Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól"

Átírás

1 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat) a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. -a alapján, Terézváros kulturális/közművelődési koncepciójával összhangban az alábbi rendeletet alkotja: A helyi közművelődési rendelet célja 1. A helyi közművelődési rendelet megalkotásának célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján egységes alapelvek szerint határozza meg az Önkormányzat által támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket. A közművelődési rendelet célja továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és intézményi infrastruktúra biztosításához, nemzeti és nemzetiségi hagyományaink ápolásához, Terézváros karakteres közművelődési hagyományainak megőrzéséhez, újjáélesztéséhez, a tradíciók ápolásához és a lokálpatriotizmus megerősítéséhez, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének, ill. a társadalom önszerveződő közösségeinek erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez, továbbá a helyben teremtett értékek létrejöttének elősegítéséhez, az Európai Unió és a Világörökség kulturális értékeinek megismeréséhez. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és szervezeti keretei 2. (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A kerület minden lakójának és közösségének joga, hogy a.) a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét megismerje, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze a rendelkezésre álló eszközök útján b.) 1 az önkormányzat és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezésében létrejött programokat látogassa, továbbá a közművelődési megállapodásban szereplő ellátásokat igénybe vegye 1 módosította a 21/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VII. 1-től

2 c.) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az Önkormányzattól szakmai segítséget kapjon. (2) 2 Az Önkormányzat a rendeletben rögzített kötelező és vállalt közművelődési feladatainak ellátását elsősorban az általa alapított, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasága, a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. működésének biztosítása révén látja el. Az alapító-tulajdonos és a Zrt. együttműködését, a finanszírozást, a közművelődési feladatok éves meghatározását külön, közhasznú tevékenységek ellátásáról szóló együttműködési megállapodás szabályozza. (3) Az Önkormányzat a rendeletben meghatározott kötelező közművelődési feladatainak ellátását másodsorban közművelődési megállapodások megkötésével biztosítja (a hatályban lévő megállapodások listáját ld. függelék). (4) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásában együtt kíván működni a kerület területén működő, nem önkormányzati fenntartású kulturális és közművelődési intézményekkel; elősegíti és támogatja a művelődési-művészeti, egyéb kulturális és civil közösségek, szervezetek, nemzeti és etnikai kisebbségek, egyházak, felekezetek, társulások, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését. A helyi önszerveződő közösségek önkormányzati, pályázati úton történő támogatásának keretrendszerét külön jogszabály rögzíti (ld. függelék). (5) Az Önkormányzat szervezésében, finanszírozásában lérejött programok, szolgáltatások egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek, és az alkotmányos rendet tiszteletben nem tartó szélsőséges megnyilvánulásoknak nem adhatnak teret. (6) Az ezen rendeletben foglaltak hatálya az érintett tevékenységre vonatkozóan azokra a szervezetekre, személyekre is kiterjed, melyekkel az önkormányzat feladatainak ellátására közművelődési megállapodást vagy egyéb szerződést köt vagy az adott program megvalósításához pályázati vagy egyéb úton támogatást nyújt. (7) Az Önkormányzat biztosítja, hogy a kerület lakói a közművelődési lehetőségekről, kínálatról, tevékenységekről és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatást kapjanak Az Önkormányzat az ezen rendeletben meghatározott kötelező feladatok folyamatos és színvonalas ellátása, a kötetlen, nyitott közművelődési és szabadidős formák biztosítása, a közösségfejlesztés, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének segítése, a helytörténet és hagyományápolás, a lokálpatriotizmus kialakítása és megerősítése, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a VI. kerület Eötvös u. 10. sz. alatt saját tulajdonú kulturálisközösségi színteret hozott létre. A kulturális-közösségi színtér üzemeltetését, szakmai működtetését és kulturális célú hasznosítását a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. végzi; a feladatellátás részleteit külön vagyonkezelési szerződés és közművelődési megállapodás szabályozza. Az Önkormányzat közművelődési feladatai 4. (1) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, a lokálpatriotizmus elmélyítése, a kulturális közösségi identitás erősítése. (2) Az egyetemes, európai és magyar kultúrához hozzáadható, helyben teremtettalkotott értékek képződésének pártolása, az ünnepek kultúrájának gondozása, színvonalas 2 módosította a 21/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VII. 1-től 3 módosította a 21/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VII. 1-től

