ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési -oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv 1. Megnevezése: Csaba József Általános Művelődési Központ 2. Székhelye: 9919 Csákánydoroszló, József Attila utca Telephelye: Tagintézmény megnevezése, Csaba József Általános Művelődési Központ Ivánci tagóvodája címe: 9931 Ivánc, Petőfi u. 6. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u Közfeladata: óvodai nevelés, könyvtári szolgáltatás, közművelődési tevékenység. A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 1 A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Megalapozza a családi neveléssel együtt a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését, az iskolai nevelést. Az óvodai nevelés a gyermek neveléshez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ennek szellemében működő nevelési intézmény. A közművelődési intézményegység (művelődési ház) ellátja a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó helyi közművelődési tevékenységet, az ehhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási feladatokat, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat szervez, feltárja a település környezeti, szellemi, művészeti értékeit, hagyományait, támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltésének feltételeit. A közművelődési intézményegység (művelődési ház) továbbá biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat is, ennek keretében az általa kezelt könyvgyűjteményt folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és a lakosság rendelkezésére bocsátja, a könyvtárhasználókat segíti az információszerzésben, könyvtári adatállomány kezelésében, tájékoztatást ad a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, segítséget ad az oktatásban, kutatásban, képzésben részt vevőknek az információellátásban, könyvtári adatbázisokból történő információkérésben évi CXC. törvény 3. (6) bekezdés 1

2 5. Alaptevékenysége: 5.1. Az óvodai intézményegység tekintetében: A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4 (1) bekezdés alapján a) óvodai nevelés, b) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 5.2.Közművelődési intézményegység tekintetében: A közművelődési feladatellátás tekintetében feladata, hogy közreműködjön a lakosság művelődési igényeinek kielégítésében, fejlesztésében, továbbá a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában, létrehozásában. Tevékenységében építenie kell a fenntartó önkormányzat, a város lakosságának igényeire, nemzetközi kapcsolataira és hagyományaira. Tevékenysége: Közösségi művelődés (klubok és egyéb azonos érdeklődésű lakóhelyi, életkori közösségek köztük az ifjúsági és nyugdíjas korosztály klubjainak működtetése, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének segítése, művelődési és szórakoztató rendezvények szervezése) A község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, műkedvelő művészeti együttesek, alkotó művelődési közösségek, csoportok tevékenységének támogatása, művészeti rendezvények, kiállítások tartása, nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása Ismeretterjesztés és iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. A közművelődési intézményegység feladata továbbá a könyvtári szolgáltatások biztosítása a lakosság részére. A könyvtári feladatellátás tekintetében a lakosság egészét szolgáló lakóhelyi nyilvános könyvtár. Nyilvános könyvtárként az országos közkönyvtári ellátás része. Tevékenysége: Nyilvános közművelődési könyvtári szolgáltatás a községben élő és tartózkodó lakosság valamint az ide érkező vendégek művelődéséhez, tanuláshoz, képzéshez, szakmai, közéleti, társadalmi tájékoztatáshoz, igényes szórakozáshoz Kizárólag könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiség valamint nyitvatartási idő biztosítása Könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat, egyéb hagyományos és nem hagyományos információ-hordozó) folyamatos fejlesztése kiemelten kezelve az évente jóváhagyott költségvetésben, az anyag feltárása, megőrzése, gondozása, rendelkezésre bocsátása Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól, kulturális információgyűjtés és nyújtás. 2

3 6. Államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés 7. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Építményüzemeltetés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 8. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a évi CXC. törvényben előírtaknak megfelelően az óvoda alapfeladata az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 9. Kötelezően előírt kiegészítő adatok: Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermek felzárkóztatását, egészséges gyermekkel való együtt foglalkoztatását is ellátja. E körben a fogyatékosság alatt, összhangban a évi CXC törvény pontjával az alábbiakat kell érteni: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 3

4 10. Illetékessége, működési köre: Az óvodai feladatellátás tekintetében: A Csaba József Általános Művelődési Központot Fenntartó Társulás tagjainak közigazgatási területe A közművelődési feladatellátás tekintetében: Csákánydoroszló Község közigazgatási területe 11. Irányító szervének neve, székhelye: Csaba József Általános Művelődési Központot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 9919 Csákánydoroszló, József Attila u Alapító neve és székhelye: Csákánydoroszló Község Önkormányzata 9919 Csákánydoroszló, Fő u Fenntartó neve és székhelye: Csaba József Általános Művelődési Központot Fenntartó Társulás 9919 Csákánydoroszló, József Attila u Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal (annak csákánydoroszlói kirendeltsége) látja el. 15. Vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény 23. -a alapján a fenntartó Társulás pályázat útján bízza meg 5 évre. 16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt., valamint a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 17. Az intézmény típusa: többcélú intézmény (általános művelődési központ) 18. Maximális gyermeklétszám: Az óvoda központi ( csákánydoroszlói) intézményébe felvehető maximális gyermeklétszám: 80 fő Az óvodai tagintézménybe (Ivánci tagóvoda) felvehető maximális gyermeklétszám: 17 fő 4

5 19. A feladatellátást szolgáló vagyon: a) a csákánydoroszlói ingatlannyilvántartásban 586/2 hrsz szám alatt felvett, 2954 m 2 területű, Csákánydoroszló, József Attila u. 6. sz. alatti (óvoda) házas ingatlan, valamint b) a csákánydoroszlói ingatlannyilvántartásban 557/1 hrsz szám alatt felvett, 2593 m 2 területű, Csákánydoroszló, Vasút u. 4. sz. alatti (művelődési ház) házas ingatlan, továbbá c) az ivánci ingatlannyilvántartásban 182 hrsz. alatt felvett, 1984 m 2 területű, Ivánc, Petőfi u. 6. szám alatti (óvoda) házas ingatlan. 20. A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon tekintetében a) pontjában meghatározott ingatlan Csákánydoroszló és Felsőmarác Község Önkormányzata közös tulajdonát képezi - a 19. b) pontjában meghatározott ingatlan Csákánydoroszló Község Önkormányzata tulajdonát képezi, - a 19. c) pontban meghatározott ingatlan Ivánc Község Önkormányzata tulajdona. Záradék: A feladatellátást szolgáló vagyon az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekintendő. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója. Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (I.22.) számú határozatával kiadott alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az alapítói jogok gyakorlója az (...) sz. Képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá. Csákánydoroszló, június Horváth István polgármester Dr. Stepics Anita jegyző P.H. 5

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat 730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben