A rendelet célja. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt helyi közművelődési feladatok ellátásáról A Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 77. -a és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésben biztosított jog alapján, valamint a kerület közművelődési koncepciójával összhangban az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait, azok ellátásának módját, feltételeit, finanszírozásának formáját és mértékét. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre, a közművelődési tevékenységben résztvevőkre.

2 2 A közművelődési feladatok ellátásnak alapelvei 3. (1) A kerület minden polgárának és közösségének joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. (2) Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézmény tevékenységével látja el. (3) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehet elkötelezett. (4) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azonos közművelődési feladatokat, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények vagy civil szervezetek, illetve magánszemélyek látnak el. (5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését. (6) Az önkormányzat és intézménye biztosítja, hogy a kerület polgárai a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az önkormányzat kötelező feladatai 4. (1) Belváros-Lipótváros Önkormányzat a kerületben kialakult művelődési hagyományokra, a kerület fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva kötelező feladatának tekinti az alábbi közművelődési tevékenységek támogatását:

3 3 a) a kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a kerületi lakosok életesélyeinek, életminőségének javítását, b) a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét, c) a gyermekek, fiatalok, nyugdíjasok művelődési, művészeti és közösségi életét, d) a kerület szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, e) a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, f) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását, g) a kisebbségek kulturális identitását, társadalmi közeledését, felzárkózását, hagyományápolását előmozdító programok és szolgáltatások biztosítását, h) az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére. (2) A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy a) a közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó, kábeltelevízió, Internet, b) az önkormányzati fenntartású intézménye programjait plakátokon, hirdetőtáblákon és szórólapokon tegyék közzé és műsorfüzeteiket juttassák el a lakossághoz. Az önkormányzat közművelődési ellátásának szervezeti keretei 5. Az önkormányzat a törvény 79. (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 4. -ában felsorolt feladatokat közművelődési megállapodás szerint az Aranytíz Kft-vel, mint egyszemélyes önkormányzati tulajdonú társasággal látja el.

4 4 6. (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában elsősorban együttműködik: a) a kerület területén működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, b) a kerületi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, c) a kerületi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, e) az egyházakkal, f) a kisebbségi önkormányzatokkal, g) fővárosi hasonló feladatokat ellátó szervezetekkel. 7. E rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos általános irányítási és ellenőrzési jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A közművelődés finanszírozásának alapelvei 8. (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetési normatív támogatás, saját bevétel, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi és más pályázati pénzeszközök. További forrás az intézmény szolgáltatásaiért fizetett díj, természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása, illetve az intézményeknek kiírt pályázati támogatások. (2) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálják az Önkormányzat Képviselőtestületének Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottsága által odaítélhető pályázatok.

5 5 Az önkormányzati intézményekben alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései 9. (1) A közművelődési intézményekben foglalkoztatottak létszámának meghatározásakor az intézményi alap- és kiegészítő feladatok ellátásához szükséges mérték és a mindenkor érvényes Kormányrendelet és a fenntartó útmutatása szerint kell eljárni. (2) Az e rendelet hatálya alá tartozó intézményekben az adott intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakképesítéssel rendelkező személyek alkalmazhatók. A munkavállalók hét évente szervezett továbbképzésben vesznek részt az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet, valamint az azt módosító 12/2002. (IV.13.) NKÖM rendeletben biztosított támogatás mértékéig. 10. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hatályba léptető rendelkezés E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Dr. Rónaszéki László jegyző Rogán Antal polgármester A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján május 19-én történő kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés időtartama 30 nap. Dr. Rónaszéki László jegyző

6 6 Általános indokolás A Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény felhatalmazta a helyi önkormányzatokat arra, hogy a törvényben foglalt közművelődési célkitűzések meghatározására és a feladatok ellátására helyi rendeletet alkossanak. Ez a felhatalmazás egyben szabályozási kötelezettséget is jelent, mert a kerület polgárainak a művelődéshez való joga csak a helyi művelődési lehetőségek megfelelő biztosításával érvényesülhet. Részletes indokolás Az 1. -hoz Meghatározza az önkormányzat céljait a kerület közművelődési életében, annak alakításában, kiemelve annak szolgáltató jellegét. A 2. -hoz A rendelet hatálya a saját fenntartású intézményre, és a közművelődési tevékenységben résztvevőkre terjed ki. A 3. -hoz A rendelet rögzíti a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit. A polgárok jogainak meghatározása után annak rögzítését tartottuk szükségesnek, hogy alapvetően az önkormányzati intézmények feladatának tekintjük a kerület lakossága közművelődési igényeinek kielégítését. E mellett kifejezzük együttműködési szándékunkat minden más szervezettel és segítőkészségünket az önkéntes szerveződések, egyesületek munkáját érintően. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a megfelelő tájékoztatás biztosításának, arra tekintettel, hogy a közművelődési szolgáltatások igénybevétele önkéntes.

7 7 A 4. -hoz A rendelet részletesen meghatározza azokat a közművelődési feladatokat, amelyeket a törvény szerint kötelezően el kell látni a kerület önkormányzatának. Az okhoz A rendelet részletesen rögzíti, hogy az önkormányzat milyen szervezeti formákat és konkrét intézményeket tekint a közművelődés alapintézményeinek. Az együttműködésre minden közművelődési feladatot ellátó szervezettel kész az önkormányzat. A 7. -hoz A közművelődési feladatok megfelelő szintű ellátásának ellenőrzése kiemelt feladatot jelent, ezért a Képviselő-testület a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság javaslata alapján látja el tevékenységét. A 8. -hoz A rendelet azokat az alapelveket rögzíti, amelyek a közművelődési tevékenységek, ezen belül a közművelődési intézmények finanszírozásának feltételeit biztosítják. A finanszírozás főbb forrásai a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás, az elkülönített állami és fővárosi önkormányzati pályázati alapoktól elnyerhető támogatások, az egyéb pályázati lehetőségekből nyerhető támogatások, az önkormányzat saját bevétele és az intézményi bevételek. A 9. -hoz A törvény rögzíti a közművelődési intézmények alkalmazottaival kapcsolatos kötelezettségeket, melyeket a rendelet és a fenntartó határoz meg. Az 1/2000. (I.14.) NKÖM, valamint az azt módosító 12/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet biztosította képzési kereten felüli támogatás lehetőségét az intézményi SZMSZ szabályozza.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK)

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK) Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására (Készítő: TMÁMK) Község Önkormányzatának./2010. (...) számú önkormányzati rendelete a községi közművelődési feladatok

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról 0521 2005. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Duna Egyesület Kulturális Központok Fejlesztésére. ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetben

Duna Egyesület Kulturális Központok Fejlesztésére. ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetben Duna Egyesület Kulturális Központok Fejlesztésére ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetben A Duna Egyesület Kulturális Központok Fejlesztésére többször módosított Alapszabályának a 2014. október

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben