Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről"

Átírás

1 Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvény 77. -ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A közművelődési rendelet kiemelt céljai 1. (1) A település hagyományainak ápolása, a szerves kulturális értékek megőrzése, a tárgyi és szellemi értékek közkinccsé tétele. (2) A helyi társadalom közösségeinek támogatása, a lokálpatriotizmus, a gazdatudat erősítése, helyi alapítványok, díjak, kitüntetések alapítása. (3) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek támogatása, érdekérvényesítési szándékainak, kezdeményezéseinek animálása. (4) Az időskorú népesség közművelődési, közösségi igényeinek támogatása, egyben az életkori, vagy élethelyzeti sajátosságokat figyelembe véve a kulturális igények, kapcsolatok gazdagítása. (5) Az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megteremtése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése. (6) A település, a régió természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, kapcsolat a határon túli települések kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása. (7) A civil közösségek támogatása, együttműködésének ösztönzése. (8) A helyi nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. (9) A közösségi művelődéshez megfelelő környezet és infrastruktúra biztosítása. A település közművelődési feladatainak meghatározása 2. Az önkormányzat a közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt feladatának tekinti: (1) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megőrzését, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását. Ennek érdekében támogatja a helyi értékeket védő, gazdagító összefogásra építő kezdeményezéseket, ösztönzi a helytörténeti, településismertető kiállítások, a helyi ünnepek és népünnepélyek, közösségi összejövetelek szerveződését, szervezését. (2) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára. C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2011\8_2011közművelődési doc 1

2 (3) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatását. Berente vonzáskörzetében és Berentén élő minden művészeti ágban tevékenykedő alkotók és alkotásaik megjelenési lehetőségeit, bemutatkozását támogatja. (kiállítás, hangverseny stb.) (4) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak támogatása, településvédő, szépítő, természet-, környezet-, közéleti, helytörténeti egyesületek, alapítványok összefogása, számukra igény szerint közös akciók szervezése. Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, segítése. (5) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását. (6) A kulturális turizmus támogatását, országhatáron kívül és belül kulturális kapcsolatok kiépítését. (7) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítását. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei. 3. (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési és közgyűjteményi intézményeket működtet és közösségi színteret biztosít. (2) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben írtakon kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be: a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit, b) a berentei székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket, c) az egyéb kulturális célú szervezeteket. (3) A 3.. (2) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények és közösségi színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet. (4) Az önkormányzat a 3.. (2) bekezdésében szereplő intézményekkel és szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. Az önkormányzat közművelődési- és közgyűjteményi intézményei, közösségi színterei 4. (1) Az önkormányzat fenntartóként az alábbi közművelődési intézményeket működteti: a) Közművelődési intézmény: - Általános Művelődési Központ üzemeltetésében: Művelődési Ház (Berente Bajcsy-Zs. út 1.) b) Közgyűjtemény: - Általános Művelődési Központ üzemeltetésében: Könyvtár (Berente Posta út 7.) C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2011\8_2011közművelődési doc 2

3 (2) Közösségi színteret biztosít a településen működő társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek Az önkormányzati közművelődési és közgyűjteményi intézmények kiemelt feladatai (1) A Művelődési Ház kiemelt feladatai: 5. a) Az intézmény legsajátosabb feladata a közösségi művelődés színtereinek és alkalmainak megteremtése, baráti közösségek, azonos érdeklődésű, életkorú, vagy speciális helyzetben lévők számára találkozási, kommunikációs lehetőség biztosításával. b) A gyermek és ifjúsági korosztállyal való sokrétű törődés, a szociális gondoskodást is felvállaló közösségek és intézmények összehangolása, szervezése, összefogása. Támogatja a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi programjait, elképzeléseit, szervezi a szabadidős tevékenységek lehetőségeit. c) A nyitott, közösségi ház erősítése, a spontán, illetve szervezett közösségi együttlétekre. d) A helyi hagyományok tárgyi és szellemi örökségének ápolása. e) A megváltozott összetételű (mobilitás, migráció) helyi társadalom igényeinek, értékeinek folyamatos felmérése, szolgáltatásaink, rendezvényeink bővítése. f) A település szellemi és művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása érdekében képző- ipar- és népművészeti, helytörténeti kiállítások, zenei estek, hangversenyek szervezése, különös tekintettel a településen, vagy a város vonzáskörzetében élő és alkotó művészek, alkotóközösségek, műhelyek bemutatása. g) A kulturális, illetve a falusi turizmus lehetőségeinek megteremtésében való részvétel animátori feladatokkal, a testvér települési kapcsolatok ápolása az országhatáron belül, illetve a határon túl lévő kulturális intézményekkel. h) A meglévő, több évtizede működő rendszeres és alkotó művészeti kiscsoportok támogatása, működési feltételük biztosítása. i) Részvétel az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által szervezett települési rendezvények szervezésében, lebonyolításában. (2) A Művelődési Ház helyet biztosít: a) azon intézményeknek, szervezetek rendezvényeihez, amelyekkel az önkormányzat közművelődési megállapodást kötött, b) azon intézményeknek, amelyek szintén önkormányzati fenntartásúak, s az intézmény területén, kulturális, közösségi összejövetelt szerveznek, c) az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által szervezett községi rendezvényekhez, d) a lakosság életminőségét és életesélyének javításához az iskolarendszeren kívüli tanulási, felnőttoktatási önképző és szakképző tanfolyamok szervezéséhez, C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2011\8_2011közművelődési doc 3

