PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye, címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Az intézmény felügyeletét Berhida Város Önkormányzat gyakorló szerv: Képviselő-testülete Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Alapítás időpontja: 1960 Az intézmény működési területe: Berhida Város közigazgatási területe Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Vezetője a Kultúrház igazgatója, akit az alapító szerv Képviselőtestülete nevez ki. Az intézmény gazdálkodási formája: Részen önálló költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. Teljes jogkörrel rendelkezik az előirányzatok felett. Tevékenységét alaptevékenységként látja el. A bér gazdálkodási jogkör gyakorlója a kultúrház igazgatója. Végzi a részben önálló költségvetési szervként besorolt Petőfi Művelődési Ház és Közkönyvtár gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátását. Gazdasági és pénzügyi feladatait a

3 Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája keretében működő Kincstár végzi. Az intézmények heti nyitvatartási rendje: A Petőfi Sándor Művelődési Ház: a 127/1995. (VIII. 31.) sz. képviselő testületi határozat alapján a közösségi művelődési formák, önszerveződő közösségek, rendezvények időpontjához az intézmény nyitvatartása rugalmasan igazodik, de legalább heti 1 alkalommal óráig tart nyitva. Alapítás éve: Alapító okirat száma: 142/2006. (XI. 30.) Kt. Az intézmény bélyegzőjét az SZMSZ függeléke tartalmazza, és azok használatára jogosultakat, az erről készült nyilvántartást. Az intézmény alaptevékenységei: Kulturális szolgáltatás - képző, ipar, fotó, egyéb művészeti kiállítás - szakkörök - vegyes szórakoztató műsorok - táncmulatság, discó - filmvetítés - művelődési létesítmény bérbeadása - hirdetés, reklám, propaganda A Petőfi Művelődési Ház alapfeladatai között látja el: - selejtezett, vagy feleslegessé váló eszközök értékesítését, - a használatban lévő önkormányzati vagyon, kereskedelmi célra használható helyiségek alapfeladatait nem veszélyeztető- alkalomszerű bérbeadásra. - A Művelődési Házban lévő büfé céljára kialakított helyiséget céljának megfelelően több évre tartósan is bérbe adhatja.

4 - A helyi újság szerkesztése, helyi stúdió működtetése, - Az SZJA 1% -ról rendelkezők után juttatott keret helyi közművelődési célra, ezen belül a felajánló által megjelölt konkrét tevékenységre történő elkülönített felhasználása, - A Művelődési Ház pártjellegű tevékenységet nem végez, pártokat nem támogat, - A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez, azonban a nem tárgyi adómentes tevékenységének az ÁFA szabályai szerint tesz eleget. Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézmény élén a Képviselő testület által kinevezett igazgató áll, aki vezeti és képviseli az intézményt. Az igazgatóval szemben az alapvető munkáltatói jogokat Berhida Város Önkormányzat Képviselő testülete, az egyéb munkáltatói jogköröket Ötv. alapján a polgármester gyakorolja. Az intézmény közalkalmazottainak esetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Alkalmazottak létszáma: Igazgató Gondnok- Művelődésszervező Technikai alkalmazott 1 fő 1 fő 1 fő Az intézmény közművelődési feladatai: A helyi közművelődési tevékenység támogatása: - iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése

5 - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése - a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása Az intézmény éves szakmai feladatterv alapján végzi közművelődési tevékenységét. Az intézmény gazdálkodási rendje: Az intézmény gazdálkodási rendjét a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája keretében működő Kincstár feladatkörében szabályozva látja el. Az intézmény kapcsolatrendszere: Együttműködés a fenntartó, valamint a felügyeletet gyakorló szervvel. Széleskörű kapcsolat kialakítása más közművelődési intézményekkel, a város oktatási, nevelő intézményeivel, gazdálkodó szervezetekkel, az egyházzal, a lakossággal.

6 Záró rendelkezések: A szabályzat naprakész állapotáról, a szükséges módosításokról a közművelődési igazgató javaslatainak figyelembevételével a fenntartó gondoskodik. 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2.) A képviselőtestületi jóváhagyást követően az SZMSZ-t minden alkalmazott részére át kell adni. 3.) Az SZMSZ függelékei a következők: 1.számú: 2.számú: 3.számú: 4.számú: A Petőfi Művelődési Ház Alapító Okirata Az alkalmazottak munkaköri leírása Iratkezelési Szabályzat Pénzkezelési Szabályzat 4.) A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal együtt alkalmazandó további szabályzatok a következők: 5.számú függelék: Informatikai szabályzat 6. számú függelék: Bizonylati szabályzat 7.számú függelék: Leltározási szabályzat 8.számú függelék: Selejtezési szabályzat A működés feltételeit a fenti szabályzatok, vezetői utasítások segítik. 5.) A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete a Házirend. 6.) A Szabályzat függelékeit, a közművelődési igazgató az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatja. 7) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 8.) A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása a közművelődési intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező, megszegése esetén a jegyző munkáltatói jogkörében intézkedhet.

7 Berhida, március 29. közművelődési igazgató A szabályzat az érvényes jogszabályok alapján készült, amelyet a fenntartó Berhida Város Önkormányzat Képviselő testülete 33/2007. (III. 29.) számú határozatával jóváhagyta, a jóváhagyással egyidőben a 127/1995. (VIII. 31.) számú kt. határozat hatályát veszti. jegyző A szabályzatot kapják: - Önkormányzat - Közművelődési igazgató - Alkalmazottak - Irattár