3 közösségteremtő programok, ünnepi események szervezése, koordinálása és lebonyolítása, színházi előadások, hangversenyek, koncertek, irodalmi estek, kiállítások, gyűjteményi bemutatók, filmklubok kínálatának, szervezett művelődési alkalmak stb. biztosítása. (3) A városrészben lérejött, a Világörökség részét képező tárgyi és szellemi értékek megmaradásának és gyarapodásának segítése, közkinccsé tétele, új kezdeményezések és tradíciók születésének ösztönzése. (4) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, a kisebbségi kultúra fejlődésének, gyarapodásának, nyilvánossá válásának elősegítése, az Európai Unió kulturális értékeinek megismertetése. (5) Terézváros kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének elismerése, megörökítése (a helyben adható kitüntetések rendjéről külön jogszabály rendelkezik, ld. függelék). (6) Ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, bemutatkozó lehetőségek biztosítása. (7) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a művelődési tevékenységet végző civil közösségek művelődési kezdeményezéseinek támogatása. (8) A meglévő testvérvárosi kapcsolatok gazdagítása, új kapcsolatok kiépítése, a kerületi székhelyű külföldi kulturális intézetekkel történő együttműködés. (9) A városrész kulturális, közművelődési életének szereplői közötti koordinálás, kapcsolatteremtés; közös fesztiválok, szakmai találkozók, fórumok stb. szervezésének elősegítése. (10) Terézváros országosan egyedülálló kulturális adottságainak hangsúlyozása, megjelenítése; a kultúra és a minőségi turizmus közös elemeinek összehangolása, segítése, arculatformálás. (11) Az esélyegyenlőség megteremtése, a kulturális javak hozzáférhetővé tétele, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági korosztály, az idős korú lakosság, valamint a szociális vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetű rétegek számára. A kötelező önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozásának alapelvei 5. Az Önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatok finanszírozását az alábbiak szerint végzi: A feladatellátás forrásai: (a) a központi költségvetés normatív hozzájárulása (b) az Önkormányzat saját bevételei (c) a minisztériumi alapokból elnyerhető pénzeszközök (d) az önkormányzati feladatellátásban résztvevő kulturális szereplők forrásai (e) 4 az önkormányzat és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. pályázati bevételei /központi költségvetési, közösségi források, egyéb pályázati bevételek/ (f) természetes és jogi személyek hozzájárulásai (g) egyéb átvett pénzeszközökből származó támogatások (h) 5 a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. egyéb bevételei 4 módosította a 21/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VII. 1-től 5 beiktatta a 21/2009. (VI. 29.) ör, hatályos VII. 1-től

4 6. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi kulturális és közművelődési tevékenység egészének támogatására szánt, az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg az előző évinél alacsonyabb nem lehet. 7. Jelen rendelet június 1-jén lép hatályba. Budapest, május 25. Verók István polgármester Dr. Varga Tamás aljegyző

5 FÜGGELÉK 1. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének - többször módosított - 7/2001.(III. 1.) rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről. 2. Az 526/2003.(XII.11.) képviselő-testületi határozattal módosított, a 836/1999.(XII. 7.) képviselő-testületi határozatban elfogadott, az önszerveződő közösségek támogatásának elveiről szóló koncepció. 3. A 134/2003.(III. 27.) képviselő-testületi határozatban elfogadott, a Bolgár Köztársaság, Szófia Főváros, Szredec kerületével megkötött együttműködési megállapodás. 4. A Képviselő-testület április 29-i ülésén elfogadott, Ausztria, Bécs Főváros, kerületével megkötött együttműködési megállapodás. 5. A 30/2004 (I.22.) képviselő-testületi határozatban elfogadott, a Terézvárosi Művelődési Közalapítvánnyal (TERMA) megkötött együttműködési megállapodás. 6. A 118/2004. (III. 25.) képviselő-testületi határozatban elfogadott, a időszakra vonatkozó kulturális/közművelődési koncepció. 7. A 32/2004. (1.22.) képviselő-testületi határozatban elfogadott, a Danubia Kulturális Közhasznú Egyesülettel megkötött közszolgálati szerződés. 8/ A 99/2004.(III. 11.) képviselő-testületi határozatban elfogadott, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvánnyal megkötött közművelődési megállapodás.

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A L A P E L V E K 1. 3

A L A P E L V E K 1. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete

Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete A közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008 (III.20.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/1999. sz. rendelete. a közművelődésről

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/1999. sz. rendelete. a közművelődésről MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/999. sz. rendelete a közművelődésről (Egységes szerkezetben a 4/2002. (VI.28.) sz. kt, a 2/2004. (I. 30.) ÖR., és a 24/2009. (X. 27.) sz. kt.,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 12/2000. (IV. 28.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben