét a munkaterv tartalmazza. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: - tanévnyitó értekezlet - félévi értekezlet

13 13 - tanévzáró értekezlet Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelıtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény vezetıje szükségesnek látja. A nevelıtestület döntései és határozatai A nevelıtestület döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás a jogszabályban meghatározott esetekben Az értekezletekrıl jegyzıkönyv készül, melyet a jegyzıkönyv-vezetı és az óvodavezetı hitelesít, majd az irattárba kerül. V. A vezetık és a tagóvodák közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetık közötti feladatmegosztás, a tagóvodák kapcsolattartási rendje. Kt. 54. A vezetık kapcsolattartási rendje A kapcsolattartás folyamatos, a szükségesnek megfelelı rendszerességgel tartanak vezetı megbeszéléseket. A vezetıség havonta vezetıi értekezleteket tart, melyrıl írásban emlékeztetı feljegyzés készül. Rendkívüli vezetıi értekezletet az intézményvezetı bármikor összehívhat. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık Az intézményvezetı feladatait a vezetı-helyettes és a tag-óvodavezetık közremőködésével látja el. A tag-óvodavezetıi megbízást a nevelıtestületi véleményezési jogkör megtartásával - az intézményvezetı adja határozatlan idıre a közalkalmazottaknak. A megbízás visszavonásig érvényes. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık a törvényben meghatározott felsıfokúvégzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezı személy. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık felelıssége: A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık munkájukat a munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett végzik. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörükre. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletében találhatók. A vezetı-helyettes és tag-óvodavezetık felelıssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, a túlmenıen személyes felelısséggel tartoznak az intézményvezetınek. Beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény egész

14 14 mőködésére és pedagógiai munkájára, a belsı ellenırzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintı megoldandó problémák jelzésére. A tag-óvodavezetık benntartózkodási rendjét a munkarend tartalmazza. A vezetıség Az intézmény vezetısége az óvodavezetıbıl és az úgynevezett közép-vezetıkbıl áll. A középvezetık az egyes szervezeti egységek munkáját irányítják, tervezik, szervezik, értékelik. A középvezetı ellenırzéseirıl, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetıjének. A vezetıség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelıtestületnek. Az intézmény vezetısége, konzultatív testület: véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik, dönt mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezetı saját jogkörébıl ezt szükségesnek látja. A vezetıség tagjai: az intézményvezetı, a vezetı-helyettes, a tag-óvodavezetık, a szakmai munkaközösségek vezetıi, az intézmény közalkalmazottainak választott képviselıje. A vezetı és a közép vezetık a vezetıi értekezleteken - havi egy alkalommal - beszámolnak; a tagóvodák mőködésérıl, a kiemelkedı teljesítményekrıl, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. VI. Az intézményvezetı, vagy intézményvezetı-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 138/1992 (X.8.) Korm.rend /1994 (VI.8.) MKM rend. 11. Az intézmény vezetıje, köteles gondoskodni arról, hogy ı vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetı, vezetı-helyettesi feladatokat ellássák. Ha az intézmény, vezetıje, és a helyettese a szükséges intézkedéseket nem tudja megtenni, a vezetıi feladatokat a legtöbb szolgálati idıvel rendelkezı tag-óvodavezetı látja el. Az intézményvezetı helyettesítése: Az intézményvezetı szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén általános helyettese helyettesíti. Az intézményvezetı tartós távolléte esetén / 1 hónap a teljes vezetıi jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. A vezetı-helyettes helyettesítése: Az írásban kijelölt tag-óvodavezetık egyike látja el a vezetıi feladatokat. A helyettesítı közalkalmazott felelısségének, intézkedési jogkörének terjedelme A pedagógus a kizárólag az intézményben ellátható feladatok végzéséhez szükséges idıtartamon túlmenıen nem köteles az intézményben tartózkodni.

15 15 Az intézményben biztosítani kell a vezetıi feladatok ellátását az alatt az idı alatt, amelyben a gyermekek az intézményben tartózkodnak, a következık szerint: Az intézmény vezetıje és helyettese közül az egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia. Ha az intézményben a vezetıi megbízással rendelkezık létszáma, illetve a vezetık betegsége, vagy más okból való távolléte nem teszi lehetıvé a vezetıi feladatok ellátását a kijelölt közalkalmazott / többnyire tag-óvodavezetı/ felel az intézmény biztonságos mőködéséért. A kijelölt közalkalmazott felelıssége, intézkedési jogköre az intézmény mőködésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggı azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki. VII. A vezetık valamint a szülıi közösség közötti kapcsolattartás formája. Kt. 61., 40., 4., 81., 86., / , 8., 61. A szülıi közösség A közoktatási törvény alapján a szülık meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülıi közösséget hozhatnak létre. A szülıi szervezet dönt saját képviselıjük megválasztásáról./k.t.14..(1).f./ A szülıi közösséggel való kapcsolattartás A tagóvodai szintő szülıi közösségek vezetıivel az óvodavezetı és a tag-óvodavezetı, a csoportszintő ügyekben a csoport szülıi közösségének képviselıivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben a tag-óvodavezetı tart kapcsolatot. A tagóvodák szülıi képviselıinek vezetıit meg kell hívni a nevelıtestületi értekezletek azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az óvoda SZMSZ-e a szülıi szervezet részére véleményezési jogot biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. A tag-óvodavezetı legalább félévente tájékoztatja a tagóvodában folyó munkáról és a gyermekeket érintı kérdésekrıl a szülıi közösség vezetıjét. Az óvodapedagógus a csoport szülıi közösség képviselıjének szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal ad tájékoztatást.

16 16 VIII. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. Kt. 57., 121. Az egyes feladat- és jogkörök átruházása A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott idıre, vagy alkalmilag - egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségekre. Az átruházott jogkör gyakorlói beszámolási kötelezettséggel tartoznak nevelıtestületnek, évente egy alkalommal az évzáró értekezleten. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglakozási, illetve a nevelési program, továbbá a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásánál. IX. A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. Kt , 104.,4. 11/1994. MKM 2. ő1997.évi XXXI. Tv. 40. Intézményünk a feladatok elvégzése érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart más intézményekkel. A kapcsolattartás formái és módja: - közös értekezletek - szakmai elıadások, megbeszélések - módszertani bemutatók - intézményi rendezvények látogatása - hivatalos ügyintézés levélben, vagy telefonon Rendszeres külsı kapcsolatok Az óvodavezetı kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel. A gyermekek fejlesztésének, logopédiai ellátásának, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában a szükség szerint közremőködı nevelési tanácsadóval az óvodavezetı állapodik meg az együttmőködés formáiban. Az óvodavezetı kapcsolatot tart a város bölcsıdéjével és iskoláival, a gyermekek zökkenımentes beilleszkedése érdekében. A tag-óvodavezetık kapcsolatot tartanak a tagóvodák gyermekorvosával és védınıjével. Az óvoda gyermekvédelmi felelıse kapcsolatot tart a családsegítı és gyermekjóléti szolgálattal, a népjóléti irodával, koordinálja az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját. Az óvodát szakmai szervezetekben az óvodavezetı képviseli. Az egyházak képviselıivel az óvodavezetı-helyettes tart kapcsolatot.

17 17 X. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. Kt. 5. Nemzeti Ünnepek méltó megemlékezés a gyermekek életkorának megfelelıen Ünnepek Karácsony Anyák napja Évzáró A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodákban: Mikulás-nap Farsang Húsvét Gyermeknap Megünneplésüket a munkaterv tartalmazza, lehet nyilvános és zártkörő, errıl a Szülık Közössége és a Tagóvoda nevelıtestülete dönt, figyelembe véve a helyi sajátosságokat és hagyományokat. Csoporton belül a gyermekek közös születésnapi, névnapi köszöntése Népi hagyományok ápolása Jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése Egyéb ünnepek a tagóvodákban kialakult hagyományok szerint XI. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. Kt. 11., 41., 11/1994 MKM 6.0, 20. Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó gyermekorvos és védını látja el. A fenntartó Önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján. Az orvos és a védını az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint látogatja az óvodákat. Szükség esetén azonnal. A tag-óvodavezetı biztosítja a vizsgálatok nyugodt feltételeit, gondoskodik az óvónıi felügyeletrıl, a gyermekek vizsgálatra történı felkészítésérıl. Betegségre gyanús, lázas gyermeket az óvodába bevenni nem szabad. Napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. A szülık értesítésérıl gondoskodni kell Krónikus betegségben szenvedı óvodába járó gyermek gyógyszerezésén kívül gyógyszer, vagy egyéb készítmény az óvodában nem adható be. Kivétel: lázcsillapító.

18 18 Az óvoda dolgozóinak egészségügyi könyvvel rendelkeznie kell. Évente kötelezı a tüdıszőrés, az igazolólapot a tag-óvodavezetınek adják a dolgozók. Az összegyőjtött igazolásokat az óvoda munkahelyi orvosának átadják. A munkahelyi orvos évente két alkalommal vizsgálja a dolgozókat az általa kiírt vizsgálatokra a dolgozó köteles elmenni. A dolgozó hosszabb betegsége, vagy egyéb hiányzása után az óvodavezetı kötelezheti újbóli teljes kivizsgálásra. A dohányzás az óvodában csak a gyermekektıl elkülönített, e célra kijelölt helyen lehetséges. XII. Az intézményi védı-óvó elıírások Kt. 40., 11/1994. MKM 6. Az intézményben dolgozó közalkalmazottak kötelesek minden évben a munka- és balesetvédelmi, valamint tőzvédelmi oktatáson részt venni, s az ott hallottakat alkalmazni, illetve betartani. Balesetveszély esetén azonnal jelezni kell a tag-óvodavezetı felé a felmerült problémát. Az éves munka- és balesetvédelmi szemlén felmerült hibák megoldásában lehetıségükhöz mérten aktívan vegyenek részt, a megoldható problémákat igyekezzenek megoldani. A munka- és védıruha, valamint egyéb munkavédelmi eszközök használata mindenki számára kötelezı. XIII. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendık 11/1994 MKM rendelet A rendırséget azonnal értesíteni kell, valamint a fenntartót és az intézmény vezetıjét. Bombariadó esetén az óvodavezetı, illetve a tag-óvodavezetı intézkedhet. Hiányzásuk esetén a helyettesítési rend alapján kell eljárni. Intézmény kiürítése A bombariadóról és a hozott intézkedésekrıl az óvodavezetı rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. Az intézmény zökkenımentes kiürítése érdekében évente tőzriadó gyakorlatot kell végezni a gyermekekkel. Ennek felelıse a tag-óvodavezetı. Az errıl készült jegyzıkönyvet az óvodavezetınek kell eljuttatni. Katasztrófavédelem, tőzvédelem, polgári védelem szervezeti és végrehajtási rendje. Amikor intézményben katasztrófa, tőz és egyéb védelmet igénylı esemény történik, az intézmények kiürítése a tőzriadó terv / menekülési útvonal/ szerint történik, melyek a tagóvodák jól látható helyein vannak kihelyezve. Az épületek kiürítésének idıtartamáról, a gyermekek elhelyezésérıl az intézkedést vezetı hatóságok információja alapján az óvodavezetı, illetve a tag-óvodavezetı, vagy az intézkedéssel megbízott személy dönt. /Tőzriadó terv melléklet/