4 e) és támogatja a civil szervezetek kulturális programjainak megvalósítását. (3) A Művelődési Ház terembérleti díjat vagy egyéb térítési díjat nem kérhet - az önkormányzati fenntartású intézményektől, azok kulturális célú és nem bevételes rendezvényeihez, - azon intézmények, szervezetek rendezvényeihez, amelyekkel az Önkormányzat Közművelődési megállapodást kötött, a megállapodás teljesítését szolgáló és nem bevételes programokhoz. (4) Az intézmény alaptevékenysége mellett egyéb közművelődési feladatokat is ellát. (5) A Művelődési Ház könyvtára felnőtt és gyermek részlegének közművelődési feladatai: a) a település történelmi, kultúrtörténeti, régészeti hagyományait tartalmazó kiadványok gyűjtése és mindenki által hozzáférhetővé tétele, b) a gyermekek művelődési, művészeti és közösségi életét, művelődését elősegítő rendezvények, vetélkedők szervezése, c) informatikai képzés, hozzáférés, tanfolyamok szervezése. 6. (1) A közművelődési és közgyűjteményi intézmények a következő évre szóló munkatervüket minden év november 1-jéig elkészítik és jóváhagyásra benyújtják az önkormányzat jegyzőjének. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 7. (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület és a polgármester gyakorolja. 8. (1) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a Polgármesteri Hivatal illetve a jegyző látja el. A közművelődési tevékenység finanszírozása 9. (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési intézmény fenntartásához, illetve a 2.. szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a közművelődési megállapodásokban rögzített feladatok finanszírozását. (2) A közművelődési intézmények az alapító okiratban szereplő tevékenységük alapján saját bevételre tehetnek szert. (3) A normatív állami hozzájárulást az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítja. A normatív állami támogatáson túl az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési finanszírozás mértékét és formáját. C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2011\8_2011közművelődési doc 4

5 (4) A 3. (2) bekezdésben felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A közművelődési megállapodás 10. (1) Az önkormányzat a Törvény 79. -a valamint a jelen rendelet 2.. szerinti feladatokra közművelődési megállapodásokat köthet. (2) Közművelődési megállapodásra vonatkozó javaslatot a jegyző készíti elő polgármesteri jóváhagyásra. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 11. (1) Az önkormányzatnak a közművelődési feladatok ellátása érdekében szorosan együttműködő partnerei: - helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézmények, - egyházak, - egyesületek, - alapítványok, - kommunikációs szervezetek, - önkormányzatok, - testvértelepülések, - magánszemélyek, - helyi vállalkozások, - gazdasági egységek. (2) Az együttműködés formái lehetnek formálisak és informálisak. Záró rendelkezések 12. (1) A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Juhász József polgármester Fortuna János jegyző Kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján Berente, március 24. Tóth Istvánné főmunkatárs C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2011\8_2011közművelődési doc 5

6 kivonat a közművelődésről szóló évi CXL törvényből A települési önkormányzatok közművelődési feladatai 76. (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 77. A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. -ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2011\8_2011közművelődési doc 6

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete. a közművelődés helyi szabályairól

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete. a közművelődés helyi szabályairól Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete a közművelődés helyi szabályairól A rendelet kihirdetve: 1998. december 16-án Rendelet száma: 9/1998 (XII.15.) Városlőd

Részletesebben