19 19 XIV. Azok az ügyek, melyben az SZMSZ a szülıi közösséget véleményezési és egyetértési joggal ruházza fel. A szülıi közösség véleményezési, és egyetértési jogot gyakorol az SZMSZ gyermekeket érintı részeivel, valamint a házirenddel kapcsolatban. A szülık az óvoda nevelési programjáról az évnyitó szülıi értekezleteken tájékoztatást kapnak. A minıségirányítási program végrehajtását a nevelıtestület és a szülıi szervezet évente értékeli. /2004. évi CXXXV. Tv. 91. (5.bek). Ktv.40. (11) bek./ Az óvodában a szülıi közösség véleményét ki kell kérni azon szabályozási területeknél, amelyeknél a nevelési és oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKMrendelet 30/A -a értelmében egyetértési jogot biztosít. A dokumentumokról történı tájékoztatással kapcsolatos szabályozáshoz a R.(8. -a) biztosít egyetértési jogot. A törvény 2.sz.melléklete az SZMSZ-hez tartozó adatkezelési szabályzat elkészítésekor a szülıi szervezet részére ad egyetértési jogot. A gyermekbalesetek kivizsgálásában a R.2 sz melléklet egyetértési jogot biztosít. A munkatervben a gyermekeket érintı programokat illetıen a szülıket egyetértési jog illeti meg. A szülıi szervezet számára további jogok megállapítása / K.t. 59. (5) bek./ Az óvodai szülıi közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelıtestülete és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetıjétıl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein. A házirendben meg kell határozni, mit kell érteni a gyermekek nagyobb csoportján. XV. Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály írja elı, továbbá a mőködéssel összefüggı minden olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. Reklámtevékenység szabályai az intézményben Kt Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi és közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. Alapító okirat 208/2009. (VII.16.) Kt.sz. határozata mellékletként csatolva

20 20 Nevelési program, az SZMSZ a Minıségirányítási Program és a Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályozásának eljárásrendje Kt.40., 11/1994 MKM rendelet 8.. Az óvoda szervezeti és mőködési szabályzata, a nevelési program, a minıségirányítási program, valamint a házirend azok a dokumentumok, melyek az intézmény mőködését, jogi normáit meghatározzák. Minden tagintézmény tag-óvodavezetıi irodájában kerül elhelyezésre az óvodavezetı által hitelesített másolati példány a fenti dokumentumokból. A házirendet a szülık a beiratkozásnál megkapják. A fenti dokumentumokat a szülık bármikor elkérhetik a tag-óvodavezetıktıl. Szóbeli tájékoztatást is kaphatnak a dokumentumokról, a tag-óvodavezetıvel elıre egyeztetett idıpontban. Az óvodák hirdetıtábláján jelezve van a dokumentumok elhelyezésének helye. A Minıségirányítási Program végrehajtásáról szóló évenkénti értékelést meg kell küldeni a fenntartónak, és nyilvánosságra kell hozni a szokásos módon. / Ktv. 40. (11) bek./ XVI. Egyebek A kiemelt munka után járó kereset-kiegészítés, valamint a jutalmazás feltételei /Ktv.118. (10) bek./ Folyamatosan magas szintő pedagógiai munkát végez Példamutató a közösségi magatartása, a pedagógusetikát betartja. Figyelemmel kíséri a szakirodalmat és az onnan szerzett információkat munkájába beépíti. Továbbképzésen, tanfolyamon részt vesz, önmagát képezi, a tanultakat hasznosítja a gyakorlatban és továbbadja a kollégáknak. Figyelemmel kíséri és rendszeresen ír pályázatokat. Szakmai továbbképzéseket, kirándulásokat szervez, felnıtteknek és gyermekeknek egyaránt. A differenciált nevelést minden gyermeknek megadja. A családokkal folyamatos és szoros a kapcsolattartása. A szociálisan hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket figyelemmel kíséri és segíti ıket. Odafigyel az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek hiányzásának csökkentésére, valamint segíti ıket minden téren. Az óvoda esztétikus környezetének kialakításában, gondozásában részt vesz. Az óvoda tárgyi eszközeinek és értékeinek védelmére nevel és azoknak a javítására történı szülıi segítséget megszervezi.

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5231. FEGYVERNEK, FELSZABADULÁS u. 88. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosítással egységes szerkezetben A 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal jóváhagyva

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Harangvirág Református Óvoda Telefon/fax: 28/452-007 06-20/992-3209 www. refovipecel. hu E-mail: harangviragovi.titkarsag@gmail.com S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Pécel. 2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben